Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 85242|Trả lời: 55
Thu gọn cột thông tin

Đề Cử Truyện Hay Cho Các Bạn Có Khả Năng Dịch/Edit

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-6-2013 20:19:46 | Xem tất |Chế độ đọc
Đề Cử Truyện Hay Cho Các Bạn Có Khả Năng Dịch/Edit

©2022 Kites.vn | $ F4 d- w0 f# i; \$ F. z) \All rights reserved
3 g% t) I' J. C* s©2022 Kites.vn | All rights reserved
& e* ]$ |8 O: m# i©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 h* ]  U% L2 O* b- }9 @2 t2 b0 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thể theo yêu cầu của đông đảo members, box Văn sẽ mở thread "Đề Cử Truyện Hay" dành riêng cho những bạn có khả năng, ý muốn trans/edit nhưng không tìm được truyện vừa ý.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 d7 h  c/ n/ n( A* T6 q
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ I  l9 n) S# }8 y% {8 V% j
©2022 Kites.vn | 5 D2 j0 I0 R0 v" c- h3 O) v. wAll rights reserved
Nội quy của thread với các members:
©2022 Kites.vn | All rights reserved! ]8 R  m. ]! \) `) K
# f- u- ]9 Y5 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Khuyến khích các bạn chia sẻ truyện hay bằng cách viết bài review/giới thiệu/đề cử có nội dung rõ ràng, thuần việt, chi tiết (Mỗi bài sẽ có nhuận bút).
0 t. N/ O- j4 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ Y0 m2 Y7 U) @' ~( T6 c' e+ _©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Hạn chế việc 888 trong thread, nếu các bạn muốn bình luận về bài viết nào đó, hãy chọn "BÌNH LUẬN" thay cho "TRẢ LỜI".
% X/ w- }# U; D4 p6 V- R1 N3 R, o0 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, u! C' @; P& X6 ^  T# ^, X
- Tất cả các bài TRẢ LỜI với nội dung không phải review/giới thiệu/đề cử truyện hay sẽ bị xóa không cần nhắc nhở. Trong trường hợp các bạn có ý muốn nhờ sự giúp đỡ tìm raw hoặc CV có thể vào đây.
8 |' v" W8 a5 Y; P! _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 k# R, @; ^+ S5 U) u! h6 x
- Không viết các bài review/giới thiệu/đề cử những truyện đã có người dịch/edit rồi tại thread này (Ngoại trừ trường hợp mở bản tổng hợp xếp hạng trên các trang web lớn), nếu các bạn muốn review/giới thiệu/đề cử truyện hay cho các thành viên khác đọc, vui lòng vào thread "Giới Thiệu/Review các tác phẩm hay đã được dịch/edit"
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ H. \8 }; v1 z, ]% F4 i, U" Y
9 @8 C/ `8 K9 W$ e: u/ y# T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Rất cám ơn các bạn.
©2022 Kites.vn | - \/ R/ e  }4 t% w9 {; t( dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) ?1 e8 D) z; r) sAll rights reserved
Thân,
©2022 Kites.vn | & |; s$ Q4 f# o) ^; Z+ s  \All rights reserved
©2022 Kites.vn | : @5 Y% z. i5 Y5 h' v, f7 g9 O# dAll rights reserved
Mod.

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
beelinna + 5 Cảm ơn bạn
kymus + 5 tuyệt :x
Gypsy + 5 Này thì rate
leejjin + 5 Ủng hộ 1 cái!
HinaNg + 5 bravo !!!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2013 20:34:32 | Xem tất
[Đề cử] Những tác phẩm quân nhân văn hay (Phần 1)
* T  f7 U  M" I) {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ F8 ~+ z: C. y9 Z/ o4 @All rights reserved
***

: P0 }9 n5 A- r* l; W©2022 Kites.vn | All rights reserved
. }4 A' S$ K4 [+ b8 \+ p/ q5 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 P6 V# g% x( M: q9 N/ qAll rights reserved
Note:
& o' {0 K) `: s% ~; x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' F# ]- d& L, j3 E8 }All rights reserved
- Đây là list truyện do các mem bên 19lou đề cử, tất cả những tác phẩm đều được đánh giá ngang nhau, không xếp theo thứ hạng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: u1 r: x4 y9 j
- Truyện nào đã được làm ở Việt Nam tớ sẽ không dẫn link ở cột raw, convert.

' M% l: F& ~1 `/ T% d' U  D% B©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 P+ j0 q1 J/ w1 T/ E3 q8 m( M) U: s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, W" d0 C: U+ `4 k; i
  STT
©2022 Kites.vn | All rights reserved, l3 M% p. v9 M; @, O
  
  
Tên tác phẩm
  
  
Tác giả
  
  
Tình trạng
  
  
Nguồn raw
  
  
Nguồn convert
  
  1
©2022 Kites.vn |   h1 q' `% `( v" y/ sAll rights reserved
  
  Bán sinh thục
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ S( n, P* X3 Z9 @, h
  
  Mộc Thanh Vũ
©2022 Kites.vn | & C# o5 S$ f4 a; X" t( W& f$ x! JAll rights reserved
  
  Hoàn
5 |. S: E) L, s7 E% d, @©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
        
  2
©2022 Kites.vn | All rights reserved! w' R( @0 o+ B
  
  Em là đôi cánh của tôi
©2022 Kites.vn | 3 }# j) n# p( x; ~- eAll rights reserved
  
  Chiết Chỉ Mã Nghị
©2022 Kites.vn | All rights reserved; ?0 ^/ q$ Z) m( S
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved& U- R" s: K& e) q! o
  

©2022 Kites.vn |   m6 ~3 V8 _* C/ z; m! i8 d8 f3 TAll rights reserved
  

6 j8 a+ Y9 Q; P©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  3
: |# i/ h8 t& @4 R4 D! n) b; v+ K2 W, T©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tường vi đỏ
4 G0 ~. o4 k( @2 k3 K: f# Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Thanh Phong Ẩn
©2022 Kites.vn | 0 ^! M* f% ^5 w" XAll rights reserved
  
  Hoàn
/ |- q7 j+ B' \/ z; c& W* d©2022 Kites.vn | All rights reserved
  

©2022 Kites.vn | * ^; B: H3 A7 E/ x" |* x5 S: R8 mAll rights reserved
  

©2022 Kites.vn | ' d3 L  M; B# @" X5 l! ?: m: E. WAll rights reserved
  
  4
©2022 Kites.vn | 7 i7 c% R' Q1 C) F% GAll rights reserved
  
  Xuyên qua Lục hồng trang  chi quân doanh
©2022 Kites.vn | - H2 g) l! f, ?+ x9 T$ _All rights reserved
  
  Kim Tử
$ G( \$ I% f- V- m©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 O1 I+ ^. G  p' Z& Y, [
  
        
  5
©2022 Kites.vn | All rights reserved; Z- O3 [( _+ ?0 H5 C3 {/ I+ s( _' `
  
  Khúc xương sườn số hai
©2022 Kites.vn | & m# B- }4 _4 R$ M( C4 j: U& J: ?All rights reserved
  
  Tô Già Mạc
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ I- j# L# h# u" T' e
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 }5 s$ T" U; K( K3 {( `, X7 E
  
    
©2022 Kites.vn | ; I7 ~& l7 s3 T; C) G2 `All rights reserved
  
  6
& f$ z- H$ @& L8 v9 j8 Z0 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Ông xã nhà tôi
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ?' G; H4 f% h, h3 L. u9 v0 x! c+ |
  
  Hoa Điền Bắc
. U% o" [, \* V9 X  U5 ^1 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | 7 C; h$ L, C% U3 I2 O* IAll rights reserved
  
        
  7
©2022 Kites.vn | + B) R3 P9 ]5 Q1 E" t; G0 mAll rights reserved
  
  Xin chào, đồng chí trung  tá
©2022 Kites.vn | $ A5 C: T1 r/ C0 _" C6 u$ oAll rights reserved
  
  Scotland Chiết Nhĩ Miêu
©2022 Kites.vn | All rights reserved: v: @) V  u1 w! a7 ^
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 n( _: ^& x$ ]/ w3 P( E) f3 E$ ?- l( U
  

6 J: I  G# ~3 i0 m9 P©2022 Kites.vn | All rights reserved
  

©2022 Kites.vn | All rights reserved* a1 S; k* @8 u
  
  8
©2022 Kites.vn | All rights reserved( p+ q% x! ?% y$ B/ }% w# K# I. T
  
  Quân hôn bí mật
( h- |- I7 r% i( u+ E, F$ G% B+ f©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Scotland Chiết Nhĩ Miêu
©2022 Kites.vn | 2 c) n8 b! {5 HAll rights reserved
  
  Hoàn
: _# x+ \. }! H0 ~( a+ q©2022 Kites.vn | All rights reserved
  

©2022 Kites.vn | 6 r" Z# ?1 J; i8 N2 U" U+ s. k4 `$ O! IAll rights reserved
  

©2022 Kites.vn | 1 t1 P/ z* Q' l- x1 q/ {All rights reserved
  
  9
©2022 Kites.vn | # h. a2 \4 \5 k  L) S3 x7 }All rights reserved
  
  Thiên nga đen
©2022 Kites.vn | : P2 n! S5 U3 b! C+ a- G% IAll rights reserved
  
  Nhan Nguyệt Khê
9 V3 Y3 B# c  o, Q' r. X# Y" ~: H©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | $ W# M0 S* N, d; A. H& b* s1 f- l2 ^All rights reserved
  

* x/ U& H) {, d" M5 y# H©2022 Kites.vn | All rights reserved
  

©2022 Kites.vn | All rights reserved2 b- G1 v9 \6 w& t- J
  
  10
©2022 Kites.vn | ) t3 n0 [& J$ }% ?5 L8 \( WAll rights reserved
  
  Người ấy vu quy
©2022 Kites.vn | 4 |! P: o  G6 R3 T9 JAll rights reserved
  
  Cơ Lưu Thương
©2022 Kites.vn | All rights reserved; ?" c& x* D2 U. R: i
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ^# d% x& f9 h# h9 n4 E* u; M
  
        
  11
©2022 Kites.vn | All rights reserved* M* ]1 K3 B9 r) Z
  
  Thanh xuân của tôi bắt  đầu khi yêu em (Thiên đường quá xa, nhân gian vừa đúng)
1 ~2 y- d6 c' [8 B( o©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Quất Tử Thụ
3 I/ f/ b: o* ]3 z0 u6 l1 w6 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
; @( G9 p% o  @: O; b% `0 Q, E©2022 Kites.vn | All rights reserved
  

©2022 Kites.vn | / J0 W4 f1 q4 }6 W4 l! ZAll rights reserved
  

6 I! v  |$ K3 |1 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  12
©2022 Kites.vn | All rights reserved% w/ c1 a5 U2 M8 b* N$ H, `/ b
  
  Hạnh phúc không phải là  mục tiêu
©2022 Kites.vn | 4 t: h) F' d, i- w) B2 @All rights reserved
  
  Mộc Thanh Vũ
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 p  V" O4 v* i+ e
  
  Hoàn
. X! h( G* G! }, [- T6 q' J3 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
        
  13
©2022 Kites.vn | / }; `! h, S; z) E7 [All rights reserved
  
  Sau khi hôn nhân tan vỡ
9 J! f2 L3 U7 y9 g9 u+ ?7 R3 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hân Hân Hướng Vinh
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 ~: e# ^; U. h2 D# f' i
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 ]0 ]3 u- `$ P6 z9 u
  

©2022 Kites.vn | All rights reserved* y) p7 T/ D. W2 e9 y" z
  

©2022 Kites.vn | 2 ?6 f1 a3 v7 d2 L. P, l$ eAll rights reserved
  
  14
©2022 Kites.vn | 6 \  R( ]; t" x  m+ X+ x7 {All rights reserved
  
  Người tình quan lớn
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 x% R$ @6 U. X% f/ l$ i
  
  Sáp Nữ
1 y6 D& F- |& Z; i" }©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | % ?7 `/ ~- `1 `8 a. S. g/ {All rights reserved
  
    
) M. ?: J. ^- Z! H©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  15
©2022 Kites.vn | All rights reserved% \) Q& U- ^( e- O! B
  
  Trung tá chi vũ
©2022 Kites.vn | 5 T2 G" X" k2 KAll rights reserved
  
  Dạ Mạn
©2022 Kites.vn | ! W& n" G$ a$ H) wAll rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | 2 y5 ~) V: _( u, X; A2 y% }All rights reserved
  
        
  16
©2022 Kites.vn | 2 c) x3 T2 q1 u# M9 R7 q1 sAll rights reserved
  
  Nhật ký thuần phục ông xã  của quân tẩu duyên dáng
©2022 Kites.vn | & g3 t1 D1 J8 q& }& p0 H$ LAll rights reserved
  
  Mặc Tử 1123
©2022 Kites.vn | ! C+ S5 O: K0 \! C# E' O& Z- yAll rights reserved
  
  Hoàn
6 q  V" H  O* v, i! f/ f4 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
        
  17
% w8 u: {/ j- E: y©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Sức hấp dẫn của sĩ quan
©2022 Kites.vn | ' Y6 ?: l$ w' C+ F- l" V1 x7 kAll rights reserved
  
  Hồ Thính Việt
©2022 Kites.vn | . G# t% M( }2 S6 E' l+ M) y( ?All rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | ; |/ V3 M; r: v( L  n! I2 y/ rAll rights reserved
  
    
©2022 Kites.vn | * K+ B) O, S& qAll rights reserved
  
  18
©2022 Kites.vn | ) |1 v9 a: H- y7 c! JAll rights reserved
  
  Trùng sinh quân y
2 ^  _# L) b. q5 L4 T/ J©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Đạt Oa
©2022 Kites.vn | All rights reserved  f1 C) ~+ }. H. X
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | * X; Q% F" r# g3 s/ S7 }8 |+ i0 BAll rights reserved
  
        
  19
# o! ?1 E3 e( H$ e( R0 C6 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Đội trưởng, đừng chạm vào  tôi
©2022 Kites.vn | ! D: {# J# U2 f- V. jAll rights reserved
  
  Dữ Tử Thành Song
. R" V" S9 E0 d+ P& h7 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 A6 d; Q7 A# Y+ I' R8 p3 v
  
    
( t) O! T* O. \& D% M©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  20
©2022 Kites.vn | ) i& c# o$ U) s6 pAll rights reserved
  
  Thục khinh thục trọng
©2022 Kites.vn | ) {# R. {4 z2 @! Z: a- q) U! Q# VAll rights reserved
  
  Ngôn Tri Tri
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 n" E& p# o, N% k4 ~$ d
  
  Hoàn
©2022 Kites.vn | # W6 R/ O4 A1 i) Z% d+ YAll rights reserved
  
        

©2022 Kites.vn | All rights reserved- j( o% @& X0 d) J" D$ \* T9 j
©2022 Kites.vn | 0 u7 L4 U+ A2 H0 X  }) H2 `All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 i( c4 R+ D- ~1 K* z3 A0 jAll rights reserved
Tổng hợp: Nhutphonglin

©2022 Kites.vn | 5 @1 m3 F2 Y: |9 n" ^; s. ?& VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + [' u# k( K4 a: tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; D  X4 `3 _  T6 pAll rights reserved
4 d* A2 _0 }- `/ |6 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 W: h0 w& M+ yAll rights reserved

Bình luận

có tỷ nào có thể làm cuốn " Mỗi người đều biết em yêu anh" của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh được không ạ?  Đăng lúc 29-10-2014 09:18 PM
cho mình hỏi là bản raw phải copy từng chương truyện rồi paste vào word ạ? hic  Đăng lúc 22-6-2014 01:32 PM
"trùng sinh quân y" đã có ai làm chưa nhỉ? mình muốn nhận ^_^  Đăng lúc 22-6-2014 01:26 PM
Số 4 có ai làm chưa ạ? Em đăng ký làm được không ạ? Em mới lấy raw về xong =.=  Đăng lúc 25-2-2014 12:23 PM
Mình muốn đọc 1 số truyện trên phải vào đâu đọc! xin cám ơn  Đăng lúc 10-10-2013 01:49 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
beelinna + 5 Cảm ơn bạn
HinaNg + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2013 20:53:26 | Xem tất
Hôm trước có bạn hỏi về truyện cường thủ hào đoạt. Hôm nay tớ tự nhiên nhớ ra bộ "Thiên đường của anh, địa ngục của em" (tác giả Vô xứ khả đào)
©2022 Kites.vn | 9 q; W' W0 F- l/ ~7 Q" T& E' HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( r, K) g- Y2 l( K5 _( \8 J
  P2 G- X# w4 H, Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Truyện cũng ngược ghê gớm. Nam chính có thù với nhà nữ chính, tìm cách tiếp cận nữ chính. Hai người yêu nhau say đắm. Đùng cái nam chính bỏ nữ chính đi cưới cô gái khác, nữ chính phải phá thai ngay trong ngày cưới nam chính. Sau đó nam chính dùng thủ đoạn ép buộc nữ chính ở bên cạnh mình.
( F$ `, q8 C' N0 S8 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 h5 D+ d& `; [. GAll rights reserved
Truyện đã xuất bản ở TQ:
, V0 A8 @: q* b* }& [" \2 `) o! J5 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
! {) X7 c( e0 U7 m7 G6 @©2022 Kites.vn | All rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved4 U# P% E9 Z0 D' K0 _, t5 T
4 ^$ u3 g& X8 }, i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - t. R2 [2 g* c2 _  R* i5 g' _All rights reserved
+ y' Q0 |/ \* h/ S( y4 |% g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=970879&chapterid=1

Bình luận

Bộ này em vừa đọc xong. 65 chap thì phải. CV dễ hiểu. 2 người yêu nhau khi nữ 15 tuổi, nam 20. Nam ngược tâm nữ nặng nhưng đoạn nữ ngược nam chưa đã lắm  Đăng lúc 2-8-2013 02:05 PM
Muốn nạp tiền đọc chương vip thì phải làm sao hả chị GR?  Đăng lúc 6-7-2013 10:12 PM
Chị GR ơi, cho em hỏi, bộ này ở VN chưa có xuất hiện phải k chị? (vì em k biết tiếng Trung híc híc)  Đăng lúc 6-7-2013 12:43 PM
Ế. HE thì e lại phải mò mới đc  Đăng lúc 5-7-2013 08:30 PM
ai edit truyện này cho mình đọc với  Đăng lúc 4-7-2013 08:53 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Cảm ơn chị :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2013 21:31:15 | Xem tất
Ai thích truyện SE thì đây "Hạ hữu kiều mộc, nhã vọng thiên đường" (Tác giả Tử Nguyệt). Đây là cuốn SE khá nổi tiếng ở TQ, bán rất chạy, thuộc thể loại cán bộ cao cấp.
©2022 Kites.vn | $ M0 j" p6 s+ }3 WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / T. x- P0 ?& [- t  n; oAll rights reserved
Nữ chính Nhã Vọng hơn nam chính Hạ Mộc 5-6 tuổi gì đó. Hồi nhỏ, Hạ Mộc chứng kiến cảnh mẹ tự sát nên mắc bệnh tự kỷ. Cô gái trẻ có tính cách hoạt bát Nhã Vọng được ông nội Hạ Mộc nhờ phụ đạo cho cậu bé. Hạ Mộc thích Nhã Vọng nhưng Nhã Vọng có người yêu là bạn thanh mai trúc mã.
©2022 Kites.vn | : T; T" L) ?8 m) k+ e9 p7 ~All rights reserved
9 ^: s* P8 B9 ?$ ?9 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 Y6 F0 C3 j% p

©2022 Kites.vn | All rights reserved+ D, ]5 S, N; y" Z# m% z1 M( Y
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 L7 P; s2 i) P* \7 ?; I# K& A7 E
©2022 Kites.vn | 0 p( A9 f* t9 t8 X% }All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( {$ f5 j0 x. a; B/ A" E8 C, c: gAll rights reserved
! X# N) `' G4 }/ A! j+ `" t  Y2 y! E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Link (có đầy đủ ending và ngoại truyện trong sách xuất bản):
©2022 Kites.vn | All rights reserved* B! P: R/ j# ^# N8 @1 K
©2022 Kites.vn | " @: B: m/ G6 b- |All rights reserved
http://91baby.mama.cn/thread-535576-1-1.html
©2022 Kites.vn | . l; H! D. q. V$ K8 {All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! F6 B, l/ E+ o$ c
©2022 Kites.vn | ) V0 B& B% J) A; c7 E% D0 O: GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ]+ r# |# ?) X
PS: Đọc truyện này thương Hạ Mộc kinh khủng. Đến khi Nhã Vọng nhận ra bản thân yêu Hạ Mộc thì đã quá muộn.
©2022 Kites.vn | * n( U% c# m, }5 rAll rights reserved
! }2 Y: D$ T$ i6 [" F' c; t©2022 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

ôi ngược  Đăng lúc 16-8-2014 03:56 PM
sao em thấy tuyệt sắc khuynh thành nó HE tưng bừng là thế lào :v :v :v  Đăng lúc 5-7-2013 10:54 PM
Chị green ơi c help em cái địa danh này chị ơi 多维贡 ... Em cố gắng lắm rùi mà em không biết nó là nơi nào chị ạ... Em đang đăng ký dịch Lộ Điểu :(  Đăng lúc 2-7-2013 07:55 PM
@hanvuphi: "Lương ngôn tả ý" của Mộc Phù Sinh có người edit rồi, chị đọc ebook từ lâu rồi em ạ.  Đăng lúc 2-7-2013 03:15 PM
Chị Green ơi, em dự định đăng ký trans bộ 《良言写意》của Mộc Phù Sinh, chị cảm thấy bộ này sao, tư vấn cho em với ạ  Đăng lúc 2-7-2013 11:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2013 19:46:36 | Xem tất
[Đề cử] Những tác phẩm ngược hay
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 u* ]6 w9 k9 l7 j5 r4 u
©2022 Kites.vn | 3 w$ `! R8 ^: L  e/ ~6 j) QAll rights reserved
***

©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ^' O3 A. t# u
©2022 Kites.vn | All rights reserved& X! S3 F' i4 {
2 k9 c6 d+ ?- ^2 @% R: S2 \3 r0 k$ y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Note:
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 j6 {1 ~; |0 E/ o2 U. t
©2022 Kites.vn | All rights reserved( |3 V4 @2 K0 y. c
- Tất cả các truyện được xếp ngang nhau, không phân biệt thứ tự.
! l/ I1 x# C1 a) P+ k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 f% I. A( g: j1 C7 s
- Những truyện bỏ trống cột raw là những truyện đã được biên tập.

©2022 Kites.vn | / |% p9 Z5 H: U. a# IAll rights reserved
4 u: F' h: K4 _/ J# t2 H( J7 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 P; g1 l" w. Y6 x  p  f: a& W©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
STT
  
  
Tên tác phẩm
  
  
Tác giả
  
  
Thể loại
  
  
Nguồn raw
  
  
1
  
  Phế hậu tướng quân
©2022 Kites.vn | % e  w2 \1 l8 O9 @( k' xAll rights reserved
  
  Quân Độ Nhất Hoa
  g7 k$ U2 \- H! O  T9 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Cổ đại, ngược tâm, ngược thân, SE
©2022 Kites.vn | All rights reserved* m, _! @- P/ z5 B" \( k- y
  
    
  
2
  
  Tăng Hứa Nặc
% w3 T  M- g( c0 X% c2 |8 g9 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Đồng Hoa
©2022 Kites.vn | 7 f' Y7 E9 W8 T( h6 JAll rights reserved
  
  Huyền nhuyễn, thời thượng cổ
©2022 Kites.vn | All rights reserved( z: l5 a7 U  k  u2 d" Y$ l
  
    
  
3
  
  Phi chủ lưu: Ái phi thuận theo trẫm đi
' n  K6 x! t, F. k©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hương Chương Thụ Đích Ảnh Tử
5 w; i7 i, t* @, T©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Xuyên không
©2022 Kites.vn | All rights reserved) W( b% C# Y4 ~$ S
  
    
  
4
  
  Di Ái Ký
©2022 Kites.vn | / o1 f9 S  V+ j/ wAll rights reserved
  
  Lam Bạch Sắc
©2022 Kites.vn | All rights reserved: S- R! C( q9 a& i5 c
  
  Hiện đại, ngược, sắc
©2022 Kites.vn |   O2 i% K# M* ~* {, g7 v0 T' VAll rights reserved
  
    
  
5
  
  Tái sanh duyên: Bạo quân dịu dàng của ta
( B6 ?, }3 L! I3 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Mặc Vũ Bích Ca
/ B- A- U3 ?4 |! z# r9 G/ q6 Z, A©2022 Kites.vn | All rights reserved
  

©2022 Kites.vn | All rights reserved( \+ J" j. }  x' ]8 H
  
    
  
6
  
  Ám dục
©2022 Kites.vn | ' H8 E# _/ B; YAll rights reserved
  
  Thánh Yêu
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 |7 Z9 i% T% a& g1 M# C
  
  Hiện đại, ngược
) C% g: r8 I. h/ w% l; M©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  
7
  
  Mê tính
9 j* T( u; @) ]6 y  v0 ^; {! s8 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Thánh Yêu
©2022 Kites.vn | All rights reserved  s# a$ d! W8 {- ^
  
  Hiện đại, ngược tâm, ngược thân, nam chính tàn nhẫn
: L. Z* U( j* {" h4 ?, b©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  
8
  
  Quyện Tầm Phương
* a2 ]) j1 D  h©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hương Tán Vũ Y Lương
©2022 Kites.vn | All rights reserved" v+ A4 Y% J- m6 D& E3 }
  
  Cổ đại, ngược, cảm động
  t' m( A) {# R8 x3 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  
9
  
  Một đường đau, một đường yêu
©2022 Kites.vn | All rights reserved) [0 q# a6 s# |- ?9 Y; ^
  
  Đầu Ngã Mục Qua
©2022 Kites.vn | All rights reserved# y; w- B2 X- T* ^& a6 u
  
  Hiện đại, ngược
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 D, x2 b8 ^) _4 E
  
  
10
  
  Phi ngã khuynh thành: Vương gia muốn đuổi phi
5 [1 b" r* }' M0 T: l% `1 O# k# v©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Mặc Vũ Bích Ca
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 Q" n/ R: y1 A, ?9 B4 k8 v
  
  Xuyên không, ngược
; J9 }  O: ~3 }1 [5 c  B©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    

©2022 Kites.vn | 9 Y$ b; S7 ]5 U7 {! ]$ x$ o# p# gAll rights reserved

! m+ _9 W7 E: u9 I# ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn: greenrosetq

5 S' ?: L2 t) u, k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . ^3 @% J/ |) ^; [All rights reserved

Bình luận

á e cm nhầm chỗ T_T  Đăng lúc 9-7-2013 03:41 PM
truyện "xin lỗi! cuốn xéo ra xa" đang đc edit bên thanhdaocac.wp và e đang ngóng hoàn xD  Đăng lúc 9-7-2013 03:40 PM
phế hậu tướng quân và lâu chủ vô tình xuất bản rồi, in trong 1 cuốn lun. Mình có cuốn đó. Đọc tới lần thứ 3 mà vẫn khóc như mưa. Ngược lắm  Đăng lúc 2-7-2013 09:10 AM
Chị ơi, Di Ái Ký của Lam Bạch Sắc hình như có người edit rồi chị ạ. Em đọc thấy đang edit dở chứ chưa hoàn, tên edit là Đánh mất tình yêu.  Đăng lúc 2-7-2013 03:46 AM
Ôi chài ơi. Phế hậu tướng quân vừa ngược tâm, ngược thân lại còn SE, chỉ mỗi được cái ngắn gọn xúc tích kéo lại thui.  Đăng lúc 1-7-2013 10:29 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
beelinna + 5 Cảm ơn bạn
HinaNg + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-7-2013 12:51:03 | Xem tất

3 W' }6 N: c; ?2 F  O6 P& L$ l©2022 Kites.vn | All rights reserved
) K- f/ q6 z( C& w5 _% I5 C$ I  n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . B; A( x% ]; j1 E! ZAll rights reserved
Mình xin được đề cử truyện:
, U9 l0 n4 r, J& k2 D8 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Bị em mê hoặc" ( mình tạm gọi thế còn tên hán việt của nó là "vi nhĩ trứ mê"
" u5 i" R1 y2 f9 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Á Đinh Đạo Thảo Nhân
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 o" m9 T2 A; [: h5 K
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh thủy văn
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ i1 `% z  [+ Q  J
Văn án:
©2022 Kites.vn | All rights reserved) x  `0 j$ f" ~4 Q7 v
Xin chào mọi người!
©2022 Kites.vn | All rights reserved" Q# A, M. g2 q% _+ U8 {& m5 n
Mình là Quan An Tĩnh.
©2022 Kites.vn | 4 P" n, q& W, {" {/ XAll rights reserved
Về phần nội dung được nhắc đến trong bài post, mình xin được đính chính 2 điểm sau:
©2022 Kites.vn | 1 _* S; X/ R  AAll rights reserved
Thứ nhất: Nội dung trong bài viết đã sai nghiêm trọng. Mình không hề quen biết đàn anh Nghiêm Dịch, lại càng không phải là bạn gái của anh ấy.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ A( ?( ~% T5 P$ U- G
Thứ hai: Xin mọi người đừng làm nhục mình nữa.
©2022 Kites.vn | + F" h5 z4 I' c9 S- R2 u: l# oAll rights reserved
Xin cảm ơn!

©2022 Kites.vn | 0 J& N0 @% M! PAll rights reserved
Văn án là nội dung bài post của An Tĩnh đính chính tin đồn tình cảm với Nghiêm Dịch!!!
' d7 I; e" h4 \/ ?" `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 E4 |1 ^, S& l
Nội dung vắn tắt:
/ ]/ G, Y; }( B4 X. H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Quan An Tĩnh là sinh viên năm thứ 3 khoa Điện tử, là sinh viên giỏi của trường nhưng người giống tên đều - an tĩnh.
©2022 Kites.vn | : x! E6 c- V) d' A: l1 j) X! I2 }# sAll rights reserved
Nghiêm Dịch là sinh viên năm 4 khoa Vật lý, anh là hotboy của trường: Đẹp giai, tài giỏi, khí chất ngời ngời, bao người thầm thương trộm nhớ
©2022 Kites.vn | All rights reserved' g' H* r2 W6 Y) B
Một lần anh mượn bút của chị, bị chụp lén đưa ảnh lên diễn đàn trường gây ra 1 vụ scadal tình ái. Sau thì chuyện giả thành thật 2 người yêu nhau.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, Y6 q1 d1 K7 S5 f$ X3 u% ^) x0 b
4 M' k) E+ r  o" y) X" k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " F7 @8 @* ]! H' s/ O7 h6 h' OAll rights reserved
Truyện này thì chong xáng lắm. Trong bản internet thì có 45 chap, sách này sẽ xuất bản nên chắc là tác giả sẽ thêm phiên ngoại trong sách. Nhưng mà cái kết của bản internet cũng HE rồi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; Q5 L. u% A- S: e) Z9 ?
Nguồn: http://91baby.mama.cn/thread-1094973-1-1.html
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 d9 b' \% r. A
Bên tangthuvien cũng có bạn convert rùi, links: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=96695
/ D* `2 v% J7 F' P5 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
P/s: Bạn nào có sở thích thanh xuân vườn trường edit bộ này đi, đọc thể loại này khá là hay. Đọc xong thấy tâm hồn mình chong xáng hơn, suốt ngày đọc cường thủ hào đoạt toàn H ko là H.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& i5 j8 @$ s( v
**************************
©2022 Kites.vn | All rights reserved: M) ^! c2 V& L1 z5 B7 A
Các bạn thân mến. Hôm nay chính thức đã có bạn edit bộ này rồi. hóng -ing

Bình luận

Truyện này hoàn có ebook rồi đó bạn. Bạn lên google, search "Mê muội vì em" là ra  Đăng lúc 2-3-2015 12:17 AM
Bạn tìm tên " mê muội vì em". Bạn ấy làm đến chap 20 rồi  Đăng lúc 9-8-2013 07:23 PM
Sao mình tìm trên gg chả thấy nhà nào làm tới chương 16 như mọi người bảo nhỉ, thuanphong cũng không thấy :(  Đăng lúc 9-8-2013 10:24 AM
Có bạn edit đến chương 16 thì drop. Hết. Hê hê  Đăng lúc 4-8-2013 11:15 PM
Tình hình bây giờ là sao rồi các hạ !  Đăng lúc 4-8-2013 10:59 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
HinaNg + 5 Bài viết hữu ích
Nhutphonglin + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2013 20:01:40 | Xem tất
[Đề cử] Những tác phẩm cường thủ hào đoạt hay
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 r8 y# l% g$ I. g( R) W; o1 G
©2022 Kites.vn | ; V2 s: X' U' |4 t. {* L+ wAll rights reserved
***

©2022 Kites.vn | All rights reserved2 j0 m! U* Q: d0 Y2 J
©2022 Kites.vn | - b7 X8 C+ f& A  O' w; k" MAll rights reserved
5 W5 P( d9 {( S+ r1 M$ F& f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' `* h: _8 |# q: q& U
  
STT
  
  
Tên tác phẩm
  
  
Tác giả
  
  
Giới thiệu
  
  
Nguồn raw
  
  1
©2022 Kites.vn | + V+ [4 h! T1 o( n4 Q: @1 a8 p  ?All rights reserved
  
  Trầm Hương Uyển
9 o7 Z, N) G9 x9 N6 P: _©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Bộ Vi Lan
©2022 Kites.vn | All rights reserved" [5 y% S1 m  w" g: o3 ?/ H/ Y  I3 J
  
  Đây là tác phẩm kinh điển của thể loại cường thủ hào đoạt, cũng  là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Bộ Vi Lan.
©2022 Kites.vn | # a3 B3 S% U4 f& k/ H: Q) K4 W; S- lAll rights reserved
  
    
  2
©2022 Kites.vn | All rights reserved& K% ~/ S$ v; U, R3 ]
  
  Cuộc chiến đoạt vợ của con cháu cán bộ  cao cấp
©2022 Kites.vn | 4 o7 K' D0 e5 o3 v' [4 ?" XAll rights reserved
  
  Toái Bất
©2022 Kites.vn | % a* G0 c& u3 U( W( V3 @7 uAll rights reserved
  
  Nam chính đã kết hôn, nữ chính sắp cưới, vị hôn phu của nữ chính  bắt cá hai tay. Nam chính nhân cơ hội xxx nữ chính, nữ chính trở thành tiểu  tam. HE
©2022 Kites.vn | " _* ]0 ~. k. W& ~* m5 _0 A9 B- rAll rights reserved
  
    
  3
©2022 Kites.vn | ) H9 Y" O/ f7 a, H% e4 ]' lAll rights reserved
  
  Chiếm hữu/ Độc ái
©2022 Kites.vn | : Q% X- B# J+ u: _# a% j! C* P3 UAll rights reserved
  
  Cứ Tiêu Diệc
©2022 Kites.vn | All rights reserved. n8 n; t: F, \8 k9 |4 B8 c! v
  
  Truyện này mô típ gần giống Nghiệt trái, nhưng nam chính Bác Hy  Nghiêu không ác như Phan Đông Minh. Tuy nhiên ending có vẻ thực tế hơn, đến  cuối truyện nữ chính hơi cảm động nhưng vẫn chưa nhận lời lấy nam chính.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 i6 l' Y2 f0 C  b( q* `! N
  
    
  4
" s, N6 E& Q- b2 d( z# w©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Ngục
©2022 Kites.vn | 0 O& ^8 ]& j  W: TAll rights reserved
  
  Nhất Ban
©2022 Kites.vn | All rights reserved# U" |  B7 _. ~# H7 f9 [2 u$ S
  
  Cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm. Truyện ngắn (23  chap).
©2022 Kites.vn | All rights reserved( u% D! K( ?; d0 V' C% P8 W$ R3 ^
  
    
  5
+ M1 ^1 P: v' X1 k3 j, \% J. a©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Vì sao không thể quên em
' h0 G2 O) w5 |5 A9 e3 L' X- B# D! _) B! X©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tịch Hy
©2022 Kites.vn | All rights reserved! k1 K( w; K% O; I, X8 q
  
  Nam chính tài hoa, bá đạo, thâm tình, cường thế. Truyện về thời  Dân quốc
, B7 k9 U- H, Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  6
©2022 Kites.vn | All rights reserved! Y+ h5 o. v9 d: z0 n9 [) |
  
  Yêu còn khó hơn chết
: r% q: w1 y5 g+ Z  b. c' u©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tam Nguyệt Vi Thảo
3 M) i* P% B. {/ j8 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Nghe nói nam chính là bad guy chính hiệu. Truyện khá ngược.
8 W% }7 v. f- x! ^3 y) b+ \, L5 |©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  7
8 ^7 l( D. V; p3 z9 {1 c' i©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Dữ hổ mưu bì
©2022 Kites.vn | * E0 i2 U6 ]/ [' u8 _All rights reserved
  
  Romeo
& U+ M$ [3 T7 l8 V# ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Nữ chính vì người bạn trai gặp nguy cơ phải hiến đêm đầu tiên  của mình. Cuối cùng cô vẫn bị bạn trai đá. Từ đó câu chuyện giữa nữ chính và  nam chính mới bắt đầu.
! C0 Y! b% C0 F( A* i©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  8
©2022 Kites.vn | All rights reserved* l; x- v6 n  T: q8 B: U) C
  
  Hãm lạc phồn hoa
©2022 Kites.vn | All rights reserved; h% i4 O' E2 ]) x4 e
  
  Tây Bắc Thiên Bắc
©2022 Kites.vn | - q/ U- o, t8 u6 l; z4 m: yAll rights reserved
  
  Truyện có nhiều tình tiết "cẩu huyết" như người thừa  kế hắc bang yêu phải người không nên yêu. Hai người đứng giữa yêu và hận.  Cuối cùng trở mặt với gia tộc, bỏ trốn đến chân trời góc bể. Nam chính còn  trở thành người thực vât
©2022 Kites.vn | ' v1 g' G: F; m5 j2 r1 EAll rights reserved
  
    
  9
©2022 Kites.vn | % k7 ]' h3 M7 h4 W/ [5 J8 F5 UAll rights reserved
  
  Ngày mai, em sẽ trốn khỏi anh
©2022 Kites.vn | All rights reserved, a; i) k/ j, e9 _4 X
  
  Quân Dĩnh
0 S/ B! I% O  o" g, p' b8 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hắc bang tình thù, cường thủ hào đoạt, rất ngược.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 v* S  G% `+ F; p! J" I7 i# l' ?! X
  
    
  10
& L  ~3 O0 D6 d: Y# n©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Song luyến
# S3 q5 o# {3 W% X0 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Đản Đản 1113
©2022 Kites.vn | + @2 m3 ^4 h! SAll rights reserved
  
  Ngược nam, HE
. j  i1 g  a: S0 C: Z; W©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    

©2022 Kites.vn | 5 l! X8 q9 U* v0 {All rights reserved
# F$ w% ], F/ @, X6 r2 `( _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 y/ p! ^5 `6 cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 h+ f7 @/ @" K* `/ W; B9 MAll rights reserved
Nguồn: greenrosetq

Bình luận

"Ám dục" ngược tơi tả luôn :3  Đăng lúc 13-9-2013 10:00 PM
tr thiện nam tín nữ of bộ vi lan có tính không ? hix, không ai dịch bộ này * hiu hiu*  Đăng lúc 21-7-2013 08:53 PM
Lin về nhà đóng cửa bảo nhau nhá cứ tơ hơ thế này lộ hết rồi =))  Đăng lúc 3-7-2013 08:12 PM
Ba đứa bọn tôi kéo từ face qua tận đây =))  Đăng lúc 2-7-2013 10:31 PM
Mấy cô ngày ghê quá. Tuyền FA nói chuyện tình yêu với nhau. Nổi hết cả da gà =))  Đăng lúc 2-7-2013 10:26 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
beelinna + 5 Cảm ơn bạn
Gypsy + 5 đạp có biết người ta đang chìm t.
HinaNg + 5 cố lên

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2013 19:10:21 | Xem tất
[Đề cử] Những tác phẩm ngược nam hay
©2022 Kites.vn | All rights reserved( i) y7 Q% {; k3 r8 G( D
©2022 Kites.vn | * o4 u, t" w! I/ c$ ^6 a! LAll rights reserved
***

©2022 Kites.vn | All rights reserved  W; r  j3 l8 A) q$ S. j
7 z# D; a. [  z©2022 Kites.vn | All rights reserved
! E' ~1 S' Z" O7 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - I4 I# V3 n% G% G/ _0 I1 jAll rights reserved
  
STT
  
  
Tên tác phẩm
  
  
Tên tác giả
  
  
Giới thiệu
  
  
Nguồn raw
  
  1
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ }7 B7 n$ U  l
  
  Tình yêu của tôi giống cứt chó
©2022 Kites.vn | 9 K' e9 ]: H0 N1 W- \All rights reserved
  
  Hàm Vũ
4 g! X* c& _3 \- ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Độc giả Trung Quốc khen hay, nam chính bị tai nạn nên đầu óc có  vấn đề, tóm lại là đáng thương.
©2022 Kites.vn | & ~2 M, F. P0 V( sAll rights reserved
  
    
  2
©2022 Kites.vn | 1 U3 p$ d2 M, ]All rights reserved
  
  Cả đời này chỉ một mình em
9 G- u- R% n7 t8 X! j) D©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Adan
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ ]1 o: k5 G; p. Z
  
  Nam chính theo đuổi nữ chính, nữ chính lạnh nhạt.
©2022 Kites.vn | 2 `& t; x. D' _% y9 r" cAll rights reserved
  
    
  3
©2022 Kites.vn | All rights reserved( j) u( c4 h0 |1 h. u/ P, j' Y
  
  Tình yêu là một điều bất ngờ
©2022 Kites.vn | " P  Y- ^4 o7 z/ JAll rights reserved
  
  Mỗ Cừ
©2022 Kites.vn | , C$ f( g( l6 C" w, p5 uAll rights reserved
  

  `% a; F  I) s( _©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  4
©2022 Kites.vn | 4 E/ x& m, M* mAll rights reserved
  
  Tiêu sái vượt tường
©2022 Kites.vn | All rights reserved# n/ c% ?6 a5 l
  
  Tiểu Vãn
©2022 Kites.vn | 8 E2 o# a2 t/ R9 KAll rights reserved
  
  Nam chính si tình.
©2022 Kites.vn | ' I/ F& s: S& e* e$ v- FAll rights reserved
  
    
  5
©2022 Kites.vn | 3 f, U; |+ D/ D9 J  x# uAll rights reserved
  
  Đã nói không yêu lần nữa
©2022 Kites.vn | ; e5 y: W8 [6 J. dAll rights reserved
  
  Trà Thiền Nhất Vị
©2022 Kites.vn | All rights reserved, r9 e+ Z* q# Z9 R/ T
  
  Nữ chính trọng sinh, ngược nam chính.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! G! i9 b& j# ]* M" \9 p( @
  
    
  6
$ S8 V. s' Q& u" I2 \) t. g©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tình chị em bi tình
4 `! `& A/ u' c, z& m, W2 \- ]. Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hán Đại Mật Qua
+ S+ o' Y' U# e6 H& m0 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Nữ chính hơn nam chính 8 tuổi, ly hôn, có con trai. Nam chính từng là playboy.
©2022 Kites.vn | " Z3 s; L; e9 \, e6 F* j4 N( i# L0 i/ aAll rights reserved
  
    
  7
- X$ [$ z' Q& ~1 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Người vợ tuyệt sắc bị bỏ rơi
©2022 Kites.vn | All rights reserved  T. E$ F( n3 e5 z+ \
  
  Mã Hàm
  c6 {( u$ u8 i2 r+ F7 k, y1 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Thể loại xuyên không.
4 _. X9 t( R& t* k2 |6 T: s4 P1 i©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  8
5 T' F1 }# M: I. U% T6 K) V8 ?; J! X©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Cô dâu bỏ trốn
©2022 Kites.vn | All rights reserved- j2 x, A" p6 K3 Q1 g) w0 U0 Z$ _
  
  Tửu Hách Thịnh Nhân
©2022 Kites.vn | 8 P; g" i+ m+ N1 b& {All rights reserved
  
  Xuyên không về thời dân quốc.
5 L) E- R3 S4 q5 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  9
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ z7 M( r& Y% R& e# |. g- |/ w
  
  Như xa mà gần
©2022 Kites.vn | All rights reserved- e) U" u* f" ^4 \( u
  
  Thanh Âm Mặc Ảnh
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 |- O  P$ O  e4 H
  
    
  10
  g1 \" h# O% @4 f* ~2 N©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Chiếc xương sườn thứ hai
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 Q) Q$ a9 L; p) o+ u7 W# W: m3 I
  
  Tô Già Mục
©2022 Kites.vn | , Y/ s0 T# f- R8 E0 A8 k0 H  |5 Q1 sAll rights reserved
  
  Thanh mai trúc mã, quân nhân văn.
©2022 Kites.vn | - M( t4 c- v0 g# W1 vAll rights reserved
  
    

©2022 Kites.vn | All rights reserved5 J- c% n! p1 R! L
( w7 B4 k) w/ D4 X7 P% ]7 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ e/ h1 @( I& Y. `/ {+ H
Nguồn: greenrosetq

Bình luận

Mình thích bộ "Tình chị em bi tình" quá, ước gì ở đây có bạn nào tham gia edit nhỉ hiiii ^^  Đăng lúc 6-7-2013 12:59 PM
em nghĩ thêm cái đề cử đoản văn cho nó đủ bộ, các chị nhỉ?! ;))  Đăng lúc 5-7-2013 12:17 AM
Pi ẹt: Tiêu đề thớt: Đề cử viết thành Để cử kìa em :D  Đăng lúc 4-7-2013 02:31 PM
haiz, chị sợ ngược lắm rồi T_T Giờ chỉ mún làm bộ nào nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ơi là nhẹ nhàng thôi. Bao giờ đề cử những bộ í thì ới chị nhé.  Đăng lúc 4-7-2013 02:30 PM
bạn là giai đẹp nha, k chỉ giai chính k đâu àh, phải k Thỏ?  Đăng lúc 3-7-2013 09:06 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
beelinna + 5 Cảm ơn bạn
HinaNg + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-7-2013 22:49:51 | Xem tất
Đồng chí nào thích thể loại xuyên không, có thể làm được truyện dài thì mần bộ này:
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 U9 d+ b8 ]( X
4 G$ X& e5 [5 Q) Y7 i/ |( _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Con gái gian thần- Tác giả  Ngã Tưởng Cật Nhục
9 ]/ i+ z* C3 n% L# h/ V! I©2022 Kites.vn | All rights reserved
% P( \* v7 c, l3 N5 E2 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 j" H7 s( Z* |( q/ c( z
©2022 Kites.vn | $ U, G1 \7 y5 B4 u- X& {; \' m. LAll rights reserved

©2022 Kites.vn | % x) B! g9 {- r) WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# K. |9 z$ ~" N% w& V
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ R4 p+ P& k0 H& ^4 S. j
Đây là tác phẩm đứng hàng top trên trang Tấn Giang suốt nửa cuối năm ngoái và nửa đầu năm nay. Thấy độc giả TQ khen hay, phần đầu hài hước phần sau cảm động.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 H) ^9 I! O3 u( X4 R
6 a1 Z- M1 L! j" d" A1 ?: p/ D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Văn án cũng rất chi hay ho:
©2022 Kites.vn | All rights reserved# y2 Q) H5 J! o
©2022 Kites.vn | 6 a- Z' E. h+ J% z" I: qAll rights reserved
Trịnh Diễm cảm thấy xuyên không tới một môi trường xa lạ, thật ra cũng không quá khó sống. Thời đại xuyên không phát triển như ngày nay, chỉ nam xuyên không vô cùng...
©2022 Kites.vn | 4 v+ b4 Y( e, ]4 X+ yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! _: M# ^5 a2 T/ R$ gAll rights reserved
Tuy nhiên, bạn nhỏ Trịnh sống đến bảy tuổi mới phát hiện cha cô là gian thần. Hơn nữa còn là gian thần đại ác làm không ít chuyện xấu xa, đắc tội không ít người.
©2022 Kites.vn | $ h9 H! }4 D; a5 }All rights reserved
$ \) l1 W. ~1 \  K% U$ ~& g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ai có thể nói cho cô biết, cô nên làm thế nào?

©2022 Kites.vn | - Q2 a7 E. g& P4 \All rights reserved
$ B  m% K/ [0 p1 ]* s- T7 X* N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 f; i) F5 ]: K9 c
Link: http://91baby.mama.cn/thread-998480-1-1.html
©2022 Kites.vn | All rights reserved( d0 H+ N$ A4 Y
©2022 Kites.vn | 1 S2 ]5 G9 b. S# s4 ^/ ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% w1 H" T, \# K! }1 H3 G  \
* F$ h5 @% T; Q0 R9 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
PS: Tớ chú ý đến truyện này lâu rồi nhưng vì độ dài và thể loại cổ trang nên vẫn chưa đọc. Phải công nhận văn án rất thu hút ^^

Bình luận

bộ này hay quá, em xin 1 chân ham hố dịch với ạ, e cảm ơn chị Gr rất nhiều :D  Đăng lúc 4-9-2013 12:05 AM
A bộ này em mần hết rồi này. Mặc dù e k thích xk nhưng thấy xếp hạng trên TG cao nên đọc thử. Nhưng dài lắm :'(  Đăng lúc 5-7-2013 12:30 AM
Hình như hơn 200 chương, chương nào cũng dài. Tổng cộng 1,6 triệu chữ thì phải, dài = 5 "Nếu ốc sên có tình yêu" :D  Đăng lúc 4-7-2013 06:52 PM
Bộ nì dài bao nhiu chương vậy ss ơi? Chẳng lẽ em lại làm CĐ với XK tiếp :)) 2 bộ CĐ rồi :))  Đăng lúc 4-7-2013 02:29 PM
em ko chơi xuyên ko =))  Đăng lúc 4-7-2013 01:40 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Cảm ơn chị :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2013 19:38:52 | Xem tất
[Đề cử] Những tác phẩm nữ truy hay
©2022 Kites.vn | ; I  E7 c( T+ {3 O) [All rights reserved
, j6 @0 D# J/ x( R! \©2022 Kites.vn | All rights reserved
***

/ \( Q1 ^# [/ i0 {! o6 H6 T! w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& \9 s9 r7 p' l
. j. g* t/ P  T! J; G2 {) t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' U) b+ g1 w6 h% `$ Z0 B5 I: T0 D
  
STT
  
  
Tên tác phẩm
  
  
Tác giả
  
  
Giới thiệu
  
  
Nguồn raw
  
  1
1 x3 A( G$ m- g& H; G& q  }©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Niên niên niên hoa
7 v. ^% v* v4 X) F( J* @# c©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
Giả Đồng
4 C, \' o. |' T©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Nữ chính có tính cách gần giống Trịnh Vi, nam chính vì vấn đề  hiện thực rời xa 6 năm (Hơn 50 chương)
©2022 Kites.vn | 1 E3 J& A3 E6 _7 hAll rights reserved
  
    
  2
' ~$ b: L% ~. L  s3 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Cẩm Hà Ký
©2022 Kites.vn |   k9 e. E+ d, v" X& j+ nAll rights reserved
  
Trình Ân
©2022 Kites.vn | , u  y+ [' V+ S: A' _0 VAll rights reserved
  
  Tác phẩm ấm áp, tình chú và Loli. Hai người thầm thích nhau  nhưng nữ chính thẳng thắn bày tỏ tình cảm, nam chính bá đạo mà dịu dàng
©2022 Kites.vn | * \) ~8 z& |- D2 P5 g& I6 kAll rights reserved
  
    
  3
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 y5 `7 F  S% N5 c
  
  San San đến muộn
8 x8 f0 a5 |) d6 R/ z, U" V©2022 Kites.vn | All rights reserved
, G& x- A% y! P. z( p©2022 Kites.vn | All rights reserved
* ~6 @' s0 S( E3 \6 u; \* F4 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
Du Du Tai
4 ?9 C' t; b: k8 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) s' s5 z5 l) \* ~
  
  Sư đồ luyến
+ R5 E" ~  r" I. M, C/ P0 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  
  4
# @4 Y. m7 r3 z% C9 k. g4 k2 |©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Vô tâm thần y
: W- n2 h+ R, y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: J( V; x8 J' L4 Z
©2022 Kites.vn | All rights reserved: k% q2 ?( Z7 i8 F4 F: X( o
  
Tử Ảnh Kiếm
©2022 Kites.vn | 1 d7 J. b+ T, ?! n: v6 T) AAll rights reserved
  
  Cổ trang, ấm áp, không ngược
©2022 Kites.vn | 7 ~& G0 w* C$ t8 XAll rights reserved
  
    
  
  
  5
©2022 Kites.vn | All rights reserved( D2 X- Y& ]) g, T9 D  q
  
  Vân Khởi
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 l. ~" i" _8 ]) U
  
Minh Nguyệt Đang
( s  Z) N) |: i+ x  b  b0 W. }©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Cung đình, hào môn thế gia, ngược nữ chính trước, ngược nam  chính sau
. y# X7 ?2 O; l: T©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  
  6
5 E$ R2 F+ A5 e8 e+ A0 t0 R8 t, d©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
Khi biển xanh đã thành nương dâu
©2022 Kites.vn | 1 d( W) ?* [1 W; I4 yAll rights reserved
  
Mang Quả C
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 K0 I3 @3 ^" R, D/ p
  
  Cao cán, nữ chính kiên cường
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 V1 J4 s1 o, O8 y; _( U; V& c+ J* |8 T2 |
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 u; _& l2 j$ X5 U; J
  
    
  
  7
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ S3 P  C9 ~% R' y- `
  
  Thanh không vạn lý
: T$ x- T( G; f) r( w% X5 i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' ^6 v8 Y+ ^0 }5 g4 q. s
  
Tinh Dã Anh
! _) f9 ]( ?7 i9 Q- |$ N% M5 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hài hước, xuyên không, cung đấu
©2022 Kites.vn | $ @0 o4 e0 U/ Y1 Z4 `All rights reserved
  
    
  
  
  8
©2022 Kites.vn | 9 D+ Z5 Q. D7 bAll rights reserved
  
  Diệm Nương
, k; f9 o. J! v1 d; z©2022 Kites.vn | All rights reserved
. x( A$ ?- B& ^" ?0 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
: a9 a5 P8 p/ f©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Hắc Nhan
©2022 Kites.vn | ) Z3 w" o* k' P  n5 dAll rights reserved
  
  Thể bi
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 }( w0 `3 j6 X7 E3 i
  
    
  
  9
©2022 Kites.vn | % r* o- Y! f! F- e' Z5 zAll rights reserved
  
  Khí nữ (Cô gái bị vất bỏ)
©2022 Kites.vn | & N' \5 L3 @$ e" b# g$ ^All rights reserved
  
  Hắc Nhan
$ k; p1 V1 c+ b©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
Sủng
: m: o) A7 L% B! k©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  10
0 p- @: M: }* G9 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tiểu thư Đào Hoa
©2022 Kites.vn | All rights reserved! T3 X1 b) F: V  x& X
©2022 Kites.vn | All rights reserved( x9 J8 L5 G# T8 U
  
  Quan Tựu
1 z0 H0 k/ _& W2 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Rất hài hước
+ O8 [' \! A. z8 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  11
©2022 Kites.vn | + C0 Y; I6 b7 |0 L1 e: P& D8 s5 b. j& QAll rights reserved
  
  Mối tình đầu của vũ trụ
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 m0 t4 T5 u& I  C0 I, D
  
Thủy Thiên Mặc
* a# s2 N2 I' c8 o! V( e3 {2 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Nữ chính mạnh mẽ kiên cường, nam chính là quân nhân
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 Y4 b. N) G+ Q- L8 u$ M8 o
  
    
  
  
  12
©2022 Kites.vn | 9 M8 [+ U' y. y- c: u, z( N  aAll rights reserved
  
  Lúc tuyết rơi là ấm áp nhất
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ @, r! \* K# a# X+ v
  
Lam Ninh
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 Z: x6 _; S! P
  
  Nữ chính đáng yêu, nam chính xuất sắc, ấm áp
©2022 Kites.vn | , Y# Q# y* I+ N) yAll rights reserved
  
    
  13
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 r) _; t+ U7 W" {+ R$ D) x
  
  Xin lỗi, cuốn xéo ra xa
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 X* T# l$ b& `: I) W: v
  
Duyệt Vi
7 `* U% [' ^3 b( C0 a. K6 d! o/ E©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Cổ đại
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 O4 N- r2 L, ]0 L8 X5 Z( w: J
  
    
  
  
  14
/ N3 u# a: S& F1 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
Ai yêu ai trước tiên?
©2022 Kites.vn | 2 E/ S! `$ ^) R' _7 P- WAll rights reserved
0 f5 R7 b% a: B©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
Kính Thủy
©2022 Kites.vn | # [+ e& M3 y7 C, ~& n2 I5 H! \All rights reserved
  
  Sư đồ luyến
  l0 C6 g9 p/ N; n©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  15
©2022 Kites.vn | 7 t& i5 y7 R4 P/ YAll rights reserved
  
  Phối trắng đen
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ O+ p# I$ W5 m* v
  
Cứ Ni Nhĩ Tư
©2022 Kites.vn | All rights reserved; s/ q# |: T2 G9 D
  
  Nữ chính yêu thầm nam chính, ấm áp
©2022 Kites.vn | 9 a7 o. o7 `" l2 q9 vAll rights reserved
  
    
  
  16
©2022 Kites.vn | ) t: Q  ]; l( Z, dAll rights reserved
  
  Tâm trì
©2022 Kites.vn | " }& Z1 E0 i5 C7 P# NAll rights reserved
  
Chu Khinh
©2022 Kites.vn | 6 d6 l0 H) u+ H1 u7 QAll rights reserved
  
  Nam ngược nữ
  V% h* \+ m" Q# W1 D: @  L8 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  
  17
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 Q( \1 R  P+ E7 A8 U( z5 o
  
  Tình yêu đáng chết
©2022 Kites.vn | $ Y. k0 m, v/ C' V" bAll rights reserved
  
Loan
©2022 Kites.vn | ! y  z8 d, M) H$ CAll rights reserved
  
  Ngược luyến
©2022 Kites.vn | * `9 P6 Y* N- H9 e. gAll rights reserved
  
    
  
  18
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ F% f$ P0 f! s5 Z: a
  
  Tàn âm
©2022 Kites.vn | $ H( ~0 h7 G) i1 cAll rights reserved
  
Đạo Nha
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 A/ y. q3 s5 e8 T1 K
  
  Ngược luyến
1 l7 |- l& K/ u' m7 [7 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 C7 l/ _9 j; N( Q6 G7 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
- z0 `8 ?' m6 _* W©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  
  19
, W# Y1 S' H) k- I; s. y+ J©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Thoát cốt hương
©2022 Kites.vn | 4 m2 ^$ \1 h7 |4 T& d# J9 |& Y+ TAll rights reserved
  
Fresh Quả Quả
©2022 Kites.vn | ' A* d. H* p  h+ g8 `: BAll rights reserved
  
  Huyền nhuyễn, ngược.
©2022 Kites.vn | * U) x- T2 X: DAll rights reserved
  
    
  
  
  20
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 z/ f! m$ O& a" u
  
  Anh cảnh sát, xin dừng bước
©2022 Kites.vn | All rights reserved) U* ?2 l3 v) o* w
  
Bản Mẫu Trì  Đường
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 U# p) p" [  F4 o0 r& e6 `# ?
  
  Nam chính là cảnh sát, nữ chính con gái nhà giàu. Ban đầu nam chính coi  thường nữ chính, ngược nữ chính, nửa sau đổi thành nam chính theo đuổi nữ chính
©2022 Kites.vn | : G9 o9 }+ T5 w  G2 BAll rights reserved
  
    
  
  21
©2022 Kites.vn | All rights reserved  w: w# n2 ^, V/ g* P3 v- v
  
  Yêu đôi mắt hoa đào của anh
©2022 Kites.vn | ! u' R6 j% H. j5 W6 E4 h: LAll rights reserved
' |8 c7 m' {0 X4 T% x7 \$ f8 Q2 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
Túc Sa Noãn
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 |4 l; I# ~. N3 p' ?! \# ^
  
  Nữ chính thích nam chính từ nhỏ
©2022 Kites.vn | 4 Y- u2 F3 L+ `% \& c6 h/ eAll rights reserved
  
    
  
  22
©2022 Kites.vn | - u1 h0 ]; f0 N+ QAll rights reserved
  
  Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta
6 w' M# W9 g, e  k: O9 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
Triệu Kiền Kiền
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 Q+ L2 E8 ]* k1 D( L
  
  Hài hước, ấm áp
6 _( m( K. w) s2 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  
  23
! A: J$ S2 f3 c5 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Công tử khó cầu
©2022 Kites.vn | + E, _2 w* l" V; i/ {/ tAll rights reserved
  
Duy Hòa Tống Tử
©2022 Kites.vn | All rights reserved: R* x% b2 K# }# ]
  
  Cổ trang
©2022 Kites.vn | ( v* x8 \; ^$ C  wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . p* {, N! }0 t, eAll rights reserved
3 e& B2 f' T4 M. c* P©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  
  24
' K9 P0 b2 M& b1 h2 c* s©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Tiểu Khanh ngốc
©2022 Kites.vn | 5 [& A0 ?6 `4 m4 u2 aAll rights reserved
  
  Nhiễu Lương Tam Nhật
2 Q6 V  s# y+ Q" G, q©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
  Cao cán
# `! t% ?& ?5 G: J; Z! i©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
    
  

©2022 Kites.vn | - a" ?" L/ ^0 n  F$ ?All rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved6 S  t7 s! F7 ]
©2022 Kites.vn | All rights reserved. ~  ], ^: y) c# n/ v$ s
Nguồn: greenrosetq

Bình luận

bạn ơi mình làm bộ Mối tình đầu của vũ trụ dược không?  Đăng lúc 31-7-2013 04:38 PM
Bạn nào chỉ cách mình lấy bản text nguyên truyện Cẩm Hà Ký đc hok? Vô 19lou loạn tùm lum lên hết, k bít đâu là truyện đâu là comment :(  Đăng lúc 30-7-2013 11:20 AM
xin lỗi cuốn xéo r có người làm rồi á chị  Đăng lúc 9-7-2013 08:29 PM
Thích thì làm thôi bạn, bạn dịch rồi mới có ng ủng hộ chứ  Đăng lúc 9-7-2013 10:36 AM
Nếu có khoảng trên 7 bạn ủng hộ mình sẽ thử sức với tác phẩm đó.:).Chưa làm bao giờ nên hông bít có lam nổi k nữa  Đăng lúc 9-7-2013 10:23 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
beelinna + 5 Cảm ơn bạn
HinaNg + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách