Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kimvankieu
Thu gọn cột thông tin

[Event] Mừng sinh nhật lần thứ 7 kites.vn - TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI - Đáp án event tuần 6 (post #39) - CẬP NHẬT LUẬT CHƠI MỚI #32

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2018 05:39:13 | Xem tất
Đã có kết quả đáp án event tuần đầu tiên (cập nhật ở post đầu), các bạn vào xem thêm nhé.
+ G+ i7 O: F: k$ b: ]7 v4 l2 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 D  ]" [; N( e4 P6 m
ĐÁP ÁN EVENT TUẦN 1
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 k. [. {8 ]& c6 W, G: y9 [
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 H/ y0 _+ l- w4 ]% K+ D
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 m/ W8 T' E! O# [6 }
1. Tìm điểm sai chính trả trong câu sau:
©2024 Kites.vn | 7 {/ T1 h6 k0 y8 l. j( u5 eAll rights reserved
Chúng tôi mong chờ vào tương lai sáng lạn của cậu.
©2024 Kites.vn | 2 K" J8 X) M; G6 P5 v3 ~/ q, X/ G2 r( i# lAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 4 C. x9 h; Q6 T4 j/ M0 n# @0 E/ MAll rights reserved
Đáp án: "chính trả", "sáng lạn" => sửa lại: chính tả, xán lạn
©2024 Kites.vn | & [' b$ H* @3 h# R# ]All rights reserved
; }" Y1 j% S+ |& C9 p' L' q©2024 Kites.vn | All rights reserved
2. Câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là tục ngữ hay thành ngữ?
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ M3 X; f/ ~" F

0 W5 o8 \9 `7 J: W' b) ]5 ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đáp án: tục ngữ

©2024 Kites.vn | All rights reserved. s! \7 z% ~1 G
1 b/ o0 F) \) O7 ]' ^. P/ Y: u0 D©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 ^$ B0 Y# R: P* {) {
3. Câu Kiều dưới đây là câu thứ mấy trong “Truyện Kiều chú giải” đang được chia sẻ trên Kites
( B  W' X1 Q; V9 Y& P©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
©2024 Kites.vn | All rights reserved! s# x, j3 r, c' L, K# y# P/ H! V. e, p
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười
©2024 Kites.vn | All rights reserved& D3 o% B3 L' H' g: U0 k
( \0 y$ @1 i5 h2 P* p4 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đáp án: Câu 15 và câu 16
4 L  Q, h- ?1 r0 Z6 R# Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 4 y. X8 |5 n; }; ~& ^) [0 wAll rights reserved
4. Nội dung câu Kiều trên miêu tả về ai? Như thế nào?
©2024 Kites.vn | All rights reserved- I* A8 e% _2 v( z; ~$ h! t

©2024 Kites.vn | " e5 S: {9 I8 J  D& ?8 u) ^All rights reserved
Đáp án: "Mai cốt cách": cốt cách thanh kỳ như cây mai hoặc cành mai, ý nói tầm vóc người dong dỏng cao thanh thanh như cành mai. Cụm này tả Kiều.
, f+ h( _7 J" }9 y/ M  V# ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Tuyết tinh thần": tinh thần trong trắng như tuyết, ý nói tư tưởng trong sạch; đầu óc ngây thơ, không có một chút gì là ô trọc tức là ngoan ngoãn nết na, thật thà, chất phác. Mấy chữ này tả tính tình, đức hạnh của Thúy Vân. Mỗi người một vẻ, "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" thì biết rằng "mai cốt cách" là vẻ của người này, và "tuyết tinh thần" là vẻ của người kia.

©2024 Kites.vn | . N; l/ k4 [4 i% v! ^9 }. ]All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 h2 j0 \4 l/ T. m* ~5 G' H
©2024 Kites.vn | All rights reserved! K& @7 V( M8 g+ `5 v9 ^; P6 m
5. Giải thích nghĩa của thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng”
©2024 Kites.vn | All rights reserved- g6 F$ Y8 K& t( ?

$ ]" z" _- V& n  ?3 I* j) a- Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đáp án: Không hiểu gì mọi việc chung quanh, tầm nhìn hạn hẹp. (tùy thuộc vào cách các bạn chua nghĩa).
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2018 18:39:35 | Xem tất

TỔNG KẾT KẾT QUẢ EVENT TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI TUẦN 1

Kết quả event tuần 1
©2024 Kites.vn | All rights reserved% Z% M) b. \5 [/ {# Z
Mình post vào đây đáp án của các bạn tham gia, nick/tên là theo Facebook nhé.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. e4 M% P+ u$ ~4 I) r' e
Để cho mọi người có thể tham khảo và so sánh. Mình xếp theo thứ tự thời gian nhận được bài trên fanpage Kites
©2024 Kites.vn | : c  p) x* ?' D5 n1 [All rights reserved
©2024 Kites.vn | , I& W: ]# H# Y: tAll rights reserved
TỔNG KẾT KẾT QUẢ EVENT TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI TUẦN 1
4 M2 i2 p& x( Z! w1 s, j( m©2024 Kites.vn | All rights reserved
! q, ^, |* Y3 r: L- [% i4 F# {©2024 Kites.vn | All rights reserved
I. Mai Phương
©2024 Kites.vn | All rights reserved; b. S2 E! w) A) T/ B
©2024 Kites.vn | / ]; C4 d+ \+ o9 c8 L- YAll rights reserved
1. Sai ở sáng lạn, sửa thành xán lạn
©2024 Kites.vn | 7 D0 r0 X. T7 Q" `% v2 @All rights reserved
2. Câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là tục ngữ
©2024 Kites.vn | " Q1 H' L% |# A) |All rights reserved
3. Câu Kiều trên là câu thứ 17,18
$ a. ]/ r. D8 B5 y& z5 t5 d& d©2024 Kites.vn | All rights reserved
4. Câu Kiều miêu tả Thuý Vân và Thuý Kiều, hai chị em Thúy Vân và Thúy Kiều được miêu tả có cốt cách thanh tao, tinh khiết, trang nhã như mai, còn tinh thần thì trong trắng như tuyết. Và xét về bên ngoài, thì dáng vẻ, vẻ đẹp mỗi người một vẻ, một sắc thái riêng không ai giống ai
©2024 Kites.vn | All rights reserved, V1 j' F7 g; y: k5 Z% j
5. thành ngữ "Ếch ngồi đáy giếng" chỉ những người hiểu biết ít do điều kiện tiếp xúc hẹp. Sau nữa, thành ngữ này còn hàm ý nói về sự chủ quan, coi thường thực tế.
, m2 V+ P& \  ]1 y5 p©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ z7 R' H4 ]+ b7 [6 I
Thời gian nộp bài 20 giờ 11 ngày 1/9
- L: r& T! ]; z( ?©2024 Kites.vn | All rights reserved

©2024 Kites.vn | All rights reserved- k# ~6 A1 Q2 r6 P
II. Heu Ham

©2024 Kites.vn | All rights reserved9 m9 m/ C3 d3 Y8 _$ w) [9 z
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 X* _% c8 B. P* o7 T8 i
1. Điểm sai chính tả: chính trả (đúng: chính tả), sáng lạn (đúng: xán lạn)
& X0 T5 l# v7 x, @. V% Y. \8 g" ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
2. Tục ngữ
©2024 Kites.vn | 6 I7 z* t' ?% ^! ~( }# V0 WAll rights reserved
3. Câu 15 và câu 16
% C2 `3 p+ j. v% y* U6 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
4. Miêu tả vẻ đẹp của 2 chị em Thúy Kiều, Thúy Vân: cốt cách cao quý như mai, tâm hồn trong sạch như tuyết. Hai chị em Kiều Vân đều mang vẻ đẹp toàn mỹ nhưng mỗi người đẹp theo 1 cách riêng ko giống nhau.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& c9 ]% d) J8 t+ ?: Y" p# r
5. Câu thành ngữ trên muốn nói tới những người kém cỏi nhưng lại luôn tự cho mình là tài giỏi hơn người, coi thường người khác.
©2024 Kites.vn | ( i! m. v6 r/ d6 e1 XAll rights reserved
©2024 Kites.vn | & o/ d0 Y) h, j: H8 V/ JAll rights reserved
Thời gian nộp bài: 21 giờ 31 ngày 1/9
7 c! n$ x, J1 |' A4 {, W©2024 Kites.vn | All rights reserved

©2024 Kites.vn | . ^3 V: @4 r% }* M! L$ qAll rights reserved
III. Phan Mỹ Hảo

( g' j6 g9 I! s7 P- h/ `( U©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ }7 i: y8 X+ c
1.        Tìm điểm sai chính trả trong câu sau:
©2024 Kites.vn | * ~, Z1 v8 d' j4 Q; gAll rights reserved
Chúng tôi mong chờ vào tương lai sáng lạn của cậu.
©2024 Kites.vn | # T2 O6 G& Y8 V' Y; x) U$ _4 rAll rights reserved
Chính trả= chính tả, sáng lạn= xán lạn
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 z3 O( d7 |: i$ T! y
2. Câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là tục ngữ hay thành ngữ?
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 b7 O2 e$ e& b: v/ B: e4 q
Là tục ngữ
9 }, Y& v( v, Z4 F©2024 Kites.vn | All rights reserved
3. Câu Kiều dưới đây là câu thứ mấy trong “Truyện Kiều chú giải” đang được chia sẻ trên Kites
©2024 Kites.vn | ( ^, G* D2 N7 B6 k& A4 E, wAll rights reserved
Mai cốt cách, tuyết tinh thần( câu 15)
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 \1 y0 K4 [: W5 e0 c$ C
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười( câu 16)
! m2 ]" k5 j9 u7 n4 O  ?4 P©2024 Kites.vn | All rights reserved
4. Nội dung câu Kiều trên miêu tả về ai? Như thế nào?
©2024 Kites.vn | All rights reserved* ^% A9 B3 g& }% K5 v
- Mai cốt cách: miêu tả Thuý Kiều, nghĩa là dáng vẻ cốt cách thanh mảnh như một một cành mai.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ d; G+ O$ K, w$ a# R* F
- Tuyết tinh thần: miêu tả Thuý Vân, tâm hồn trong trắng như tuyết, ý nói tư tưởng trong sạch, con người ngây thơ, chất phác.
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 Q! _1 z- b* T! @$ q' M
Hai chị em mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau ở mức độ "mười phân vẹn mười"
1 t$ Q- S$ R+ j* D©2024 Kites.vn | All rights reserved
5. Giải thích nghĩa của thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng”
©2024 Kites.vn | 7 ?1 D  E" F6 B; x7 jAll rights reserved
Ếch ngồi đáy giếng ngụ ý muốn ám chỉ những người không coi ai ra gì, tính tình tự cao tự đại, luôn cho mình giỏi hơn người khác, khinh thường người khác trong khi đó tầm nhìn lại hạn hẹp nhưng luôn tỏ vẻ ta đây là người thông thái.
©2024 Kites.vn | 1 E: [) z6 s. |* I3 u4 ~2 C) e; m4 @All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 X  `3 w! o9 m8 ?6 G( X7 M! w) VAll rights reserved

©2024 Kites.vn | ' b: z6 c$ E% ?. C/ \; I" O( M( NAll rights reserved
Thời gian nộp bài 10 giờ 16 ngày 2/9

2 _. S1 Y/ {& q8 \©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 B' A/ V" ?+ A) v8 S: q8 \2 S
IV. Atami You
% t) n, U9 y! b- w; J9 b2 l©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cho mình hỏi cmt trả lời ngay tại đây luôn hay sao, thời hạn trả lời bao lâu vậy?
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 q0 h' r# s+ d9 f) a
©2024 Kites.vn | 5 }8 \! b% i5 e0 ?1 XAll rights reserved
1. chính trả -> chính tả; sáng lạn -> xán lạn.
©2024 Kites.vn | ; N5 p3 p8 j- D) nAll rights reserved
2. Câu tục ngữ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" w8 A1 H8 R" q+ f1 i, C
3. Câu thứ 15-16
1 F% r" H' u) E©2024 Kites.vn | All rights reserved
4. "Mai cốt cách" miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều cốt cách như cành mai, vóc người thanh mảnh. "Tuyết tinh thần" miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân tinh thần trong trắng như tuyết, ngây thơ chưa hiểu thấu sự đời. Hai chị em mang hai vẻ đẹp khác nhau nhưng phẩm chất đó của mỗi người đều vẹn toàn 10 phần.
1 D2 J$ ~# a. D2 g+ W8 p©2024 Kites.vn | All rights reserved
5. "Ếch ngồi đáy giếng" ám chỉ những người có tầm nhìn hạn hẹp nhưng luôn tự cho mình hơn người, những kẻ tự cao cố chấp không chịu mở rộng tư duy, sự hiểu biết và luôn cho rằng mình đúng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 f' C/ r$ f1 A3 M" Q

©2024 Kites.vn | , c0 A' [0 j% \5 D6 i: N7 w5 n4 dAll rights reserved
Thời gian nộp bài 12 giờ 09 ngày 2/9

©2024 Kites.vn | All rights reserved, o$ Y) b3 t% e
©2024 Kites.vn |   z* k# V: P: k( V- o) |7 u3 {All rights reserved
V. Vũ Hằng  
©2024 Kites.vn | ; t5 R2 J+ w$ R5 t$ ~0 }4 D3 P" cAll rights reserved
: l8 }. J1 B0 Q0 G' h& j8 G8 i; Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
1.        Lỗi sai: chính trả (sửa: chính tả), sáng lạn (sửa: xán lạn)
©2024 Kites.vn | - K9 R, P; i' ?0 G& uAll rights reserved
2. Tục ngữ
5 v2 d& ?* P* A( N" G4 m8 `©2024 Kites.vn | All rights reserved
3. Câu 15 và 16
©2024 Kites.vn | - k( ~  o* L6 k7 kAll rights reserved
4. Miêu tả vẻ đẹp của 2 chị em Thúy Kiều, Thúy Vân: cốt cách cao quý như cây mai, tâm hồn trong trắng như tuyết. Mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau nhưng đều là mười phân vẹn mười.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 t, v0 Y3 U( z/ T  _; k" R
5. Câu thành ngữ trên muốn nói tới những người có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết một mà ko biết mười, luôn tự cho mình là biết hết mọi thứ, tài giỏi hơn người khác. Thực chất tư tưởng luôn hạn hẹp, ko chịu mở rộng tầm nhìn, tư duy của mình.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; L6 J5 N! O1 k8 ]; y
©2024 Kites.vn | All rights reserved: o$ P- r7 X+ ?" Q; `* i
Thời gian nộp bài: 13 giờ 28 ngày 2/9
©2024 Kites.vn | 7 d: u2 K; b& ]7 NAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 6 @4 }! V8 d$ BAll rights reserved
9 r' b8 w) U3 p' \% I©2024 Kites.vn | All rights reserved
VI. Lương Kim Thủy
©2024 Kites.vn | All rights reserved' I$ K! c' W3 P9 B3 [" o* W1 ?
1. Sai: Chính trả (chính tả), sáng lạn (xán lạn)
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 B. u2 D4 _& Q, q$ S( D+ D
2. "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" là tục ngữ
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 I# @0 S5 `# |2 u
3. Câu 15 và câu 16
©2024 Kites.vn | ( _  i7 e9 g" c5 ?. b; j5 Q6 sAll rights reserved
4. Miêu tả vẻ đẹp thùy mị của Thúy Kiều và Thúy Vân: Mai cốt cách (cao quý, kiêu sa như cây mai, vì mai là 1 trong tứ quý: Tùng, cúc, trúc, mai), tuyết tinh thần (tâm hồn trong trắng, ngây thơ như tuyết). Mỗi người đều mang những nét đẹp riêng nhưng vô cùng hoàn hảo, không tì vết.
©2024 Kites.vn | * l1 I3 I; q! r8 sAll rights reserved
5. "Ếch ngồi đáy giếng" để chỉ những người hiểu biết hạn hẹp nhưng luôn "coi trời bằng vung", coi thường người khác giống như con ếch ngồi đáy giếng chỉ thấy đc phần miệng giếng chứ không thấy được bên ngoài mà luôn ra vẻ ta đây biết nhiều, hiểu rộng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* G3 n: _4 u- {2 O/ ^% T  b
; f! s1 N" G0 ~6 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thời gian nộp bài 13 giờ 57 ngày 2/9
©2024 Kites.vn | 3 z" q9 ^1 C( }8 w6 ?All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 g7 T& ]1 D; S% C4 UAll rights reserved
VII. Nguyễn Xuân Tiến
©2024 Kites.vn | All rights reserved, K+ Z1 J9 o' m) y, i4 Y: z
- n8 A: a! e" \. {+ W" I©2024 Kites.vn | All rights reserved
1. Điểm sai chính tả: chính trả (đúng: chính tả), sáng lạn (đúng: xán lạn)
  N7 [% p* q! `9 J2 m' v4 D©2024 Kites.vn | All rights reserved
2. Tục ngữ
©2024 Kites.vn | : k8 h. I2 q: A0 t: ?All rights reserved
3. Câu 15 và câu 16
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ d, u+ T1 o' ?9 A3 ^+ X$ w$ ?
4. Miêu tả vẻ đẹp của 2 chị em Thúy Kiều và Thúy Vân. Hai chị em đều mang vẻ đẹp toàn mỹ nhưng mỗi người đẹp theo 1 cách riêng ko giống nhau.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( Z# w, u& a7 ]& E( G, D
5. Câu thành ngữ trên muốn nói tới những người chỉ những người hiểu biết ít do điều kiện tiếp xúc hẹp, tư tưởng luôn hạn hẹp, ko chịu mở rộng tầm nhìn, tư duy của mình.
©2024 Kites.vn | 1 U" E4 J+ r& f8 `+ HAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* Z' b. [3 M. h2 C
Thời gian nộp bài 17 giờ 51 ngày 2/9
" T. n$ h& T/ S1 T" z©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ w3 \7 C6 s0 ~( L* c! u
Đa phần các bạn đều không nêu rõ được đáp án của câu số 4. Mình nghĩ có thể do mọi người không đọc kỹ truyện Kiều trong Kites. Hẹn các bạn lần sau nha.
1 x* X  E6 b$ o/ ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hai bạn trúng giải tuần này là
©2024 Kites.vn | All rights reserved* p, ]' P7 |4 J- w
1. Phan Mỹ Hảo
" \# S' t6 w5 m" v, ]; ^5 X©2024 Kites.vn | All rights reserved
2. Atami You
8 Q4 ^6 A1 v7 K- ]2 _( x3 o1 K. g©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 4 V7 |$ x/ T8 o( ], j5 f5 u0 BAll rights reserved
Các bạn cung cấp thông tin theo như thông báo trên fanpage để bên mình tiến hành trao quà nhé.
©2024 Kites.vn | All rights reserved% `. b( U! H, [- @6 I/ L" \
Thân mến!
©2024 Kites.vn | , w! h4 \# v$ ~7 iAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ) U: |8 o, M- @' N% n- }* NAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-9-2018 14:29:37 Từ di động | Xem tất
Em xin có chút ý kiến cá nhân ạ. Trong câu 1 từ "xán lạn" đúng vì từ "xán" là tứ Hán nghĩa là rực rỡ, sáng sủa nhưng từ "sáng lạn" cũng k sai. Vì trải qua thời từ Hán Việt đã được thuần Việt rất nhiều, "sáng" cũng là sáng sủa, tươi sáng nên cùng từ "tương lai xán lạn" hay " tương lai sáng lạn" em nghĩ đều chấp nhận đc.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; U7 @/ P2 k& S1 |; f8 G- G, E
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2018 15:54:15 | Xem tất
blueocean_279 gửi lúc 7-9-2018 02:29 PM
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ a/ y, B8 Y* t* [2 Z- b
Em xin có chút ý kiến cá nhân ạ. Trong câu 1 từ "xán lạn" đúng vì từ "xán" là tứ H ...

Mình có thói quen hay nói "sáng lạn" và mặc nhiên nó là đúng. Có thể bạn giải thích như vậy cũng khá hợp lý, dùng nhiều thì thành đúng, và cứ từ nào dùng nhiều thì sẽ cho là đúng. Nhưng hiện mình tra một số từ điển tiếng Việt thì không có từ "sáng lạn". Do vậy sẽ dùng theo từ đúng nhất và là từ điển có.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-9-2018 20:13:48 Từ di động | Xem tất
Em k có ý dùng nhiều là đúng.  Từ "xán lạn" đúng rồi, nhưng trong qua trình sử dụng tiếng Việt đã được đa dạng và thuần Việt, trong lịch sử hình thành tiếng Việt thì giai đoạn đầu tiếng Việt chưa đa dạng như hiện tại còn phải mượn từ Hán ( vì để cho câu văn ngắn ngọn, hay hơn, đẹp hơn, chưa có từ thích hợp), các từ hình thành sau là từ mới và nó vẫn là một bộ phận tiếng Việt. Anh có thể chọn từ đúng nhất nhưng k thể phủ định nó sai. Nếu chọn từ xán lạn là đáp án thì nên nói rõ chọn theo từ Hán Việt sẽ cụ thể hơn. Còn em nghĩ nếu lạm dụng những từ như "soái ca", "oppa" hay "sorry" hay cách biến tấu như "zảy hả",  "dzữ jàn" thì mới k phù hợp với sự trong sáng của tiếng Việt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-9-2018 20:22:14 | Xem tất
Ah bổ sung thêm viết đúng chính tả thì cũng là bảo về sự trong  của tiếng Việt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-9-2018 20:47:35 | Xem tất
blueocean_279 gửi lúc 7-9-2018 08:13 PM
) v6 {+ ~6 b6 M7 i( B  p©2024 Kites.vn | All rights reserved
Em k có ý dùng nhiều là đúng.  Từ "xán lạn" đúng rồi, nhưng trong qua trình sử dụng ...

Theo như hiểu biết hạn hẹp của mình thì tiếng Việt có khá nhiều từ Hán Việt, tuy nhiên kiểu Hán Việt của mình không phải là kiểu "soái ca" hay là "cẩu huyết".
# l& W: L9 K9 a- O©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mà nó đã có sự chuyển đổi sang tiếng Việt rồi.
©2024 Kites.vn | 7 ]7 z  S" Q+ zAll rights reserved
Ví dụ như:
©2024 Kites.vn | All rights reserved# A5 A% j7 s6 G- |4 F2 A! g1 r
+ xán lạn của bạn nói nó thực sự là tiếng Việt, nhưng nó là âm Hán Việt và có thể là từ chuyển âm tiếng Hán sang tiếng Việt.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ q3 F1 f. W0 O( X
+ quảng cáo: cũng là một từ như trên.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) p) s7 O% Y3 W. ?5 k8 u* o" E
Nhưng có những từ bản chất nó là từ Hán Việt, nhưng nó lại không phải là từ chuyển âm từ tiếng Hán sang tiếng Việt.
©2024 Kites.vn | % O1 p7 w. K) c& E9 o$ N6 S/ XAll rights reserved
Ví dụ: ca sĩ: ca là hát, còn sĩ ý chỉ là người - trong khi tiếng Hán thì nó là từ "ca thủ"
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 i  t1 O/ [7 K* C+ J, s' X2 o* {
Thực tình mà nói, mình không ủng hộ trào lưu edit truyện ngôn tình xong mặc nhiên xem những từ chuyển âm sang tiếng Việt như "soái ca", "câu dẫn"... thành tiếng Việt. Về cơ bản những từ đó tiếng Việt có từ, tại sao cứ phải dùng tiếng Hán chuyển âm?
2 u* }$ H9 f/ v7 f$ ?- k©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ( A" E/ Q4 V  L* w/ ^) NAll rights reserved
Quá trình phát triển của ngôn ngữ đương nhiên là có sự thâm nhập từ nước ngoài, có chuyển âm, có những từ mượn dùng... nhưng phải xem hoàn cảnh nào, bối cảnh nào, và đặc biệt là khi mà chúng ta không có từ ngắn gọn để diễn tả những từ đó. Nhiều khi mình cứ thắc mắc, tại sao tiếng Việt mình có từ mà cứ phải dùng những từ ngữ như vậy một cách thi thủ, và thật ra dùng những từ đó có phải là ai đọc cũng hiểu đâu.
©2024 Kites.vn | ' n6 s6 P) s6 pAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* e+ S' q4 y; m
©2024 Kites.vn | $ L% ^( _2 Q% ^9 ?" s' A) tAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2018 19:44:21 | Xem tất
Có câu hỏi tuần hai rồi nè mọi người ơi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 U6 ^; V! J4 f
; i4 G( e' S+ u% }$ D2 ?$ F©2024 Kites.vn | All rights reserved
Event “Tôi yêu tiếng nước tôi” tuần 2
©2024 Kites.vn | + f$ a$ z3 U  q: o* z+ NAll rights reserved
1.        Tìm lỗi chính tả trong câu sau:
; ]' y1 P( b( k2 I$ ~' ~" i©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tổng thư ký - Lê Hoài Anh khẳng định một lần nữa việc rời lịch trận đấu bán kết giữa Hà Nội FC và Bình Dương là hợp lý.
; c# o# E! _5 r8 D4 X9 V8 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
2.        Câu Kiều sau là câu Kiều số bao nhiêu trong “Truyện Kiều Chú giải” được share trên Kites.vn
©2024 Kites.vn | ; d: a% a6 e% t6 V: ]All rights reserved
Thuyền tình vừa ghé tới nơi
©2024 Kites.vn | " n' r6 u' K" Y1 ^4 iAll rights reserved
Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 M5 _0 e" C% s( ~% ~( C# F+ c
3.        Câu sau là ca dao hay tục ngữ
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ U- e7 U5 ?: c0 P, q1 S- I0 i2 B
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
©2024 Kites.vn | 4 ]( F4 {0 F0 r/ K7 \! g8 I. `8 XAll rights reserved
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
6 |; Y# U% h( g( k/ `6 i8 O©2024 Kites.vn | All rights reserved
4.        Giải thích nghĩa của từ “sè sè” trong câu Kiều “Sè sè nấm đất bên đường”
5 Q4 |+ D8 Z! D) p$ F+ Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
5.        Câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” nghĩa là gì?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-9-2018 18:38:06 | Xem tất

+ p, M" T7 e# y/ a©2024 Kites.vn | All rights reserved
ĐÁP ÁN EVENT TUẦN 2

©2024 Kites.vn | . n' _: \# ?' ?) v; ~$ \/ [All rights reserved
©2024 Kites.vn | $ a% {' K0 |+ P! o9 OAll rights reserved
1.        Tìm lỗi chính tả trong câu sau:
2 \$ R3 d" A, W©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tổng thư ký - Lê Hoài Anh khẳng định một lần nữa việc rời lịch trận đấu bán kết giữa Hà Nội FC và Bình Dương là hợp lý.
( k6 E- d2 K/ y5 N1 X©2024 Kites.vn | All rights reserved
# q- s/ g+ g/ D& k©2024 Kites.vn | All rights reserved
=>> Từ đúng: Dời lịch
©2024 Kites.vn | All rights reserved# h6 u9 Z2 H7 [$ U
©2024 Kites.vn | ' ?7 I: v8 g8 AAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved& B8 F& ]+ n1 G' O
2.        Câu Kiều sau là câu Kiều số bao nhiêu trong “Truyện Kiều Chú giải” được share trên Kites.vn
. _# f8 \1 {% q' u: m7 z, h% }©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thuyền tình vừa ghé tới nơi
; b3 I3 D' N2 x# s5 q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ
©2024 Kites.vn | - o6 k5 i( s( a9 sAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved) D/ ~4 z( H& O0 C! w
=>> Thuyền tình vừa ghé tới nơi - nằm trong câu 63
©2024 Kites.vn | & d9 `( D, P# {8 t$ MAll rights reserved
Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ  - câu 64

©2024 Kites.vn | 7 g; c# C1 y$ Y1 F* y8 \) FAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! ]+ o" O4 @4 g0 D; W  L7 \; D
©2024 Kites.vn | . L- V- L$ ]$ e) i& jAll rights reserved
3.        Câu sau là ca dao hay tục ngữ
©2024 Kites.vn | All rights reserved" W4 a3 s" H. I
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
$ B; q0 q( t; Q' x2 `  M©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
% z; s+ D5 b1 L- e+ g. i©2024 Kites.vn | All rights reserved
5 @- c+ w! T& Q! X( n©2024 Kites.vn | All rights reserved
=>> Tục ngữ (hình thức là ca dao, nhưng ý nghĩa là tục ngữ)
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 _- R: b7 _- L
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 V* j! @- b0 v# A
4.        Giải thích nghĩa của từ “sè sè” trong câu Kiều “Sè sè nấm đất bên đường”
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ X) e* w. l- r4 A
©2024 Kites.vn | " b$ p9 ^' `1 TAll rights reserved
=>> Sè sè: sà sà, lùm lùm, nổi u u lên một chút
©2024 Kites.vn | 7 p. [6 T) r: y9 F4 [6 _( sAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved; W& ~: \$ ?+ q8 P; T
5.        Câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” nghĩa là gì?
' _' l% d1 i& c4 @2 ~0 n©2024 Kites.vn | All rights reserved

©2024 Kites.vn | ' T7 p: B3 N) B7 IAll rights reserved
=>> Nghĩa đen: trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 }! w+ a& ?4 b
Nghĩa bóng: Những kẻ có cùng bản chất thì thường tìm đến, kết giao với nhau, có thể là xấu hoặc không xấu.

©2024 Kites.vn | All rights reserved! i+ `, ^' E! y' P( ?" X" _! K
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2018 19:06:08 | Xem tất
Kết quả tuần này các bạn nhé!
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 F/ [  G) k4 k1 J
©2024 Kites.vn | - P5 x: c( C2 u$ M6 vAll rights reserved
Về cơ bản là tuần này các bạn cũng sai một câu phân biệt ca dao hay tục ngữ. Mình không biết câu hỏi có khó lắm hay không.
©2024 Kites.vn | ( a! x* u' i5 A3 n( ~All rights reserved

, x. |& @) B" K8 u# J" s# i  P©2024 Kites.vn | All rights reserved
I. Ngọc Châm

9 S6 E8 y4 c8 v1 U1 R3 e# J& a0 Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved: t9 `9 }) _% k
1. Tìm lỗi chính tả trong câu sau:
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 T. P5 v& [8 K7 u' P7 X
"rời lịch" => "dời lịch"
$ S8 C, U0 y& }+ D4 G0 z©2024 Kites.vn | All rights reserved
2. Câu Kiều sau là câu Kiều số bao nhiêu trong “Truyện Kiều Chú giải” được share trên Kites.vn
©2024 Kites.vn | 2 O! N8 J& P- w* lAll rights reserved
Thuyền tình vừa ghé tới nơi => câu 63
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 W" @; r- C" d: e- n" s
Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ => câu 64
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 ?" Z# f) k* P2 w4 d
3. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
©2024 Kites.vn | 0 q6 s% w: r) \: k8 `% g0 U" \! ?  W* iAll rights reserved
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
9 _( t/ q: S7 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
=> Câu ca dao
4 a* P; ^6 S3 O' w7 K©2024 Kites.vn | All rights reserved
4. Giải thích nghĩa của từ “sè sè” trong câu Kiều “Sè sè nấm đất bên đường”
©2024 Kites.vn | * ^8 @6 x% s9 m1 e1 ~1 j% XAll rights reserved
"sè sè" chỉ nấm mộ thấp đồng thời gợi tả không gian hiu quạnh, cô đơn thấp bé
# s" ?: L# H% O- L8 l( Z) @7 J2 a©2024 Kites.vn | All rights reserved
5. Câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” nghĩa là gì?
1 o1 Y5 t- Z( C- q$ p" O©2024 Kites.vn | All rights reserved
=> Nghĩa đen: ngựa tìm đến với ngựa, trâu tìm đến với trâu
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 d( p  [2 H5 q- i
Nghĩa bóng: những người có cùng mục đích, chí hướng, sở thích (có thể là tốt hoặc xấu) sẽ tìm đến với nhau để kết bạn. Điều ngược lại không xảy ra vì đơn giản là những người không hợp nhau thì không thể kết bạn với nhau được.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 n' E2 Y4 r2 R" M- M, O
Thời gian trả lời: 20 giờ 40 ngày 8/9
©2024 Kites.vn | All rights reserved; W5 a3 N; P$ K% E, Y+ @
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ \  X5 x& F- K, E2 }! z
II. Hoài Hoàng
©2024 Kites.vn | , X* B; m# _/ X7 `All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 F( U* a. q+ F/ V8 J
1. Lỗi chính tả: "rời" --> "dời".
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 w# ?1 B& _, P
2. Câu thứ 63 và 64 trong “Truyện Kiều Chú giải”.
©2024 Kites.vn | 6 E0 t0 J* F! N- w5 [All rights reserved
3. Ca dao.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  {8 l; p2 W( X9 p' k- d: {1 r
4. Sè sè: Chỉ vật có hình khối nổi lên rất thấp, không đáng kể so với mặt bằng xung quanh.
9 ]$ F' X( E4 z3 b7 a& L" q©2024 Kites.vn | All rights reserved
5. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: Chỉ những kẻ xấu thì thường hay tìm đến những kẻ xấu khác, để cùng giao du hay mưu đồ làm những việc mờ ám.
* \6 [! n6 q# v. A5 ^% X5 a: B©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thời gian trả lời: 21 giờ 03 ngày 8/9
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 k1 E' h* H0 s" Z! M3 S
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 j7 M% v8 G3 t6 _1 g8 h  h
III. Ngân Kim
©2024 Kites.vn | % [3 v* h& I! k4 D- |2 zAll rights reserved
©2024 Kites.vn | , D; e2 d  f; p: ]# xAll rights reserved
1. “rời” -> sửa lại: “dời”
©2024 Kites.vn | All rights reserved* m4 {. H. v2 s  F2 g
2. Câu 63 và 64
# C( }3 K; Y. x' x; Y, j©2024 Kites.vn | All rights reserved
3. Ca dao
©2024 Kites.vn | All rights reserved. Z7 p" X7 ~8 x+ S* x9 J
4. “Sè sè” ở đây nghĩa là rất thấp, chỉ cao hơn mặt đất một chút xíu. Trong câu Kiều trên ý tả nấm mộ của Đạm Tiên thấp bé, chỉ cao hơn mặt đất một chút nằm bên đường
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 V) G' m( G% j) ?5 I" M
5. ngưu là “trâu”, mã là “ngựa”, tầm là “tìm” -> trâu tìm đến trâu, ngựa tìm đến ngựa
1 D1 ~. ]. h$ Q( ~3 {©2024 Kites.vn | All rights reserved
nói về người giống nhau, có cùng sở thích, nguyện vọng thường hay tìm đến với nhau. Nhưng câu thường được dùng theo ý nghĩa tiêu cực, khinh khi, không tôn trọng để chỉ những kẻ xấu thường kết giao với những kẻ xấu khác
©2024 Kites.vn | . M$ l0 G: I- w( B% ~5 _+ MAll rights reserved
Thời gian trả lời: 21 giờ 12 ngày 8/9
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 v* H6 k& x( p. L1 @3 X1 [: n! \$ Z
& C* h& V0 F- V©2024 Kites.vn | All rights reserved
IV. Trần Thanh Xuân
©2024 Kites.vn | / A4 g6 M* ^: c& _All rights reserved
©2024 Kites.vn |   p+ r) v. w) w# B# X+ B: NAll rights reserved
1. "Rời lịch" => "dời lịch"
) o' L3 @# N) Z6 o. U©2024 Kites.vn | All rights reserved
2. Thuyền tình vừa ghé tới nơi => câu 63
©2024 Kites.vn | + A$ u! |/ j3 x5 U0 J* i) }* r! _$ GAll rights reserved
Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ => câu 64
©2024 Kites.vn | All rights reserved# t& y, C; l6 V9 A0 u( v  q6 a
3. Câu trên là ca dao
2 O( u7 r9 E' P, K% t; B6 ?( e: L* |% v7 ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
4. "Sè sè" trong câu trên chỉ vật thấp, chỉ nổi lên mặt đất một khoảng không đánh kể, ở đây chỉ ngôi mộ thấp gần sát đất.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ R! \- v2 r* k# x: _, x9 D
5. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" chỉ những người cũng chí hướng, tính cách... thường làm bạn với nhau
©2024 Kites.vn | : ?5 q& W4 m' JAll rights reserved
Thời gian trả lời: 23 giờ 09 ngày 8/9
©2024 Kites.vn | ( _- M" f# ~9 V+ u3 r/ uAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" @9 Z# Q; c/ I0 N9 C* U
V. Nguyễn Thị Mận
+ R4 @( {, @1 k* X©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ( G3 `! z+ w% F' T& K( T% MAll rights reserved
Câu hỏi 1: là "Dời lịch" chứ không phải "rời lịch" ak
©2024 Kites.vn | : w& Y3 m9 \* zAll rights reserved
Câu hỏi 2:
5 }+ V6 g0 D: t0 i+ r+ _4 q©2024 Kites.vn | All rights reserved
2 câu Kiều trên là câu số 63 và 64 trong "Truyện Kiều Chú giải" ak.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ p. X' J& b+ r3 Q5 D' ~, Q7 _
Câu hỏi 3: Câu trên là câu ca dao ak.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 ?# q0 L" @6 m" N
Câu hỏi 4: từ "sè sè nắm đất bên đường" chính là để chỉ phần đất nổi gồ lên trên, cao hơn những phần đất xung quanh 1 chút chứ ko được lên hẳn thành 1 đống đất.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 m# L' ?% r1 [8 t
Câu hỏi số 5: Theo mình nghĩa câu này chính là những người giống nhau về mặt tính cách, ý chí, tâm tư, nguyện vọng thì sẽ chơi chung với nhau hoặc cùng hợp tác, làm việc với nhau.
©2024 Kites.vn | $ s9 b0 |; d: p$ k, yAll rights reserved
Nhưng mình thấy câu này hay đc hiểu theo nghĩa tiêu cực để cạnh khóe, nói móc những người có tính cách hoặc tâm hồn không tốt thì sẽ ở chung/ chơi chung/ cộng tác chung với nhau để đạt được mục đích.
  `( r; T& T8 I( G( K# M5 R©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoặc để mỉa mai một người khi bạn bè người đó không được tốt thì người đó cũng sẽ như thế
©2024 Kites.vn | ' X2 D2 l+ w0 f; j: q5 Q$ pAll rights reserved
Thời gian trả lời: 23 giờ 27 ngày 8/9
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 f* @5 `' Q5 e/ ?0 h- k. k
1 N. I% ?% ?( i& \©2024 Kites.vn | All rights reserved
VI. Trần Bân
©2024 Kites.vn | . B; g5 V6 C/ c7 @, ^) IAll rights reserved
1. "Dời lịch" chứ không phải "rời lịch"
5 \1 s8 g2 P$ B6 v0 `, x©2024 Kites.vn | All rights reserved
2. 2 câu truyện Kiều lần lượt là câu 63 và 64 trong Truyện Kiều Chú giải được share trên Kites.vn
©2024 Kites.vn | , g+ L0 J& G4 k8 V# GAll rights reserved
3. Ca dao
©2024 Kites.vn | ! u; m6 Z3 c0 V/ ^All rights reserved
4. "Sè sè" chỉ những vật thấp ở trên đường, nhô lên và cao hơn những vật xung quanh 1 chút.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' u4 _' }8 G) S  D
5. Câu này theo mình nghĩ có nghĩa những người có suy nghĩ, tính cách giống nhau, có thể chơi hoặc hợp tác với nhau. Nhưng câu nói này không mang nghĩa tốt, mà theo nghĩa tiêu cực tức những người có suy nghĩ xấu thường có những người bạn tương tự thế.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) o* c, y3 Q6 Z1 p! w
Thời gian trả lời: 00 giờ 24 ngày 9/9
©2024 Kites.vn | All rights reserved) R- k2 k8 l9 Y0 n6 _+ @
©2024 Kites.vn | All rights reserved  Q: j1 t% H6 e: w0 {6 ~
Theo định nghĩa về ca dao và tục ngữ:
©2024 Kites.vn | : m$ \3 S, u7 aAll rights reserved
5 f' y- L* G* x0 }5 ]) p$ J©2024 Kites.vn | All rights reserved
- Tục ngữ có hình thức ngắn gọn, ca dao thì thường có hình thức lục bát
©2024 Kites.vn | " F$ v  J) f6 QAll rights reserved
- Tục ngữ là tri thức, kinh nghiệm về cuộc sống, sản xuất, thế giới tự nhiên... còn ca dao thiên về tình cảm, giàu chất trữ tình... Ca dao có thể dùng để hát để ru, còn tục ngữ thì không ru không hát được. Một số câu có hình thức vần vè nhưng nội dung là tục ngữ thì phải xem là tục ngữ.
/ }* x1 T  C0 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
- Câu trên tuy có hình thức của ca dao, nhưng về mặt nội dung thì lại là tục ngữ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved% b6 D" k3 {. ]4 v% `8 E9 r
5 _/ ~. j6 p% u- T7 B©2024 Kites.vn | All rights reserved
Do tuần này các câu trả lời đều sai cùng một câu thứ 3, cho nên mình sẽ tính trên cơ sở là 4 câu các bạn nhé. Các câu kia các bạn về cơ bản là đều giải thích được ý chung, có thể khác đôi chút nhưng không sai với tình hình thực tế. Do vậy mình cũng sẽ chọn ra 5  bạn đầu tiên có đáp án nhanh nhất để trao thưởng.
: J+ k( r. d% M4 d6 v/ Z* b©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! b. G4 t2 f0 V& }9 a" L+ g
Các bạn trúng giải tuần này là từ I đến V theo thời gian sớm nhất. Ngoài ra mình cũng góp ý với bạn Nguyễn Thị Mận là đã là tiếng Việt mình nghĩ hoặc bỏ chữ "ak" trong câu trả lời của bạn đi, hoặc thì viết thẳng ra là "ạ" sẽ hay hơn nhiều. Một chút góp ý về vấn đề viết tiếng Việt thôi bạn nhé. ^^
©2024 Kites.vn | All rights reserved* ?: L$ ^3 S4 Q% `
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 l6 U' E/ q1 s& M( X* B
Các bạn vui lòng PM và mes của Fanpage kites để tiến hành trao giải nhé.
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ c8 {3 o7 r: @. r: U3 \
- Nick kites (nếu đã có)
6 l1 n: k4 ?. l( W* n©2024 Kites.vn | All rights reserved
- Nick kites muốn lập kèm email (trường hợp chưa có nick) hoặc nick trên trang kites.vn (kèm email)
©2024 Kites.vn | All rights reserved& b+ C8 \) ~% I6 r( l- [( f: J5 b
- Địa chỉ và số điện thoại nhận sổ
0 S0 o* ~+ ^9 B$ B# t0 F  Q6 v©2024 Kites.vn | All rights reserved
8 ]1 a1 a4 r  `2 W$ U- r9 ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 V4 k" [' ?2 D8 s* I' {0 O
©2024 Kites.vn | All rights reserved% V  |/ Y9 s* s) o4 O3 t
©2024 Kites.vn | ' z' o" j' g9 g; J/ zAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách