Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
Thu gọn cột thông tin

Giới Thiệu/Review Các Tác Phẩm Hay Đã Được Dịch/Edit

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-11-2013 14:24:25 | Xem tất
"BÀI THAM GIA DỰ THI CUỘC THI VIẾT CHO NGƯỜI THẦY MÀ BẠN YÊU NHẤT TRONG MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC"

©2019 Kites.vn | All rights reserved! E  ~* |2 r/ I% C. z+ Z
' E9 f! Y  {# o: e7 p; X+ `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên nick Kites: PhongTuyetAnKha
©2019 Kites.vn | : J- R5 R; k  Z5 j, t0 c5 \2 XAll rights reserved
Tên nhân vật: Mộ Thừa Hòa
©2019 Kites.vn | All rights reserved. H# N) \! s  O( _
Tên tác phẩm: "Kí ức độc quyền"

©2019 Kites.vn | All rights reserved! K7 ~% ]1 U5 i* \4 X+ L: T: `7 e' r
7 Z2 Z6 t" W9 f/ ?- R8 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

% R% W" ~& w8 C0 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & e- c5 F" p8 d. n$ g8 LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ }1 i' M% M/ z; `/ OAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2013 14:26:58 | Xem tất
BÀI THAM GIA DỰ THI CUỘC THI VIẾT CHO NGƯỜI THẦY MÀ BẠN YÊU NHẤT TRONG MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 f5 d( Y' D( N6 ~1 u6 }1 w1 F; P+ |
1 q) `  i' O8 t1 i) C; W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên nick kites: janelonely_nt
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 e2 R* l& r% _; i; ^/ C# d
Tên nhân vật: Chương Ngọc
5 e3 H& b+ W5 I$ o9 }& f: W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Bến Xe
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 g) P, ]/ i0 M1 j8 ]7 n/ h
" ~- ^  J- _! u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2013 14:28:21 | Xem tất
BÀI THAM GIA DỰ THI CUỘC THI VIẾT CHO NGƯỜI THẦY MÀ BẠN YÊU NHẤT TRONG MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
©2019 Kites.vn | 9 i' J2 E1 L: r1 v0 y& RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + [9 Y4 ~1 D1 R9 n% S& f: B6 yAll rights reserved
Tên nick Kites: furin03
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ n0 s1 e  \" `4 I, p
Tên nhân vật: Giáo sư Albus Dumbledore
: b- V& Z* n/ ^9 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Truyện Harry Potter.
©2019 Kites.vn | . @' P# q9 b9 g/ {' hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- e$ B1 M# d5 l( h) `- X
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 U! K6 a  _) z6 n0 D
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2013 14:29:35 | Xem tất
BÀI THAM GIA DỰ THI CUỘC THI VIẾT CHO NGƯỜI THẦY MÀ BẠN YÊU NHẤT TRONG MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
©2019 Kites.vn |   {! ]) y" B, T( c  k9 a8 K6 tAll rights reserved
8 ^% X% i5 l1 [, a; d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % k, f0 F( W2 k" b! AAll rights reserved
Tên nick kites: janelonely_nt
©2019 Kites.vn | & G2 L' h6 [+ @: t2 S+ b/ m/ BAll rights reserved
Tên nhân vật: Chương Ngọc
: Q, h& D) v6 [- e: M6 {3 U. e! e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Bến Xe
; R: X& r! @0 p6 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! ~4 {, @/ T$ F  r/ mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: o4 ^2 z3 X, i5 A, w
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2013 14:31:03 | Xem tất
BÀI THAM GIA DỰ THI "CUỘC THI VIẾT CHO NGƯỜI THẦY MÀ BẠN YÊU QUÝ NHẤT TRONG MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC"
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 p( a/ c- |; \# u, s/ M) A- x

©2019 Kites.vn | All rights reserved9 K1 ~; Z1 d6 m6 R$ ?' J$ ^
) r0 a! ?7 x4 u6 L: \- @5 _' L. [' P7 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên nick Kites: thelilyun
! n7 @% ?( c* ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 `  b) G3 c7 o1 I8 z, R! F/ W& G" o
Tên nhân vật: Ko-ba-ya-shi
©2019 Kites.vn | 8 q5 u/ h, C$ y; R9 E! \5 E# ], nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; ^" c0 E! T0 g: z& K% H# ]" AAll rights reserved
Tên tác phẩm: Tốt-tô-chan, cô bé bên của sổ
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 g* y* d. b! n) O; v
©2019 Kites.vn | # C; a- R; v% G! I3 ?7 V" M% aAll rights reserved
( G& {2 v! t2 ^" E7 L/ E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

Tottochan cũng là quyển truyện mình thích thứ 2 (đã từng là nhất) ở thời điểm hiện tại :)  Đăng lúc 12-10-2015 08:39 PM
biết là bạn tác giả sẽ k biết, nhưng Kobayashi-sensei cũng là hình tượng người thầy trong lòng mình :)  Đăng lúc 12-10-2015 08:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2013 14:32:10 | Xem tất
BÀI THAM GIA DỰ THI CUỘC THI "VIẾT CHO NGƯỜI THẦY MÀ BẠN YÊU NHẤT TRONG MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC"
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 H% [1 m* B6 r/ W  m6 F
©2019 Kites.vn | $ a* N! Y4 `: s# `* r( H2 i7 KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 a. z8 @1 M8 m8 g4 i
Tên nick Kites: havong
©2019 Kites.vn | 4 m( ]2 }0 N0 `# uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 ]+ Q( u- z  d- V2 h5 Z
Tên nhân vật: Đuysen
©2019 Kites.vn | . P% ]9 s6 z; E: nAll rights reserved
; M: K5 t8 u) C; V  X' |  Z  |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Người thầy đầu tiên
©2019 Kites.vn | $ m2 J2 l2 J, W. \All rights reserved
/ v) U, z0 j( V  {2 a  B* N- h©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ H* H7 I6 U7 T: Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

3 E) F. R- L$ I; v( R9 L. t3 o+ ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " U1 e0 @+ C1 B+ O; YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  Q0 ^. @" q# h& S
©2019 Kites.vn |   `0 @7 Y" i* a& H, tAll rights reserved
' P6 s6 D! z) f4 P. `  F2 C2 Z8 [8 r©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Mình cũng nhớ mãi hình ảnh hai cây phong khi đọc đoạn trích của truyện này trong sách giáo khoa văn ngày xưa. Cám ơn bài viết của bạn havong.  Đăng lúc 4-9-2018 03:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2013 14:38:22 | Xem tất
BÀI THAM GIA DỰ THI “CUỘC THI VIẾT CHO NGƯỜI THẦY MÀ BẠN YÊU NHẤT TRONG 1 TÁC PHẨM VĂN HỌC”
©2019 Kites.vn | 4 D7 Y* s) l6 D3 w: |  MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( r" D) A( z& H3 @All rights reserved
Tên nick: maimase
©2019 Kites.vn | , h2 @( \1 _0 [All rights reserved
Tên nhân vật: Dương Lam Hàng
©2019 Kites.vn | 4 ?& U( B* x' n* @4 H2 xAll rights reserved
Tên tác phẩm: Mãi Mãi Là Bao Xa
" o: E6 E( n9 g- p& B/ p©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ \  F/ N+ o% Z/ [$ U7 K5 x. Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
& D/ g- u& Q; L9 E) q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

Hay quá, giáo sư của lòng em :x  Đăng lúc 17-9-2014 11:57 AM
Big Love của em <3 <3 <3  Đăng lúc 30-12-2013 06:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-11-2013 12:26:44 | Xem tất

RE: Giới Thiệu/Review Các Tác Phẩm Hay Đã Được Trans/Edit

Đóng góp một Review:
©2019 Kites.vn | All rights reserved% S) n$ _0 Y& P" N" w( S, Q; k
Tên tác phẩm: " Chuyện cũ của Lịch Xuyên"
6 N! ~( g7 U' q4 H9 h6 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả :  Huyền Ẩn
©2019 Kites.vn | 8 {- `$ v) _1 d  W- s  \) A3 aAll rights reserved
Thể loại:  Đô thị ngôn tình; nam chủ tàn tật, thâm tình; nữ chủ kiên cường.
©2019 Kites.vn | " y, H  Q6 G: k' ?* B4 _; oAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành và tất nhiên là HE {:156:}{:156:}
©2019 Kites.vn | * L4 w. Y& a) d) ]9 |# g6 z' b& fAll rights reserved

©2019 Kites.vn | # _) z1 w9 L; c) T8 RAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2019 Kites.vn | All rights reserved2 q" f( k' x# ?6 t& S# B

Bình luận

Cảm ơn bạn lại :)))))) sẽ tìm và đọc :))  Đăng lúc 17-11-2013 02:05 PM
Cảm ơn bạn. Nếu bạn thích thể loại truyện nam chính tàn tật vậy hãy thử với NỬA VÒNG TRÒN trên Kites xem sao. Đảm bảo bạn sẽ không hối tiếc.  Đăng lúc 17-11-2013 01:31 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +15 Thu lại Lý do
p3104 + 5 Cảm ơn bạn
greenrosetq + 10 Bài hay

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2013 16:02:38 | Xem tất
NỬA VÒNG TRÒN
©2019 Kites.vn | 1 X1 N2 I0 o% S! A9 `  K2 NAll rights reserved
Editor : Hamilk
©2019 Kites.vn | . `, F% z2 E! b- C( v/ t1 AAll rights reserved
Nguồn đọc : Kites.vn

©2019 Kites.vn | All rights reserved3 H5 r8 ~- E6 \6 y/ \
©2019 Kites.vn | * a" f6 K& r; W( f' tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 C+ `2 G- u& d
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

bài cảm nhận của bạn hay lắm, bạn mà dịch truyện thì văn phong tuyệt luôn :D  Đăng lúc 20-5-2014 12:40 AM
Review hay quá ♥  Đăng lúc 28-11-2013 07:52 PM
Cảm ơn em đã có 1 bài review thật sự cảm xúc.  Đăng lúc 25-11-2013 08:19 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +20 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích
greenrosetq + 10 Cám ơn cô, review hay quá
p3104 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2013 22:21:23 | Xem tất
Ko bit có bạn nào đề cử chưa, nhưng mình thấy truyện "Hoàng tước kỷ sự" khá hay. Cách viết ngắn gọn, nhiều hàm ý. Mình sẽ ko tóm tắt, vì cố truyện đơn giản chỉ là "cô em bỏ trốn, cô chị gả thay", hoàn toàn là mô típ cũ, nhưng cách hành văn mới lạ làm câu chuyện rất thú vị. Đề cử cho truyện này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách