Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1373|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Tài liệu] Những văn bản về quy chuẩn tiếng Việt

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-8-2018 21:51:50 | Xem tất |Chế độ đọc
Tính đến hiện tại, chỉ có 3 văn bản về quy chuẩn tiếng Việt được ban hành.
% `1 I3 E7 j/ n; T) b7 t©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | " d8 ^0 _  {# S% K: kAll rights reserved
- Văn bản do Bộ GD&ĐT ký với Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam năm 1980;
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ m1 x: y' `: k9 C1 x
% Q! {2 u+ d3 b- j2 W# M©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Văn bản do Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình ký năm 1984;
; }7 h( h" |3 u! N) u0 p& i. M" m  U©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn |   i1 F2 a( b% X; `) WAll rights reserved
BỘ GIÁO DỤC
©2023 Kites.vn | All rights reserved) [3 z/ g% `1 L2 j/ V
--        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
: C) o1 |  e6 N3 _+ A©2023 Kites.vn | All rights reserved
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 _' t3 B+ ?1 @7 p4 t0 W& E. P
©2023 Kites.vn | All rights reserved- _: z  @* E) B6 ~. o
Số: 240/QĐ        Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 1984
©2023 Kites.vn | All rights reserved; a: _. M$ G, M" [' @

©2023 Kites.vn | 8 |$ x' G( z# @* o  h8 QAll rights reserved
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 m1 R, F* A8 N  l% C9 q& B1 m% c% i
– Căn cứ quyết định số 19/CP ngày 29-1-1966 và số 6/CP ngày 7-1-1971 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ giáo dục;
©2023 Kites.vn | , e- Q( j* O, x+ I6 p2 [All rights reserved
– Căn cứ nghị định số 35/CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
©2023 Kites.vn | # {' S/ k$ A7 ^% ~6 r" kAll rights reserved
– Căn cứ quyết định số 219/CP ngày 4-12-1975 của Hội đồng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục tổ chức biên soạn sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy phục vụ cải cách giáo dục;
©2023 Kites.vn | / i  [* t3 t1 [. @2 FAll rights reserved
– Xét nhu cầu thống nhất chính tả và thuật ngữ trong sách cải cách giáo dục;
7 t7 C, o8 F6 R9 e% e©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Theo đề nghị của Hội đồng chuẩn hóa thuật ngữ thành lập theo quyết định 2000/QĐ ngày 25-12-1982 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và của Hội đồng chuẩn hóa chính tả thành theo quyết định 2001/QĐ ngày 25-12-1982 của Bộ trưởng Bộ giáo dục;
2 E/ d/ ^7 L# |2 p& n0 Z©2023 Kites.vn | All rights reserved
QUYẾT ĐỊNH
©2023 Kites.vn | All rights reserved& V* U3 L1 f& h) N
Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt” áp dụng cho các sách giáo khoa, báo và văn bản của ngành giáo dục.
©2023 Kites.vn | * c  i1 W7 k4 A& WAll rights reserved
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.
©2023 Kites.vn | All rights reserved; p) r' H3 @! w% v+ y
Điều 3: Các ông chánh văn phòng, giám đốc trung tâm biên soạn sách cải cách giáo dục, thủ trưởng các đơn vị tổ chức thuộc Bộ, hiệu trưởng các trường trực thuộc Bộ, giám đốc các sở giáo dục có trách nhiệm thi hành quyết định này.
©2023 Kites.vn | 6 R' o( `3 K, q2 V$ m, C! gAll rights reserved

8 h2 S4 C' \2 p5 T1 y, ^8 Z/ b) z©2023 Kites.vn | All rights reserved
        BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 s* G, ~- c6 w8 H5 M
©2023 Kites.vn | All rights reserved( h# i' |' P5 F( x0 L/ m1 M5 h- J4 P
©2023 Kites.vn | 1 w& w7 g, g9 J; t, R2 G5 U8 pAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 v/ ^% b1 x+ u# _
©2023 Kites.vn | * E+ u! O0 Q0 g1 E( ^1 J4 vAll rights reserved
Nguyễn Thị Bình
©2023 Kites.vn | ; k1 y2 o$ M& M0 n! ^" @All rights reserved

4 ]& F, K0 }1 Z9 f, V0 ?* w1 A1 Q6 h©2023 Kites.vn | All rights reserved
QUY ĐỊNH
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ J6 {, r6 I& I- {
VỀ CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT VÀ VỀ THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT
©2023 Kites.vn | . ~% N- L6 ^3 x. w( N+ v. ?All rights reserved
(Ban hành kèm theo quyết định số 240/QĐ ngày 5-3-1984 của Bộ giáo dục)
6 g$ `+ m" j2 z. z4 ~  F©2023 Kites.vn | All rights reserved
Ngày 30 tháng 11 năm 1980, Bộ giáo dục và Ủy ban khoa học xã hội đã ban hành một số quy định về chính tả tiếng Việt. Nay căn cứ quyết nghị ngày 1-7-1983 của Hội đồng chuẩn hóa chính tả và Hội đồng chuẩn hóa thuật ngữ, Bộ giáo dục ban hành những quy định mới. Những quy định này phần lớn là sự khẳng định lại những quy định năm 1980 nói trên, nhưng cũng có phần, về chi tiết, là sự điều chỉnh lại những quy định đó.
©2023 Kites.vn | 2 m( U8 g. F: z, T* K% M- rAll rights reserved
I- QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT
©2023 Kites.vn | ; e* r" t* ?3 w' s9 m2 zAll rights reserved
Chính tả tiếng Việt cần được chuẩn hóa và thống nhất. Để cho công việc này đạt được hiệu quả tốt, phải khẩn trương biên soạn các loại từ điênt chính tả. Trong khi chờ đợi xuất bản những sách công cụ cần thiết đó, bản quy định này đề ra những nguyên tắc chung và một số quy định chủ yếu. Việc biên soạn các từ điển tất nhiên phải dựa trên những nguyên tắc và quy định này.
©2023 Kites.vn | " ]  p3 I* x9 f; D6 H8 B  }3 DAll rights reserved
Bản quy định này đề cập đến hai trường hợp về chính tả: những từ tiếng Việt mà hiện nay chuẩn chính tả chưa rõ; những tên riêng không phải tiếng Việt.
& p1 i0 f. G$ T' F7 @3 n  N8 N% h- @©2023 Kites.vn | All rights reserved
A - NGUYÊN TẮC CHUNG
©2023 Kites.vn |   I$ `/ }+ R  J6 n$ @All rights reserved
1. Đối với những từ tiếng Việt mà hiện nay chuẩn chính tả chưa rõ, nên chọn giải pháp chuẩn hoá theo nguyên tắc chung sau đây:
) Y3 G6 n9 X3 J8 x©2023 Kites.vn | All rights reserved
a) Tiêu chí của giải pháp chuẩn hoá cần được cân nhắc cho thích hợp với các trường hợp khác nhau (tùy trường hợp, có thể là tiêu chí về phát âm hay tiêu chí về từ nguyên).
©2023 Kites.vn | All rights reserved: h+ N* o, t8 r1 o0 B
b) Khi chuẩn chính tả đã được xác định, phải nghiêm túc tuân theo; tuy việc chuẩn hóa và thống nhất phát âm chưa đặt thành yêu cầu cao nhưng cũng nên dựa vào chuẩn chính tả mà phát âm.
: h& I5 @/ y) I8 \. \©2023 Kites.vn | All rights reserved
c) Ở trường hợp chưa xác định được chuẩn chính tả thì nên chấp nhận biến thể.
©2023 Kites.vn | All rights reserved  _; P! F* b; B/ K
2. Đối với tên riêng chưa không phải tiếng Việt thì nguyên tắc chung là:
/ Y3 f# R. p: Q  Q©2023 Kites.vn | All rights reserved
a) Về chính tả, cần tôn trọng nguyên hình theo chữ viết Latin hay chuyển tự Latin trong nguyên ngữ.
©2023 Kites.vn | " `, ]8 X8 ^. VAll rights reserved
b) Về phát âm, phải hướng dẫn để dần dần có được cách phát âm thích hợp, thống nhất.
9 O; Q+ l! _, d. z# S1 x©2023 Kites.vn | All rights reserved
B - QUY ĐỊNH CỤ THỂ
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 J- n' V6 U! {" C* [+ j+ Q5 d( W
1. Về những từ tiếng Việt mà chuẩn chính tả hiện nay chưa rõ, có thể nhận thấy những trường hợp chủ yếu sau đây, và đối với mỗi trường hợp, nên dùng tiêu chí thích hợp. Cụ thể là:
6 n9 D+ t/ P+ B3 |©2023 Kites.vn | All rights reserved
a) Dùng tiêu chí thói quen phát âm của đa số người trong xã hội, mặc dù thói quen này khác với từ nguyên (gốc Việt hay gốc Hán).
©2023 Kites.vn | % f/ W: H6 H2 m. p' jAll rights reserved
Thí dụ: chỏng gọng (tuy là chổng gọng theo từ nguyên)
©2023 Kites.vn | ! U& f0 |3 U  zAll rights reserved
đại bàng (tuy là đại bằng theo từ nguyên)
, d+ X+ U% l% ]9 c0 y5 ]! T' z©2023 Kites.vn | All rights reserved
b) Dùng tiêu chí từ nguyên khi thói quen phát âm chưa làm rõ một hình thức ngữ âm ổn định.
) w2 N- s5 u. D9 ]- n+ r$ _1 [©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thí dụ: trí mạng (tuy cũng có gặp hình thức phát âm chí mạng)
©2023 Kites.vn | All rights reserved; ]6 v5 E2 i: Q8 @$ U$ @5 w- ]
c) Khi trong thực tế đang tồn tại hai hình thức chính tả mà chưa xác định được một chuẩn duy nhất, thì có thể tạm thời chấp nhận cả hai hình thức ấy, cho đến khi nào thói quen sử dụng nghiêng hẳn về một hình thức.
  a4 ^$ w$ b" T0 q# n" L7 R7 U©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thí dụ:eo sèo và eo xèo
©2023 Kites.vn | : Q/ |+ J! A. [( w# |" |/ uAll rights reserved
sứ mạng và sứ mệnh.
; X. l* u' q$ I* a©2023 Kites.vn | All rights reserved
Trong khi chờ đợi có từ điển chính tả, tạm dùng cuốn “Từ điển chính tả phổ thông” do Viện văn học xuất bản năm 1963.
©2023 Kites.vn | + P* d9 r# q( Z. Q+ l) o: S* eAll rights reserved
2. Về tên riêng không phải tiếng Việt, cần chú ý đến những trường hợp chính với quy định sau đây đối với mỗi trường hợp.
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 ?( A! @7 k  Q5 i
a) Nếu chữ viết của nguyên ngữ dùng chữ cái Latin thì giữ đúng nguyên hình trên chữ viết của nguyên ngữ; kể cả các chữ cái f, j, w, z như trong nguyên ngữ; dấu phụ ở một số chữ cái trong nguyên ngữ có thể lược bớt.
©2023 Kites.vn | ' w8 I+ ]- }' T' F9 q2 f* PAll rights reserved
Thí dụ: Shakespeare, Paris, Wrocaw (có thể lược dấu phụ ở chữ cái )
©2023 Kites.vn | All rights reserved' k- m2 F) q- Y
Petõfi (có thể lược dấu phụ ở chữ cái õ)
©2023 Kites.vn | All rights reserved  Y" u. M) }, w; C+ C
b) Nếu chữ viết của nguyên ngữ thuộc một hệ thống chữ cái khác thì dùng lối chuyển tự chính thức sang chữ cái Latin.
©2023 Kites.vn | - X6 y1 |& ^9 R7 J2 a9 b8 t& eAll rights reserved
Thí dụ: Lomonosov, Moskva, Abdel
©2023 Kites.vn | All rights reserved  [$ c# c( Z7 {8 f+ S+ X0 D: T+ s
c) Nếu chữ viết của nguyên ngữ không phải là chữ viết ghi từng âm bằng chữ cái thì dùng lối phiên âm chính thức bằng chữ cái Latin (thường là cách phiên âm đã có tính chất phổ biến trên thế giới).
$ u3 q- A5 D7 N7 r4 c$ t©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thí dụ: Tokyo
©2023 Kites.vn | 6 l/ l$ Y; u! J5 L' @* ~1 d/ b* fAll rights reserved
d) Đối với trường hợp tên riêng mà trong thực tiễn sử dụng rộng rãi trên thế giới đã quen dùng một hình thức viết bằng chữ cái Latin khác với nguyên ngữ (thường đó là tên một số nước, thành phố) thì dùng hình thức tên riêng phổ biến đó.
©2023 Kites.vn | All rights reserved$ |6 T5 Q+ V( z: R( J. E3 q# Y4 f
Thí dụ: Hungary (tuy trong nguyên ngữ là Magyarorszag)
7 c8 j8 g4 `5 a$ ]! Y/ O( u©2023 Kites.vn | All rights reserved
Bangkok (tuy trong nguyên ngữ là Krung Thep hoặc Krung Rattanakosin)
©2023 Kites.vn | All rights reserved, u) G, c7 K* ^
e) Đối với trường hợp những sông, núi thuộc nhiều nước (và do đó có những tên riêng khác nhau) thì dùng hình thức tương đối phổ biến trên thế giới và trong nước; tuy vậy trong những văn bản nhất định, do yêu cầu riêng, có thể dùng hình thức dựa theo ngôn ngữ của địa phương.
©2023 Kites.vn | All rights reserved! I4 E1 l! G1 s6 D
Thí dụ: sông Danube (có thể dùng Donau theo tiếng Đức, Duna theo tiếng Hungary, Dunares theo tiếng Rumania)
0 u/ g: v9 Q$ Z1 w8 Z©2023 Kites.vn | All rights reserved
g) Đối với những tên riêng hay bộ phận của tên riêng (thường là địa danh) mà có nghĩa thì dùng lối dịch nghĩa phù hợp với chủ trương chung có thể nhận thấy qua các ngôn ngữ trên thế giới.
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 q3 D. P! ~, Z6 J: p
Thí dụ: Biển Đen, Guinea xích đạo
©2023 Kites.vn | & T1 g2 @& a7 gAll rights reserved
h) Những tên riêng đã có hình thức phiên âm quen thuộc trong tiếng Việt thì hiện nay nói chung, không cần thay đổi, trừ một số trường hợp đặc biệt có yêu cầu riêng thì phải thay đổi.
©2023 Kites.vn | 2 `1 X. P' k: P. P1 \! G8 y7 r. yAll rights reserved
Thí dụ: Pháp, Hy Lạp, Bắc Kinh, Lỗ Tấn; nhưng Italia (thay cho Ý), Astralia (thay cho Úc)
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ y- D1 m4 y3 n5 Y
Tuy vậy cũng có thể chấp nhận sự tồn tại những hình thức khác nhau của một số tên riêng trong những phạm vi sử dụng khác nhau.
' @  H2 W4 W) ~©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thí dụ: La Mã (thành phố La Mã, đế quốc La Mã, chữ số La Mã)
( H' N* Q  ~, h/ i, R' k" c  c©2023 Kites.vn | All rights reserved
Roma (thủ đô Italia ngày nay)
* ^4 n( m; I2 O6 F: _4 O/ s©2023 Kites.vn | All rights reserved
i) Tên riêng trong các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam cũng thuộc trường hợp tên riêng không phải tiếng Việt: theo các quy định về chính tả của Bộ Giáo dục và Ửy ban Khoa học Xã hội ngày 30-11-1980.
©2023 Kites.vn | All rights reserved( Y  x( X9 B6 L) j
Những quy định mới trên đây về tên riêng không phải tiếng Việt có thể thực hiện từng bước để tránh bỡ ngỡ lúc đầu, như vừa dùng nguyên hình theo nguyên ngữ, vừa có chú thích phát âm lối phiên âm. Nhưng cần phải tiến hành sự thực hiện từng bước này một cách khẩn trương và đặc biệt phải theo tinh thần tôn trọng nguyên tắc nói trên.
©2023 Kites.vn | All rights reserved* I( ]  e# l5 v( |0 }3 t( c% q9 D
Để thực hiện một cách nhất quán những quy định này, cần có từ điển nhân danh, địa danh. Công việc biên soạn, xuất bản, phát hành các loại từ điển này cần được tiến hành khẩn trương. Trong khi chờ đợi, có thể tham khảo từ điển nhân danh, địa danh nước ngoài và khi cần, đặc biệt khi biên soạn sách, nên tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn.
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 U7 g0 f' Z6 M5 [$ T& u9 c
3. Về tên riêng tiếng Việt, theo các quy định của Bộ giáo dục và Ủy ban khoa học xã hội ngày 30-11-1980:
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 d% m& n3 A3 [7 y6 `
a) Đối với tên người và tên nơi chốn, viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết, không dùng gạch nối.
' Y8 j$ j7 f6 X1 N2 L# K©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thí dụ: Trần Quốc Toản, Quang Trung, Hà Nội, Bình Trị Thiên, Vũng Tàu
©2023 Kites.vn | All rights reserved' Y; o* }' L5 b9 D
b) Đối với tên tổ chức, cơ quan, chỉ viết hoa chữ cái đầu của âm tiết đầu trong tổ hợp từ dùng làm tên.
% O/ [# O: F) |0 N©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thí dụ: Đảng cộng sản Việt Nam, Trường đại học bách khoa Hà Nội
©2023 Kites.vn | & h4 c. Z; f$ s7 {1 G8 [6 WAll rights reserved
II- QUY ĐỊNH VỀ THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT
$ t  V, z5 D+ k& V©2023 Kites.vn | All rights reserved
Chuẩn hóa và thống nhất thuật ngữ tiếng Việt nói chung, và đặc biệt thuật ngữ của các chuyên ngành khoa học, kĩ thuật là một công việc rất quan trọng và có tính chất cấp thiết.
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 g& G5 l! S: u( i- v# H' d
Trong hệ thống thuật ngữ tiếng Việt, có bộ phận thuật ngữ được cấu tạo bằng chất liệu và theo quy tắc tiếng Việt, và có bộ phận vốn được cấu tạo bằng chất liệu và theo quy tắc của một số ngôn ngữ cổ điển và hiện đại phương Tây.
©2023 Kites.vn | All rights reserved# g. N/ G6 Y; c  C6 D* u: G
Yêu cầu chuẩn hóa và thống nhất thuật ngữ tiếng Việt được đặt ra đối với cả hai bộ phận nói trên và cần xúc tiến khẩn trương việc biên soạn, xuất bản và phát hành các từ điển thuật ngữ để hoàn chỉnh hệ thống thuật ngữ tiếng Việt.
©2023 Kites.vn | 6 s( [/ |% O- q2 r: S/ ]/ uAll rights reserved
Bản quy định này chú ý nhiều hơn đến bộ phận thuật ngữ thứ hai, vì ở bộ phận này đang cần có những quy định mới.
©2023 Kites.vn | ! b. \5 v# c5 G8 ]3 K5 N0 OAll rights reserved
A - NGUYÊN TẮC CHUNG
©2023 Kites.vn | 6 f6 W/ X6 ^7 _( o+ y$ x) ~7 _; ?All rights reserved
1. Trong yêu cầu chuẩn hóa và thống nhất thuật ngữ tiếng Việt, cần rất coi trọng các tiêu chí về tính dân tộc, tính khoa học, tính đại chúng để xác định chuẩn về từ ngữ nói chung. Tuy nhiên trong tình hình khoa kĩ thuật tiến như vũ bão với hiện tượng “bùng nổ thông tin”, nên đặc biệt chú ý đến các tiêu chí về tính khoa học và tính quốc tế của thuật ngữ, nhất là thuật ngữ của các chuyên ngành hẹp về khoa học và kĩ thuật.
3 A4 o# r( F: a6 \1 P0 G©2023 Kites.vn | All rights reserved
2. Đối với những thuật ngữ đã được dùng phổ biến trong các tiếng nước ngoài thì nói chung nên dùng một hình thức đã thành quen thuộc trong phạm vi quốc tế, có thể chấp nhận một sự điều chỉnh nhất định đối với hình thức đó, nhưng không nên lấy yêu cầu đồng hóa theo ngữ âm và chữ viết tiếng Việt làm tiêu chí chỉ đạo. Đối với những thuật ngữ này, chuẩn chính tả là chính, về ngữ âm, nên hướng dẫn để dần dần tiến tới cách phát âm thống nhất trong cả nước.
©2023 Kites.vn | $ d4 c4 J1 n7 OAll rights reserved
B - QUY ĐỊNH CỤ THỂ
* n/ s* B/ @: S1 O8 o- l©2023 Kites.vn | All rights reserved
1. Về những thuật ngữ tiếng nước ngoài được dùng vào tiếng Việt, có những quy định sau đây:
©2023 Kites.vn | ; O- r! m. p9 w! H7 f* Z. q5 EAll rights reserved
a) Trong quá khứ sử dụng thuật ngữ tiếng nước ngoài vào tiếng Việt, và theo các quy định trước đây, các phụ âm đầu như p, z, w... và tổ hợp phụ âm đầu như bl, cr, str... vốn không có trong tiếng Việt và đã được dùng thì nay, theo quy định mới này, những phụ âm cuối vốn không có trong tiếng Việt như b, d, f, g, j, l, r, s, v, w, z... cũng đều được dùng.
©2023 Kites.vn | 9 g1 Z0 M9 a& ~: D7 ~All rights reserved
Thí dụ: acid, sulfur, laser, parabol. Cũng có thể sử dụng những tổ hợp phụ âm cuối nếu thấy cần.
  _* s: `0 s5 G( e# _- {" R©2023 Kites.vn | All rights reserved
b) Cần tôn trọng mối quan hệ có tính hệ thống giữa các thuật ngữ.
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 a5 R' a' s" c; F9 o  U7 s* A. P
Thí dụ: fluor, fluorur
©2023 Kites.vn | All rights reserved, U6 e8 w) \. W3 q1 k
c) Trong thực tiễn sử dụng một số thuật ngữ tiếng nước ngoài đã có những điều chỉnh nhất định theo lối rút gọn như: met, gram... Những điều chỉnh ấy có thể được chấp nhận theo lối phiên âm một số âm tiết tiếng nước ngoài, như “ce” thành “xe”, “ge” thành “ghe”, “cid” thành “xit”, “ur” thành “ua”... thì không được chấp nhận theo nguyên tắc chung đã nói trên đối với bộ phận thuật ngữ tiếng nước ngoài dùng vào tiếng Việt. Những chữ cái như c, d, g, s, t, r, x... được dùng vào bộ phận thuật ngữ này không giữ giá trị phát âm riêng trong tiếng Việt.
©2023 Kites.vn | All rights reserved# F4 F1 B% l; |% ?  S
2. Về những thuật ngữ được cấu tạo bằng chất liệu và quy tắc tiếng Việt theo phương thức dịch nghĩa thì trong khi tận dụng khả năng ấy, cần chú ý đến tính hệ thống và cả tính chính xác. Cụ thể là có thể dùng cả chất liệu Việt hay Việt hóa một cách thích hợp tùy theo trường hợp.
5 D* Z! \: c. l: A©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thí dụ: tương ứng với anti thì dùng chống trong chống ẩm, chống nhiễu, chống tăng, chống nhiễm khuẩn... nhưng có thể dùng phản trong phản khoa học..., phòng trong phòng không..., giải trong giải độc...

©2023 Kites.vn | All rights reserved- S2 ?. V9 R. o% A- K6 \
- Văn bản do Thứ trưởng GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai ký năm 2003.
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 t, R) w: t2 b& i' Q2 ?3 p0 V
©2023 Kites.vn | All rights reserved, g5 f6 f: t! A4 I( t8 `, N
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 D! s6 w1 X9 k* G' Z% B3 o
––––
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 z: z+ r1 L+ M2 ~+ E* e5 ?
Số: 07/2003/QĐ-BGD&ĐT        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
©2023 Kites.vn | All rights reserved# }: H/ c+ j3 O
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ v4 q) O( [7 D; o8 k
–––––––––––––––––––––––
/ p' ^  H! k. m& _©2023 Kites.vn | All rights reserved
Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003
©2023 Kites.vn | All rights reserved# t6 ~+ n( v0 X5 D1 F
QUYẾT ĐỊNH
5 \: Y  ]; [% i©2023 Kites.vn | All rights reserved
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIẾT HOA TÊN RIÊNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA
: i6 ]) @5 G8 j# ~" u7 f5 g. c©2023 Kites.vn | All rights reserved
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
©2023 Kites.vn | 1 w! A2 R5 @( {5 {' x0 T- b  nAll rights reserved
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
©2023 Kites.vn | All rights reserved: p9 n) M8 q7 ~) m9 S3 g* m
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
©2023 Kites.vn |   ]) P. a  A* U: lAll rights reserved
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiểu học và Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục,
©2023 Kites.vn | All rights reserved, m, y2 N  l( |4 u! H
QUYẾT ĐỊNH:
+ V3 p% ]) J. v: o©2023 Kites.vn | All rights reserved
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa.
©2023 Kites.vn | 2 _" x8 A4 O1 D9 y/ zAll rights reserved
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bản Quy định này được sử dụng trong việc biên soạn, biên tập sách giáo khoa viết theo Chương trình các môn học ở tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (được ban hành theo các Quyết định số 43/2001/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2001, số 03/2002/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2002 và số 47/2002/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 J2 [, k0 f! c8 r3 f9 U
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
©2023 Kites.vn | All rights reserved) P" s. i. J' j/ x9 b; J0 n9 c
KT. BỘ TRƯỞNG
©2023 Kites.vn | 8 j% T3 P' Z+ I: a* UAll rights reserved
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
©2023 Kites.vn | - {" v# Z+ x3 V: T+ |All rights reserved
THỨ TRƯỞNG
©2023 Kites.vn | All rights reserved: \  r  S: y* i$ X
(Đã ký)
©2023 Kites.vn | / t) b" }! t% J' j  q, ?9 vAll rights reserved
Đặng Huỳnh Mai
" I2 U, b4 l/ f/ B©2023 Kites.vn | All rights reserved
QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIẾT HOA TÊN RIÊNG
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 C6 n1 I! }4 f% X; i1 F  w
TRONG SÁCH GIÁO KHOA
©2023 Kites.vn | ( e2 O, r0 X6 J& ~All rights reserved
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BGDĐT
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 r$ c# j0 b( l$ ^! |$ h- U
ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
6 p1 `$ A% N" y* H( a& _1 q©2023 Kites.vn | All rights reserved
I. CÁCH VIẾT TÊN RIÊNG VIỆT NAM
©2023 Kites.vn | All rights reserved( e5 C! T" t1 F, n% \  N
1. Tên người: Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết.
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 n0 l1 \& t+ n
Ví dụ:
©2023 Kites.vn | All rights reserved% |$ \; J/ ]: r
- Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo.
. B* S! Z" V7 H$ c% Q3 [$ a. `+ G©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai.
9 H/ P5 M- O  ?2 q1 @9 q©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Tố Hữu, Thép Mới.
©2023 Kites.vn | 1 b; s. T: P  `4 m+ ]All rights reserved
- Vừ A Dính, Bàn Tài Đoàn.
©2023 Kites.vn | All rights reserved" M8 y1 V7 M7 ^& g3 d5 [6 q. K
* Chú ý: Tên danh nhân, nhân vật lịch sử được cấu tạo bằng cách kết hợp bộ phận vốn là danh từ chung với bộ phận tên gọi cụ thể cũng được coi là tên riêng và viết hoa theo quy tắc viết hoa tên người.
$ k0 o8 e4 f+ r- _©2023 Kites.vn | All rights reserved
Ví dụ:
©2023 Kites.vn | . y1 k$ U+ Q( ^" Q  {4 }) yAll rights reserved
- Ông Gióng, Bà Trưng.
( r  [% f" p, }9 q4 ]©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Đồ Chiểu, Đề Thám.
©2023 Kites.vn | 1 l5 H* u/ P% \% E9 X2 [All rights reserved
2. Tên địa lý: Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết.
©2023 Kites.vn | 7 A( d( L* y' |* ]1 r* a6 F! SAll rights reserved
Ví dụ:
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ _7 ?! y& x1 A3 g
- Thái Bình, Trà Vinh, Cần Thơ.
; x) j* |% G- I$ c©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Thừa Thiên - Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu.
©2023 Kites.vn | * T$ h  _- B# c; Q6 `All rights reserved
- Sa Pa, Mù Cang Chải, Pác Bó.
©2023 Kites.vn |   \' i7 u. d8 J, vAll rights reserved
* Chú ý: Tên địa lý được cấu tạo bởi danh từ chỉ hướng hoặc bằng cách kết hợp bộ phận vốn là danh từ chung, danh từ chỉ hướng với bộ phận tên gọi cụ thể cũng được coi là danh từ riêng chỉ tên địa lý và viết hoa theo quy tắc viết hoa tên địa lý.
©2023 Kites.vn | 9 [0 m6 Y3 i" K$ e0 `All rights reserved
Ví dụ:
- o# V1 S7 k$ Q©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Bắc, Đông Bắc.
©2023 Kites.vn | All rights reserved. d! t0 o+ u& }( _
- Vàm Cỏ Đông, Trường Sơn Tây.
©2023 Kites.vn | 7 y3 ~1 J/ ~) H0 [2 q. JAll rights reserved
- Hồ Gươm, Cầu Giấy, Bến Thủy, Cửa Việt, Đèo Ngang, Vũng Tàu.
©2023 Kites.vn | All rights reserved& t6 Y( s8 ~5 F
3. Tên dân tộc: Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết.
©2023 Kites.vn | - ~, D2 l. e% f: }, c* HAll rights reserved
Ví dụ:
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ a1 i( t8 H; D( y
Kinh, Tày, Sán Dìu, Lô Lô, Phù Lá, Hà Nhì.
1 Q# ?6 @3 w* y# Z" }( q©2023 Kites.vn | All rights reserved
4. Tên người, tên địa lý và tên các dân tộc Việt Nam thuộc các dân tộc thiểu số anh em có cấu tạo từ đa âm tiết (các âm tiết đọc liền nhau): Đối với mỗi bộ phận tạo thành tên riêng, viết hoa chữ cái đầu và có gạch nối giữa các âm tiết.
©2023 Kites.vn | All rights reserved- H" P( ~1 M+ a9 H" b
Ví dụ:
©2023 Kites.vn | 2 o* A& N3 b" u! `+ y. CAll rights reserved
- Ê-đê, Ba-na, Xơ-đăng, Tà-ôi.
©2023 Kites.vn | + C2 U: M* M8 U; V! O. o& hAll rights reserved
- Kơ-pa Kơ-lơng, Nơ-trang-lơng.
©2023 Kites.vn | & N9 a9 j4 [8 d3 ~% M6 Q- ]All rights reserved
- Y-rơ-pao, Chư-pa.
: B4 h0 y4 L3 q$ `/ u©2023 Kites.vn | All rights reserved
5. Tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết đầu tiên và các âm tiết đầu của các bộ phận tạo thành tên riêng.
, r8 R: a. b$ T; N' W! q6 {1 Z% G/ B. G©2023 Kites.vn | All rights reserved
Ví dụ:
©2023 Kites.vn | All rights reserved8 C% v* S: l- c1 T* B, f
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
% b; i8 X$ K! A+ ]- R' J©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
' V% d0 `, J0 @, Y: E©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
©2023 Kites.vn | ( |% Z2 u% N7 D6 L' n' h+ ^# m# BAll rights reserved
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
8 a: T% [1 c& I, H% B# Q9 ^©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 c+ F& T  i/ s3 K
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ u+ x2 L( B8 O( o4 R, G
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
7 [3 {0 x9 [9 Z9 t* r& L* ^©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I; Trường Tiểu học Kim Đồng.
©2023 Kites.vn | " @( C- X) c! {All rights reserved
- Nhà máy Cơ khí Nông nghiệp I.
) G* q; J5 o% D3 b©2023 Kites.vn | All rights reserved
6. Từ và cụm từ chỉ các con vật, đồ vật, sự vật được dùng làm tên riêng của nhân vật: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết tạo thành tên riêng.
©2023 Kites.vn | All rights reserved  q2 R5 g3 u$ e& g
Ví dụ:
©2023 Kites.vn | * t: j8 C8 {' @& g& NAll rights reserved
- (chú) Chuột, (bác) Gấu, (cô) Chào Mào, (chị) Sáo Sậu
( K  G9 Y* w2 w* Q/ Y©2023 Kites.vn | All rights reserved
- (bác) Nồi Đồng, (cô) Chổi Rơm, (anh) Cần Cẩu
# l! S  m5 e  W6 A8 }. x©2023 Kites.vn | All rights reserved
- (ông) Mặt Trời, (chị) Mây Trắng.
©2023 Kites.vn | All rights reserved$ T/ P, R3 O. D/ x7 m3 M, T6 j8 t
II. CÁCH VIẾT TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI
# C3 c& G( b$ w9 B6 h7 b& |2 g©2023 Kites.vn | All rights reserved
1. Tên người, tên địa lý:
- P* K* ?3 l' [8 r8 Z©2023 Kites.vn | All rights reserved
1.1. Trường hợp phiên âm qua âm Hán - Việt: Viết theo quy tắc viết tên người, tên địa lý Việt Nam.
& X4 L  h6 }5 ~3 g0 E7 C©2023 Kites.vn | All rights reserved
Ví dụ:
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 F  V. r1 U$ N6 G3 H( j; ]
- Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành.
©2023 Kites.vn | All rights reserved& l3 G4 N1 W  _3 P* b% [! X3 i, l
- Đức, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Triều Tiên.
©2023 Kites.vn | # z' V; `+ Y" e! X- lAll rights reserved
1.2. Trường hợp phiên âm không qua âm Hán - Việt (phiên âm trực tiếp, viết sát theo cách đọc): Đối với mỗi bộ phận tạo thành tên riêng, viết hoa chữ cái đầu và có gạch nối giữa các âm tiết.
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 o3 \4 J+ v  s2 N$ _3 O* k  I
Ví dụ:
2 z$ I$ g4 A/ t  E9 N& Z©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Phơ-ri-đơ-rích ăng-ghen, Vơ-la-đi-mia I-lích Lê-nin.
' y1 t. L2 @7 J  x; d9 X©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Mát-xcơ-va, I-ta-li-a, An-giê-ri.
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 @! e  z( r1 F$ K! ^
2. Tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể nước ngoài:
7 N; o+ m8 |! h©2023 Kites.vn | All rights reserved
2.1. Trường hợp dịch nghĩa: Viết theo quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể Việt Nam.
©2023 Kites.vn | All rights reserved- E6 u0 v! `! R. j. Y" h/ B" |8 }
Ví dụ:
©2023 Kites.vn | 2 w6 K- D+ k: `All rights reserved
- Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mát-xcơ-va mang tên Lô-mô-nô-xốp.
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ L& }  k. @- S! h1 V
- Viện Khoa học Giáo dục Bắc Kinh.
©2023 Kites.vn | 2 Z, d: S3 `  yAll rights reserved
2.2. Trường hợp viết tắt: Viết nguyên dạng viết tắt. Tùy từng trường hợp, có thể ghi thêm tên dịch nghĩa hoặc ghi thêm tên nguyên dạng không viết tắt
' N+ a; P, F4 ^" B# q2 a# t©2023 Kites.vn | All rights reserved
Ví dụ: WB (Ngân hàng Thế giới), hoặc WB (World Bank).

©2023 Kites.vn | All rights reserved% O6 `- c8 y" {  i* k: G7 [1 G1 U
©2023 Kites.vn | All rights reserved! H, M7 y8 K7 x* p7 t. v, s; o
Sẽ tiếp tục cập nhật nội dung cụ thể sau khi có đầy đủ tài liệu.
©2023 Kites.vn | : e9 ~' z3 E/ J  fAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-8-2018 15:31:34 | Xem tất
Ba văn bản đó là gì ạ? Quy định về cách sử dụng dấu và cấu trúc câu trong tiếng Việt ạ?
©2023 Kites.vn | All rights reserved( `$ l3 Z; C! z, d8 M" j  [' [
Dạo này em rất có hứng thú với việc sử dụng Tiếng Việt vì thấy nhiều nơi ngay cả chính tả là cái cơ bản nhất đập ngay vào mắt còn sai lè nữa.

Bình luận

Có chi tiết ở trên, và mình đang tìm thêm tài liệu nha bạn. Còn hiện tại vẫn chưa có văn bản nào chính thức thật sự. Nếu bạn có thêm thông tin gì thì cùng chia sẻ ^^   Đăng lúc 15-8-2018 04:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2018 21:31:44 | Xem tất
Vẫn có chưa đủ các văn bản nhỉ? Mình cũng đã có tìm thêm nhưng chưa ra, vẫn thấy như những gì bạn đã tìm. Hi vọng là thời gian tới nhà mình tìm được tài liệu đầy đủ hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-11-2019 20:55:12 | Xem tất
Cảm ơn bài chia sẻ. Các văn bản ban hành đã lâu nhưng tính chuẩn mực vẫn còn nguyên vẹn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách