Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: monkey1998
Thu gọn cột thông tin

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015 - KẾT QUẢ TRANG 1 #2

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-9-2015 14:53:28 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: nanachan_2408
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill me heal me) /108
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill me heal me/ 96
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Yoo Chun/50
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill me heal me)/ 90

Bình luận

Ji Sung (Kill me heal me) /108 - Kill me heal me/ 96 - Park Yoo Chun/50 - Hwang Jung Eum (Kill me heal me)/ 90  Đăng lúc 30-9-2015 08:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 15:44:12 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: athism
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/ 73
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN)/35
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio)/27
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom)/25

Bình luận

Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/ 73 - Misaeng (tvN)/35 - Lee Jong Suk (Pinocchio)/27 - Kim Hee Sun (Angry Mom)/25  Đăng lúc 30-9-2015 08:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 17:57:59 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: YngChn
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (Yong Pal)/ 40
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill Me, Heal Me (MBC)/ 41
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn:Lee Jong Suk (Pinocchio)/42
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom)/43

Bình luận

Joo Won (Yong Pal)/ 40 - Kill Me, Heal Me (MBC)/ 41 - Lee Jong Suk (Pinocchio)/42 - Kim Hee Sun (Angry Mom)/43  Đăng lúc 30-9-2015 08:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 18:27:14 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: ritaruby2009
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won _ 37 %
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal 39%
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung 36 %
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum 38 %
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 18:38:26 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: muavanroi
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: Ji Sung / Số người có cùng bình chọn:  25
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: Kill me heal me / Số người có cùng bình chọn: 40
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Cha Seung Won  / Số người có cùng bình chọn: 5
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Hwang Jung Eum / Số người có cùng bình chọn: 30

Bình luận

Ji Sung /25 - Kill me heal me/40 - Cha Seung Won/5 - Hwang Jung Eum/30  Đăng lúc 30-9-2015 08:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 18:40:01 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Karry
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill me heal me )/ 40
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS)/ 21
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio)/ 50
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me)/30

Bình luận

Ji Sung (Kill me heal me )/ 40 - Yong Pal (SBS)/ 21 - Lee Jong Suk (Pinocchio)/ 50 - Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me)/30  Đăng lúc 30-9-2015 08:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 18:40:14 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: hope4ever14
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: Joo Won (Yong Pal)/ Số người có cùng bình chọn: 34
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: Kill Me, Heal Me (MBC)/ Số người có cùng bình chọn: 51
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Im Si Wan (Misaeng)/ Số người có cùng bình chọn: 23
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Hee Sun (Angry Mom)/ Số người có cùng bình chọn: 37

Bình luận

Joo Won (Yong Pal)/34 - Kill me heal me/51 - Im Si Wan/23 - Kim Hee Sun/37  Đăng lúc 30-9-2015 08:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 18:42:53 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Karry
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (Yong Pal)/ 42
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS)/ 40
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio)/ 38
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me)/36

Bình luận

Joo Won (Yong Pal)/ 42 - Yong Pal (SBS)/ 40 - Lee Jong Suk (Pinocchio)/ 38 - Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me)/36  Đăng lúc 30-9-2015 08:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 18:43:38 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: byunbaekhyun199
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS)
/16
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS)/21

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won/24
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won/16
Sao chép mã
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 18:49:02 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Hilton
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 43
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN) / 39
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng) / 33
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me) / 45

Bình luận

Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 43 - Misaeng (tvN) / 39 - Im Si Wan (Misaeng) / 33 - Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me) / 45  Đăng lúc 30-9-2015 08:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách