Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 613|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

Flower - cre: [email protected]

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-5-2012 08:40:41 | Xem tất |Chế độ đọc
 1. [Script Info]
 2. ; Script generated by Aegisub 2.1.8
 3. ; http://www.aegisub.org/
 4. Title: Default Aegisub file
 5. ScriptType: v4.00+
 6. WrapStyle: 0
 7. PlayResX: 1280
 8. PlayResY: 720
 9. ScaledBorderAndShadow: yes
 10. Last Style Storage: Default
 11. Collisions: Normal
 12. Video Aspect Ratio: 0
 13. Video Zoom: 6
 14. Video Position: 0

 15. [V4+ Styles]
 16. Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
 17. Style: Default-furigana,UVN Banh Mi,30,&H000000FF,&H000000FF,&H00FFFFFF,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1.5,0,5,10,10,10,1
 18. Style: Default,UVN Mau Tim 2,60,&H000000FF,&H000000FF,&H00FFFFFF,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,3,0,5,10,10,10,1
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 08:41:04 | Xem tất
 1. [Events]
 2. Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
 3. Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Kara,,0000,0000,0000,,Written and shared by Địa Ngục Máu @AFS - Vui lòng ghi rõ nguồn Karaoke Effect Địa Ngục Máu @AFS khi sử dụng ^^ _____ Click vào nút Resample Resolution và nháy nút From video để chỉnh độ phân giải của Sub và Video khớp với nhau để tránh tình trạng tách chữ và méo shape.
 4. Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0000,0000,0000,code once,mau = { "&H0000FF&", "&H00B4FF&", "&H00FFFF&", "&H8EFFE6&"}
 5. Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0000,0000,0000,Code once,hoa = {"m 21 21 b 6 -7 46 -7 29 21 b 49 -2 63 34 30 28 b 63 44 31 65 25 32 b 26 65 -12 45 21 29 b -13 38 0 -5 21 21 m 25 22 b 21 22 21 28 25 28 b 29 28 29 22 25 22 ",  "m 13 12 b 4 -4 28 -4 18 12 b 30 -1 38 20 18 17 b 38 26 19 39 15 19 b 16 39 -7 27 13 17 b -8 23 0 -3 13 12 m 15 13 b 13 13 13 17 15 17 b 18 17 18 13 15 13 "  ,"m 8 7 b 2 -2 17 -2 11 7 b 18 -1 23 11 11 9 b 23 14 11 21 9 10 b 9 21 -4 15 8 9 b -5 13 0 -2 8 7 m 9 7 b 8 7 8 9 9 9 b 11 9 11 7 9 7 "}
 6. Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0000,0000,0000,Code once,la = {"m 20 29 b 24 29 26 30 29 32 b 31 30 33 28 36 28 b 32 27 30 25 30 23 b 31 21 35 19 37 19 b 35 18 34 18 33 17 b 34 14 35 12 38 10 b 36 11 34 11 32 11 b 31 10 31 8 32 7 b 30 9 27 12 25 13 b 25 10 26 7 27 4 b 25 5 24 5 22 5 b 21 2 20 -1 19 -4 b 18 -1 17 2 16 5 b 14 5 13 4 11 3 b 12 6 13 10 13 13 b 10 12 8 9 6 7 b 7 8 7 10 6 11 b 4 11 2 11 0 10 b 2 12 4 15 4 17 b 3 18 2 18 1 18 b 4 19 6 22 8 24 b 7 27 5 29 3 31 b 8 29 13 29 18 29 b 18 32 18 35 17 38 b 15 39 17 42 19 38 b 20 35 20 32 20 29 m 19 27 b 24 26 28 26 32 28 b 28 27 23 26 19 27 m 19 27 b 14 27 10 27 6 29 b 9 28 11 26 19 27 b 17 18 19 9 19 0 b 19 9 18 18 19 27 m 19 27 b 23 21 28 16 34 12 b 28 17 23 22 19 27 b 14 21 9 16 3 12 b 11 16 15 22 19 27 "}
 7. Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0000,0000,0000,code syl all,function char_counter(ref) ci[ref] = ci[ref] + 1; return "" end
 8. Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0000,0000,0000,code line all,ci = { 0 }; cn = _G.unicode.len(orgline.text_stripped:gsub(" ",""))
 9. Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0000,0000,0000,code syl all,function char_counter2(ref) ci2[ref] = ci2[ref] + 1; return "" end
 10. Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0000,0000,0000,code line all,ci2 = { 0 }; cn = _G.unicode.len(orgline.text_stripped:gsub(" ",""))
 11. Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0000,0000,0000,code once,math.randomseed(8317)
 12. Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0000,0000,0000,code once,temp = {}
 13. Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0000,0000,0000,code once,function set_temp(ref,val) temp[ref] = val; return val; end
 14. Comment: 1,0:08:29.21,0:09:14.92,Default,lead-in,0000,0000,0000,template char notext,!char_counter(1)!!retime("start2syl",-900+(ci[1]-1)*20,500+(ci[1]-1)*25)!{\c!mau[math.random(4)]!\fad(0,100)\bord0\fscx20\fscy20\an5\frz!math.random(-100,0)!\move($scenter,$smiddle,!$scenter+math.random(-50,50)!,!$smiddle+math.random(-30,30)!)\fad(230,0)\t(0,!line.duration!,\frz!math.random(50,300)!\fscx70\fscy70)\p1}!hoa[math.random(3)]!
 15. Comment: 1,0:08:29.21,0:09:14.92,Default,lead-in,0000,0000,0000,template char notext,!char_counter(1)!!retime("start2syl",-900+(ci[1]-1)*20,500+(ci[1]-1)*25)!{\c&H00CF93&\fad(0,100)\bord0\fscx20\fscy20\an5\frz!math.random(-100,0)!\move($scenter,$smiddle,!$scenter+math.random(-50,50)!,!$smiddle+math.random(-30,30)!)\fad(230,0)\t(0,!line.duration!,\frz!math.random(50,300)!\fscx70\fscy70)\p1}!la[math.random(2)]!
 16. Comment: 1,0:08:29.21,0:09:14.92,Default,lead-in,0000,0000,0000,template char,!char_counter2(1)!!retime("start2syl",-400+(ci2[1]-1)*35,0)!{\frx!math.random(-50,50)!\fry!math.random(-50,50)!\frz!math.random(-50,50)!\fscx0\fscy0\an5\pos($scenter,$smiddle)\fad(230,0)\t(0,400,\fscx100\fscy100\fry0\frz0\frx0)}
 17. Comment: 1,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0000,0000,0000,template noblank,!retime("syl",0,300)!{\an5\move($scenter,$smiddle,!$scenter+math.random(-40,-10)!,!$smiddle+math.random(10,50)!)\t(0,33,\3c&HFFFFFF&\bord7\blur3)\t(33,$dur,\bord1\1a&HFF&\blur1)\fad(0,800)\t(0,$dur,\frz!math.random(-50,50)!)}
 18. Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0000,0000,0000,,
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách