Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
Thu gọn cột thông tin

Đề Cử Truyện Hay Cho Các Bạn Có Khả Năng Dịch/Edit

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 19:41:00 | Xem tất
Bản đề cử  truyện trên trang Tấn Giang (Thể loại Hiện Đại)
©2022 Kites.vn | + v+ A% @& E5 U; ?# @+ JAll rights reserved
9 u* F9 t" S0 Z. O5 Y" c& N©2022 Kites.vn | All rights reserved
***

©2022 Kites.vn | All rights reserved; k! O+ ^: V) [  E0 }  r9 S( F% Z5 h" I
©2022 Kites.vn | 1 q1 ^4 L2 j; h! Z4 `1 X9 jAll rights reserved
$ v1 t* j, z) S8 L% Y( k; Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) H9 D# }/ N# D0 N) n. S
Chú ý: Những truyện đã có trên Kites hoặc nơi khác sẽ bỏ trống phần Link
©2022 Kites.vn | All rights reserved) u. L1 H' |3 {" I* h/ E
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ J7 p) k# _1 Y2 U. ~
©2022 Kites.vn | 7 _1 r; r. @7 D0 AAll rights reserved
  
STT
  
  
Tên Tác Phẩm
  
  
Tác Giả
  
  
Tình Trạng
  
  
Thể Loại
  
  
Số Điểm
  
  
Link
  
   1    Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu
* u) t. s0 D( G; c% a5 z# I) K©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Đinh Mặc
©2022 Kites.vn | All rights reserved- \  f! y" f- [' Q1 l" F. v
  
  Chưa Hoàn
©2022 Kites.vn | 8 M$ r' D( G0 d# F( L* L/ [  {9 cAll rights reserved
  
  Giả Tưởng
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ S5 k  o, T! q" F& p6 j. }# Q% x
  
  
328,974,752
  
   2
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ D5 k+ v& c) q) |% d$ C
  
  Kén Cá Chọn Canh
) p3 @7 X; g; p! h9 j+ P©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tùy Hầu Châu
©2022 Kites.vn | % v! r$ s5 `/ v' C7 t* vAll rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 x5 `" b6 G  Y' ~& Q$ U
  
  Hào Môn Thế Gia
/ ~5 |% u3 G0 m$ K, o©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  
171,728,112
  
   3
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 H6 J9 s* B0 O2 H: M( t- l
  
  Đoạt Tử
9 q9 {; @8 c" {. X5 V0 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tùy Hầu Châu
©2022 Kites.vn | 5 W  `5 [0 v2 gAll rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 h. Q  T! o: ~' k% W( a, a
  
  Hào Môn, Ngược
©2022 Kites.vn | & B' i9 b- v9 L% J& e8 U+ RAll rights reserved
  
  
167,135,072
  
    
   4
©2022 Kites.vn | All rights reserved! E* R+ N. ~( F8 K3 {7 j
  
  Thiện Nam Tín Nữ
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 F/ g9 o  ^* Q; E: G, B
  
  Bộ Vi Lan
©2022 Kites.vn | / ^) ]. v: }$ p2 p8 G; oAll rights reserved
  
  Chưa Hoàn
9 u# _1 I9 W# e* L8 r- a©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Đô Thị Tình Duyên
©2022 Kites.vn | 3 g' y5 k+ e; y6 a% P- J- YAll rights reserved
  
  
147,960,432
  
    
   5
©2022 Kites.vn |   A. Z. a, ~, z0 @$ u, j( yAll rights reserved
  
  Hiếm Khi Thông Minh
©2022 Kites.vn | All rights reserved% Y: f  S) T; d) ~* s+ _5 ^
  
  Sư Tiểu Trát
©2022 Kites.vn | All rights reserved! r: [2 I7 U6 M% z1 \) v/ J; \% J
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved( E# F6 x6 P1 U' l
  
  Đô Thị Tình Duyên
5 Q7 J% J* P. z; R3 w! M0 n& H, ]! g! I©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  
134,868,640
  
    
   6
©2022 Kites.vn | . a# N& j9 h' t$ Q, eAll rights reserved
  
  Cuồng Hoang Tưởng
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 F! M  K9 v1 j! Z: [
  
  Ngải Tiểu Đồ
©2022 Kites.vn | 6 k" `2 k, D4 N! V# q- EAll rights reserved
  
  Chưa Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved( E" H( a7 a9 N6 [
  
  Đô Thị Tình Duyên
4 T1 W+ \% t1 b5 Q+ o©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  
107,133,944
  
    
   7
©2022 Kites.vn | % g+ D( n- Q8 c! T5 Y2 bAll rights reserved
  
  Coi Em Như Mệnh
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 N+ k/ o$ ]4 U" D2 v
  
  Sư Tiểu Trát
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ D3 I# L/ h% A4 W5 F; f
  
  Chưa Hoàn
5 r: u, i' I& U& S©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Đô Thị Tình Duyên
©2022 Kites.vn | 7 w( _( d  f' `: {All rights reserved
  
  
99,829,144
  
    
   8
©2022 Kites.vn | ' t5 j# F/ w: S% Q" a1 wAll rights reserved
  
  Kiêu Dương Tự Ngã
©2022 Kites.vn | All rights reserved# O# u  m% g7 ~" z4 m" u4 ?8 r* q
  
  Cố Mạn
©2022 Kites.vn | . T7 u6 H6 e% }All rights reserved
  
  Chưa Hoàn
©2022 Kites.vn | 3 f# n3 u/ d  a, o! r' p8 v$ uAll rights reserved
  
  Đô Thị Tình Duyên
©2022 Kites.vn | ; `* Z8 D/ m' R, o, B+ XAll rights reserved
  
  
84,795,808
  
  
  
   9
©2022 Kites.vn | " H( S1 A5 n, m0 gAll rights reserved
  
  Dục Vọng Nắm Giữ
©2022 Kites.vn | All rights reserved) r9 \' z! x1 A6 |* h3 R# H
  
  Cuồng Thượng Gia Cuồng
$ s; V) x! I' N- t9 u6 |$ X©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Chưa Hoàn
: ?" w2 G2 h$ r5 j9 \9 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Oan Gia, Ngược
$ w8 a& E  F3 |# z; g) P) R. P- S©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  
79,527,952
  
    
   10
, `# e) J8 u0 |©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hôn Nhân Không Tình Yêu
©2022 Kites.vn | All rights reserved* ?4 ]) l' H1 g; v7 {
  
  Diệp Lạc Vô Tâm
2 t; r& _- k+ m) m: `; w9 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | ; R0 i" S! C: VAll rights reserved
  
  Hào Môn
©2022 Kites.vn | # u+ l. t' }/ G. F' H- N5 N; uAll rights reserved
  
  
78,538,936
  
  
  
   11
©2022 Kites.vn | All rights reserved; h% y( c6 ]- `$ O0 S' r3 B: ?
  
  Sửu Văn (Tiếng Xấu???)
©2022 Kites.vn | 6 i* ?' _6 y' ]6 z- F1 wAll rights reserved
  
  Phong Tử Tam Tam
+ `$ r  p/ k; ]4 b8 v) S©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Chưa Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 g- K; i" X& D
  
  Cán Bộ Cao Cấp,
©2022 Kites.vn | - p3 u/ C4 X- }) EAll rights reserved
  
  
78,480,488
  
    
   12
8 [7 q4 a2 s( r5 M% e©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Bất Cam
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 v- D2 r  W9 _* A! H- |0 ~0 \
  
  Trừu Phong Đích Mạc Hề
# S6 ]; t# V6 O1 b4 U+ `©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved" w; P  ?+ v/ X6 `
  
  Oan Gia, Hào Môn
6 ~2 D2 h6 w8 ^, U& W2 J9 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  
75,864,968
  
    
   13
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 Y% ^$ ?& Z8 P& {8 H3 D
  
  Đã Lâu Không Gặp
7 j7 _) @- Z- q% b0 E  E+ y% e- ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tang Giới
©2022 Kites.vn | , Z4 D* k) m7 Y: ?All rights reserved
  
  Chưa Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved) v3 [7 d; [1 r* d5 g1 S
  
  Showbiz, Gương Vỡ Lại Lành
©2022 Kites.vn | All rights reserved( ^+ {$ `8 I: ~
  
  
75,203,680
  
    
   14
6 Z4 n# a' u$ _( L6 R2 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Rất Nhớ Rất Nhớ Em
©2022 Kites.vn |   V8 B1 S& a- Q' `$ ]* W- PAll rights reserved
  
  Mặc Bảo Phi Bảo
©2022 Kites.vn | All rights reserved' C7 I; i3 Z1 J2 e. o
  
  Chưa Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved% ?/ R4 B. T# M# F" y
  
  
73,314,160
  
    
   15
©2022 Kites.vn | All rights reserved  _, S& _  B% F& [0 F( M; v5 E
  
  Nhật Ký Tái Hôn Của Cô Gái Nhỏ
' u# M+ h6 L3 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Thần Vụ Đích Quang
: H% |$ w) X/ l; n; ]- B©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
! o& u; S( x9 G3 g* e* O, ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Cán Bộ Cao Cấp,
5 X) l& j) h1 }$ i& p! D5 ~& G©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  
71,574,728
  
    
   16
©2022 Kites.vn | 1 `1 u$ `- S% r  hAll rights reserved
  
  Tương Ái Hận Vãn
- Q+ s2 [% \4 z3 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Dạ Mạn
! V5 M% i, j9 \8 Z* c+ U. d©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | / \% e- e" n: s! a. T# dAll rights reserved
  
  Hào Môn, Đô Thị
©2022 Kites.vn | - K8 x6 n# E+ \/ m, B2 Z! g4 ^: T) CAll rights reserved
  
  
64,296,392
  
    
   17
: y( ]+ O/ r) t5 i0 \" i1 @6 }" g©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Khoảng Cách Gần, Yêu Em
$ R+ `5 X2 V% S# ~* T* u3 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Nguyệt Thượng Vô Phong
% ^2 O+ s  g* T' _, O9 p% X©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Chưa Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ C" x. V6 a2 j: Y. Z- k
  
  Cường Thủ Hào Đoạt
©2022 Kites.vn | : F# `' a  w/ ^( D( W, H5 d7 fAll rights reserved
  
  
63,664,144
  
    
   18
& Z9 e4 J' g4 p$ s# \( M" x©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Dư Ôn
©2022 Kites.vn | All rights reserved. T  O+ h; u8 g# V  A: f
  
  Phong Tử Tam Tam
& O& X! Z* t9 m* X+ E1 [8 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
. ?- k8 Z1 H) I©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Showbiz, Cán Bộ Cao Cấp
- a- G7 W' E1 ^* h©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  
57,329,328
  
    
   19
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 w0 \* P! ?0 P& k3 `' k. A
  
  Nhượng Ái Hỗn Đản
. s* P  c; \) w" U. y$ F; @' f5 D) B7 R©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hân Hân Hướng Vinh
©2022 Kites.vn | " I0 N. I$ o# {0 \/ kAll rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved( G' r: ?1 v- b9 N4 e
  
  Cường Thủ Hào Đoạt
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 r* [0 N0 J. Z1 Q
  
  
55,166,456
  
    
   20
©2022 Kites.vn | All rights reserved- H6 a9 t  z6 P9 u: U* y9 L
  
  Yêu Nhiễu, Thành Tinh
©2022 Kites.vn | 4 P% [: Z; l: X, G  \, i5 lAll rights reserved
  
  Xá Niệm Niệm
©2022 Kites.vn | / Y  m* J1 w; B* W( @3 B' `3 ~All rights reserved
  
  Chưa Hoàn
# F, G7 i5 l" c4 p$ R©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  
53,262,536
  
  

©2022 Kites.vn | 4 g% J( I; q  [All rights reserved
©2022 Kites.vn | & I$ Q! w- U! F# G; TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 O* z9 E- ~0 z2 ^" dAll rights reserved
Tổng hợp: Yume91@BetaTeam

©2022 Kites.vn | 2 _: v/ L! H8 J' j' wAll rights reserved
0 S2 g! d0 L) ]+ U( Z©2022 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Có nên làm Dư Ôn không ta ^^  Đăng lúc 19-7-2013 05:58 PM
Chị lại tưởng nghề của Jins là làm ruốc bã sắn dây. Hê hê  Đăng lúc 16-7-2013 06:48 AM
hê hê :v  Đăng lúc 15-7-2013 09:14 PM
Chị bó tay em Jins ạh =))  Đăng lúc 15-7-2013 09:02 PM
oan quá cơ, tại chị Jolee bẩu thế kia nên em chạy đi xem thịt tảng nó là cái giề =))  Đăng lúc 15-7-2013 09:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-7-2013 21:00:52 | Xem tất
Nhutphonglin gửi lúc 15-7-2013 19:41
©2022 Kites.vn | % `2 _- k/ J- L3 Z3 ?! B* z+ yAll rights reserved
Bản xếp hạng những truyện hay trên trang Tấn Giang nửa đầu năm 2013 (Thể loại Hiện Đ ...

List này cô Lin lấy ở đâu thế? Không chính xác đâu cô ơi, truyện của Hân Hân Hướng Vinh và Diệp Lạc Vô Tâm chả bao giờ có tên trong Top.
©2022 Kites.vn | 7 ?/ o5 P+ F/ l. B- j1 i$ kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% Z- _- x$ a4 g9 c7 D9 m5 n
©2022 Kites.vn | 1 Q) _8 g# O  x" K/ {6 U0 \- {% lAll rights reserved
Top quý trên Tấn Giang đây:
©2022 Kites.vn |   T0 ~  _7 S# h- g' x; LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 x% J/ t2 s: {1 U% O0 rAll rights reserved
如果蜗牛有爱情32.9千万 - Nếu ốc sên có tình yêu
& f/ |' ]1 u4 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
穿越之复仇18.1千万-  Sự trả thù của xuyên qua
& {" L8 n2 \$ D9 S; y©2022 Kites.vn | All rights reserved
身在辣文当炮灰16.8千万
& F7 Q- |4 f$ c; Z9 Q! O1 `6 m$ r©2022 Kites.vn | All rights reserved
夺子16.7千万  - Đoạt tử
©2022 Kites.vn | : d4 M5 |  A9 mAll rights reserved
女户16.2千万-Nữ hộ
©2022 Kites.vn | All rights reserved. A, m4 `6 S+ S
宫斗不如养条狗14.2千万- Cung đấu không bằng nuôi một con chó
©2022 Kites.vn | ( H, d& D7 f3 V9 x& ZAll rights reserved
黑女配,绿茶婊,12.2千万
©2022 Kites.vn | All rights reserved: i. U9 s# r5 p# A. A
玉楼春12千万
, e9 |* y0 k) p) N2 k2 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
重生复仇录11.6千万
©2022 Kites.vn | 8 ~( E" {# a) KAll rights reserved
两世冤家10.8千万
©2022 Kites.vn | All rights reserved, b. r8 c8 K& X, Y' t- \
宫略10.8千万
©2022 Kites.vn | % H' ^* t. D! h# I7 [5 w, P9 SAll rights reserved
视你如命10.1千万- Coi em như sinh mệnh
©2022 Kites.vn | All rights reserved# H+ T( \' A8 d1 c; d$ ^6 ]4 k
这日子没法过了9.3千万
©2022 Kites.vn | 7 i- O8 k+ F. d+ b$ LAll rights reserved
骄阳似我8.6千万- Nắng gắt
©2022 Kites.vn | + m3 }" l. v6 k& U3 b* f' L6 oAll rights reserved
太子妃难当8.6千万- Thái tử phi khó làm
©2022 Kites.vn | 3 z) m/ l) y: [5 E+ [3 h  wAll rights reserved
丧尸他后妈(穿越8.2千万
©2022 Kites.vn | All rights reserved% \. A3 G: |# B9 C
丑闻8.1千万- Scandal
©2022 Kites.vn | * B; w6 ?$ K8 j2 _% z) O- XAll rights reserved
炖肉计8千万- Thuần nhục kế
) v. ~, d/ W4 }8 Z! ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
掌控欲8千万
0 a0 J" {: f; r$ O6 B4 w©2022 Kites.vn | All rights reserved
好久不见7.7千万- Lâu rồi không gặp
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 F: N& y9 v! }, [2 \. V! ]% O
绮户流年7.7千万
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 S# M$ m' l( K6 o' g/ M
不甘7.6千万- Bất cam
. Q% [6 `; R3 [9 i, q6 W7 u! L©2022 Kites.vn | All rights reserved
天下无双7.5千万- Thiên hạ vô song

Bình luận

ss ơi đây là BXH chung gồm toàn bộ tất cả các thể loại nên em chỉ lấy BXH của riêng truyện hiện đại thôi ạ :D  Đăng lúc 16-7-2013 07:20 PM
dạ :)  Đăng lúc 15-7-2013 09:33 PM
Cô sửa thành đề cử truyện Hot trên TG cho nó hoành tráng ^^  Đăng lúc 15-7-2013 09:11 PM
Em đã sửa lại :)  Đăng lúc 15-7-2013 09:09 PM
Đây là chị lấy theo danh sách trên Tấn Giang ^^  Đăng lúc 15-7-2013 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-7-2013 21:05:43 | Xem tất
Còn đây là Top nửa năm:
©2022 Kites.vn | All rights reserved! G" q, H/ O  O$ e6 h6 X
©2022 Kites.vn | All rights reserved* ?( \5 _; W) N/ p
©2022 Kites.vn | . e% c, D. E/ y, l8 e! `9 Q1 lAll rights reserved
, G2 n( r  U# W! b©2022 Kites.vn | All rights reserved
豪门重生手记33.8千万- Hào môn trọng sinh thủ ký
©2022 Kites.vn | + L  Q; i+ Q& `9 N+ F8 P% MAll rights reserved
如愿29.4千万- Như nguyện (Sói xám)
( ~! y; F4 N  q/ ?4 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
顾莲宅斗日记25.3千万
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 e0 u6 Z# n+ p" T
男多女少真可怕22.3千万(Nam nhiều nữ ít thật đáng sợ)
©2022 Kites.vn | . E! ?# m5 e/ J1 X4 j' bAll rights reserved
独家占有21.5千万  (Độc quyền chiếm hữu)
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 F, A9 }& y9 M5 K  D/ E
表妹难为18.8千万 (Em họ khó xử)
©2022 Kites.vn | * C, z: K  Y' ^1 VAll rights reserved
贤内助17.8千万 (Hiền nội trợ)
©2022 Kites.vn | 4 g. B, @+ ?9 E: ]  kAll rights reserved
挑肥拣瘦17.2千万 (Kén cá chọn canh)
©2022 Kites.vn | # p+ |: `$ C% x0 \4 o2 cAll rights reserved
灰色国度17千万 - Quốc gia màu xám
©2022 Kites.vn | ' P' [; ~( O; E- j- B& t$ l; |8 pAll rights reserved
重生不做贤良妇15.5千万
8 O! C: s. ?4 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
步步莲华15.1千万- Bộ Bộ liên hoa
©2022 Kites.vn | 3 d6 V1 p0 @( L' E7 c/ vAll rights reserved
善男信女14.8千万- Thiện nam tín nữ
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ h& l2 s1 I+ U" J. b
穿越之江山不悔14.4千万- Giang sơn bất hối
9 |  S" H; F. S©2022 Kites.vn | All rights reserved
天之骄女14.2千万- Kiêu nữ của ông trời
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 H* y3 ]  Z6 j4 w4 M; |) t7 s
穿越种田之贫家女13.9千万
©2022 Kites.vn | All rights reserved" p$ f- r7 z" D0 U/ d: K0 D6 p
难得聪明13.5千万- Hiếm thấy thông minh
©2022 Kites.vn | & \7 P# w% c: b6 a/ o9 ~; sAll rights reserved
玉堂金阙13千万
©2022 Kites.vn | . y4 r- p% g2 M1 R0 y. O/ W, EAll rights reserved
穿到肉文里的女主11.9千万
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ R; L2 Y$ e' L/ V7 o
清穿之炮灰女配11.8千万
. m* \) Q/ K) W: `' N6 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
半欢半爱11.5千万- Nửa hoan nửa ái
©2022 Kites.vn | 1 z( F! J: a( |7 t/ t* MAll rights reserved
四爷正妻不好当10.8千万
©2022 Kites.vn | All rights reserved; t' L8 K& r) g4 j' A3 B) a
偏执狂10.7千万
©2022 Kites.vn | All rights reserved) x5 E( w, Q. k0 ~$ Z3 B  E7 g5 P
锦屏春暖10.6千万
) H" T  R- q: r3 n, c5 t3 V©2022 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

aaaaa DQCH of em :D  Đăng lúc 17-7-2013 11:19 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Gypsy + 5 Bài viết hữu ích
Nhutphonglin + 5 Cảm ơn chị

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-7-2013 21:51:29 | Xem tất
mình xin đề cử với các bạn có khả năng dịch tiếng anh một tác phẩm mà cá nhân mình thấy là khá hay, về cách kể chuyện khá lạ, luân phiên ngôi kể chuyện giữa 2 nhân vật chính giống như trong "Người phiên dịch" - Kỷ Viện Viện
4 O: X' v. f+ X. \& J+ u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # v/ r" Z+ z" f/ W* Q5 sAll rights reserved
Tên truyện: The Time Traveler's Wife
0 D2 E  p' o: Z& p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Audrey Niffenegger
©2022 Kites.vn | 2 B0 J# q- j" p" YAll rights reserved
Giới thiệu sách
©2022 Kites.vn | 3 L1 ]5 B) i0 ~/ j; u, C  HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # S. x' x1 M0 o" U) E% QAll rights reserved
Bạn sẽ làm gì nếu vô tình gặp được tình yêu của đời mình khi mới lên 6? Và mặc dù anh ấy đã 36 tuổi nhưng thực tế chỉ nhiều hơn bạn 8 tuổi? Nếu bạn là Clare Abshire, bạn sẽ mong chờ mỗi lần anh ấy đến thăm bạn từ năm này qua năm khác cho đến khi được gặp anh ấy trong thời gian thực.
©2022 Kites.vn | $ w  y! c, y  g9 X7 TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | * I5 V. H! e$ P" d- x- X. wAll rights reserved
Dù chỉ là tình cờ nhưng Henry DeTamble đích thực là một người du hành thời gian. Một sự đột biến gen đã vô tình khiến anh có thể du hành qua thời gian, biến mất khỏi tầm nhìn, bỏ lại sau lưng đồ đạc quần áo, trở nên “trần trụi” ở một không gian và thời gian khác. Đa phần việc này là một lời nguyền tồi tệ. Henry thường xuyên phải làm những việc xấu xa để có quần áo và thức ăn, phải chạy chốn mọi người, chạy chốn những kẻ ác ôn hay cảnh sát.
©2022 Kites.vn | 9 Q( ~5 m7 F' YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . L. k' R/ g, H6 uAll rights reserved
Đến khi Henry quay về được với cuộc sống thực của mình, anh chỉ còn mang theo những vết thương thể xác mà anh đã phải chịu đựng. Đôi khi anh quay ngược thời gian và gặp được những phần đời trước đây của chính mình. Một trong những nơi Henry thường xuyên quay lại là bãi cỏ sau nhà của Clare, nơi cô đã gặp và đem lòng yêu anh trong suốt những năm tháng thanh xuân.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% S: E" {# N. S5 W) W( `2 k
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ], N! y% s8 F. b6 M
Đó là phác thảo câu chuyện của Henry và Clare trong cuốn tiểu thuyết đầu tay nổi tiếng của tác giả Audrey Niffenegger với tựa đề The Time Traveler"s Wife. Đây không chỉ là một câu chuyện khoa học giả tưởng về không gian và thời gian, mà còn là câu chuyện tình yêu xúc động của hai con người phải chấp nhận “lời nguyền” ấy như một phần cuộc đời mình. Nữ tác giả Niffenegger đã xâu chuỗi tất cả những ngã rẽ của cuộc hành trình xuyên thời gian thành một câu chuyện chân thực. Và khi bạn đã chấp nhận rằng du hành thời gian là một phần cuộc sống mà chính Henry cũng không thể kiểm soát được, thì không có gì trong câu chuyện của anh còn có thể là cường điệu và phi nhân vật nữa.
% H: F3 h3 f6 L5 y) z' |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! ~# ^5 |  V, B5 u1 V% Y: Q
Một tình yêu xuyên quá khứ, hiện tại và tương lai
0 f- o" I- F8 u9 @% P©2022 Kites.vn | All rights reserved
The Time Traveler"s Wife kể câu chuyện của các nhân vật theo diễn biến thời gian, ít nhất là từ góc nhìn của Clare. Tuổi thơ và tuổi thiếu niên của cô bé gắn với những lần hẹn hò bí mật trên chính đồng cỏ sau nhà. Lần đầu tiên Henry gặp Clare khi anh đã già, vì vậy anh biết những lần mà khi còn trẻ anh đã gặp cô lúc cô đã lớn. Cô lén lút giấu diếm quần áo cho anh ở đồng cỏ, đôi khi còn giấu anh dưới tầng hầm nhà mình. Anh chính là bí mật lớn mà cô bé giữ tiêng cho mình. Làm sao cô giải thích được sự hiện diện của một người đàn ông lớn tuổi du hành thời gian để được ở bên cô? Suốt tuổi thiếu niên, Clare bị nghi ngờ là đồng tính vì không bao giờ có tình cảm với con trai.
©2022 Kites.vn | 9 A( S) D6 w0 zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 L8 _% R& `1 S  d8 A, H' k) E+ J
Khi Clare còn bé, Henry đã biết nhiều điều về tương lai của cô nhưng anh không nói cho cô biết. Cô đâu có thể làm gì để thay đổi chúng. Henry cũng luôn biết điều gì sắp xảy ra nhưng anh không thể ngăn chặn. Chúng vẫn xảy ra. Khi Clare trưởng thành, cô biết rằng mình phải chờ đợi để được gặp Henry trong cuộc sống thực và rằng anh chính là tình yêu của cuộc đời cô. Khi họ gặp nhau, Henry vẫn đang là một thanh niên trẻ trung, vẫn chưa từng một lần đến đồng cỏ để gặp Clare. Lúc này, cô biết một phần tương lai của anh mà anh không biết. Khi Clare và Henry chung sống, những chuyến du hành thời gian của anh là những lần anh vắng mặt trong cuộc đời cô, cho dù là để về quá khứ gặp lại cô bé Clare. Clare nói về cuộc sống của mình với Henry:
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 u9 j( V4 G3 B
Cuộc sống của chúng tôi trong căn gác nhỏ đôi khi bị ngắt quãng bởi những lần vắng mặt của Henry. Anh ấy biến mất một cách âm thầm. Tôi đi từ bếp ra hành lang và chỉ thấy một đống quần áo trên sàn. Tôi thức dậy vào buổi sáng và thấy vòi nước phòng tắm vẫn chảy mà chẳng có ai ở đó cả. Đôi khi thật đáng sợ. Một chiều tôi đang làm việc tại phòng thu thì nghe thấy một tiếng rên rỉ ngoài cửa; tôi mở cửa và thấy Henry đang lê lết ở sảnh, trần trụi, đầu bê bết máu. Anh mở mắt nhìn tôi rồi, lại biến mất.
©2022 Kites.vn | ) H! l* w# G7 C0 V! cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' W# {2 k" _, `All rights reserved
Đôi lúc tôi tỉnh giấc giữa đêm đêm và thấy Henry không còn ở cạnh mình nữa. Sáng hôm sau anh ấy sẽ nói cho tôi biết anh đã ở đâu đêm qua, theo cách mà các ông chồng vẫn kể cho vợ nghe về giấc mơ rằng “anh ở trong Thư viện Selzer tối thui năm 1989”, hay “anh bị một con bécgiê Đức đuổi trong sân nhà một ai đó và phải trèo lên cây”, hoặc "anh đứng dưới mưa, gần nhà cha mẹ anh và nghe thấy mẹ đang hát”.
3 [! A# T" H7 q# l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tôi chờ đợi anh ấy kể rằng anh đã nhìn thấy tôi lúc tôi còn bé, nhưng lâu rồi chuyện đó chưa xảy ra. Khi còn bé, tôi đã chờ đợi được gặp Henry và mỗi lần anh ấy đến là một sự kiện. Bây giờ, những lần anh ấy vắng mặt chẳng còn là sự kiện, nó là sự mất mát, một chuyến phiêu lưu mà tôi chỉ được biết khi chồng mình đột ngột hiện ra dưới chân, đang cháy máu hoặc đang huýt sáo, đang cười hoặc đang run rẩy. Giờ tôi thấy sợ mỗi khi anh ấy biến mất.
©2022 Kites.vn | ( C' e6 e8 o. N6 e/ BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! H5 i% |: j& {. b% r  {$ MAll rights reserved
Du hành thời gian cũng có ích lợi. Mẹ của Henry mất trong một tai nạn ôtô khi anh còn bé. Anh thường quay ngược thời gian để nhìn thấy bà, dù chỉ là ngắm từ xa. Anh cũng thường quay lại đúng cái ngày mà định mệnh đã đem bà đi khỏi anh. Khi già đi, Henry ngày càng hiểu rõ căn bệnh của mình, rằng sự căng thẳng và việc xem những hình ảnh nhấp nháy trên tivi có thể khiến bệnh nặng thêm. Anh không lái xe vì sợ sẽ biến mất khỏi tay lái; không đi máy bay vì chắc chắn mắy bay sẽ không còn ở đúng chỗ đó trên bầu trời khi anh quay về sau một chuyến du hành thời gian bất chợt. Có lần Henry thuyết phục được một nhà di truyền học hàng đầu rằng anh có thể du hành thời gian, cách giải quyết của ông ta là cô lập gen lạ và cố gắng kiểm soát nó bằng hàng tá thuốc men.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# b3 d7 O* N3 }( z7 {" h: ?
©2022 Kites.vn | All rights reserved' p7 B8 `/ o1 G- ^' @4 e( k
Tựa đề cuốn tiểu thuyết là Làm vợ người du hành thời gian, nhưng Clare nhận thấy cuộc sống của cô gắn chặt với cuộc sống của Henry, vì thế đây cũng là chuyện của anh. Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất bởi cả Henry và Clare. Mỗi tiết đoạn được bắt đầu với ngày tháng và tuổi của hai nhân vật, đôi khi là “một số” tuổi của Henry khi có nhiều hơn một giai đoạn trong cuộc đời anh xuất hiện. Điều này cho phép độc giả theo dõi cuộc sống của họ từ cả hai góc nhìn, để thấy Clare sợ hãi thế nào mỗi khi chồng biến mất hay thấy những hành động của anh trong quá khứ và tương lai ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống thực của cô, đồng thời thấy được sự kháng cự của Henry chống lại “căn bệnh” của mình khi cố gắng bảo vệ bí mật này với tất cả mọi người.
, a. P% ]' x6 b) l6 v$ V* L©2022 Kites.vn | All rights reserved
) z; G- k- E0 D* m. S) \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Câu chuyện khiến bạn khóc cười
©2022 Kites.vn | + E' Z; ~! S& B; O+ x$ k/ v: dAll rights reserved
The The Time Traveler"s Wife đích thực là một câu chuyện về tình yêu, với những nhân vật thực. Dù thời gian trong truyện cứ chuyển dời và ảnh hưởng đến cuộc sống của các nhân vật, Henry và Clare vẫn là những con người mà chúng ta biết rõ và thông cảm, bởi sự sợ hãi và khiếm khuyết của họ cũng là những gì chúng ta có. Ai chẳng có những nỗi đau, nỗi đau của Henry chỉ là khác thường nhất thôi. Niffenegger đã miêu tả hết sức sinh động cuộc sống vợ chồng của họ, khám phá tình yêu được xây dựng và đi theo họ trong suốt cuộc đời. Dù có những bất trắc trong cuộc đời, đôi khi là nỗi sợ hãi triền miên rằng Henry có thể gặp chuyện không hay, nỗi đau khi Clare sảy thai bởi cô mong mỏi một đứa con hơn bất cứ điều gì, những khoảnh khắc mà họ chỉ muốn ở một mình, nhưng tình yêu của họ vẫn thế, không bao giờ thay đổi và hy vọng của họ chưa bao giờ vơi bớt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ U# K# L7 y! ^/ A
* y% T6 W, `- y0 Z5 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Du hành thời gian, mặc dù không hẳn là ý tưởng cơ bản của cuốn sách, vẫn mang đến một chút gì đó mới mẻ và hồi hộp cho chuyện tình của họ. Biết rằng sự căng thẳng sẽ làm bệnh nặng hơn, Henry đã cẩn thận lên kế hoạch và lo chu toàn cho những tình huống tiềm ẩn căng thẳng như khi làm đám cưới với Clare hoặc lần đầu tiên ra mắt cha mẹ vợ. Chuyện vì thế càng thêm phần hồi hộp khi người đọc không thể biết Henry sẽ biến mất hay trở lại khi nào trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống chung. Đôi khi độc giả dường như có thể đoán được phần lớn diễn biến câu chuyện, tác giả Niffenegger lại khéo léo thêm vào những chi tiết về quá khứ hay tương lai của họ qua những chuyến đi của Henry. Những chi tiết nhỏ bé về tương lai cũng có thể khiến các trang sách mang đến cho độc giả những hy vọng tốt đẹp cho nhân vật.
©2022 Kites.vn | ( B4 M1 |9 j! v1 wAll rights reserved
& D, x6 @% j; z: D©2022 Kites.vn | All rights reserved
The Time Traveler"s Wife không chỉ là chuyện tình yêu của hai con người. Nó còn khám phá những mối quan hệ trong cuộc sống của nhân vật: cha mẹ, gia đình, bạn bè và những người tình cũ. Chỉ có một điều đáng băn khoăn là dù có thể miêu tả thực tế hay không thì tình yêu trong tiểu thuyết này lại không phải điều hàn gắn được mọi vết thương. Cha của Henry thương khóc người vợ yêu quý của ông đến nỗi bị tổn thương và suy sụp. Ingrid, cô bạn gái cũ của Henry lại tuyệt vọng đến mức tự tử khi mất Henry vào tay Clare. Mọi người đều yêu một cách mù quáng, không có sự đúc rút giữa tình yêu và cái được cái mất.
©2022 Kites.vn | / d% W% T+ c- n. w$ KAll rights reserved
©2022 Kites.vn | * y2 c3 p3 g& U! }  W! Z! iAll rights reserved
Tuy nhiên đó chỉ là một hạt sạn nhỏ trong một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời. Cuốn sách sẽ khiến bạn vui lây khi chia sẻ với tình yêu của Henry và Clare, khiến bạn cười, khiến bạn thót tim khi Henry biến mất và làm bạn khóc. Một khi bạn đã đắm chìm trong câu chuyện của họ, bạn sẽ thấy mình cùng chia ngọt sẻ bùi với họ. Đó cũng là minh chứng cho khả năng văn chương tuyệt vời của Niffenegger.
0 ?$ r, @6 A4 D" L- h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , x4 k' s- d( r( F" H  eAll rights reserved
Sau nhiều năm chung sống, Henry nói về tình yêu của anh dành cho Clare trong một bức thư:
©2022 Kites.vn | 8 o( ^0 t0 t/ U* t' ]6 M& }All rights reserved
Clare, một lần nữa anh muốn nói rằng anh yêu em. Tình yêu của chúng ta giống như một sợi chỉ đỏ trong mê cung, trong tấm lưới dưới chân người diễn viên xiếc đi trên dây, là điều thật duy nhất trong cuộc sống kì lạ của anh, điều duy nhất anh tin. Đêm nay, anh cảm thấy tình yêu của anh dành cho em còn hiển hiện trong thế giới thực này hơn cả chính bản thân anh, như nó có thể ở lại khi anh đi, ấp ôm, bảo vệ, che chở cho em.

©2022 Kites.vn | All rights reserved  u- T8 X  [: _0 [* `  ]
Theo Tiki.
©2022 Kites.vn | & A: j  ~' r8 h, K: H" J$ QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 P, D. a( U5 D+ a' X  \, I
Ebook tiếng anh
©2022 Kites.vn | # T, s1 X; C& |All rights reserved
©2022 Kites.vn | : r. Q6 G+ o" y, b/ ?) LAll rights reserved
tiểu thuyết đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên và đã được chiếu nhiều lần trên HBO với sự tham gia của  Eric Bana, Rachel Mc Adams
©2022 Kites.vn | : B9 k7 P" r0 p2 N! _& kAll rights reserved
0 ]6 t) f, E5 c- E$ t7 v  x©2022 Kites.vn | All rights reserved
mình cũng chỉ biết được truyện sau khi xem phim, bộ phim thực sự khiến mình thấy rất cảm động, rất ý nghĩa
©2022 Kites.vn | 7 r; K) t0 o) W5 D3 R' K# ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | / H5 z( U; N; V3 z5 q7 yAll rights reserved
theo mình phim thường không hay bằng truyện nên sau khi xem xong phim mình lập tức tìm truyện đọc thử (thực ra có 1 bạn dịch truyện này rồi nhưng mấy tháng bạn ấy mới ra 1 phần nên mình cũng chẳng biết là bạn ấy có dịch không nữa )
$ v" [8 y1 C- u8 h, E7 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( C% [- r% r% G, B8 mAll rights reserved
Vì vậy, mình đề cử với các bạn trong box, với các bạn yêu thích truyện tình cảm lãng mạn, thì đây chắc chắn là trải nghiệm thú vị (à, cũng không hẳn là thú vị đâu =.=, nếu bạn nào mau nước mắt thì nên chuẩn bị nhiều khăn giấy vào vì ít nhất có 2 đoạn trong truyện theo mình thấy là "tốn giấy")
©2022 Kites.vn | : M: g9 D$ H( M; Q( mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. w0 o3 z$ Y  b0 J! E
p/s: chưa thấy ai đề cử truyện Anh - Mỹ nhỉ~ dù không phải ngôn tình thì các bạn cũng đừng "không để ý" nhé :<
©2022 Kites.vn | All rights reserved) e% I7 Q8 @" B

Bình luận

@chinsu05: mình cũng muốn làm truyện này cùng bạn, beta thì mình ko dám chắc 100% nhưng văn phong thì mình tự thấy mình làm khá ổn  Đăng lúc 13-8-2013 11:27 PM
@chinsu: beta thì mình chịu còn chỉnh sửa câu chữ, văn phong thì chắc có thể :3  Đăng lúc 21-7-2013 08:01 PM
>"< ôi cái ebook cần là thành viên mới coi đc , mình thấy tr này cũng khá thú vị tính đọc thử xem có thể làm hay không,nếu mình làm có bạn nào giúp mình k ? văn phong   Đăng lúc 21-7-2013 03:55 PM
Truyện này chưa xuất bản tại Việt Nam đâu bạn ạ, mới có bản tiếng Anh thôi mà :3  Đăng lúc 17-7-2013 11:50 AM
nếu mình ko nhầm thì mới được xuất bản bản tiếng Anh thôi o.0 mà nxb nào thế bạn?  Đăng lúc 17-7-2013 10:53 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Gypsy + 5 Bài viết hữu ích
Nhutphonglin + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2013 14:26:36 | Xem tất
Mình muốn đề cử truyện này với mọi người, ai muốn edit thì cho mình hóng với nhé ^^
©2022 Kites.vn | & m' W( n& \& {" [$ yAll rights reserved
Bạc hà dụ hoặc
©2022 Kites.vn | ) [" [; b, c- CAll rights reserved
Tác giả: Thư Cẩn
©2022 Kites.vn | 9 p) a4 E! c% M, t+ z6 m% @* {  _- }All rights reserved
Thể loại: ngôn tình, cận đại hiện đại (truyện bắt đầu từ khi nữ chính mười sáu tuổi tới hiện tại), HE
! W) c) V5 x7 {7 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng: đã hoàn thành
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 g& p- v( M$ G9 |/ S& P, t

$ W; E2 k7 Q- F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / G5 U' o2 V- n, o! B# c; x  w' }7 eAll rights reserved
Giới thiệu:
: p; x4 P4 Q, a: ^# N  c; @3 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
, Y6 o% z- ], L' g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Một thời thanh xuân ăn nhờ ở đậu
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 o' M3 R) W0 |3 A) }, A4 q8 A
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 m7 j- S# q* U7 I  E$ S" X' y
Một hành trình yêu ngập tràn hương bạc hà
©2022 Kites.vn | 5 i$ Z0 h- {  u+ C0 FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ Y+ G+ A4 R2 C- U. J' W& o
Một cuốn hào môn tuyển phu kí ngẩn ngơ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! I# [, v2 R9 a2 y* ^6 p8 c
©2022 Kites.vn | All rights reserved: x5 M; x2 y" J2 t, e+ X' ~: l
Khi nhạy cảm và tự trọng hòa quyện thành một đóa hoa tuyệt thế, cô gái tỏa hương bạc hà nhàn nhạt kia, trong thế giới tình yêu của anh, liệu có thể nở rộ hay không? Hóa ra, tất cả đều đã được vận mệnh an bài từ lâu.

©2022 Kites.vn | 4 G5 m9 @2 ^- L7 j' `- F& ]) WAll rights reserved
7 Z/ F/ u4 ]" u) ~- [4 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
-
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 f& l. w" e! m. U0 T: k8 g3 ~% x- {
Nói về chuyện tại sao lại bắt đầu truyện này một chút, bởi tương lai thật sự gặp chướng ngại, tôi một mực suy nghĩ lại, tương lai sau này nên lấy phương thức gì để viết truyện, cho nên bắt đầu hai loại truyện khác nhau để thử hướng phát triển của mình.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 q" d4 U3 C2 b5 k- f% N) B
©2022 Kites.vn | 7 o% N, x  n/ I7 N& s  KAll rights reserved
Cuối cùng cũng được dịp trở về quê nhà, gặp được một người bạn rất tốt của tôi, cô ấy tên là Mẫn. Nói hoài nói mãi, nói thật lâu thật lâu, nói tới thời trung học cơ sở, phổ thông, đại học của chúng tôi, nói tới người đó của cô ấy, còn có tôi và người đó của tôi... Vì thế, có cảm hứng viết.
©2022 Kites.vn | $ V7 o7 @1 t9 gAll rights reserved
# B) D% ], P( n  `( E* q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cũng như mở đầu truyện này, tôi là người phụ nữ thích phiêu bạt, ở thành phố lớn đã từng gặp rất nhiều chuyện anh lừa tôi gạt, từng bị người ta từ sau lưng "đâm" cho cũng không ít lần.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 N7 w* o7 `' e( `8 h: x
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ y4 U/ U1 o3 S# b
Đối với gả vào hào môn thế gia, tôi không cho rằng đây là câu chuyện cổ tích của cô bé lọ lem giản dị mà xinh đẹp. Bởi vì ở đây có rất nhiều cảm nhận riêng của bản thân tôi và Mẫn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* e2 C1 P! z7 {2 e3 Y  Y5 E
% J1 a7 s% f! s" |©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nói nhiều như vậy, kì thật, cũng chỉ là muốn, ack, đáp gạch nhẹ nhàng một chút, ha ha.
5 S+ B$ c' {! E$ }4 ]+ k$ W+ m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mượn một câu của đại thần nào đó: chúc mọi người lọt hố vui vẻ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 a: o  w0 u% N2 @& O) d- \" E
©2022 Kites.vn | : j! D; x3 Y% K( U: tAll rights reserved
*****
/ U/ P/ y" a: }- y- N. K0 \, {5 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lần đi này, không giống những lần trước, anh không đến tiễn tôi.
7 f7 h9 o) G" G( @! K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' e6 A, ~! A3 y9 o
Đây là chuyện "đương nhiên", chúng tôi chia tay. Ngẫm lại cũng tốt, những lần trước anh cứ đứng mãi trên sân ga như vậy, không hề nhúc nhích, cho đến tận khi xe lửa vụt đi cách nơi đứng rất lâu sau đó.
' \* q" A: H8 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người ngồi bên cạnh nói, bạn trai cô thật si tình.
- {' Q) M0 |0 `% c' H9 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ d( y3 A9 O" |- }, d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tôi chỉ thản nhiên cười cười. Bởi tôi đã biết anh mấy năm, con gái anh từng giao du qua lại nhiều vô số kể. Chỉ có với tôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng chính thức tuyên bố quan hệ giữa hai người; thứ hai là khó chịu, trong ấn tượng của tôi, anh luôn luôn, luôn luôn là một người kiêu ngạo như vậy, lại biểu lộ một ánh mắt rất không giống anh. Ánh mắt kia -- hệt như con mèo hoa chúng tôi từng nuôi, rất thích túm lấy ống quần tôi không chịu thả tôi đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' @+ }% ?& m6 c( j5 z! C3 B
& ]) p/ H- F: V7 I6 Z7 R% j; s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Giờ một mình nhấc hành lý lên, ngồi trên xe buýt cao tốc quay về quê hương. Tôi là đứa con gái bất hiếu lang thang bên ngoài nhiều năm rốt cuộc quyết tâm về nhà. Kí ức ấu thơ từng trang một mở ra trong đầu. Tự nhiên, trong hồi ức sau năm mười sáu tuổi, lại có "anh" tồn tại.
0 U& s" M5 w! ?4 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( H# G& T! ?/ w  ^
Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở nơi quê nhà, là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Sau này mới rõ, anh đã biết tôi từ lâu. Tiếp đó chính là mười năm tiếp theo này, chúng tôi luôn tương phùng, chia tách, lại tương phùng, như vận mệnh đã định trước, khiến người ta không thể không hoài nghi trên đời thật sự có tơ hồng ràng buộc giữa người với người. Bởi vậy, anh chỉ đeo một chiếc nhẫn, hơn nữa lại đeo nơi ngót út.
2 B6 R8 [& J& H0 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 B- O0 R, j0 g( G2 u" K
Người khác hay chọc anh: "Sao hẫn cưới của cậu lại đeo trên ngón út thế kia?"
©2022 Kites.vn | ( s: P  x& z4 b, _All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 _' E6 T5 x4 bAll rights reserved
Anh đáp: "Bởi nó chuyên dùng để nhốt chặt một ma nữ."
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ C8 K0 V% F0 P2 [
©2022 Kites.vn | 7 `5 ~/ W' r5 ^9 N. oAll rights reserved
Không ai biết đáp án này của anh có phải nói đùa vui hay không. Nhưng, đến giờ anh vẫn chưa kết hôn.
+ v! ?/ x& x" u" Q; @* a. \/ }! b©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 q# i1 {8 H; J- j- ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tôi đã quên anh đeo chiếc nhẫn này bao lâu. Chỉ biết, nhẫn là xin một bậc thầy đặc biệt làm ra, bằng bạc, bề mặt sáng bóng trơn nhẵn, trong ngoài đều không có chữ cái hay hoa văn đặc biệt gì, mộc mạc đến nỗi chỉ còn bạc là có giá trị. Ngày thường, anh chính là người đặc biệt chú trọng đến phẩm vị, quần áo vật phẩm trang sức phần lớn đều được tặng từ bạn bè nước ngoài. Nhưng anh rất để ý đến chiếc nhẫn rẻ tiền đó, hơn nữa ở nơi công cộng luôn phải để lộ rõ, như thể muốn cho cả thế giới biết. Vậy nên mọi người mới có thể hiểu nhầm đó là nhẫn cưới.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 _) g4 D0 D/ f
% M1 R6 ^- t! W& C9 E# p3 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bất kể thế nào, hiện giờ chúng tôi vẫn là hoàn toàn chia tách. Mà nếu như không có gì ngoài ý muốn, lần này sau khi cùng tôi chia tách anh hẳn là sẽ đính hôn cùng cô gái đã từng nói trước kia sớm thôi. Tới lúc đó, anh đại khái sẽ tháo nhẫn bạc, sau đó cô ấy sẽ đeo nhẫn cưới chân chính vào ngón áp út của anh.
©2022 Kites.vn | " T1 i4 q+ ~( V. B3 ?8 p3 F$ hAll rights reserved
3 R; i6 X9 \( B5 ?8 A  g4 {" V" d©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tốt lắm." Tôi tự nhủ, Chia tay, tôi về nhà, rời khỏi thành phố nơi có anh, từ đó ở quê hương tìm một người đàn ông không cần "yêu ơi là yêu", trải qua những ngày hoạn nạn có nhau bình thường giữa vợ chồng. "Hoạn nạn có nhau", đó, là điều tôi và anh luôn hướng tới -- mặc dù chưa từng thốt ra từ miệng chúng tôi bao giờ, nhưng khi nhìn vào những cặp cụ ông cụ bà dắt tay nhau trên đường cái, trong đôi mắt tôi và anh đều viết bốn chữ này.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( z( a6 O  C0 m5 c: c
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 J+ B) K- I9 C6 T3 v) d+ C
Giữa tôi và anh, từ đầu đến cuối không thể nào xuất hiện hoạn nạn có nhau thế đâu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 y4 W" ?! G( z2 O
©2022 Kites.vn | All rights reserved: ?$ E/ Z0 ~/ ]+ s# C% e; h
Xe buýt đằng trước chạy vào thành thị ven biển uốn quanh sườn núi, bầu trời bắt đầu lất phất mưa phùn mờ mịt. Đúng là tâm trạng giờ phút này nói không rõ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" r) _1 w# Z# Y! D) ~9 {$ {
©2022 Kites.vn | All rights reserved( R# b6 K# p% h
--2008, Mẫn, bản viết tay.
©2022 Kites.vn | $ g0 n- A  E. N! d( [8 [, eAll rights reserved
' w6 Z0 f/ S8 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Như Mẫn và Mặc Thâm – nước và thuyền .
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 p( m9 v6 _6 {
3 m1 q! ~. C! o- `6 Y4 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể dìm thuyền .
©2022 Kites.vn | All rights reserved" f* R3 e, R/ |% M  {, h
©2022 Kites.vn | All rights reserved) r8 w+ e% b) u4 {
Như Mẫn đáng giá để Mặc Thâm si mê .
©2022 Kites.vn | 5 `7 ~, r* E5 U( OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 [& e3 k  J- ~: S. A0 v0 o+ UAll rights reserved
Bởi dòng nước này có thể đưa anh tới bến cảng hạnh phúc

©2022 Kites.vn | & J- D! x# d# e, ^6 O0 RAll rights reserved
* A  Y% P! J7 q1 D5 I1 N" E0 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mình vốn không giỏi viết văn, cũng không giỏi bộc lộ cảm xúc, nên đành edit mấy phần giới thiệu và phần mở đầu để mọi người tự cảm nhận (tất nhiên mình edit vẫn còn rất non tay, sai sót chỗ nào mong mọi người bỏ qua). Truyện rất hay, hai nhân vật nam nữ chính đều rất đáng yêu :). Đây là link convert của bạn nhót bên TTV, bên trong cũng đã có sẵn raw ^^.
©2022 Kites.vn | ; i6 v8 p, S) YAll rights reserved
convert của nothing_nhh

Bình luận

thích cái tên truyện ghê :D  Đăng lúc 28-7-2013 04:55 PM
ôi nghe giới thiệu hay quá, muốn làm ghê mà bận ôm hố của mình mất rồi :)  Đăng lúc 28-7-2013 02:42 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-8-2013 03:03:17 | Xem tất

1 M' `1 H" m  p- A1 ~7 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; c& s: D* Z- N% u4 rAll rights reserved
Bạn nào có thời gian thì edit truyện này cho mình đọc với nhé, lúc đầu mình định làm nhưng cuối cùng lại bị Xuân Thập Tam Thiếu dụ {:263:}
©2022 Kites.vn | All rights reserved% x4 C. N" @) V$ x( [7 v4 p
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ R3 u1 T; ^% U2 L- G, Y* ~' X% @
Mình ko giỏi giới thiệu cho lắm, nói chung truyện này nhẹ nhàng, hài hước.
( p: @% m6 {) w* b% }9 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; A9 f+ }0 d* V: u% y
Dưới đây là văn án và một trích đoạn nhỏ (đã edit sơ qua)
©2022 Kites.vn | 5 }9 q, ~7 i0 e/ r3 C- w# D- D7 X3 yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + @' G" M( G8 J6 o$ s) G+ @% _All rights reserved
Nhật ký vợ chồng hài hoà
6 h4 Z6 G0 J+ G& u  L©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 q# m  s) H% o9 Z
Tác giả: Jassica
# x$ }9 Z( H% [* E0 {+ f* B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 r  {  T# U; r  |, M+ x
Độ dài: 60 chương + 8 ngoại truyện
, t1 u* ~' e6 M! a4 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 h/ P! M9 E- N# j/ a9 F0 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Convert: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=60364
©2022 Kites.vn | ( n( L) B4 S, }/ SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 k( S( U7 T, z, J, m( E+ ]All rights reserved
Raw (đầy đủ ngoại truyện): http://91baby.mama.cn/thread-765313-1-1.html
©2022 Kites.vn | ; I9 J% }' H2 S4 B7 RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; ?+ R' }- e8 R8 h' j2 |
©2022 Kites.vn | 1 g0 q2 f" c) d) M( oAll rights reserved
Văn án
©2022 Kites.vn | All rights reserved; T9 n4 @# [) z" O; b2 \0 z
©2022 Kites.vn | All rights reserved* b1 Q0 m  u9 W# N: g4 p2 r- d
Một câu đơn giản, chính là về cuộc sống hài hước của một đôi vợ chồng mới cưới làm sao tạo người.
©2022 Kites.vn | 6 X" ?6 F8 ]! b0 q" h5 VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # B6 T1 p4 Q# E( }5 @' R/ jAll rights reserved
Bản ngắn gọn —— câu chuyện của gục và bị gục.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' L' r3 u4 r0 z
©2022 Kites.vn | ! w# I4 i" {" f# tAll rights reserved
Bản đối thoại ——
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 H1 m! y8 ~9 }; G/ P, O% }
©2022 Kites.vn | All rights reserved: }* Q- x2 \  C( v" @& h9 q
J nào đó hỏi: chia sẻ kinh nghiệm tạo người một chút?
©2022 Kites.vn | $ L) O2 L( d6 aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# U- u/ `6 e. G7 s! {7 r* L
Nguyễn Thần trang nghiêm: chỉ cần bản lĩnh thâm hậu, có công mài sắc, có ngày nên kim!
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 M0 H9 O! X" I* A. E
©2022 Kites.vn | . q, l. t' _* W; b" nAll rights reserved
Triệu Thiên Cảnh đen mặt: thiết xử…châm…
©2022 Kites.vn | ! p6 @/ `8 @6 G7 J7 u+ FAll rights reserved
. b; M& [% K1 v' o, _8 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bản vô sỉ ——
©2022 Kites.vn | All rights reserved' r# I/ z$ J8 Z8 i
©2022 Kites.vn | 6 R6 |) m9 u* c4 Y0 x( O, Q" L; ZAll rights reserved
Kế hoạch của Nguyễn Thần, một tuần không vượt quá hai lần (các người tự hiểu)
' C. ]2 k2 \( S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 Z1 d! e" ^$ n" K4 h9 k2 hAll rights reserved
Thứ hai tuần này, áp đảo; thứ ba, áp đảo;
1 x# O9 p0 ?, ^  U0 b" P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / O, v+ w2 ~9 m, ]9 hAll rights reserved
Chủ nhật Nguyễn Thần phản kháng, Triệu Thiên Cảnh biện bạch: ở Mỹ, chủ nhật là ngày đầu tiên của tuần kế tiếp!
©2022 Kites.vn | All rights reserved" \, M9 t; y# O- w4 H
©2022 Kites.vn | All rights reserved  D/ n! a' O* x0 K5 L
( T! \+ n+ ]6 r7 ?- M" a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trích đoạn
6 l& G9 f: Y% ^! a- v4 |' e7 h) }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " M4 w7 X2 F  w9 `5 p0 O" U& v7 wAll rights reserved
Chị đồng nghiệp lớn hơn Nguyễn Thần vài tuổi, kết hôn hai năm vẫn chưa có con, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình chị ta tràn đầy hiểu biết: “Tiểu Nguyễn mới kết hôn nhỉ, mẹ chồng nôn nóng muốn ôm cháu trai à? Nhà của chị cũng vậy, mỗi tuần đều gọi điện thoại tới hỏi, phương thuốc cổ truyền không cần tiền mua mà được người trong nhà tặng…”
' D' C3 E  r: K6 P7 A) r7 A0 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
' W8 q& Z# I# P% x) U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nguyễn Thần ngẩng đầu ngắt lời chị ta: “Không phải, là em muốn mau chóng có con.”
©2022 Kites.vn | 5 x% L6 l# s+ ?% eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 o9 m2 ]" S, r9 r6 u
Cô đồng nghiệp nở nụ cười: “Em còn trẻ, cùng ông xã sống trong thế giới của hai người không tốt à? Chờ có đứa nhỏ, lo lắng ngày đêm sẽ không thoải mái thế này.”
- z7 N5 _! }6 n: m  y; C- ?0 S5 E" M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- [" p" R. \+ b
Nguyễn Thần lắc đầu, đóng laptop lại, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm: “Ông xã và đứa con đồng thời rơi xuống nước, chị sẽ cứu ai trước?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 Z  |' G5 I& Y9 u1 A$ U
©2022 Kites.vn | 7 q$ B4 T1 r5 X: V. p3 T0 ~) y+ iAll rights reserved
Chị đồng nghiệp sửng sốt: “Hả?”
. T0 R2 g; D3 f9 u9 ]+ M9 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 ]/ F0 h8 p4 _) w* f2 X) g
Nguyễn Thần nói như đinh đóng cột: “Đương nhiên là đứa con, chồng có thể đổi, nhưng đứa con là do mình mang thai 10 tháng mới sinh ra.”
" n$ F2 t# i( ]3 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * L- x, `, f) u) ]* i1 ~: QAll rights reserved
Chị đồng nghiệp kinh ngạc, bắt đầu thông cảm với người chồng mới của Nguyễn Thần.

©2022 Kites.vn | % n4 p+ {/ h' r& GAll rights reserved

Bình luận

cũng muốn đào hố quá đi :) mà thấy có mấy bạn tính ôm rồi hehe .chờ mình đào hố chắc cuối năm mới có quá :))  Đăng lúc 11-8-2013 12:27 AM
cái văn án =))) cơ mà sao chị không đào? chờ CYME hoàn chị em mình đào đê :v  Đăng lúc 8-8-2013 03:16 PM
gào tại sao cô ko ôm em nó :(  Đăng lúc 6-8-2013 03:24 PM
Oa truyện dễ thương thế. Để mang về cày thử xem edit đc ko <3  Đăng lúc 6-8-2013 08:47 AM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Cảm ơn bạn
kymus + 5 Bài viết hữu ích
HappyOneday + 5 Cảm ơn cô

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-8-2013 15:36:48 | Xem tất
Cho mình đề cử truyện TRÚC MÃ PHIÊN DỊCH QUAN
9 A- x: ^! `* m. m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu
©2022 Kites.vn | ! Y& v7 k5 d) F9 t; ^All rights reserved
Tình trạng: Hoàn
1 L. [  G7 S9 ]- D  C©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 v  ]; s. [& U( B$ z- ]) U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mình thấy có bản convert bên tangthuvien.com và bên đó các bạn cũng cho copy bản convert, chỉ cần ghi nguồn tàng thư viện là được rồi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* D) U" f9 |& P2 t* {, w
2 Z/ S: E7 s. Z2 F" G3 E$ f7 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mình mới thích tác giả Mộc Tử Miêu Miêu qua truyện Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta, thấy rất hay. Nên mong là kites nhà mình sẽ có bạn edit truyện này

Bình luận

Mình đã nhăm nhe bộ này rất nhiều lần nhưng nhìn độ dài lại thấy nản. Hơn 1000 trang word. Khóc thét.  Đăng lúc 9-12-2013 11:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-8-2013 13:54:10 | Xem tất
Mình tích cực đề cử truyện Vô Sắc Vô Hoan của Quất Hoa Tán Lý (tác giả bộ Tướng Quân ở trên ta ở dưới). Truyện này nằm top 5 truyện được yêu thích nhất năm 2012. Có bạn Nino edit nhưng drop cũng cả năm rồi. Nội dung truyện vừa hài vừa thâm tình. Nữ chính đọc phải một truyện 21+ toàn cảnh H để câu khách nên báo Admin ban truyện. Ai ngờ đi ngủ lại bị xuyên vào truyện đó làm nhân vật chính, suốt ngày tìm cách trốn tránh cầm thú. Có điều số nàng ấy đặc biệt xui nên tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đặc biệt nữ chính và nam chính đều có những suy nghĩ quái gở. Nữ chính quyết tâm sửa đổi kịch bản sắc tình thành điền văn ấm áp nên suốt ngày hóa trang xấu xí nhưng bị phản ứng ngược, cầm thú lại để ý tới nhiều hơn. Còn nam chính là con ông thợ rèn nhưng suốt ngày mơ ước làm đại hiệp hành tẩu giang hồ. Mình gửi kèm văn án do bạn Nino edit. Editor nào có hứng thú thì làm tiếp bộ này nhé.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 a" F% P9 [- ^! }9 Z& Q! B! H9 G; E
©2022 Kites.vn | All rights reserved, a8 H; B" x" J6 r: z
Mở đầu (có thể xem là văn án lừa tình)
9 c( p5 p6 U2 d: w# x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( i: A6 g' V8 v0 T$ PAll rights reserved
Xuyên qua rơi vào tiểu thuyết sắc tình.
8 S& Z0 J8 T+ w" A: F3 |4 d( P0 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 |1 Q/ A7 u9 c$ j0 V
Trong muôn loại tiểu thuyết, rác rưởi cũng không ít, quyển các bạn đang xem cũng không ngoại lệ.
5 V' y8 p' e3 W5 m9 A" i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* b. ]4 Z8 K5 \! P( u& D
Ta thật bội phục cái số con rệp của mình, đọc đủ loại sách dành cho mọi lứa tuổi>_< . Lúc nhìn thấy bộ [Vô sắc vô hoan] này thì đã là nửa đêm rồi, nghĩ nó là ngôn tình hài, cho nên bấm nút đọc thử, ai ngờ … nó lại là ngược văn 21+
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 N# X) H% R3 W' E2 v6 \' m2 Z
©2022 Kites.vn | All rights reserved& }) |( ~% e" h4 u" v, n
Năm nay ta vừa tròn 21 tuổi, vừa đủ, thấy đây là tác phẩm của người mới, vẫn chưa có điểm đánh giá . Đọc thử mấy chương, càng xem càng… Giọng văn miêu tả còn rất yếu, tình tiết bất hợp lý, nhân vật và tính cách được miêu tả cực kỳ phóng đại, chỉ dùng H để hấp dẫn độc giả, thật chán nản.
, B2 {& r6 [* W/ Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 }5 I. k2 s$ l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nội dung viết về  nghĩa nữ của Nam Cung gia Lâm Lạc Nhi, xinh đẹp tuyệt trần, quả đúng là “Hồng nhan khuynh thành” khiến nghĩa phụ cầm thú cùng..e hèm.. nghĩa huynh cầm thú trở mặt thành thù. Tiểu Hầu gia cầm thú đến chơi, thấy nàng xinh đẹp lại dùng mưu kế cướp đi, muốn cải tạo nàng thành…đồ chơi.
©2022 Kites.vn | * e* {) [0 S. _" E5 MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 e5 o3 W8 L2 {0 mAll rights reserved
Lâm Lạc Nhi vất vả dịch dung trốn đi, trên đường mệt quá nên …ngủ, tình cờ gặp sát thủ cầm thú đang đi tìm kho báu. Bị nhìn thấy dung nhan thật rồi lại thêm vài đoạn “yêu nàng sẽ chinh phục thân thể của nàng trước” H a H.
©2022 Kites.vn | 2 Z. M* T3 f) ^# A& UAll rights reserved
# S! I( w4 k' z" H. w7 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau lại được đại hiệp cứu ra, tưởng tương lai có chỗ dựa. Nào ngờ, đại hiệp cũng…haiz lại là cầm thú chà đạp nàng vô cùng thê thảm.>_<
©2022 Kites.vn | 3 P& P2 O. }% d& ]' g- yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& S* v) d% b- g/ m  _3 u
Nghĩa huynh cuối cùng cũng giết cha giành quyền rồi đoạt lại nàng . Hắn nói nàng hồng hạnh xuất tường nên từ yêu biến thành hận, nhục nhã nàng càng thêm bi thảm. Lâm Lạc Nhi tự sát, nghĩa huynh cầm thú hối hận, đem nàng đi thần y cốc. Thần y cầm thú nhìn thấy mỹ nhân thì “nhất kiến chung tình” dùng thủ đoạn hạ độc khiến nàng mê man thần trí.
$ @4 _  c9 M$ n& |% S; l" k  _' X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 M) `# v+ O: }All rights reserved
Một lần nữa nàng lại trốn đi, lại rơi vào tay giáo chủ ma giáo đang trên đường đi …dạo; lại bị tra tấn thật là biến thái.
©2022 Kites.vn | 1 [# H2 L0 w$ s/ jAll rights reserved
# {3 h$ y( X5 L1 l6 M. k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nội dung tới đây tự nhiên lại dừng, không có kết cục. Một tác phẩm dở như vậy, lại khiến người ta đọc không dừng được, tiêu biểu là ta. Xem xong lại ghét nữ chính không biết đấu tranh, nhân vật nam lại càng đáng ghét, cực kỳ khinh bỉ tác giả miêu tả H thật ghê tởm, hoàn toàn không thích hợp ở trang web công khai.
* P- ^' s& W: F  E. E3 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
# Z- {) ]) X2 D  o% C3 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy tác phẩm này không thích hợp cho mầm non tương lai nên lần đầu tiên trong đời cảnh báo bài viết có nội dung xấu đến admin. Admin làm việc thật hiệu quả, ko tới 1 tiếng sau tác phẩm đã bị khóa ^_^; Lúc này ta cực kỳ buồn ngủ, tắt máy, nằm úp sấp trên giường ngủ ngay lập tức.
, v8 ]- M( u& i. O9 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 |$ g$ o9 ]6 W5 O: E) |6 F
Thật không ngờ rằng, lần này ngủ luôn không tỉnh lại >_<

Bình luận

Nino định tái xuất thiệt hả bạn? Bạn í nói lúc nào thế? Cả năm nay mình ra vô nhà bạn ấy mà hổng thấy chủ nhà đâu nên giờ mới lên đây đề cử đó  Đăng lúc 19-8-2013 09:46 AM
hic có lẽ ko đào hố này đc rồi, bạn nino đã làm đến c 59 và quyết định tái xuất, hihi bạn chờ đọc bên đó vậy.  Đăng lúc 16-8-2013 11:36 AM
truyện này đọc văn án mình rất thik. Để mình nghiên cứu thêm mấy chương nữa xem có vừa sức không sẽ quyết định đào hố. Cám ơn bạn ^^  Đăng lúc 16-8-2013 11:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-8-2013 12:38:31 | Xem tất
Hậu cung mưu sinh kế
- p  E2 P4 [1 o) B  J1 Y4 R8 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả : Tiễu Nhiên Hoa Khai
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 O* C+ w- T$ L1 v; Y  N
Tình trạng: Hoàn
©2022 Kites.vn | 0 j" x1 }+ C9 d" U5 U: r3 dAll rights reserved
Thể loại: xuyên không, cung đấu
©2022 Kites.vn | % e* ^! T: ~1 G) AAll rights reserved
Nhân vật chính : Trần Mạn Nhu, Phong Minh Chiêu
% h2 }' h" R" S' T8 N) r! B©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn: Tàng thư viện
©2022 Kites.vn | All rights reserved! B* w& b* `0 w' C6 f7 |
Coverter: Nothing

, R3 u1 H- \9 G7 w2 ~. U! o' B4 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Giới thiệu:
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ J, C. i5 l& C- O9 o7 v) g
Đời trước, có câu:  binh lính không muốn làm tướng quân không phải binh lính tốt.
©2022 Kites.vn | & Z' e& P5 Y! B7 cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' K- q9 T) Q9 C- M3 F% k, XAll rights reserved
Đời này, cuộc sống nói cho nàng —— phi tử không muốn làm hoàng hậu không phải phi tử tốt
©2022 Kites.vn | 6 r& Y1 B  E0 p! ~/ R' rAll rights reserved
1 E% h( C% q: l2 Q) i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vì thế, sinh mệnh không ngừng, cung đấu không nghỉ.
& Z1 [& a6 r6 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
' {7 V; [7 F7 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 y) r5 E  @8 P" l# X1 T% g9 h
©2022 Kites.vn | All rights reserved- O5 q# d$ C3 C0 y( J
Biên tập đánh giá:
©2022 Kites.vn | All rights reserved) A/ D1 W5 e" P  i
©2022 Kites.vn | All rights reserved* Q0 ]  m+ h( C# L/ B  S% u
Vì tiền đồ của gia tộc và vận mệnh của người thân, nữ chủ tiến cung làm tần phi. Nhưng là,  nữ nhân không muốn làm hoàng hậu không phải nữ nhân tốt ,  nữ nhân không có công việc cũng thực đáng buồn. Nữ chủ mặc kệ phía trước chờ nàng là cái gì,mục tiêu cố định của nàng là ngai vàng hoàng hậu , coi quá trình này là công việc. Đây là một chuyện xưa một đường phấn đấu một đường mưu hoa lại một đường sung sướng một đường thoải mái , hậu cung có các kiểu nữ nhân nhưng các nàng cũng có boss lớn nhất . Nội dung hay, thể loại cung đấu cũ lại không chọn điểm viết cũ, kịch tính , tình tiết tự nhiên, trong tranh đấu lại có tình cảm, ôn nhu, là tác phẩm hay đáng giá chờ mong.

©2022 Kites.vn | # Z! {5 H9 u1 [2 W' l3 J2 r1 \. HAll rights reserved
Nhắc tới truyện cung đấu là ta đã nghĩ ngay đến những âm mưu đen tối, những dối trá lọc lừa, những toan tính cho hậu vị, đế vị. "Hậu cung mưu sinh kế"- Tiễu Nhiên Hoa Khai cũng là một truyện cung đấu như vậy. Nhưng truyện đi sâu vào lòng người đọc không chỉ vì thế. Đó là một thế giới cung đình đen tối với đầy rẫy âm mưu, thủ đoạn nhưng cũng tràn ngập nhân tình - tình phụ tử, phu thê. Điều đặc biệt là nam nữ chính lúc đầu đến với nhau chỉ vì lợi ích, chàng  cần nàng để kiềm giữ Trần gia tướng, nàng cần chàng để bảo đảm sự bình yên cho người thân của mình. Nhưng trải qua bao sóng gió, bao thăng trầm, hai người dần hình thành một loại ăn ý, một loại tin tưởng, một tình cảm bền chắc có lẽ là tình yêu, tình thân. Những trả giá của nàng xứng đáng vì lúc nàng oan khuất đã có  chàng vì nàng giải oan, tin tưởng, lúc nàng khó xử vì bị mẫu hậu của chàng làm khó đã có chàng giúp đỡ, chàng chủ động thoái vị để cho nàng một cuộc sống tiêu dao mà nàng muốn. Hạnh phúc mỉm cười với nàng khi nàng có 4 đứa con với chàng - kết tính tình yêu của hai người, sợi dây gắn bó bền chắc giữa hai người. Đây là truyện cung đấu nhưng cũng là truyện về quá trình trưởng thành của tình yêu, tình thân. Truyện có đôi khi gay cấn đôi khi nhẹ nhàng, lãng mạn và hài hước. Đây là một tác phẩm hay và đáng giá để đọc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 G# B3 s0 M( F$ r& g  m: q
©2022 Kites.vn | 7 K, |$ X6 M- b9 H" @0 aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ ^# S; {0 R3 c/ w: e
Link convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=92378
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-8-2013 03:43:04 | Xem tất

©2022 Kites.vn | All rights reserved0 C3 j& v% B  G% Y7 U2 B. l
Mình lại quảng cáo truyện ngọt nữa đây, dạo này 2 truyện kia hành hạ mình quá nên phải tìm truyện ngọt để đọc. Giờ mình đang đọc “Nhà có điêu phu”, bạn nữ 9 trong đó chắc là họ hàng với anh Tề Mặc, quá lạnh lùng. À quên, vào vấn đề chính giới thiệu truyện ^^
©2022 Kites.vn | All rights reserved& y' @$ c$ i/ x
% r6 `+ \% ]+ q8 ?$ _% a3 ]$ _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Điệp Nhi Phi
2 n+ I; e+ Q& \( \8 ~! n- P©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Giai Lệ Tam Thiên
©2022 Kites.vn | ) r  N( C9 {: O0 E* t% D. C/ @All rights reserved
Độ dài: 133 chương + ngoại truyện

. s/ T8 Q7 z( T+ B2 c0 r6 _/ u* i©2022 Kites.vn | All rights reserved
# E4 F/ e5 q' z& M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Link convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=80428
1 o1 j, ?8 H1 z" W, W5 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Link raw: http://www.19lou.com/forum-26-thread-10201341318546276-1-1.html
©2022 Kites.vn | " `( u. H! @  w5 J) LAll rights reserved
Link raw có phần ngoại truyện nhưng hình như ko đầy đủ thì phải.
©2022 Kites.vn | ( s$ h+ e8 b6 VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 ]; K. B. a% {% g  NAll rights reserved
Giới thiệu (mình đã edit sơ qua)
©2022 Kites.vn | % w' a  ]  h7 CAll rights reserved
Bản đùa giỡn:
©2022 Kites.vn | All rights reserved% o) W4 B6 w& m% b% s4 d
! ~: i/ X* I. }5 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đồng Tiểu Điệp: em, nhà của em chỉ có một cái giường.
©2022 Kites.vn | 6 y) F& J2 r' p( t* @+ UAll rights reserved
Tông Chính: em cũng biết anh ngủ có nề nếp không chiếm chỗ người khác.
! k. b9 t$ ?2 }$ S% t. D5 g8 ?- Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : w5 F0 ~8 m4 M/ t: M& UAll rights reserved
Bản văn án:
8 Q3 B+ G8 l" d) d" Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / }# r  A' {' Q; M: X, d4 O6 \All rights reserved
Nếu bạn khoẻ mạnh thì xin quý trọng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) R2 g2 ]4 I0 L% g' ]9 C0 ?
Nếu bạn bất hạnh mắc bệnh nặng thì xin hãy kiên cường.
©2022 Kites.vn | : S  @. j* u# TAll rights reserved
Đời người không bao giờ thuận buồm xuôi gió.
2 P6 ?5 q$ v: `2 Z  V( a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cuộc sống của bạn là màu sắc gì?
" V4 C2 U" A1 z3 d0 x. {+ s' y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vậy phải xem bạn cư xử như thế nào.
©2022 Kites.vn | & C2 P+ Q) Q) D8 RAll rights reserved
Nếu bạn cười, thì vào lúc này cuộc sống của bạn sẽ mang theo hoa hồng xinh đẹp rực rỡ.
, c( M% f/ U0 |" a6 N+ J, z! _! S% W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nếu bạn khóc, thì vào lúc này cuộc sống của bạn sẽ đầy ảm đạm tĩnh mịch của cơn mưa dông kinh khủng.
©2022 Kites.vn | 8 r8 N+ i- K+ P& O* V' ?7 A/ FAll rights reserved
Đây là một câu chuyện như thế nào?
7 A& j( |+ ~/ d0 a2 N% {% N; U- W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chân thật, chân thành, thật tình.
©2022 Kites.vn | ; p& o# B% ~! i: wAll rights reserved
Hy vọng có thể khiến các bạn đang đi học có động lực tiến lên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( U( A# i/ S3 x. {( N
Hy vọng có thể khiến các bạn đang làm việc quý trọng sự yên bình vào lúc này.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ O" V1 A5 c5 [  V5 A( Y
Hy vọng có thể khiến các bạn đang mơ màng nghe được trái tim của tâm hồn mình.
* ?! |7 A3 `, K$ t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô bé đầu bếp xinh đẹp có bệnh vs đại thị trưởng ngang ngạnh mạnh mẽ.
  ~( B. `! O3 T9 [/ N" Y& Y! l7 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hơn bạn bè nhưng không phải người yêu, cảm giác mơ hồ của mối tình đầu, tim đập thình thịch.
0 Z6 l& |# a  k( v8 i) I0 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tông Chính có sự kiên trì rất cảm động, Tiểu Điệp kiên cường đấu tranh với căn bệnh nặng, thái độ cởi mở, lạc quan với cuộc sống.
©2022 Kites.vn | & t! I( l9 X, g* m% gAll rights reserved
Hãy xem người đàn ông mạnh mẽ làm sao yêu đến như khờ như say.

1 x4 ~( M' ]# y* F( |1 I+ c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Truyện này 3S nhá, cùng tác giả của truyện “Viên mãn” đang được edit tại kites, và đương nhiên anh Lục hồ ly cũng xuất hiện chút ít trong truyện này ^^
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 T1 X/ R7 q/ N& i( d
©2022 Kites.vn | 5 F+ e# T9 O# T, |* c9 D, S7 t% a# H+ YAll rights reserved
Mình gần như ko bỏ phần nào trong truyện chỉ có những phần nói về cách làm thức ăn thì mình lướt thôi, trong truyện cũng chẳng có tiểu tam hay người xấu gì cả, ba mẹ của Tông Chính Hạo Thần lúc đầu không thích Đồng Tiểu Điệp vì cô có bệnh, nhưng sau này họ rất yêu thương Tiểu Điệp. Hạo Thần thâm tình, còn viết cả bài hát tặng Tiểu Điệp nữa, tính tình của Tiểu Điệp thì rất dễ thương, tiểu bạch, nói hoàn toàn tiểu bạch cũng ko đúng vì nhiều lúc cũng rất lanh lợi. Hạo Thần có bạn thân là anh chàng Quản Tử, xinh như con gái, còn Tiểu Điệp có cô bạn Liên Dịch, được Hạo Thần và Quản Tử gọi là bà đàn ông XD
©2022 Kites.vn | 8 B" J0 l* F' ^! e$ t! b- k2 xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 A3 x9 J/ V# l8 ^All rights reserved
Nói chung truyện hơi dài, nhưng ngọt ngào, ấm áp, siêu sủng (nhưng mà vẫn thấy độ sủng ko nổi da gà như thím Thành *xin 2 giây PR truyện ^^ *), rất thích hợp cho bạn nào vừa đọc xong truyện SE hoặc là ngược mà cần có truyện nhẹ nhàng để đọc an ủi trái tim nhỏ bé ^^
©2022 Kites.vn | All rights reserved, l9 \) E6 T, s+ Y: t2 n
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ |, t& O/ f8 c. D- ~

Bình luận

@sassy: trong Box có người đào hố rồi em, tên là “Bươm bướm bay” nhưng dạo này chưa thấy post chương mới, em vào thread hỏi bạn chủ thớt làm chung thử xem  Đăng lúc 9-2-2014 11:22 PM
có bạn nào muốn làm ko, làm chung với mình bộ này đi, mình sợ 1 mình mình làm thì hơi đuối >"<  Đăng lúc 9-2-2014 11:17 PM
em cũng muốn đào, mà lại thấy 133 chương lận, hơi dài a, cộng với trình độ lười biếng này thì ...!  Đăng lúc 19-8-2013 12:57 PM
đào đi bé ^^  Đăng lúc 18-8-2013 08:28 AM
hí hí, đáng yêu quá, hay là em đi đào hố nhể, dự là cái hố này mà em đào chắc tầm 2 năm mới xong á  Đăng lúc 18-8-2013 08:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách