Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1243|Trả lời: 16
Thu gọn cột thông tin

[New Bộ gia] THẬP TAM PHỦ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-6-2012 21:22:44 | Xem tất |Chế độ đọc
Thấy Tứ Ca với Thập Tứ Ca cũng lập phủ rầu, chả lẽ Thâp Tam ka lại hem có phủ nhể? Nhiều người yêu thích thâp tam gia lắm mà he. Cho nên nơi đây sẽ là nơi chia sẻ, t8m cho những ai yêu thích thâp tam gia hay Hoằng ca ngoài thread Hoằng ca bên C-actors ra.
©2024 Kites.vn | ' J; F1 K2 T+ V3 yAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* S* L% r. c8 i, v; R* T1 v
Mọi người ai muốn thì báo tên họ, tên thường gọi trong kites,vị trí trong Bộ gia,lý do cuồng,...ai có là mụi mụi hay phúc tấn gì mà đk đã đc chấp nhận thì báo lun nhe. Còn mn ai chỉ muốn vào t8m thui cũng đc.^^

©2024 Kites.vn | $ c' i5 C! }- l) S1 d) BAll rights reserved
©2024 Kites.vn | % g) f: N6 r( L7 [& h7 TAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 6 Y7 l- C8 W8 h" P( U9 N  Q: K# uAll rights reserved
Viên Hoằng - Thập tam a ca Dận Tường
©2024 Kites.vn | All rights reserved: U0 p( y1 \6 n+ }

©2024 Kites.vn | & Y6 y0 b9 y4 E( bAll rights reserved

©2024 Kites.vn | All rights reserved' Y% V: ~7 U8 r" p+ F
9 _! R1 W% o. s6 t5 f# U©2024 Kites.vn | All rights reserved

( e) ~7 M+ c0 o# ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 l3 Z5 K! B; @# u+ o# u# l! \; Z

©2024 Kites.vn | All rights reserved3 |) |/ d: g4 L9 ~0 f8 K8 o

  R+ r" S; {3 @6 A4 k5 I' }# U©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | " n4 Q) |: u. \5 B/ h) A3 s- FAll rights reserved
@@@
Pinkstar0509
©2024 Kites.vn | $ o# V7 F) x+ |) u1 oAll rights reserved
Hồ tiêu nhà Mao cú
©2024 Kites.vn | All rights reserved* Y0 [. F# B3 d8 x! [8 w2 f5 v/ [
Tam tỷ (muội) nhà BBKT
) E+ U. g0 E' t+ s# f- v: v©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đích phúc tấn nhà Thập tam aka, trắc thập tứ aka :X

  c5 U% k: [; B6 U" k©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 21:33:12 | Xem tất

! d0 [2 J: X& z" n$ q+ \0 r©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 7 F+ ?9 \- K! a! `, p& MAll rights reserved

©2024 Kites.vn | All rights reserved$ g. z1 ]$ b6 C( P0 ^
©2024 Kites.vn | 4 B: I* F9 v9 i" A% S/ b' D  CAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 21:34:22 | Xem tất

4 M! g' @! Q- B©2024 Kites.vn | All rights reserved
5 n* D$ N+ t) T! r& D) a3 M) C6 F©2024 Kites.vn | All rights reserved

©2024 Kites.vn | All rights reserved' w( n  U) J' b: Q) h) S2 s" ?
' t, Q, C9 t  F6 _; ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 21:35:33 | Xem tất

©2024 Kites.vn | 8 p2 }; I# D# a# Z% s6 ^All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved# |& A' x( U1 T3 n* o" z5 a

©2024 Kites.vn | All rights reserved( P% ?5 |' F! D" o
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 |+ |$ Z. I+ p7 _* P
@re-up by pinkstar0509
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 21:36:51 | Xem tất

©2024 Kites.vn | - S, R& Z- M' Q' @6 t) u7 T5 q( ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 X% ~8 D) W. T( j0 G

$ t2 S7 b  ^& u4 c0 @( W& M' R©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved% R3 s6 O) s/ i4 n% [& q
@re-up by pinkstar0509
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 21:38:00 | Xem tất

©2024 Kites.vn | # }0 L1 K( t+ D# vAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 Y8 Q& _, |9 qAll rights reserved

1 T8 v+ p$ S1 Z$ F1 r" o; M  H©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved' ?3 z* b& x! G
@re-up by pinkstar0509
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 21:39:04 | Xem tất

©2024 Kites.vn | & {+ e7 M3 d& O: a' m7 f- tAll rights reserved
©2024 Kites.vn | + B; S/ c, d% F2 }$ PAll rights reserved

©2024 Kites.vn | All rights reserved1 w5 p3 \# `& A
0 x* X- I: a8 |  }! g©2024 Kites.vn | All rights reserved
@re-up by pinkstar0509
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 21:40:05 | Xem tất

©2024 Kites.vn | ) w4 `, K, F6 b1 ?( U- tAll rights reserved
# S9 ~% F, N, s! C©2024 Kites.vn | All rights reserved

- k# I8 `& w- ^" H* N©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | $ P4 k8 B3 V: T3 s) l6 @, t" mAll rights reserved
@re-up by pinkstar0509
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 21:41:28 | Xem tất

) S& [/ J2 W: G/ W% {) Q* c: X, v8 \©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 1 H! Q' z3 H+ C" zAll rights reserved

©2024 Kites.vn | 0 G3 J8 x6 i4 o& g4 ~/ Y3 ]( @All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved: a8 ]. c- A0 ~) \# _) m
@re-up by pinkstar0509
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 21:43:49 | Xem tất

©2024 Kites.vn | 2 {4 Z7 D: {$ a) D+ I9 z! Q8 r6 zAll rights reserved
0 L# @( X$ M# q. u# d+ T©2024 Kites.vn | All rights reserved

©2024 Kites.vn | 5 Z! C  v$ ^3 c  P; y$ Z8 }! y; iAll rights reserved
9 X# T2 p8 |0 P$ m©2024 Kites.vn | All rights reserved
@iyuanhong
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách