Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 75952|Trả lời: 55
Thu gọn cột thông tin

Đề Cử Truyện Hay Cho Các Bạn Có Khả Năng Dịch/Edit

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-6-2013 20:19:46 | Xem tất |Chế độ đọc
Đề Cử Truyện Hay Cho Các Bạn Có Khả Năng Dịch/Edit

©2019 Kites.vn | $ p6 F, m  L' E  UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - n" x" ]  C& B' g9 T9 j& Z( {: U# QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 E; j, ?, U- h/ K+ E& j$ K
©2019 Kites.vn | + u( l2 B$ I9 V3 e8 s9 `All rights reserved
Thể theo yêu cầu của đông đảo members, box Văn sẽ mở thread "Đề Cử Truyện Hay" dành riêng cho những bạn có khả năng, ý muốn trans/edit nhưng không tìm được truyện vừa ý.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ^; B7 U% q1 O
©2019 Kites.vn | All rights reserved& [4 s+ ^; n. j2 `$ N8 @0 ^
©2019 Kites.vn | All rights reserved- Z8 Q& h$ \7 q: l+ b) l$ c
Nội quy của thread với các members:
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 }* v( ], E: ^+ e  \+ Y- g
. y5 N, Z, K0 n$ g9 h" N' D9 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
- Khuyến khích các bạn chia sẻ truyện hay bằng cách viết bài review/giới thiệu/đề cử có nội dung rõ ràng, thuần việt, chi tiết (Mỗi bài sẽ có nhuận bút).
©2019 Kites.vn | 7 ?# U2 d- ^+ J8 @* e9 BAll rights reserved
+ D) z4 N' N% ]/ {7 a( _©2019 Kites.vn | All rights reserved
- Hạn chế việc 888 trong thread, nếu các bạn muốn bình luận về bài viết nào đó, hãy chọn "BÌNH LUẬN" thay cho "TRẢ LỜI".
/ G  n- G' p4 Y8 I* Q  _8 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ B8 Y5 U5 E" ?
- Tất cả các bài TRẢ LỜI với nội dung không phải review/giới thiệu/đề cử truyện hay sẽ bị xóa không cần nhắc nhở. Trong trường hợp các bạn có ý muốn nhờ sự giúp đỡ tìm raw hoặc CV có thể vào đây.
& L( m8 ], _3 T9 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, [+ r- r, ~1 U8 v+ `
- Không viết các bài review/giới thiệu/đề cử những truyện đã có người dịch/edit rồi tại thread này (Ngoại trừ trường hợp mở bản tổng hợp xếp hạng trên các trang web lớn), nếu các bạn muốn review/giới thiệu/đề cử truyện hay cho các thành viên khác đọc, vui lòng vào thread "Giới Thiệu/Review các tác phẩm hay đã được dịch/edit"
1 t0 A# ^- h! v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 |3 U" k/ z; C$ Q6 e5 A% T2 \
Rất cám ơn các bạn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* O9 x) p, N; o8 {- h9 b
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 f. G8 h- s0 w2 d' b+ O/ Y
Thân,
©2019 Kites.vn | $ ^  s( [! x% ~1 w9 ~) z5 x; ~1 ^All rights reserved
  M3 @' r: m# J0 @8 z' o! G% y4 y1 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mod.

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
beelinna + 5 Cảm ơn bạn
kymus + 5 tuyệt :x
Gypsy + 5 Này thì rate
leejjin + 5 Ủng hộ 1 cái!
HinaNg + 5 bravo !!!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2013 20:34:32 | Xem tất
[Đề cử] Những tác phẩm quân nhân văn hay (Phần 1)
©2019 Kites.vn | All rights reserved( p% v+ y% L2 K4 }( P6 R
* Q: I# F+ \9 E6 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
***

©2019 Kites.vn | All rights reserved; `  x" h+ v% S+ }: T' |  ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved. P2 |" d  Q  C
©2019 Kites.vn | 8 t  W7 u# m* p  p" r+ b; c8 ?% H) KAll rights reserved
Note:
©2019 Kites.vn | + B2 q) n' a4 W+ S$ m6 jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. W7 \/ Y/ f4 x) I, D' Z+ c
- Đây là list truyện do các mem bên 19lou đề cử, tất cả những tác phẩm đều được đánh giá ngang nhau, không xếp theo thứ hạng.
©2019 Kites.vn | + F+ \# G# ^! D" M- NAll rights reserved
- Truyện nào đã được làm ở Việt Nam tớ sẽ không dẫn link ở cột raw, convert.

©2019 Kites.vn | ( e) R/ C( j  AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 J7 x) [: b8 |% nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 O( O; \8 h/ `7 p
  STT
1 {5 G5 R4 W2 A7 N6 d0 U9 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  
Tên tác phẩm
  
  
Tác giả
  
  
Tình trạng
  
  
Nguồn raw
  
  
Nguồn convert
  
  1
©2019 Kites.vn | 4 \; o0 o! D8 {2 K9 H" V" r. w% JAll rights reserved
  
  Bán sinh thục
©2019 Kites.vn | All rights reserved! p, N( ~3 D1 x+ U
  
  Mộc Thanh Vũ
8 N2 u% [" m) X0 O+ J, w1 i9 c! a7 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ r! L8 _, ]; d( o2 K7 B$ ~- \
  
        
  2
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 O+ r, ^" r0 A( _
  
  Em là đôi cánh của tôi
©2019 Kites.vn | 6 X/ e( S0 p3 O% S% f3 s7 j/ RAll rights reserved
  
  Chiết Chỉ Mã Nghị
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ ?3 {' X  h/ R4 m
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 P7 a, p! a, n% r
  

: J( H. I" i/ w) r©2019 Kites.vn | All rights reserved
  

©2019 Kites.vn | 7 n9 }5 E0 `. Z  [All rights reserved
  
  3
3 v+ x5 V9 {, H1 V. ]6 C, d©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tường vi đỏ
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 z; B# r# |8 p3 M$ l
  
  Thanh Phong Ẩn
* U- q1 Y1 }( n" l" o# c" J; s5 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | All rights reserved# b0 m" N  R% y3 W/ D3 ?
  

©2019 Kites.vn | All rights reserved+ v# V* h- I5 `- Z* T6 y3 r0 h
  

©2019 Kites.vn | 9 U6 Z/ C8 N# X4 P) _( nAll rights reserved
  
  4
©2019 Kites.vn | ! V$ L$ R& X5 r# e' jAll rights reserved
  
  Xuyên qua Lục hồng trang  chi quân doanh
©2019 Kites.vn | / O" Z; Z7 U. q9 _, eAll rights reserved
  
  Kim Tử
©2019 Kites.vn | 6 p4 o8 V; V2 u- z  sAll rights reserved
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | & X, e! a+ i/ U! _# fAll rights reserved
  
        
  5
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 j  ?& Z2 e7 l) x  \; {: a
  
  Khúc xương sườn số hai
, [2 a  \; r: s3 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tô Già Mạc
©2019 Kites.vn | ' g+ b* w! `, [7 p0 \$ S/ wAll rights reserved
  
  Hoàn
! S# v  d7 F0 r6 b4 i0 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
    
2 x$ L( g! ^+ ~* l+ N" O©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  6
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 `, C9 ]2 N% }. `
  
  Ông xã nhà tôi
  r& _6 ~; ?, r* t' t©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoa Điền Bắc
©2019 Kites.vn | 7 B% w) o2 m" @. [$ ^. p- GAll rights reserved
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 w* O5 s. M% B1 w* m; G
  
        
  7
7 M. x( F* K0 B& Q5 i& T2 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Xin chào, đồng chí trung  tá
* M# V  R3 s3 M5 m6 m0 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Scotland Chiết Nhĩ Miêu
' N! w1 k7 c2 }6 P8 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 i3 `$ m( C* `/ i
  

& e* ^& |; C) ^; x©2019 Kites.vn | All rights reserved
  

©2019 Kites.vn | All rights reserved4 }" }3 P7 O8 f+ l& Z# Y; a8 |; p
  
  8
. q, |& s8 v* P/ G( a. \©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Quân hôn bí mật
©2019 Kites.vn | & _( [( I8 x( O# P3 A/ [All rights reserved
  
  Scotland Chiết Nhĩ Miêu
©2019 Kites.vn | 4 O8 r. y" w1 Z' }5 aAll rights reserved
  
  Hoàn
1 P3 ?$ S  A4 e+ ]3 J8 ?5 M% l©2019 Kites.vn | All rights reserved
  

©2019 Kites.vn | All rights reserved& }3 ~5 k1 `8 e: W8 y; ]! n
  

  b9 _4 _5 t% \/ ?. S* |' k©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  9
©2019 Kites.vn | ! c" P& S1 A# K' T  EAll rights reserved
  
  Thiên nga đen
# m- j- y& m6 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Nhan Nguyệt Khê
©2019 Kites.vn | All rights reserved( X0 R5 v* D& J+ ?
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | 0 Q, F$ Z2 o9 t# k% RAll rights reserved
  

©2019 Kites.vn | ' \( G3 ~0 _; Z& W8 ZAll rights reserved
  

0 }/ a, N; V$ g3 |/ J  w©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  10
©2019 Kites.vn | $ ~4 Z4 U* u+ i3 K: A' ?% MAll rights reserved
  
  Người ấy vu quy
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 q  B/ Y2 X2 R8 y9 s$ p
  
  Cơ Lưu Thương
+ Z% Q0 p, y! {8 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | All rights reserved) M/ |, I* t# _2 F4 c& G6 r
  
        
  11
  V, P) f  }* B©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Thanh xuân của tôi bắt  đầu khi yêu em (Thiên đường quá xa, nhân gian vừa đúng)
©2019 Kites.vn | 2 U6 k2 b6 m3 K0 i; Q5 D- L* aAll rights reserved
  
  Quất Tử Thụ
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ `6 a( g5 r* \% |
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | - f9 z& x9 P6 V/ \& Q! EAll rights reserved
  

©2019 Kites.vn | % r( I5 }# a; H/ c7 Y9 h5 [# y. NAll rights reserved
  

( f- l; s; Y# B6 A8 v) x©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  12
1 n5 u4 ?/ [! h. I+ n©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hạnh phúc không phải là  mục tiêu
©2019 Kites.vn | + A2 x: T8 j1 K' |All rights reserved
  
  Mộc Thanh Vũ
©2019 Kites.vn | 1 b5 N5 Q6 D: h. V3 m! yAll rights reserved
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | ) V$ n; C; k7 \. J2 V4 v/ \4 `0 A/ j2 _All rights reserved
  
        
  13
+ o0 B5 y- w8 B* V5 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Sau khi hôn nhân tan vỡ
) F% j6 t  \0 o3 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hân Hân Hướng Vinh
  U5 X) Z/ V4 g, e6 {1 r/ l1 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
# O7 p: W- q% [" i& w©2019 Kites.vn | All rights reserved
  

- `1 }: b/ R) ~" H& V! T0 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
  

' P8 P" c+ w& y6 m+ P©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  14
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 n/ }+ z' d, G$ n& n
  
  Người tình quan lớn
0 [/ a5 r8 F+ S2 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Sáp Nữ
©2019 Kites.vn | 2 W& s, R& I* o. J% i. QAll rights reserved
  
  Hoàn
( \. `7 a+ W+ Y: k3 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
    
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ r, ~+ C1 T7 c6 J3 ^8 _; V, P9 S
  
  15
©2019 Kites.vn | All rights reserved  n5 u  c/ T3 j  s# h' C7 s0 a$ K
  
  Trung tá chi vũ
©2019 Kites.vn | & w; Y, d2 ?4 C7 j0 j& E9 O, YAll rights reserved
  
  Dạ Mạn
©2019 Kites.vn | All rights reserved  A# _! W% d2 J: x8 ?- L& K
  
  Hoàn
) H' t% u0 K* ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
        
  16
©2019 Kites.vn | , O9 A1 G4 @) c: Z: I# Q$ |+ x6 K2 @All rights reserved
  
  Nhật ký thuần phục ông xã  của quân tẩu duyên dáng
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 q# e5 j+ P3 ~& z( ^* s
  
  Mặc Tử 1123
©2019 Kites.vn | All rights reserved' H1 D& J5 M6 s  C
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | , ^" X2 y0 O8 sAll rights reserved
  
        
  17
+ g4 E+ Q! C' j1 G- O©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Sức hấp dẫn của sĩ quan
©2019 Kites.vn | All rights reserved& k% F2 n7 l3 z6 M1 e3 C/ K
  
  Hồ Thính Việt
9 O3 M5 e! k3 H; r©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | 2 @* m# L) x/ f! v3 jAll rights reserved
  
    
©2019 Kites.vn | ) G) i0 T0 r8 I" w1 x3 f( cAll rights reserved
  
  18
©2019 Kites.vn | All rights reserved  R8 U( |7 Z$ C8 c! d
  
  Trùng sinh quân y
©2019 Kites.vn | . t" {/ w9 U$ K5 w  }All rights reserved
  
  Đạt Oa
  R. ~( p7 j! W# t2 z9 B7 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
( f. `$ T% j& d. W/ I9 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
        
  19
©2019 Kites.vn | / T+ L5 t& o$ r9 ~! Y) l$ Z3 W* BAll rights reserved
  
  Đội trưởng, đừng chạm vào  tôi
* m0 D+ V1 o; u5 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Dữ Tử Thành Song
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 J- q7 s: [2 W& i$ u, i  L
  
  Hoàn
©2019 Kites.vn | / Y, {& h: c: n% ?  @, E8 EAll rights reserved
  
    
©2019 Kites.vn | All rights reserved, W6 m$ N' ]" g; Q' l6 I6 |
  
  20
©2019 Kites.vn | " {+ G6 t/ s1 h, Q+ K. ~; Z1 X$ MAll rights reserved
  
  Thục khinh thục trọng
©2019 Kites.vn | 4 F( q+ M+ R$ u7 B5 bAll rights reserved
  
  Ngôn Tri Tri
©2019 Kites.vn | 3 T; c" M& i5 v  T) eAll rights reserved
  
  Hoàn
  \% p. L2 ?3 G7 W) i) x& E4 a3 C% o©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
        

©2019 Kites.vn | All rights reserved: D. i9 K) D! V2 s; B* K
+ N# s% i: U* Z# N  f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # S" f+ d2 `- b7 u0 KAll rights reserved
Tổng hợp: Nhutphonglin

0 @' f7 ^, ]4 B5 D+ W©2019 Kites.vn | All rights reserved
& ?& m% `# b7 @% a: j% ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 h1 \2 ^! Y$ X5 u9 I' l# r
6 {8 i* ^3 y( V  A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 B& B. l+ I! E, }All rights reserved

Bình luận

có tỷ nào có thể làm cuốn " Mỗi người đều biết em yêu anh" của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh được không ạ?  Đăng lúc 29-10-2014 09:18 PM
cho mình hỏi là bản raw phải copy từng chương truyện rồi paste vào word ạ? hic  Đăng lúc 22-6-2014 01:32 PM
"trùng sinh quân y" đã có ai làm chưa nhỉ? mình muốn nhận ^_^  Đăng lúc 22-6-2014 01:26 PM
Số 4 có ai làm chưa ạ? Em đăng ký làm được không ạ? Em mới lấy raw về xong =.=  Đăng lúc 25-2-2014 12:23 PM
Mình muốn đọc 1 số truyện trên phải vào đâu đọc! xin cám ơn  Đăng lúc 10-10-2013 01:49 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
beelinna + 5 Cảm ơn bạn
HinaNg + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2013 20:53:26 | Xem tất
Hôm trước có bạn hỏi về truyện cường thủ hào đoạt. Hôm nay tớ tự nhiên nhớ ra bộ "Thiên đường của anh, địa ngục của em" (tác giả Vô xứ khả đào)
& |6 P3 ^0 v" F! ?) N' T' R7 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - f( `. z% G' U; F! V2 ZAll rights reserved
1 @6 O) |" |" q% j# j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Truyện cũng ngược ghê gớm. Nam chính có thù với nhà nữ chính, tìm cách tiếp cận nữ chính. Hai người yêu nhau say đắm. Đùng cái nam chính bỏ nữ chính đi cưới cô gái khác, nữ chính phải phá thai ngay trong ngày cưới nam chính. Sau đó nam chính dùng thủ đoạn ép buộc nữ chính ở bên cạnh mình.
©2019 Kites.vn | . i" H& b0 h* j. e: s) ?# wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , W! \) j' T' X2 g2 _All rights reserved
Truyện đã xuất bản ở TQ:
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ f  ?! f; U4 S% J2 b4 \, I8 A
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 w1 s8 U" B4 g7 [: j

©2019 Kites.vn | All rights reserved; p! @) _# K# l* O8 t
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ _3 X) z. B& O5 Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved( v* Q9 W& N9 G6 T
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 ]( }# N. a& Y% P: P- |6 H, H
Link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=970879&chapterid=1

Bình luận

Bộ này em vừa đọc xong. 65 chap thì phải. CV dễ hiểu. 2 người yêu nhau khi nữ 15 tuổi, nam 20. Nam ngược tâm nữ nặng nhưng đoạn nữ ngược nam chưa đã lắm  Đăng lúc 2-8-2013 02:05 PM
Muốn nạp tiền đọc chương vip thì phải làm sao hả chị GR?  Đăng lúc 6-7-2013 10:12 PM
Chị GR ơi, cho em hỏi, bộ này ở VN chưa có xuất hiện phải k chị? (vì em k biết tiếng Trung híc híc)  Đăng lúc 6-7-2013 12:43 PM
Ế. HE thì e lại phải mò mới đc  Đăng lúc 5-7-2013 08:30 PM
ai edit truyện này cho mình đọc với  Đăng lúc 4-7-2013 08:53 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Cảm ơn chị :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2013 21:31:15 | Xem tất
Ai thích truyện SE thì đây "Hạ hữu kiều mộc, nhã vọng thiên đường" (Tác giả Tử Nguyệt). Đây là cuốn SE khá nổi tiếng ở TQ, bán rất chạy, thuộc thể loại cán bộ cao cấp.
' N8 s3 Z7 [2 J! K, n- B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ E5 x7 A3 u* ^2 X
Nữ chính Nhã Vọng hơn nam chính Hạ Mộc 5-6 tuổi gì đó. Hồi nhỏ, Hạ Mộc chứng kiến cảnh mẹ tự sát nên mắc bệnh tự kỷ. Cô gái trẻ có tính cách hoạt bát Nhã Vọng được ông nội Hạ Mộc nhờ phụ đạo cho cậu bé. Hạ Mộc thích Nhã Vọng nhưng Nhã Vọng có người yêu là bạn thanh mai trúc mã.
" W* S. @8 Z8 F; X7 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 X% R% X: k+ k9 d0 u* P6 @- V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   j4 c, N! H% ^9 q9 \, }4 s( N" J1 GAll rights reserved

# ?- O4 k4 ?1 m& Q& k©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 o; f8 y* M5 ~( _6 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / B* Y7 ]5 ]+ }All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 `% y! e( b" x+ m; CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 R+ F- v$ ^, @1 j* W( g
Link (có đầy đủ ending và ngoại truyện trong sách xuất bản):
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 c5 h. Z0 I* q, J5 [( s
©2019 Kites.vn | All rights reserved( B$ l; x+ `2 E' F( \4 y
http://91baby.mama.cn/thread-535576-1-1.html
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 f% C  j; ?% l2 u. {2 Y
) q7 T2 i  Z& A, U, t©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 K  F% R! q* c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * Z% O& h# \' {; zAll rights reserved
PS: Đọc truyện này thương Hạ Mộc kinh khủng. Đến khi Nhã Vọng nhận ra bản thân yêu Hạ Mộc thì đã quá muộn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* _0 H1 x' Z* r0 @1 y  _$ I3 Z- @
©2019 Kites.vn | ( R, a1 ]# I( P' l2 h, tAll rights reserved

Bình luận

ôi ngược  Đăng lúc 16-8-2014 03:56 PM
sao em thấy tuyệt sắc khuynh thành nó HE tưng bừng là thế lào :v :v :v  Đăng lúc 5-7-2013 10:54 PM
Chị green ơi c help em cái địa danh này chị ơi 多维贡 ... Em cố gắng lắm rùi mà em không biết nó là nơi nào chị ạ... Em đang đăng ký dịch Lộ Điểu :(  Đăng lúc 2-7-2013 07:55 PM
@hanvuphi: "Lương ngôn tả ý" của Mộc Phù Sinh có người edit rồi, chị đọc ebook từ lâu rồi em ạ.  Đăng lúc 2-7-2013 03:15 PM
Chị Green ơi, em dự định đăng ký trans bộ 《良言写意》của Mộc Phù Sinh, chị cảm thấy bộ này sao, tư vấn cho em với ạ  Đăng lúc 2-7-2013 11:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2013 19:46:36 | Xem tất
[Đề cử] Những tác phẩm ngược hay
& g+ {" n2 J, C6 Q5 a& Q1 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
! f7 p3 _1 a7 |/ V  a0 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
***

©2019 Kites.vn | All rights reserved7 G  Z9 R# N' P. y
: a( S3 F- i! G2 u, ?5 J; q©2019 Kites.vn | All rights reserved
" h- h! x4 v& T) M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Note:
3 j, q: c' m/ M$ G3 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" h1 Y6 h$ H. B4 z
- Tất cả các truyện được xếp ngang nhau, không phân biệt thứ tự.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! D5 _. W2 r; s7 {$ E6 s5 ~
$ Z& W4 h' O2 a0 x% a: l, G, R©2019 Kites.vn | All rights reserved
- Những truyện bỏ trống cột raw là những truyện đã được biên tập.

©2019 Kites.vn | All rights reserved  {2 A! ~0 W1 V7 m
; [: F: Z6 j: w/ ^0 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# r7 h! _# [& j) [9 D
  
STT
  
  
Tên tác phẩm
  
  
Tác giả
  
  
Thể loại
  
  
Nguồn raw
  
  
1
  
  Phế hậu tướng quân
©2019 Kites.vn | All rights reserved( ~/ v0 ]6 e% j" V
  
  Quân Độ Nhất Hoa
©2019 Kites.vn | 0 _$ @2 N, v" l  \3 V* O! f9 M( |1 _, B, V, dAll rights reserved
  
  Cổ đại, ngược tâm, ngược thân, SE
, Y: I& J. v+ B; A, r©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  
2
  
  Tăng Hứa Nặc
# B2 ]9 N! R! Q, c7 b8 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Đồng Hoa
©2019 Kites.vn | ! Y2 o- O) P+ l! z/ _! |; PAll rights reserved
  
  Huyền nhuyễn, thời thượng cổ
©2019 Kites.vn | 5 d& q/ |3 T7 s0 M4 c0 V/ c( O  YAll rights reserved
  
    
  
3
  
  Phi chủ lưu: Ái phi thuận theo trẫm đi
©2019 Kites.vn | + P. {# r; r% cAll rights reserved
  
  Hương Chương Thụ Đích Ảnh Tử
©2019 Kites.vn | All rights reserved; l: M( W2 ^! \; d% y! U
  
  Xuyên không
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 n2 R0 o+ {: j
  
    
  
4
  
  Di Ái Ký
3 M  i8 Y! S: s# |$ }, Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Lam Bạch Sắc
©2019 Kites.vn | 7 h1 _( ^( P, u0 Q" NAll rights reserved
  
  Hiện đại, ngược, sắc
©2019 Kites.vn | ' f; \, M- U* z/ @% H2 ]  ]! p) dAll rights reserved
  
    
  
5
  
  Tái sanh duyên: Bạo quân dịu dàng của ta
©2019 Kites.vn | ' E; {  Z: Y8 c6 r( vAll rights reserved
  
  Mặc Vũ Bích Ca
! c& `# _' c4 f8 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
  

©2019 Kites.vn | All rights reserved2 k+ A5 f) @+ V! P
  
    
  
6
  
  Ám dục
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 m+ e  B; N  M
  
  Thánh Yêu
: F# s" i( Z2 p" T9 y9 ~9 ~' l% u©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hiện đại, ngược
9 v9 \  `' o% o: n% l" u©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  
7
  
  Mê tính
©2019 Kites.vn | All rights reserved' Q' e% [, G6 f3 s6 n, w
  
  Thánh Yêu
' ?: X+ c$ E. M8 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hiện đại, ngược tâm, ngược thân, nam chính tàn nhẫn
©2019 Kites.vn | 2 i( w9 j: f9 x5 V) ^% O5 K+ tAll rights reserved
  
  
8
  
  Quyện Tầm Phương
©2019 Kites.vn | All rights reserved! ?6 B. k( j$ W% _2 K6 \* T
  
  Hương Tán Vũ Y Lương
- k# }+ ?& m# k" k& [0 \8 o/ z©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Cổ đại, ngược, cảm động
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 T( G% Q$ `+ h$ T4 {9 i" D
  
  
9
  
  Một đường đau, một đường yêu
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 W  q8 q" m0 l5 p6 Z
  
  Đầu Ngã Mục Qua
©2019 Kites.vn | All rights reserved. Q: _) S, d% |2 L* H
  
  Hiện đại, ngược
! g( ?5 _  C2 Y: e* V4 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  
10
  
  Phi ngã khuynh thành: Vương gia muốn đuổi phi
©2019 Kites.vn | ! R3 f8 V6 A& l% {- l; qAll rights reserved
  
  Mặc Vũ Bích Ca
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 p. W' Q& q" ]* T$ D
  
  Xuyên không, ngược
©2019 Kites.vn | All rights reserved# z. ]2 b: \& r( O" E- p: g
  
    

©2019 Kites.vn | All rights reserved% D0 C/ B* u0 ^' S$ E( v5 w

) H7 r% H* o2 _0 P4 Y2 L: P( l% V( N$ E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn: greenrosetq

©2019 Kites.vn | All rights reserved, Q) v8 `" {( Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 p7 @( ]' J3 x5 G% V

Bình luận

á e cm nhầm chỗ T_T  Đăng lúc 9-7-2013 03:41 PM
truyện "xin lỗi! cuốn xéo ra xa" đang đc edit bên thanhdaocac.wp và e đang ngóng hoàn xD  Đăng lúc 9-7-2013 03:40 PM
phế hậu tướng quân và lâu chủ vô tình xuất bản rồi, in trong 1 cuốn lun. Mình có cuốn đó. Đọc tới lần thứ 3 mà vẫn khóc như mưa. Ngược lắm  Đăng lúc 2-7-2013 09:10 AM
Chị ơi, Di Ái Ký của Lam Bạch Sắc hình như có người edit rồi chị ạ. Em đọc thấy đang edit dở chứ chưa hoàn, tên edit là Đánh mất tình yêu.  Đăng lúc 2-7-2013 03:46 AM
Ôi chài ơi. Phế hậu tướng quân vừa ngược tâm, ngược thân lại còn SE, chỉ mỗi được cái ngắn gọn xúc tích kéo lại thui.  Đăng lúc 1-7-2013 10:29 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
beelinna + 5 Cảm ơn bạn
HinaNg + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-7-2013 12:51:03 | Xem tất

' [' d) ^& ?6 R' ^4 x( s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" P) ]  z" ?) l. N
1 y+ Q& N8 v# F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mình xin được đề cử truyện:
©2019 Kites.vn | ' Q; B  ~2 |" \# x  R( iAll rights reserved
"Bị em mê hoặc" ( mình tạm gọi thế còn tên hán việt của nó là "vi nhĩ trứ mê"
©2019 Kites.vn | All rights reserved( j7 l$ B- r0 r3 V/ f
Tác giả: Á Đinh Đạo Thảo Nhân
©2019 Kites.vn | 2 h. j5 G7 e! n0 w5 ~All rights reserved
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh thủy văn
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 n. F- u' _( L
Văn án:
©2019 Kites.vn | - ?* p! X9 N4 ~) b( ]/ UAll rights reserved
Xin chào mọi người!
©2019 Kites.vn | : k5 r! n+ A! [4 p* LAll rights reserved
Mình là Quan An Tĩnh.
- r0 ?! b+ x+ V$ |, b: y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Về phần nội dung được nhắc đến trong bài post, mình xin được đính chính 2 điểm sau:
$ h) \  }* |4 `( {3 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thứ nhất: Nội dung trong bài viết đã sai nghiêm trọng. Mình không hề quen biết đàn anh Nghiêm Dịch, lại càng không phải là bạn gái của anh ấy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ T% L* r0 n9 h7 P# M0 \+ U
Thứ hai: Xin mọi người đừng làm nhục mình nữa.
©2019 Kites.vn | ; p0 a5 X" }$ p# u0 y  \3 [! cAll rights reserved
Xin cảm ơn!

0 _9 K: {- l8 y3 J8 V! j  A" b# U7 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Văn án là nội dung bài post của An Tĩnh đính chính tin đồn tình cảm với Nghiêm Dịch!!!
©2019 Kites.vn |   j0 S) @( m$ s4 ~* e1 vAll rights reserved
  `$ N2 _9 J9 @) {/ h' M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nội dung vắn tắt:
©2019 Kites.vn | " J" y& _& ?, k1 G1 k" d& X& Z2 rAll rights reserved
Quan An Tĩnh là sinh viên năm thứ 3 khoa Điện tử, là sinh viên giỏi của trường nhưng người giống tên đều - an tĩnh.
5 A. e$ t* K  o7 _' [0 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghiêm Dịch là sinh viên năm 4 khoa Vật lý, anh là hotboy của trường: Đẹp giai, tài giỏi, khí chất ngời ngời, bao người thầm thương trộm nhớ
3 S* k" x2 S' g# g, P! @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một lần anh mượn bút của chị, bị chụp lén đưa ảnh lên diễn đàn trường gây ra 1 vụ scadal tình ái. Sau thì chuyện giả thành thật 2 người yêu nhau.
©2019 Kites.vn | + X6 {. A# I  |! |. n8 L0 M, MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + \9 h4 T2 G4 ]" y8 rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 j8 M& J0 K9 o
Truyện này thì chong xáng lắm. Trong bản internet thì có 45 chap, sách này sẽ xuất bản nên chắc là tác giả sẽ thêm phiên ngoại trong sách. Nhưng mà cái kết của bản internet cũng HE rồi.
9 Y; L2 Y9 R( B0 `* ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn: http://91baby.mama.cn/thread-1094973-1-1.html
©2019 Kites.vn | " [2 m2 P8 N. m6 l; ^All rights reserved
Bên tangthuvien cũng có bạn convert rùi, links: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=96695
# w2 |9 n1 l8 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
P/s: Bạn nào có sở thích thanh xuân vườn trường edit bộ này đi, đọc thể loại này khá là hay. Đọc xong thấy tâm hồn mình chong xáng hơn, suốt ngày đọc cường thủ hào đoạt toàn H ko là H.
©2019 Kites.vn | ' ?$ I( x! m0 g, EAll rights reserved
**************************
4 v1 m; c4 J. X3 T$ H' t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Các bạn thân mến. Hôm nay chính thức đã có bạn edit bộ này rồi. hóng -ing

Bình luận

Truyện này hoàn có ebook rồi đó bạn. Bạn lên google, search "Mê muội vì em" là ra  Đăng lúc 2-3-2015 12:17 AM
Bạn tìm tên " mê muội vì em". Bạn ấy làm đến chap 20 rồi  Đăng lúc 9-8-2013 07:23 PM
Sao mình tìm trên gg chả thấy nhà nào làm tới chương 16 như mọi người bảo nhỉ, thuanphong cũng không thấy :(  Đăng lúc 9-8-2013 10:24 AM
Có bạn edit đến chương 16 thì drop. Hết. Hê hê  Đăng lúc 4-8-2013 11:15 PM
Tình hình bây giờ là sao rồi các hạ !  Đăng lúc 4-8-2013 10:59 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
HinaNg + 5 Bài viết hữu ích
Nhutphonglin + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2013 20:01:40 | Xem tất
[Đề cử] Những tác phẩm cường thủ hào đoạt hay
4 |; Y0 H6 W. R$ e2 f2 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + s! ]# H" S& o' }, {3 j, ~All rights reserved
***

©2019 Kites.vn | ' B0 P7 T2 M9 V+ uAll rights reserved
1 y* j; N. A- P- p©2019 Kites.vn | All rights reserved
" S: q/ }% V% Y1 L& n& z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : \/ y1 o" [% X8 h& R9 w# OAll rights reserved
  
STT
  
  
Tên tác phẩm
  
  
Tác giả
  
  
Giới thiệu
  
  
Nguồn raw
  
  1
©2019 Kites.vn | 9 M8 b$ V& o' {3 uAll rights reserved
  
  Trầm Hương Uyển
©2019 Kites.vn | . l+ V& t5 d8 p8 iAll rights reserved
  
  Bộ Vi Lan
3 j5 q7 X8 F5 r# k4 G0 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Đây là tác phẩm kinh điển của thể loại cường thủ hào đoạt, cũng  là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Bộ Vi Lan.
©2019 Kites.vn | " e/ N# [0 O* V7 }1 {3 pAll rights reserved
  
    
  2
2 z" y0 ?9 s6 w; P* H( R©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Cuộc chiến đoạt vợ của con cháu cán bộ  cao cấp
©2019 Kites.vn | All rights reserved* m9 ^4 I2 q: e+ C+ B+ {! {9 ^' y
  
  Toái Bất
©2019 Kites.vn | " V& d5 l+ i* {! q4 MAll rights reserved
  
  Nam chính đã kết hôn, nữ chính sắp cưới, vị hôn phu của nữ chính  bắt cá hai tay. Nam chính nhân cơ hội xxx nữ chính, nữ chính trở thành tiểu  tam. HE
0 {9 M# a, A2 i4 T3 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  3
©2019 Kites.vn | All rights reserved) F! g# f" B. _2 |$ _
  
  Chiếm hữu/ Độc ái
©2019 Kites.vn |   P4 R) ?. `2 DAll rights reserved
  
  Cứ Tiêu Diệc
' j/ O6 \, N$ @0 o$ g©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Truyện này mô típ gần giống Nghiệt trái, nhưng nam chính Bác Hy  Nghiêu không ác như Phan Đông Minh. Tuy nhiên ending có vẻ thực tế hơn, đến  cuối truyện nữ chính hơi cảm động nhưng vẫn chưa nhận lời lấy nam chính.
/ S7 l* @% _4 b2 z/ _©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  4
©2019 Kites.vn | . y0 G; z4 o8 hAll rights reserved
  
  Ngục
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ v! c! @, I& Q+ _
  
  Nhất Ban
©2019 Kites.vn | All rights reserved) o; M; Q: S9 y1 a
  
  Cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm. Truyện ngắn (23  chap).
©2019 Kites.vn | 6 D  a- N  ^8 L$ tAll rights reserved
  
    
  5
4 Y1 L  l' W* m/ j3 T. j©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Vì sao không thể quên em
©2019 Kites.vn | All rights reserved! `6 B0 i* p$ y  y- f' [
  
  Tịch Hy
©2019 Kites.vn | : `/ @: E4 N6 _* w) n6 r- [All rights reserved
  
  Nam chính tài hoa, bá đạo, thâm tình, cường thế. Truyện về thời  Dân quốc
2 |$ y6 s1 n& X' q" c- Y1 h# n1 K" o©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  6
©2019 Kites.vn | % w! [1 y+ W" nAll rights reserved
  
  Yêu còn khó hơn chết
©2019 Kites.vn | All rights reserved; T3 Z0 i9 ?8 |7 f2 J
  
  Tam Nguyệt Vi Thảo
©2019 Kites.vn | 8 V& ^( `+ F( u7 VAll rights reserved
  
  Nghe nói nam chính là bad guy chính hiệu. Truyện khá ngược.
©2019 Kites.vn | ) h% W! e# s3 v2 L8 y3 tAll rights reserved
  
    
  7
©2019 Kites.vn | All rights reserved# n! o( j4 b. I: J! {
  
  Dữ hổ mưu bì
4 }! p" `: \/ Q' I+ E. x©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Romeo
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 p& {" y- J) \. I3 T$ @8 E8 g: c- n
  
  Nữ chính vì người bạn trai gặp nguy cơ phải hiến đêm đầu tiên  của mình. Cuối cùng cô vẫn bị bạn trai đá. Từ đó câu chuyện giữa nữ chính và  nam chính mới bắt đầu.
, B8 E' k1 o2 r+ P7 O" U& R©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  8
% a* X% [6 h. S' S5 `2 j) e2 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hãm lạc phồn hoa
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 l1 G& r& g( ]6 a9 o: m3 S. Q
  
  Tây Bắc Thiên Bắc
©2019 Kites.vn |   a8 |5 o+ [5 TAll rights reserved
  
  Truyện có nhiều tình tiết "cẩu huyết" như người thừa  kế hắc bang yêu phải người không nên yêu. Hai người đứng giữa yêu và hận.  Cuối cùng trở mặt với gia tộc, bỏ trốn đến chân trời góc bể. Nam chính còn  trở thành người thực vât
; z% f& B. h. z- j* F9 M+ M©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  9
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 z  ]5 L# T, J! u' I
  
  Ngày mai, em sẽ trốn khỏi anh
©2019 Kites.vn | All rights reserved" b3 p' B1 R3 |& v7 G8 I
  
  Quân Dĩnh
) U  _8 I1 F3 A; p3 @4 _0 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hắc bang tình thù, cường thủ hào đoạt, rất ngược.
©2019 Kites.vn | / p& w. g, v/ I' S8 DAll rights reserved
  
    
  10
: h: I5 e: Y8 r3 \; r©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Song luyến
$ B- X/ s5 i4 {0 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Đản Đản 1113
©2019 Kites.vn | + k: b5 @9 Z0 i% Q6 S/ v+ PAll rights reserved
  
  Ngược nam, HE
& a8 R2 L# a6 \  z$ N$ g. O- l7 l# a/ v©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
    

©2019 Kites.vn | - i- y: h  q, g& E8 b9 bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 n- i% {7 r4 W; V
©2019 Kites.vn | 3 {' W: O1 |. `  h1 uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 T! y9 f, V6 ]All rights reserved
Nguồn: greenrosetq

Bình luận

"Ám dục" ngược tơi tả luôn :3  Đăng lúc 13-9-2013 10:00 PM
tr thiện nam tín nữ of bộ vi lan có tính không ? hix, không ai dịch bộ này * hiu hiu*  Đăng lúc 21-7-2013 08:53 PM
Lin về nhà đóng cửa bảo nhau nhá cứ tơ hơ thế này lộ hết rồi =))  Đăng lúc 3-7-2013 08:12 PM
Ba đứa bọn tôi kéo từ face qua tận đây =))  Đăng lúc 2-7-2013 10:31 PM
Mấy cô ngày ghê quá. Tuyền FA nói chuyện tình yêu với nhau. Nổi hết cả da gà =))  Đăng lúc 2-7-2013 10:26 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
beelinna + 5 Cảm ơn bạn
Gypsy + 5 đạp có biết người ta đang chìm t.
HinaNg + 5 cố lên

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2013 19:10:21 | Xem tất
[Đề cử] Những tác phẩm ngược nam hay
©2019 Kites.vn | All rights reserved- |8 ~' O: x2 t; u6 t2 B9 W
$ \6 Y. d$ H- P* K2 p$ e" ~: k$ a©2019 Kites.vn | All rights reserved
***

& e/ ^  ]7 K( m( Z4 L( S: B( h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) K) @2 T; Z! O6 ~All rights reserved
; Y* O1 w& k( h2 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
% B* X/ B9 Q! f$ q8 |) I' A$ u©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
STT
  
  
Tên tác phẩm
  
  
Tên tác giả
  
  
Giới thiệu
  
  
Nguồn raw
  
  1
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 k9 [4 K5 @8 o6 B
  
  Tình yêu của tôi giống cứt chó
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 n7 r2 z1 J. V
  
  Hàm Vũ
©2019 Kites.vn | 9 w# m; J2 |# E9 i) E# C# rAll rights reserved
  
  Độc giả Trung Quốc khen hay, nam chính bị tai nạn nên đầu óc có  vấn đề, tóm lại là đáng thương.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 u5 Y3 D) k+ K  I5 c8 B7 M
  
    
  2
" V+ l6 t# }& A3 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Cả đời này chỉ một mình em
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 z' {4 d1 ~4 m7 z/ U, |* I
  
  Adan
©2019 Kites.vn | All rights reserved) q9 v, x4 G7 v2 G5 M6 X, c
  
  Nam chính theo đuổi nữ chính, nữ chính lạnh nhạt.
©2019 Kites.vn | # {, L! W6 v' z# lAll rights reserved
  
    
  3
©2019 Kites.vn | ; E+ u1 X- W: ~' YAll rights reserved
  
  Tình yêu là một điều bất ngờ
% u# L9 j# {6 f! J©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Mỗ Cừ
©2019 Kites.vn | All rights reserved* X* T; V2 A% ]( p4 ~
  

©2019 Kites.vn | ' ^2 J; ?9 ]8 K3 q" F& |All rights reserved
  
    
  4
1 u' `, k+ ]1 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tiêu sái vượt tường
©2019 Kites.vn | 8 ^) P+ d" p4 w/ d/ n+ DAll rights reserved
  
  Tiểu Vãn
©2019 Kites.vn | 6 `. J) ~# Y( AAll rights reserved
  
  Nam chính si tình.
©2019 Kites.vn | 7 G9 C' a- d& D) {) wAll rights reserved
  
    
  5
©2019 Kites.vn | 1 b( w) d& k  p' t- V" x- h/ b0 b& rAll rights reserved
  
  Đã nói không yêu lần nữa
4 B- \$ E+ ^) L: q( G©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Trà Thiền Nhất Vị
©2019 Kites.vn | & ]3 a) e5 Q3 u& mAll rights reserved
  
  Nữ chính trọng sinh, ngược nam chính.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" C3 j* @* c4 l
  
    
  6
3 ~% O9 Z9 z( u6 E3 \- f+ C; e. v©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tình chị em bi tình
©2019 Kites.vn | " o, p* P/ Y2 t% l% z. QAll rights reserved
  
  Hán Đại Mật Qua
©2019 Kites.vn | 2 w# v: V& y! l4 R; M$ l! [All rights reserved
  
  Nữ chính hơn nam chính 8 tuổi, ly hôn, có con trai. Nam chính từng là playboy.
©2019 Kites.vn | 7 a! d# h9 n4 g; k0 q: h7 zAll rights reserved
  
    
  7
+ N' d2 R$ A" Y* M8 R8 f& n©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Người vợ tuyệt sắc bị bỏ rơi
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 q% _, L! r2 o3 u$ s- c8 H7 u& v
  
  Mã Hàm
©2019 Kites.vn | " c7 p% @' d; |$ o) RAll rights reserved
  
  Thể loại xuyên không.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" o4 Y- `6 J0 \$ x
  
    
  8
/ a) g3 o7 P2 l' K©2019 Kites.vn | All rights reserved
  
  Cô dâu bỏ trốn
©2019 Kites.vn | , j1 M4 f4 M. s1 n. DAll rights reserved
  
  Tửu Hách Thịnh Nhân
6 k; J1 Q# n8 U