Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 111624|Trả lời: 140
Thu gọn cột thông tin

Đăng ký tác phẩm trước và sau khi biên tập

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-12-2016 15:08:30 | Xem tất |Chế độ đọc
Thân chào các bạn! Đây sẽ là topic cho các bạn đăng ký trước khi post một tác phẩm hoặc khi đã post hoàn thành một tác phẩm tự dịch/edit.
9 h( l9 n1 P8 |' n* |, M©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ Y& l' U: M9 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trước khi đăng ký post tác phẩm tự dịch/edit, các bạn nên lưu ý một số điều sau:
©2022 Kites.vn | 9 W  Z' N! p5 Z3 F) X5 T+ d" a5 TAll rights reserved
- Để đăng ký post tác phẩm từ nguồn khác hoặc đã post trước trên blog cá nhân, các bạn vui lòng vào box Tác phẩm sưu tầm để đăng ký. Các tác phẩm của tác giả Việt đã được xuất bản thành sách cũng sẽ được post ở box Sưu tầm.
% `. B, |7 y" M: D5 B1 b5 B" R©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Đối với truyện tự sáng tác vui lòng đăng ký post ở box Fanfic

1 x9 J, L0 C7 \( h# q©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Đối với truyện tranh/ manga vui lòng đăng ở box Truyện tranh (Update 5/6/2016)
©2022 Kites.vn | All rights reserved" F$ T6 }" N1 G
©2022 Kites.vn | ( H" @! i3 P% ^6 C7 o) jAll rights reserved
1. Độc quyền đối với các tác phẩm do member biên tập tại Kites.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: c* q+ V# E4 f1 t% P
 • Yêu cầu đưa rõ nguồn raw (bản ngôn ngữ gốc của truyện) để tiện trong việc xét duyệt đồng ý cho đăng tác phẩm hay không.

©2022 Kites.vn | 3 Z5 [* S( c" }! X$ T9 YAll rights reserved
 • Đối với người dịch/editor lần đầu đăng ký truyện tại kites, bắt buộc phải đăng văn án và trọn vẹn chương 1 (Có thể pm riêng cho Mod chương 1). Đối với người dịch/editor đăng lần 2 trở lên phải đăng đủ văn án và ít nhất nửa chương đầu của truyện (nếu ngắn), 1/3 chương (nếu dài) hoặc phần giới thiệu chi tiết của bản thân về truyện, để Mod xem xét văn phong, từ ngữ, ngữ pháp, nội dung bản dịch/edit đã thuần việt, đạt chất lượng và văn hóa Việt Nam hay chưa… Như vậy sẽ giúp editor/người dịch hay độc giả có những bản truyện hoàn chỉnh nhất có thể.

©2022 Kites.vn | All rights reserved0 x# ]( C* D8 B# z& G6 k# n
 • Những tác phẩm được đăng độc quyền tại Kites sẽ được đăng tải tại box chính của khu Văn Học - Kites.

©2022 Kites.vn | : \2 L! J4 v: }+ m; P1 MAll rights reserved
 • Những tác phẩm đã đăng tại web khác ngoài kites:

©2022 Kites.vn | 2 h5 [4 [, G! {- uAll rights reserved
+ Nếu số chương đã đăng tại blog cá nhân hoặc website khác không quá 1/3 tổng số chương nội dung truyện: Vẫn được xét duyệt đăng tại khu Tự dịch/edit với điều kiện phải post sau khi post ở Kites ít nhất 1 ngày. Nếu bạn đăng truyện trên một diễn đàn không phải trang cá nhân khác nữa, vui lòng đăng sau Kites ít nhất 2 ngày.
©2022 Kites.vn | ; q/ l8 {( A- p4 y9 aAll rights reserved
+ Đã đăng quá 1/3 tổng số chương nội dungg truyện tại blog cá nhân hoặc website khác, người dich/ editor vui lòng đăng ký bên khu Tác phẩm sưu tầm.

©2022 Kites.vn | + c6 H! {; \! FAll rights reserved
2. Về nội dung tác phẩm được dịch/edit.
4 _& a1 Q% l, G©2022 Kites.vn | All rights reserved
 • Nghiêm cấm biên tập những tác phẩm có tính đồi trụy, phi văn hóa, không lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

©2022 Kites.vn | All rights reserved1 _, H0 u% {- ~5 V/ G
 • Nghiêm cấm biên tập những tác phẩm có tính chất phản động, gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng của người đọc, các tác phẩm có nội dung nhạy cảm liên quan đến chính trị, tôn giáo, các tác phẩm bị cấm lan truyền.

% `. B3 i0 s$ J+ ?5 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
 • Nghiêm cấm biên tập những tác phẩm truyện/ văn/ thơ... chế, không phải nguyên gốc của tác giả.

- G  V7 T# q% {% K0 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
- U3 N- d2 N, l7 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
3. Yêu cầu về tiến độ đối với tác phẩm do thành viên biên tập.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 y* R# C4 |4 M% p/ F9 b
 • Khi đăng ký tác phẩm tự dịch/edit, các bạn phải đưa ra tiến độ post truyện, và phải bảo đảm theo tiến độ, chậm nhất là 1 tuần/ 1 chương.

! J4 G3 I4 e; G+ R# b5 y# U©2022 Kites.vn | All rights reserved
 • Sau 4 tuần không có chương mới mà không có thông báo gì khác sẽ update "Drop", bị đẩy xuống cuối box, và nếu cần thiết sẽ xóa không báo trước.

©2022 Kites.vn | All rights reserved+ |% b/ j4 ^! o% C, R( ^! a
 • Nếu không đảm bảo tiến độ, hoặc tạm ngưng truyện vui lòng thông báo lại.

©2022 Kites.vn | All rights reserved' f9 V4 [4 s: k# O6 _" k; |
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH/EDIT TÁC PHẨM

* w& x/ R5 l2 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # x! L- N, ]: e" oAll rights reserved
1. Đăng ký biên tập tác phẩm trước khi post & đăng ký tác phẩm khi đã biên tập xong theo mẫu quy định (Update 16/6/2014). Sau đó quản lý box sẽ reply cho các bạn. Khi nhận được reply của quản lý box, nếu tác phẩm hợp lệ, lúc đó các bạn mới post nhé:
 1. Đăng ký tác phẩm:
  6 a7 U5 {$ Z9 F6 H7 d- e©2022 Kites.vn | All rights reserved
 2. Tên tác phẩm:
  ©2022 Kites.vn | All rights reserved- I+ ~. q8 n( u7 s1 `. K
 3. Tác giả:
  ©2022 Kites.vn | 0 l. r0 d6 A6 z( jAll rights reserved
 4. Thể loại:
  ©2022 Kites.vn | / H5 ^, e9 p7 n6 cAll rights reserved
 5. Người dịch/Editor:
  ©2022 Kites.vn | * C& |# m8 P1 T+ MAll rights reserved
 6. Tình trạng sáng tác:
  ©2022 Kites.vn | All rights reserved2 V# u# J( b% _9 z. D# E
 7. Độ dài:
  0 n8 H9 h8 A2 M7 j1 P& }% g©2022 Kites.vn | All rights reserved
 8. Nguồn raw (link tiếng Trung):
  ©2022 Kites.vn | 0 w0 G" u7 @) AAll rights reserved
 9. Tốc độ:
  - W5 X& r/ x  F9 `. r©2022 Kites.vn | All rights reserved
 10. Đăng ký làm poster:
  ©2022 Kites.vn | 2 I8 T1 V3 c4 m2 x7 hAll rights reserved
 11. Giới thiệu sơ lược:
  ©2022 Kites.vn | # v+ |1 N1 Z2 P$ s, TAll rights reserved
Sao chép mã
Lưu ý:
©2022 Kites.vn | , w1 X" ~; E: Q: ]5 [All rights reserved
- Do box Văn cấm copy nên các bạn có thể tải mẫu ở đây.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ r" c0 m1 ^3 ^+ B0 ^4 D+ w5 p
- Mod có thể yêu cầu bạn post hơn 1 chương đầu của truyện nếu cảm thấy cần thiết. (Update 10/06/2014)
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 o( B* [$ G: f# K
- Với những truyện có chất lượng dịch/edit không tốt, box có thể từ chối xét duyệt.
©2022 Kites.vn | $ [( G: y1 y' fAll rights reserved
0 i' Z: f- o+ s( _+ l- f4 `- N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hướng dẫn đăng ký:
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 z; s$ ?2 Y( g0 I, A4 X
Đăng ký tác phẩm: (tiểu thuyết/ truyện ngắn)
©2022 Kites.vn | 8 M$ L! z; z( q8 }; q5 [; O9 IAll rights reserved
Thể loại: Hiện đại/ Cổ đại/ Xuyên không/ Huyền huyễn/ Cung đấu/ Hắc bang/... Hài hước/Nhẹ nhàng... HE/SE/GE...
& u: ^7 R- ?# X5 U0 W- ?* v0 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng sáng tác: (Đã ra hết/ chưa ra hết)
7 y# Y+ {' L8 K# X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: (Bắt buộc với những tác phẩm đã ra hết)
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 w5 q2 M' l( ^9 s( z7 y2 W  b/ K4 }
Nguồn convert/ Nguồn raw: (bắt buộc)
©2022 Kites.vn | All rights reserved, J5 n# W; |5 r2 o) N% J- y: j
Giới thiệu sơ lược: (bắt buộc)
©2022 Kites.vn | All rights reserved: G5 y* N) a- i; W
Tốc độ: (Lưu ý: chậm nhất 1 chương/tuần)
©2022 Kites.vn | : p. W* s9 N0 mAll rights reserved
Đăng ký làm poster: (có/không)

©2022 Kites.vn | ) H7 e& f- ^3 ^, S* GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 [  J+ a! Y# y. X
2. Khi trình bày một tác phẩm, tiêu đề viết theo mẫu sau (Update 16/06/2014):
: A8 a6 m7 p; Z  W2 q: Q% E4 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

1 l! F* M4 F, j- Y% X$ r' ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
3. Trong post đầu của thread, yêu cầu trình bày các thông tin sau:
©2022 Kites.vn | All rights reserved* m& Y6 B/ T( ^8 s
' i+ s, K% A* Q4 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

' d; d. i% B  q) @6 J* `# \, M+ X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ n' x& B& K# x% n3 M
4. Sau khi post dịch/edit hoàn một tác phẩm, vui lòng để chữ HẾT, HOÀN, hoặc END ở post cuối cùng, nhằm thuận tiện cho độc giả theo dõi. Sau đó dẫn link thread tác phẩm đã post vào đây để Mod kiểm tra và in đậm thread, các bạn vào đăng kí tác phẩm hoàn thành theo mẫu sau:
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

1 W, u  w  {4 @# T# W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mong các bạn nhiệt tình đóng góp cho box!
% n* A1 R  N, d/ @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, ], L3 A% l: g. s5 @8 E: A/ w
Thân,
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 z7 p6 g: A& F" \
©2022 Kites.vn | All rights reserved  p% V- T  N  K. c0 Z" e8 O
Mod.
©2022 Kites.vn | 1 T0 a  C, H- h  S0 |All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2016 21:54:32 | Xem tất
Đăng kí tác phẩm: Tiểu thuyết
©2022 Kites.vn | , r! m- P  P0 ?7 q1 x9 n! zAll rights reserved
Tên tác phẩm: Nếu Như Anh Biết
9 \7 g. [: R  a7 Q- f4 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Dạ Mạn
, q5 ?6 [; D+ E$ C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Hiện đại, ấm áp, có chút ngược
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 X$ b) R2 w+ z" ?+ V; I& f1 L
Editor: Mì (dmii.s) | Beta: Qin Zồ (meiipan)
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 C) r  c1 `0 b- I
Tiến độ sáng tác: Chưa kết thúc
©2022 Kites.vn | ! u) M2 o7 [5 A4 w) x( C5 K, i, r2 DAll rights reserved
Độ dài: không rõ
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 Z+ g( W9 b9 E0 I; P7 q, X  j& F6 e8 Z
Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2978774
©2022 Kites.vn | 6 Y6 N8 C, _% D0 p2 [: _# EAll rights reserved
Tốc độ edit: 3 - 4 chương/tuần
©2022 Kites.vn | All rights reserved& f" M, v5 L% j% v2 q$ C
Đăng kí làm poster: Có
8 y  _* V, |# U# i; R2 q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Giới thiệu sơ lược:
. y/ b0 n) a: Y6 M6 ?( ]" ~1 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Văn án:

) r, y" _4 n5 U/ ~7 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Chương 1:

©2022 Kites.vn | All rights reserved3 I; s9 I. S9 {+ W3 b
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2022 Kites.vn | All rights reserved# W$ L$ t( ~& b/ o; R' d: `

Bình luận

@tranthithuylam vâng :">  Đăng lúc 15-12-2016 10:44 PM
@YoungBB chưa ạ :))  Đăng lúc 15-12-2016 10:44 PM
bạn xem tin nhắn và đăng nhé ^^  Đăng lúc 15-12-2016 10:39 PM
oke nhé honey. đăng đi em. có poster chưa?  Đăng lúc 15-12-2016 10:37 PM
cấm nói xui! =))  Đăng lúc 15-12-2016 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2016 12:17:18 | Xem tất
Thông báo tác phẩm hoàn thành:
7 G% x9 @) t( k2 z' i' S©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Tên tác phẩm: Nghề nào cũng có trạng nguyên
1 x  E( _! `' I3 Q  h©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Tên tác giả: Tịch Quyên
- \* Z# S* J5 l0 |% {# g6 N* Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Thể loại: cổ đại, HE
©2022 Kites.vn | + W4 C( i0 C$ S! e( v! I0 LAll rights reserved
- Editor: tranthithuylam (Thùy Lam)
©2022 Kites.vn | 2 P$ G7 M) w2 j. }" _All rights reserved
- Số chương: 30 chương + 5 ngoại truyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2016 20:35:34 | Xem tất
Tên tác phẩm: Gả cho anh nhà giàu
©2022 Kites.vn | All rights reserved! Q. k* M8 M) M. K3 x
Tác giả: Tiếu Giai Nhân
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 H: D1 e6 g6 Y: P1 {! z
Thể loại: hiện đại, sủng
" e6 K/ N3 g5 B: i  ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người dịch/Editor: Linh
©2022 Kites.vn | 3 {/ d" ?( v; [1 |' y; A1 D- |All rights reserved
Tình trạng sáng tác: chưa hoàn
©2022 Kites.vn | 5 u) h6 k# g3 `0 {( jAll rights reserved
Độ dài: chưa rõ
©2022 Kites.vn | 4 z3 M' S, v7 MAll rights reserved
Nguồn convert/ Nguồn raw: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=139125
©2022 Kites.vn | All rights reserved. }: b/ B) s$ t. T4 }
Tốc độ: 2 chương/tuần
©2022 Kites.vn | All rights reserved, S+ ?. F& j" Y! \
Đăng ký làm poster: có
©2022 Kites.vn | ( O" S, |' g: I+ jAll rights reserved
! m$ b% [0 C( l% W5 x: k4 ^9 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Giới thiệu sơ lược:
- H; y6 V' [3 D; l+ r: Z' k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chân Bảo là bông hoa của thôn làng trong một vùng núi hẻo lánh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ I* g1 E3 k7 o! P2 K5 u1 }
©2022 Kites.vn | All rights reserved  Z6 v& g$ t0 ?; Y$ x5 I
Phó Minh Thời âu phục giày da bỗng xuất hiện trên mảnh đất này, tự xưng là vị hôn phu từ nhỏ của cô.
% B) }" z# \% {/ u7 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( Y) D" g) g& E% OAll rights reserved
Chân Bảo có hơi mơ màng, cùng anh đi đến thành phố lớn, mới phát hiện vị hôn phu eo nhỏ chân dài này,
7 f+ r9 @5 _- C7 a( `9 f- p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 R& T  f+ |9 J0 U  u8 DAll rights reserved
Vô cùng vô cùng nhiều tiền!

©2022 Kites.vn | All rights reserved0 p2 |1 q1 l* d  X0 z$ D
Chương 1
©2022 Kites.vn | All rights reserved( P/ n7 j( I2 z
Phó Minh Thời công tác trở về, mới vừa đáp máy bay, điện thoại đã vang lên.
©2022 Kites.vn | 5 m. R+ s4 U3 P7 I9 F, x' _) vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; L$ A: O5 h7 c: V
Mắt nhìn điện thoại hồi lâu, Phó Minh Thời đưa điện thoại đến bên tai, giọng bình thản của ông nội đầu dây truyền đến, “Sáng đáp máy bay, thì buổi tối về một chuyến đi.”
©2022 Kites.vn | * K) Y9 T, u$ Y# OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 P& n% L1 |1 r; i6 T2 y, ^4 l* \
Buổi tối còn làm ăn xã giao, Phó Minh Thời đi lòng vòng: “Tối nay không được ạ, ngày mai cháu gặp ông được không?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved! O" |5 y) s. Y4 A
  b$ C& t+ M* h  P  [2 h* A; o©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Ông kiểm tra sức khỏe có báo cáo rồi, là ung thư gan.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 _# N8 J! @; o# A
©2022 Kites.vn | All rights reserved  o5 i" V) H. D+ L
Giọng điệu nhàn nhạt, bình tĩnh của ông khiến Phó Minh Thời dừng lại, có hơi hoảng hốt, làm sao có thể…
; ^: A4 f! B/ _1 q! v$ t( i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. o) S, ~. k. \) u  k8 T+ M
“Về đi, ta có chuyện muốn bàn bạc với cháu.” Phó lão nói thêm một câu, rồi kết thúc cuộc nói chuyện.
©2022 Kites.vn | 1 N2 Q7 T, c6 YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | * C0 B, W: ~. }- J% iAll rights reserved
Phó Minh Thời vẫn ngẩn người tại đó.
) L% O$ z8 k" O# O0 b0 x  }' ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; T4 {- I5 r! Z9 f3 g! V1 c4 k
“Phó tổng?” Trợ lý Cao Xuyên thấy thần sắc anh không tốt, nghi ngờ hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 N. K6 ?* t0 H. d3 i6 S& U; E7 O, f
. W  {, ~0 U% p8 h% z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Phó Minh Thời nhìn anh ta một cái, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.
- D, |/ E* P, f7 ~9 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) B1 [/ ]/ w6 |+ B
Mà khi nhận điện thoại trong đại sảnh rộng rãi, đã sớm vây đầy phóng viên, tất cả đều đuổi theo Phó Minh Thời.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 r. R2 F+ W, X5 c' U% p
©2022 Kites.vn | 2 ~" z+ W) O7 z. fAll rights reserved
Tập đoàn Thịnh Thế của Phó gia vừa mới thành công giành được suất công trình đấu thầu quan trọng tại nước Pháp, khiến cho các xí nghiệp cạnh tranh trong nước ao ước đến phát khóc, nhưng cái mà các phóng viên quan tâm không phải là tập đoàn Thịnh Thế thương nghiệp thành công, mà là những tin đồn về tổng giám đốc Phó Minh Thời của tập đoàn khi ở Paris.
: Q. m5 ]! n! |3 I$ a©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 y4 \: p& p9 }2 s5 r$ y- D7 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ai bảo Phó Minh Thời chẳng những có tài sản mười tỉ, ngay cả khuôn mặt cũng hoàn hảo đến mức ngay cả kẻ lâu năm hay tiểu thịt tươi ở điện ảnh và truyền hình đều thất sắc? Theo dõi trong nước, so với chuyện anh không chỉ có tiền mà còn có một tuổi trẻ đầy xuất sắc, không ít người ái mộ trong lòng với tuổi trẻ tài cao như anh, một người không chỉ có tiền làm chủ! Dựa hết vào gương mặt và đôi chân siêu dài, Phó Minh Thời gần 28 tuổi liền hấp dẫn hàng triệu người ái mộ, cho dù weibo của anh một năm cũng không thường xuyên cập nhật tin tức mới mẻ gì.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* B% B* \2 Q- V1 U0 v
' T! ^6 |9 y# x©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Tới rồi kìa!”
©2022 Kites.vn |   Q: b5 P8 b: K0 ~& m6 j( ?* yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) n4 R  d, v, XAll rights reserved
Đáp máy bay, các hành khách lục đục bước ra, thân hình cao 1m9 của Phó Minh Thời quả thực là hạc trong bầy gà, cả người diện âu phục toàn màu đen lộ ra dáng người thon dài cao ngất của anh, muốn hi vọng được vậy cũng khó mà thành. Không biết ai tới trước, dù sao cũng như một cái chớp mắt, các phóng viên đã vây quanh Phó Minh Thời, những người đi qua hoảng sợ đến mức không nhận ra Phó Minh Thời mà còn tưởng rằng anh là đại minh tinh nào đó, phấn khởi lấy điện thoại ra chụp ảnh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, Z$ S/ S( Z$ I+ |) _+ `* x
+ e* [* U, m/ V. H( e0 }" j& ~' I©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Phó tổng, nghe nói anh và Hạ tiểu thư là bạn học thời đại học, hai người từng yêu nhau, đây có phải là sự thật không?”
  ~2 Z; ?/ _) ?1 D: p- I3 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " c& H1 C5 W: B$ Q0 J! Q& {All rights reserved
“Phó tổng tính lúc nào thì công khai yêu đương vậy?”
: s  ~2 q# J7 z2 ]' |8 L, d* h* h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 J+ p: a$ i4 h( l% @$ ^" W/ h9 l
“Phó tổng và Hạ tiểu thư ở Paris thật sự là vô tình gặp được sao?”
: H( g2 \, K! M0 W# w©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 A- R1 M3 z/ X: h: S0 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Phó tổng không phải là vì Hạ Tiểu Thư mới đầu tư “Thịnh Thế Trường An” chứ?”
% D: @1 z) W4 {- I* G( i. B& L! {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 \' Q" n5 n# F) ~/ h' P# f3 AAll rights reserved
Đủ loại câu hỏi, liên tiếp hướng về Phó Minh Thời. Nhưng có thể Phó Minh Thời một câu cũng không nghe thấy, trong đầu anh chỉ có câu nói ung thư gan của ông nội, thậm chí ngay cả anh làm sao ngồi lên xe, Phó Minh Thời cũng chẳng nhớ nổi. Nhận được chủ nhân, chiếc Maybach màu đen không trì hoãn mà lái nhanh ra sân bay, Phó Minh Thời ngây ngô ngồi ở phía sau, rất lâu sau đó lý trí mới quay về.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# J( M5 ^) F7 S' Z/ W% k
©2022 Kites.vn | - o' l  J( n( [: `0 C" Q3 EAll rights reserved
Anh bắt đầu tìm kiếm bài viết liên quan đến ung thư gan.
" C0 u. ^# {4 _! V5 ^5 i7 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 z. ]# W& Q4 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau hơn một giờ, Maybach dừng trước cửa nhà Phó gia, chỗ ngồi được quét dọn sạch sẽ, cảnh sắc này là ở tứ hợp viện Thanh U. Phó Minh Thời xuống xe đi vào trong, đúng lúc gặp quản gia, người giúp việc nhưng vẫn làm như không thấy, chạy thẳng tới phòng Phó lão cuối cùng tìm thấy người ở dưới cây hòe già sau hợp viện.
* Y6 V" R; _/ `# ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   e& F( p: s$ D- TAll rights reserved
Phó lão đang cùng đứa con trai duy nhất của ông. . . Phó Chinh đánh cờ, đây là hai cha con nhà giàu có, lúc này lại ăn mặc nhàn rỗi như vẻ thường thấy ở nhà, không nhìn vào phong thái của hai người, cha con một già một trung niên dường như không khác nhau là mấy. Nghe được tiếng bước chân, hai người cùng nhìn qua Phó Minh Thời một cái, rồi tiếp tục đánh cờ.
6 X1 ~4 {5 l. C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 E, R- I- e5 d! o2 BAll rights reserved
Phó Minh Thời nhấc băng ghế gỗ đặt dưới mái hiên nhà đi tới, ngồi xuống, xong yên lặng quan sát.
©2022 Kites.vn |   ~- z6 A: [, aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' B2 O1 b6 J5 o- WAll rights reserved
“Trở về sớm như vậy, đã bị dọa rồi sao?” Ván cờ kết thúc, Phó lão mới trêu chọc hỏi.
/ ~4 l) K* j6 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" B, ~3 A- @& B* H/ m5 x
Phó Minh Thời nhất thời không cười nổi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" M' g, R- c! R/ D6 H
©2022 Kites.vn | 5 ]5 D8 h: o7 n6 o0 Q' AAll rights reserved
Phó lão ngược lại thông suốt, cười vỗ vai cháu trai, “Đừng có gấp, lúc đầu bác sĩ có nói với ông rồi, tỷ lệ chữa khỏi còn rất lớn.”
; |6 n! E: ^; f, ^; M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  ^, U( s; X# T  j$ Y3 V- y* u
Sau khi biết sự thật, sắc mặt Phó Minh Thời hơi tươi lên nhìn ông nội, xưa nay anh đã ít nói giờ lại nghẹn nửa ngày trời, sau mới buồn bực khuyên nhủ: “Sau này đừng hút thuốc lá nữa, cháu cũng sẽ dành thời gian ra chăm sóc ông.” Trước kia anh ngại ông thúc giục chuyện cưới hỏi, nên ngôi nhà này có thể về cũng không về được.
©2022 Kites.vn | 8 m4 }6 x8 @$ TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 \, z# w& e8 g0 A3 C( ?
Phó lão cười khan hai tiếng, đuổi con trai sang một bên, ông muốn cùng cháu trai đánh cờ.
) I6 y0 B, N3 @9 M, _©2022 Kites.vn | All rights reserved
: N: v+ w; v' w. m  b, W2 R5 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Phó Chinh nhìn đứa con trai nổi tiếng của mình, ngầm thở dài.
©2022 Kites.vn |   s5 R+ A) ]$ A$ K) l4 O' SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 L, R+ ~' `' K* q* fAll rights reserved
Phó Minh Thời một lòng nhớ ông nội, không chú ý đến sự khác thường của cha, cúi đầu bày con cờ ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. W; i0 S4 K& U* M+ ^) m) D" L
©2022 Kites.vn | & h/ `( z. e; g/ S! P  T* wAll rights reserved
Phó lão một bên bày cờ một bên hỏi nhỏ: “Minh Thời, còn nhớ cô của cháu chứ?”
& ~, F- K9 u+ O3 _- v( A©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 C( X4 h( Q& M1 Q4 j4 W/ o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Phó Minh Thời dừng động tác lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 ^$ \; }% G  b1 I4 L* K: v
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 L2 P0 ~& n! s! ?* q
Anh có một người cô, lớn hơn cha ba tuổi, khi còn bé mẹ có nói qua với anh, nói cô trước khi lấy chồng có đi tập lái xe. Trước hôn lễ mấy ngày, cô cùng bạn bè tụ họp, uống hơi nhiều, rồi say rượu lái xe, trên đường về nhà có không may xảy ra tai nạn xe cộ, chết tại chỗ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: {" c% h" v4 x
©2022 Kites.vn | All rights reserved* x7 Z! \) J9 C6 i
Khi đó cha còn chưa quen mẹ, anh cũng chưa ra đời.
) D! i4 _  k% ^; H2 ~# j2 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
- }) K- {9 P* F) g% Y" C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đối với người cô chưa từng gặp mặt ấy, Phó Minh Thời không thể nói tới tình cảm sâu sắc gì.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" A' R0 f# h. _, p4 O, ]
©2022 Kites.vn | " c# c$ h$ a- XAll rights reserved
Ông bây giờ lại nhắc tới cô, là vì bị ung thư gan, nên dễ dàng tưởng nhớ đến người quá cố sao? .
: ^7 x) e7 m, Q: P2 }/ |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ G: N3 z. L6 p4 W$ M$ k0 u0 l6 nAll rights reserved
Không đợi anh đáp lại, Phó lão đã tiếp tục nói: “Minh Thời có tin vào báo ứng không?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 n1 }1 v( f' Y- b" _
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ s4 R3 A; Q0 d% W# |5 {: V
Bây giờ còn điều gì nữa chăng?
©2022 Kites.vn | " s/ A% _" y" O* C$ h; g4 cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # d( g, }: H' j: `6 [; \All rights reserved
Phó Minh Thời không muốn nghe ông nói những điều này, “Bây giờ y khoa phát triển, chỉ cần ông phối hợp chữa trị. . .”
©2022 Kites.vn | $ E" N0 ^' K& qAll rights reserved
( [+ E4 B! p* ?$ E# y4 y4 G! A4 c! k# M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Phó lão cười khoát tay, ngẩng đầu nhìn cháu trai: “Cháu suy nghĩ nhiều rồi, ông nội ta không sợ cái đó, tuổi đã cao, sống hai năm chưa có bất kì điều gì để đáng sống, thật ra thì. . . Nếu như không phải năm đó có người liều chết cứu ta, thì mấy chục năm trước lẽ ra ta đã đáng chết ở chiến trường rồi.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved. g* b3 m" Y8 p# P$ Z
, R, ~  P4 q( [" |% l$ t" L©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mặt Phó Minh Thời lộ vẻ kinh ngạc.
& Q( w2 d1 P  ~# ?0 R, L$ W0 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
- R( [( ]$ m/ \5 J- U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Phó lão từ từ dựa vào ghế, trong tay cầm một con cờ, đối mặt với cháu trai mấy giây, chợt cười, tầm mắt chuyển hướng sang bầu trời phương xa xanh thẳm, ánh mắt dần dần trống rỗng, lạc vào niềm kí ức.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ U; m: v) w$ t! c/ C' p
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 F1 p% Z1 ^2 o% o7 g' y) t: L
Ông mười chín tuổi lấy vợ, năm thứ hai thì vợ mang thai, ông phải đi làm lính, gặp được một vị đội trưởng họ Chân. Đội trưởng Chân chỉ hơn ông hai tuổi, sống ở nơi sơn thôn xa xôi, không có học hành gì, nhưng vô cùng dũng mãnh, không sợ trời không sợ đất dám đánh đuổi bọn xâm lược. Có một lần bọn giặc ở trên trời ném đạn đại bác, thời khắc nguy cấp Đội trưởng Chân đẩy ông ngã xuống đất, ông mới nhặt được cái mạng của mình về.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 p$ i$ b+ e' R2 u5 ^5 R& g" V
©2022 Kites.vn | ! D5 ~* h: \1 O6 S0 q' YAll rights reserved
Ông chỉ bị thương nhẹ ở vài chỗ, nhưng Đội trưởng Chân lại bị bom nổ thành thương nặng, không có cách nào chữa trị, chỉ còn lại hai ba ngày để sống.
; {. P6 F' s$ Y! m# G- k# `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 z) y# i7 v# s, T+ }
Phó lão cảm kích ân cứu mạng của Đội trưởng Chân, luôn bên cạnh trông nom ông, thời kỳ hai người được xá tịnh về nhà, biết được vợ nhà ông đang mang thai, Đội trưởng Chân còn muốn cùng ông kết giao, nếu Phó gia sinh con gái, thì sẽ gả cho con trai hai tuổi của Chân gia.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 T, c% ^0 ^4 y
©2022 Kites.vn | All rights reserved& \4 i0 _+ c5 c; V8 `  }
Gia cảnh Phó lão không tệ, là một người có ăn học, Phó lão vốn không đồng ý kết giao, nhưng Đội trưởng Chân là ân nhân cứu mạng của ông, mắt thấy phải chết, Phó lão không đành lòng từ chối, một tiếng đồng ý ra lời. Ngày thứ hai, Đội trưởng Chân hy sinh, ông tiếp tục đánh giặc, ba năm sau mới trở về nhà.
1 m3 f& G, h, |©2022 Kites.vn | All rights reserved
% n8 B! R  z' W: Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vợ sinh ra một đứa con gái, đã được bốn tuổi, trắng trắng xinh xinh, vô cùng xinh đẹp. Biết được ông định kết giao, lúc nhà trai từ trên vùng núi hẻo lánh xuống, vợ ôm con gái khóc nháo với ông, nhất quyết không qua đó cùng ông. Phó lão đối với vợ và con gái có chút thẹn, suy nghĩ một hồi, dù sao Đội trưởng Chân đã chết, đành lựa chọn quên đi việc kết giao kia.
, p6 K+ ?+ Y. G# O0 n" J©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ I. e, F$ D% u! Q8 i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhớ tới đây, Phó lão bỗng nhiên nước mắt rơi đầy mặt, “Minh Thời, đây chính là báo ứng, ông nửa đường hủy ước, có mang nợ ân nhân, ông trời cố ý chọn cô con lấy chồng trước khiến cô ấy xảy ra chuyện, khiến ông mãi sống cả đời trong tự trách, bây giờ ông trời nhớ tới ông rồi. . .”
©2022 Kites.vn | 7 P/ r3 J$ A* C- r2 C6 JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , d& j0 F, X2 i6 Z4 `& e, xAll rights reserved
“Ông, đây đều là trùng hợp cả, ông đừng suy nghĩ quá nhiều.” Phó Minh Thời không tin số mệnh cũng không tin báo ứng, đứng dậy nói an ủi với ông nội, thuận tiện nói phải trái, “Hàng năm cả nước có hàng ngàn hàng vạn người chết vì say rượu lái xe, cô đây chẳng qua là bất ngờ, ông mắc phải ung thư gan, là do hút thuốc quá nhiều thôi. . .”
$ B- P# `; T" l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 e& K+ ?* W1 M" N) B- BAll rights reserved
“Bất luận sao, ông nói báo ứng thì chính là báo ứng, nếu ông đã đồng ý với người ta thì phải làm được, còn sống mà không làm được, khi chết ông cũng chẳng còn mặt mũi mà đi gặp Đội trưởng Chân, khó mà đi gặp các anh em cũ trong đội!” Phó lão lau nước mắt, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm cháu trai.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 R4 T6 ]! l' W8 ~
2 P2 J2 h  d; D# {7 x" I. G2 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Phó Minh Thời cau mày, “Có thể nào. . .”
©2022 Kites.vn |   w$ M" K0 V! ~, RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & W5 v/ n/ ]- J: sAll rights reserved
Phó lão lần nữa cắt ngang anh, kéo tay cháu trai, ánh mắt sáng ngời, “Minh Thời, ông đã điều tra, con trai của đội trưởng Chân đã mất, nhưng ông ấy vẫn còn một đứa cháu gái, năm nay hai mươi tuổi, rất xứng lứa với cháu. Chuyện cô con là do ông nội làm không nhắc đến nữa, còn bây giờ cháu gái ông ấy lại lẻ loi một mình trên núi, cháu và con bé mà kết hôn thì con bé sẽ được chăm sóc tốt hơn, Đội trưởng Chân dưới suối vàng biết được, hẳn là sẽ tha thứ cho ông.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved& P7 p( E- I$ H" z$ Y8 ~" E7 B5 f
©2022 Kites.vn | * z4 a' w+ q! v5 t9 W% B+ `% ^" ?( {All rights reserved
Bảo anh đi cưới một cô gái trong vùng núi hẻo lánh?
©2022 Kites.vn | ! o& |  X% b; T+ T: Q( {All rights reserved
©2022 Kites.vn | . q: J# m: Y( K* x" H4 p3 T0 }6 pAll rights reserved
Phó Minh Thời trợn mắt há mồm, sau khi anh lên đảm chức tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, đây là lần đầu tiên bị thất thố đến thế này.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 y; P& |  I( m, p2 C6 F
©2022 Kites.vn | % r  u: ?* h4 EAll rights reserved
Phó lão nghĩ tới tin đồn của cháu trai ở Paris, mặt trầm xuống, “Chuyện cái cô Hạ Dĩnh kia là sao đây?”
©2022 Kites.vn | 3 U* b7 P. F  h5 tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " V" ], {: b9 _, T% z: fAll rights reserved
“Do phóng viên bịa đặt lộn xộn thôi ông, là cháu và cô ta cùng học một trường đại học, có thể lúc đi học, cháu căn bản đã không biết cô ta.” Phó Minh Thời thành thật trả lời, lúc đi học không quen biết, sau khi Hạ Dĩnh thăng hoa ở điện ảnh và truyền hình, anh mới nghe đến, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc nghe nói qua cái tên Hạ Dĩnh mà thôi, nếu như ở tiệc rượu không phải là Hạ Dĩnh tự giới thiệu mình, thì nơi nào anh có biết cô ta là ai. Trợ lý nhắc anh Hạ Dĩnh là vai chính do tập đoàn điện ảnh và truyền hình kịch đầu tư, anh mới theo lễ phép hàn huyên cùng Hạ Dĩnh đôi câu, không nghĩ tới bị đám chó săn chụp ảnh, lại còn biên tập một tựa đề vô cùng hấp dẫn bao con mắt hoang tưởng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 V0 \# n% B; S+ T
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 g0 X$ W( M8 g, ~0 p
Cháu trai nhiều năm đều không đến gần cô gái nào, một lòng si mê công việc, Phó lão biết được thực hư, lập tức đem đề tài chuyển đến cháu gái của Đội trưởng Chân, “Con bé kia dáng dấp xinh đẹp, dù lối ăn mặc không thể so với nữ minh tinh trên ti vi, nhưng đúng rồi, tấm hình để ở trên bàn ông, cháu chờ tí!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 d3 Q, D5 u% F% c
©2022 Kites.vn | All rights reserved  Q* d6 R+ F$ m9 V+ v5 F' g# y
Nóng lòng để cho cháu trai giúp ông hoàn thành tâm nguyện, Phó lão nhịp bước khỏe mạnh chạy vào trong phòng.
©2022 Kites.vn | ; @) q! l, d. q% @' g" j. q, v8 u  `All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) T  [3 A3 t( \& g8 J% m$ ~/ WAll rights reserved
Phó Minh Thời đưa mắt nhìn ông vào nhà, mặt hiện vẻ không biết làm sao, nếu không phải cha cũng trở về, nếu không phải cháu gái Đội trưởng Chân xuất thân quá thấp, không hề phù hợp với tiêu chuẩn chọn cháu dâu của ông, thì anh thật muốn hoài nghi chuyện ung thư gan của ông là giả, mục đích chẳng qua là lừa gạt anh kết hôn mà thôi.
©2022 Kites.vn | 9 R5 h' P$ I1 E( u4 V- @All rights reserved
$ g% r3 D5 R' O+ ?# m5 L' T©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Tìm được rồi, Minh Thời cháu vào đi!”
5 H3 |! u. C0 k- R©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& P* u7 d4 A5 f! e1 a
Trong phòng vọng ra tiếng của ông, Phó Minh Thời xoa xoa mi tâm, nhấc chân vào nhà.
©2022 Kites.vn | 1 i+ A3 i) ^5 EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( m8 f& o! Q6 B/ ?. E+ a! Y+ c1 {9 _All rights reserved
Phó lão đưa tấm bưu thiếp lớn ra trước rồi mới đưa tấm hình nhỏ ra sau, sau đó cố ý lật lại, mặt đầy thần bí.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& T; z5 P& n% p( V4 ]& J4 h5 g
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 Y- i4 Z4 ^6 C9 P5 B
Phó Minh Thời mặt không thay đổi chuyển qua bức hình.
7 v& T% d: z$ V* H% ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : q  s  h3 z' r: d/ ^; fAll rights reserved
Bối cảnh hình là cạnh một dòng suối nhỏ, một cô gái trẻ tuổi đang ôm một chậu quần áo đi về, dưới đáy là chiếc quần màu tối, phía trên là một chiếc áo sơ mi trắng, mang mấy đường nếp nhăn, bên hông là chậu gỗ cũ kỹ, đây là lối ăn mặc trang nghiêm nghèo khó của những sinh viên cần trợ giúp ở sơn thôn. Bên trái cô có một chú chó vườn lông màu đen đi theo, bên phải là. . . Mấy con ngỗng.
©2022 Kites.vn | % m( _$ L/ _) C# G0 wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 A' d6 l0 `0 i
Quần áo, hoàn cảnh như vậy, người nhìn có thể xinh đến đâu?
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 G* f0 R5 ~' Q" |; v' _
©2022 Kites.vn | - o" t( x* Q( J6 ?& cAll rights reserved
Phó Minh Thời cuối cùng cũng nhìn mặt vị hôn thê mà ông nội đã sốt ruột an bài cho anh.
9 p" D$ g/ L6 H, ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
; o! R6 w- \% E/ Y- X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô gái trong hình, bím tóc dài chải rối, ở bên vai phải còn rũ xuống, xuất hiện rất rõ ràng, có thể cô đang cười, nụ cười tinh khiết, giống như một đóa hoa dại ven đường, bởi vì có con bướm chịu rơi vào cánh hoa như cô, cô đã cảm thấy hài lòng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& C0 g8 m$ C& a, b
©2022 Kites.vn | $ z& W$ v) _  e, @, l5 w! zAll rights reserved
Nhìn khuôn mặt tươi cười ấy, cả người Phó Minh Thời ngơ ngẩn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, B# g" A4 Q1 x4 A* P0 j
©2022 Kites.vn | - W+ V6 k% U1 b' I8 }  W- oAll rights reserved
Cô rất đẹp, đẹp đến tự nhiên, đẹp đến mức khiến người ta không thể không chú ý cô, có thể khiến anh trở nên tươi đẹp hơn, nhưng mà cô. . .
©2022 Kites.vn | All rights reserved. G3 C  `8 C2 R* Y2 C8 _; s
©2022 Kites.vn | 1 W! b; F" R; p+ [All rights reserved
Phó Minh Thời không cách nào hình dung, nếu không phải biểu đạt thành lời:
©2022 Kites.vn | - @0 n2 w. o) O+ t* WAll rights reserved
9 k" B- a& Z2 E# A' Q# P9 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn cô, giống như thấy được mùa xuân, ấm áp, rực rỡ, sức sống bừng bừng.
©2022 Kites.vn | . c- T; K% y: qAll rights reserved
-Hết chương 1-

Bình luận

bạn xem tin nhắn nhé, thân  Đăng lúc 22-12-2016 09:20 PM
mình bổ sung rồi đó bạn, đủ chương 1 luôn  Đăng lúc 22-12-2016 08:50 PM
nếu chương 1 của bạn dài quá thì bạn đăng giúp nửa chương cũng được  Đăng lúc 22-12-2016 08:48 PM
vượt quá kí tự bạn ơi, có cách nào đăng mà gọn được không ^^  Đăng lúc 22-12-2016 08:46 PM
Vì bạn là người mới nên đăng thêm chương 1 giúp mình nhé!  Đăng lúc 22-12-2016 08:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2016 20:43:36 | Xem tất
Đăng kí tác phẩm: Tiểu thuyết
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 A% Y% X4 X0 d* e+ v( i
Tên tác phẩm: Đừng Nhìn Xuống Đáy!
©2022 Kites.vn | All rights reserved: H3 B% [, S6 t- s
Tác giả: Hứa Sâm Nhiên
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 G6 u; Z, g0 p& Z
Editor: Qin Zồ (Meiipan)
©2022 Kites.vn | All rights reserved: w; [+ R3 Z1 e1 T$ g
Thể loại: Hiện đại, HE
©2022 Kites.vn | ; V& y- t8 b4 F+ o/ tAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: đã hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved& r+ \1 v7 z% q2 Q* e
Độ dài: 51 chương cả phiên ngoại
©2022 Kites.vn | . y$ X0 J; q$ J7 L2 p. c/ ~All rights reserved
Nguồn raw: 33yq
©2022 Kites.vn | " q7 R7 v- z0 L5 {8 cAll rights reserved
Tốc độ: 2 chương/ngày
©2022 Kites.vn | All rights reserved& G& [* R& O" ^: Q( ~7 g8 x8 Y
Đăng kí làm poster: không
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 K2 k2 {& ?) N. I0 u  W
Giới thiệu:
/ U! M9 E/ u! v©2022 Kites.vn | All rights reserved
! u$ t" z8 p7 A7 f" S  @8 \* \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2022 Kites.vn | ; ~8 N) v# e( `4 ]! KAll rights reserved
Chương 1:

©2022 Kites.vn | All rights reserved) @; Q& S7 C2 F0 E  U2 K
©2022 Kites.vn | All rights reserved  }9 q7 Z, ~, _6 g$ i/ W) B+ ]4 k
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

cái này gọi là đa dạng ngôn ngữ, ha ha, Q nếu xuống chỗ tui chơi thì phải đổi tên thoai :)))  Đăng lúc 24-12-2016 07:11 PM
Đọc là qui mấy má ơiiii =)))))  Đăng lúc 24-12-2016 06:57 PM
bh t cũng chịu mấy cái này. ăn nh lú ròi =))  Đăng lúc 24-12-2016 04:43 PM
à dưới tui ko đọc qui, quờ là QU, ca là K, cờ là C, ôi má ơi sao giống cập nhật kiến thức mẫu giáo quá, ha ha  Đăng lúc 24-12-2016 04:40 PM
chữ qui, chữ quờ :)) mé t cũng k biết. chữ K đọclà ca hay cờ???  Đăng lúc 24-12-2016 04:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2016 23:24:21 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm: Tiểu thuyết
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 @* ^+ j; j. {6 l6 g  ^+ q
©2022 Kites.vn | " U7 \1 R/ p  w+ v6 v/ r3 UAll rights reserved
Tên tác phẩm: First Lady - Đệ Nhất Phu Nhân
  o- A& r' B9 W. A$ n8 e9 P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 e: v+ _& ?" U) s" @, {( ]
Tác giả: Susan Elizabeth Phillips
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ `) x5 `5 _' ?3 w6 C
9 A1 Y- G  G' @: y) k9 a" Z' X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Hiện đại, HE
©2022 Kites.vn | 6 C0 n' W/ b  D  l1 \All rights reserved
©2022 Kites.vn | - L. n, \6 L; c' ~1 aAll rights reserved
Người dịch: Hú Hà Hà  
©2022 Kites.vn | ! H( [6 ~$ S! G( NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 z2 U' `5 z  `/ i4 T
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
©2022 Kites.vn | All rights reserved- ^# e" j, Y* {8 T- m1 T
) L" V- W( O& ~5 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 24 chương
, P  ~! N, l  H! f% |9 _  |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % X) B, H$ x/ J: n" h7 pAll rights reserved
Nguồn raw: chap1
) C) n! G* M. A+ R1 r9 m7 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 a+ S9 Q6 _% S- F; K* A3 W. WAll rights reserved
Tốc độ: 1/2 chương /tuần
©2022 Kites.vn | . K9 `# Z# [3 K4 i/ m  EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ {$ N1 H9 ]* L6 z
Đăng ký làm poster: không
; z0 I& j& z7 z$ Z1 a7 w8 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! c' _' a2 J8 W& C+ i, m2 p+ @All rights reserved
Giới thiệu sơ lược:
# a5 _" B$ M4 w+ U©2022 Kites.vn | All rights reserved

©2022 Kites.vn | 6 v$ O1 f  r/ U3 }  YAll rights reserved
Nửa chương 1:
©2022 Kites.vn | All rights reserved# e" k9 q. v9 c' h, L

' v% {9 l3 {8 C5 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! O0 D% X; O9 g1 u; H) N

Bình luận

đã duyệt, bạn đăng đi nhé, welcome you come back ^^  Đăng lúc 24-12-2016 11:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2016 21:06:53 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm:
©2022 Kites.vn | * M6 C% Z8 D& H  f- h1 LAll rights reserved
Tên tác phẩm: Phi Tuyết Mộng Hoa
1 X0 |& U' v0 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Tiên Mị
©2022 Kites.vn | : d/ P! p( V7 l6 c# H, l% P  y* V, ZAll rights reserved
Thể loại: huyền huyễn
" ~& W6 g  ^5 K& z( L0 t* n©2022 Kites.vn | All rights reserved
Editor: tranthithuylam (Thùy Lam)
©2022 Kites.vn | " n, ~' j; y0 J4 c; tAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: đã hoàn
©2022 Kites.vn | * J/ Q' w* r- z; @& jAll rights reserved
Độ dài: 100 chương
©2022 Kites.vn | ) P9 B* \9 }! v; C6 oAll rights reserved
Nguồn raw: Link
$ X: V) v: o6 K; X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đăng ký làm poster: có
©2022 Kites.vn | 2 G& p* r8 M/ g0 M$ zAll rights reserved
Văn án:
©2022 Kites.vn | All rights reserved% {% f) \0 h7 o$ S' C* T
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

$ `" M' z, p: f* m1 Z/ W1 d* X0 O2 q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1:
4 `/ N$ Y1 h$ P% W" d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ~9 _( S$ f9 m0 y' n" u% d. v

Bình luận

thanh kiu bây bê  Đăng lúc 25-12-2016 09:10 PM
oke đa duyệt  Đăng lúc 25-12-2016 09:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-1-2017 10:36:51 | Xem tất
Thông báo truyện đã hoàn thành
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 G: Z/ u3 t; {, B
Tác phẩm và tác giả :Đừng Nhìn Xuống Đáy | Hứa Sâm Nhiên
©2022 Kites.vn | All rights reserved; s0 ]* C; v, u0 ]
Edit: Qin Zồ (meiipan)
; K0 `" k6 J; ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng
©2022 Kites.vn | All rights reserved' u0 c/ `% R: m9 L# j3 i, u, {
Số chương: 51

Bình luận

thanks ^^  Đăng lúc 1-1-2017 10:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-1-2017 21:59:25 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm: Tiểu thuyết
3 H( e. j' t/ U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm : Điêu cốt sư
% }: R+ n4 ~1 L0 n0 ~: X8 [9 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 C% x. T! h2 i, B7 j1 j7 u& o4 r
Thể loại: Hiện đại, tinh tế, dị giới
©2022 Kites.vn | All rights reserved! S5 g/ m, d; H
Editor: Nebikyo
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 B% w2 N2 j8 E' C
Tình trang sáng tác : chưa hoàn
©2022 Kites.vn | , m; R* L% \$ a8 ]) o5 [/ FAll rights reserved
Độ dài: chưa rõ
8 I& d5 g9 p7 Y8 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn raw/cv:
" p  R6 K) X; e* Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=134928
©2022 Kites.vn | All rights reserved- C3 i3 [% g6 K7 ]) q: I, ]
Đăng ký làm poster: Có
©2022 Kites.vn | 6 p/ \5 @1 Q) }& DAll rights reserved
Tốc độ: 3-4 chương /tuần
©2022 Kites.vn | ! y* W- j  ~8 M8 X4 c$ OAll rights reserved
Giới thiệu
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 |1 ^* }$ m4 `4 I  _" R  k
Cô là một thợ điêu khắc xương cốt, lại được xưng tụng là người thợ giỏi nhất. xương cốt trong tay cô có thể trở thành công cụ, dụng cụ, thành trang sức, cũng có thể thàn vũ khí có cốt linh hùng mạnh
  N. F1 N3 Y* r8 ?- o4 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô là 1 bộ xương khô, giả chết được, dọa quỷ cũng được, có thể giết quái, tạo người và làm chủ cục diện
©2022 Kites.vn | 6 b, O! u; b* r. f1 P% TAll rights reserved
Đoạn trích nhỏ 1
©2022 Kites.vn | All rights reserved' h* b( |0 @4 o2 s' y" u
An Diệc: " ta là khô lâu vương"
©2022 Kites.vn | & I% w7 `8 u1 e. w6 y% Z7 VAll rights reserved
Minos:" trách nhiệm của ta là đẩy ngac khô lâu vương"
©2022 Kites.vn | All rights reserved% J! E( _1 _1 {4 S
Chương 1: Bộ xương còn sống
©2022 Kites.vn | 2 V' `- Y$ Q+ Q' ^6 `, MAll rights reserved
Vừa tỉnh lại, cảm giác tháy mình biến thành một bộ xương, An Diệc không biết mình phải đưa ra phản ứng gì cho phải. Cô gian nan điều khiển thân thể của mình, run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn xung quanh bốn phía nơi rùng rậm xa lạ, cây cối chung quanh xa lạ, thế giới lạ lẫm ,cảm giác như đang nằm mơ,rõ ràng một giây trước vẫn là đô thị phồn vinh, làm thế nào mà trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều không còn giống với trước kia nữa? An Diệc cúi đàu nhìn khớp xương tay rõ ràng của chính mình, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao mình bị biến thành bộ xương và vì sao mình xuất hiện ở nơi này?
; O5 @" H! m1 P' _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô nhớ rõ...đúng rồi, là nổ mạnh, cô đang trong hành trình của mình thì tàu đột nhiên bị nổ mạnh, sau tiếng nổ đó thì cô bị bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại thì xuất hiện ở nơi xa lạ như thế này, lại còn biens thành một bộ xương. trên người cô vẫn còn mặc nguyên quần áo hôm đó, cô nhận ra chính mình mà. Chẳng lẽ là xuyên qua? nhưng vì sao lại biến thành bộ xương? Hơn nữa biến thành như vậy rồi mà vẫn còn sống được, như vậy cũng thật là quỷ dị! cô không biết chính mình bây giờ là sợ hãi khung cảnh xung quanh nhiều hơn hay là khiếp sợ với chính mình nhiều hơn. tóm lại là rất hốn loạn
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ f% O) Q: L6 ?5 |& v
An Diệc thử chuyển động một chút, kết quả là 'lạch cạch' một tiếng, quần bò và dây lưng cùng nhau tuột xuống dưới đất, chỉ còn lẻ loi chiếc quần con mắc lại trên khung xương bồn
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 c0 _: ?/ L2 r1 h/ a5 H
Cô im lặng nhìn "thăt lưng" của chính mình, và nghĩ rằng trên đời này không còn ai có thể gầy hơn so với mình nữa, nhìn thắt lưng này, mảnh còn bằng độ rộng của một cột xương sống, tuyệt đối xứng với câu "thắt đáy lưng ong"
©2022 Kites.vn | All rights reserved% J9 Z0 T9 x" Y! h, d" n
An Diệc khiến mình bình tĩnh lại trong 3 giây sau đó đem quần áo còn mặc trên người bao gồm cả nội y cởi hết, dù sao hiện tại cô đã là một bộ xương, cho dù có gặp phải kẻ tâm lý vặn vẹo cỡ nào thì cũng khôn nổi lên hứng thú với cô được
©2022 Kites.vn | All rights reserved' W9 |- l, t5 w. t" P
Cô cảm thấy mình vẫn rất là lạc quan, ít nhất là mình còn sống, chỉ cần còn sống là còn có cơ hội tìm được đường ra
©2022 Kites.vn | - X2 c1 q* J, c! k- \All rights reserved
An Diệc đem quần áo của mình gom lại cùng một chỗ, dào hố chôn cẩn thận, lại làm dấu hiệu để sau này khi cần thiết có thể trở về lấy. Sau đó cô run rẩy cất bước bắt đầu thăm dò cẩn thận thế giới mới mẻ này
- w, _( p: X# ~2 v  j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đầu tiên, cô khẳng định nơi này không phải địa cầu. Tuy là cô không có nghiên cứu chuyên sau về thực vật nhưng mà cây cỏ thông thường thì vẫn nhận biết được. còn ở nơi đây cô thấy tất cả đều lạ lẫm, đây là ngọn núi cao ngất được bao bọc bởi đại thụ và dây leo chằng chịt, có vùng cỏ xanh với những hình thù kỳ dị...không có loại nào mà An Diệc có thể gọi được tên cả. Quan trọng hơn là, cây cối ở đây có thể phát ra hao quang nhàn nhạt từ lá, đây cũng không phải là đặc trung của thảm thực vật địa cầu
©2022 Kites.vn | All rights reserved- Q1 v2 f5 z2 v+ S" H+ p& l1 V
ngẩng đầu nhìn trời, có thể thấy từng ánh mặt trời vàng nhạt xuyen qua kẽ lá rậm rạp chiếu xuống mặt đất. tạm thời coi ánh sang này là ánh sang mặt trời đi...Cô nay không có khứu giác, không có vị giác, không có thanh âm, chỉ có thị giác và thính giác nên không thể phán đoán chính xác. Hơn nữa , thị giác và thính giác còn chưa bình thường lại chỉ có khung xương,thiếu đi cư bắp, các cơ quan hô hấp, hệ thần kinh... cũng không biết là dựa vào cái gì để duy trì sự sống nữa.
' z$ U5 U* C; e& E$ a) X' V7 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô ra hồ nước soi gương, thấy phản chiếu là hình ảnh đầu lâu của mình với hai hốc mắt lõm sâu, trong đó có hai đốm lửa âm u màu lam lập lòe thiêu đốt,năng lượng hầu như được giữ nguyên. Chẳng lẽ đây là ngọn lửa linh hồn trong truyền thuyết? Cô có phải là biến thành quái vật ròi không?Nơi này còn có sinh vật nào khác giống cô à?
2 L2 _, c5 v% L9 r5 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác có tiếng động ở bụi cỏ gần đó. An Diệc theo tiếng động nhìn lại, chỉ thấy một con vật bộ dáng rất giống lợn rừng chậm rì rì từ bụi cỏ đi ra, vượt qua An Diệc, cúi đầu xuống bờ hồ uống nước. Nó hiển nhiên không hứng thú gì với An Diệc, chỉ tùy ý liếc nhìn thoáng quarooif không để ý tới. tuy An Diệc chưa từng thấy loài này bao giờ nhưng cô khẳng định đó là loài động vật sống bình thường, cùng với cô là hoàn toàn bất đồng
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ t4 {4 |( j7 s; t: a5 O
Đương nhiên một con vật thì chưa nói lên được điều gì, cô còn cần phải thu thập thêm nhiều tin tức hơn
©2022 Kites.vn | % u9 N. A/ j- R5 U6 @- zAll rights reserved
Lợn rừng... tạm gọi con vật đó là "Lợn rừng ", uống nước xong liền hướng vào phía rừng rậm mà đi, An Diệc vội vàng đuổi kịp. Đối với việc đi theo của An Diệc, lợn rùng cũng không thèm để ý, đi một chút lại ngừng tựa như đang tản bộ, tựa như là tìm đồ ăn. Đi theo nó, An Diệc lại phát hiện thêm một số loài động vật khác nữa, tất cả đều là những loài cô chưa thấy bao giờ nhưng mà có thể dựa theo những tiêu chí của những động vật ở địa cầu để phân loại chúng. Dưới nước có cả, trên cạn có thú, trên trời có chim, trên cây có sâu bọ, cùng với cây cối trong rừng rậm hợp thành một hệ sinh thái đây đủ
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ p+ _, M8 V, i: P2 D$ h
Nhưng cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu hoạt động của con người và cũng không phát hiện ra bộ xương thứ hai giống mình, chỉ thấy trên dduonegf rải rác ít xương của các loài động vật khác...
©2022 Kites.vn | 5 Y, v% Q% B' b9 }3 G3 X, e4 O% {All rights reserved
P/s: Dài quá, đây là mới khoảng 1/2 chương mod ạ
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ Z+ F$ R5 g; a7 G8 u1 F7 q5 J( p

Bình luận

bạn xem tin nhắn nhé. Thân.  Đăng lúc 3-1-2017 01:36 AM
à không sao đâu, mình cũng hay thức khuya mà , bạn cứ hội ý kỹ , đây là lần đầu mình làm nên có không đạt yêu cầu cũng không sao mà :)  Đăng lúc 3-1-2017 12:28 AM
mình phải hội ý với mod kia rồi mới quyết định duyệt hay không nên chắc là hơi lâu, bạn đi ngủ sớm đi, đừng đợi nhé, có kết quả mình sẽ thông báo ngay   Đăng lúc 3-1-2017 12:22 AM
hì hì :)  Đăng lúc 3-1-2017 12:18 AM
nhiêu đây là được rồi bạn ạ  Đăng lúc 3-1-2017 12:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-1-2017 13:06:07 | Xem tất
Đăng kí tác phẩm: Tiểu thuyết
, y  H6 g! F& O: A/ i/ Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em
9 o' p8 |$ c& ~; H4 G- a7 ^+ ^3 Y4 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
©2022 Kites.vn | All rights reserved" U' J$ j; K  F! h5 B% z8 G
Editor: Qin Zồ
©2022 Kites.vn | : H9 Y" y) ^: k6 iAll rights reserved
Thể loại: Hiện đại, 1x1, âm kém dương sai, HE
©2022 Kites.vn | ' W  o6 I0 H5 \8 G5 l" t$ eAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: đã hoàn
©2022 Kites.vn | 1 ^. E& T3 c. ?3 K; r4 P, G2 \All rights reserved
Độ dài: 63 chương
% S- `" v5 Y; U# S- b& k; @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn raw: Tấn Giang
©2022 Kites.vn | ; o7 N$ y+ Y4 G: t! B4 MAll rights reserved
Tốc độ: 2 chương/ngày
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 I9 i5 K' H: N7 U( k
Đăng kí làm poster: có
©2022 Kites.vn | 0 t5 ^. J' F$ Y1 cAll rights reserved
Giới thiệu:
8 x* u9 x7 N/ q3 X1 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ]7 v0 i3 y4 L. g" }9 R9 E
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

, A# x9 S( m9 W6 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1: Quỷ đả tường*

©2022 Kites.vn | 9 m6 R. i& Y: l" }# z- ?All rights reserved
% e4 }% g, Z+ P& X. z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

ủng hộ cô nhé. nhanh quá. cố lên vì mục tiêu 3000 sức gió để chư ký  Đăng lúc 3-1-2017 08:58 PM
đã duyệt, em xem tin nhắn và đăng nhé, mừng hố mới ^^  Đăng lúc 3-1-2017 03:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách