Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tranthithuylam
Thu gọn cột thông tin

Đăng ký tác phẩm trước và sau khi biên tập

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-5-2017 07:45:47 | Xem tất

©2022 Kites.vn | All rights reserved  ], w8 W' K; {: L4 ?
Thông báo truyện đã hoàn thành
8 T9 d. h/ Y: \( ^# K8 W! d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   _, F$ k5 \" x  v- m. G1 iAll rights reserved
Tác phẩm và tác giả: Cây xoài, giàn nho | Na Thù
1 }/ b; [) {+ n, K4 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! F# ]. p2 |/ Z& \& A
Edit: Sam (p3104)
! c& N7 }( c& {# v4 R8 b% o+ {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # k" ~5 e3 p; C" t( g3 _! |! UAll rights reserved
Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã
) V  A) O$ j* S©2022 Kites.vn | All rights reserved
# K1 o! A2 P+ F5 E0 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Số chương: 81 chương
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 Y) w1 N# Y; I* J% D0 l# K

©2022 Kites.vn | , |3 `" _# T# H  n+ y8 M% M' H7 bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; n+ I  k+ e& q/ zAll rights reserved
- r) G  @8 h3 @! @4 G©2022 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

ok chị ^^  Đăng lúc 18-5-2017 09:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-5-2017 12:31:29 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm
©2022 Kites.vn | + q3 L; u; `/ L3 u" B' N: Z! t; HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / v6 q4 W; I4 x0 k9 D" t/ AAll rights reserved
Tên tác phẩm: Mười hai năm, kịch người xưa
$ [+ {# r( h" [( s' ^3 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% h6 p8 k4 r& a$ m1 V% _
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 H# X; K( W! q& u
©2022 Kites.vn | 6 o1 e: ~6 Q1 v* FAll rights reserved
Thể loại: Dân Quốc
/ \6 t1 ^0 v# w$ o0 @& N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & T) Q- L) x; S6 I* t( rAll rights reserved
Người dịch: Mốc
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 R# @7 X, c+ D' e( A$ |7 {( _3 w
©2022 Kites.vn | All rights reserved- F1 u' M* D! [5 r4 Q: I0 k
Tình trạng sáng tác: Đang viết
©2022 Kites.vn | All rights reserved* y, x/ B7 ]4 ?
©2022 Kites.vn | , W0 B+ `: I3 k+ Y- i* \5 pAll rights reserved
Độ dài: Chưa biết
, l5 Z  T: N! w9 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ C4 G/ n" q  S3 k
Đăng kí làm poster: Có
©2022 Kites.vn | 2 }3 }) f8 r: j- D, S/ H/ Z8 jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: Y& |% j# q; u
Raw: Tấn Giang
©2022 Kites.vn | ' J3 @! k1 |, QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' Y% Q* b* l, v* c  k/ gAll rights reserved
Tiến độ: Ít nhất 1 chương/tuần
©2022 Kites.vn | All rights reserved" ~( {3 P0 C- Q# H% h0 y
©2022 Kites.vn | 0 m0 `, F+ F* F) SAll rights reserved
Giới thiệu:
©2022 Kites.vn | All rights reserved, }; |) w1 X( [5 b
©2022 Kites.vn | ' @5 }3 T/ ?+ V; J& s( KAll rights reserved
Vở kịch người xưa qua năm tháng, em và anh đều là người trong kịch.
©2022 Kites.vn | ; x+ C; j  E0 R! e% }: H% m5 M- iAll rights reserved
- \5 _) H4 I# M5 t; S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Phần đệm:
©2022 Kites.vn | + }" O, ]$ e+ bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 E6 K7 V! Q6 w, J( Q* `; H
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

:'*  Đăng lúc 24-5-2017 12:49 PM
duyệt nhé, em đăng đi ^^  Đăng lúc 24-5-2017 12:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-5-2017 16:04:43 | Xem tất
Em đăng ký tác phẩm Tiểu thuyết.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 u, l' C- s& v9 C3 H( x' C
Tên truyện: Trọng sinh Tịnh Kiên Vương (Trọng sinh một lần sánh vai Vương)
©2022 Kites.vn | All rights reserved# P& s- @4 ~9 R* W
Tác giả: Thiên Diệp Đại Sư.
©2022 Kites.vn |   }( U- a, }9 ^) B- HAll rights reserved
Thể loại: xuyên không, chính trị cung đình
©2022 Kites.vn | 9 h& l( }/ e# N; s& mAll rights reserved
Tình trạng: Đã hoàn
: d! c0 d* ]* O* d  y+ {2 @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Số chương:216 chương.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 K: U+ H5 ^: P4 K- d0 F5 f- P
Nguồn raw: http://www.dhzw.com/book/68/68623/
©2022 Kites.vn | All rights reserved- C  H5 V, \7 r0 [4 `" d! l" U& E/ z
nhưng em xin được của bên này https://yeutinhcac.wordpress.com/2015/06/22/convert-trong-sinh-chi-nhat-tu-tinh-kien-vuong_thien-diep-dai-su/
©2022 Kites.vn | All rights reserved, d9 P9 o! b( l3 K6 j
Editor: Nebikyo.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- o: s& b, Y6 S& Z1 a; d4 p
Tốc độ: 2 chương/ 1 tuần.
. L: s( B" ?% x1 I+ W5 q: m* Z2 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đăng ký làm poster: Có
©2022 Kites.vn | ' Q8 ?0 k, I) r2 Z- f4 X/ JAll rights reserved
Giới thiệu và chương 1:
- b7 S8 n: Z' r# [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trọng sinh Tịnh Kiên Vương giới thiệu vắn tắt:
$ \8 ]% U2 j5 y* B8 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
<<Kinh sử toàn giải>> 1? Không cần.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% s. b' d, o) `1 h- |+ m
<<Trị quốc phương lược>> 2? Không cần.
- T/ v4 }& l/ S' I©2022 Kites.vn | All rights reserved
<<Nông sự toàn thư>> 3? Không cần.
; \3 {/ e5 ^) D©2022 Kites.vn | All rights reserved
<<Phòng trung bí sự>>4? Không cần.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ g( b. E3 a; c5 {
Ế? Còn có tranh minh họa sao? Giữ lại trước đã!
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 B8 f# s: e. f; `: f3 i6 ?4 x3 x
-
©2022 Kites.vn | All rights reserved% `! u6 C2 X2 b8 D7 Y/ {6 I' ~8 O
1Sách phân tích lịch sử
# R, b# h4 R+ {©2022 Kites.vn | All rights reserved
2Sách phương pháp, sách lược trị quốc.
©2022 Kites.vn | - k, m! N, `3 E. a, ^) ^5 o8 LAll rights reserved
3Sách dạy việc nhà nông
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 g1 S3 H7 A7 S! o
4 Sách những chuyện bí mật trong phòng. ( ví dụ là : Xuân cung đồ đó… )
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 P9 p" d7 u3 X1 |- h, }5 p* Z
--
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 {/ b3 i. n' Q0 U3 r
Lời giới thiệu:  
©2022 Kites.vn | / C' ], m( H% F3 uAll rights reserved
Ta là Thiên Diệp, một sát thủ nổi danh hai mươi bảy tuổi, làm lính đặc chủng được gần bảy năm rồi. Đã từng trải qua rất nhiều chuyện và cũng đánh mất đi rất nhiều thứ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 @, u- E8 C' L. O
Trên thế gian này có rất nhiều người thiếu ta một số đồ vật này nọ, những thứ kia đối với người khác mà nói có lẽ nó không quan trọng gì nhưng đối với ta mà nói lại rất quý giá.
©2022 Kites.vn | 5 W2 g( h( C2 _All rights reserved
Ta cũng không bao giờ làm ra những chuyện ngu xuẩn kiểu như lạm sát người vô tội, đó là việc giết người kỳ dị, chẳng liên quan gì với công việc của ta cả và nhiệm vụ của ta là đưa nhóm ác ma lạm sát người vô tội ấy đi xuống địa ngục đối mặt sám hối với Diêm Vương!
  w$ T, T! }/ y1 Q" P8 V3 ?$ X( ^& I5 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mọi người thì chỉ biết rằng trên thế giới này có tồn tại một sát thủ thần bí khó lường, cũng chỉ biết vỏn vẹn tự xưng của hắn là thợ săn.
0 s8 y2 w8 E2 _" N  Z$ y% I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương thứ nhất: Săn chết? Xuyên qua
' B* i& a. ^( b4 n4 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Châu Phi, Congo ( tiền thưởng), rừng mưa nhiệt đới.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ n( I* t- S9 I$ W9 Q2 q4 f; D
Đây là một mảnh rừng rậm rạp, vì mưa nhiều cho nên thảm thực vật nơi này tươi tốt dị thường còn thời tiết thay đổi thường xuyên là chuyện hết sức bình thường, khi thì mặt trời rực rỡ lúc thì trời mưa, oi bức vô cùng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 c9 T3 l( Y1 E. Z
Một con đỉa bò bò trên một phiến "Lá cây", có lẽ nó đang rất đói và muốn hút lấy nhựa trên "Lá cây". Toàn thân nó cong lại, giác hút cực lớn hút chặt chẽ trên phiến "Lá cây" sau đó một đốt dùng sức và khoang bụng của nó tức khắc trở nên đẫy đà hẳn lên, điều quỷ dị chính là ở phiến lá cây này chảy ra từng dòng từng dòng chất lỏng màu đỏ.
6 k$ O. M* Y0 n* X4 m$ q- n) L©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thiên Diệp, thợ săn tiền thưởng, từ lúc nhận được nhiệm vụ đến bây giờ, hắn đã cầm súng bắn tỉa mai phục ở mảnh rừng rậm nguyên thủy này hai ngày hai đêm, làm một gã thợ săn xuất sắc, giờ phút này hắn hóa thân thành một tảng đá, từ lúc núp trong bụi cây vẫn không hề nhúc nhích, tâm tình không dao động chỉ giữ lấy cò súng chờ đợi thời cơ để tận hưởng khoái cảm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
©2022 Kites.vn | 5 k: e6 r' A" q2 q# s8 PAll rights reserved
Ở đây có một con đường mòn , bọn buôn ma túy châu Phi thường thường thông qua nơi này để vận chuyển ma túy ra bên ngoài, một lượng lớn ma túy này được ngụy trang hoàn mỹ vô cùng, đi theo là đội vận chuyển tư nhân trang bị vũ trang tận răng, tuy việc này hung hiểm vạn phần nhưng đã tiếp nhận đơn đặt hàng của người đi thuê thì dù có khó khăn thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa thì cũng phải mạo hiểm thử một lần, dù gì thì hắn cũng chưa từng bị ghi nhận thất bại nào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 V( n# l3 J9 y1 x. N
Hai tháng trước, hắn thông qua người đại diện tiếp nhận một đơn hàng từ trang cá nhân thợ săn tiền thưởng trên web, đơn hàng là do một vị nữ sĩ gửi tới, lúc đó cô lấy toàn bộ tài sản của gia tộc ra chỉ còn lại chính mình để báo thù cho chồng và đứa con trai vừa mới một tuổi đã chết.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: M4 m. _7 g8 [, a" \. d1 c9 x
Một buổi tối nọ bọn cướp hung ác đó vọt vào trong nhà cô, bắt cóc chồng và con trai cô còn chính cô thì bị giữ lại chuẩn bị tiền chuộc,sau khi tiền chuộc được giao xong cho băng cướp thì cái cô nhận được lại là thi thể của chồng và con trai mình, cô tuyệt vọng, gia đình tan tác phá vỡ hoàn bộ hy vọng của cô, cô bỏ hết gia sản của mình ra chỉ để đổi lấy mạng những phần tử được vũ trang đầy đủ kia. Bọn chúng đáng chết, vận chuyển ma túy, bắt cóc, vơ vét tài sản, không chuyện ác nào nào không làm, trời không trừng phạt chúng thì để Thiên Diệp đến thu thập chúng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 b6 z- M, ~8 w% f! x  [# Y
"ì oạp, rắc rắc, sàn sạt" tiếng chân lội nước và tiếng cành khô gãy thỉnh thoảng truyền đến hơn nữa lại vô cùng bất thường, ta đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này toàn thân căng lên bắt đầu dung kính ngắm quan sát toàn bộ đường mòn.
©2022 Kites.vn | 2 h* ~! O1 q, `: JAll rights reserved
"Tổng cộng mười lăm người, cự ly thẳng năm mươi mét, có thể bắn không hạn chế không cần tính toán tốc độ gió và độ ẩm". Thiên Diệp mặc niêm trong lòng, nhìn tập trung vào ống ngắm thấy rõ ràng đầu của tên đầu lĩnh, ngón trỏ tay phải bắt đầu chậm rãi bóp cò súng.
©2022 Kites.vn | ' k/ T  d3 B$ U! g  QAll rights reserved
Rừng mưa nhiệt đới chính là như vậy, thảm thực vật rậm rạp dị thường, chỉ hơi lơ là một chút là địch nhân đã tới cách đó năm mươi mét, loáng thoáng còn truyền tới âm thanh quát mắng. Thiên Diệp làm một thợ săn tiền thưởng độc lai độc vãng, không có thói quen dẫn theo người quan sát, hắn tuyệt đối tự tin với tư duy và bản lĩnh của mình.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 T; a$ t! ?# s# \
"Pằng!" họng súng đường kính 12.7mm loại CB-1367 không tiếng động phun ra một tia lửa khoảng cách năm mươi mét, một phát vỡ đầu.
8 l6 B7 J/ o: X' C8 o& N©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Pằng, pằng". Hai phát liên tục, hai tên cướp da đen lên tiếng trả lời ngã xuống đất.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ f& r# c6 g' r
Tội phạm sở dĩ trở thành tội phạm là do chúng hung bạo không sợ chết, lại được huấn luyện xuất sắc, sau khi trải qua tấn công đột ngột còn lại mười hai tên lập tức nằm sấp xuống mặt đất bắn tự do vào hướng viên đạn vừa bay tới.
©2022 Kites.vn | " d! M' z) O, N2 W) z4 sAll rights reserved
"Phi!" nhổ một bãi nước miếng, sau khi bắn chết ba tên buôn ma túy, Thiên Diệp đem súng bắn tỉa quăng xuống đất, theo đó gỡ xuống một quả lựu đạn trước ngực rút chốt bảo hiểm ra , cẩn thận dùng báng súng chặn lại xong xuôi vào tấm bảo hiểm, một khối quỷ lôi cứ như vậy được tạo ra.
©2022 Kites.vn | - A4 p8 v4 l1 D  D, sAll rights reserved
"Đây chính là súng ngắm tiên tiến nhất hiện nay, ta không tin bọn họ lại không muốn, ha ha." Âm hiểm cười một tiếng, Thiên Diệp liền nhảy về phía sau, liên tục trong rừng mưa, thân hình uốn khúc qua lại như con thoi, mà lúc này đạn của bọn buôn lậu cũng lên tiếng đáp trả, "Pằng pằng pằng, pằng pằng pằng" Tiết tấu âm thanh chỉ riêng AK47 mới có, đầu đạn nghênh tiếp cái gói Thiên Diệp phi qua.
; ~3 [; ?  w. f' }+ b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thiên Diệp cũng không trốn xa mà ở cách chỗ nổ phát súng đầu tiên khoảng hai mươi mét nằm úp sấp xuống đất, phủ lá khô cành khô lên người quan sát hành động của bọn buôn ma túy.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: F% b; X+ ~- W+ x# y
Chỉ thấy bọn chúng sau khi bắn phá một trận thì liền phân ra chín người, ba người một tổ đi tới phía trước tìm tòi, còn lại ba người trong đó có một người mặc áo khoác kẻ ca-rô còn hai người kia ăn mặc một dạng quân trang chỉnh thể thống nhất, lúc này Thiên Diệp nhận ra, tên mặc áo khoác kẻ ca-rô kia chắc hẳn là chính chủ.
( F0 Q# }/ \" |/ ]7 s( K( A3 L6 W7 M3 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Oành!" Một tiếng nổ vang, dễ dàng nhận thấy là quỷ lôi do Thiên Diệp bày ra bị kích phát rồi. Lực sát thương của lựu đạn có hiệu quả trong bán kính từ bốn đến bảy mét, đối với loại hình tiểu đội ba người một tổ, lưng tựa lưng đi lục soát này cực kỳ hữu dụng, nổ tiêu diệt đồng thời ba sinh mệnh cùng lúc đó hấp dẫn sự chú ý của hai tiểu đội còn lại..
  s+ u% Q5 X& n) V2 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đội buôn ma túy, hoan nghênh tham gia trò chơi thợ săn." Lạnh lùng cười, Thiên Diệp rút ra súng lục bên hông.
©2022 Kites.vn | ! W# m" {: J# e0 wAll rights reserved
.
' {+ c/ G+ g9 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Quân đao Nepal sau khi xẹt qua mười bốn tên vận chuyển để lại một tên mặc áo khoác kẻ ca-rô cuối cùng, Thiên Diệp không nhìn nhầm, đây là mục tiêu người thuê đã nêu rõ, đùa bỡn thanh đao dính máu tươi, mặt Thiên Diệp mang tà khí nhìn mục tiêu đang ngồi run rẩy dưới đất.
©2022 Kites.vn | 2 y  K$ H: d9 h( |) p+ NAll rights reserved
"Xong rồi, xong rồi, lần này vận chuyển hàng không thành, ta sẽ phải bồi thường toàn bộ, bây giờ ta không còn gì cả, không còn gì cả!" Tên này thần trí tựa hồ không còn rõ ràng, chỉ biết nói xằng nói nhảm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 @$ P# N4 Y" o/ R
Mặc kệ địch nhân điên cuồng như thế nào thì lúc này toàn thân Thiên Diệp cũng thả lỏng, ở trong mắt Thiên Diệp, tên này giống như là con chuột bị nhốt trong lồng còn Thiên Diệp là con mèo,  Thiên Diệp hưởng thụ loại cảm giác địch nhân run rẩy dưới chân hắn.
$ o( a' c( X! ^. j# j6 o/ L©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Nếu đã vậy thì chúng ta cùng chết!" Đột nhiên trên người tên kia bốc lên một luồng sương khói, dốc hết sức lực ôm lấy Thiên Diệp.
9 l; K6 V- n% C- r3 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Chết tiệt!" Không đợi Thiên Diệp mắng xong, bom tự sát trên người tên trong băng đảng ma túy liền bị kích nổ, cùng với đó là bóng đêm vĩnh hằng cùng cô tịch, loại trạng thái này không biết giằng co bao lâu.
©2022 Kites.vn | + [4 i6 Z" w4 ~3 v: O& F$ ~All rights reserved
Đợi đến lúc Thiên Diệp cố sức mở to mắt, ánh sáng mặt trời sáng rỡ chói lòa hai mắt, dường như toàn bộ thế giới chung quanh tức thì bị đình trệ chỉ có ánh sáng trắng vô cùng vô tận, theo bản năng, Thiên Diệp ngay lập tức dùng hai tay che mắt, chờ Thiên Diệp thích ứng được, cảnh tượng trước mắt gây cho hắn sự chấn động khiến cho nội tâm hắn thật lâu không thể công nhận chuyện này là thật.
/ _) I, H8 ~7 d6 ~4 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chung quanh tường đổ.
©2022 Kites.vn | 8 C2 l0 s4 W# I, R8 r, t. lAll rights reserved
Thi thể chồng chất thành núi.
  T$ r% S# j) }9 y" Q/ g- @( K7 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Quạ đen đầy trời không ngừng lượn quanh phía chân trời giống như đang cười nhạo hết thảy thế gian.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 Y7 Z2 R, \* r  {9 e
Tuy Thiên Diệp không được tính là người tốt, lại còn giết người như ma nhưng hắn đã khi nào thấy quá nhiều người chết chi chít chồng chất cùng một chỗ như vậy chứ?
©2022 Kites.vn | + p2 s; ]& U, H5 C) U7 I* O# J: cAll rights reserved
...
©2022 Kites.vn | ( w: d5 d" |3 b7 U" DAll rights reserved
Bỗng nhiên có một dòng chất lỏng mùi vị kích thích được hắt lên người Thiên Diệp: "Là dầu! Không tốt! Bọn họ muốn đốt cháy thi thể!"
. }$ w: \0 Z3 T3 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trải qua sự quan sát, Thiên Diệp phát hiện mình đang bị đặt giữa đống tử thi chờ xử lý, cho đến khi mùi vị này xông vào trong mũi Thiên Diệp mới làm cho bản năng Thiên Diệp tỉnh táo lại, Thiên Diệp dùng sức đẩy thi thể nhưng cuối cùng vì thân thể không có chút sức lực nào mà buông tha cho, miệng hắn há to lớn tiếng hò hét hy vọng những người xung quanh chú ý nhưng khàn giọng hét lên nửa ngày, miệng từ đầu đến cuối chỉ có thể phát ra âm thanh "Hê! Hê!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved, p- Z9 z' L' l4 A7 m. y
"Đội trưởng! Đội trưởng! Trước đừng đốt lửa, ở đây còn có người dân còn sống!" Một tiếng kêu to, với Thiên Diệp mà nói lại giống như âm thanh của trời , sau đó khoảng chừng có mấy người mặc trang phục binh lính bắt đầu đào hắn ra từ giữa đống tử thi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( V" T# V; ^3 |
"Vị công tử này, ngươi thấy thế nào? có chỗ nào bị thương không? Có cần cứu trị hay không?" thấy trong đống tử thi vậy mà còn có người sống, tất cả các binh sĩ xung quanh "Rầm rập!" chạy lại vây quanh, có thể thấy được nhóm người này đều thật là nhiệt tình, không bao lâu sau có một vị trông như quan quân đi ra hỏi .
©2022 Kites.vn | . u2 f8 T3 _; g& S+ c$ _All rights reserved
Đối với việc bọn họ hô to gọi nhỏ, Thiên Diệp không quan tâm mà trong lòng chỉ có sự chấn động, chấn động, hắn tự nhận mình đã từng tiếp xúc với các mặt của xã hội nhưng cảnh tượng trước mặt, các ngươi thật là ồn ào!
©2022 Kites.vn | ) u) i* j8 L0 t& G; {; ^2 _All rights reserved
Cả người Thiên Diệp run rẩy đứng lên, giờ phút này hắn mới phát hiện cái mình đang mặc không phải là loại quần áo ngụy trang mình thích nhất mà là một thân áo vải rách không thể rách hơn được nữa, đứng ngay bên cạnh hắn cũng là một đám người cầm binh khí trong tay, chiến sĩ một thân khôi giáp! Hắn sờ soạng lung tung khắp người cho đến khi đụng tới quân đao Nepal thì tinh thần hắn mới có một chút khởi sắc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& z9 k) i% {6 g# i# y' T
Vuốt ve độ cong của sống đao, Thiên Diệp thì thào lẩm bẩm: "Ông bạn già, chỉ có mi đồng hành với ta thôi sao?"
©2022 Kites.vn | ( w7 g8 O8 E$ }All rights reserved
Vì hiểu tình cảnh hiện tại của mình cho nên Thiên Diệp lôi kéo vị đội trưởng đứng thẳng bên cạnh, đội trưởng chỉ rất lễ độ kính một cái lễ với Thiên Diệp rồi nói: "Công tử, ngài lần này thật sự bị dọa không nhẹ rồi, đây là Long Đằng quốc, Bình Lương huyện, ngài hẳn là phải đi Lạc Đô ứng thí chăng, vậy lên đường nhanh đi, nơi này không yên ổn, dân Hung Nô thường xuyên tới đây cướp bóc lương thảo, ngũ cốc, từ đây đi về phía đông qua Nghiệp thành, lại đi về phía nam vượt qua sông Hoài là tới Lạc Đô".
% f! l- ?9 _. S: h: i+ b, W& K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong lòng Thiên Diệp không khỏi cười khổ một cái, đùa gì vậy? Đây gọi là xuyên qua sao? Đã sớm nghe nói bộ đội dặc chủng thật dễ dàng xuyên qua, không ngờ tới thực sự có chuyện như vậy, nhìn lối ăn mặc này xem, theo như lời vị quan quân này nói thì vị này chính là sĩ tử đang chuẩn bị vào kinh ứng thí, aizzz, ngoài dựng thẳng ngón giữa lên trời thì ta cũng chẳng biết nói thế nào bây giờ nữa cả.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( l, Q; f; H2 x# C+ T* `4 {9 a
"Công tử, ý này của ngài là gì thế?". Một binh lính đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Diệp hỏi.
©2022 Kites.vn | 5 G: e2 T, i, j/ mAll rights reserved
"Fuck*, ngươi bước đi không phát ra tiếng động à !" Thiên Diệp bị một cái đầu đột nhiên vươn ra từ phía sau làm cho hoảng sợ không khỏi phun ra một câu như vậy.
©2022 Kites.vn | 0 g$ b3 B- ^! f1 ~; |All rights reserved
-
©2022 Kites.vn | All rights reserved& X' s2 K, ]; d4 q, S
*Nguyên văn là FML: QT dịch là "Ta thảo", baidu baike thì nó là "FML" : ngôn ngữ mạng, bày tỏ sự ngạc nhiên biểu hiện ngạc nhiên không tin rằng đi kèm miễn cưỡng chấp nhận ý nghĩa. Cùng nghĩa với chửi thề.
5 E, \: q- k  p% N©2022 Kites.vn | All rights reserved
--
©2022 Kites.vn | All rights reserved' F1 A. y7 _( b, P8 Z8 {
"Đây không phải đã giúp ngài tìm được túi sách rồi sao, trả lại cho ngài này, chúc công tử đạt thành công danh." Binh lính đầu to kia thoáng xấu hổ cười nói.
©2022 Kites.vn | ' T0 v& i! n1 u8 aAll rights reserved
"A, cảm ơn, mới vừa rồi là bị ngươi làm giật mình, tư thế này của ta biểu đạt ý chúc phúc, ta chỉ lên trời là cảm tạ trời cao cho ta sống lại lần nữa." Đối với thiện ý của binh lính kia thì Thiên Diệp cũng dùng nụ cười đáp lại.
. {5 {, y' u+ d6 P- f©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Fuck*! Công tử, chúc ngài đạt thành công danh!" Ai ngờ binh lính đầu to kia vươn ngón giữa khoa tay múa chân với Thiên Diệp đồng thời chân thành nói, giờ khắc này Thiên Diệp như thế nào cũng cảm giác như là gặp được Hứa Tam Đa* vậy.
©2022 Kites.vn | / B; \! h" x' d  E  M: t- NAll rights reserved
-
©2022 Kites.vn | 9 @! o8 s2 T0 ~4 L. rAll rights reserved
*Hứa Tam Đa ( Sando)_Nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên sau này đã được chuyển thể thành phim và được mệnh danh là Forrest gump của Trung Quốc. kể về cuộc đời của một người lính sinh ra không may mắn mất mẹ, có biệt danh là thằng đần. Về phim thì bản của Trung Quốc các bạn có thể baidu baike còn Forrest Gump thì Google là tra được.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 A) l% T' M: j. I4 z# y% A6 p
Ở đây ý Thiên Diệp muốn nói anh lính này cũng chỉ được cái to xác còn IQ thì thấp tè vậy đó!
©2022 Kites.vn | $ s0 J1 P8 J) j9 R6 L9 ~All rights reserved
-
©2022 Kites.vn | All rights reserved* x+ c5 U& g+ z/ R* t( T
"Lưu Kinh Vĩ,  người An Định Tây Lũng, cử nhân huyện này, thân mang công danh, gia thế trong sạch, chiều cao tám thước*, dáng người gầy , mặt trắng trẻo không râu, tầm vóc cao ráo mạnh mẽ, dung mạo tuấn tú..." Cầm cái bánh nướng trên tay, Thiên Diệp vừa ăn vừa xem chứng minh hộ tịch. "Ha, đây là chứng minh thân phận sao, không có ảnh chụp mà lại có miêu tả , như vậy chẳng phải ta là một tên tiểu bạch kiểm* sao?"
©2022 Kites.vn | / u( E; p. l0 n- QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 s$ a3 H* v( \1 u# Y6 Q. v7 C# R
*tiểu bạch kiểm: trai bao, chàng trai mặt mũi trắng trẻo ( mang hàm ý châm chọc).
©2022 Kites.vn | All rights reserved) u" k3 ~. b. p, v  [% w
-
©2022 Kites.vn | 9 ~0 R( }( C& H1 R9 q; y- P- XAll rights reserved
"Được rồi, về sau ta là Lưu Kinh Vĩ, con mẹ nó Thiên Diệp đã là quá khứ rồi, Long Đằng quốc, ta tới đây!" Thiên Diệp vứt cái bánh nướng cứng đến gãy răng trong tay đi, la lớn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- v& b9 ]/ k  M4 S* Y' a1 ?
"Chứng minh thông quan, Lưu Kinh Vĩ, thư sinh được đề cử từ An Định huyện đi Lạc Đô tham gia khoa cử xin các quan thủ thành cho qua." Xem xong chứng minh hộ tịch, Thiên Diệp, à không bây giờ là Lưu Kinh Vĩ tiếp tục tìm kiếm trong túi sách xem có thứ gì có ich ở thời đại này hay không.
©2022 Kites.vn | 2 u+ H' m6 C" ~9 L" yAll rights reserved
"< Kinh sử toàn giải>? Không cần".
©2022 Kites.vn | All rights reserved; z. J# ^& A* _9 [( F5 L/ x) A
"<Trị quốc phương lược?Không cần".
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 N9 H. n$ ?  i
"<Nông sự toàn thư? Không cần."
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 z0 k# D5 J6 ?; {
"<Phòng trung bí sự? Không cần. Ế? Còn có tranh minh họa? Giữ lại trước đã!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved; B+ }- z, j8 c. a" D
Cuối cùng thì trong túi sách của Lưu Kinh Vĩ chỉ còn một quyển sách, một phần giấy tờ thông quan , một tờ chứng minh hộ tịch và mấy cái bánh nướng cộng thêm năm lượng bạc, " Thế này liền thoải mái hơn! "
©2022 Kites.vn | 9 \- I5 D7 J: i0 N( K" a4 fAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-5-2017 11:40:43 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm
©2022 Kites.vn | All rights reserved: ~+ N* o3 f6 D) n9 E0 E
©2022 Kites.vn | ; N) `. F0 m! {2 ~: uAll rights reserved
-Tên tác phẩm: Thịnh Thế Mưu Thần
©2022 Kites.vn | , l! W7 J9 ~2 u# k2 {* H, o0 w( @/ D; TAll rights reserved
- Tác giả: Phượng Khinh
©2022 Kites.vn | ; u$ f8 _; k! ]( l& SAll rights reserved
- Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 g( o& L1 H" t$ O& d9 G; A# w
- Người edit: Lạc Tranh
©2022 Kites.vn | All rights reserved" }  c. n; k% O
- Yêu cầu làm poster: Có (Đơn giản là được, đừng dùng manga/anime)
+ e- T" n4 [5 @( V©2022 Kites.vn | All rights reserved
-Nguồn: http://www.lwxs520.com/books/19/19701/index.html
©2022 Kites.vn | 7 G7 e; T* \# ^0 s' @9 B. e- H2 e4 ]All rights reserved
- Tốc độ: 2 chương/ ngày
©2022 Kites.vn | & E3 U8 m( l' b* ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / y0 J! k  D6 x! X% ^All rights reserved
Vì chương 1 hơi dài nên mình edit trích đoạn:
©2022 Kites.vn | All rights reserved* v0 W3 \+ i) k) O
Chương 1: Ôm hận sống lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; B0 k7 f# p! [  _7 |% c
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ J! ?" I6 w6 G" ^# t' P( Z
6 J7 T( Y- E& Y6 n6 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mẫu thân của Mộc Thanh Y, phu nhân của Túc Thành Hầu phủ với đại phu nhân của tướng phủ là chị em ruột thịt với nhau. Ba năm trước, đàn ông cả nhà Cố phủ bị chém, nữ quyến đi đày làm nô. Nhưng khi đàn ông nhà họ Cố bị chém thì nữ nhân Cố gia…Từ lão phu nhân gần 60 tuổi cho đến thiếu phu nhân vừa vào cửa chưa được hai tháng đều tự sát tuẫn táng (chôn theo) chồng. Mà Cố Vân Ca lại bị Cung vương Mộ Dung Dục trong lúc tức giận đưa vào giáo phường, kèm kẹp với tính mạng người đàn ông duy nhất của Cố gia đại công tử Cố Tú Đình, nên Cố Vân Ca muốn chết cũng không được. Từ đó về sau lưu lạc sở quán tần lâu, khiến cho gia tộc Cố thị có chết cũng khó yên.
  x% C+ }+ b1 f. k- B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * T8 m5 p: `+ g& C  t1 G6 E$ p% AAll rights reserved
Mà một tháng sau khi Cố gia bị hủy, muội muội đại phu nhân Cố gia cũng là phu nhân của Túc Thành Hầu phủ tự sát chết. chỉ để lại nữ nhi Mộc Thanh Y mới mười ba tuổi. Cố Vân Ca không biết vì sao dì lại tự sát, nhưng nàng biết nhất định có liên quan đến Cố gia. Vì một trong những người tham gia hãm hại người Cố gia có Túc Thành Hầu Mộc Trường Minh. Nàng nhìn căn phòng hiện tại, cũng biết từ sau khi dì qua đời, cuộc sống của biểu muội cũng không khá khẩm gì.
2 u& n: {6 P+ ]$ B) t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 i0 a  N+ Y- [8 W1 r
“Tiểu thư, cô rốt cuộc bị sao vậy? Có khó chịu chỗ nào không? Châu Nhi đi mời đại phu cho cô?” Thiếu nữ áo xanh lo lắng hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& c4 N, d* V0 T. w
( z5 O- O+ B, S4 y4 l9 R& l& O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cố Vân Ca lắc đầu nói: “Không có gì, vừa mới tỉnh lại….Nên đầu óc hơi chóng mặt, Châu Nhi ta bị làm sao vậy?”
©2022 Kites.vn | & K8 Y- E- P, Y2 g( Z7 s0 ?# RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 C4 q  a5 v0 X4 B6 w% N6 tAll rights reserved
Thiếu nữ áo xanh tên Châu Nhi đau lòng nhìn nàng, lo lắng nói: “Tiểu thư…Tiểu thư quên rồi sao? Biểu tiểu thư…Biểu tiểu thư hôm trước qua đời. Cô muốn lập một phần mộ để chôn quần áo và di vật cho biểu tiểu thư nhưng hầu gia không đồng ý, còn đánh tiểu thư, tiểu thư không đứng vững nên cái ót đụng vào cây cột. Tiểu thư còn đau không?”
©2022 Kites.vn | - y4 N9 ]! `- Y- a4 |All rights reserved
©2022 Kites.vn | / ~- o3 x- @% r- w, F+ q; r$ ?All rights reserved
Cố Vân Ca sờ sau ót, lúc này mới cảm thấy đau đớn vô cùng. Khi nãy vừa mới tỉnh lại vì quá khiếp sợ nên cũng quên luôn tình trạng thân thể. Cố Vân Ca nhìn thiếu nữ mảnh mai, tái nhợt trong gương đồng. Biểu muội…Muội lại vì tỷ mới…
4 ?  U+ [- c1 h6 Q7 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
( ?# m3 M, T& P' v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn nàng lại bắt đầu ngẩn ngơ, Châu nhi cuối cùng cũng không nhịn được, dậm chân nói: “Hay nô tì mời đại phu đến xem thử. Tiểu thư như vậy…Chắc là đã tổn thương đến đầu óc rồi.” Nói rồi xoay người muốn đi ra ngoài, Cố Vân Ca vội vàng kéo nàng ta nói: “Châu nhi, không cần, ta không sao…Chỉ nhớ biểu tỷ thôi…Hơi khó chịu một chút…”
$ Y2 c1 k% h) y: x3 |5 ]; r©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 }! o# u% S  Z" D" a, {4 `$ R% Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghe vậy, Châu nhi cũng không khỏi thở dài nói: “Biểu tiểu thư đúng là số khổ. Biểu tiểu thư xinh đẹp như vậy lại bị lửa thiêu sống…Chỉ có điều cô ấy đâm Trữ vương bị thương Nếu như còn sống chỉ sợ sẽ bị giày vò. Vì thế tiểu thư cô hãy nghĩ thoáng một chút. Biểu tiểu thư là người tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ phù hộ cô ấy kiếp sau được đầu thai.”
©2022 Kites.vn | ; |! r1 X0 L% j! S, XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - f, o, m. P2 h6 T; zAll rights reserved
“Mộ Dung An chưa chết?” Ánh mắt Cố Vân Ca khẽ biến, hỏi.
. E6 z7 R* D$ g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 s0 C" W: p* k" |0 g( J
“Tiểu thư?!” Châu Nhi vội vàng che miệng của nàng lại, cẩn thận nhìn bốn phía: “Tiểu thư…Tiểu thư điên rồi sao, những lời như thế sao có thể nói tùy tiện được. Hôm qua, trong phủ có mấy tiểu nha đầu lén nói chuyện Ninh vương bị thương chắc không trị khỏi đã bị tam tiểu thư đánh chết rồi đó.”
4 V, N9 ~  S8 f! L, G% T: `- {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ ]* a$ h# G6 z8 x. B7 o
“Mộc Vân Dung?” Mặc dù đã hơn ba năm chưa gặp nhưng Cố Vân Ca còn nhớ tam tiểu thư của Túc Thành Hầu phủ tên là Mộc Vân Dung.
( f1 [4 V( `/ L8 A, k" m, y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 W: I" H) G* U4 _: r' G* @% k. zAll rights reserved
Châu nhi thở dài, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều, mặc dù tam tiểu thư dựa vào Tôn phu nhân làm phu nhân Hầu gia đoạt vị trí Ninh vương phi. Nhưng Ninh vương kia trời sinh phóng đãng, hơn nữa nghe nói…Nam nữ cũng không kiêng kỵ. Phu nhân khi còn sống hắn không phải là một người tốt để gả. Hôm nay chẳng phải đã đúng rồi sao?” Tiểu thư nhà mình mặc dù nhát gan nhưng rất tôn kính biểu tiểu thư và biểu thiếu gia nhà họ Cố. Châu nhi vốn lo lắng nếu như tiểu thư gả vào Ninh vương phủ, có thể sẽ không nhịn được mà đâm Ninh vương giống biểu tiểu thư hay không?
3 J" q: r2 o( V) A©2022 Kites.vn | All rights reserved
  ^% v" g& U1 b' e©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Ta biết rồi, Châu Nhi, ta hơi mệt, muốn ngủ một lúc.” Cố Vân Ca khép mắt, thấp giọng nói.
5 u5 O+ n( I! c. d; ]: f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + W8 {* e8 M1 S1 W/ OAll rights reserved
Châu Nhi gật đầu, lại đỡ Cố Vân Ca trở lại bên giường, thu xếp cho nàng nằm xong mới đi ra ngoài.
' Q2 v# v6 D' ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) g$ l+ g" f! r* n) bAll rights reserved
Cố Vân Ca nằm ở trên giường nhưng vẫn chưa đi vào giấc ngủ, người đã từng chết một lần thì lúc nào cũng thấy giấc ngủ rất đáng sợ. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, thì dường như có thể cảm giác được ngọn lửa cháy bừng bừng vây quanh, càng khiến cho người ta bất lực chính là cảm giác oán hận và không cam chịu trong lòng. Cố Vân Ca không phải là một nữ tử khuê phòng, nàng do Cố Mục Ngôn bồi dưỡng lớn lên, những gì nàng trải qua trong  cuộc đời ngắn ngủi mười tám năm còn dài hơn hai kiếp của người bình thường. Những người chết đi lần lượt xuất hiện trong đầu nàng: Ông nội, bà nội, phụ thân, mẫu thân, thúc thúc, thẩm thẩm, đại ca, đại tẩu…Biểu muội…
©2022 Kites.vn | 7 J: ?: y" B) s0 ^, G! \+ K4 X. sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- H+ n0 x- l! L" f1 h
Cố Vân Ca nàng chưa chết thì người nhà họ Cố vẫn chưa chết hết.
©2022 Kites.vn | 3 n3 L9 n$ `6 J3 r% J% gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 `( K  _& w9 y" M. |' R9 q5 hAll rights reserved
Nếu như ông trời đã cho nàng sống…Oán này, hận này….Chín chết khó quên, vua đã vô đạo…Sao không mất nước?
©2022 Kites.vn | , P* u% P6 U+ W  q* _8 XAll rights reserved
. z0 W* b5 Q: d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Từ nay về sau nàng là Mộc Thanh Y cũng là Cố Vân Ca.

Bình luận

đã duyệt, bạn xem tin nhắn và đăng nhé  Đăng lúc 28-5-2017 02:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-5-2017 14:03:22 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm: tiểu thuyết
©2022 Kites.vn | All rights reserved* [8 G! Z1 n/ n* w
©2022 Kites.vn | 2 b% U! w, W2 OAll rights reserved
Tên tác phẩm: Chim công trắng (Bạch Khổng Tước)
©2022 Kites.vn | ( T* _$ q3 l* r8 H5 n, ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | , Y0 n) A# n7 iAll rights reserved
Tác giả: Long Môn Thuyết Thư Nhân
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ g. T. |: b" j7 D# w
©2022 Kites.vn | - A6 L' f* \9 `3 }All rights reserved
Thể loại: Hiện đại, Hài hước, Nhẹ nhàng, Ngọt, HE
* _( a/ U% _+ v3 w1 e- _* S: H4 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , T2 ^9 {' Z+ _1 ZAll rights reserved
Editor: Kirin
©2022 Kites.vn | ' e* q7 i- b: L  E4 D) z- \0 i1 H9 \All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 S; h4 x4 l( z0 c# X7 NAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ E' M. w) F1 }4 X; D
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 Y4 Y7 x) S! R4 A( p3 O
Độ dài: 55 chương
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 M9 _& O( E# ]& b& D6 Y, h" z
©2022 Kites.vn | 3 q% y5 {! c0 {6 `! P  Y2 vAll rights reserved
Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2004945
; k3 ^# J; B, _5 Y; p5 R: K# T©2022 Kites.vn | All rights reserved
. t2 J; x* ]; p* h0 u. i" N# S. q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ: 1 - 2c/tuần
$ C: f+ i8 W; o- Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
) p, N6 a0 Y: N/ w$ _4 L0 r' N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đăng ký làm poster: Có
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 I5 F$ \" L; Y! g7 J: E
©2022 Kites.vn | 9 J& e/ y1 m0 m3 L4 g+ FAll rights reserved
Giới thiệu:
8 K/ R/ r8 U+ H% s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- E3 g3 D0 b  `% L! I1 B
Tình yêu chân chính, đều sẽ khiến người khác cảm thấy khó mà tin nổi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( `" e6 {6 g6 s8 e2 r& y  }( }
©2022 Kites.vn | ! k0 `/ l! M5 H2 a: nAll rights reserved
Chương 1
©2022 Kites.vn | 7 }3 X" S% V6 WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  R4 r! H; K7 A: m. ]
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

Cảm ơn nàng nheeee :*  Đăng lúc 28-5-2017 06:16 PM
đã duyệt, nàng đăng nhé, à góp ý nho nhỏ cái '1 tháng nào đó trong 1 5 nào đó' có thể cân nhắc sửa thành 'tháng nọ năm nọ', chúc hố đông khách nè!  Đăng lúc 28-5-2017 02:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-6-2017 08:59:28 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm : Hiện trường phạm tội (thuộc series « Bản chép tay của cảnh sát hình sự ») – Lưu Đống
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 J' P7 Q: F5 b6 Y3 C3 N
Thể loại : Trinh thám hiện đại
©2022 Kites.vn | - G5 t1 s7 m# \0 SAll rights reserved
Tình trạng : Hoàn (bản xuất bản) 1 lời dẫn + 12 chương chính văn + 1 vĩ thanh
* \0 D, ]) E( l5 b% P* d* A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn raw: http://www.bayueju.com/book/5726.html
2 \4 ~0 c- j& D" I, P  j% ~5 h8 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ: 1 chương/ tuần
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 h. r8 ?2 q; J) y1 T* o, M- ]
Đăng ký làm poster: Có
6 U3 w# t) F4 o* H* Y6 E& K©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 j$ g' ~3 P( m9 i. m( Y( T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Giới thiệu:
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 K6 w, s4 R4 z9 Z

©2022 Kites.vn | All rights reserved" Y$ S% c1 L4 ]( B# a
“Sát nhân điên cuồng” đột ngột tấn công vào trường học, trong vòng một đêm gây ra 10 vụ án mạng, thi thể vương vãi khắp nơi. Xác chết nữ nằm ngổn ngang trong căn phòng cho thuê. Kinh hoàng xác chết trẻ em trong ống cống, mùi lạ ngập phòng bếp, mỡ xác chết đầy đất, dấy lên nỗi hoang mang lo sợ cực độ trong xã hội. Hung thủ lén gửi thư đến bộ công an, cuối tuần tắm máu thành phố XX…
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ A7 w+ |& r0 }; a* i- Z
Ngày tiếp theo nhân dân trong thành phố hoảng sợ lo lắng, tình thế nguy hiểm từng phút từng giây. Cục cảnh sát lập tức thành lập tổ trọng án, dùng cả đặc công, không tiếc bất kỳ giá nào.
©2022 Kites.vn | ) D" {/ W  Q3 Z. _* VAll rights reserved
Cuốn sách này là tài liệu thực tế, do tổ trưởng tổ trọng án hành chính đã căn cứ vào ghi chép công tác năm đó chỉnh lý mà thành, nhiều năm sau, trả cho bạn chân tướng, tất cả đều có tại “Bản chép tay của cảnh sát hình sự: Hiện trường phạm tội”
©2022 Kites.vn | All rights reserved# H6 p% n8 ]# I; g) a# @! P: h
- y6 A  {. J+ |6 E  A0 n8 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lời dẫn:

©2022 Kites.vn | $ o5 y& S: L" ~+ j4 x) q, GAll rights reserved
Một chuỗi hình ảnh xuất hiện trước mắt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& M+ H9 Q8 }5 Y& {+ F2 O
Một bóng đen cầm con dao sắc ép tới một người phụ nữ, người phụ nữ thét lên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- b+ F: n/ D' l, L. D
Hình ảnh thay đổi, biến thành cái đầu của một con sói kề sát vào cổ một người phụ nữ, uống dòng máu tươi đang tuôn trào. Tứ chi người phụ nữ co giật, mắt mở trừng trừng nhìn về hướng này.
) B2 M, Z+ F0 b- F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hình ảnh lại thay đổi…
/ t0 M- `( E( h; O©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Em gái, em ở đâu?”
©2022 Kites.vn | + N" y$ b  Z8 P& kAll rights reserved
Một cậu bé mang đôi giày thể thao màu trắng cầm cây kẹo mút, vụng về dợm bước vào cánh rừng.
©2022 Kites.vn | # ^0 _: L0 |$ E7 sAll rights reserved
Con quạ trên đỉnh đầu kêu lên từng hồi, mắt chăm chăm nhìn cậu bé.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" N$ v; j5 V) _: ^% E& g
Cậu bé hơi sợ, từ nhỏ cậu đã nghe người lớn dặn dò, không được tùy tiện bước vào khu rừng này, rất nguy hiểm. Nhưng cô em gái nghịch ngợm muốn cùng với cậu bé vào rừng chơi trốn tìm. Cậu bé chỉ đành bó tay.
7 ?6 l5 p" C+ `1 g; ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Em ở đây nè” – từ phía xa truyền tới giọng nói của em gái, lửng lơ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; C1 W+ b0 W) G4 e6 R, w
“Em đừng có đi xa quá! Ở đây không an toàn đâu!”. Giọng nói của cậu bé run lên vì căng thẳng. Dưới chân là rêu xanh mọc đầy đất, trơn nhẵn khiến cậu đứng không vững.
©2022 Kites.vn | & e$ r  Z5 }- ~" N; P8 V4 X4 Y" EAll rights reserved
Đi tiếp một đoạn nữa, cây mỗi lúc một um tùm, những cành cây dài không người đốn hạ trườn bò xuống dưới, nằm lên mặt đất, khiến cậu bé bị chặn lại phía sau.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 i6 h8 v9 p' F( j
Em gái đâu? Em gái đâu rồi? Lòng cậu bé càng hốt hoảng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# S5 T  I0 h5 S. h( \
Quác quác. Quạ đen trên đỉnh đầu kêu gào, con chim màu đen kia hình như đang nhìn cậu, nó bay từ cái cây kia tới đậu lên nhánh cây phía trên đầu cậu bé.
©2022 Kites.vn | - o8 N- ~7 G/ CAll rights reserved
Kẹo mút trong tay cậu bé rơi xuống đất, dính vào trong bùn. Nghe mấy cụ già nói, những người nào sắp chết thì sẽ bị quạ đen nhìn chòng chọc, quạ đen có thể nghe được mùi của cái chết.
/ V  c( V$ ~' N1 L( r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cậu bé cúi đầu không để ý đến con quạ đen đó nữa, phía trước truyền lại tiếng đùng đoàng khe khẽ, là em gái sao?
©2022 Kites.vn | 2 k/ p% ^" A* cAll rights reserved
Quác quác. Lại thêm một con quạ đen nữa, bay tới đứng cạnh con qua đen kia, hai con quạ đen cùng nhìn chăm chăm vào cậu bé.
©2022 Kites.vn | 0 ]! I3 F; V, P! B0 S9 w9 TAll rights reserved
Cậu bé run run, cậu bé muốn kêu lên, nhưng lại căng thẳng đến mức dây thanh đới không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
* p9 n7 l' G) [( Q1 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Là giọng người, hình như có người cách đó không xa đang nói chuyện. Cậu bé lần bước theo thanh âm.
©2022 Kites.vn |   {* o* a6 A1 Y# mAll rights reserved
Đôi giày thể thao màu trắng dính đầy bùn nhơ, cậu bé cảm thấy hơi ghê ghê.
+ e3 E; L3 {6 X# j* r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng trò chuyện trước mặt bị gián đoạn, gần rồi, mỗi lúc một gần.
/ Z4 I9 ~9 V. x5 m* l- @5 q* L0 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cậu bé cẩn thận đẩy từng nhánh cây trước mặt, phía trước có hai người, một người trong đó mặc áo khoác ngoài lớn, trên đầu đeo mặt nạ sói xám. Người kia là phụ nữ hơn hai mươi tuổi, thoạt nhìn hơi quen mắt… Đúng rồi, hình như đã từng gặp ở công ty bố.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( u. Q9 n6 S/ d* Q/ n- w0 U
Người phụ nữ kích động nói gì đó, gã đeo mặt nạ ngây ngốc đứng tại đó. Trời rất nóng, vậy mà gã này còn mang mặt nạ, lại còn mặc cả áo khoác to đùng. Mặc thế hẳn nóng đến điên lên, nhưng gã đó vẫn chẳng hề than vãn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. N, P8 W4 k# ~6 D  M# ?3 I
“Tôi đã sinh con rồi, con của anh! Tôi đã làm giám định bố ruột cho nó rồi! Tôi còn trẻ, chưa kết hôn đã sinh con, còn phải một mình nuôi dưỡng nó, anh có biết tôi phải chịu biết bao áp lực không! Nhưng còn anh thì sao, anh bỏ trốn, anh có thể làm gì cho tôi?”, giọng của người phụ nữ rất lớn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% i8 p  b, X/ L5 \' U
Dưới chiếc mặt nạ đầu sói phát ra âm thanh lạnh như băng: “Tôi đưa cô tiền”
©2022 Kites.vn |   e% j6 o0 a- oAll rights reserved
“Ha, tiền sao? Tiền có thể giải quyết được chuyện gì! Nó và con anh giống nhau, đều là cốt nhục của anh, nó phải mang họ của anh! Công ty của anh cũng có cả phần nó!”
( @! m1 c/ V" N& m" Z' P©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Điều đó không được”
©2022 Kites.vn | ; o: K2 W" j) N2 dAll rights reserved
Người phụ nữ bỗng gục vào vai gã đeo mặt nạ, khóc nháo lên: “Tôi mặc kệ! Anh phải nghĩ cho tôi! Tôi nhẫn nhịn đã bao năm, tôi không nhin nữa!”
, @3 Y. q+ l; f4 t  K©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Đừng ép tôi…”, giọng nói sau mặt nạ khẽ run.
1 d6 U. z, N6 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Chẵng nhẽ mụ đàn bà kia hấp dẫn anh à, vậy sao còn muốn dụ tôi lên giường? Anh là một thằng lừa đảo!”, người phụ nữ khóc không thành tiếng.
©2022 Kites.vn | ' O) ]) ^8 m* a. d, j3 d5 H3 C* pAll rights reserved
Người đeo mặt nạ dịu dàng vu¬ốt tóc người phụ nữ, dường như đang khẽ ngâm nga gì đó, lòng hiếu kỳ thu hút cậu bé, cậu bước đến gần hơn, rốt cuộc cũng nghe được rõ ràng.
/ j" y  L: V  ]% d, Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Em sẽ không phải chịu khổ, cũng không cần phải ủy khuất nữa!”. Gã đeo mặt nạ vươn một tay hướng ra sau gáy người phụ nữ, tay kia thò vào túi, “Tôi sao có thể nỡ lòng nào để em tiếp tục ở thế gian này chịu khổ chứ.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved! [" S9 k  D: C: J* D# b7 c
Gã móc từ trong túi ra một vật, long lanh, lấp lánh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* w1 p% f6 f4 ^# L0 P
Cậu bé ôm miệng, cậu nhìn thấy đó là một con dao sắc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  q& Q* T+ t- w6 L& D  K1 v. _
“Em được người ta chào đón biết bao, ai nấy tặng em hoa, xu nịnh em, có biết bao đàn ông tốt vây lấy, vậy mà em cứ khăng khăng chọn anh, còn làm người tình vụng trộm của anh…”. Người phụ nữ lải nhải, không chút ý thức sát ý đang tuôn trào dằng sau chiếc mặt nạ.
©2022 Kites.vn | 1 a) _$ U. r6 uAll rights reserved
Lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào gáy người phụ nữ! Từng nhát, từng nhát!
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 n3 m' H( k) f
Người phụ nữ rít lên, như nổi điên muốn đẩy gã đeo mặt nạ ra, nhưng vẫn bị ghì chặt. Cánh tay gã đeo mặt nạ cường tráng hữu lực, gắt gao ấn đầu cô ta vào trong ngực, dẫu cho cô ta có đánh đấm hay xô đẩy cũng không buông tay. Tiếng thét gào của người phụ nữ dần nghẹn ngào, móng tay của cô ta sít sao bấm vào cánh tay gã đeo mặt nạ. Gã đeo mặt nạ vẫn không chút ảnh hưởng, con dao của gã ta hệt như con lắc cứng nhắc của đồng hồ, đều đều mà ác nghiệt đâm xuống, một nhát lại một nhát.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; B9 ^6 V  }7 K4 T: _8 {" c6 q
Người phụ nữ trong ngực gã dần bất động, đôi chân cô ta mềm oặt, cong cong, thân thể dần tuột xuống từ cánh tay gã đeo mặt nạ, gã đeo mặt nạ níu lấy đầu cô ta, con dao lại bắt đầu đâm vào yết hầu cô ta, vào trước ngực cô ta… Cuối cùng dừng lại trước mặt cô ta, vẻ mặt cô ta ngưng trệ, mang theo sự sợ hãi và không thể nào tin nổi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 P2 z" b! U0 A* V; i
Gã đeo mặt nạ gỡ mặt nạ ra, đó là một người đàn ông tuấn tú, bên thái dương đã lốm đốm mấy sợi tóc bạc. Trong mắt gã ta từng hàng lệ rơi, động tác ngưng trọng mà chậm chạp. Gã đặt người phụ nữ xuống đất, hôn lên đôi môi cô ta.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 E1 p: {2 A, [) z
“Xin lỗi, anh không muốn giết em, nhưng em ép anh thái quá…Xin lỗi…”. Gã chỉnh sửa lại đầu tóc cô ta, sắp hai tay cô ta để trước ngực, thoạt nhìn chẳng khác nào đang say giấc ngủ trưa, nhưng đôi mắt cô ta trợn trừng, gã thử mấy lần nhưng vẫn không thể nào khép lại được mắt cô.
©2022 Kites.vn | 0 W* O- f' h: b4 g# O9 f& ?$ s* rAll rights reserved
Gã lục tìm trong ba lô tùy thân của người chết một hồi, cầm mấy thứ mang đi, cuối cùng thâm tình nhìn cô một cái, rồi rốt cuộc cũng kiên định quay đầu, đi về hướng bìa rừng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; D9 {& Y, ]. E4 Z( z$ x
Cậu bé tận mắt nhìn thấy tất cả, sợ đến mức đáy quần ướt đẫm.
©2022 Kites.vn | 8 a( J* ?8 \2 o4 j; ~5 oAll rights reserved
Hôm đó, đến tối mịt cậu bé mới về nhà, cơm tối đã xong xuôi, mẹ đang bưng mâm về phía bàn ăn, em gái đang say mê chơi búp bê vải, miệng lẩm bẩm: “Anh trai rốt cuộc đi đâu đó, anh trai ngốc lại không tìm được đường à?”. Bố biếng nhác nằm ườn trên sô pha, trước mặt là tờ báo đang mở. Ông nói với em gái: “Không sao đâu, anh trai sẽ về thôi, nếu nó không về, bố sẽ báo cảnh sát tìm nó”.
©2022 Kites.vn | " B! ?+ h7 T, GAll rights reserved
Cậu bé bước vào nhà, ánh mắt đờ đẫn, chân dính đầy bùn đất khiến mẹ nổi giận. Em gái nhào tới ôm lấy cậu, cậu đẩy em gái ra, tầm mắt rơi xuống cánh tay bố, trên cánh tay bố quấn băng gạc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 I2 R' O" P. ^3 H3 @# O
Bố cười không tự nhiên: “Trên đường từ công ty về nhà bố gặp phải trộm, tên đó muốn cướp tiền của bố, nhưng không cướp được, còn bị bố rượt chạy”
©2022 Kites.vn | , J/ o8 E9 f! F) ]) L; t' eAll rights reserved
Em gái vỗ tay nói: “Bố là giỏi nhất, những kẻ đáng ghét đó đều chẳng phải là đối thủ của bố!”
©2022 Kites.vn | % F$ r$ z! I' R( m& N3 Q% Z- MAll rights reserved
Cậu bé lẳng lặng đi tới bàn ăn, ánh mắt liếc qua loạt mặt nạ treo trên tường, lúc trẻ mẹ cậu từng là đạo diễn tuồng cổ tích, trên tường có rất nhiều mặt nạ, sau khi rạp kịch đóng cửa mẹ đã mang chúng về giữ làm kỷ niệm. Có công chúa Bạch Tuyết, có cô bé quàng khăn đỏ, có sói xám…
©2022 Kites.vn | ' x' J  p7 o2 X4 {! p+ M' t$ uAll rights reserved
Tầm mắt cậu bé rơi tại mặt nạ sói xám, sói xám nhe miệng, ở khóe miệng còn vương lại ít máu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 ]+ M  B& M, F; T4 ~
Vết máu kia hình như là thật.
4 J& o4 e' }& X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Huy giật mình tỉnh lại từ giấc mộng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 U, R. C: ~. {* j' f% r2 A
Vỏ ngoài của chiếc đồng hồ dạ quang lé lên sắc xanh tối tăm, lạnh lẽo hệt như ánh mắt từ địa ngục. Bây giờ là bốn giờ ba mươi phút sáng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" X6 ]) [4 k, h: i
Lý Huy dụi đôi mắt khô khốc đỏ ngầu, cuối cùng cũng tìm thấy được một lon Red Bull trong tủ lạnh, mở ra nốc hết lấy lại tinh thần.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; f: Z$ J# Q* H* \2 P  i
“Cái tên sát nhân điên cuồng này, nên vẽ thế nào đây?” Anh vừa lẩm bẩm vừa quay về bàn làm việc.
' y  Y$ p  L1 |0 C$ c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trên bàn làm việc bày đủ bản thảo truyện tranh, anh chỉ mới vừa hoàn thành một nửa tác phẩm “Sát thủ sông Rhine” (The killer of the Rhine), một cái bóng đen kịt đứng tại bờ sông dập dờn những cơn sóng, bên cạnh là cỗ thi thể nằm thẳng đuột, nhưng cái bóng kia vẫn chưa vẽ xong, phần mặt và tay vẫn còn để trống.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 [; ^4 S4 x, j8 ?: D8 G) @
“Vẽ kiểu đó sao? Không, không được, không đủ thần thái”. Anh thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn không quyết định được.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 Z' z& ^  b4 k# I' j
“Cốc cốc cốc”. Bỗng có ai đó gõ cửa khiến anh giật nảy mình.
, a% I/ |9 w0 d- ^; c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Em gái Lý Cảnh xuất hiện ở cửa phòng làm việc, cô mặc đồ ngủ, bực tức hỏi: “Anh ngủ không ngon à?”
©2022 Kites.vn | 4 l9 R% C7 G0 [8 |All rights reserved
“Đúng thế”, Lý Huy dụi dụi mắt, “Em sao dậy sớm vậy?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved# K5 O0 q" F- z3 u' ]% E. I
Em gái trả lời: “Hôm nay học viện tổ chức chạy Marathon, năm rưỡi tập trung rồi”
©2022 Kites.vn | ( B  C5 p" ~7 B) NAll rights reserved
Em gái nghênh ngang cởi quần áo trước mặt anh, bắp đùi trắng muốt lượn lờ khiến Lý Huy rất không hài lòng: “Này, em đã lớn rồi, về phòng mình mà thay đi”.
©2022 Kites.vn | 7 E. F( H8 ]3 Q- j+ jAll rights reserved
Em gái khinh khỉnh liếc nhìn anh: “Ha, lớn lên cùng nhau từ thời thủng đáy quần, em không để tâm, anh để tâm cái gì…Em còn chưa tìm anh đòi phí thưởng thức đâu đấy”
9 C9 r, a) P1 i8 k" H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Huy đành bó tay, nói: “Đi đi! Em trước mặt anh lượn qua lượn lại anh sao vẽ được!”
. _% a& Z6 a% ?& z- M8 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Được thôi”. Cô em gái đã mặc xong đồ thể dục, “Cố lên anh ơi, đừng quên tám giờ còn đi làm đấy, đã là sở thích thì dẫu có thích mấy cũng chỉ là sở thích thôi”
©2022 Kites.vn | 4 e4 `: t2 E8 G2 B. B4 L1 z2 PAll rights reserved
Lý Huy cười khổ: “Biết rồi! Em còn nói nhiều hơn cả mẹ nữa!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 O& W& \9 s9 q/ `9 O' W* T+ V
Em gái rời đi, trước khi đi còn nói: “Giúp em dọn phòng dưới với nhé! Cám ơn!”
©2022 Kites.vn | 1 Z* C8 Y4 \' |# b1 \All rights reserved
Đệch! Bảo anh trai đi dọn phòng, có em gái nào lười thế không hử.
©2022 Kites.vn | " r9 z' t( U' i3 P+ ?7 XAll rights reserved
“Đợi con bé tốt nghiệp rồi nhất định phải nhanh tìm thằng nào đó gả quách đi cho xong, không nhờ hôn nhân rèn luyện thì con bé kia sẽ mãi chẳng lớn nổi!”
©2022 Kites.vn | # ]' f  L: S% S! rAll rights reserved
Lý Huy đứng lên bước vào phòng em gái, phòng con bé này lộn xộn cực kỳ, còn tệ hơn cả con trai.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, e5 P; `4 C6 n5 T' Q  m. w7 n
Tầm mắt Lý Huy bỗng rơi lên một vật treo trên tường.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 N+ M8 b  z& b2 E' T
Năm đó khi anh vừa mới lên cấp ba thì cả nhà gặp phải hỏa hoạn, mẹ và bố qua đời trong cơn hỏa hoạn đó. Cổ phiếu bố đầu tư cũng bị người khác cuỗm mất, tổn thất nặng nề, từ đó cảnh nhà sa sút. Anh và em gái chuyển đi khắp nơi, mấy thứ mẹ lưu giữ cũng dần vơi bớt, chỉ có cái này, em gái khăng khăng muốn gìn giữ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 Q. b2 U  D& _$ S2 d  o
Đó là chiếc mặt nạ sói xám.
- B' q4 ?/ l0 V* c1 C* Y, q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Huy không kìm được lòng mà gỡ cái mặt nạ kia xuống.
/ S  `9 d5 o7 K8 D$ \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thần thái sói xám sống động như thật, há miệng để lộ răng nanh, tựa như muốn cắn người. Lý Huy vươn tay vuốt vuốt chiếc mặt nạ, nhớ lại cảnh tượng trước kia.
©2022 Kites.vn | " q# @+ {6 \% V7 O" PAll rights reserved
Cuối cùng anh liếc đến khóe miệng con sói, nơi đó có một vết bẩn màu đen, không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& r3 u: M7 f6 Q  K5 D% ^2 h
Trái tim anh bỗng chốc run rẩy, cơn lạnh thấu xương từ cột sống lan ra khắp cơ thể, ngay cả lông tơ cũng dựng cả lên.
9 t; w5 e+ V' O: H5 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh biết lai lịch của vết bẩn này.
©2022 Kites.vn | . _" [5 s8 R0 J5 [0 I: tAll rights reserved
Hình ảnh tối tăm lần nữa xuất hiện trong đầu, gã đàn ông đeo mặt nạ đầu sói, đâm từng dao từng dao lên người phụ nữ mềm oặt, máu tươi văng tung tóe, nhưng gã đàn ông đó vẫn không hề chùn tay…
0 L4 H1 d7 H- d" }2 f4 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Giống như có gì đó đẩy mở rồi lại bao vây phòng tuyến của Lý Huy, anh bất giác quay trở lại bàn làm việc, cây bút trong tay khua khoắn như bay. Một loạt hình vẽ xuất hiện trên giấy. Mắt anh hoa lên, đại não choáng váng, nhưng cái cảm giác hưng phấn này mỗi lúc mỗi mạnh mẽ, tựa hồ như ngôi sao bùng nổ trước bình minh.
( c2 W8 X7 y) l4 a7 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh không chút chú ý rằng, bản thân đã lặng lẽ đeo chiếc mặt nạ đó lên đầu.
©2022 Kites.vn | 9 F: {3 h! x. H+ w& p- VAll rights reserved
Trong phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng ngòi bút soàn soạt vẽ lên tờ giấy, ngọn đèn vàng kéo cái bóng anh thật dài, phía trên cái bóng hình người ấy có một cái đầu sói.
3 g0 P1 v- L9 K. r0 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng đồng hồ báo thức bỗng chốc vang lên, cắt ngang công việc của Lý Huy.
©2022 Kites.vn | % v6 A" w8 J& C7 PAll rights reserved
“Hỏng bét! Phải đi làm rồi!”
+ U) _; d: J6 R9 w- B3 ?' e" s' g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh vội vã thu dọn đồ đạc, bỗng phát hiện ra bản thân đang mang mặt nạ đầu sói, anh rợn cả tóc gáy vội tháo mặt nạ xuống ném lên sô pha.
©2022 Kites.vn | 7 H; R5 z! E2 T8 OAll rights reserved
Chiếc đầu sói nằm trên sô pha, vẫn duy trì tư thái muốn cắn người đó.
/ t: b+ d4 f  ?  x9 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh nhìn chăm chăm vào nó hồi lâu mới bước ra khỏi cửa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 T+ X' q2 Z6 V9 e. _% t
Khóe miệng đầu sói nhếch lên, hé ra một nụ cười quỷ dị.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! Z- S, [( x/ i4 Y5 M1 ~

Bình luận

duyệt duyệt, ^^  Đăng lúc 2-6-2017 01:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-6-2017 20:02:31 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm: tiểu thuyết
) f+ M4 l+ m8 {7 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 V- U( B6 b8 a5 o7 c0 l
Tên tác phẩm: Chiến tranh năm 1938
©2022 Kites.vn | 5 v- f9 o3 k: v+ BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  u, I6 X( ^0 W! U: r7 y
Tên gốc: Chiến khởi 1938
©2022 Kites.vn | ; j& T& O& H/ x3 I  _All rights reserved
©2022 Kites.vn | & X) K/ o/ J+ {+ k: C$ T5 J7 uAll rights reserved
Tác giả: Phong Đâu Tử
©2022 Kites.vn | All rights reserved( R8 ]2 p+ U0 B2 }- r1 W0 {
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ z3 \$ w7 c0 j8 w+ @% z" t
Thể loại: Xuyên không, thế chiến thứ hai, Tây phương, hiện thực
©2022 Kites.vn | All rights reserved. {+ C) n; c' f% c  n4 J, [4 l
©2022 Kites.vn | 2 O! h+ p2 D1 x+ l# yAll rights reserved
Chuyển ngữ: ~Mộc~
©2022 Kites.vn | ; W! }0 @" Z% z; Y6 ^( {All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 G# g. l7 i" t3 S  ]  |
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
©2022 Kites.vn | / q$ Q) F' Q5 O8 l% LAll rights reserved
; f8 M( o' o) F" \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 111 chương cả ngoại truyện
1 w% V& O; S4 A8 p9 L0 s3 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ m1 u9 V) M  a+ B# A! jAll rights reserved
Nguồn raw: Tấn Giang
©2022 Kites.vn | + U1 p: c- a, V, I4 j; T9 XAll rights reserved
) @. L% E7 K( w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ: 1 chương/ tuần
©2022 Kites.vn | ) p. }' i6 E' o/ R+ m# D+ [8 {All rights reserved
5 t0 @  R% B) x& |/ A8 A% Y1 y8 N7 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đăng ký làm poster: Có

©2022 Kites.vn | # \5 B8 o5 L9 r7 M0 {& b3 wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 t: S0 h! T/ e: z' n. z2 H" lAll rights reserved
Văn án:

6 k2 v/ a; s" B, H©2022 Kites.vn | All rights reserved
, P# e9 C; F, L- K; c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tỉnh mộng vào năm 1938, nơi bắt đầu của thời kỳ đen tối.
$ W: _) H& e, R& a/ ~" i) t; y( u9 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
! T4 x: y: x# |5 `+ {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chiến tranh, sinh tồn.
$ w/ ^4 u3 V" b4 h2 J/ O5 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 Z9 K* Q: W% \8 Y3 |+ m8 {
Nhờ cậy ai, gặp gỡ ai, chia xa ai, đánh mất ai.
©2022 Kites.vn | 6 I% N* t$ [* ^0 X+ r9 K! Z. M& fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 V2 w; N+ u, k! ]1 p# fAll rights reserved
Tôi khát khao trở về, chốn về lại tứ bề bất ổn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 Z! ^! r5 R. C4 o; s4 L! R' r% q
©2022 Kites.vn | All rights reserved# @: v2 i4 ~. U% ?8 ^
Trằn trọc kinh niên, đột nhiên phát hiện.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' s8 L4 s) U" [. G- U9 U/ u
2 U$ c, U( W5 ]3 x) l2 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong thời đại này, nơi an toàn nhất không phải Bắc Cực, mà là ở bên cạnh người.
©2022 Kites.vn | . v% d' Z5 u* ?* k# B0 X+ UAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- a; O7 _4 [+ ^  M) M0 a
Cha, con nhớ con là một người lính của quân đội vĩ đại nhất, của quốc gia vĩ đại nhất, trước mặt chúng ta, thế giới sẽ phải ngừng thở, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để quyết tử chiến một trận, tính chính nghĩa của chiến tranh, tùy thuộc vào việc nước Đức giành được sống còn, vì thế, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như cần thiết, chúng ta sẽ biến cả thế giới này, thành nhúm tro tàn.
©2022 Kites.vn | 3 @4 D3 F1 j( GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 G# S0 X0 s. q0 x
Mẹ, người mẹ vinh quanh và thiện lương duy nhất của con, con biết mẹ còn đau khổ hơn tất thảy ai khác, em trai Alexander cũng sắp sửa thành người lớn rồi, phải chăm sóc mẹ cho tốt, cả đời luôn phải chăm sóc mẹ cho thật tốt. Cha ơi, chúng ta còn phải tham gia lễ cưới của Alexander nữa, đã mấy lần con mơ thấy cha, tất cả chúng con xin tuyên thệ với người, chúng con nhất định sẽ quyết chiến đến cùng với tên Phát xít cuối cùng trên lãnh thổ quốc gia chúng ta, nếu như con được sinh ra lần nữa, con cũng sẽ hiến dâng sinh mạng ấy cho tổ quốc.
, Z- L- U: \4 \0 E8 Q; j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. w. W+ U- v# u$ f
PS: Nội dung trong thư không liên quan đến nội dung truyện, hai bức thư đều là thư nhà gửi trong thế chiến thứ hai, bức thứ nhất của binh sĩ người Đức, bức thứ hai của binh sĩ Liên Xô.

©2022 Kites.vn | All rights reserved$ x, I& t. R+ K! {0 e( Y
©2022 Kites.vn | 4 O9 @, H0 ]0 Z/ DAll rights reserved
1/2 chương 1:
' W" a; u* w0 q: V3 Q: r* k6 b7 w2 D©2022 Kites.vn | All rights reserved

8 h1 q+ A# U# D2 a, }$ A©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 `* C$ A+ _% D% g! E1 M0 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2022 Kites.vn | - G2 \7 Q" Z  Y, c. Z$ r7 J/ xAll rights reserved

Bình luận

Yup yup, đôi khi vừa đọc vừa tra cũng thấy thú vị ^^  Đăng lúc 11-6-2017 10:31 PM
Ít ra em còn tra được, có nhiều thứ viết chế tra mới lòi mắt em ạ :)))))  Đăng lúc 11-6-2017 09:16 AM
@Chị Phi: làm rồi mới thấy đề tài lịch sử khoai quá luôn (-_-;)  Đăng lúc 10-6-2017 08:11 PM
Wow thế chiến II, c cực thích thời này và cũng đọc truyện này rồi, ủng hộ, ủng hộ ^_^  Đăng lúc 10-6-2017 01:59 PM
trời, cô chui zô cái hốc bà tó này luôn á hả, đuổi đuổi, chỗ này cho editor, cô vào đăng 1 bài đê :3  Đăng lúc 4-6-2017 10:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-6-2017 09:47:01 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm: Tiểu thuyết
©2022 Kites.vn | 1 Q- a) I, O/ P  iAll rights reserved
Tên tác phẩm: Thời đại sau tình yêu
©2022 Kites.vn | ) R" s' B; Z. h6 t3 [" {2 YAll rights reserved
Tác giả: Loan
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ I+ [( U$ x; C3 B2 {% w2 L
Thể loại: Hiện đại
©2022 Kites.vn | 1 l$ e' ^- w' E, [" fAll rights reserved
Người dịch: Mingming2506
3 A. m  K/ [: H3 V* k( H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã ra hết
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ b7 |* X3 G2 ^( W
Độ dài: 82 chương
2 N6 h8 Q) Z1 Q. v! v: w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1159935
; ^8 I+ U) S8 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ: 3-4 chương/ tuần
; {( [. p# J) d2 d; X, h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đăng ký làm poster: Có
% N! C: Z/ h2 q5 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % M! k2 Y7 v! c5 u" T! G8 jAll rights reserved
Giới thiệu sơ lược:
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 G9 G1 e* \& L. ^  Q: q' ?
/ m1 P1 c# |* Q2 a% e( k9 i©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ J8 |, d" C8 L" [
Văn án
  ^' X+ \# @/ i: X  m$ Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mông Qua trong mắt Hạ Nhật là cậu hoàng tử bé cô độc lại bướng bỉnh, là chàng kị binh nhẹ tình cờ rơi xuống nóc nhà, là người mà cô trước năm hai mươi ba tuổi đã dùng hết sức để yêu, là kẻ mà cô sau năm hai mươi ba tuổi đã dùng hết sức để quên. Cô đã cố gắng giải thích chín con chữ đơn giản rằng “Tôi yêu cậu nhưng không liên quan đến cậu”* (Nguyên văn: Tôi yêu cậu nhưng việc đó không liên quan đến cậu) này, cứ giải thích, giải thích mãi đến sau cùng cô cũng mệt rồi.
©2022 Kites.vn | : K8 u! A7 Y9 C$ t% z' q7 i0 GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, W+ a( `& k& e% V7 q: E
Hạ Nhật trong mắt Mông Qua là ngọn hải đăng, là hồ nước lặng yên nơi rừng sâu, hắn vẫn luôn cho rằng cô sẽ mãi mãi ở nơi đó, quay đầu lại liền có thể nhìn thấy, nhưng rồi có một ngày hắn tìm không thấy cô nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' g. f9 ~6 X0 |7 r- C
©2022 Kites.vn | / L9 f* [- E5 Q! D* Z, q" ]$ pAll rights reserved
Tô Hồng Liên với Mông Qua là niềm ao ước, là giấc mơ hão huyền thời tuổi trẻ, mê hoặc đi đôi mắt của hắn.
) z$ H5 t& k: q- c/ S5 U, {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* |" t9 A. M7 [2 h. h- w
Mông Qua với Tô Hồng Liên là tình yêu, cũng là một thứ tượng trưng, đến cuối cùng cô cũng không biết là gì nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 G, _% V) m8 R& c' R: j2 S
©2022 Kites.vn | ' s7 K% F! D' w# e, v" T6 AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 T7 `. d8 U5 `" j; BAll rights reserved
Chương 1: Lời mở đầu
©2022 Kites.vn | 7 x0 d* o/ r% u7 \" j& v2 eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ @7 I6 w# v4 T' U7 }. p
Bầu trời trên sân bay Thủ Đô vào năm năm sau vẫn xanh như thế, cảnh vui buồn ly hợp trên sân bay vẫn mãi không hạ màn. Vẫn người qua kẻ lại, có người rời đi, có người trở về, có người ăn mừng gặp lại, có người đau lòng chia ly, hết thảy dường như chưa từng đổi thay. Ở trung tâm sảnh chờ khách vẫn còn đặt bước tượng khắc năm năm trước, trong sảnh phòng to lớn cây cối vẫn xanh tốt như xưa. Năm năm đối với nơi này dường như chỉ qua trong cái chớp mắt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! W1 N, Q8 H: V6 x# E6 W7 }
©2022 Kites.vn | 9 c0 |) d, n  ^: q* P  bAll rights reserved
Năm năm có thể làm gì?
% l% j& J$ \) |# r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. L5 S! w  ]- J8 j
Năm năm có thể khiến cho một đứa trẻ từ oa oa chào đời đến bập bẹ từng tiếng, đến biết nói chuyện, đến biết đi đứng, đến biết đếm từ một đến một trăm, đến nhận thức được rằng bầu trời thì xanh còn vầng mây thì trắng. Đến biết gọi tên người thân yêu nhất của mình.
©2022 Kites.vn | " B7 b# H' X! M" {  pAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' K1 r3 H& Y* ~/ G% B" M( G4 [All rights reserved
Năm năm có thể khiến cho một mầm cây có thể trưởng thành khỏe mạnh, cũng có thể làm biển cả hóa nương dâu.
1 L# A! c7 d$ {2 w- S9 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % v$ \# G$ |3 M  C3 RAll rights reserved
Năm năm có thể làm mờ đi gương mặt của một số người, làm mờ đi một số đường nét, khiến hồi ức lắng đọng thành cát đá trong hồ, khiến một số vết thương nhạt đi theo năm tháng.
$ D! E5 X4 K/ M( X9 ?4 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 _4 c& q" \$ M2 B, _- x! bAll rights reserved
Cho nên, Hạ Nhật cảm thấy năm năm là một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 \) r3 X* E: W$ ^: m
©2022 Kites.vn | 1 g* c4 x6 g% J8 O# R5 BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; n: o& r3 X1 R# _  p; D% HAll rights reserved
Nhật Hạ tựa người vào cái cột ở một bên, híp mắt nhìn bóng hình của bản thân trên chiếc cửa sổ bằng kính chạm đất. Lôi thôi luộm thuộm, có chút giống kẻ lang thang cũng có chút bụi bẫm. Đây là nhận xét của A Thụ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& Y% @* v& k! f* Y7 L5 r. H
; N+ H& E0 M9 {; t* `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Dùng tay kéo khóe miệng, Hạ Nhật mỉm cười với chính mình trong kính, tiếp đó lại nhớ đến lời A Thụ nói, rằng A Nhật cười lên trông luôn ngốc nghếch ngây ngô, vì thế, nụ cười biến thành cơn tức giận. Cô cười lên nào có ngốc đâu.
©2022 Kites.vn |   q7 `: `: B/ q* I& kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 a$ I% Q* v7 W2 Q" [* B& ~% CAll rights reserved
“Hạ Nhật, là Hạ Nhật phải không?”- Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến Hạ Nhật giật mình một cái, sau khi nhìn rõ người vừa đến xong, nụ cười liền ngưng lại trên mặt cô.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 z" w9 K' R2 m5 ^. d: ?3 v$ ]
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 h( B' b, ]: v5 T- _* D
Vài tiếng đồng hồ trước, A Thụ hỏi rằng cảnh tượng tương phùng trong lý tưởng của cô là ở nơi nào, lúc đó, cô thuận miệng trả lời là sân bay. Theo như khảo sát Uy Quyền của truyền thông phương Tây, cảnh tượng tương phùng trong lý tưởng của nữ giới là ở sân bay. Nếu như có thể lựa chọn lại, Hạ Nhật nhất định sẽ đổi đáp án. Kì thực, vẫn là không gặp lại thì tốt hơn. Trong đời luôn có một số việc bạn không muốn nghĩ đến, có một số người bạn không muốn gặp lại, ví dụ như người trước mắt cô đây.
©2022 Kites.vn | 3 t, o: \) a% M# TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 l5 I$ O, D, N+ P3 p9 CAll rights reserved
“Thật là em à... Hạ Nhật? Thật là em, mấy năm nay em đã chạy đi đâu thế? Hạ Nhật, tôi không ngờ được sẽ đụng mặt em ở đây đấy...” – Ông bạn dáng vẻ đường đường với bộ dạng suýt chút mừng đến phát khóc này...
0 _/ g% q  v& O7 ]+ n7 {3 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # W* I1 Q' J: }3 dAll rights reserved
“Đúng vậy, là tôi đây, Thành Chí Cao.” – Hạ Nhật ngắt ngang bài diễn thuyết của gã.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ p# U0 c% E. d/ l8 n1 M9 W4 K
©2022 Kites.vn | 5 d8 K0 U0 N( y2 x; {5 tAll rights reserved
Thành Chí Cao đánh giá cô một phen từ trên xuống dưới, khe khẽ thở dài một hơi: “Hạ Nhật, tôi  cảm thấy em hình như thay đổi rồi, lại hình như không hề thay đổi.”
©2022 Kites.vn | , ]: P) E* I# [All rights reserved
©2022 Kites.vn | / y% o7 Y2 i# ~, EAll rights reserved
Hạ Nhật vẫn giữ tư thế ban đầu để nhìn gã, ông bạn này đã thay đổi không ít, người rắn rỏi hơn, cũng có khí chất hơn. Một thân áo vest, mái tóc chỉnh tề dán ngay trên đầu, hình tượng của một con người thành công.
! y! p; m' T1 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 ~0 h2 K- Q% _# ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Hạ Nhật, em biết không, năm năm nay Mông Qua vẫn luôn đang tìm em. Không chỉ phái người đi tìm, bản thân cậu ta cũng tốn không ít thời gian.” – Ngữ khí của Thành Chí Cao vô cùng nặng nề: “Em biết không, thằng nhóc đó sau khi em đi, cả con người đều thay đổi.”
* f! }! G5 F( Q8 H) \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) K: C$ d- f# W+ i1 u' w; [" RAll rights reserved
Hạ Nhật khẽ nhếch miệng, cô biết cái tên này nhất định sẽ được nhắc kèm theo mà, Hạ Nhật và Mông Qua, hai cái tên đã quấn lấy nhau suốt mười ba năm nay.
©2022 Kites.vn | 9 k5 r' Y0 H2 P, Z# G2 U4 NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 V! m: L5 [8 Z8 ^0 q/ L+ ^* C
“A Nhật.” – A Thụ kịp thời xuất hiện: “Đợi lâu lắm rồi phải không, bạn của cậu à?”
©2022 Kites.vn | 7 u' D4 ]& c/ s8 A/ NAll rights reserved
! W% l8 }4 B2 E. u$ N( d©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ” – Như trút được gánh nặng, quàng túi lớn túi nhỏ lên người, Hạ Nhật quay đầu nói một câu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ n" X/ m2 x, T, O
©2022 Kites.vn | All rights reserved" f( }- }4 r4 G% \5 v
“Thành Chí Cao, tạm biệt.”
©2022 Kites.vn | & C* ^7 Y0 P9 l. [6 r0 d+ e7 W4 HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 e$ W9 h% z8 @, W: Z9 Q& T( s$ KAll rights reserved
“Hạ Nhật, em không thể cứ như vầy mà đi được.” – Thành Chí Cao sốt ruột, nắm lấy áo của cô.
3 V  {. F: e% H( e' V6 I, a; I# q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 M+ m8 G. t3 I
“Được rồi, ý của anh tôi đại khái đã hiểu, anh nói với Mông Qua là không cần tìm tôi nữa, tôi cũng tha thứ cho cậu ta rồi, hết thảy của tất cả cũng đến đây chấm dứt. Thành Chí Cao, anh có thể buông tay rồi, nếu anh còn coi tôi là bạn.”
©2022 Kites.vn | $ O9 @4 s* y) D: Z1 \All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 a: q5 ]. q7 v: T' B  \8 wAll rights reserved
Hạ Nhật lặng yên nhìn tay của gã.
©2022 Kites.vn | 2 G5 S# I6 x1 y6 `9 MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 t2 Y. b, A0 l( S2 I: Y
Thành Chí Cao lặng lẽ buông tay mình ra.
©2022 Kites.vn | ; ?/ m; e, S  x/ v8 [All rights reserved
& x7 L$ t0 x4 J& ^8 E5 Z2 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 _6 l6 W: H5 n) {7 \& I. a
Đi ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  I) {# ?3 O3 S" A; i: h2 @
% U9 l+ w2 f' ]3 |& m9 D( ]* S©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Mông Qua là ai?”- Trên xe, A Thụ hỏi: “Anh ta đã làm gì có lỗi với cậu sao?”
©2022 Kites.vn | 9 r' v3 R( D% H6 U0 C0 aAll rights reserved
% V0 v4 t& K6 R6 y/ t5 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hạ Nhật tựa đầu lên ghế, cái tên người Đài Loan nhiều chuyện này, lười nhác nói: “Mông Qua đương nhiên là Mông Qua. Cậu ta không làm chuyện có lỗi với tớ, chỉ là thiếu tớ rất nhiều tiền thôi.”
5 A% n+ V" u" O9 R2 i, f) S+ V$ U! X# B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 _+ p. `3 m0 \: z% YAll rights reserved
“Bao nhiêu? Bao nhiêu cơ?” – Quả nhiên, đồ mê tiền liền có hứng thú ngay.
©2022 Kites.vn | " _0 N; S9 [9 Q4 z" q1 tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ s- g5 q2 W: q* _/ D! l) ]# h
Liếc cậu ta một cái, Hạ Nhật tự mình nhắm mắt lại. Chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ khiến cô đau đầu chóng mặt.
©2022 Kites.vn | 7 l) }* Y7 U8 ^( m% D8 zAll rights reserved
! n5 q8 f, E: q& c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Một tràng tiếng thắng xe bén nhọn kèm theo màn chửi rủa đầy tức tối của tài xế taxi kéo Hạ Nhật trở về từ trong cơn nửa tỉnh nửa mê, lúc mở mắt ra, tài xế taxi đã nổi giận đùng đùng mà bước xuống xe rồi.
©2022 Kites.vn | ( o+ h' ~0 p: bAll rights reserved
; T6 A/ C+ U9 B+ T9 h' ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chiếc Porsche màu xám bạc thình lình chặn đứng đường đi.
©2022 Kites.vn | ' o4 c7 U1 x+ J7 g+ aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; k$ K  {0 Q# g$ TAll rights reserved
Sau khi quay kiếng xe xuống, ngoái đầu ra ngoài, nhìn rõ mọi thứ, trong lòng Hạ Nhật dâng tràn cảm giác mệt mỏi nặng nề.
©2022 Kites.vn | ( y! D9 Z4 C8 E" W2 gAll rights reserved
. W# ^; e" d2 |5 X$ O+ L+ F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn đứng dưới ánh mặt trời, gương mặt anh tuấn, thân hình thon dài, quần áo chỉnh tề, còn có chiếc Porsche bên cạnh hắn, nghiễm nhiên giống như cảnh tượng bước ra từ trong phim thần tượng, màn chào hàng đầu tiên của nam chính đẹp trai nhiều tiền.
( |) q" L+ j& f- w. r9 `% J9 {1 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: P0 G5 v/ ~  r# ~3 g
Nhưng Hạ Nhật đã qua cái độ tuổi mê phim thần tượng rồi.
' l4 Q% H* Y5 e4 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# @  S: w# i  ~- O
Hắn cứ như thế mà nhìn thẳng chằm chằm vào cô, đáy lòng Hạ Nhật thở dài một hơi. Thôi vậy, hết thảy của tất cả cũng nên đến hồi chấm dứt rồi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 m) B; t2 p5 F% V2 \$ `" l2 B( Y
©2022 Kites.vn | All rights reserved: T! L4 Z6 D% `* M
Bước xuống xe, Hạ Nhật mở miệng: “Mông Qua, đã lâu không gặp.”
©2022 Kites.vn | 8 f* @$ w) N) v, iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 N$ [. t) ^6 d
Đúng vậy, đủ lâu rồi, lâu đến có thể bình tâm hòa khí để đối mặt rồi. Hạ Nhật còn nhớ năm năm trước có bao nhiêu oán hận đối với con người này, hận không thể chưa từng quen biết hắn, Hạ Nhật vẫn luôn rất hiếm khi hối hận đối với chuyện mình đã làm, nhưng duy nhất đối với hắn, cô hối hận rồi, hối hận đã quen con người này, hối hận đã yêu con người này.
©2022 Kites.vn | ( A7 S# {0 p! o/ {All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( X2 F" E) l2 q5 a; }All rights reserved
“A Nhật...” – Hắn rũ mắt xuống, chọn lựa không nhìn vào mắt cô.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  d2 [+ R0 C, n+ C
©2022 Kites.vn | ( t' Z# q( y, E; ?All rights reserved
Hẳn là áy náy, Hạ Nhật nhàn nhạt nghĩ.
: K: i. W7 s$ v5 Z$ r4 A. T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' Z  J0 k8 h: P; N
“Mông Qua, Hạ Thiên chết rồi, cho nên hẳn cậu biết là tôi không muốn gặp lại cậu nữa. Sau này, đừng tìm tôi nữa. Cho dù có tình cờ đụng phải, cậu cũng hãy vờ như không quen tôi đi. Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi đối với cậu. Xem như cậu trả nợ cho tôi.”
6 I1 M" S7 ^  Y  U3 e  M+ {. M8 \/ V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( |/ ~! [/ l8 \" S
“Hơn nữa, tôi không muốn gánh lấy thù hận. Nó quá nặng nề rồi, Mông Qua à.”
0 K% H4 t( y6 S% |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' {! D0 \" Z* D. ^5 b1 \9 G3 D. Z
Chỉ có như vậy mới sẽ khiến cả hai người đều chết tâm.
& k0 d0 d1 o: ~, z& [©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# G# w  J) _/ c& S6 Z% @, `
Có trời biết, để nói ra lời như vậy cần tới bao nhiêu sức lực. Hạ Nhật nhắm mắt lại, ánh mặt trời gay gắt xuyên qua mí mắt, châm chích khiến người ta muốn rơi nước mắt. Hạ Thiên, Hạ Thiên, đứa trẻ luôn lòng thòng nước mũi quấn quýt theo sau mình kia, cậu bé có nét cười rạng rỡ kia, chàng trai có gương mặt giống hệt cha mình kia...
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 ]" h6 j8 m- s  B5 [
©2022 Kites.vn | & B' e4 ^) k0 M8 T8 A9 r. C3 ZAll rights reserved
Một tiếng động vang lên, khi mở mắt lại, Hạ Nhật nhìn thấy Mông Qua ngồi bệt trên mặt đất, mặt xám như tro, hắn kinh sợ mà nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ khó thể tin được, bất lực, sợ hãi, cơ nhỡ, khẩn cầu...
" S. ]- i9 z* F6 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cứ như thế mà nhìn đăm đắm vào cô.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  d2 L4 W) E& H6 h' c4 H
: E) r4 k" K7 b: z7 N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hạ Nhật khẽ đưa tay, cuối cùng lại bỏ xuống. Hóa ra bản thân vẫn ngốc nghếch muốn kéo hắn dậy vào thời khắc này, cô không nhìn nổi dáng vẻ bây giờ của hắn, nhưng hiện tại cô cũng không có sức để kéo hắn dậy. Mở cửa xe ra, cô không nhìn hắn lần nào nữa, chiếc taxi lướt qua bên người hắn.
5 [8 B& `9 i! |9 Q+ v3 W+ l6 o3 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, A6 u2 Z0 V0 H5 f0 [9 S- ?
Nhìn chiếc taxi dần dần đi xa khỏi mình, sau cùng biến mất giữa dòng xe lớn.
©2022 Kites.vn | " Q+ |) e0 R8 |! Q; k4 R3 gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " s+ z' \4 B9 F2 G# vAll rights reserved
Mông Qua đột nhiên muốn cười lớn, có thể cười lớn bao nhiêu thì cười lớn bấy nhiêu. Xem đi, ông Trời sau khi cho hắn nhiều cơ hội đến thế cuối cùng cũng buông tay từ bỏ rồi.
* P# B' z, X0 h4 t- @2 M/ o©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 n0 L- |# I, _( Z
Hắn nhớ đến một lời thoại trong phim điện ảnh rất kinh điển, gieo nhân nào gặt quả nấy.
8 n, R8 c- t2 C4 f2 N  M; G( I* x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 u7 ^3 w3 p; ]) K$ R2 ~All rights reserved
Hạ Thiên chết rồi, Hạ Nhật sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa, sẽ không bao giờ nữa. Mông Qua đột nhiên thấy sợ hãi, hai mươi tám năm nay lần đầu tiên nỗi sợ chân chính sinh ra từ trong lòng.
©2022 Kites.vn | 7 Q, I& j* G9 i/ G+ [  f6 H3 yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# s3 v. h. E" y3 V% B/ z8 J3 I, T
Hạ Nhật bảo không muốn gặp hắn nữa, Hạ Nhật trước giờ đã nói là làm. Vậy, sau này bản thân nên làm sao đây? Khoảng thời gian dài đằng đẵng sau này hắn nên làm sao mà sống đây?
©2022 Kites.vn | All rights reserved& X: \7 p+ M" K6 ~
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 ?# u. t0 j7 x# Q. i/ ?
Dòng người qua lại sôi nổi không ngừng, điện thoại vang lên, Mông Qua ngây dại nhìn cái tên nảy lên trên màn hình, Tô Hồng Liên, Tô Hồng Liên...
©2022 Kites.vn | & }: R% i  y. v( ]+ OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! V2 f# v8 k2 _+ g6 K. y* k4 UAll rights reserved
Giơ tay lên, món đồ hiện lên cái tên Tô Hồng Liên trong tay vẽ lên một đường cong hoàn hảo trên không trung, theo tiếng động không to không nhỏ mà vỡ nát.
©2022 Kites.vn | 8 G' Z) J. |& N8 H! v$ FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! C1 g  Z$ |+ ]: k5 fAll rights reserved
( \  f- ?# _3 e+ b! o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong chiếc taxi bên này, người tài xế taxi kia đột nhiên kêu lên, miệng thất thanh nói: “Mẹ ơi, khó trách anh chàng đẹp trai ban nãy nhìn thấy quen mắt, hóa ra là tổng giám của T.R.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 N3 ]" u0 ~- U+ f0 v4 V( n
3 b; }: Z4 s/ O©2022 Kites.vn | All rights reserved
“T.R là thứ gì?” – A Thụ hiện tại đã có thể vui mừng mà chen lời, Hạ Nhật nghĩ sự yên lặng trên đường đi của cô sắp nghẹn chết cậu ta rồi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 B) u  y  o+ d: b. ~2 p" A
©2022 Kites.vn | All rights reserved- h" {2 n* _& ~. g
“Hai người mới về nước phải không? Ở nơi này, T.R không người nào không biết, không người nào không rõ. T.R này là ông trùm đầu rồng trong giới giải trí, thời gian thành lập cũng không dài, nhưng tổng giám của họ, cũng chính là anh chàng đẹp trai ban nãy giỏi thủ đoạn, đủ năng lực, hậu phương lại vững, trong mấy năm ngắn ngủi đã thôn tín rất nhiều công ty lớn trong giới giải trí. Hiện tại muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, công ty họ năm ngoái còn lên được Bảng sáng nghiệp. Một người bạn của tôi mua cổ phiếu của họ, giờ thì phát tài rồi.
©2022 Kites.vn | ! G# \6 M/ A$ M/ F) j( ]All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 `4 _5 K: D7 D" ~! w6 N
“Thiên chi kiêu tử, Thiên chi kiêu tử*. (Con cưng của Trời) Ông nội là nhân vật lớn được nhiều người kính nể, cha là ông chủ của công ty xuyên quốc gia, thật sự là đại thiếu gia ngậm chìa khóa vàng mà ra đời.”
2 }. s  s& Q- f! z6 b1 Y) A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 A! S" H! M5 ?6 s1 s
“Woa woa, woa, Hạ Nhật, là anh chàng vừa giàu có vừa đẹp trai đó! Là bạch mã đó!” – A Thụ huých huých Hạ Nhật.
©2022 Kites.vn |   `+ J4 Q( ~9 q* ^0 X9 N" Z, DAll rights reserved
©2022 Kites.vn | % Q- v1 T* y& `# Z5 M( i3 F. YAll rights reserved
“Ngậm miệng! Tớ mệt rồi, A Thụ.” – Hạ Nhật lại nhắm mắt lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ p/ c3 F/ C5 j7 z9 \
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 E# U# J5 d! y
Tổng giám? Hạ Nhật còn cho rằng hắn sẽ là một nhà dương cầm xuất sắc. Mông Qua, Mông Qua mười tuổi đã có thể đàn lưu loát rất nhiều danh khúc nổi tiếng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; V9 A: R+ t. S, l; X) ]7 w
©2022 Kites.vn | 5 D' d+ r9 Q. p& L: e2 M! RAll rights reserved
Khi lần đầu tiên gặp hắn, tay của hắn một bên lướt trên các phím đàn trắng đen, một bên ngước mặt bướng bỉnh nhìn vào cô, sau đó trừng mắt với cô. Năm mười bảy tuổi, Hạ Nhật từng xem một bộ phim điện ảnh tên là “Nhà dương cầm trên biển”. Lúc đó, cô cảm thấy Mông Qua có thể sau này sẽ trở thành một nhà dương cầm trên biển, đa tình lãng mạn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, b# `. H- L' Y3 N
©2022 Kites.vn | All rights reserved) |, q% M" h/ x/ T3 f" B) I
.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ }, a! F+ l/ D- c* `$ S/ e
.
) K. X2 D  L% V. D+ u) Z# o©2022 Kites.vn | All rights reserved
.
. w& G" d; {5 p8 j5 S: S1 r' T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hết chương 1.

Bình luận

đã duyệt, bạn xem tin nhắn nhé ^^  Đăng lúc 10-6-2017 10:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-6-2017 11:47:53 | Xem tất
Em xin đăng ký lại tiểu thuyết
1 o2 g- c, ~# M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm : Trọng sinh Tinh Kiên Vương (Trọng sinh một lần sóng vai vương)
©2022 Kites.vn | : V0 B; P) j+ h& n2 Y$ VAll rights reserved
Tên gốc:
重生之一字并肩王

Tác giả: Thiên Diệp Đại Sư
©2022 Kites.vn | ( D. i% r' m( x  w: _% a5 d6 wAll rights reserved
Tình trạng: Đã hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 T  m, }/ W9 t$ V( y" g" \. m
Số chương: 216 chương
©2022 Kites.vn | All rights reserved& P# [# s9 @7 Z) Y! J6 t7 e) b3 ]9 j& g
Thể loại: xuyên không, cung đình chính trị.
7 |9 t( H6 o) L% C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn raw: http://www.dhzw.org/book/68/68623/ nhưng em xin được bản raw từ đây https://yeutinhcac.wordpress.com ... _thien-diep-dai-su/
% g2 l& s! x) x* J©2022 Kites.vn | All rights reserved
Editor: Nebikyo
" E3 j- A. l" l; a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ: 2 chương/ tuần.
©2022 Kites.vn | 8 k' Q0 I% X9 wAll rights reserved
Đăng ký làm poster: Có
©2022 Kites.vn | , z: A( w, Z; y- @+ i( p1 E4 c9 t7 HAll rights reserved
Giới thiệu và 1 phần chương 1+chương 2 ( vì có thể đọc nội dung chương đầu cảm thấy chưa có gì đặc sắc nên em xin phép đăng 1 phần chương 1 và 1 phần chương 2)
©2022 Kites.vn | # u  L0 J& i& V4 y# @- L/ xAll rights reserved
Trọng sinh Tịnh Kiên Vương giới thiệu vắn tắt:
4 V$ e' @. Q  b- m3 }) k( f©2022 Kites.vn | All rights reserved
<<Kinh sử toàn giải>> 1? Không cần.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! K) ]( r0 g  T
<<Trị quốc phương lược>> 2? Không cần.
% F2 U; X5 L& k0 e) ?8 K( S©2022 Kites.vn | All rights reserved
<<Nông sự toàn thư>> 3? Không cần.
4 X6 G3 G6 _1 S# @©2022 Kites.vn | All rights reserved
<<Phòng trung bí sự>>4? Không cần.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  Q" G8 A  J; b) ]4 N
Ế? Còn có tranh minh họa sao? Giữ lại trước đã!
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 h, S* O6 Q1 Z
-
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 V; _: i3 |- c0 |/ X
1Sách phân tích lịch sử
©2022 Kites.vn | ! f2 P4 a+ @3 b3 z! [All rights reserved
2Sách phương pháp, sách lược trị quốc.
©2022 Kites.vn | ' I" p( C! L5 y* j) J: iAll rights reserved
3Sách dạy việc nhà nông
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 u: e0 W2 `7 }1 ~  f
4 Sách những chuyện bí mật trong phòng. ( ví dụ là : Xuân cung đồ đó… )
' P" T9 U+ M3 U; c. B( F5 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
--
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 k( r0 R8 H" o3 b- Z
Lời giới thiệu:  
©2022 Kites.vn |   q2 z! B4 r+ h% ~5 O: l, ^All rights reserved
Ta là Thiên Diệp, một sát thủ nổi danh hai mươi bảy tuổi, làm lính đặc chủng được gần bảy năm rồi. Đã từng trải qua rất nhiều chuyện và cũng đánh mất đi rất nhiều thứ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; t6 [' `: e2 @3 J0 D/ c0 `+ ]
Trên thế gian này có rất nhiều người thiếu ta một số đồ vật này nọ, những thứ kia đối với người khác mà nói có lẽ nó không quan trọng gì nhưng đối với ta mà nói lại rất quý giá.
/ ~& `! K6 p2 h& ^& A7 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta cũng không bao giờ làm ra những chuyện ngu xuẩn kiểu như lạm sát người vô tội, đó là việc giết người kỳ dị, chẳng liên quan gì với công việc của ta cả và nhiệm vụ của ta là đưa nhóm ác ma lạm sát người vô tội ấy đi xuống địa ngục đối mặt sám hối với Diêm Vương!
©2022 Kites.vn | All rights reserved# S8 `# Y7 N4 K5 i3 L; O. ?
Mọi người thì chỉ biết rằng trên thế giới này có tồn tại một sát thủ thần bí khó lường, cũng chỉ biết vỏn vẹn tự xưng của hắn là thợ săn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 w3 @7 z4 q7 _2 B2 A! B# L
Chương thứ nhất: Săn chết? Xuyên qua
©2022 Kites.vn | All rights reserved" Y" S" N5 I2 S! F. y  e
Châu Phi, Congo ( tiền thưởng), rừng mưa nhiệt đới.
2 S% A' O- L( k6 x* f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đây là một mảnh rừng rậm rạp, vì mưa nhiều cho nên thảm thực vật nơi này tươi tốt dị thường còn thời tiết thay đổi thường xuyên là chuyện hết sức bình thường, khi thì mặt trời rực rỡ lúc thì trời mưa, oi bức vô cùng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# H& e' e/ j0 u, s% L# M
Một con đỉa bò bò trên một phiến "Lá cây", có lẽ nó đang rất đói và muốn hút lấy nhựa trên "Lá cây". Toàn thân nó cong lại, giác hút cực lớn hút chặt chẽ trên phiến "Lá cây" sau đó một đốt dùng sức và khoang bụng của nó tức khắc trở nên đẫy đà hẳn lên, điều quỷ dị chính là ở phiến lá cây này chảy ra từng dòng từng dòng chất lỏng màu đỏ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 ~# P' T1 x, ~% M: N7 d2 P
Thiên Diệp, thợ săn tiền thưởng, từ lúc nhận được nhiệm vụ đến bây giờ, hắn đã cầm súng bắn tỉa mai phục ở mảnh rừng rậm nguyên thủy này hai ngày hai đêm, làm một gã thợ săn xuất sắc, giờ phút này hắn hóa thân thành một tảng đá, từ lúc núp trong bụi cây vẫn không hề nhúc nhích, tâm tình không dao động chỉ giữ lấy cò súng chờ đợi thời cơ để tận hưởng khoái cảm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
©2022 Kites.vn | " d' h3 f1 R) b3 @. t8 v( Z5 oAll rights reserved
Ở đây có một con đường mòn, bọn buôn ma túy châu Phi thường thường thông qua nơi này để vận chuyển ma túy ra bên ngoài, một lượng lớn ma túy này được ngụy trang hoàn mỹ vô cùng, đi theo là đội vận chuyển tư nhân trang bị vũ trang tận răng, tuy việc này hung hiểm vạn phần nhưng đã tiếp nhận đơn đặt hàng của người đi thuê thì dù có khó khăn thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa thì cũng phải mạo hiểm thử một lần, dù gì thì hắn cũng chưa từng bị ghi nhận thất bại nào.
©2022 Kites.vn | 0 p7 y6 M; [4 w# i  Y' BAll rights reserved
Hai tháng trước, hắn thông qua người đại diện tiếp nhận một đơn hàng từ trang cá nhân thợ săn tiền thưởng trên web, đơn hàng là do một vị nữ sĩ gửi tới, lúc đó cô lấy toàn bộ tài sản của gia tộc ra chỉ còn lại chính mình để báo thù cho chồng và đứa con trai vừa mới một tuổi đã chết.
©2022 Kites.vn |   j7 r" Z+ l  y* \All rights reserved
Một buổi tối nọ bọn cướp hung ác đó vọt vào trong nhà cô, bắt cóc chồng và con trai cô còn chính cô thì bị giữ lại chuẩn bị tiền chuộc,sau khi tiền chuộc được giao xong cho băng cướp thì cái cô nhận được lại là thi thể của chồng và con trai mình, cô tuyệt vọng, gia đình tan tác phá vỡ hoàn bộ hy vọng của cô, cô bỏ hết gia sản của mình ra chỉ để đổi lấy mạng những phần tử được vũ trang đầy đủ kia. Bọn chúng đáng chết, vận chuyển ma túy, bắt cóc, vơ vét tài sản, không chuyện ác nào nào không làm, trời không trừng phạt chúng thì để Thiên Diệp đến thu thập chúng.
; [1 u4 i. T+ o  `©2022 Kites.vn | All rights reserved
"ì oạp, rắc rắc, sàn sạt" tiếng chân lội nước và tiếng cành khô gãy thỉnh thoảng truyền đến hơn nữa lại vô cùng bất thường, ta đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này toàn thân căng lên bắt đầu dung kính ngắm quan sát toàn bộ đường mòn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) Z) k3 I) V/ k, X
"Tổng cộng mười lăm người, cự ly thẳng năm mươi mét, có thể bắn không hạn chế không cần tính toán tốc độ gió và độ ẩm". Thiên Diệp mặc niêm trong lòng, nhìn tập trung vào ống ngắm thấy rõ ràng đầu của tên đầu lĩnh, ngón trỏ tay phải bắt đầu chậm rãi bóp cò súng.
6 c6 Q1 L3 s% X0 f" t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Rừng mưa nhiệt đới chính là như vậy, thảm thực vật rậm rạp dị thường, chỉ hơi lơ là một chút là địch nhân đã tới cách đó năm mươi mét, loáng thoáng còn truyền tới âm thanh quát mắng. Thiên Diệp làm một thợ săn tiền thưởng độc lai độc vãng, không có thói quen dẫn theo người quan sát, hắn tuyệt đối tự tin với tư duy và bản lĩnh của mình.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% M6 T  |0 E$ H) l  e
"Pằng!" họng súng đường kính 12.7mm loại CB-1367 không tiếng động phun ra một tia lửa khoảng cách năm mươi mét, một phát vỡ đầu.
0 X" C( U3 v' A8 q©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Pằng, pằng". Hai phát liên tục, hai tên cướp da đen lên tiếng trả lời ngã xuống đất.
, G$ N/ m( @2 c0 d7 D) ?8 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tội phạm sở dĩ trở thành tội phạm là do chúng hung bạo không sợ chết, lại được huấn luyện xuất sắc, sau khi trải qua tấn công đột ngột còn lại mười hai tên lập tức nằm sấp xuống mặt đất bắn tự do vào hướng viên đạn vừa bay tới.
7 R. ~; h1 F5 A; R& A©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Phi!" nhổ một bãi nước miếng, sau khi bắn chết ba tên buôn ma túy, Thiên Diệp đem súng bắn tỉa quăng xuống đất, theo đó gỡ xuống một quả lựu đạn trước ngực rút chốt bảo hiểm ra , cẩn thận dùng báng súng chặn lại xong xuôi vào tấm bảo hiểm, một khối quỷ lôi cứ như vậy được tạo ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ m: [, C. ?5 O$ P) h8 `- n
"Đây chính là súng ngắm tiên tiến nhất hiện nay, ta không tin bọn họ lại không muốn, ha ha." Âm hiểm cười một tiếng, Thiên Diệp liền nhảy về phía sau, liên tục trong rừng mưa, thân hình uốn khúc qua lại như con thoi, mà lúc này đạn của bọn buôn lậu cũng lên tiếng đáp trả, "Pằng pằng pằng, pằng pằng pằng" Tiết tấu âm thanh chỉ riêng AK47 mới có, đầu đạn nghênh tiếp cái gói Thiên Diệp phi qua.
©2022 Kites.vn | ! x1 t5 @0 Q3 p* E. x+ UAll rights reserved
Thiên Diệp cũng không trốn xa mà ở cách chỗ nổ phát súng đầu tiên khoảng hai mươi mét nằm úp sấp xuống đất, phủ lá khô cành khô lên người quan sát hành động của bọn buôn ma túy.
©2022 Kites.vn | 8 I' |9 W. g: UAll rights reserved
Chỉ thấy bọn chúng sau khi bắn phá một trận thì liền phân ra chín người, ba người một tổ đi tới phía trước tìm tòi, còn lại ba người trong đó có một người mặc áo khoác kẻ ca-rô còn hai người kia ăn mặc một dạng quân trang chỉnh thể thống nhất, lúc này Thiên Diệp nhận ra, tên mặc áo khoác kẻ ca-rô kia chắc hẳn là chính chủ.
©2022 Kites.vn | $ t5 }) }) j2 e% U  }  UAll rights reserved
"Oành!" Một tiếng nổ vang, dễ dàng nhận thấy là quỷ lôi do Thiên Diệp bày ra bị kích phát rồi. Lực sát thương của lựu đạn có hiệu quả trong bán kính từ bốn đến bảy mét, đối với loại hình tiểu đội ba người một tổ, lưng tựa lưng đi lục soát này cực kỳ hữu dụng, nổ tiêu diệt đồng thời ba sinh mệnh cùng lúc đó hấp dẫn sự chú ý của hai tiểu đội còn lại..
" a* O' a8 u# U0 v, P9 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đội buôn ma túy, hoan nghênh tham gia trò chơi thợ săn." Lạnh lùng cười, Thiên Diệp rút ra súng lục bên hông.
7 {( i# Y" ]! ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 t6 F/ W3 t% B0 U4 {
Quân đao Nepal sau khi xẹt qua mười bốn tên vận chuyển để lại một tên mặc áo khoác kẻ ca-rô cuối cùng, Thiên Diệp không nhìn nhầm, đây là mục tiêu người thuê đã nêu rõ, đùa bỡn thanh đao dính máu tươi, mặt Thiên Diệp mang tà khí nhìn mục tiêu đang ngồi run rẩy dưới đất.
©2022 Kites.vn | " K0 E  {7 D2 |& \All rights reserved
"Xong rồi, xong rồi, lần này vận chuyển hàng không thành, ta sẽ phải bồi thường toàn bộ, bây giờ ta không còn gì cả, không còn gì cả!" Tên này thần trí tựa hồ không còn rõ ràng, chỉ biết nói xằng nói nhảm.
- h2 v0 }: z9 u' C' p6 y. {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mặc kệ địch nhân điên cuồng như thế nào thì lúc này toàn thân Thiên Diệp cũng thả lỏng, ở trong mắt Thiên Diệp, tên này giống như là con chuột bị nhốt trong lồng còn Thiên Diệp là con mèo,  Thiên Diệp hưởng thụ loại cảm giác địch nhân run rẩy dưới chân hắn.
©2022 Kites.vn | 7 h( E# G& i. _5 zAll rights reserved
"Nếu đã vậy thì chúng ta cùng chết!" Đột nhiên trên người tên kia bốc lên một luồng sương khói, dốc hết sức lực ôm lấy Thiên Diệp.
4 R7 N6 Y5 T  ]( }4 ~+ A©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Chết tiệt!" Không đợi Thiên Diệp mắng xong, bom tự sát trên người tên trong băng đảng ma túy liền bị kích nổ, cùng với đó là bóng đêm vĩnh hằng cùng cô tịch, loại trạng thái này không biết giằng co bao lâu.
  y( f- V3 s  Q6 i4 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đợi đến lúc Thiên Diệp cố sức mở to mắt, ánh sáng mặt trời sáng rỡ chói lòa hai mắt, dường như toàn bộ thế giới chung quanh tức thì bị đình trệ chỉ có ánh sáng trắng vô cùng vô tận, theo bản năng, Thiên Diệp ngay lập tức dùng hai tay che mắt, chờ Thiên Diệp thích ứng được, cảnh tượng trước mắt gây cho hắn sự chấn động khiến cho nội tâm hắn thật lâu không thể công nhận chuyện này là thật.
©2022 Kites.vn | # D. P+ U' T! M$ U6 ]/ D3 s* K; EAll rights reserved
Chung quanh tường đổ.
©2022 Kites.vn | $ k7 S/ N# g1 @3 r% \; z' ~' yAll rights reserved
Thi thể chồng chất thành núi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 v: J( l3 r! N( e( ^* o" W7 |
Quạ đen đầy trời không ngừng lượn quanh phía chân trời giống như đang cười nhạo hết thảy thế gian.
8 h( w- i8 S! I( l) l  ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tuy Thiên Diệp không được tính là người tốt, lại còn giết người như ma nhưng hắn đã khi nào thấy quá nhiều người chết chi chít chồng chất cùng một chỗ như vậy chứ?
©2022 Kites.vn | 2 D9 j5 t5 `  p! C7 L3 `/ bAll rights reserved
...
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ l% @; I# S  p3 b
Bỗng nhiên có một dòng chất lỏng mùi vị kích thích được hắt lên người Thiên Diệp: "Là dầu! Không tốt! Bọn họ muốn đốt cháy thi thể!"
6 J' V6 |2 C! \3 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trải qua sự quan sát, Thiên Diệp phát hiện mình đang bị đặt giữa đống tử thi chờ xử lý, cho đến khi mùi vị này xông vào trong mũi Thiên Diệp mới làm cho bản năng Thiên Diệp tỉnh táo lại, Thiên Diệp dùng sức đẩy thi thể nhưng cuối cùng vì thân thể không có chút sức lực nào mà buông tha cho, miệng hắn há to lớn tiếng hò hét hy vọng những người xung quanh chú ý nhưng khàn giọng hét lên nửa ngày, miệng từ đầu đến cuối chỉ có thể phát ra âm thanh "Hê! Hê!"
; m$ d0 e/ `) |! H©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đội trưởng! Đội trưởng! Trước đừng đốt lửa, ở đây còn có người dân còn sống!" Một tiếng kêu to, với Thiên Diệp mà nói lại giống như âm thanh của trời , sau đó khoảng chừng có mấy người mặc trang phục binh lính bắt đầu đào hắn ra từ giữa đống tử thi.
©2022 Kites.vn | ! t. P6 K# b; z& o& m8 U! p# WAll rights reserved
"Vị công tử này, ngươi thấy sao rồi? có chỗ nào bị thương không? Có cần cứu trị hay không?" thấy trong đống tử thi vậy mà còn có người sống, tất cả các binh sĩ xung quanh "Rầm rập!" chạy lại vây quanh, có thể thấy được nhóm người này đều thật là nhiệt tình, không bao lâu sau có một vị trông như quan quân đi ra hỏi .
©2022 Kites.vn | 6 I8 K* X, Q% P8 Y. ]. ^+ K. k# qAll rights reserved
Đối với việc bọn họ hô to gọi nhỏ, Thiên Diệp không quan tâm mà trong lòng chỉ có sự chấn động, chấn động, hắn tự nhận mình đã từng tiếp xúc với các mặt của xã hội nhưng cảnh tượng trước mặt, các ngươi thật là ồn ào!
©2022 Kites.vn | - u6 A2 U. g+ O" uAll rights reserved
Cả người Thiên Diệp run rẩy đứng lên, giờ phút này hắn mới phát hiện cái mình đang mặc không phải là loại quần áo ngụy trang mình thích nhất mà là một thân áo vải rách không thể rách hơn được nữa, đứng ngay bên cạnh hắn cũng là một đám người cầm binh khí trong tay, chiến sĩ một thân khôi giáp! Hắn sờ soạng lung tung khắp người cho đến khi đụng tới quân đao Nepal thì tinh thần hắn mới có một chút khởi sắc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% r; u/ @$ F+ W( a6 q0 b4 Y( N! W  l
Vuốt ve độ cong của sống đao, Thiên Diệp thì thào lẩm bẩm: "Ông bạn già, chỉ có mi đồng hành với ta thôi sao?"
©2022 Kites.vn | / e; C2 p7 t# s0 {All rights reserved
Vì hiểu tình cảnh hiện tại của mình cho nên Thiên Diệp lôi kéo vị đội trưởng đứng thẳng bên cạnh, đội trưởng chỉ rất lễ độ kính một cái lễ với Thiên Diệp rồi nói: "Công tử, ngài lần này thật sự bị dọa không nhẹ rồi, đây là Long Đằng quốc, Bình Lương huyện, ngài hẳn là phải đi Lạc Đô ứng thí chăng, vậy lên đường nhanh đi, nơi này không yên ổn, dân Hung Nô thường xuyên tới đây cướp bóc lương thảo, ngũ cốc, từ đây đi về phía đông qua Nghiệp thành, lại đi về phía nam vượt qua sông Hoài là tới Lạc Đô".
©2022 Kites.vn | All rights reserved: A9 g7 a. m/ q2 |5 p
Trong lòng Thiên Diệp không khỏi cười khổ một cái, đùa gì vậy? Đây gọi là xuyên qua sao? Đã sớm nghe nói bộ đội dặc chủng thật dễ dàng xuyên qua, không ngờ tới thực sự có chuyện như vậy, nhìn lối ăn mặc này xem, theo như lời vị quan quân này nói thì vị này chính là sĩ tử đang chuẩn bị vào kinh ứng thí, aizzz, ngoài dựng thẳng ngón giữa lên trời thì ta cũng chẳng biết nói thế nào bây giờ nữa cả.
©2022 Kites.vn | 2 w; X! C1 P9 d" mAll rights reserved
"Công tử, ý này của ngài là gì thế?". Một binh lính đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Diệp hỏi.
©2022 Kites.vn | 5 P/ }, Q( r  Q2 W8 c7 P6 }5 LAll rights reserved
"F*ck , ngươi bước đi không phát ra tiếng động à !" Thiên Diệp bị một cái đầu đột nhiên vươn ra từ phía sau làm cho hoảng sợ không khỏi phun ra một câu như vậy.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 w. m+ k7 l; f' ]+ o+ ^7 _  a
-
©2022 Kites.vn | , I5 W* h9 L) e: c1 jAll rights reserved
Nguyên văn là FML: ngôn ngữ mạng, bày tỏ sự ngạc nhiên biểu hiện ngạc nhiên không tin rằng đi kèm miễn cưỡng chấp nhận ý nghĩa. Cùng nghĩa với chửi thề.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 C+ o. x0 e& G' ~8 h9 V
--
. K- L/ j: P3 b' h©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đây không phải đã giúp ngài tìm được túi sách rồi sao, trả lại cho ngài này, chúc công tử đạt thành công danh." Binh lính đầu to kia thoáng xấu hổ cười nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- ]' q1 o5 b1 x0 `2 E3 \9 f) B
"A, cảm ơn, mới vừa rồi là bị ngươi làm giật mình, tư thế này của ta biểu đạt ý chúc phúc, ta chỉ lên trời là cảm tạ trời cao cho ta sống lại lần nữa." Đối với thiện ý của binh lính kia thì Thiên Diệp cũng dùng nụ cười đáp lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& e: U2 Z+ D- Q* J
"F*ck! Công tử, chúc ngài đạt thành công danh!" Ai ngờ binh lính đầu to kia vươn ngón giữa khoa tay múa chân với Thiên Diệp đồng thời chân thành nói, giờ khắc này Thiên Diệp như thế nào cũng cảm giác như là gặp được Hứa Tam Đa vậy.
* Q/ B, L5 A: T©2022 Kites.vn | All rights reserved
-
©2022 Kites.vn | * N# f1 M' o8 YAll rights reserved
Hứa Tam Đa ( Sando)_Nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên sau này đã được chuyển thể thành phim và được mệnh danh là Forrest gump của Trung Quốc. kể về cuộc đời của một người lính sinh ra không may mắn mất mẹ, có biệt danh là thằng đần. Về phim thì bản của Trung Quốc các bạn có thể baidu baike còn Forrest Gump thì Google là tra được.
©2022 Kites.vn | 6 {( @; _# m2 y& j6 L2 hAll rights reserved
Ở đây ý Thiên Diệp muốn nói anh lính này cũng chỉ được cái to xác còn IQ thì thấp tè vậy đó!
Chương 2: Nghiệp thành. Hoàng gia
©2022 Kites.vn | All rights reserved# n! Y4 u# q7 v7 ?: G9 g
Nghiệp thành, chính xác ra là Lạc Đô tiền tiêu, Long Đằng quốc từ ngày biết phòng thủ biên giới đã có cách kiến giải cho nơi này như vậy vì Lạc Đô cách nơi đóng quân của Hung Nô không xa mà Nghiệp thành cũng là một phòng tuyến có lợi của Lạc Đô, là binh trấn có thực lực mạnh nhất của Long Đằng quốc.
5 _; J+ M. n2 v1 X. D, D9 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ban đêm đường phố Nghiệp Thành bày ra một loại trạng thái phồn vinh, khắp nơi xa hoa truy lạc, nơi nơi có các thiếu niên ăn mặc đẹp cưỡi tuấn mã, các tiểu thương qua lại, binh sĩ tuần tra xuyên các phố, thư sinh phe phẩy quạt đong đưa, chiến tranh và cuộc sống nơi này kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 _# ^7 R% H4 J8 O7 R% b
Lưu Kinh Vĩ tiêu sái trên đường cái phồn hoa chẳng có mục đích gì, toàn bộ thế giới này đối với hắn mà nói thì hoàn toàn xa lạ.
©2022 Kites.vn | + ]5 `, a7 ?* z( l8 H  M7 T! AAll rights reserved
"Mẹ, mẹ, ta muốn mẹ ta, các ngươi thả ta ra!" Một tiếng hét thê lương gây sự chú ý cho hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! K2 y5 }' \; s7 D6 E4 n6 w
Chỉ thấy ba tên mặc áo chẽn đội mũ gia nhân màu đen từ một nhà dân vội vàng chạy ra, trên tay còn ôm một cô bé khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, rõ ràng thấy được là cô bé này bị ba tên đó mạnh mẽ bức ép. Nhưng kỳ quái là người đi trên đường chỉ đi lại càng nhanh hơn mà thôi, dường như làm ngơ đối với việc này còn một đám lính và đám công tử mặt trắng đong đưa cây quạt không ngừng chỉ trỏ vui vẻ ra mặt.
©2022 Kites.vn | " r& i. N3 [( l& ~! R9 pAll rights reserved
" Thả Nữu Nữu nhà ta ra, ta không cần những đồng tiền dơ bẩn này của các ngươi!" Một nam một nữ lúc này lao từ trong phòng ra, hẳn là cha mẹ của tiểu cô nương này.
©2022 Kites.vn | 6 C/ s: z" t6 h1 ]3 _1 {All rights reserved
Người nam lấy năm , sáu tấm ngân phiếu ném về phía ba người kia, cầm một con dao bếp thuận tiện đến gần tiểu cô nương đang bị bắt kia.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ l; Z  R! G$ _" o
"Á à, tiện dân thấp hèn lại dám phản kháng." Một người trong số đó mắt lộ ra ánh nhìn hung ác, không chút do dự từ bên hông rút ra lưỡi đao bổ tới nam nhân kia.
©2022 Kites.vn | 9 c/ c6 z: s  `( D7 I6 oAll rights reserved
"Không!A Đạt!" tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân truyền đến, Lưu Kinh Vĩ chau mày một cái, dừng bước.
©2022 Kites.vn | ( i  S0 o  b! g7 r# ~. D7 r# U7 zAll rights reserved
"Cha, cha!" Cô bé thấy cha của mình ngã xuống trong vũng máu liền há miệng cắn vào cổ tay tên đang giữ mình, gia đinh kia bị đau nên buông lỏng tay ra, cô bé nhanh chóng chạy về phía người cha đang nằm trong vũng máu.
©2022 Kites.vn | ( e% R/ D5 q# GAll rights reserved
"Tiện nhân, lão gia nhà ta nhìn trúng con gái nhà ngươi là vinh hạnh của tiện dân các ngươi ấy thế mà còn dám phản kháng, đánh cho ta!" Người bị cắn tựa hồ là đầu lĩnh của ba tên kia, hắn ta ôm cổ tay bị cắn trực tiếp sai người tới bắt đầu đánh.
©2022 Kites.vn | & I, X. B, {' oAll rights reserved
Nữ nhân ôm chặt lấy thi thể của nam nhân và che chở hết sức cho con gái , từ đầu đến cuối cũng chưa phát ra câu nào. "Hự". Một tiếng rên đau đớn lập tức truyền đến, hai mẹ con ngã trên mặt đất không có động tính gì, máu tươi nhuộm hồng cả ngân phiếu trên mặt đất, người đi đường hờ hững cuối cùng cũng có một vài người lộ vẻ cảm động nhưng vì một lý do nào nó mà bọn họ cũng dừng lại mà không bước lên tiếp.
& m, @# ~/ W& z3 J, T- x/ B6 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Mẹ ơi, thật xúi quẩy, tiện dân thấp kém lại còn dám phản kháng, con mẹ nó, các huynh đệ, đi, để lại ba thi thể này nằm lại đây để cho những dám tiện dân kia thấy kết cục nếu trái lệnh của lão gia nhà ta!". Tên cầm đầu kia cũng không bởi vì giết người mà cảm thấy tội lỗi chút nào, thậm chí hắn ta còn ưỡn ngực, lớn tiếng đứng hô với những người đang vây xem.
©2022 Kites.vn | 0 K/ Q9 [6 o: s* @% UAll rights reserved
Một nam nhân ăn mặc cũ rách nhưng khá sạch sẽ rốt cục nhịn không được muốn xông về phía trước đó nhưng ngay lập tức bị người bên cạnh y kéo lại: "Nhị Cẩu tử, ngươi nghĩ cho kỹ, đừng gây phiền toái cho gia đình ngươi!'
$ z9 \3 h% ?# o: [& [" H& @! ?! K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người nọ nghe xong cắn răng, gương mặt già nua tức giận đến đỏ bừng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( D6 ]* `$ E$ F% {! I% y  L
Tiểu cô nương chưa chết, sau khi ba gã gia đinh áo đen đi rồi thì ngón tay nhỏ bé của cô giật giật, nếu đến gần có thể nghe thấy cô nói lẩm bẩm: "Báo thù...báo thù..."
2 J, B0 r6 H/ O3 z% r9 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Một bước chân đứng lại trước mặt cô bé, nhẹ nhàng ôm lấy cô vác lên trên lưng. Hắn cũng nhặt mấy tờ ngân phiếu thấm đẫm máu tươi trên đất cất vào trong lòng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( e+ P/ c6 C% u  v4 k# ~5 q
"Trước tiên cô cứ ngủ trên lưng ta một giấc đi, nhiệm vụ này ta tiếp nhận."
©2022 Kites.vn | 2 G. d) a1 C9 G) X. a( @All rights reserved
...
' t9 E% t4 g; f% T/ s©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đại ca, tối nay thật xui xẻo, không chờ bọn chúng lại dám phản kháng." Một trong ba người giúp tên đầu lĩnh kia châm một điếu thuốc lá đặc biệt, thô tục nói.
©2022 Kites.vn | " q7 r+ e$ E9 G2 j/ ]All rights reserved
Nhắc tới loại thuốc lá này là gần đây từ bên kia Đại Uy quốc truyền sang, hút xong khiến cho người ta trong chốc lát bước vào một trạng thái phiêu bồng sung sướng, nếu mà Lưu Kinh Vĩ nhìn thấy thì nhất định hắn liếc một cái là nhận ra ngay thứ này cùng với thuốc phiện ở kiếp trước gần giống nhau.
, z( t0 b9 ?+ Z+ Y% f©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đúng vậy đó đại ca, lúc mà nam nhân kia cầm dao xông tới quả đúng là làm ta giật cả mình." Một người khác phụ họa theo.
©2022 Kites.vn | 7 n3 U9 _" u' |1 qAll rights reserved
"Cái đồ không biết sống chết, lão gia nhà chúng ta nhìn trúng nàng , cuộc sống sau này của nàng ta trôi qua sẽ vô cùng tốt, mặc dù là Bát di thái nhưng mà càng nhỏ thì lại càng được yêu thích nha ." tên đầu lĩnh đi ở chính giữa hợp lý giải thích.
0 p+ }9 M" m: N5 ^  }©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đại ca, không nói những chuyện này nữa, đi, đi Yên quán, hình như có một lô hàng mới từ Đại Uy quốc chuyển tới, chúng ta đi thử một chút đi."
. n0 Q% I9 s! a# C©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Phù phù" Trong ngõ nhỏ có một ngọn đèn lồng hơi cũ chợt sáng chợt tắt tựa hồ muốn tuyên bố tuổi thộ của nó đã sắp đi tới hồi kết.
©2022 Kites.vn | ) m7 r, i5 C, r7 U% |# jAll rights reserved
"Hai tên tiểu tử các ngươi chỉ cần phối hợp thật tốt với ta, ta có thịt ăn thì các ngươi cũng có canh mà húp."
9 s, |  U3 h/ P1 L8 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Các ngươi làm việc tốt rồi ta sẽ đề cử các ngươi với lão gia, đến lúc đó vào nội viện làm việc rồi thì các ngươi chính là gia đinh cấp cao rồi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved, W2 x5 R3 z/ t
Hắn ta đắc ý nói chuyện , trước đó vài ngày vì biểu hiện xuất sắc mà hắn ta được lão gia tự mình đề bạt làm gia đinh nội viện, làm tới gia đinh cấp cao đây cũng là vốn liếng để hắn ta khoe khoang, mỗi lần sau khi gã nói đến đây thì hai đệ tử của hắn ta đều sẽ đồng lòng nịnh bợ nhưng lần này lại không có ai quan tâm đễn hắn ta.
! I+ G! D8 P# a, y* |& j% i. K, n©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ta nói chuyện mà các ngươi cũng không thèm lên tiếng, con mẹ nó, ngươi" Gã không nhịn được mà xoay người khiển trách vài câu với hai người bọn họ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 j  X) q9 v6 b* F8 a! s
"Bọn chúng chết rồi, bây giờ đến phiên ngươi." Một thanh quân đao cong cong dừng lại trên cổ của gã, máu tươi trên quân đao vẫn từng giọt từng giọt nhỏ xuống , quỷ dị không thể nói nên lời.
©2022 Kites.vn | # e1 R3 I. }  [& ]; CAll rights reserved
"Này...này, vị công tử này, công tử, đùng kích động, ta...ta có tiền, ta cho ngươi tiền." Gặp loại tình huống này, hai chân tên gia đinh bình thường diễu võ dương oai không kìm được run rẩy, một mùi khai khai bốc lên tràn ngập trong con hẻm nhỏ.
©2022 Kites.vn | 1 I8 ?) {, k9 y+ xAll rights reserved
Lưu Kinh Vĩ nhận lấy ngân phiếu của tên gia đinh này đưa tới bỏ vào trong ngực, tên nọ thấy hắn nhận lấy ngân phiếu của mình, trong lòng nhất thời vui vẻ: "Đại...đại ca, ngài nên bỏ đao xuống đi, quá dọa người rồi."
©2022 Kites.vn | 8 [" v$ B( ?1 r# I8 E5 O) WAll rights reserved
"Các ngươi cướp được tiểu cô nương này rồi định xử trí như thế nào?" Lưu Kinh Vĩ không đáp lại câu tên kia vừa nói mà chỉ lạnh lùng hỏi.

Bình luận

ui, em vẫn vào được bình thường mà. Em thêm vào rồi đó chị  Đăng lúc 12-6-2017 12:38 PM
em ơi, link raw em gửi chị ko vào được, em thêm tên gốc tiếng Trung vào bài để chị tìm thử link raw khác nhé  Đăng lúc 12-6-2017 11:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2017 07:59:28 | Xem tất
Thông báo truyện đã hoàn:
9 x  [7 @; @: x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& @: U% b4 S' T4 b, _3 w+ n6 M0 @
Tác phẩm: Khang Kiều
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ x" p1 C8 B8 s* e- H
©2022 Kites.vn | ) }# E/ k1 s4 R& F' r$ vAll rights reserved
Tác giả: Loan
©2022 Kites.vn | All rights reserved' i! D% c! m7 v1 b/ u; ^% `2 [
©2022 Kites.vn | 4 d& u5 N: ]) p4 n8 Y: F3 EAll rights reserved
Link: http://forum.kites.vn/thread/-hien-dai-khang-kieu-loan-hoan--490494-1-1.html
©2022 Kites.vn | 3 q' h. y2 U( k" `# \All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& T9 S5 _0 D2 n! a$ V
Số chương: 140
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 I  p- v. C8 ?3 O3 h& t
©2022 Kites.vn | 5 `* o! U. {2 ]7 Q) ~8 O4 H/ N! JAll rights reserved
Người dịch: bmwx1ilu
©2022 Kites.vn | 2 f  M7 {% L% K+ T0 W& LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( A; a; q% K+ S- q8 p5 w
Thể loại: Hiện đại, ngược tâm

Bình luận

okie tềnh êu <3  Đăng lúc 16-6-2017 12:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách