Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 12389|Trả lời: 116
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Đích Trưởng Tôn | Văn Đàn (Chương 47 | Update 14.06)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-3-2018 18:33:22 | Xem tất |Chế độ đọc
ĐÍCH TRƯỞNG TÔN
©2019 Kites.vn | 1 d, @4 k7 f8 Z3 s+ O3 A0 ]5 o- ~All rights reserved

©2019 Kites.vn | 2 u2 ]' S7 T9 i% l  c; @- WAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved" {0 {5 C0 X* a8 Y! A1 z

©2019 Kites.vn | All rights reserved5 j- _  ], h! H2 p& o
Tác giả: Văn Đàn
©2019 Kites.vn | All rights reserved& d; c. G( G* c/ {
©2019 Kites.vn | All rights reserved! I! {9 P4 P; [/ Z( n
Thể loại: Xuyên không
) D: E! ^" u7 d/ F2 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + `' ]- a; e& [- J8 Y3 eAll rights reserved
Editor: Doãn Tịch
. p+ S# j: v4 J8 ]7 }" E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ^) h5 H2 c% ?( w# W
Tình trạng: 106 chương chính văn hoàn + 2 phiên ngoại
+ p1 k, [8 ?$ s$ A5 Z) Q6 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
- H& }) K$ |' K/ [0 G% y: ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lịch post: Mỗi tuần (ít nhất) 2 chương
©2019 Kites.vn | % ?* V: B$ V# A  H3 T8 ?) xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 @- G4 A8 Q0 n: @. W5 UAll rights reserved
Nguồn: Tấn Giang

©2019 Kites.vn | All rights reserved' C' y" L  v. U& S
©2019 Kites.vn | ' z* \. [0 q0 K: n( S0 dAll rights reserved
.::Giới thiệu::.

©2019 Kites.vn | All rights reserved7 w" S3 {9 _$ I3 f) K6 Y
8 D$ c9 o5 ?" \: h! D1 k6 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh là đích trưởng tôn của thế gia đại tộc, được tuyển chọn vào làm quan trong Đại Lý Tự khắc nghiệt.
% N+ t4 C4 Z3 V9 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( f3 ?$ W/ |9 xAll rights reserved
Hoàn cảnh gian nan, đối thủ vô số, nàng cẩn trọng dè dặt, bước từng bước gian truân.
©2019 Kites.vn | 7 o' V0 t& H, N; U, [4 T8 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # p# j7 b4 m( |# i+ l4 v+ M; GAll rights reserved
Cho đến một này, thượng cấp lạnh lùng, đối thủ nham hiểm, thậm chí cả thứ đệ luôn nhìn chòng chọc mình đều biết được bí mật của nàng…
©2019 Kites.vn |   ]. ?4 e  ]0 r: z! _+ ]* v3 IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 q0 X0 B2 @9 i: O" h$ o5 h+ U6 m$ DAll rights reserved
Ấy, sao lại cảm thấy thái độ của bọn họ khác thường như vậy, còn dè dặt cẩn thận hơn cả nàng, giao thiệp ngày thường cũng trở nên quái lạ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 i; n% N6 Y# C5 L6 e, l
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 q+ i7 ?* c' a4 L0 E
————————
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ p  e3 u& K. C. Q9 L6 u
7 b! ~" x( z+ ?8 U' D" ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bản chính thức: Có thể thi cử, có thể đứng vào hàng ngũ quan lại, có thể ra làm quan. Nàng là trụ cột trong nhà, là người mà lão thái gia coi trọng nhất, tất cả đích tiểu thư và các di nương đều phải khách khí với nàng. Nàng cũng chẳng cần trạch đấu, vì nàng là đích trưởng tôn.
©2019 Kites.vn | " }7 ^: c( O7 ^9 CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! j2 {2 z# ]6 [! U5 w- ^+ ]1 r, O  [
————————
©2019 Kites.vn | / W7 E+ f1 o/ @7 K5 X! u* }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! O" }: l) n1 o! {# `1 r
Lời tác giả: Đây là ngọt sủng, tô văn!
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 d; ^* K! A  j2 Z2 s0 L& a
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ a+ j7 u/ D( J2 j0 J
1. Nhân vật phức tạp, đứng nam chủ xin thận trọng.
©2019 Kites.vn | ' T3 I) V- s( p6 T% W3 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + O  p3 y+ x8 a- c! iAll rights reserved
2. Tô văn, dưới ngòi bút tác giả đều là tô văn, cả triều văn võ đều yêu trưởng tôn, thấy lôi có thể rút lui.
4 e! M6 D* ?% y% R7 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 I6 g% c" M4 T1 Y" q! T©2019 Kites.vn | All rights reserved
3. Bối cảnh Đại Minh, xin chớ khảo chứng nghiêm ngặt.

©2019 Kites.vn | . r& ~4 f( [0 |6 sAll rights reserved

8 P: `+ d% Y1 z+ M' L# W" h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Truyện được đăng tại Kites và Wordpress của mình.

©2019 Kites.vn | ! A( O$ m+ [  c  OAll rights reserved
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6
©2019 Kites.vn | , S$ G& a# q% S; B2 n3 MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % V0 J' ]& n. t% B# I/ X5 cAll rights reserved
Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12
6 q3 O2 ~! a, ~. s% H. w& c©2019 Kites.vn | All rights reserved
# d3 D6 W; Q6 I  O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18
©2019 Kites.vn | All rights reserved" P7 q0 Z$ q( i
©2019 Kites.vn | + z3 s- Q, Z3 ~All rights reserved
Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24
©2019 Kites.vn | 9 V' I2 s/ |; w2 y& z# A' YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ S: G5 k3 W. E. _4 R1 l
Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30
©2019 Kites.vn | 0 `9 A( l. M& m4 oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 j+ d! S+ r8 S+ c: k
Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 Q' ~: a7 j5 a( k3 S( L  ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 d- d  U0 v* ?$ b1 e& W
Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40 - Chương 41 - Chương 42
©2019 Kites.vn | & A/ w, @8 J' _All rights reserved
4 i* y" g; U6 B" G5 ]8 p- [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 43 - Chương 44 - Chương 45 - Chương 46 - Chương 47
- Chương 48
©2019 Kites.vn | 2 c6 U3 S$ j7 U& Q6 g8 V% ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | , `% ?7 X3 l3 B7 vAll rights reserved
Chương 49 - Chương 59 - Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54
©2019 Kites.vn | 2 B; ?& z# E7 h4 SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : f* c+ t! V2 A) |All rights reserved
Chương 55 - Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ], m, k0 b$ z8 X' {4 q  Z
©2019 Kites.vn | 1 _, p; ]( b, r+ s3 Y" A0 gAll rights reserved
Chương 61 - Chương 62 - Chương 63 - Chương 64 - Chương 65 - Chương 66
©2019 Kites.vn | " T/ t# w, H* L6 u" G1 pAll rights reserved
9 Y# P4 V9 r1 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 67 - Chương 68 - Chương 69 - Chương 70 - Chương 71 - Chương 72
©2019 Kites.vn | All rights reserved. Z) a( ~  A& m' P
©2019 Kites.vn | All rights reserved* N8 C7 i5 z! x6 r( s+ r+ X
Chương 73 - Chương 74 - Chương 75 - Chương 76 - Chương 77 - Chương 78
©2019 Kites.vn | 7 M  U8 H/ X$ y' E- W4 ~; EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 c2 \7 C2 b/ }* h: IAll rights reserved
Chương 79 - Chương 80 - Chương 81 - Chương 82 - Chương 83 - Chương 84
©2019 Kites.vn | All rights reserved  F# D3 g. ~  @& l7 h1 V
©2019 Kites.vn | 5 a$ t; E: \" Z/ o; {. UAll rights reserved
Chương 85 - Chương 86 - Chương 87 - Chương 88 - Chương 89 - Chương 90
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 Y2 G. Z9 Q+ }# j
©2019 Kites.vn | " I7 i4 ~2 Z2 j$ l0 M- gAll rights reserved
Chương 91 - Chương 92 - Chương 93 - Chương 94 - Chương 95 - Chương 96
©2019 Kites.vn | All rights reserved: V1 @/ O  E  I2 H! |5 W/ B
( S% I+ Y4 E7 Z: A% h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 97 - Chương 98 - Chương 99 - Chương 100 - Chương 101 - Chương 102
+ ~- z+ j7 k' e  M8 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , C2 Z2 q' z  I- vAll rights reserved
Chương 103 - Chương 104 - Chương 105 - Chương 106 (Chính văn hoàn)
) ~0 k& C3 Y0 b- o  `: u6 o6 f; l©2019 Kites.vn | All rights reserved
) u- g! M: W- J" c6 _! @- C1 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
***
©2019 Kites.vn | $ R/ z( c% P, }! x. N3 l9 G. N0 rAll rights reserved
* h8 o- p+ g# T9 T: b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phiên ngoại 1  –  Phiên ngoại 2
©2019 Kites.vn | ' s! m  g5 a3 v6 p7 n) DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' e. {* ^7 H7 GAll rights reserved
.::HẾT::.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! ^8 o, s- D5 Q* J  H

©2019 Kites.vn | All rights reserved" r5 \. c) s0 L& C5 o$ s/ T
.
©2019 Kites.vn | 9 p% I5 ?9 S3 w6 R+ ZAll rights reserved
# o8 E* f' |9 t6 H, q" w5 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
.
©2019 Kites.vn |   |% k; u/ W& P8 C  \2 ], pAll rights reserved
% h: U2 g- O! _7 n/ \! Y( r2 k©2019 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 18:43:40 | Xem tất
Chương 1

©2019 Kites.vn | * Y' k3 [7 E- @9 w) EAll rights reserved
$ s# l  V$ P* P' I( u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bắc Kinh tháng mười hai đã bước vào những ngày rét buốt, trong Tử Cấm Thành một mảnh giá lạnh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% `# {6 w( r+ X/ l' M
©2019 Kites.vn | ( N2 q- H" g$ l+ g" O4 N1 dAll rights reserved
Vừa đổ một trận tuyết lớn, trên triền núi xa xa, hai bên con đường nhỏ hay dãy cung điện chạy dài, đều là tuyết đọng.
; Z* O, R; S# Q. C6 L- I3 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
% P; x% ]& |3 S/ X, \& z: J1 w7 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh ngẩng đầu nhìn lại, kiến trúc phủ phục im lìm, mái hiên vươn cao cong vút. Kim quang phá mây đen chiếu sáng hình rồng trên phù điêu, đầu rồng trang nghiêm, thềm đá cẩm thạch trắng trải dài vô tận, hướng đến nơi tường cung cao cao đỏ thắm.
! w! U$ G% S- H7 @* Z  c©2019 Kites.vn | All rights reserved
) Q& i8 `) i" v( L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thảm sát tàn khốc qua đi, tất cả vẫn tĩnh lặng như vậy, thậm chí là yên bình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 ]6 K' S' v7 R3 }: b+ o9 m
( N( w6 i- g, }. G# p" O! d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nhắm mắt lại.
©2019 Kites.vn | ' E/ u3 t! I! vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 Q) m3 \# {5 u- b, {, p) D* u
“Triệu đại nhân, hoàng thượng còn đang chờ ngài.” Phía sau truyền đến thanh âm thúc giục mềm mại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 c: p' C) X1 E/ I, O9 E
©2019 Kites.vn | 2 B% T/ \( p& AAll rights reserved
Triệu Trường Ninh ngoảnh đầu, chỉ thấy triều phục đỏ tươi trên người mình đang tung bay phần phật. Bóng dáng mảnh mai thon dài. Đón lấy nắng vàng, dung mạo tú lệ càng thêm hiu quạnh.
©2019 Kites.vn | 8 c$ w& ]3 C0 t. JAll rights reserved
. a' }8 h# C, q7 G- {' e2 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Người muốn giết ta đây mà.” Triệu Trường Ninh nhàn nhạt nói.
©2019 Kites.vn | 8 L6 Q: C2 H5 UAll rights reserved
6 X: ?  C" K6 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tự cổ chí kim, thắng thành vua, thua làm giặc.
2 \; t& V7 G3 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 w& l0 W: ~* n9 q2 c
“Đại nhân nói đùa, đại nhân tuổi trẻ thành danh, chính là rường cột nước nhà, hoàng thượng luyến tiếc còn không kịp, sao có thể giết đại nhân chứ.” Nô tài dẫn đường không nhanh không chậm nói.
©2019 Kites.vn | # l. W# i2 a0 D% I* a% b  BAll rights reserved
8 G8 Y* b$ ~) P* i- Q  w) o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Giọng nói của hoạn quan rất kỳ quái, thứ bị cắt đi kia làm ngữ điệu nói chuyện của bọn họ, ba phần như là đang hát hí khúc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ f! X& y3 [* ~6 B
©2019 Kites.vn | All rights reserved, F# e! `8 ~; G$ m" Z4 N, I4 L9 B
Triệu Trường Ninh hiển nhiên nghe ra một tia ác ý cùng lạnh nhạt.
©2019 Kites.vn | : X3 {3 O+ a# u' DAll rights reserved
% E; y7 `+ W$ g2 w& v# |3 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thiếu khanh Đại lý tự Triệu đại nhân chưa từng đi nương nhờ tân hoàng, mà lại phù trợ kẻ khác, phù trợ tên hoàng tử đã bị loạn đao chém chết kia. Tân hoàng sẽ đối đãi những kẻ không ủng hộ mình ra sao đây?
- A! r' V( K. U©2019 Kites.vn | All rights reserved
; {: L1 t, ~4 `6 B) G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nặng nề rũ mi, dường như có một sức nặng ngàn cân đang đè lên đôi vai y. Bóng hình mảnh khảnh lại càng thêm gầy yếu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( u  k/ A# d$ }& V
( W4 ^! U. [4 s; a0 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Gánh nặng gia tộc, gánh nặng đoạt đích, gánh nặng về vận mệnh của y.
©2019 Kites.vn | / U* v$ z2 L5 X6 l8 J: D4 Y. U, ~: H! u8 nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 a* g' x& [8 U- a; L4 z) B
Nhưng y lại cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, cất bước tiến về phía trước.
. N2 F# u8 M4 Z) m! o) m' T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 r; C9 [8 _' h8 E8 f
Tân hoàng sau khi đăng cơ bạo ngược thành tính, giết hại huynh đệ, tàn sát các quan viên đối lập, sáu vị lão thần đã có hai người bị hắn xử trảm. Mà những người này, cũng coi như chỗ quen biết cũ, cho dù lúc tân hoàng còn niên thiếu đã từng có giao tình với hắn.
# U7 `6 m7 ]$ T& O) F4 F; `©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 B) C" P7 P  ~4 ?( {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng có thể coi là gì?
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 m/ b/ t) _+ [9 T9 p
' _  W$ l( G# N3 v( `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến huynh đệ ruột thịt hắn còn giết hại, chẳng lẽ lại lưu tình với bọn họ sao?
: l+ t; I6 l2 k3 [& L& T©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 _) ]. N$ @5 b3 R: P" T2 f( I- P! f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đế vương vô tình, người vừa leo lên đế vị kia, đã sớm thay đổi rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( M" ^: J7 ?5 x8 U8 d* l$ \1 M
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ O" t3 E2 K6 a2 C
Cửa cung dày nặng chầm chậm mở ra trước mặt, ánh nắng sau trận tuyết từ phía sau y len lỏi tràn vào, vị đế vương mặc Cổn miện phục‘¹’ phía trước kia, gần như không nhìn rõ nét mặt. Chỉ thấy uy nghiêm không dứt, bờ vai rộng lớn, quả nhiên là long uy làm người khiếp sợ.
©2019 Kites.vn | ' |4 d; |% r6 {2 f; H6 h7 K% }0 sAll rights reserved
7 i( |9 a  F1 r! s. T7 ^$ I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh vén lên triều phục, quỳ xuống: “Vi thần Thiếu khanh Đại lý tự Triệu Trường Ninh, khấu kiến hoàng thượng.”
©2019 Kites.vn | $ N0 J/ U1 ]; }7 {All rights reserved
9 c' J# v9 S  I, a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Y cúi người dập đầu, mũ Lương quan‘²’ trên đầu chạm xuống nền gạch lạnh lẽo, đại môn đỏ thẫm phía sau nặng nề khép lại.
# V" O* f1 o5 ^3 x# n0 n3 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 V& N3 A+ v0 Y* w+ |9 {9 dAll rights reserved
“Ngươi mà lại quỳ trước ta.” Người phía trên nhẹ nhàng nói một câu, gác xuống bút phê tấu chương trong tay.
©2019 Kites.vn | : T; {0 ?. ]' n6 F+ Z$ NAll rights reserved
7 e8 j: F: X7 x; j. y9 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn rời long ỷ, đi xuống bậc thềm, từng bước tiến tới trước mặt Triệu Trường Ninh.
% o' _  @+ O, F% ~# W$ x+ C- N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ A" X; x" Z0 A. E
Đôi giày đen tuyền vững vàng dừng lại trước mắt y.
©2019 Kites.vn | . ^2 h) u/ B) I$ ~+ L" NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 w$ v/ w8 L) I2 r6 v! ^
Sau đó, hắn cúi người bắt lấy cằm y ––––
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 g- ~% s% h; e; ]
6 Q9 z6 E2 t4 {( J. D& l, {6 m9 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Triệu Trường Ninh, ngươi lúc nào cũng cao ngạo cố chấp, chưa từng để ta vào trong mắt. Hôm nay –––– ngươi lại quỳ trước mặt ta?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 H8 M$ {2 l& l
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 {2 P4 N) a. d) h0 B4 ~3 ?' m! N
Khuôn mặt tân hoàng vẫn được bao phủ bởi kim quang nồng đậm, ngữ khí lại vô cùng cổ quái, thậm chí ngày một thấp dần, đến khi tiến sát tới bên tai y, “Ngươi đã thấy cái xác treo ở thành tây rồi chứ? Có nhớ ra kẻ đó là ai không?”
; I7 V, f- E- d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 W$ r- `% ~& i$ V: ?All rights reserved
Triệu Trường Ninh bị uy nghiêm dày đặc vây quanh, trước mắt hiện ra hình ảnh máu thịt đỏ tươi, khuôn mặt cận kề cái chết trắng bệch hung tợn.
©2019 Kites.vn | . b9 r; u8 ?& |2 C$ RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; g7 R- P6 E/ F5 j; J* ]% lAll rights reserved
Dường như cũng đã tuyên bố kết cục của nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* n3 b5 r! t" V+ F
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ I1 E* U+ p! c; ?
Y khẽ run lên, vì hai ngày nay không hề ăn cơm, đã suy yếu đến độ quỳ cũng không vững. Vừa vặn bị tân hoàng thuận thế kéo vào trong lòng. Yếu ớt đến vậy, thắt lưng mảnh mai không chịu nổi một kích ––––
©2019 Kites.vn | " Z! P4 _5 {7 ~9 U. cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% H2 N2 h& a% W4 \2 W! T4 W8 b0 u) G
Tân hoàng ôm lấy thắt lưng đó, trong lòng không khỏi suy nghĩ, tại sao chẳng một ai hoài nghi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 G) B- p/ l6 ?- s. e
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 Z: H. P9 d% B; _" a# q$ m
Hoài nghi người này, vốn dĩ không phải là một nam tử?
' {% Q3 ^, ~9 A9 D+ \  w3 E6 I/ I& N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# Y( Y; N3 r: s" M5 o, D
Có lẽ cũng đã từng nghi ngờ, những kẻ đã từng vây xung quanh nàng, biết đâu còn có những tâm tư khác.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  K) N4 w' n0 v0 }
©2019 Kites.vn | * d! c. @% D6 [1 S7 f& \) YAll rights reserved
Triệu Trường Ninh dựa vào sức mình quỳ vững lại, nhớ đến cái chết của bạn thân ngày trước. Lại nghĩ vận mệnh bản thân khó lường, thản nhiên nói, “Thần tất nhiên là biết, cũng biết thủ đoạn của hoàng thượng, ngài không cần cố ý nhắc nhở thần.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ g  c, y( |. C/ q0 U; ?
©2019 Kites.vn | & H  g: n$ @! H0 y+ eAll rights reserved
Dưới tình huống rối loạn như vậy, căn bản không nhận ra bàn tay bên hông càng lúc càng siết chặt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Q( C9 T2 s* R  Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 C8 k* Q" u( O9 X4 c% [
“Triệu đại nhân, trẫm có một chuyện muốn hỏi ngươi.”
  F1 Y1 b: r0 T: J. I  z* E7 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 ]' @: ^2 D- @' Y8 L
Ngữ khí của người kia mang theo một kia cay nghiệt: “Trẫm nghe nói, ngươi là tiến sĩ xuất thân từ Quốc tử giám. Vậy năm đó khi ngươi ở Quốc tử giám...” giọng nói lại hạ thấp hơn, “đã cùng ăn cùng ở với một đám nam tử sao? Không tránh né bọn họ?”
1 H0 f! b/ ^5 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 M' N  B+ z0 A0 \$ f, T
Hàn quang trong mắt Triệu Trường Ninh chợt lóe, lập tức ngẩng đầu. “Ngài...”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 [: L9 |4 |5 O$ B
©2019 Kites.vn | / m% n# E' ]$ P" i1 n6 J( ^  AAll rights reserved
Y biết, chắc chắn hắn đã biết rồi!
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 L5 z  O! p4 o5 z( ~
©2019 Kites.vn | # S+ R- i$ B  s9 C. uAll rights reserved
Biết vị Thiếu khanh Đại lý tự y, từ trước tới nay giấu trời qua biển, dè dặt cẩn trọng, chỉ vì y căn bản không phải là một nam nhi.
©2019 Kites.vn | ' i4 K: ^9 R( I) e- vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% c4 C9 g9 ^2 o  D2 j6 M, h
Đây là tội khi quân, theo luật đương thời sẽ bị xử treo cổ!
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ e' r: Q0 }3 t) H, l9 c. z
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ C+ ]: m& T8 u
Nàng là Thiếu khanh Đại lý tự, cực kỳ hiểu rõ luật pháp.
©2019 Kites.vn | ( `0 W0 V: I2 G8 X7 b* mAll rights reserved
+ C% N- d" j: Z+ y6 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có điều dù sao cũng sẽ chết, chết thế nào đã không còn quan trọng.
( _3 u. L" x+ T  [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 {2 L4 E7 P1 y# m1 gAll rights reserved
Triệu Trường Ninh bởi vậy nhắm hai mắt lại, hàng mi dài khẽ run: “Chuyện đến nước này, vi thần tùy hoàng thượng định đoạt, Trường Ninh tội đáng muôn chết. Có điều, bị loạn đảng xúi giục chỉ có một mình Trường Ninh, không liên quan đến ai khác, vẫn mong hoàng thượng tha cho thân nhân tông tộc của thần.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( @: X8 {6 Z4 \& J1 Y2 L& a4 w
$ g& F0 p, N" y/ H" x1 @: u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng là đích trưởng tôn, sợ rằng gia tộc sẽ bị mình liên lụy.
©2019 Kites.vn | 2 p) ~! U* \# X6 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , a, M$ E: r+ `" r$ b. p: wAll rights reserved
Dứt lời lại cung kính dập đầu.
* G2 n7 X$ o; F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + m7 k9 Z1 R1 o6 a; t, U( CAll rights reserved
Đến đây, nàng mới cảm thấy có gì đó không đúng.
; K0 f  g& ~" f1 a8 I) x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: t3 u; d$ z" T& v* a" m3 b
Tay của tân hoàng đang đặt bên hông nàng, trên Cổn miện phục đen tuyền là hoa văn nhật nguyệt sơn hà, đại biểu hắn thống trị thiên hạ, là người có uy quyền tối cao trên đất nước này.
©2019 Kites.vn | ' W, R, ]4 d! v0 F1 qAll rights reserved
( F7 z) n) M8 y' B/ x©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Bỏ qua cho thân nhân tông tộc ngươi?” Tân hoàng nhẹ nhàng nói, ánh mắt rơi trên người nàng dường như mang sức nặng ngàn quân.
: k. Y& c% u" Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 f1 n3 x4 V; w% }: m8 g
Hắn lại cười lạnh: “Sợ rằng ngươi không hiểu rõ rồi.” Thanh âm hắn nói chuyện rất gần, “Triệu đại nhân, giờ là lúc ngươi cầu xin ta. Năm đó ngươi đối xử với ta thế nào, hôm nay ta phải trả lại cho ngươi thế đấy. Tốt nhất ngươi... hãy nghĩ xem nên cầu xin ta thế nào đi.”
0 h" l' A+ T8 F/ a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & ]: T  Z4 K" ~! V# D; i+ [All rights reserved
Vừa nói, ngón tay lạnh lẽo dời đến trên cổ tay nàng, bàn tay nắm lại giữ chặt lấy nàng. Cơn lạnh lẽo này, giống hệt như một thanh đao sắc.
. o( q9 R& Q3 C  [% L( J©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 |. z0 l8 E6 s! U! k3 b/ b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mà ngữ khí của hắn thật chậm rãi: “Ngươi lại đây, giúp trẫm thay áo.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; q* g6 n+ q7 y, k
©2019 Kites.vn | . l4 [" I: v# k, ]" o  vAll rights reserved
Triệu Trường Ninh dường như đã biết dụng ý của hắn, biết ngữ khí thân mật kia đại biểu cho cái gì, tay chân nàng bắt đầu phát lạnh, cả người cứng ngắc, đầu gối đau nhói như bị kim châm.
, J4 {3 V- ~3 a& c! p©2019 Kites.vn | All rights reserved
; R9 \) v/ c! ?, u9 s1 K/ g4 J  b' T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện thì đã là đích trưởng tôn, đã là học hành thi cử, đã là điệu bộ cùng lòng dạ nam nhi, chuyện này với nàng mà nói, không thể nghi ngờ chính là một loại vũ nhục.
©2019 Kites.vn | 0 T* \0 x4 H2 w2 h0 O: L2 N$ jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& }2 X& M. Z( n% K  }; p( S  w" w
Gió phương bắc bên ngoài rít gào thổi qua, cơn gió thổi tới trước mặt giống như một cái tát giáng xuống, vừa đau đớn vừa tàn nhẫn, bên tai dội lại những tiếng ong ong.
©2019 Kites.vn | 6 m  Y3 {3 Z" e4 n  m. T9 x- NAll rights reserved
' Y( V. \5 x5 W; W3 k: K. K) O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đã qua nửa canh giờ, trời cũng ngả về tây.
1 l4 d" [) ?8 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) M% H. Z$ R/ l/ {; ~4 k8 v' d
Dưới bậc thềm điện Hoàng Cực có một bóng người cao lớn đang đứng, mặt trời rơi xuống đầu vai hắn. Gió bắc thổi dải lụa trên triều phục của hắn tung bay.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! d$ |! G4 Q% P% n& v0 U# T/ }
$ n) q8 D% ^- c4 f2 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cung nhân thấy hắn đứng hồi lâu, bên trong lại khép cửa, cũng không hề truyền ra phân phó gì, trong lòng rầu rĩ.
: R0 X6 ^: z8 n+ D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! h  w+ f- {' v  w. W6 P$ i
Người này tuy là huynh đệ ruột thịt với tội thần Triệu Trường Ninh trong kia, nhưng cũng là thân tín của hoàng đế, hôm nay mới được phong chức Thị lang Binh bộ, hướng gió đang thịnh, hoàng thượng cũng sủng ái hắn lắm đấy. Lẽ nào hoàng thượng không biết Triệu thị lang đã tới sao?
) N$ S! E5 C* B% x& b3 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
( I3 ^  z) M& V1 b3 `5 v: R# h: y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng hắn vẫn đánh bạo tiến đến trước cửa cung, tiết trời rét căm căm làm cho thềm đá lạnh lẽo giống như bị phủ lên một lớp băng, cung nhân mặc quần bông mỏng ùm một tiếng quỳ xuống. Hắn nhanh chóng bẩm báo: “Gia, Triệu Trường Hoài, Triệu đại nhân muốn bái kiến ngài, đã đứng ngoài điện Hoàng Cực rất lâu, ngài có muốn gặp hay không...”
! d) M8 h5 t5 V- a) I$ M4 j2 u- m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " D; X% A) d6 L% H( xAll rights reserved
Bên trong không hề có lấy nửa tiếng động.
©2019 Kites.vn | ' O" h0 ~  R3 v/ R. j( D9 rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ W; {0 N6 ~6 f5 R: R9 X- \
Triệu Trường Hoài nhìn cửa cung đóng kín, nghĩ rằng hoàng thượng sẽ không tha cho nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 \- [6 o- \0 a& p$ R
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ @; o3 x. \+ r9 n. [5 a
Con người nàng trước nay cao ngạo, sợ rằng sẽ không chịu khom lưng xu nịnh hoàng thượng, xương cốt nàng lại không tốt, quỳ mấy canh giờ, e rằng quay về cũng phải bệnh mất vài ngày.
8 }, S" c3 Q% v/ c: T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& [. n" @7 }/ Q9 D/ J. w
Trong lòng hắn nôn nóng, khẽ thở dài, cũng vén áo bào lên quỳ xuống.
7 J/ w: Q4 _) @1 O) {9 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) q: ^$ }6 h# b  ]% e
Trên mặt đất toàn là tuyết và mảnh băng, bị ánh mặt trời chiếu đã dần tan ra, nước ngấm vào trong quần, lạnh đến thấu xương.
+ p% @  `: t1 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
. ]9 E3 u- j; K1 K) |" g2 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Hoài lại hắng giọng: “Hoàng thượng, vi thần chỉ có một mình Triệu Trường Ninh là ca ca. Khẩn cầu hoàng thượng niệm tình vi thần tận trung tận lực, ca ca thân là Thiếu khanh Đại lý tự, niệm tình đã sửa lại vô số án oan, mà tha cho ca ca vi thần lần này. Thần nguyện thay ca ca chịu phạt. Thần quỳ gối bên ngoài, mong hoàng thượng ân chuẩn.”
©2019 Kites.vn | ; D! S, J4 u; r' G& l9 UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! Y  G, r! T1 a6 C: l
Vẫn không có động tĩnh gì, Triệu Trường Hoài càng thêm lo lắng cho an nguy của nàng, lại dập đầu hai cái: “Mong hoàng thượng ân chuẩn.”
3 |% d+ E0 P. }# q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 E8 y$ O) s, D  K& v5 c/ x% |! DAll rights reserved
Nghe thấy thanh âm này, hắn quay đầu nhìn nàng chăm chú, nói: “Đệ đệ ngươi tới cứu ngươi kìa. Không cùng mẹ sinh ra, sao lại huynh đệ tình thâm đến vậy. Ta vừa phong hắn làm Thị lang Binh bộ kiêm Tổng binh Sơn Tây, cũng không sợ rơi mất cái mũ này.”
$ l9 _" u% o% T5 p; a6 n' e$ `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # `9 A' k9 X3 ^9 B7 T4 NAll rights reserved
“Ta nhớ lần trước ngươi bị phong thấp, hắn còn cố ý đi Quý Châu tìm Miêu dược cho ngươi... Nếu ngươi có chỗ nào không tốt, dường như hắn còn đau hơn gấp tám gấp mười. Lần trước nhìn thấy ngươi và hắn cùng đi trên đường, hai người cười đùa thân mật, hắn còn đem áo choàng của mình khoác lên vai ngươi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 q6 P. k8 p6 z) G+ @
) \! v! o+ [' O* P8 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bị người này giữ lấy cánh tay, trong phòng lại lờ mờ tối, xung quanh long tháp màn che buông rủ. Duy chỉ còn ánh kim quang từ tấm bình phong chiếu tới, sắc vàng càng lúc càng nồng, là màu của ánh tịch dương thẫm đỏ như máu.
1 V9 P6 e& P+ B$ }- H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 d5 a: ]- T) L" \  j  d' z
“Đó là đệ đệ ruột của vi thần...” Triệu Trường Ninh nhàn nhạt nói. Nàng cảm thấy khuất nhục, sắc mặt trắng như tuyết. Lại nghe được tiếng khẩn cầu của Trường Hoài, trong lòng một mảnh tịch mịch.
©2019 Kites.vn | 7 g0 y# ?: j# D, C* H' f3 C8 LAll rights reserved
8 k8 D0 ]" E+ R9 t5 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thấy nàng một mực cúi đầu, thanh âm của tân hoàng lập tức nghiêm lại: “Triệu Trường Ninh, ngươi ngẩng đầu lên nhìn trẫm!”
©2019 Kites.vn | 1 g9 A2 F9 F5 Z+ sAll rights reserved
4 H; Y1 O4 F8 t$ I% z# A©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Nhìn cho rõ người ở trước mặt ngươi là ai!” Hắn bóp chặt lấy cằm nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ G2 @9 q! Z4 l* y$ P* J
2 H* C5 r' r2 i4 A& u) }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh bị ép buộc ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt uy nghiêm tuấn lãng, tóc mai chỉnh tề, lãnh khốc vô tình.
©2019 Kites.vn | 7 T$ {8 J6 y* f: S# q, n9 [All rights reserved
©2019 Kites.vn | & H# v% ~  ?8 P5 c$ }All rights reserved
Ánh kim quang kia càng lúc càng đậm, nàng đem khuôn mặt người này nhìn thật rõ ràng.
6 J7 v. c# o. @$ h; V0 t) Y  d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) e% i6 R6 T7 P7 Y
Triệu Trường Ninh cảm thấy kim quang quá chói mắt, còn hắn bóp cằm nàng quá chặt. Trong đôi môi nàng có một cái tên, lại không thể nào thốt ra lời.
©2019 Kites.vn | ) F3 G& j$ R! }8 v9 jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( M$ d3 y- D6 X  @& c
Nàng mở to cổ họng, phát hiện bản thân lại khát nước vô cùng.

+ c4 N# c0 j# \1 m- [2 i( `©2019 Kites.vn | All rights reserved
- N  L' P  F$ f0 @) f3 E©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved0 g" R2 a( X; x$ O' l
©2019 Kites.vn | 9 x7 x) X8 W% c7 `All rights reserved
————————-
$ ?! ?. Z) H; _9 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
# D1 ^1 i+ r8 }" [3 H6 H3 n5 J. r©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved) Z5 B4 J7 w/ m7 Z+ G* ^
Chú thích: 2
7 I# k' U' E7 u1 A5 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
) q: J: y4 N" V©2019 Kites.vn | All rights reserved
(1) Cổn miện phục: Lễ phục Cổn Miện, gồm áo Cổn và mũ Miện (có tua ngọc).  một trong những lễ phục tôn quý nhất thời cổ đại. Được Hoàng đế và các vương công đại thần mặc trong các dịp trọng đại như tế thiên địa, tông miếu và mùng một tết, đông chí…
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 }+ P* A1 B& a$ r/ ^( e& d8 w, u# `$ R
©2019 Kites.vn | 6 z, I5 H1 `' y! A. A2 R) X* q* ?All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved  E  ~1 R) s- n3 y  t
6 d( V; \5 p' t% Q- ^8 b: y+ }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: n0 A, i5 B& C1 j' P& d, b& [
(2) Mũ Lương quan: Sở dĩ được gọi là Lương quan vì mũ này có các viền (Lương) trên mũ, tùy theo cấp bậc thì sẽ có bấy nhiêu viền.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# b' h% A2 B# P3 U4 ~
©2019 Kites.vn | ; a6 |3 O9 ~5 i8 R$ VAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved8 c5 E0 _8 E1 a9 m( M
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 18:50:39 | Xem tất
Chương 2

©2019 Kites.vn | 1 O$ B. h# K- o' I( G5 k2 x! {All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 @$ _* t5 U, }  ]* L4 f" n7 MAll rights reserved
Gió lạnh ngoài cửa hung tợn nhào vào trong phòng, ánh nến trên bàn chập chờn lay động.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, f. d$ C  }& i$ \% ?6 F- t
©2019 Kites.vn | 1 w' t9 x/ g( l9 c/ g5 ^6 KAll rights reserved
Triệu Trường Ninh bị gió lạnh thổi tới, hai mắt chợt mở bừng.
©2019 Kites.vn | 7 W# B% l6 I3 `5 ~$ \All rights reserved
" c: A; N  b- l$ G0 x- z7 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng quỳ trên đệm hương bồ vải xanh thêu vài rặng mây, trên bàn dài trước mặt đặt một lư hương bạch ngọc hai tai ba chân hình Thụy thú‘¹’, khói mờ bồng bềnh dâng lên. Trên bàn là bài vị tổ tiên để thờ cúng, màn che bằng vải đay rủ xuống, một bức hoành “Tổ đức lưu danh” treo ở trên xà ngang. Hóa ra là quỳ mệt quá nên thiếp đi.
- u$ d. h! Q) e) C! D- \  z, z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   v/ P0 M# T6 l+ dAll rights reserved
Từ đường được xây từ mười năm trước, gió lạnh xuyên qua khe hở cửa sổ nhào tới người nàng, lần này thì tỉnh táo thật rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ?& B  l6 M; O% [
©2019 Kites.vn | . r( h& }, R- h# [( VAll rights reserved
Nàng xoa xoa mi tâm, vậy mà lại mơ một giấc mơ hoang đường đến thế.
' K# k1 @4 v. G  ?3 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ t. ?' Q: c2 n2 }) n( B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng bây giờ ngay cả danh vị tiến sĩ còn chưa có, thế mà lại mơ đến cái gì mà Thiếu khanh Đại lý tự. Có điều giấc mộng này lại...
0 a8 [1 @8 S9 Q& G. S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 N$ e. c  P! y0 x2 J$ u  M# sAll rights reserved
Cảm giác chân thực từ bàn tay nóng bỏng của người đó, thắt lưng cường tráng, mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta không hít thở nổi. Dường như nàng vẫn còn cảm nhận được.
©2019 Kites.vn | & ?) i, ^6 V$ ~. R4 v1 v8 u& iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! M2 T. s! j  V& p4 ?All rights reserved
Triệu Trường Ninh khẽ than một tiếng, ngẩng đầu ngó nghiêng bên ngoài.
©2019 Kites.vn | 2 d$ z4 Z  c& Y% pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- w; {% `; i' Q/ i, h2 Z- j$ g
Phía sau tấm bình phong là khung cảnh tuyết bay tán loạn, sắc trời đã dần tối, trong đình viện cũng chất đầy tuyết đọng. Gió bắc buốt giá quét qua mặt, từ nhỏ nàng đã sống ở phương nam, chưa từng được thấy tuyết. Tuyết lớn như vậy, lả tả rơi rụng, trút xuống khắp mọi nơi, cả bầu trời chỉ còn lại một màu trắng xóa.
©2019 Kites.vn | 1 f) j  a) p4 G  L2 zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 a: f- ~: L5 z$ ]5 d0 B1 w9 X. Q9 R
Triệu Trường Ninh chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng, buốt đến không chịu nổi, lại chỉ có thể sửa qua vạt áo, quỳ thẳng thêm chút nữa.
9 u2 m0 R( e0 U% U( G3 T% Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' K6 z7 i8 z) ]; b* i! e3 rAll rights reserved
Bảy năm trước nàng mắc bệnh qua đời, sau khi tỉnh lại thì trở thành vị đích trưởng tôn này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 e" p. J1 ^" K' S% E7 J
7 H& G* t8 z+ {0 W9 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khi đó nàng mới lên mười, trông thấy một phụ nhân xinh đẹp dẫn theo vài bé gái đang khóc nhè, góc áo còn treo thêm một đứa trẻ phấn hồng xinh xắn.
* z4 l* L2 d( f4 P7 X7 c8 i$ p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( Y9 D* I6 U" Z$ BAll rights reserved
Kẻ khác đều có cuộc sống cẩm y ngọc thực của đích tiểu thư, nàng lại là một kẻ giả nam gánh vác trách nhiệm của đích trưởng tôn, còn cả một đám tỷ tỷ muội muội ghẻ mắc trên người.
. Z6 q6 I2 j; H) C9 ]' [/ [" y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  Z! J6 E5 c6 c6 q* l2 u; @
Bầy oanh oanh yến yến bạc nhược này, chỉ biết quấn lấy nàng khóc lóc, hôm nay ta khóc ngày mai ngươi khóc, khóc đến đầu nàng cũng phát đau. Lúc đầu còn chưa quen, tự nhiên cũng chẳng buồn để ý bọn họ. Nhưng sau lại thấy phụ nhân cùng tỷ tỷ đều lo lắng chăm sóc mình, nàng cũng hết cách, đành phải gánh lấy trọng trách này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 U' P% b+ \3 s+ [: [5 p) Y. N
©2019 Kites.vn | , \6 X0 I' _7 L+ eAll rights reserved
Ban nãy vừa lên lớp học trong tộc một lát, đã bị tổ phụ trong nhà gọi tới phạt quỳ. Nguyên nhân là vì không hoàn thành tốt bài tập.
©2019 Kites.vn |   |, p2 D0 U6 d" b8 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) x; \$ q9 u: ^All rights reserved
Triệu Trường Ninh không hề yếu ớt, chỉ là thân thể này từ nhỏ đã quen ăn sung mặc sướng, vô cùng mỏng manh. Mới quỳ gần nửa canh giờ, đầu gối đã đau đến chết lặng, đầu óc choáng váng, có lẽ là bị cảm rồi.
©2019 Kites.vn |   Z6 r9 a- Z: B4 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : j( @9 e/ i7 v) I- L' v3 y# ~' aAll rights reserved
Nàng chậm rãi ổn định hơi thở, lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* R2 n; J/ n- K# u4 W* N
©2019 Kites.vn | 8 D! r3 R. E6 ]All rights reserved
Rất chậm, rất nhẹ, một đôi giày đen tuyền vững vàng dừng lại trước mặt nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. u2 a$ M8 [5 L0 H' P6 o+ m
% H/ h) }& h- K# @! ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh không hiểu sao lại nghĩ đến giấc mộng kia.
+ D% D" g7 d) S( n# _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 q3 ^* {. W+ v" y# ^) v6 k" x
Người này cũng khom lưng xuống, thấp giọng cười một tiếng: “Huynh trưởng, huynh đang quỳ mà vẫn ngủ được sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 J  L& x# A: ^3 N5 m) J! C
©2019 Kites.vn | All rights reserved! _3 X+ h! ~( I2 L- M3 |4 h
Triệu Trường Ninh ngẩng đầu nhìn người tới, hắn mặc một kiện Trực chuyết‘²’ bằng lụa Hàng Châu, thêu hoa văn trúc. Ngũ quan tuấn lãng, dung mạo thâm thúy, hai người tuy cùng tuổi, nhưng hắn lại cao lớn hơn nàng rất nhiều.
, D5 l1 w1 T0 S$ P# H0 |/ m5 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 x) d/ U* L, J! VAll rights reserved
Vị này chính là thứ đệ Triệu Trường Hoài của nàng, có điều thứ đệ do tổ phụ nuôi dưỡng, không hề gần gũi với nàng. Chẳng những không gần gũi, hai người thậm chí còn là kẻ thù nước sôi lửa bỏng.
©2019 Kites.vn | ( z$ V) z7 u- I, S1 |( Q; m' V2 c4 cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. C- U8 \3 T3 |8 D/ B
Triệu Trường Ninh rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Nhị đệ tìm ta có chuyện gì?”
$ w+ {* {7 r9 v$ s©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 g, a; U+ }0 o7 F/ r, |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đây cũng không phải là nhân vật đơn giản. Cẩn thận, vững vàng, giết người không chớp mắt, lúc Trường Ninh vừa tới đây đã ăn không ít khổ của hắn. Nếu không phải nàng vốn là người trưởng thành, sớm đã bị Trường Hoài xoay như chong chóng. Quả thực là có tài, ngày nào đó leo lên chức đại thần cũng chưa biết chừng.
+ ~  u7 |: `8 O1 l: `/ @, x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( v9 F8 Z( a% `5 Y) f
“Tổ phụ bảo đệ đến chuyển lời, kêu huynh tới thư phòng thưa lại.” Triệu Trường Hoài cũng dửng dưng nói.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" a& F  W9 \; @; k% t( C! r
+ ~# Q' ^" \5 i0 a* t) {; s, O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh tuy cao hơn so với nữ tử bình thường, nhưng thân thể lại càng thêm yếu ớt, quỳ nửa ngày sớm đã không xong rồi. Nàng đứng dậy, đầu gối mềm nhũn, đứng không vững liền ngã sấp xuống, đập đầu vào tấm gỗ dưới sàn, bịch một tiếng thật lớn, đau đến độ nửa ngày cũng không bò dậy nổi.
' o9 Z' ^& ~$ x  s* K/ m) O" M1 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
; q% E; d2 b$ `  p" ~, r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng thở hổn hển, nghe thấy Triệu Trường Hoài hờ hững nói: “Huynh trưởng là một nam nhi, chút đau này chắc huynh vẫn chịu được chứ?”
©2019 Kites.vn | 7 b6 U, f/ c. }, _8 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& D% j( _9 @& G) s& g9 A
Triệu Trường Hoài đứng từ trên cao, lạnh lùng nhìn xuống. Không hề có ý định muốn giúp nàng.
3 l7 P. q9 d: e©2019 Kites.vn | All rights reserved
% @- g, H8 o3 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong mộng kẻ quỳ xuống cầu tình cho mình, trên người nàng đau, hắn sẽ đau gấp bội, một Triệu Trường Hoài hận không thể chịu tội thay tỷ tỷ, không tiếc mất đi chức quan thật sự là tên khốn kiếp đang đứng trước mặt sao? Đúng là nằm mơ mà.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% R9 Y2 k/ o6 ?( {" c9 L
©2019 Kites.vn | - L- d6 W7 a' kAll rights reserved
Triệu Trường Ninh cũng chẳng trông mong tên thứ đệ này giúp đỡ. Nàng định tự mình bò dậy, nhưng tay chân căn bản không nghe lời.
©2019 Kites.vn | . Q% u" M, }2 {& S# F/ `2 IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 @2 q  f% W- F& P0 ]& lAll rights reserved
Mà trong mắt Triệu Trường Hoài, Triệu Trường Ninh thân là huynh trưởng lại quá kém cỏi. Tuy rằng bộ dáng ngược lại... vô cùng xinh đẹp, dưới ánh nến vàng mông lung, làn da trắng không nhiễm chút tỳ vết, hàng mi dài mà thanh nhã, xinh đẹp như được xây từ tuyết, được khắc từ ngọc, sắc tựa hoa trong xuân sớm, có lẽ chính là ý này đây.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 C% k* F4 h1 l% L
; c1 `6 O$ Y! ?; X$ R8 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo cánh tay lôi dậy. Bàn tay hắn vừa rộng vừa ấm, thật không quen.
& P3 O0 U$ C: ^; S  Z8 K( Y+ j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / R$ B- j" |% wAll rights reserved
Triệu Trường Hoài vuốt nhẹ ngón tay, thầm nghĩ tay của y cũng mềm hệt như tay nữ tử, vị trí đích trưởng tôn này, sớm muộn gì cũng nhường cho hắn làm: “Huynh trưởng, nên ăn thêm ít cơm, mọc thêm chút thịt.” Dứt lời buông nàng ra, đi thẳng ra ngoài cửa.
©2019 Kites.vn | 8 _9 N4 H& Z  X( Z1 y, HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) m: f# }, C0 U( K) s) JAll rights reserved
Triệu Trường Ninh mím môi nhìn hắn rời đi, vụng trộm xoa xoa cổ tay, khẽ mắng một tiếng: “Đúng là tên khốn.” Rồi mới tập tễnh đi đến thư phòng tổ phụ.
©2019 Kites.vn | ) b+ ^- d- j% P( w- P4 HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" p. ]3 E$ M; V( q
Triệu gia nơi nàng đang ở, là một gia tộc thi thư truyền thế.
+ Y& T5 t/ w( c1 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 [5 p1 c8 m, ^+ e  Q+ p
Tổ tiên Triệu gia ba đời đỗ tiến sĩ, nghe nói gia phả còn có thể truy ngược tới triều Tống, nói tóm lại, gia tộc rất có lai lịch. Triệu Trường Ninh là con vợ cả, có điều đại phòng của Triệu gia chẳng hề xuất chúng, phụ thân Triệu Thừa Nghĩa của Triệu Trường Ninh, lăn lộn bao năm, cũng chỉ là một Chủ sự Công bộ. Nhưng nhị thúc của Triệu Trường Ninh, lại làm đến Thiếu chiêm sự của Chiêm sự phủ, chính tứ phẩm đại quan.
©2019 Kites.vn | 7 c& p6 H& h+ q( H+ Y5 D! x8 U9 _All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 f3 h" U8 D7 h) k! M6 B8 x! |
Hiện giờ Triệu Trường Ninh cõng trên vai danh xưng đích trưởng tôn, thì sẽ phải chịu những mài dũa này. Vậy cũng thôi đi, bên dưới lại còn một thứ đệ lắm mưu nhiều kế, cuộc sống này đúng là không dễ dàng gì.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! A/ E) R, B3 ?! i
©2019 Kites.vn | * s& D" O2 n: QAll rights reserved
Phủ đệ Triệu gia rất lớn, nơi ở của Triệu lão thái gia là một tứ hợp viện gồm năm gian chính phòng, bố trí mang phong thái cổ xưa, nơi đó cách từ đường không xa, xuyên qua hành lang là tới.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ N7 E- P, p  k0 b3 ]4 s8 i
©2019 Kites.vn | : e$ J% h4 [: m$ |8 D) zAll rights reserved
Lão nhân râu tóc bạc phơ đội mũ Đông pha‘³’, ăn mặc đúng kiểu một lão nho sinh, ngồi trên ghế thái sư trong thư phòng uống trà. Hai tiểu nha đầu khoanh tay đứng ở hai bên hầu hạ.
) E9 R: s  Z" ?, k) O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . s2 Q* W9 z2 G" X: AAll rights reserved
Vị này chính là tổ phụ của Triệu Trường Ninh, Triệu lão thái gia.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 @" g( z4 V# f5 }+ h
©2019 Kites.vn | All rights reserved. @! a/ _/ b1 h
“Trường Ninh đến rồi à.” Tổ phụ đặt chén trà xuống, chỉ chỉ vào đệm dựa trước mặt, “Ban nãy cũng đã quỳ nửa ngày, ngồi xuống đi rồi nói.”
©2019 Kites.vn |   m. w* v3 v/ y0 C9 ^/ {All rights reserved
9 e9 p2 x9 Z; f; T6 g% `0 n8 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tôn nhi bất hiếu, bị tổ phụ phạt quỳ, giờ càng không dám ngồi nữa.” Triệu Trường Ninh nào dám ngồi xuống, ai mà biết tiếp theo còn có cái gì đang chờ.
: q1 T& Y" a8 {! V; n©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 R9 e& x) K& ?% T6 j8 e! F8 Q1 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng đưa mắt nhìn, người ngồi bên trái là Triệu Trường Hoài, còn một thanh niên mặc áo bào, lưng đeo ngọc bội khác đang ngồi bên phải Triệu lão thái gia, nghe vậy cười một tiếng: “Huynh trưởng đúng là giữ quy củ, nhưng cứ ngồi xuống đi. Chỗ tổ phụ nào có nhiều quy củ đến vậy.”
©2019 Kites.vn | , a4 _2 F  N" }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: L) j) j% U# C. T7 F% d
Người này là tam đệ của Triệu Trường Ninh, Triệu Trường Tùng, là con trưởng của nhị phòng. Nhị thúc là quan chính tứ phẩm, cao hơn chức quan của phụ thân Triệu Trường Ninh, hơn nữa từ nhỏ hắn đã thông minh, rất được Triệu lão thái gia thương yêu cùng toàn gia coi trọng. Căn bản chính là được người nhà nịnh nọt nâng niu trong tay đến lớn.
©2019 Kites.vn | 9 b, [+ V$ n# ^; L6 K' R  m$ cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( {8 }9 h( D8 _6 n- a+ l1 |3 n
Triệu lão thái gia cũng lộ ra ý cười: “Trường Ninh ngồi xuống đi, ở chỗ tổ phụ không cần gò bó.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 H+ F4 I; r7 E4 l' z9 w' s9 {+ z
©2019 Kites.vn | All rights reserved  g# j% _6 p4 i9 ~/ A6 Y' {$ D
Lúc này Triệu Trường Ninh mới ngồi xuống, ngay lập tức đầu gối lại bắt đầu đau ê ẩm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# |" z8 l8 I/ ^) m3 y6 @& c
©2019 Kites.vn | 6 e  l! _2 [  F- I2 AAll rights reserved
Nàng nhìn Triệu Trường Tùng, người này lại rất thoải mải ôm lò sưởi tay, áo choàng lông sóc khoác chỉnh tề. Triệu Trường Hoài trước nay thân thể căn cơ khá tốt, không hề sợ giá rét.
©2019 Kites.vn | * O* ~; M! l0 C& \( _' DAll rights reserved
  o; \7 X; o1 B' g8 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bao ống quần của nàng hơi ẩm, lúc này dán trên người vừa ướt lại vừa lạnh.

©2019 Kites.vn | All rights reserved6 \: J/ Y4 ]% c& a
# X, A; s: }0 A# X* _0 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' k5 `7 f" t, O& s: fAll rights reserved
! Q0 G7 a2 {  b. X. c+ O+ W©2019 Kites.vn | All rights reserved
——————-
©2019 Kites.vn | - b, \" M2 @' D# PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) Y$ i9 `% R# Z( |All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 `1 \  j0 Q/ h+ aAll rights reserved

$ F0 I# |9 i% ~5 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chú thích: 3
©2019 Kites.vn | All rights reserved( I2 z& i3 C1 F& q: f! B

; t8 Q6 D% O1 I# K, T: J©2019 Kites.vn | All rights reserved
(1) Thụy Thú: là những linh thú may mắn trong quan niệm Trung Hoa cổ đại.
9 A# Z: c( f& F! ?; Z9 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' t. R4 P9 I: |% D$ uAll rights reserved

. g+ P$ N9 f# Q9 m7 I( f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ L9 \( L3 J$ ~* k& @  Z1 h
6 T) Q4 H3 d5 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
(2) Áo Trực chuyết:
/ d+ T; M6 [% `" W" F©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn |   y  I$ `/ J9 N/ ]% U- MAll rights reserved
Là một loại trang phục có từ thời Tống. Trong《Vân Lộc Mạn Sao》 của Triệu Ngạn Vệ người nhà Tống có viết: “Y phục cổ đại, tức áo cà sa của tăng tự hành giả thời nay.” Thời Lưỡng Tống trực chuyết đa số là trang phục của tăng lữ (một số ít văn nhân cũng mặc).
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 i$ ~) B" ^' f( M% |
8 c4 {) \  E9 l6 a. i) J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến thời nhà Minh, kiểu dáng của trực chuyết đã có nhiều thay đổi, lưu hành trong giới văn nhân và sĩ phu.
©2019 Kites.vn | 2 t0 }, `. U6 M& Z' p$ cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( k: k  e* J/ v, y: `2 L! J2 Z

& U2 l( h. K( y/ c5 V2 s$ t8 j$ e* Z5 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved

0 F7 y0 c2 F0 S4 Q# x: A" m©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved& v& A# j( m/ Y: \  o
(3) Mũ Đông Pha:

©2019 Kites.vn | All rights reserved: G/ I& F5 N; Y4 ?
; y) ]% e1 o, U# }1 @/ D2 g0 t( `* \©2019 Kites.vn | All rights reserved

$ I* c+ S. t/ z/ j; I' G* c. I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 18:55:17 | Xem tất
Chương 3

©2019 Kites.vn | All rights reserved/ P  K9 h: r8 _) s, {, Y/ d; o6 k
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 r. e4 C7 F* I. O- {
Triệu lão thái gia bỏ thêm vào ấm đất nung vài lá trà, nghe mùi thơm nồng của lá trà tản ra, nhấp một ngụm. Tiếp tục nói với Triệu Trường Ninh: “Tổ phụ phạt con quỳ, không hoàn toàn vì muốn nghiêm phạt con, cũng là để con tôi rèn phẩm hạnh. Con là đích trưởng tôn, đệ đệ muội muội bên dưới đều nhìn theo con mà hành sự, chắc con cũng hiểu?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 v* q$ Z# }$ x$ }
©2019 Kites.vn | All rights reserved* n: A  D$ F. b0 r# q0 q
Trường Ninh trầm mặc trong chốc lát, cười nói: “Tôn nhi hiểu.”
©2019 Kites.vn | 5 K  _1 U/ Z! P" f; V! l1 uAll rights reserved
! ?4 M( g5 C9 m" t+ r$ j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhị phòng quá xuất chúng, đích trưởng tôn của đại phòng chẳng qua cũng chỉ là danh xưng treo đó mà thôi. Tuy chỉ là cái danh xưng, nhưng cũng phải làm sao cho thỏa đáng.
©2019 Kites.vn | 4 b) k  {4 r6 A) Q5 Q# l3 X# EAll rights reserved
; M0 l8 }. A$ X- \2 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia vui mừng tươi cười: “Con hiểu được là tốt. Ta gọi con tới, quả thật có chuyện muốn nói với con. Con, nhị đệ con Trường Hoài, còn cả Trường Tùng năm nay vừa thi đỗ cử nhân. Tuy học vấn của các con tôi luyện chưa đủ, con cũng đỗ cử nhân với thành tích xếp cuối bảng, nhưng vẫn có thể tham gia rèn luyện một phen, dù cuối cùng không đậu tiến sĩ, nhưng có thêm kinh nghiệm cũng là chuyện tốt, con thấy thế nào?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 q3 N; |- L8 l9 \2 C
/ [  k8 d2 o: }3 w& n+ A©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đệ thì muốn đi rồi, về phần huynh và nhị ca có muốn hay không, e rằng còn phải hỏi ý kiến của bá phụ.” Triệu Trường Tùng tiếp lời.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; y' [; F1 H$ r6 i: |
* r1 T7 }2 x  r: T# z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thì ra là muốn nói với nàng chuyện này. Triệu Trường Ninh cũng nhấp một ngụm trà nóng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, o7 @" ^! E' [0 h
©2019 Kites.vn | All rights reserved% M. o4 Y; Y/ o
Trà gừng ngọt dìu dịu, dùng đường đỏ để nấu, uống một ngụm mà ngọt đến tận trong lòng. Nàng nhấp vài ngụm trà, cánh môi dần trở nên hồng nhuận.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% g, U; K# M2 R' `$ n6 k- _9 q0 U
6 s  @4 z) r" k% y0 r0 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Tùng không khỏi nhìn thêm vài cái, chẳng trách dáng vẻ vị huynh trưởng này... còn xinh đẹp hơn nữ tử.
©2019 Kites.vn | - t: N; |' b  ?4 L$ {All rights reserved
3 J8 T* ~, m( C7 [6 D* b% G6 [0 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Kinh nhiệm này rất đáng giá, tôn nhi đương nhiên là muốn đi.” Triệu Trường Ninh nói.
©2019 Kites.vn | & H+ U# n# C$ ]! fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : F6 ]6 k; F, M4 tAll rights reserved
Cơ hội dự thi hiếm có, tất nhiên nàng cũng muốn trải nghiệm một phen.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ F) R$ O' K# d
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 b7 k8 o6 M3 [2 P$ i+ e
Triệu lão thái gia cười cười: “Vậy là tốt, ta sẽ phân phó tiên sinh dạy học, đưa thêm bài tập cho ba con. Cuối năm không cần nghỉ ngơi nữa, cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Nếu trong các con có ai thật sự thi đỗ, chính là chuyện làm rạng rỡ tổ tông! Đến lúc đó tổ phụ chắc chắn có rất nhiều thứ cho ba đứa.”
; H. n" g" A# `7 ^( Y. d# \# W% n©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 `! m1 D7 j9 y  n/ F% N. N% |2 {# J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lại nhìn Triệu Trường Ninh đã quỳ nửa ngày, sắc mặt trắng bệch, liền phất tay thả cho nàng về nghỉ.
  l. ^: L5 c, i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 S. C) e2 U* A; VAll rights reserved
Lúc Triệu Trường Ninh ra cửa, Triệu Trường Hoài cũng đi sát bên cạnh nàng. Thân hình đối phương vô cùng cao lớn, bước chân vững vàng. Khi đi qua người nàng cũng không nhìn nhiều.
! m" R+ O9 }! s/ k2 {6 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 i: e- H* r1 {. W5 @" @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nhíu nhíu mày, giấc mộng kia quả nhiên kỳ quái. Triệu Trường Hoài bao giờ thì thương tiếc nàng, cảm thông nàng, có tình nghĩa huynh đệ với nàng? Gặp quỷ cái chắc rồi.
3 R3 Q  p' K4 ?- O$ X©2019 Kites.vn | All rights reserved
) [8 }6 W/ s2 `/ S% @+ j4 p/ R9 ?3 {- k©2019 Kites.vn | All rights reserved
***
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 f7 }! D3 m& }5 w, R+ r/ @
0 R  z2 W1 X, \! S3 z% W4 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mẫu thân của Triệu Trường Ninh họ Đậu, người vùng Sơn Đông, gả đến Triệu gia cũng đã hơn hai mươi năm.
©2019 Kites.vn | 6 p9 L& _* p' r. E( W6 ]* p$ IAll rights reserved
% e) X3 W& [! r& J1 M, |. L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lúc nàng quay lại, Đậu thị đang cùng vài thứ tỷ muội thêu thùa may vá, thấy nhi tử sắc mặt tái nhợt trở về, sợ đến lập tức đỡ y ngồi xuống. Tự tay vén ống quần nàng lên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 H- n5 K! ~, I& u. v9 m7 h5 c5 f4 q; ^
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ m$ T' I& f$ P' v% A6 j
Da dẻ hai chân như bạch ngọc kia đã lạnh đến tím xanh, đầu gối sưng đỏ như cái bánh màn thầu, viền mắt Đậu thị đỏ lên: “Con của ta, có đau không? Tổ phụ của con sao lại ác tâm đến vậy, biết thân thể con không tốt, còn bắt con quỳ phạt.”
- \0 C3 S* \1 f+ c; B$ R! h©2019 Kites.vn | All rights reserved
: O3 q. q5 G( c0 A9 ]5 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh trở về chỗ mẫu thân mới thả lỏng một chút, mệt mỏi kiệt sức nói: “Hôm nay con chưa nộp bài văn, nên mới bị phạt quỳ. Mẫu thân, Ngọc Thiền đâu?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: V( u7 j' `3 P8 u. g0 M
©2019 Kites.vn | & [  z$ z% n5 D7 }" ^7 _All rights reserved
Triệu Ngọc Thiền là muội muội ruột của nàng.
©2019 Kites.vn | % Y- Z: F" _7 D+ W- ^) t, f, nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 S4 Y6 X4 n, A( j5 xAll rights reserved
Đậu thị nói: “Ra ngoài chơi với đám Viện nhi rồi, con tìm nó làm gì? Con bé ham chơi, sợ là phải đến tối mới trở về.”
' L$ V3 y' {0 ^" ?; F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ K  G% f+ ~& B, D5 C, G) j1 }
Triệu Trường Ninh nghe xong lắc đầu, Đậu thị cái gì cũng tốt, duy chỉ có điểm quá cưng chiều con cái là không ổn.
8 r, O; h$ X; H4 K* E" d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 N- S. ~5 n" p, ^
“Muội muội năm nay đã mười bốn rồi, mẹ nên khuyên nó thu lại tính tình. Làm mấy việc nữ công thêu thùa nuôi dưỡng đức tính, sao lại để mặc con bé làm càn.” Đầu gối Triệu Trường Ninh vẫn đang đau buốt, “Nếu không tại nó ham chơi, lấy tờ giấy con viết bài văn ra vẽ bậy, làm sao con lại không nộp được bài mà bị phạt quỳ?”
©2019 Kites.vn | 4 a! }( t& C- tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 _, B9 r& E* h! N+ `7 I3 h& x
Đậu thị thở dài: “Thiền nhi cũng vì chuyện này mà khóc cả một đêm, sáng nay mới vui lên một chút, hai con là huynh đệ ruột thịt, mẹ đây lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, sao lại nỡ mắng các con.”
©2019 Kites.vn | * Z  {# b, M3 ]0 ]3 q+ N9 x* l0 \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' K* d6 P' O+ E
Lý lẽ này Trường Ninh đã nghe đến mòn tai, biết mẫu thân tính tình mềm yếu, chỉ có thể khuyên bà: “Thiền nhi là nữ tử, trước sau cũng cần lập gia đình. Mẹ phải quản thúc con bé một chút.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! p; B9 r. ^0 G
) B- f7 n% I* B; c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đậu thị nhìn khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ của nhi tử, không khỏi nở nụ cười: “Nếu con thi đỗ tiến sĩ, còn sợ con bé không gả được vào nhà tốt sao? Có một huynh trưởng là tiến sĩ, Thiền nhi lại là con vợ cả, còn phải lo không gả đi được chắc.”
©2019 Kites.vn | / ?5 v3 y2 O) fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; e6 V3 G% r$ ^+ Y; ]
Trán Triệu Trường Ninh hơi nhíu lại, Đậu thị quả nhiên là người không có chủ kiến, đúng là đàn gảy tai trâu! Thi tiến sĩ là chuyện dễ dàng lắm sao? Nếu như thế thật, mọi người đều chạy đi thi hết rồi.
% V; T, Y# Y2 F2 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 y. f/ u0 |( H+ ^2 i9 w5 \3 a- GAll rights reserved
Đậu thị vẫn đang đau lòng cho đầu gối nhi tử, “Để ta tìm cho con chiếc bao quần sạch sẽ, nhịn đau một chút, bảo nhũ mẫu mang ít đồ ăn lên, chắc con cũng đói rồi.”
7 g: Y- C2 }  r% I) L3 j/ d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , i% G9 z$ Q; JAll rights reserved
Tống nhũ mẫu sớm đã bưng một đĩa bánh táo đứng chờ bên cạnh: “Nô tỳ đã gói nhân hạnh đào, nhân nho và nhân hạt thông bên trong, thêm vào đường đỏ, còn rắc một lớp đường trắng. Đại thiếu gia ngài nếm thử đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% a% R; @7 U5 b0 q6 r& K8 ^. ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved- k7 d, e2 W4 Y3 x5 J
Triệu Trường Ninh thích ăn đồ ngọt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: s8 \$ p& P3 k, P7 Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 @! w# |# y, O0 Q! I( T
Sở thích này nàng vẫn luôn cố gắng nhịn lại, vì đích trưởng tôn thích ăn đồ ngọt nghe ra có vẻ... quá mức quái dị rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 L( h& V; p3 w
©2019 Kites.vn | & W1 S9 T0 I( R( P5 L, o7 k/ {+ m7 ZAll rights reserved
Tống nhũ mẫu chăm sóc nàng từ bé, Triệu Trường Ninh cũng thả lỏng trước mặt bà, bụng cũng bắt đầu thấy đói. Bánh táo hai ba miếng đã chui cả vào miệng nàng, trong miệng có vị ngòn ngọt, lại rót thêm một chén trà dầu.
5 K+ e5 D2 J$ g: u6 S2 m: V©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 r" U& \( h$ _& G- m3 q; a  H. v7 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tống nhũ mẫu hiền hòa nhìn nàng: “Thiếu gia ăn từ từ thôi, không đủ thì vẫn còn mà.” Dứt lời lại nhẹ nhàng thấp giọng: “Trưởng tôn hãy rộng lòng tha thứ, ngài cũng vì muốn tốt cho Thiền tiểu thư, nô tỳ sẽ gắng khuyên nhủ thái thái.”
. S2 @6 P! E/ E* T8 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& c8 _7 T% B& m  E2 F' L- v
Triệu Trường Ninh thở dài: “Làm phiền nhũ mẫu rồi.” Nàng biết muội muội mình không xấu, lúc nhỏ còn biết gom kẹo hạt thông lại lấy lòng nàng. Chỉ là quá không hiểu chuyện.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  |$ m# p! w) V% D7 Z3 \' |
©2019 Kites.vn | All rights reserved; c/ l& y8 b* f
Địa vị của đại phòng trong nhà vốn dĩ không cao, đám trẻ nếu không chịu được, thì sẽ càng không chống đỡ được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* q& n2 R! z$ Y
% j- y- o! r; @8 Z# v# m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Kỳ thực nàng cũng không thật sự nhẫn tâm làm gì Triệu Ngọc Thiền, dù sao cũng là muội muội ruột thịt của mình.
©2019 Kites.vn | ) S2 i5 ^# W# j3 D7 l6 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% m! _1 a! e$ t6 J( o6 @, }
Nàng biết trong Triệu gia này, ruột thịt mới là người thân thật sự.
) ]- o- h3 l$ g! @* D©2019 Kites.vn | All rights reserved
; b7 L1 Q* e3 ]1 b, f" v, Y5 e2 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng không khỏi nhớ đến Triệu Trường Hoài.
©2019 Kites.vn | 2 q' y, R' X- I6 C1 j- {All rights reserved
©2019 Kites.vn | , y3 M- w- ?% n1 r1 `9 WAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nhìn trong phòng lấp lánh rực rỡ, có một mùi hương nhàn nhạt phiêu đãng, bên ngoài đang là lúc mặt trời lặn về tây, trên mái hiên thu lấy tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà, xa xa là khói bếp nhà dân. Nàng ngưng thần bình thản nhìn, chỉ có ở chỗ Đậu thị nàng mới có thể hoàn toàn buông lỏng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: a2 R4 Q+ _% U* s% s9 ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 A2 ]: c0 L6 x' D# b$ J1 ?5 i
Trường Ninh đang cầm lên bình thuốc mỡ. Một nha hoàn bên cạnh lại tiến lên một bước nói: “Chuyện này sao có thể phiền đến đại thiếu gia, để nô tỳ làm là được.”
1 D3 Z" c  g1 O' h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " L8 |6 I) G, J" k  pAll rights reserved
Dứt lời nửa quỳ xuống, quét một chút thuốc mỡ từ chiếc bình sứ trắng sen xanh, nhẹ nhàng bôi lên đầu gối Trường Ninh, nhỏ giọng hỏi: “Đại thiếu gia, lực đạo như vậy có đau không?”
4 W1 ^' G$ w! F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& E" `8 |% W/ N4 m
Trường Ninh chăm chú nhìn nàng.
% m9 F5 e" e% d9 S" I! D©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 w3 c, ~" v# f9 f3 L, t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nha đầu này có hơi lạ mặt, hình như không phải nha hoàn thân cận của Đậu thị. Mặc một chiếc bối tử‘¹’ bằng lụa vàng nhạt có vạt đối xứng, bên trong là chiếc yếm thêu cành hoa đào, nước da mịn màng trắng nõn, nhìn ra được nàng rất có tư sắc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* \' e6 |8 M+ X3 k2 e! l
% M& f7 J, _. U" @/ b' A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nha đầu ngẩng lên nhìn về phía nàng, sau khi cùng nàng giao lưu ánh mắt, dường như xấu hổ lại cúi đầu xuống, gương mặt tuyết trắng ửng hồng.
3 @7 `/ q& d# L# }$ [/ P6 A3 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* ^3 v' q6 j. t  x7 X% b* C
Khóe miệng Triệu Trường Ninh khẽ co rút, nàng lại bị tiểu cô nương mạnh mẽ chọc ghẹo rồi.
©2019 Kites.vn | ; F2 R# M; R" n' X+ w/ ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | * I9 V1 z7 a/ e  q, Z& z* L% [All rights reserved
Hai năm nay thường xuyên có nha đầu nào đó đỏ mặt với nàng, mượn cớ lấy lòng nàng. Đương nhiên nàng biết tại sao. Năm nay nàng đã mười bảy.
©2019 Kites.vn | 9 w5 t& h5 B2 @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 q. b1 ~1 V( U
Nam tử bình thường, ở tuổi này sớm đã có thông phòng.
1 m: \0 B% ^, y. k! G- P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % \3 K8 V+ j6 D) H/ EAll rights reserved
Ít nhiều nàng cũng là đích trưởng tôn, trong nhà cũng nói được vài câu. Nha đầu muốn bò lên giường nàng làm tiểu thiếp tự nhiên là có. Nếu như làm tiểu thiếp của y, thì không cần hầu hạ người khác nữa. Vận khí tốt hơn một chút, Triệu Trường Ninh thi đỗ tiến sĩ, bọn họ lại sinh được một thiếu gia, vinh hoa phú quý sau này tự nhiên sẽ không ít.
. t" {' ?0 E9 X3 P0 m4 R5 e2 C# o1 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 E- S- F# X  v+ m9 _/ V
Đôi lúc Triệu Trường Ninh nhìn bọn họ cảm thấy thật đáng thương, nhưng dù sao có lý tưởng có truy cầu, vẫn tốt hơn là ngồi im chờ chết.
©2019 Kites.vn | 4 w" ?7 ~; H, X2 f* {  d) P/ FAll rights reserved
. P# Q% ?& o1 G5 b' {6 ^: R- [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nha đầu kia đúng là có lòng phấn đấu, nhưng tốt nhất đừng có hại nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% T+ d8 z( B; b1 v6 X+ @' P( F
5 i, g+ f/ P5 R3 O# N- }7 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh hất nàng ra: “Được rồi, ngươi đứng dậy đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved  B$ j9 S5 i: F6 J/ ~* j0 X) A0 d
©2019 Kites.vn | / s7 I, ^" `; x3 x6 TAll rights reserved
Tống nhũ mẫu bưng một đĩa bánh thủy tinh trở về, đúng lúc thấy nha đầu kia đang thoa thuốc mỡ cho Triệu Trường Ninh.

©2019 Kites.vn | All rights reserved. `+ [! r9 x* A* P# l4 K
©2019 Kites.vn | All rights reserved  o. C) g2 X2 `" J' R

©2019 Kites.vn | All rights reserved' L3 C0 |, S5 e2 k
©2019 Kites.vn | ; T0 a$ \( b( i- xAll rights reserved
————————
©2019 Kites.vn | 1 {9 M# U3 ^, K& t1 G- R$ FAll rights reserved
- H+ K8 E7 _; }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 M5 J, p  k2 v: ~+ j; IAll rights reserved
Chú thích:
5 V1 G+ Y1 Y8 F+ `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ Q4 I7 ^, _* |1 U$ @" Q$ ~0 q
(1) Bối tử: một loại phục sức truyền thống của người Hán. Kiểu dáng cơ bản của nó là cổ áo kéo dài và đối xứng với nhau, dưới cánh tay xẻ rộng, bên hông được thắt bằng dây lụa, độ dài tùy sở thích người mặc.
©2019 Kites.vn | + ^; ~- w9 k1 f% r' n# _All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 Q5 O/ h) l5 J
Bối tử tay rộng, chỉ trang trí bằng đường viền trên vạt áo, đồng thời cổ áo nối thẳng xuống dưới. Bối tử tay hẹp, tay áo cùng cổ áo đều có viền trang trí, viền cổ áo chỉ đến trước ngực.
" e% s8 I; `3 B3 J' A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ I0 J, `0 L3 O# {; [& v* i8 H2 n' vAll rights reserved
Bối tử thịnh hành vào thời Bắc Tống, có thể dùng cho cả nam và nữ.

! z' _+ e$ V% O©2019 Kites.vn | All rights reserved
! U5 X0 q1 E. q3 N' P, E©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | % n, ?, E6 P/ }0 {All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  j+ Y' U1 f3 ?, F

% e- J3 c  S: _( e- y7 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved

/ b( K# D4 V3 v6 g6 E8 q4 `©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved/ @/ y, f. F; `4 u! ?0 w  D
*Bánh táo:
! I$ B6 ]9 c+ ~9 I* b# f* K' Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 u4 S( ^3 _3 i1 L- X' z

©2019 Kites.vn | All rights reserved1 u( a( l- j' x+ v; w/ p$ h2 I
©2019 Kites.vn | All rights reserved# a* L$ L2 r, o
: A6 G9 Q4 x& h. u©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Bánh thủy tinh:

©2019 Kites.vn | All rights reserved) u9 E2 `: f& `1 J
, T' N/ w& m  z$ {  k; W6 r©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved# F8 A$ X; n: y  H) r. G5 u
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 18:58:26 | Xem tất
Chương 4

©2019 Kites.vn |   j1 G' {/ v/ A  a- h( HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% |  T0 L  |$ x0 |& W+ f0 c; }, H
Tống nhũ mẫu sau khi nhìn thấy hành động của nha đầu này, sắc mặt lập tức lạnh xuống, có điều cũng không nổi giận, vẫn tươi cười hầu hạ Triệu Trường Ninh mặc bao quần.
©2019 Kites.vn | 4 k( U& B; u" ^- a: sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: M& t" Z# B. Q3 R. }1 Z  G* [
Buổi tối phụ thân Triệu Thừa Nghĩa của Triệu Trường Ninh theo lệ trở về ăn cơm.
2 H8 f0 P9 j. P1 F7 D/ Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 N8 ~; c9 Q- ]" V& Y
Trong phòng đã thắp đèn dầu đậu, thức ăn cũng bày xong xuôi.
©2019 Kites.vn | 4 c- ]. E; A9 N( |  l8 q- |; NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' X5 s/ i' W0 V% ~8 q! q3 nAll rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa là đích xuất* lão đại trong nhà. Ông mặc một chiếc trường bào cổ tròn màu lam bằng lụa Hàng Châu, cũng không còn trẻ trung nữa, hai bên tóc mai đã lưa thưa vài sợ bạc. Bởi vì mệt mỏi với việc trên quan trường, Triệu Thừa Nghĩa có vẻ già hơn so với tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng dấp tuấn tú khôi ngô. Ngồi xuống bàn ăn cơm, ông nhắc đến chuyện kỳ thi mùa xuân với Triệu Trường Ninh.
©2019 Kites.vn | 0 B& J3 c+ d0 U# IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 V  P* d& N* H4 {# _: PAll rights reserved
* Đích xuất: con vợ cả (chính thê) >< Thứ xuất: con vợ lẽ (thiếp)
©2019 Kites.vn | + ?! k- i4 r; f' n: yAll rights reserved

©2019 Kites.vn | & ]6 |+ m1 D+ u+ v( \$ uAll rights reserved
“Ta đã nghe tổ phụ con nói rồi, đầu năm sau các con sẽ bước vào kỳ thi, nhị thúc còn đặc biệt mời đến cho Trường Tùng một thầy giáo, tổ phụ con thì lại trực tiếp dạy dỗ Trường Hoài. Vẫn là ta làm trễ nải việc học hành của con.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 y( |9 N5 r$ b" `1 O6 s
©2019 Kites.vn | ' y6 }" `5 S7 A$ eAll rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa thiên tư không bằng nhị đệ, làm quan cũng không có thành tựu gì, hơn mười năm vẫn dậm chân ở chức Chủ sự, bởi vậy luôn có phần hổ thẹn với Triệu Trường Ninh. Hiền hòa nhìn nhi tử nói: “Năm đó ta và nhị thúc con cũng là sóng vai tiến vào trường thi, nhị thúc con là Nhị giáp đứng thứ sáu, còn ta lại chỉ là một đồng tiến sĩ‘¹’. Hôm nay cách biệt lại càng thêm xa, hắn đã là quan lão gia tứ phẩm, ta chỉ có thể ở Công bộ quản lý một ít văn thư. Sau này nếu có phân nhà, chúng ta sẽ càng không bằng người ta. Cho nên Ninh nhi, cửa ải thi Hội lần này không thể lơ là, nếu con đỗ tiến sĩ, sau này phụ thân cũng coi như nở mày nở mặt.”
©2019 Kites.vn | / A0 Q4 S* }9 `  n$ uAll rights reserved
) L2 \6 w) D) B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Những người đọc sách bọn họ, nếu công danh thấp hơn người ta một bậc, thì giống như lùn hơn người ta một đoạn vậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 J. i) q$ i' E. [7 q% t# {
©2019 Kites.vn |   U! }3 }) B& B& Z; VAll rights reserved
Triệu Trường Ninh cũng hiểu được tầm quan trọng của tiến sĩ – xuất thân‘²’, ở cổ đại tiến sĩ mới là con đường làm quan chân chính. Nếu không thi đỗ tiến sĩ, chức quan cao nhất cũng chỉ đến lục phẩm, muốn thăng tiến hơn là điều hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa trên quan trường luận về lai lịch vai vế, cũng sẽ bị người xem thường.
' C$ z" _' {/ [! Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
: r$ H& n" @4 ?- ^5 G) M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hôm nay đại phòng lụn bại, nàng tự nhiên là muốn đỗ tiến sĩ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) G9 X/ ]9 w/ b/ y2 }, |
©2019 Kites.vn | ; r! l- a% s, rAll rights reserved
Nàng ngừng một hồi rồi nói: “Hài nhi biết tầm quan trọng của việc này, phụ thân không cần lo lắng. Hôm nay con có thấy Trường Hoài, hắn ở chỗ tổ phụ cũng khá tốt.”
6 A# Z$ C9 o. s5 y5 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, P6 P( S8 W; o0 p; t
Triệu Thừa Nghĩa nghe vậy miễn cưỡng nở nụ cười: “Nó vẫn bất hòa với con sao? Hai đứa vốn dĩ là huynh đệ ruột thịt, lẽ ra phải gần gũi hơn đám huynh đệ họ hàng kia, Hoài nhi lại cứ một mực không nghe lời ta, còn vì chuyện này mà ghi hận. Với người ca ca là con cũng không thân thiết. Được tổ phụ nuôi dưỡng, thậm chí còn không lui tới chỗ chúng ta... Bỏ đi, không nhắc đến nó nữa!”
©2019 Kites.vn | 1 B  P! P5 C# M: L3 OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / v( G) s4 q, qAll rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa lấy từ trong tay áo ra một ít ngân phiếu, xem chừng đều là những mệnh giá nhỏ như mười lượng, hai mươi lượng, có vẻ như được tích góp từng chút một mà ra. Nhét vào trong một hà bao‘³’ nhỏ đưa cho Triệu Trường Ninh: “Cha sợ ngân lượng ngày thường của con không đủ dùng, cho con ít bạc này dùng riêng, học hành tốn kém nhất là giấy mực. Nếu có ra ngoài bái sư hay du ngoạn với nhị đệ, tam đệ con thì cũng có cái mà tiêu xài.”
©2019 Kites.vn | 8 Y1 p1 t; G6 R1 \2 W  ]& i  N# D7 ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 L: o0 {" \! sAll rights reserved
Hàng tháng ngân lượng phân cho mỗi phòng tuy không ít, nhưng cũng không phải quá nhiều. Triệu Trường Ninh bên trên có ba tỷ tỷ đã xuất giá, đại tỷ còn tốt, nhị tỷ vì không có con cái nên bị nhà chồng ghét bỏ, trượng phu liên tiếp cưới về mấy phòng thiếp thất. Nhà tú tài mà tam tỷ gả tới nhiều năm thi cử vẫn không thành, tên cổ hủ này lại không biết buôn bán kiếm sống, ruộng vườn, đất đai trong nhà bị hắn tiêu pha sạch sẽ, bởi vậy ngân lượng của đại phòng vừa phải đi trợ cấp cho hai tỷ tỷ, lại phải nuôi dưỡng Triệu Trường Ninh. Kỳ thật vẫn là rất túng quẫn.
; D* v- q! v) g% E8 U, ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
% B  l8 q. |* k# @2 H' s4 v2 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh không từ chối, quả thật trên người nàng không có chỗ bạc này sẽ rất phiền toái.
+ ]* c" o0 I: [) Y$ u/ l) S©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 A7 j5 q1 u4 D+ C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng cầm lấy cái hà bao nho nhỏ, không khỏi nghĩ tới chiếc áo choàng lông sóc trên người tam đệ.
. J. K3 g' L; G% Q( M©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ x+ |4 y* w) A( n, t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ bằng chi phí của chiếc áo choàng kia, cũng xấp xỉ số ngân lượng trong hà bao này rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& _# h# X3 G9 r: D/ y
©2019 Kites.vn | $ H/ d* x8 h7 K  v0 l' ^+ D* QAll rights reserved
Nếu nàng thi đậu tiến sĩ, tự nhiên có thể thay đổi tình hình khó khăn của đại phòng. Đặc biệt là hai người tỷ tỷ của nàng, hai tỷ tỷ từ nhỏ đã thương yêu nàng, nàng cũng không đành lòng nhìn bọn họ chịu khổ.
# D* r* L9 g4 l4 m  ?6 A0 M( w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 _/ g8 X5 C  u- r0 k& X' ^
Thấy hai cha con trò chuyện xong, Triệu Ngọc Thiền cũng bị hai nha hoàn tìm trở về, Đậu thị lúc này mới phân phó hạ nhân đưa thức ăn lên.
0 e8 D: `- k# `6 T/ Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 Q1 L- s/ ]9 qAll rights reserved
Đích muội Ngọc Thiền của Triệu Trường Ninh này năm nay mười ba, chải hai búi tóc trái đào, mặc chiếc bối tử vạt chéo bằng lụa hồng nhạt có thêu mẫu đơn, tẩy rửa sơ qua rồi bước đến. Miệng lại bĩu ra: “Sao toàn là mấy món thanh đạm thế này, con không muốn ăn.” Dứt lời gọi tỳ nữ của mình, “Xuân Tú, tối nay ta chỉ ăn nửa bát cơm.”
©2019 Kites.vn | ' ^& q2 L$ y2 j; @) u: HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; e/ V, F  r4 }$ a2 QAll rights reserved
Đậu thị trừng nàng một cái: “Con còn mặt mũi mà nhắc đến, ca ca bị con liên lụy phải quỳ trong từ đường, người có bệnh vốn không thoải mái, chỉ có thể ăn những món thanh đạm.”
©2019 Kites.vn | " v0 l+ @2 S. D, {/ fAll rights reserved
" z" ~  H0 a! g  @$ O# o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Ngọc Thiền nghe đến đó, chỉ bĩu môi, không dám nói nữa.
©2019 Kites.vn | 3 F4 B0 [5 m( i) UAll rights reserved
5 f# ]9 `6 ]4 r' I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh thấy dáng vẻ nàng dường như không vui, hôm nay nàng quỳ ở từ đường còn chưa nói vị muội muội này nửa câu. Nàng nhẹ nhàng đặt đũa xuống, ngẩng đầu hỏi Ngọc Thiền: “Muội đã biết sai chưa?”
©2019 Kites.vn | 0 i6 A; z8 g, ?All rights reserved
7 C" _8 M8 I- e( s$ D! q! i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh thấy sắc mặt huynh trưởng nghiêm túc, liền nhỏ giọng nói: “Cùng lắm thì sau này không động vào đồ của huynh nữa là được. Muội cũng đâu có biết...”
: d4 O1 V5 r7 @: V7 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 Y+ ^2 s0 i6 K: L6 _: I" G( F# p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nghe những lời này của nàng căn bản không hề có ý hối cải, liền ngắt lời nàng, lạnh lùng nói: “Muội vẫn không biết rốt cục mình sai ở đâu sao? Muội đã lớn thế này rồi, tại sao vẫn hành sự lỗ mãng như vậy. Trong nhà vốn đã khó khăn, ta ở bên ngoài chịu đủ vất vả, muội ở trong nhà lại làm ra những chuyện ngu xuẩn gì!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, U2 C# R, ]' M  _. n$ @
4 A. A: h/ L3 o1 E: M+ Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Ngọc Thiền bị nàng lớn tiếng trách móc, viền mắt lập tức đỏ lên: “Ca ca, huynh là nam tử, vốn dĩ phải làm những chuyện này...”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! I. Y% N- J- Y
©2019 Kites.vn | ( G, N6 B6 V) v' T4 U3 mAll rights reserved
Triệu Trường Ninh giận đến nói không nên lời.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ], U7 H$ r7 f4 H
©2019 Kites.vn | - e! \9 K& S9 d  r" e3 ^All rights reserved
Đậu thị thấy nhi tử và nữ nhi lại ầm ĩ, nhất thời không biết phải làm sao cho tốt.
©2019 Kites.vn | 8 n! @% q6 H; x# I. R( Z8 tAll rights reserved
: m: I+ V# u& x8 Y% L' U& |1 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa cũng đập mạnh đôi đũa xuống: “Thiền nhi, con là đích xuất, thế này còn ra bộ dáng gì? Uyển nhi nhà nhị thúc cùng tuổi với con, đã biết thêu hà bao may giày tất, còn con có thể làm gì?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 v# ]4 n0 x5 ~$ e: P9 N) z( i
©2019 Kites.vn | 4 q" z9 O! V! [! Z$ A- Q5 NAll rights reserved
Triệu Ngọc Thiền cũng bị phụ thân nói đến bực bội.
, ^0 l' ?6 r, J0 d0 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  Z( o, l) d1 X0 M2 V
Bản thân rõ ràng không phải cố ý, sao lại... lại đi trách móc nàng? Nàng cũng đã nhận rằng mình sai rồi. Còn cả ca ca cũng thật là, không phải có mỗi bài văn thôi sao, có cần hẹp hòi đến thế không!
. q+ d* Z2 Y2 k0 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   H9 k) u8 U0 @0 Z; r2 vAll rights reserved
Vì Ngọc Thiền là hài tử nhỏ nhất, được Đậu thị cực kỳ nuông chiều, ngày thường hiếm khi bị người trách mắng, hôm nay bị nói như vậy, nước mắt xoay vòng đảo quanh hốc mắt. “Cái bộ dạng này của con không tốt, mọi người không cần con nữa là được, đi mà kéo Uyển nhi về làm khuê nữ, làm muội muội ấy!” Dứt lời nhấc tay áo lên lau nước mắt, cứ như vậy lao ra ngoài.
: T) n1 j# O+ h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& N, J& ~; O, |4 `9 R
Triệu Trường Ninh hoàn toàn phục tính khí của vị muội muội nhà mình rồi, vết thương trên đầu gối nàng còn đau, chỉ đành sai nha hoàn bên cạnh: “Đi tìm tiểu thư trở về!”
©2019 Kites.vn | 4 L0 r' S4 v. hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% _2 y! J( w6 j- T4 V( s0 t# }
Tránh cho nàng chạy loạn khắp nơi lại xảy ra chuyện gì, dù sao cũng là muội muội ruột thịt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) S5 h6 o3 g+ N- K; V' G
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 X) l. T) ?! [# }: ?: [8 G- M
Vì sự không hiểu chuyện của Ngọc Thiền, bữa cơm này ăn cũng chẳng vui vẻ. Triệu Thừa Nghĩa trước nay đều không quản chuyện giáo dưỡng nữ nhi, việc này nên để nữ quyến trong nhà quản giáo. Ông cho rằng Đậu thị dạy dỗ Ngọc Thiền thành ra không có quy củ, nhất thời sắc mặt nhìn Đậu thị cũng trở nên khó coi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 X* p+ \9 o# e- N' w1 W7 O5 T/ Z7 _
©2019 Kites.vn | All rights reserved: J7 |4 j! i# A" E
Đậu thị cung thuận thêm trà cho trượng phu cùng nhi tử, lúc này mới nhắc đến một chuyện tốt: “Đại nữ nhi sai người đưa đến quần áo mùa đông tự tay làm, cha con hai người mỗi người một bộ, con bé còn đoán chừng Trường Ninh sắp đi thi Hội, làm cho thằng bé một cái bảo hộ đầu gối. Căn dặn Trường Ninh thi cử cần cố gắng.” Lời này là nói cho trượng phu biết, bà cũng từng nuôi dưỡng được một nữ nhi xuất chúng.
1 j. `" Z6 q8 Y- l7 Z5 S& I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * b9 X  t6 P0 M5 a, v# p3 F6 q2 eAll rights reserved
Sắc mặt Triệu Thừa Nghĩa cuối cùng cũng thả lỏng một chút: “Đại nữ nhi là đứa hiểu chuyện. Bên tam nữ nhi thế nào rồi, cái thứ vô năng Hứa Thanh Hoài kia không bạc đãi nữ nhi chứ?”
©2019 Kites.vn | & L, w& M# ?. J9 i7 fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ a1 u4 Z2 ]$ L) B. u5 J- U( Q
Hứa Thanh Hoài chính là tam tỷ phu của Triệu Trường Ninh, sau khi làm lụn bại sạch cơ nghiệp tổ tiên, người trong nhà đều cần ăn cơm, càng ăn lại càng nghèo.
©2019 Kites.vn | . c8 Q) J3 V/ t( M9 z: AAll rights reserved
9 u1 J* [, [8 Z* u9 b. ~; ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đậu thị đáp: “Đại nữ nhi đưa ra chủ ý, bảo tam nữ nhi nắm chắc bốn trăm mẫu điền sản trong tay không buông, bất luận thế nào cũng không được động vào, cũng không được để bên thông gia lấy đi. Bốn trăm mẫu điền sản kia năm nay thu hoạch rất tốt, sang năm chắc sẽ không còn vấn đề gì nữa rồi. Có điều bên nhị nữ nhi lại không ổn, nhị cô gia luôn muốn nạp thiếp, không để con bé vào trong mắt.”
©2019 Kites.vn | 7 X% P# _  P6 ~7 c$ o; L" vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ q1 ~% z4 ]% r0 i5 x
Triệu Thừa Nghĩa thở dài, nhị nữ nhi không sinh được con trai, bị trượng phu xem nhẹ cũng là bình thường.
©2019 Kites.vn | ' O- u( v& `0 x' w- V+ aAll rights reserved
+ m0 h2 j/ p$ A$ h. c8 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Nhị nữ nhi lúc còn là khuê nữ trong nhà, chúng ta đều chiều chuộng nó, bây giờ lại phải chịu khổ rồi.” Triệu Thừa Nghĩa nói, “Cũng trách ta, nếu ta có chức quan như nhị đệ, gia nghiệp lại thịnh vượng, chưa biết chừng cái thứ Từ Vĩnh Xương kia thấy ta như chuột thấy mèo, cũng không dám coi thường nhị nữ nhi nhà ta. Bây giờ nhà chúng ta thế này, hắn cũng chẳng để chúng ta trong mắt.”
©2019 Kites.vn | ' }; O8 h6 O6 J1 _5 {8 Y  F' g/ h8 zAll rights reserved
' E- c+ T- r8 d" b" R+ y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nghe lời này của ông không ổn, xoa dịu phụ thân: “Cha đừng nói những lời này, không có cha thì đào đâu ra con cùng các tỷ tỷ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ h; _+ G' J' R7 R) M2 t
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ v" i0 \# e! J! l2 Z; h% k
Triệu Thừa Nghĩa vui vẻ nói: “Con là đứa hiểu chuyện, chỉ có thể trông mong đến ngày con thi đậu làm quan, cho các tỷ tỷ con có một chỗ dựa.”

©2019 Kites.vn | All rights reserved1 y% D$ m2 e0 y: }' ]& T* g# n
©2019 Kites.vn | ) v7 O: }% d. f% ~3 k2 }1 jAll rights reserved

©2019 Kites.vn | 7 D# `9 v. I8 u1 TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " N& S. z" W- f* e- lAll rights reserved
———————–
©2019 Kites.vn | All rights reserved' \: N# F  o0 N8 C3 F$ t
©2019 Kites.vn | All rights reserved* [& S5 q4 q1 l4 n' V* B. h5 T; w
©2019 Kites.vn | 0 d1 v  y' A' f$ g* VAll rights reserved
Chú thích: 3
©2019 Kites.vn | All rights reserved! V) o2 E9 I4 m/ {2 u( [
©2019 Kites.vn | All rights reserved' Q/ G, }- ~/ f" ?
(1) + (2)
©2019 Kites.vn | All rights reserved' H; L/ K  O9 g' p+ L( z& ~1 r
- \& J. H1 @4 z$ Q' w* M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khoa cử triều Minh, Thanh chia làm hai khoa thi: Ất khoaGiáp khoa
©2019 Kites.vn | All rights reserved. V; @- M/ Q( [6 v4 J& f
(Thi lần lượt theo thứ tự: thi Hương –> thi Hội –> thi Đình)
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 o2 r4 H; A: k+ P# {
©2019 Kites.vn | 8 k# O2 m. }8 k3 l# MAll rights reserved
Ất khoa: Thi Hương
©2019 Kites.vn | All rights reserved; R7 L4 G: Z/ t! F- x- O5 N7 ~
Chỉ việc tập trung Tú tài toàn tỉnh lại để tiến hành “thi Hương” (tức thi tỉnh), người thi đỗ kỳ thi Hương gọi là Cử nhân.
©2019 Kites.vn | & y0 C+ B( b2 T* u+ |3 wAll rights reserved
: c$ Y7 U' ~: T) J& @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Giáp khoa: Thi Hội + Thi Đình
©2019 Kites.vn | All rights reserved; |6 d" v. g  o/ y- F8 g2 g
Chỉ việc tập trung Cử nhân trên cả nước về kinh thành để tiến hành “thi Hội”, thí sinh thi đỗ kỳ thi Hội sẽ tiến hành “thi Đình” ở ngay trong cung điện, lần này những người thi đỗ sẽ được gọi là Tiến sĩ, căn cứ thành tích cao thấp, Tiến sĩ lại phân thành ba cấp, gồm nhất giáp, nhị giáp và tam giáp
$ q0 L2 `- n9 h8 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
; {0 ]& O! {- ]8 x1 m7 b) N©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ Nhất giáp: Gọi là Tiến sĩ – Cập đệ (ba người)
©2019 Kites.vn | # {  r( X* n; H( p% X) ?4 ?( E. O  Z8 bAll rights reserved
Đứng thứ nhất: Trạng nguyên
4 Z/ J- Q) ]3 w  B; z* X  d0 B6 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đứng thứ nhì: Bảng nhãn
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ?/ X$ L! F7 D; C, M; {$ l
Đứng thứ ba: Thám hoa
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 u+ L  H7 a1 k) p
©2019 Kites.vn | # @( T2 K# r$ R/ JAll rights reserved
+ Nhị giáp: Gọi là Tiến sĩ – Xuất thân
. B4 p1 a* o& u: A% E* C3 w% r/ O©2019 Kites.vn | All rights reserved
* U$ G4 `) \) b( `# f1 _5 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ Tam giáp: Gọi là Đồng Tiến sĩ – Xuất thân
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 n  `8 n& x' u3 z" P' H: Y( d
©2019 Kites.vn | 8 y3 P: k6 |. CAll rights reserved
(Nhị giáp và tam giáp lấy số lượng không hạn chế.)
©2019 Kites.vn | All rights reserved# t  h, ^3 c. O
©2019 Kites.vn | All rights reserved! d7 O/ U! p$ C, f8 i
(3) Hà bao: túi nhỏ đựng tiền hoặc các vật dụng tùy thân ngày xưa.

©2019 Kites.vn | ) v( r( E5 C0 Q$ ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 H: U9 d; Q( |All rights reserved

, v; x  x  t8 r2 V  b©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

có tâm quá trời, góp ý nhỏ xíu là đổi màu chữ chú thích 'đích xuất' đi, màu này khó nhìn quá :)  Đăng lúc 1-4-2018 12:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 19:05:35 | Xem tất
Chương 5
©2019 Kites.vn | ' x# r2 M8 r1 C$ V9 AAll rights reserved

$ B4 l- U- Y3 k3 u6 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nói chuyện một hồi, Triệu Trường Ninh cảm thấy vừa mệt lại vừa buồn ngủ, có phần không gắng gượng nổi. Mỗi ngày lúc trời còn chưa sáng nàng đã trở dậy học bài. Đậu thị thấy sắc mặt Triệu Trường Ninh uể oải, đau lòng nói: “Con à, hôm nay cứ ngủ trước đi. Ta vẫn nhớ chuyện của muội muội con, sáng mai gọi con dậy sớm một chút là được.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; [: h. R% r  K  O# W
©2019 Kites.vn | All rights reserved% p3 X8 N* ]) N9 q2 \6 L
Hôm nay Triệu Trường Ninh quả thật đã rất mệt rồi, nàng không từ chối, để Cố nhũ mẫu thường hầu hạ bên người đưa về sương phòng phía đông nghỉ ngơi.
©2019 Kites.vn | ; ~* o) q; _. H* S% P+ }+ ?6 FAll rights reserved
2 x8 \) b/ m- [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa cũng nghỉ lại chỗ Đậu thị.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* `3 y( f: R5 r' Q
1 v) ~7 F9 D0 E7 z" V' K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nha hoàn đi tìm Triệu Ngọc Thiền rất nhanh đã trở về, nàng chạy cũng chưa xa, vẫn còn đang khóc nức nở, không cho ai động vào mình: “Các người đi mà tìm Uyển nhi về làm con gái ấy, đừng cần con nữa!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ?) A( x. J4 ~0 Y9 n1 ^
©2019 Kites.vn | ' g- N3 Q; D+ ^8 @2 X! h1 o0 BAll rights reserved
Đậu thị cực kỳ tức giận: “Con tranh cãi với ca ca cái gì, nó ngày nào cũng vất vả như vậy, con có hiểu được không?”
©2019 Kites.vn | 9 n- i- I! E- C- E2 f% jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ }7 u7 r, `' v2 v- K; K0 rAll rights reserved
Triệu Ngọc Thiền tủi thân nói: “Ca ca thì vất vả gì chứ, không phải chỉ có đọc sách thôi sao. Hơn nữa ca ca của Viện nhi chưa từng nói tỷ ấy nửa câu, ca ca dựa vào cái gì mà nói con?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved) z( A4 K$ o' H2 L5 H' U
©2019 Kites.vn | 0 @; i2 m# ~6 z. [All rights reserved
Đậu thị cũng cảm thấy nữ nhi khóc thật đáng thương, gọi nữ nhi ngồi xuống, lau qua mặt cho nàng, “Không phải con không biết tính tình ca ca, giận con hai ngày là hết. Hai ngày này con ngoan ngoãn một chút, chớ có chọc nó tức giận, cái gì mẹ cũng sẽ nghe con.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; m, d0 R9 t9 p- v/ O, D& E
* ]! O0 w' Y) m: B; z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Ngọc Thiền được mẫu thân ôm vào lòng dỗ dành một hồi mới tốt lên, kéo lấy cánh tay mẫu thân nói: “Vậy con muốn hai món Kim thiền tử ‘¹’, Viện tỷ còn có cả một hộp Kim thiền tử đó!”
©2019 Kites.vn | - `, [* B0 `2 a+ P' M) CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . n# g# U6 b4 r4 kAll rights reserved
“Kim thiền tử…” Đậu thị có chút do dự, “Ca ca con sang năm cần dự thi, sợ là phải tốn một khoản ngân lượng.”
7 M0 ?; p0 S7 A: i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 ?. a2 t) G0 z6 U8 z7 k& L% v/ AAll rights reserved
“Viện tỷ có cả một hộp cơ.” Triệu Ngọc Thiền mất hứng nói, “Con và Viện tỷ đều là đích xuất, nhưng những thứ ăn, thứ mặc ngày thường của tỷ ấy, cái gì cũng đều hơn con. Con muốn một con Kim thiền tử cũng không được sao?”
0 D5 h( l( z5 T' I" O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 r: s3 l& W% H$ C2 f* O# jAll rights reserved
Đậu thị cũng không còn cách nào, bà còn phải trợ cấp cho nhị nữ nhi, tam nữ nhi, chỗ Trường Ninh hoa phí không ít, nhưng cũng vẫn cần chi tiền, thứ nữ trong nhà có đến năm sáu người, lớn nhỏ đều là nữ nhi của Triệu gia, mỗi tháng riêng tiền tiêu cũng phải bỏ ra vài trăm lượng bạc. Nhưng bà luôn để nữ nhi xin gì được nấy, chỉ đành gật đầu, “Được được, Kim thiền tử. Ta sai người đánh cho con một đôi là được.” Ôm ấp nữ nhi một hồi, liền gọi hai nha hoàn Xuân Tú Hạ Tú đưa nàng về ngủ, “Nhẹ nhàng thôi, đừng làm ồn đến đại thiếu gia.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, p  T+ M6 o" {, U( Y5 _0 l. b: U
©2019 Kites.vn | 3 a* u# g1 g7 fAll rights reserved
Hai nha đầu dẫn theo Triệu Ngọc Thiền lui xuống, Đậu thị mới ngồi xuống hít một hơi: “Con bé không chịu tỉnh ra, lại dám nói những lời trách móc như vậy với Trường Ninh. Ninh nhi vì chúng ta…” Đậu thị nói được một nửa, lại không biết phải nói tiếp thế nào, mờ mịt thở dài một tiếng.
©2019 Kites.vn |   v4 Q8 T3 S' A8 vAll rights reserved
' A: f% ~/ J. u8 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tống nhũ mẫu trấn an bà: “Đợi thiếu gia nhà ta đậu tiến sĩ, thái thái sẽ không cần phải lo lắng gì nữa rồi.”
8 _1 b* R0 \4 R* A6 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - _+ D. N* e; v  UAll rights reserved
“Chuyện thi đậu tiến sĩ nói thì dễ, đại lão gia thi ba lần mới lấy được đồng tiến sĩ trở về. Ninh nhi cũng chưa biết có thể đậu hay không, nếu có thể thi đậu, ta hà tất phải tính toán sống qua từng ngày thế này, đáng tiếc lão gia trên quan trường thanh liêm không kiếm được gì béo bở, dựa vào chút bổng lộc sống qua ngày sao lại không lo lắng cho được đây.” Đậu thị than thở. “Đúng rồi, ban nãy ngươi nói nhìn thấy tiểu nha đầu kia làm sao?”
8 S7 G$ R( O- n! p( B  x2 }4 e) ]0 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ b7 }6 N# M6 c8 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tống nhũ mẫu lại gần thì thầm vào bên tai Đậu thị, đem sự tình nhìn thấy ban nãy nói một lần: “Thái thái , chuyện này quyết không thể dễ dàng bỏ qua, bằng không sau này bọn nha hoàn đều học theo mà câu dẫn thiếu gia, đại phòng chúng ta không phải sẽ loạn mất hay sao? Nếu bọn chúng ôm mộng làm di nương, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Nô tỳ trước đây thấy thì cũng cho qua, nhưng giờ Ninh thiếu gia sắp sửa thi Hội, càng không thể dung túng cho đám nữ nhân không biết bổn phận kia làm mưa làm gió! Nhiễu loạn đến lòng dạ thi cử của thiếu gia.”
0 I0 ]1 n/ R' j1 H  ~& e©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 c7 `0 E2 i- i1 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đậu thị tuy không có chủ kiến, nhưng cũng không ngu ngốc, nghe đến đây quả nhiên nổi giận, “Đám tiện nhân không biết xấu hổ, lại dám câu dẫn nhi tử của ta!” Bà dựa vào gối đầu thêu kim tuyến màu hương thu, giận tím mặt nói: “Lôi Hương Chi lên đây cho ta.”
©2019 Kites.vn | ( d/ q7 B- K0 l" \2 a5 MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 r! C4 h# n* n( S; Y! m
Hương Chi còn đang nghỉ ở phòng hạ nhân, cũng chính là người vừa bôi thuốc mỡ cho Triệu Trường Ninh, bị mấy nha đầu kéo lên trên.
. [0 w) }, L" h7 `' M©2019 Kites.vn | All rights reserved
, j5 T# J8 O( w* I0 T: i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng quỳ trước mặt Đậu thị, không biết đã phạm phải lỗi gì, mờ mịt hỏi: “Không biết đại thái thái tìm nô tỳ có chuyện gì…”
©2019 Kites.vn | 4 ]0 S" S+ c# ?* a3 m- [% C6 |( BAll rights reserved
4 a( \/ n6 E& G6 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đậu thị liếc nhìn Tống nhũ mẫu bên cạnh, Tống nhũ mẫu lạnh mặt, tiến lên giơ tay giáng cho Hương Chi một cái tát.
0 n$ S$ a' Y) X5 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 ?; v( v  u$ t. _: ^" a6 ?: i/ e* h: a
Nàng bị đánh cho té trên mặt đất, khuôn mặt trắng nõn lập tức sưng phù, trong miệng tanh ngọt, bên tai vang lên tiếng ong ong. Tống nhũ mẫu lôi nàng dậy, lại cho nàng ta thêm một tát, “Tiểu tiện nhân, ngươi mặt dày đến đâu! Dám đi câu dẫn đại thiếu gia!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' b8 M3 e# W' {/ W) L0 u
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 {. n1 C+ `0 `. g: R
Hương Chi lúc này mới biết nguyên do, cả người nàng run rẩy, nói cũng không rõ ràng: “Thái thái … nô tỳ không có, không có câu dẫn…”
5 w7 }, t+ s4 p5 ]# `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 U" P5 _' g8 g+ o0 W# U* `
Tống nhũ mẫu lại giật xuống vạt áo của nàng, lộ ra chiếc yếm: “Tiện nhân dơ bẩn! Mặc cái thứ này không phải để câu đẫn đại thiếu gia thì là gì, đồ gái điếm không biết xấu hổ!” Vài cái tát lại đổ ập xuống, Hương Chi chỉ là một nữ tử yếu đuối, đầu tóc tán loạn, khóc không thành tiếng, sớm đã không nói được câu nào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! r1 V. J4 h0 v- }
1 w/ N( p4 k4 G- i+ E/ W, H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đậu thị nhìn Hương Chi bị đánh, nhưng không thương hại, dám câu dẫn nhi tử của bà thì đừng trách bà không khách khí, nhấp một ngụm trà nói: “Gọi tất cả nô tỳ lại đây cho ta, nhìn cho rõ, câu dẫn thiếu gia sẽ có kết cục gì.”
8 W+ C2 K1 a- j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 I+ Z4 e( z& T4 S% |, C) m
Tất cả nha đầu trong viện đều bị gọi tới.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ y( u  H( |+ g  O3 }
©2019 Kites.vn | ! i5 [7 s8 ?8 c( V0 I# Y8 y, YAll rights reserved
Hương Chi búi tóc rối tung, quần áo cũng bị xé rách, bị mấy bà bà đánh đến tê liệt cả mặt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* u+ `9 M4 c* s  c: P" J, y) i  ~
! S  j& p) V7 a: w6 `- h. C+ D/ ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng nức nở đứt quãng: “Nô tỳ… không có, chỉ là thấy thiếu gia bôi thuốc, nghĩ rằng… không để thiếu gia tự làm…”
4 l/ g& |, {4 e5 [) s7 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" N. L; S" M" Q$ j4 y
Tống nhũ mẫu cười lạnh nói: “Đại nha hoàn trong phòng, nhũ mẫu quản sự chết cả rồi chắc, cần một tiện tỳ dọn phòng trà như ngươi làm? Thân phận của ngươi là gì, thiếu gia là người ngươi được phép hầu hạ sao?”
, a0 o# p! J) k' b3 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 M7 w5 S& D7 ?  ?( ]$ Z  N' SAll rights reserved
Lại có hai nhũ mẫu già tiến lên, túm chặt tóc nàng rồi đánh xuống liên tiếp. Đánh đến nỗi nàng muốn hít thở cũng không xong, chỉ còn lại nửa cái mạng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 ^( Z; R+ I5 p% B  f4 V
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 b6 }0 r8 u# @7 l- y0 h3 O
Thấy đánh cũng đủ rồi, Đậu thị mới đảo qua đám nha đầu một lượt, mở miệng nói: “Người trong viện này, từng kẻ suy nghĩ cẩn thận cho ta. Ai còn dám giở trò câu dẫn, ta sẽ đánh chết tươi kẻ đó, vứt vào bãi tha ma cho chó hoang xé xác, đã nghe rõ cả chưa?”
% ~! g0 P( G" g) p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' ?2 n7 T4 V# O' H" ~All rights reserved
Đám nha đầu thấy thái thái ngày thường hiền hòa lại nói chuyện cay nghiệt như vậy, sợ đến kẻ nào cũng im như thóc, nghe thấy lời này, mới vội vàng quỳ xuống vâng dạ. Đậu thị cảm thấy uy hiếp đã đạt được tác dụng, mới cho phép bọn họ trở về ngủ. Hương Chi cũng không bị đánh chết, chỉ là dùng ván cửa khiêng ra ngoài Triệu gia.
% Z3 v4 \7 W8 c$ M$ g* w©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 K' i# Q# J: J* r2 D: p7 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh ngủ không sâu, nàng bị động tĩnh bên ngoài đánh thức.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# i: S  h1 K" I  f. \. n# h$ H% [& Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved) c% j, W1 A1 u9 u; C8 W
Nàng xoa xoa thái dương, nhũ mẫu già canh bên người lập tức thắp nến lên. “Thiếu gia, ngài ngủ tiếp đi, thái thái đang chỉnh đốn bọn hạ nhân thôi.”
©2019 Kites.vn | 8 F6 S+ B+ R8 S, A2 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ P3 B# a: I+ l) a
Triệu Trường Ninh biết nha đầu kia bị đánh, trong chớp mắt lại hoang mang. Có đôi khi nàng cho rằng bản thân đã quen rồi, nhưng thực ra không phải vậy. Nàng tựa vào đầu gối nhũ mẫu già, từ từ nhắm mắt lại: “Nhũ mẫu, thật ra vừa rồi… ta có ý tha cho nàng một lần.”
3 I5 z+ j% y' t) ]+ R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; W4 N! ~9 M( r' W
“Thiếu gia nhân hậu.” Nhũ mẫu già vỗ về mái tóc dài của nàng, nhìn gò má xinh đẹp như ngọc, lòng tràn đầy thương tiếc, “Thiếu gia, hôm nay mệt rồi, nên nghỉ sớm thôi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; q) m9 o# V: ^- j% {4 z# ~
©2019 Kites.vn | / g6 r) }) b8 Q. Z: i* S8 q8 wAll rights reserved
“Tổ phụ phạt ta quỳ, Trường Hoài thấy ta không dậy nổi cũng chẳng kéo ta một cái.” Triệu Trường Ninh nhắm mắt lẳng lặng nói, “Ngọc Thiền không hiểu chuyện như vậy, cũng là do mẫu thân chiều hư. Ta cảm thấy hơi mệt mỏi, con bé coi ta là ca ca đội trời đạp đất, phải gánh vác trách nhiệm…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- j: R( U/ K5 j8 y4 j5 Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved, F5 k. z# |9 X" h/ N1 `
Lời này làm ngực nhũ mẫu già xót xa, “Năm đó thái thái sinh liền ba nữ nhi, nhà cậu thiếu gia lại xảy ra chuyện, quả thực không còn cách nào, chỉ đành coi ngài như bé trai mà nuôi nấng, bằng không trong Triệu gia, không có một mụn con trai, thái thái cùng mấy tiểu thư đến chỗ đặt chân cũng chẳng có. Ngài nhìn nhị tiểu thư đi, chỉ vì không sinh cho cô gia một đứa con trai, giờ trong nhà cô gia cũng chẳng ngẩng nổi đầu.”
©2019 Kites.vn | $ H0 E! w. X6 j' b0 d. s; `All rights reserved
1 ~4 Z7 _+ p$ N2 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ta biết.” Triệu Trường Ninh nhẹ giọng nói.
* C) S+ j- ]5 v% K2 T" l# n, T©2019 Kites.vn | All rights reserved
) B" h) N' x4 c. ?. ^* T" ~1 N# ]. F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Việc Đậu thị tại sao lại coi nàng như con trai mà nuôi nấng, nàng rất rõ ràng.
©2019 Kites.vn | ! {2 `3 u& }9 U& o7 R4 ]# B# bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 I0 Y% Y1 R/ e1 c! ZAll rights reserved
Năm đó gia tộc Đậu thị suy tàn, liên tiếp sinh được vài nữ nhi, trong nhà không ngẩng đầu dậy nổi. Triệu lão thái thái hãy còn sống, sắc mặt với Đậu thị cực kỳ khó coi, giống hệt tình cảnh nhị tỷ nàng hôm nay.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 Y" b, Y! A* m" s, p/ [
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ s* G" W! f( _. U9 |
Đó là lần duy nhất Đậu thị có chủ kiến, to gan giấu trời qua biển. Đoạn thời gian sinh hạ Trường Ninh, Triệu lão thái thái lại mắc bệnh nặng nằm trên giường vài năm chưa khỏi, cứ như vậy Đậu thị thuận lợi giấu diếm, thành công nuôi nấng Trường Ninh trưởng thành, ổn định địa vị của mình. Triệu Trường Ninh lớn lên giống cha, thanh lệ tinh tế không nhiễm chút nữ khí, cũng khó mà phân biệt được.
©2019 Kites.vn | 6 f1 F% _) z6 hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 G2 A' w  l4 S2 M5 l4 u4 o' W1 P
“Năm đó ngài vừa sinh ra, lão thái thái còn rất vui vẻ.” Cố nhũ mẫu lộ ra nụ cười hoài niệm, “Lão thái thái là người thương thiếu gia nhất, đánh cho thiếu gia một chiếc vòng vàng thật lớn, các tiểu thư nhìn mà hâm mộ biết bao. Đáng tiếc thái thái sớm qua đời, bằng không chẳng biết sẽ còn thương ngài đến nhường nào.”
©2019 Kites.vn | ( O* B# `) ?* @: |0 }  O+ t1 r4 ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | - h# n2 |8 `$ {. Z5 H0 p" J9 a( |. eAll rights reserved
Cố nhũ mẫu thường nhắc đến chuyện của vị Triệu lão thái thái này, trong lòng Triệu Trường Ninh có một khái niệm mơ hồ. Có một người như vậy, rất yêu thương nàng, có điều mất sớm mà thôi.
5 A6 O+ l% F- _' e$ w/ H: [' L1 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 p! n, d2 c# n" V©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Nhũ mẫu, lần thi Hương này ta xếp ở cuối cùng, là cố ý.” Triệu Trường Ninh cười nói, “Tam đệ đỗ Kinh khôi‘²’, nhị đệ cũng liệt vào hàng trước, ta thì cố ý rơi lại phía sau. Tuy ta là đích trưởng tôn, tổ phụ lại luôn đối xử bình đẳng. Nhưng trong nhà có tam đệ là con nhị thúc, nhị đệ do tổ phụ tự tay nuôi lớn, được tổ phụ thương yêu nhất. Cho nên ta sẽ không quá khoe khoang vào lúc này…”
) j% n  I( l0 K$ m/ a/ [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' x* `9 Y  I  F; j* iAll rights reserved
“Trưởng tôn thông minh thấu đáo, đợi đến khi thi tiến sĩ, sẽ không cần phải che giấu nữa.” Cố nhũ mẫu chăm chú nhìn nàng nói, “Già trẻ đều mong được nhìn thấy trưởng tôn cưỡi ngựa dạo phố, thân đeo hoa nhung. Vinh quang trở về Triệu phủ, để kẻ khác phải ngước mắt nhìn, thêm chút rạng rỡ cho đại phòng.”
! h* j3 D+ G# e2 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - }* z) d! f* o* k/ M  hAll rights reserved
Triệu Trường Ninh khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 o' y: Q+ m; B
©2019 Kites.vn | ) P6 J7 J: o& i( E0 @* |' EAll rights reserved
Mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng khóc của nha đầu nọ. Triệu Trường Ninh mất bảy năm mới học được làm sao sống tốt ở nơi này, giả trang nhẫn nhịn, vất vả học hành. Nghị lực cùng nhẫn nại của nàng, người thường khó mà bì được, giờ nghĩ lại cũng phải cảm ơn kiếp trước, đương nhiên cần biết ơn nhất, chính là cảm giác sinh tồn mạnh mẽ của nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: B: H! h$ Z( a
9 ]' _& m8 b( v0 P8 t9 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nếu không phải nàng nỗ lực học hành, cũng không biết tương lai của đại phòng sẽ ra sao. Nếu nàng không phải đích trưởng tôn, có lẽ cũng đã xuất giá theo các tỷ tỷ, trượng phu bảo gì thì nghe vậy, nuôi con nhỏ cưới vợ bé cho trượng phu, trượng phu không có tiền đồ, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng phải chịu liên lụy.
©2019 Kites.vn | 1 U) ~( O5 q2 K+ @All rights reserved
, @6 N0 n9 o5 w. G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vừa nghĩ đến những điều kia, nàng liền rét run cả người. May thay, nàng là đích trưởng tôn, nàng vẫn có thể học hành. Bởi vậy nhất định nàng phải làm quan.

©2019 Kites.vn | ; p9 Q8 I( V; v: P, L) BAll rights reserved
# h; f, N7 j* z  y" ^  N©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved: G  m$ B6 f7 t5 s8 U( ]  ]4 g
©2019 Kites.vn | All rights reserved: ~" m; p+ _/ p. V
—————————-
©2019 Kites.vn | 6 g! g5 r/ j4 v& V* qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * l" v# G# G8 V. m0 v- HAll rights reserved
4 M( v2 s% p- Q0 J0 e8 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( L4 N; T+ c) T' P' tAll rights reserved
Chú thích: 3
% }+ h0 V: h$ N2 `/ B©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 |# |2 A9 J2 H! ]0 J2 {4 G$ f©2019 Kites.vn | All rights reserved
(1) Kim thiền tử: Nguyên văn (金蝉子)
©2019 Kites.vn | All rights reserved* R5 K- }- J, R$ N+ }- o% q/ @
©2019 Kites.vn | All rights reserved: b8 d: |. k* r) J% v0 U2 [
Kim thiền tử bao gồm Ngọc thiền (Ve ngọc) và Kim thiền (Ve vàng), thường là để chỉ ve vàng. Ve trong cảm nhận của cổ nhân có địa vị rất cao, luôn được coi là biểu tượng của sự thuần khiết, thanh cao, thông linh. Hơn nữa tiền thân của Đường Tam Tạng chính là Kim thiền tử, vì vậy hình tượng ve thường được dùng để điêu khắc trang sức.
/ x5 k- x" S0 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
* m' {' Z; U& L3 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Kim thiền (ve vàng):
©2019 Kites.vn | All rights reserved( t1 k# d+ |! W* W, T
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ ]$ F. P$ z6 j1 ?5 n

©2019 Kites.vn | All rights reserved$ }4 Q+ i% r1 i7 i* c3 Y
©2019 Kites.vn | $ m+ Y2 i( \0 u9 g. ~" g& Z9 e. B1 F" tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! ~$ K; h6 r) M4 l+ z. S8 S: qAll rights reserved
Ngọc thiền (ve ngọc):

©2019 Kites.vn | % b/ l$ K* X/ e8 ^3 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . |- h# D4 o- a! U* _All rights reserved

2 @9 n8 z  `( y+ L" p' J, ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 Y. L  v; P: ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
: j9 e" n$ T$ e* X©2019 Kites.vn | All rights reserved
(2) Kinh khôi: Nguyên văn (经魁)
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ |4 M; d3 V7 T
©2019 Kites.vn | All rights reserved* x# u7 U0 L5 m1 J" F* H
Chỉ người đỗ Cử nhân xếp hàng thứ ba, bốn và năm. Trong kỳ thi Hương, những người thi đỗ được gọi là Cử nhân. Trong đó:
$ C6 W% s  ^+ ^4 t5 k3 ?5 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
! A0 d: j  L+ ?" o0 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ đầu: gọi là Giải nguyên
©2019 Kites.vn | All rights reserved- l7 N% `6 P/ u- {  R7 p; m
Đứng thứ hai: gọi là Á nguyên
. Y& u! y( D& C9 R- B, S, p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đứng thứ ba + thứ tư + thứ năm: gọi là Kinh khôi
©2019 Kites.vn | 9 I: Z7 Y6 Q0 _3 q/ dAll rights reserved
Đứng thứ sáu: gọi là Á khôi
$ [0 {7 A6 y" A8 u  U©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 F$ S+ n$ I4 V; d. R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong kì thi Hương có tập quán gọi 5 người đứng đầu là “ngũ khôi”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 19:13:54 | Xem tất
Chương 6

©2019 Kites.vn | All rights reserved( [2 J9 y1 o) {. X/ @
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ h, I0 f; Y9 s1 c: H
Sớm hôm sau trời còn tang tảng, tiếng gà gáy vừa dứt, Triệu Trường Ninh đã trở dậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 J2 ]4 k! }) Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved% b) l! Z( I9 d' ~4 ~+ C
Hôm qua chịu lạnh, sáng nay thức dậy đầu có chút nặng nề, chân tay vô lực. Nàng mặc chiếc áo choàng dày dặn hơn một chút, Cố nhũ mẫu lại bắt nàng quấn thêm cả khăn lông thỏ, Triệu Trường Ninh cảm thấy giống nữ nhi quá rồi, nhưng lão nhân gia chỉ quan tâm có ấm hay không, không quan tâm có giống nữ nhi hay không, vẫn quấn lên cổ nàng như thường.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  M7 A" Z8 z; a% P5 s
©2019 Kites.vn | $ v# G& n1 E) h& m7 A$ wAll rights reserved
Trên phương diện này, Cố nhũ mẫu không đời nào nhượng bộ.
* B3 t- b! R$ K9 [2 ~/ Q+ q: }©2019 Kites.vn | All rights reserved
  t! b& X2 T9 U0 `4 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh chỉ có thể cúi đầu, để Cố nhũ mẫu quấn khăn lên cổ nàng, sau đó tới chỗ Đậu thị ăn sáng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 B, `. @  F3 |1 ]9 `$ `
©2019 Kites.vn | ( ]- u& S9 z, FAll rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa vội đến nha môn nên đã ra ngoài từ sớm, thời đại này làm quan cũng không dễ dàng.
©2019 Kites.vn | ' d+ c& W6 y5 e" b) iAll rights reserved
2 g" i4 O9 }4 g! G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh ăn một bát mì thịt dê, bên trên thả vài nhánh hành xanh, một đĩa dưa được thái sợi tỉ mỉ, dùng dầu mè và muối mịn để trộn. Đây đều là những món nàng thích. Sau khi ăn xong Triệu Trường Ninh nói với Đậu thị: “Mẫu thân cứ ngủ thêm một lát. Nhi tử phải đi trước đây.”
©2019 Kites.vn | & H) E  {1 F6 kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( j6 u) k- O8 ^4 z  d  ZAll rights reserved
Đậu thị đưa giỏ mây cho thư đồng bên cạnh, ân cần tiễn nhi tử ra khỏi cửa: “Buổi tối ta hầm một con chim bồ câu cho con, nhớ về sớm một chút.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& y% k& v6 Y& y% J. O
©2019 Kites.vn | 6 p: R; _' k. kAll rights reserved
Triệu Trường Ninh gật đầu đồng ý, dẫn theo thư đồng Tứ An rời đi.
©2019 Kites.vn | 9 G7 ?8 v8 j! G$ {% K1 jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 Z3 o4 n7 C9 Z0 N/ L
Ra tới cửa, nàng lại thấy một bé gái chừng năm sáu tuổi đang đứng bên ngoài. Nhìn thấy nàng bước ra, liền rụt rè gọi một tiếng huynh trưởng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ W  t0 }! f- V
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 }7 P! x0 `0 h' R, z3 V
Theo sau nàng là hai tiểu nha đầu vừa được để tóc*, cúi người hô đại thiếu gia.
©2019 Kites.vn | 8 c9 B) v/ m" lAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved* X# ~! g2 d( ?) f9 [: L
*Ở thời cổ đại, bé gái đều bị cạo trọc đầu, đến một độ tuổi nhất định, đầu tiên sẽ cho phép để tóc mọc ở đỉnh đầu, sau đó mới được nuôi dài toàn bộ, chuẩn bị để dùng trâm búi.

7 \( |0 i0 F0 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 K; F! E2 d9 ^5 P' z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh hỏi nàng: “Nhân nhi, sớm như vậy muội đã đến thỉnh an?” Đây là thứ muội của nàng, Ngọc Nhân, mẹ ruột là một nha hoàn, sinh bé ra thì mất. Cô bé được nuôi dưỡng ở chỗ Đậu thị, vì là con thiếp thất, nên phụ thân cũng không coi trọng, chẳng được ai chăm sóc rất đáng thương.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ^  f* o0 k9 s, X5 e
©2019 Kites.vn | % Y2 Z( A; Z: p2 `1 a. J' WAll rights reserved
Tiểu loli chỉ cao đến thắt lưng nàng, bị vò vò búi tóc, khuôn mặt lập tức phiếm hồng, vặn níu quần áo không dám nói gì.
7 t* k* e6 [% ^8 I$ |  V' v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 ]0 @& L7 @% H) h; o+ b; mAll rights reserved
Triệu Trường Ninh vượt qua vài bước, lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân của bé con, Nhân nhi đang dùng đôi chân ngắn ngủn đuổi theo, giữ lấy tay áo nàng: “Ca ca!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 z+ c& q4 ]0 s* k- b* `0 Q) `8 w
: {9 Q3 x$ j: N9 ]+ V, ?; ~' |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh quay lại nhìn bé, nàng rất nhẫn nại với trẻ nhỏ: “Nhân nhi muốn làm gì?”
# a- K" Z4 K8 E4 o1 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 O. [4 ^% o4 H4 I4 U6 [All rights reserved
Nhân nhi lại rụt tay về ngay, nhỏ giọng nói: “Lâu lắm rồi muội không nhìn thấy ca ca.” Ở chỗ Đậu thị, Đậu thị cũng không có nhiều kiên nhẫn đi chăm sóc thứ nữ, Triệu Ngọc Thiền lại thường xích mích cùng mấy thứ nữ bọn họ, chỉ có Triệu Trường Ninh mới hiền hòa mỉm cười với cô bé. Bé đã lớn đến chừng này, lại chẳng có ai chăm sóc, vừa gặp được một người tốt với mình, liền giống như con cún nhỏ dính chặt ở đằng sau.
5 W" _! O! l' a# i% x: }©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 U6 e$ m+ T- X5 R4 l# B( |( A. q©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ca ca phải đến thư phòng rồi.” Triệu Trường Ninh nửa ngồi xổm xuống, thấy bé con muốn ôm mình mà không dám, mới xoa xoa đầu bé, “Mấy ngày nữa sẽ tới thăm muội, được không?”
) ~8 a: ?; [: i! |* K©2019 Kites.vn | All rights reserved
. T, }0 j5 k! E0 y( w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhân nhi còn nhỏ tuổi, bộ dáng lại cực kỳ xinh xắn, con ngươi to mà sâu thẳm, trắng trẻo hệt như búp bê sứ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; h$ g! c  K! [0 t
' z3 p# N- m+ P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô bé cười nói: “Vâng, muội sẽ đợi ca ca tới.” Nói rồi lại mò mẫm trong tay áo, lấy ra một túi thơm bằng lụa màu xanh điểm hoa đào hồng, đưa cho Triệu Trường Ninh, “Là túi thơm hương mai vàng.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( W& v0 n+ E( I2 D. L
) E, ^# X7 r0 E5 h/ m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trường Ninh thấy nhóc con nhìn mình, đành phải đeo túi thơm lên thắt lưng, nhẹ giọng dặn dò: “Nhân nhi, khi ở trước mặt mọi người phải gọi ta là huynh trưởng, muội nhớ chưa?”
" X8 ~+ O) _9 C+ O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# H9 T5 _* q6 O6 k' W0 Y
Cô bé không phải con vợ cả, nếu để người khác nghe thấy Nhân nhi gọi nàng là ca ca, bé sẽ gặp phiền phức.
©2019 Kites.vn | 8 G. L- h+ F% o2 u% BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 P8 W$ Q  n& }  f' F  X/ J  o
“Nhân nhi nghe lời.” Nhân nhi gật gật đầu, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng cao gầy của Triệu Trường Ninh, mới lưu luyến quay đầu.
. Z. v1 l9 u2 R, m7 n. T©2019 Kites.vn | All rights reserved
& u: Z0 n6 U2 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong lòng cô bé bắt đầu trông đợi, ca ca nói mấy ngày nữa sẽ tới thăm mình. Mặc dù ca ca lúc nào cũng không nhớ, bé chỉ đành mỗi ngày đến thỉnh an sớm một chút, hy vọng có thể gặp được y.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! ?( U. v: l8 N# h0 W
©2019 Kites.vn | All rights reserved% p  d! z! @: T
Triệu Trường Ninh đang suy nghĩ chuyện trường học trong tộc, tự nhiên cũng không nhớ kỹ hạt đậu đỏ nhỏ nhắn kia.
©2019 Kites.vn | ) P; \5 C. q- F$ @  e9 ^All rights reserved
9 @$ w3 h& Q. N8 {$ F3 t+ H" N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng đến chính phòng thỉnh an Triệu lão thái gia trước, đã thấy trong phòng thắp đèn cầy, hai người Triệu Trường Hoài, Triệu Trường Tùng đứng ở một bên. Đối diện có một vị trung niên mặc trang phục nho sinh, còn cả một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, tóc mai chỉnh tề, mặc một chiếc trường bào lụa xanh, bên hông đeo một khối ngọc tinh xảo. Hai người này Triệu Trường Ninh chưa từng gặp bao giờ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- i1 j2 ?6 i+ J& E9 [1 j; v. y
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 z6 Q7 D- Z* R
“Đỗ thế điệt* bằng lòng đến trường trong tộc của chúng ta cùng học tập, đương nhiên là vô cùng tốt.” Triệu lão thái gia tươi cười nhân hậu, “Con cháu nhà ta ngu dốt kém cỏi, để Đỗ thế điệt phải chê cười. Nói tới thì, Đỗ thế điệt sao lại quen biết tôn nhi Trường Hoài nhà ta?”
7 m3 h* _6 u1 V1 W( A4 _9 T8 L1 R©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | * {. n8 y7 i. `/ ?9 D! PAll rights reserved
* Tiếng bác gọi cháu, chỉ con trai của bạn bè thâm giao, hoặc cách xưng hô lễ độ với con trai của những người đồng bối hay ngang vai vế.
# b, p1 E( z  g5 @* Z©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved- v& N& k. e- O+ q
Thanh niên nọ chắp tay nói: “Lời này của lão thái gia quả thực là khiêm tốn rồi, trường trong tộc của ngài chỉ trong năm nay, đã cho ra cùng lúc ba cử nhân, phụ thân ta vô cùng tán thưởng, căn dặn ta tới đây siêng năng học hành, năm sau sẽ cùng mọi người dự thi. Ta quen biết Tử Vi, cũng là sau buổi gặp gỡ trên trường thi lần trước, vừa gặp như đã thân quen.”
* H: ^7 U) \1 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
- p* y4 Y/ J' I3 a& K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tử Vi chính là tên tự của Triệu Trường Hoài.
) t. ]6 m! O- a4 Y" r! L0 J8 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
, p: v; @+ _" W; Y+ m1 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người thanh niên nói như vậy, Triệu lão thái gia dầu rằng khiêm tốn, cũng phải nở nụ cười. Trường trong tộc họ Triệu lần này xuất hiện ba cử nhân, hai người trong đó thứ tự đều xuất sắc ngang nhau, trong lòng ông vô cùng đắc ý. Lại hỏi vị thanh niên họ Đỗ này: “...Đỗ đại nhân gần đây vẫn khỏe chứ? Ta nghe nói ngài vừa được Hoàng thượng bổ nhiệm, làm thầy giáo của Thái tử điện hạ, vẫn phải chúc mừng lệnh tôn.”
©2019 Kites.vn | 2 c& G# W1 \% m2 F3 h- pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& {) T& b2 J3 q
Triệu lão thái gia nói đến đây, Triệu Trường Ninh mới biết người này là ai. Thân phận của vị đang đứng trong phòng kỳ thực có chút dọa người, hắn là con trai của Thị lang Lễ bộ kiêm Tế tửu Quốc tử giám, Đỗ đại nhân. Thị lang Lễ bộ là đại quan chính tam phẩm, hơn nữa Đỗ đại nhân mới đây vừa được bổ nhiệm làm thầy giáo của Thái tử.
©2019 Kites.vn | , o$ B( T3 r( c5 EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 _" F5 Y/ I6 X  D
Chức vị thầy giáo Thái tử tương đối đặc thù, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thường đều sẽ là người tiếp theo nhậm chức Các lão.
©2019 Kites.vn | 2 ^/ K* R0 m2 ~3 i" P& L8 zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 P9 ?' [6 N/ X+ h& E$ g) ?( uAll rights reserved
Chẳng trách Triệu lão thái gia sớm tinh mơ đã bò dậy, bình thường ông nào có dậy được sớm thế. Thân phận người thanh niên này cực kỳ cao, ông mà không ra mặt, sợ rằng mấy tiểu bối cũng không tiếp nổi.
% i, S  i9 S# X& L- {* F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 W) Z. e: U2 s! Y
Triệu Trường Ninh biết được thân phận người nọ, lại chau mày một cái, nàng không định tiến vào thỉnh an Triệu lão thái gia lúc này. Nhưng nhìn sắc trời cũng sắp sáng, không còn cách nào khác, nàng để thư đồng đợi ở bên ngoài, sau khi đầy tớ truyền đạt xong liền đi thẳng vào trong.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 J1 [0 k5 w; W
3 e0 b4 x! j3 n- ~, F8 o" u/ n©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tôn nhi thỉnh an tổ phụ.” Triệu Trường Ninh quỳ xuống làm lễ, hôm qua quỳ đầu gối vẫn còn đau, vừa đặt xuống nền đất, sắc mặt cũng khẽ thay đổi.
©2019 Kites.vn | 9 d7 N3 E) B1 n; M' b5 e, b7 t% DAll rights reserved
" y: Y# T) N/ h, d2 B: u©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Trường Ninh đứng dậy đi.” Tâm tình Triệu lão thái gia rất tốt, mỉm cười bảo y đứng dậy, sau đó chỉ vào y, nói với người thanh niên: “Đây chính là trưởng tôn Trường Ninh của ta, đậu cử nhân cùng hai người chúng nó, là đích trưởng tôn trong nhà.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; {! a0 ~& m, P0 J) ?( e
©2019 Kites.vn | All rights reserved# Y8 N* B# j! P/ f( {* I* E
Triệu Trường Ninh lại duỗi nắm tay về phía vị thanh niên, chỉ báo ra tên mình: “Triệu Trường Ninh.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" m: [0 O! c5 i  d" O0 M1 d) ^
©2019 Kites.vn | 4 L9 n. R; _2 Q8 g2 V5 tAll rights reserved
Giọng nói của người thanh niên này cũng rất rành mạch, mang theo đôi chút ý cười: “Đỗ Thiếu Lăng.” Nhưng chưa đợi hắn cầm lấy tay Triệu Trường Ninh, Triệu Trường Ninh đã thu tay về.
©2019 Kites.vn | $ B9 B+ M  L& o( G5 D6 e  iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - `! H0 E3 H0 }' }All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy Triệu Trường Ninh này dáng dấp mảnh mai, trên cổ quấn khăn lông thỏ, tôn thêm làn da như ngọc chạm tuyết xây, sắc môi nhàn nhạt, dường như không muốn giao thiệp cùng người, liền lập tức dời đi tầm mắt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* i3 A% c/ l) E7 U' ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ t# y( B+ I/ i+ Y& G" b
Chiếc khăn lông thỏ kia là kỳ lạ nhất, dáng vẻ mím môi của y hẳn là rất lạnh nhạt. Nhưng chiếc khăn lông thỏ mềm mại này, lại lộ ra một vẻ yếu đuối đáng thương.
4 n7 r  i3 d) p* s0 P" }' g/ \©2019 Kites.vn | All rights reserved
* ?; m/ [2 T; i; Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh còn đang cảm thấy ban nãy quỳ lại dẫn đến cơn đau nơi đầu gối, sắc mặt một mực khó coi. Vị Đỗ Thiếu Lăng bên kia đã cùng hai người Triệu Trường Tùng, Triệu Trường Hoài xưng huynh gọi đệ. Triệu lão thái gia vô cùng xem trọng vị Đỗ Thiếu Lăng này, còn gọi Cổ tiên sinh trong trường tới đặc biệt dặn dò một phen, phải chú trọng dạy bảo Đỗ Thiếu Lăng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ?! a& W6 i  X/ p  F3 T
©2019 Kites.vn | All rights reserved% [( J) Z  g9 E8 m4 T7 X1 q
Lại căn dặn Triệu Trường Ninh: “Con là ca ca, quan tâm bọn chúng chu đáo một chút.”
: N3 P# {, D& H5 C& s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 J& A1 G0 [, ~7 g1 r8 N$ }All rights reserved
Triệu Trường Ninh thưa vâng rồi từ biệt Triệu lão thái gia, đoàn người hướng về phía trường học. Vì chân bị thương, Triệu Trường Ninh đi ở sau cùng, bọn họ lại đi rất nhanh, chớp mắt đã đi tuốt ở phía trước.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" b) I( Q: f. `( \& b5 u0 H6 [. R
©2019 Kites.vn | 8 v) g+ N9 M0 h$ G" FAll rights reserved
Trường học trong tộc nằm ở góc tây bắc Triệu gia, dọc theo bức tường cao cao là ba gian nhà trúc, nằm sát cạnh một rừng mai, mùa này đang là lúc hàn mai chớm nở, cành nhánh khẽ nghiêng, hương hoa phiêu đãng.
. j. J7 n$ M+ C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ ]* j$ ~% c& A+ ~+ j$ o! a
Lại vừa đổ một trận tuyết lớn, mọi người đều chắp tay thưởng tuyết ngắm mai.
©2019 Kites.vn | 5 s0 X2 H" y* L8 d7 VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; |4 j9 X' k4 z3 g) p
Triệu Trường Ninh thấy Triệu Trường Tùng được mọi người vây quanh, ngọc bội đeo bên hông giá trị xa xỉ, Triệu Trường Tùng thản nhiên cười mà rằng: “Ta nói mỹ nhân thật sự, nên giống với hàn mai, trầm mặc yên tĩnh chẳng sợ giá lạnh, lại không chuộng giao thiệp với người, nàng sinh một thân thanh cao thoát tục, làm lòng ngươi ngứa ngáy, nhưng cảm thấy chạm vào nàng chính là khinh nhờn nàng.”
$ J4 H7 O/ C1 z. Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 i/ y3 e8 \* y+ S& i: V3 DAll rights reserved
Từ Minh là họ hàng của nhị phòng, đứng bên cạnh nói: “Tam ca vậy mà lại không thích hoa hạnh hoa đào, chúng mềm mại dịu dàng biết bao! Hàn mai này thông thường, cũng lạnh tới đông chết người.” Hắn nhờ vả bác mình, cũng chính là mẹ ruột của Triệu Trường Tùng, Từ thị, mới được vào trường trong tộc học tập, ngày thường lúc nào cũng xu nịnh Triệu Trường Tùng.
©2019 Kites.vn | ( k  N. i4 Z' r. j5 ]. c4 ?3 ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, D  T% N7 S, l) k$ p
“Lục đệ đúng thật là tục nhân, những cô nương tầm thường kia dễ dàng có được, còn cô nương như vậy ai mới có được đây.” Triệu Trường Tùng lắc đầu cười, “Tục nhân! Đợi ngày nào đó ca ca có được rồi, sẽ để các ngươi nhìn rõ một phen.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ P9 i; i# p0 X% |
©2019 Kites.vn | All rights reserved- f4 ]% A5 F5 x' j0 t. v, ^5 q# Q
Triệu Trường Ninh nhìn đám người văn dốt võ nát bọn họ, lòng thầm nghĩ đám đệ tử quần áo lụa là, lại đứng ở đây bàn về nữ nhân. Ngoài này lạnh muốn chết, vào trong nói không được sao? Sau đó nàng mới bước vào trong trường học.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 Z* a, p; u6 C! V% z
$ N# }/ C) h9 Q" y8 m; Q6 ]; x/ r: v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng cũng nghe được những lời này, nói với Triệu Trường Hoài bên cạnh: “Đang ở trong nhà mà tam đệ ngươi cũng dám nói như vậy.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 w% r: H; \0 O7 C8 z$ N" L6 R( s
©2019 Kites.vn | $ c' \7 R' T; y# v0 ], Q- TAll rights reserved
“Hắn là con trai nhị thúc, trong nhà được cưng chiều, sẽ không ai nói hắn đâu.” Triệu Trường Hoài chỉ thản nhiên liếc nhìn Triệu Trường Tùng: “Để ý hắn làm gì, ngoài này lạnh quá, vào trong sưởi ấm thôi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ L" Q" s8 q5 X+ J7 v! r! |5 U
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 h1 T; ]& F, N  r9 d7 }
Đỗ Thiếu Lăng cười một tiếng: “Mai nở đẹp thế này, tên xấu xa nhà ngươi lại không hiểu phong tình, chẳng khác huynh trưởng của ngươi gì cả, hai người không hổ là ruột...”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* S8 O7 z9 M4 ]5 v0 v+ o
©2019 Kites.vn | 5 Y% U5 o+ E5 I; a! PAll rights reserved
Triệu Trường Hoài nghe đến đó hơi mím môi. Hắn không thích người khác nhắc đến chuyện này. Hắn cảm thấy Triệu Trường Ninh nhu nhược bất tài, vốn không xứng tranh giành với hắn, vậy mà vẫn đậu được cử nhân.
: }4 W: m' m+ j1 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 t% w3 a" X% G* c' [0 |All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng lại không chú ý tới, mỉm cười tiến về phía trước: “Có điều mỹ nhân mà tam đệ ngươi nói, trước mắt đã có một người rồi. Ta thấy huynh trưởng Triệu Trường Ninh của ngươi đúng là thanh cao thoát tục, lại trầm mặc yên tĩnh khiến người khác chớ gần... Há chẳng phải giống hệt với mỹ nhân mà hắn tưởng tượng sao? Còn phải đi tìm đâu xa, cứ bắt người kia lại là được.”

# N& ?: N6 T- ^( k8 P% t©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 ~  w$ Y7 g4 S4 H* v©2019 Kites.vn | All rights reserved

+ l4 `0 Q2 {# F; T, b8 u- ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ J# Z( i: D5 W- d0 j0 S
———————————–
$ x1 E: b9 Z4 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ @# a  F" e  R0 i©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | 3 A: E8 Q+ l% h& h0 O) IAll rights reserved

. |; W: s; Z! G  n; j6 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tử Vi…Tử Vi…Tử…   May là anh tên Triệu Tử Vi, bằng không mẹ Đàn mà đặt Hạ Tử Vi chắc cười chết con dân
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 19:18:15 | Xem tất
Chương 7
©2019 Kites.vn | & i! v1 _7 u/ g* h: ~All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved/ F0 N& D; n& Y1 \# A- u
Khóe miệng Triệu Trường Hoài khẽ nhếch lên: “Lời này của ngươi có ý gì?”
5 s3 [/ J: s. q: D9 c" c! ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 \- j1 _3 I, l( o. \! k
“Thuận miệng nói mà thôi.” Đỗ Thiếu Lăng đáp rồi cũng bước vào trường học.
©2019 Kites.vn | ; I+ Y" R/ z. p8 }. a! WAll rights reserved
8 w; `- O7 B- _% V8 N  v$ y) Z1 D4 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong trường mọi người đều đã ngồi gần đủ. Triệu Trường Ninh cũng đã ngồi vào chỗ, lúc này mới thấy một tiên sinh để chòm râu sơn dương‘¹’ tiến vào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 A% d2 n4 b7 F1 _
©2019 Kites.vn | , e  D: B0 h8 A/ {All rights reserved
Vị tiên sinh này họ Cổ, cũng là một ông lão bảo thủ hệt như tên, là tiên sinh chủ quản trường học trong tộc. Những người mới tiếp xúc với lão quá nửa đều không thích lão, làm việc vô cùng cứng nhắc, lại thường xuyên bày ra bộ mặt hà khắc chết người, có điều học vấn uyên bác, các đệ tử cũng chịu phục để lão quản.
©2019 Kites.vn | ; U( F' ^9 b" Y2 w- g3 d/ i1 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 T/ V0 N5 R; N7 W& n# c4 X& x
Trong trường học họ Triệu không chỉ có các đệ tử trong tộc, còn có một ít bà con thân thích dính vào. Đương nhiên, những người được tiên sinh dạy dỗ thực sự, chỉ có các đệ tử sắp sửa vào trường thi. Trước khi bọn họ thi đỗ cử nhân, Cổ tiên sinh đã mở một lớp “Cử nhân chạy nước rút”, giờ thì tạm thời đổi thành “Tiến sĩ chạy nước rút”.
©2019 Kites.vn | 6 T9 H4 T' {  l6 e2 Z7 c9 x0 D5 X' mAll rights reserved
  c* S! Q9 w3 \2 I- |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cách kỳ thi Hội chỉ còn ba tháng, bởi vậy Cổ tiên sinh rất căng thẳng, điều bốn người sắp thi tiến sĩ lên hàng đầu tiên mà chỉ dạy.
©2019 Kites.vn | 7 z, @6 i- W: @6 wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 e3 R4 ?; Q% K# N. R; |
Triệu Trường Ninh ngồi ở hàng thứ nhất cạnh tấm bình phong, trước mặt xếp chồng mấy cuốn 《Trạng nguyên thông giám》, chọn lọc bài văn của các tiến sĩ hai năm gần đây. Nàng nhìn lão tiên sinh nước miếng tung bay, chòm râu run rẩy, đang cầm một bài văn giảng cho các học trò, dùng tinh thần phân tích văn chương đạt điểm tuyệt đối kỳ thi đại học, chia từng đoạn giảng giải đại ý, giảng giải kết cấu. Trong một thoáng, Triệu Trường Ninh đột nhiên cảm thấy, Cổ lão tiên sinh không khác giáo viên ngữ văn thời cấp ba của nàng là bao, mơ hồ sinh ra mấy phần thân thiết.
©2019 Kites.vn | ! z) m+ b1 Z9 ]3 W% R3 jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' A6 }3 W& y1 n. lAll rights reserved
Nhưng Cổ tiên sinh nào có thân thiết như vậy, phát hiện Triệu Trường Ninh không chú tâm nghe giảng, gõ gõ cây thước lên bàn của nàng, liếc nhìn nàng một cái.
( F& Z3 s5 ]( i+ H2 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
. E' h# ]0 s/ I$ J$ |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đây là tỏ ý nàng đừng có thất thần, bằng không thì sẽ ăn đòn đấy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 V3 Z1 W1 Z% m3 E/ q: K3 R
" f( b. x6 m1 V: Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh tức khắc thu lại tinh thần, chăm chú lắng nghe, thời đi học chuyên ngành của nàng là pháp luật hành chính, vô cùng khô khan, lúc tự học cũng đau khổ muốn chết. May sao đã có căn bản, học tới văn Bát cổ ‘²’ cũng xem như thành thạo, thời gian bảy năm không hề mài dũa tính cách nàng, mà còn giúp nàng có thể nhanh chóng tìm đúng tinh túy văn chương.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 @$ \  j1 |" S/ ^$ @" J* o
3 E2 m1 Y& J" Z$ @9 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nội dung thi Hội tuy đều trong Tứ thư Ngũ kinh, nhưng cái quốc gia tìm là nhân tài ra làm quan, đề thi nhiều nhất đương nhiên là trị quốc. Về cách trị quốc, không ai biết được nhiều hơn Triệu Trường Ninh, điều này nàng rất tự tin, năm đó luận vặn của nàng chính là 《 Luận quan hệ của hành chính và hưng suy quốc gia》, nghiên cứu hơn bốn mươi chính quyền từ cổ chí kim. Mô hình cùng cách trị quốc hết sức phong phú.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: h1 Q. X9 z& F8 q) O
©2019 Kites.vn | All rights reserved) U+ [6 N0 a" c' J0 O% J% p
Có điều bình thường nàng sẽ không đột nhiên phô bày mà thôi. Nàng làm người thận trọng, hoàn cảnh trong nhà lại phức tạp, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ S( H+ W! f. n) o* {
©2019 Kites.vn | All rights reserved( O* S4 A5 G( |- a
Cổ tiên sinh tuy nghiêm khắc, lại hiểu được đạo lý dạy theo năng khiếu, với từng kiểu học trò, sẽ có từng cách truyền đạt, từng cách chỉ dạy khác nhau.
3 X7 F5 h4 d: m  n* }  v2 U/ X2 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   p  S1 V! x& P) f( _( h' lAll rights reserved
Với Triệu Trường Ninh, đánh cũng vô dụng, không bằng dùng ánh mắt dọa nạt. Còn Triệu Trường Tùng vừa thất thần, chắc chắc sẽ bị đánh, bởi vậy khi lên lớp, mọi người đều rất chăm chú. Những kẻ khác chỉ là phông nền cho bọn họ bồi luyện, không nhắc tới cũng được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 X" _# \/ y% d: H
©2019 Kites.vn | 5 W  R8 F1 s" A9 C4 N( EAll rights reserved
Hôm nay học sinh mới Đỗ Thiếu Lăng, Cổ tiên sinh lại đặc biệt quan tâm, kiểm tra học vấn của hắn ra sao. Hỏi tới vậy mà đối đáp trôi chảy, mới ngạc nhiên tấm tắc nói: “Học vấn không tồi, có thể sánh với Tử Vi rồi.” Triệu Trường Ninh nghe thấy liền ghé mắt nhìn Đỗ Thiếu Lăng.
0 s, j; \/ w# B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. J+ I$ W, ~. O3 X5 d
Vì với Cổ tiên sinh mà nói, khen ngợi thật ra là một chuyện rất xa xỉ. Cũng chính Kinh khôi Triệu Trường Hoài mới được lão khen “Độ học vấn đủ rồi, có thể dự thi.” Chỉ một câu này, Triệu lão thái gia vui đến nỗi tặng ngay Cổ tiên sinh năm mươi lượng bạc làm quà bái sư, sau đó tiễn Triệu Trường Hoài vào trường thi, quả nhiên là đỗ Kinh khôi.
) D1 D0 Q) v9 }; F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& \+ m0 \3 Y3 I0 i6 y: d* o
Cổ tiên sinh là một lão cổ hủ, chỗ tốt của lão cổ hủ chính là coi tiền bạc như rác rưởi, với đại phòng, nhị phòng, thậm chí là thứ xuất của tam phòng đều đối đãi như nhau.
©2019 Kites.vn | 7 J0 W8 s% O% f1 f$ _All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( y* f& r! D0 Z' `
Nhưng mà vị tiên sinh khác thì không như vậy.
; |& v- v( O4 P- @- @% e5 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 a4 z) C- ?9 i; T3 L3 tAll rights reserved
Trong trường học có hai tiên sinh, Cổ tiên sinh dạy Kinh nghĩa, vị Tưởng tiên sinh kia dạy Tứ thư. Tiên sinh này làm người khôn khéo, vì là người nhị thúc mời đến, nên đối tượng giảng bài chỉ có một ——— Triệu Trường Tùng.
©2019 Kites.vn | 8 `, b  ~& }  ?" W9 {4 kAll rights reserved
/ @7 m. I3 K# v) Z) y# Z+ i8 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lần này còn ghê gớm hơn chính là, Đỗ Thiếu Lăng cũng mang theo vị tiên sinh dạy Tứ thư tới, họ Chu, nghe nói dưới tay lão đã cho ra rất nhiều tiến sĩ, đại khái chính là một thầy giáo kim bài.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" p( Y! |) W1 O/ ?" l- _
©2019 Kites.vn | ' G7 F) G: C( ^6 U% _2 GAll rights reserved
Lúc Triệu Trường Ninh nghe được tin đó, thiếu chút nữa đã phun ra ngụm trà. Vị huynh đài này đúng là lợi hại thật, đến trường còn tự mang theo thầy giáo.
) @+ I4 C9 M8 v3 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 \) j7 H/ F5 }4 hAll rights reserved
Cổ tiên sinh chỉ lên lớp buổi sáng, buổi chiều giao cho hai vị tiên sinh này, hai vị tiên sinh cùng giảng lại chẳng phải là muốn đánh nhau?
6 G) R' R) H* ]+ v' F# n3 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % ^$ }: z, C  l- N! l4 mAll rights reserved
Quả nhiên buổi chiều lúc bắt đầu học thì xảy ra vấn đề, Chu tiên sinh ở một bên nhìn Tưởng tiên sinh giảng bài, thấy Tưởng tiên sinh căn bản chỉ nói với mỗi Triệu Trường Tùng, những học trò khác có câu hỏi lão đều không đáp. Thật ra Triệu Trường Ninh cũng đã quen với tác phong của vị Tưởng tiên sinh này, lão chẳng qua là quen đi xu nịnh mà thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* F2 {8 R' k4 [5 Z5 y  `" d3 l
©2019 Kites.vn | : S0 [1 p+ Q7 IAll rights reserved
Chu tiên sinh nhấp một ngụm trà, bắt đầu nói với chính mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# L0 C$ N1 i" _" i, @
, T% z3 e9 s; c. E4 |7 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lão ngược lại rất tán thưởng vị Cổ tiên sinh ban sáng, còn với vị Tưởng tiên sinh này hoàn toàn không có hảo cảm, thứ gì không biết, cái bộ dạng này còn dám tới làm chậm trễ các học trò. Lão bắt đầu đối nghịch với Tưởng tiên sinh, ngoại trừ câu hỏi của Triệu Trường Tùng, câu hỏi của những người khác lão đều đáp lại.
: Q+ }$ b3 p3 }, F1 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 C- F! _' k. m4 Z1 ~2 r: T: E; {All rights reserved
Sau đó Chu tiên sinh nhắc đến một vấn đề, là một câu trong 《Trung dung》, “Quân tử chỉ cầu làm việc theo đúng vị trí của mình, không mong làm những chuyện vượt ngoài bổn phận.” Giải thích của hai vị tiên sinh xảy ra chút trắc trở, Tưởng tiên sinh nói “Vị trí của mình” là chỉ thân phận ở vị trí đó, Chu tiên sinh nói cách giải thích này hạn hẹp, nên chỉ cả hoàn cảnh thêm vào.
©2019 Kites.vn | 5 r! W* Z# M5 OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 r1 e  N, e2 [1 _& R# K; Y
Tưởng tiên sinh lớn tuổi, cảm thấy mình đủ tư cách, Chu tiên sinh lại là thầy giáo kim bài, cho rằng thân phận của mình đều đặt ở đó cả. Tính khí người đọc sách thẳng thắn, nói tới nói lui lại thành biện luận chốn công đường, đỏ mặt tía tai, ngôn từ kịch liệt, đến cả đám học trò cũng mặc kệ.
©2019 Kites.vn | 8 z& G/ f5 H- ~6 h3 _! d! v& w! ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 C, Q& O4 b0 w- S& L0 u5 T+ R
Ngày đầu tiên giảng bài xem như còn tạm, có điều nội dung hơi lộn xộn. Ngày thứ hai càng tệ hơn, thăng cấp thành công kích lên thân người.
©2019 Kites.vn | 2 ?7 k  @0 @; r) g: C7 rAll rights reserved
* d, ~6 T6 C4 e( f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu tiên sinh nói Tưởng tiên sinh là: “Lão tiểu nhân xu nịnh, đừng có làm hỏng công tử nhà ta.”
©2019 Kites.vn | 3 _" W- X8 w+ W: r, K" vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! J; G! D, y+ OAll rights reserved
Tưởng tiên sinh lại nhảy dựng lên mắng Chu tiên sinh: “Ông là cọng hành từ phương nào tới? Muối ta ăn còn nhiều hơn cơm ông xới, ông có cửa gì mà cao giọng nói ta?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 @" {  ?$ E% m* l. c, `
©2019 Kites.vn | 3 H; q3 d. d) w; i7 f( ?, x8 ]' ]8 AAll rights reserved
Tưởng tiên sinh tuy nhân phẩm chẳng ra sao, nhưng mà mắng người cũng có chút năng khiếu. Chu tiên sinh cũng không hề nhượng bộ, nhất thời đám học trò trong học đường ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm sao mới được.
& B0 @+ g0 n+ T% ^' K8 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; v5 n. S) P* qAll rights reserved
Triệu Trường Ninh có hơi nhức đầu, nhưng hai người này nàng quản thế nào được đây, sau lưng hai vị tiên sinh chính là tổ tông, không thấy Triệu Trường Tùng và Đỗ Thiếu Lăng đang ở hai bên nhìn đối phương cười lạnh chắc.
©2019 Kites.vn | 7 K7 c9 U5 @- O2 o! {All rights reserved
©2019 Kites.vn | # a3 i9 ~  p! N& i  {' `7 rAll rights reserved
Triệu Trường Tùng trong nhà quen được cưng chiều, tuy thoạt nhìn hắn có vẻ công tử bột, nhưng đậu được cử nhân thì cũng không phải kẻ ngốc. Vị Tưởng tiên sinh này vốn dĩ chỉ dạy mình hắn, người khác học thế nào liên quan gì tới lão, về phần Đỗ Thiếu Lăng, hắn mới chẳng thèm quan tâm kẻ kia là thần thánh phương nào, đụng tới trên đầu hắn thì hắn sẽ không khách khí nữa.
; e+ p/ x2 X% ?5 j( j, w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % z, y! |4 e* n! o) p* D" CAll rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng đáng lẽ muốn khuyên giải, nhìn thấy Triệu Trường Tùng đằng kia ngồi bất động như núi, hắn cũng bất động luôn. Nhìn hai vị tiên sinh cãi lộn, trên mặt hắn vẫn mang theo ý cười. Thù oán coi như đã kết xong với Triệu Trường Tùng, tình nghĩa chó má vừa rồi cũng tan tành mây khói. Triệu Trường Tùng này chính là một kẻ ngang ngược, ỷ vào cha mình xuất chúng nổi bật trong Triệu gia, e là chẳng để ai trong mắt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% ~! F" b% `1 c1 E
©2019 Kites.vn | All rights reserved. B! {* h" ]8 a/ M7 B- H
Vị tiên sinh này cũng học theo không để ai vào mắt, hắn nhìn không quen, cái thứ gì chứ!
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 e3 m' r- G: N- S$ k' L
©2019 Kites.vn | , Q/ c& s! p- R3 _1 q% [7 a' NAll rights reserved
Triệu Trường Hoài không hứng thú với cãi lộn, quan hệ của hắn và Triệu Trường Tùng thường thường, bởi vậy hỏi Đỗ Thiếu Lăng: “Ngươi mặc kệ thật sao?”
! a2 t: _# T/ j3 \3 m; H  C* E/ g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * ~: Q4 V, r6 p0 ^All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng thấp giọng nói với hắn: “Ta ở nhà đọc sách chỉ có một mình, sắp buồn chết rồi, chỗ các ngươi náo nhiệt như vậy, nháo nhào cũng vui ghê.”
! M4 n. m) s/ |, v4 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
" M2 q! u# [6 w* q% M3 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Hoài nghe xong cười mắng hắn: “Ngươi đúng là nhàn rỗi không có việc gì làm.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& j& R" p& Z4 U" r
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 X6 @9 N/ h" W' z4 p, r$ j
Nhưng Triệu Trường Ninh nhìn một hồi, cảm thấy không thể mặc kệ, nàng là đích trưởng tôn, chưa biết chừng cuối cùng lại trách móc đến trên đầu nàng, bèn gọi thư đồng Tứ An của mình tới, bảo hắn lặng lẽ đi mời Cổ tiên sinh.

©2019 Kites.vn | 1 L* C  P; i, u3 fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # i. g7 n; i% `: S# GAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved4 M1 W" Y; w" [6 m# u+ L- L
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 s* j" |0 ]$ \; N" y+ j' V
————————————-
©2019 Kites.vn | All rights reserved! K( u: d4 d+ _( B4 Q3 ]
8 w% r* c1 |3 j( R2 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 B, O" G2 Z0 C/ ?$ [/ N8 y

©2019 Kites.vn | $ J; z# E! f8 {/ d3 ^7 aAll rights reserved
Chú thích: 2
. Q/ i& }1 T* G" }* I: h©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 L* V  g. G1 Q7 L5 d0 E& q©2019 Kites.vn | All rights reserved
(1) Râu sơn dương:
! u0 P) ^# M# s7 X©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved2 o) o" f3 c" |# h( j3 h- J  R

©2019 Kites.vn | All rights reserved2 M: J/ E* m# ~+ f3 i2 }& O
# z; @) y  \( ], l( G. I. ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; m2 E# E( {, j( M% {3 S
(2) Văn Bát cổ: là một thể văn đặc thù, được quy định trong chế độ thi cử ở các triều Minh, Thanh Trung Quốc và triều Nguyễn ở Việt Nam.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 L2 b. I: |" `5 m& h3 d
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 B1 s$ P- l* f3 C* J
Bát cổ là lối văn 8 đoạn, ở những đoạn 4, 5, 6, 7 đều có 2 vế đối nhau, tổng số là 8 vế. Cũng gọi là văn biền ngẫu = có đối mà không có vần (biền = 2 con ngựa chạy song đôi).
©2019 Kites.vn | All rights reserved" }2 Y% r, o+ P
6 O4 Z6 _; v8 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Quy tắc bố cục văn Bát cổ :
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 y* I4 g: E) C, K' J
1 – Phá đề : giải nghĩa đầu bài (lời của mình).
©2019 Kites.vn | All rights reserved  m& L8 _2 V' U" w- B7 d) F
2 – Thừa đề : bắt đầu vào lời người xưa nói.
©2019 Kites.vn | ' o) r9 F& f/ d; H! lAll rights reserved
3 – Khởi giảng : đại ý của đề mục.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 ^: D8 `! b9 F5 H
4 – Tiền cổ : vào bài, phải có hai vế đối nhau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ R  C4 @/ e1 u2 h
5 – Trung cổ : thích thực rõ nghĩa đầu bài, hai vế đối nhau.
©2019 Kites.vn | 7 L9 C9 p8 `' a$ A9 q. h) |All rights reserved
6 – Hậu cổ : tán rộng nghĩa đầu bài, hai vế đối nhau.
* j9 x5 r2 Z- C: s5 Y, r©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 – Kết cổ / Thái cổ = tóm tắt các ý trên, hai vế đối nhau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 N$ G8 u; [, x/ }: n
8 – Thúc đề : thắt chặt đầu bài [1]

8 I6 G) Q( O6 L5 m6 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 19:21:56 | Xem tất
Chương 8

( b& c. j- X% {& r* U( c: u- R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( D) n- z+ p% l- o: p
Cổ tiên sinh vừa ngủ trưa dậy, vội vàng khoác áo choàng, run lẩy bẩy chạy tới.
©2019 Kites.vn | * z8 ^8 V0 F9 B, w9 z. H  GAll rights reserved
5 j: ^! D+ K& r1 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lão kéo hai người ra, đều là đồng nghiệp cả, cũng không tiện lấy ra bộ dạng dùng để đối phó với đám học trò. Chỉ đành uyển chuyển khuyên giải vài câu, đại loại là làm gương cho các đệ tử, sau đó sắp xếp ngày dạy học chéo nhau cho hai người. Ngày lẻ là Tưởng tiên sinh, ngày chẵn là Chu tiên sinh.
©2019 Kites.vn | ; t" ]! O/ z5 D& yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 R1 Z3 y/ b- DAll rights reserved
Chu tiên sinh vẫn rất tin phục Cổ tiên sinh, vốn dĩ cũng là tại lão xoi mói: “Thôi thì bỏ đi vậy, ta cũng xin nhận lỗi với ông.”
©2019 Kites.vn |   H; `7 k2 y) gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' u1 u' X* C" }) M! Y; Y3 s
Nhưng Tưởng tiên sinh không hề nghĩ vậy, lão không chịu nhượng bộ. “Nhận lỗi cái gì? Ông cũng xứng sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( B/ ^5 g8 L2 J' n: a$ a/ y- w: }
2 A! n+ }& }2 s  G/ W8 H5 {2 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu tiên sinh thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên mắng trả, đáng tiếc bị Đỗ Thiếu Lăng kéo lại, phép vua cũng thua lệ làng, vẫn nên bỏ qua thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& d0 @0 j+ ]9 c0 Z+ m. Q* K  U, K8 w
©2019 Kites.vn | All rights reserved( i4 {3 T6 ?' u6 j+ \
Hai ngày nghe giảng của Triệu Trường Ninh quả thực là náo nhiệt, nghe thấy lời này của Tưởng tiên sinh nàng chỉ biết co rút khóe môi, người ta đưa bậc thang cũng không chịu xuống, nếu đổi thành người tính khí ác liệt, e rằng đều đã xông vào đánh nhau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 a  Z# D: `4 n0 L1 t6 k/ E
©2019 Kites.vn | All rights reserved* L" p) X2 n$ r: Z
Cổ tiên sinh cũng cảm thấy đau đầu, trường học vốn dĩ thanh tĩnh, lần này bảo đảm không thanh tĩnh nổi rồi.
©2019 Kites.vn |   _, V  D; L" O* y* ]3 K7 T. hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , W) i/ y3 q$ U) h" q% eAll rights reserved
Chuyện lớn như vậy lão cũng không thể giấu diếm, đành nói cho Triệu lão thái gia biết. Việc này dọa cho Triệu lão thái gia hoảng sợ, lập tức gọi Triệu Trường Tùng tới, nhưng ông cũng không dám nói gì nhiều Triệu Trường Tùng, chỉ có thể dặn đi dặn lại hắn, sau này đừng có xảy ra xung đột gì với Đỗ Thiếu Lăng, bằng không sẽ khó mà giải quyết. Sau đó Triệu lão thái gia vung tay lên, mở tiệc, khoản đãi Đỗ Thiếu Lăng cùng thầy giáo kim bài của người ta, Chu tiên sinh.
. l$ d0 C: Y: @( o  z' ~# x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ J$ U$ _" K+ j( Y( M  R- K
Yến tiệc mở vào buổi tối, Triệu lão thái gia gọi tất cả trưởng bối cùng con cháu trong nhà tới. Triệu Trường Ninh thay một chiếc áo choàng nguyệt sắc, cùng Đậu thị đi đến nhị phòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* _, @; J/ j$ l3 C
6 T; H9 Z+ H. W# R# J- H7 X; _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trạch viện của nhị phòng cách đại phòng không xa, rộng lớn và khí thế hơn đại phòng, trong viện chỉnh tề mà đường bệ, nô tì đầy tớ xinh đẹp vô số, dưới mái hiên thắp đèn lồng bằng lụa tinh xảo. Trường Ninh thấy nhị thúc Triệu Thừa Liêm đang ngồi trong gian chính nói chuyện cùng Đỗ Thiếu Lăng, xung quanh còn có các trưởng bối trong nhà, phụ thân Triệu Thừa Nghĩa cũng ngồi bên cạnh, lúng túng uống trà, dường như không biết phải nói gì, chỉ thấy nhị đệ như trăng sáng được sao nhỏ vây quanh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- w3 u* d6 j2 q0 q2 N. }. W$ t# J
, G% D  e6 M* L( A9 a6 l: [- q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tướng mạo Đỗ Thiếu Lăng này rất tuấn tú, tóc mai chỉnh tề, môi hồng răng trắng, mặc một bộ trường bào lụa màu xanh, càng lộ ra vóc dáng thon dài.
0 H$ \& O3 e8 a  T$ _( w) {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # A1 `2 l- H3 E8 d2 tAll rights reserved
Nhị thúc ngày thường luôn mang dáng vẻ làm quan, rất ít khi xuất hiện.
©2019 Kites.vn | ) W8 K6 C5 j' x9 z* rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 o2 y/ O' t' u4 u0 n
Triệu Trường Ninh quỳ xuống thỉnh an ông, nhị thúc cũng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, lại quay sang nói chuyện cùng Đỗ Thiếu Lăng. Ngược lại thứ xuất tam thúc tứ thúc, lôi kéo Triệu Trường Ninh hỏi nàng rất nhiều về chuyện học hành.
% a- ]- w$ m* c* Z4 a! N©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 I% a) s6 D0 w& D7 |8 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trường Ninh tự mình đến ngồi vào một chiếc ghế phía sườn đông nhà chính, bên tai lại nghe thấy tiếng cười hì hì của đám nữ tử, nàng ngẩng đầu nhìn, phía sau là một tấm bình phong, tiếng cười từ đằng sau truyền đến.
©2019 Kites.vn | , W* M, J4 L) R6 c" l2 q0 ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ ]& B1 [) Y3 g! h
Các nữ tử trong nhà đang nhìn người nọ...
# s" L/ P+ E& D) e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ?3 \0 E- z3 h, X3 m( a
Triệu Trường Ninh theo bản năng liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng, nàng nhớ là Đỗ Thiếu Lăng chưa có hôn ước. Quả thực là thanh niên tuấn tài, gia thế lại cực kỳ tốt, là đối tượng hàng đầu để làm vị hôn phu.
( O1 f+ N! w: k/ C' S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* |( {- m+ T6 D' i( i9 y. ?+ b6 R9 L+ h- B* ~
Nàng cảm thấy thật thú vị, khẽ cười một tiếng.
/ h0 i( \3 V' R8 R4 x6 d. G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " j) e5 }" R' sAll rights reserved
Với các nữ tử mà nói, lấy được người chồng tốt là mong ước cả đời của các nàng. Tự nhiên khi thấy được thứ tốt sẽ giống như quả trứng nứt vỏ bị đám ruồi nhặng nhìn chằm chằm vào.
©2019 Kites.vn | 9 X0 z; ?+ K$ uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% `# z; J7 {6 n9 W$ I/ j
Trên yến hội Triệu Trường Ninh trước giờ chỉ lo ăn uống, bên kia nhị thúc đã đem lớn nhỏ trong nhà giới thiệu với Đỗ Thiếu Lăng một lượt, đặc biệt là nhị thẩm Từ thị, nhấn mạnh kể trong nhà có mấy đứa nhỏ, đặc biệt là Uyển nhi của bà hiền huệ ra sao, gia phong lại đoan chính thế nào.
©2019 Kites.vn | 8 `0 _; S$ S9 `, g8 Z7 AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' d; j/ e8 t8 W1 H( x8 e5 O
Nếu có thể leo lên cửa hôn sự này với Đỗ gia, chẳng đúng là may mắn từ trên trời rơi xuống.
©2019 Kites.vn | " a- d; I2 [1 H" r) ?! |; SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 H) P. R0 b: C% a
Triệu Trường Ninh đoán chừng sẽ không có kịch hay, Đỗ Thiếu Lăng cười lễ độ mà miễn cưỡng, rõ ràng không mấy hứng thú với việc người khác làm mai cho mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 l& Q  q  s0 j1 |- Z
+ |( W, b5 |! \5 n- P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cũng phải, gia thế hắn tốt như vậy, không biết đã có bao nhiêu người từng nhắc đến chuyện làm thân, có bao nhiêu nữ tử từng hiến ân cần cho hắn, trong đó những người có gia thế tốt nhiều không đếm xuể, sao có thể hứng thú được đây.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' a0 S, a! J" V( X- N+ A% t' n
©2019 Kites.vn | All rights reserved! V# E7 v4 B0 ]& |* V: x0 B! S" u
Đỗ Thiếu Lăng quả thật không có hứng thú, có điều nhà hắn dạy dỗ rất tốt, không hứng thú cũng phải lễ phép lắng nghe, mỉm cười.
©2019 Kites.vn | ; N0 g9 v) R& x8 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 j6 {( v9 A4 }2 w/ `6 z  e% }
Trường Ninh ăn xong, thấy mẫu thân đang nói chuyện với thứ phòng tam thẩm, tứ thẩm, nàng định quay về trước nghỉ ngơi. Ai mà biết trên đường lại gặp muội muội Triệu Ngọc Thiền, nàng mang theo hai nha đầu đứng ngó nghiêng ở cửa viện, nhìn thấy Triệu Trường Ninh liền vui mừng, vẫy tay với nàng: “Ca ca, mau lại đây!”
©2019 Kites.vn | . H4 U+ \) e3 q$ T" j8 SAll rights reserved
8 x: M5 Q5 J6 a: h1 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh đi tới, hơi nhíu mày: “Sao muội lại tới đây?”
5 P+ ~- C8 L. z2 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " U3 Z* O$ r* U2 RAll rights reserved
“Muội nghe nói, hôm nay nhị thúc mở tiệc khoản đãi vị tam thiếu gia nhà họ Đỗ...” Triệu Ngọc Thiền đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Muội muốn tới xem xem. Nghe nói tam thiếu gia đó học vấn tốt, lại rất khôi ngô.”
: t, J6 e" D' g, w4 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 C! D1 q$ B8 }All rights reserved
Triệu Trường Ninh biết nàng có chủ ý gì, cảm thấy nàng thật xằng bậy, chẳng lẽ con bé cũng có ý định giống mấy người kia sao? Nàng lắc đầu nói: “Muội mau quay về cho ta, chỗ nhị thúc có nam tử bên ngoài. Gặp Đỗ Thiếu Lăng làm cái gì, hắn cũng chẳng mọc thêm con mắt nào đâu. Ta vẫn phải nhắc nhở muội chớ có làm càn, người ta có thân phận gì hả?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* o2 d" m9 i+ M9 V9 p- p
©2019 Kites.vn |   X+ W& {7 ?7 RAll rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng là người thế nào? Đến đích xuất nhà nhị thúc hắn cũng xem thường, lẽ nào còn để ý đến Ngọc Thiền của trưởng phòng lụn bại, không phải nàng xem nhẹ muội muội mình, mà là trên mọi mặt thì Ngọc Thiền kém Uyển nhi quá xa rồi. Nếu nàng có cái ý định này, cuối cùng người ta chắc chắn sẽ tổn thương thể diện của nàng.
©2019 Kites.vn | ' k2 j6 z( E+ v; d8 uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 K6 Z& F' b) _+ v- L$ h9 JAll rights reserved
Triệu Ngọc Thiền nghe thấy thì khó chịu: “Ca ca, nào có ai xem thường muội muội mình như huynh. Hai ta dù sao gì cũng là ruột thịt, muội có tốt thì huynh cũng tốt. Vẻ mặt này của huynh, cứ như muội làm khó huynh không bằng...”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 _% C5 X# }5 j* A
©2019 Kites.vn | & x# K' |' S+ y  X+ {All rights reserved
Triệu Trường Ninh bị nàng chọc tức đến bật cười: “Nếu để mặc muội, ta sợ muội sẽ ném mặt mũi của cha mẹ đi mất. Mấy người nhà Uyển nhi đều không lộ diện, một tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng như muội, sao có thể gặp nam tử bên ngoài? Đến lúc đó đừng trách người ta nói muội tùy tiện.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& [9 T/ O: ?6 P2 M: ^
©2019 Kites.vn | 4 s! C- s% c1 m9 E  ~0 ^: C0 ZAll rights reserved
Triệu Ngọc Thiền nghe xong dường như cũng nghĩ như vậy thật, mới không nói nữa. “Vậy cùng lắm thì không gặp nữa... Ca ca, giúp muội đưa cái này cho huynh ấy nhé!”
©2019 Kites.vn | . x6 E: T: ^8 Q  v3 ?, `0 dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) G# X, d9 c: X! D4 F* J5 g# p
Triệu Ngọc Thiền đột nhiên đặt một vật vào trong tay nàng, nhanh chóng rời đi, Triệu Trường Ninh kéo cũng không kéo lại kịp.
' Y0 \, y' y7 v$ l5 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 r/ |/ J: j) {/ r' C; T
Triệu Trường Ninh cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái hà bao nhỏ màu lan xanh, bên trong đặt một miếng ngọc bội. Cũng không biết nha đầu này tìm đâu ra được khối ngọc tốt như vậy. Mặt trên túi thơm còn dùng tiểu triện‘¹’ thêu một chữ “Lăng”. Triệu Trường Ninh nhìn thấy cái hà bao này trong lòng liền căng thẳng, Ngọc Thiền rốt cuộc định làm gì, sao có thể làm ra việc ngu xuẩn đến thế?
& }( A/ ]  O- Z/ [# {3 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 n8 d2 A  e8 ]+ WAll rights reserved
Chẳng lẽ nàng định dùng vật này để quyến rũ một tên nam tử lạ mặt sao?
©2019 Kites.vn | # M5 X3 B1 b% Q9 w1 n/ Y1 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# `3 C7 C; M8 X$ G! V# K3 ~/ y
Triệu Trường Ninh đang định giữ lại vật này, quay về tìm Triệu Ngọc Thiền tính sổ. Không ngờ phía sau chợt vang lên tiếng bước chân: “Ồ, Trường Ninh huynh, huynh ở đây làm gì vậy?”
©2019 Kites.vn | ' h5 t' t" c4 B! O/ W! R( v/ jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" `3 `. X2 N2 r
Triệu Trường Ninh còn chưa phản ứng kịp, người nọ đã đi tới phía sau mình. Hơi thở xa lạ mang theo hương Long diên cách nàng thật gần, hương liệu này quý giá lại khó có được, ngửi vào liền cảm thấy tao nhã. Sau đó một bàn tay đột nhiên lướt qua vai nàng, cầm lấy túi thơm trên tay nàng, người kia ở sau lưng cười nói: “Trường Ninh huynh vẫn dùng vật nữ tính thế này sao?”
; {3 v1 i4 y- G& M: F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & `6 J9 m; [5 p: @1 ]0 jAll rights reserved
Trường Ninh nhìn lại đúng là Đỗ Thiếu Lăng, những thứ ăn thứ dùng của tên này giống hệt Triệu Trường Tùng, giá trị xa xỉ, bình thường nàng cũng không gần gũi với hắn, thậm chí còn chưa từng nói chuyện riêng, Đỗ Thiếu Lăng lúc nào cũng được một đám người bu quanh nịnh nọt.
" ?$ T2 }+ C/ s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ~) p4 f) V; f! r7 x; n* K
Nàng nghĩ thầm chuyện này sao có thể để hắn nhìn thấy, chân mày khẽ nhăn, tức thì muốn đoạt lại. “Làm cái gì, trả lại cho ta!”
©2019 Kites.vn | / q$ O4 V9 o" }1 i; p, ?/ tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 }7 J5 `  w, Q+ a6 q: `All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng cậy mình cao hơn y nửa cái đầu, giơ một tay ngăn trở y, chưa từng thấy dáng vẻ sinh động này của y bao giờ, không khỏi cười một tiếng: “Huynh sợ cái gì, ta cũng đâu có ăn thịt huynh.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& J' q5 ?* p  w) S
  F# a: B5 c4 k4 O; t' a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó hắn lật túi thơm lại, muốn nhìn xem là thứ gì khiến cho Triệu Trường Ninh muốn đoạt lại như vậy, thấy tên mình ở bên trên, lại ngây ngẩn cả người.
8 R8 q. q$ @$ j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 `. r: _4 r5 F$ T$ N7 y: k
Triệu Trường Ninh thấy hắn đã nhìn thấy rồi, cũng không định đoạt lại nữa, thở dài nói: “Được rồi, giờ trả lại cho ta đi.” Nàng còn đang suy nghĩ làm sao giải thích với Đỗ Thiếu Lăng, về chuyện trên hà bao này có tên của hắn.
1 v3 q6 B( S. o$ W& \) \. \©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 A% z; Y! a" y2 F) Y/ C6 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không ngờ Đỗ Thiếu Lăng này ánh mắt chợt lóe, liếc nhìn nàng một cái: “Đây là túi thơm của huynh?”
9 a4 U5 p5 ]1 }% Q! c: G1 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ W2 c2 a! A4 Y) J2 B- b
Chuyện này sao có thể thừa nhận là y làm, Triệu Trường Ninh chỉ đành nói: “Huynh nghĩ nhiều rồi, là ta nhặt được.”
©2019 Kites.vn | 7 ^8 u5 l4 J+ P1 ^& O' l( l" ?' iAll rights reserved
3 N& e  \' t1 k. b- A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng Đỗ Thiếu Lăng lại tiến lên một bước.
©2019 Kites.vn | 6 q6 ~4 w5 D7 W7 ~  s- Q1 ]% CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 o' o; b  O& U$ K, D, z- x8 l
Bóng đêm thâm trầm, phía trước viện ít người lui tới, hắn lại dựa thật gần nàng, chăm chú dõi theo ánh mắt nàng, sau đó ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Phía trên sao lại có tên của ta?”
©2019 Kites.vn | 0 z# f' m$ o; aAll rights reserved
, R/ S% y( p  V( f( Z' L/ h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bộ dáng hắn anh tuấn gia thế lại tốt, người thích hắn rất nhiều. Lẽ nào người này cũng đối với hắn...
- l. W8 J+ f6 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
; z$ P4 G3 X- B: Q& G0 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra ban đầu Trường Ninh chưa phản ứng kịp, mãi một lát sau nàng mới hiểu ra ý của Đỗ Thiếu Lăng, chẳng lẽ Đỗ Thiếu Lăng cho rằng... nàng thích hắn? Khóe miệng khẽ nhếch nói: “Thiếu Lăng huynh, huynh hiểu lầm rồi, quả thật là ta thấy có người làm rơi vật này trên đường, nhặt lên xem thử mà thôi. Chắc là của nữ tử nào đó ái mộ huynh làm rơi.”
©2019 Kites.vn | & }' @, J) ?" }* ]5 zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" g' u( O% r8 K
Đỗ Thiếu Lăng vẫn nửa tin nửa ngờ, tâm tình hắn nhất thời có hơi phức tạp, nhìn gương mặt xinh đẹp thờ ơ, liền nói: “Nếu đã là Trường Ninh huynh nhặt được, vậy thì nên bảo quản cho tốt mới phải.”
4 N+ Z6 n: m* c2 Z$ w0 C3 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ y3 E8 E/ J# t1 H7 y0 B0 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn nắm khối ngọc kia trong tay một lát, lại trả về tay Triệu Trường Ninh, sau đó cứ như vậy mà rời đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 U/ m5 f) |7 Q5 n. V
©2019 Kites.vn | All rights reserved( n2 e6 M& R; e: w6 |) C
Triệu Trường Ninh: ..
©2019 Kites.vn | - U) q% V3 t- U, NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, {6 o( @% i5 K7 l* i6 B7 W
Tên này có ý gì? Chắc sẽ không cho rằng nàng thích hắn thật chứ?
$ @$ R) o, ?& S©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | ; C1 q5 U( W, d8 W8 ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 S& _6 n( w1 K0 p  k: P* Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 r3 b) z7 y/ C5 {6 d9 K
————————————-
©2019 Kites.vn | & S) V! V! W$ EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( m+ ?* y, X3 Q8 T& n0 K
©2019 Kites.vn | All rights reserved  R. x+ M9 _0 ^: g  b! e, ?
©2019 Kites.vn | / Z) p) r! Z; i/ ~3 @All rights reserved
Chú thích: 1
©2019 Kites.vn | 1 x6 ~5 b4 I1 |0 a( \All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved3 x% e, W# q! d
(1) Nguyên văn: 小篆 (Chữ tiểu triện)
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 l- Z% _9 k% _7 }7 C  C& U
©2019 Kites.vn | & {& d3 a, C. X$ nAll rights reserved
Triện thư (篆书) hay chữ triện, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ, được chia làm hai loại: đại triện và tiểu triện. Khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung Quốc, ông đã sai thừa tướng Lý Tư thống nhất văn tự, tức là thống nhất các chữ viết giữa các nước trước đó từ đại triện thành chữ tiểu triện. Vì độ phức tạp của nó nên thường được dùng để khắc con dấu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% z: ?0 Q* [# e2 t0 ^# |1 o: H; z0 b- t

. e. p& P: \# Y  Z7 T©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | : x) T: K3 z" n2 a  {& `All rights reserved
©2019 Kites.vn | : J% ~0 X) M* c( Y8 pAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 19:23:44 | Xem tất
Chương 9
©2019 Kites.vn | ) \, y' Y" c1 c0 m5 M! }6 XAll rights reserved

0 J/ h$ O0 b& R, `* j  ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trường Ninh chân bước hư không trở về Tây viên.
©2019 Kites.vn | ; e# l& _1 |& [. |All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; e$ B" O% d7 }( i1 V( PAll rights reserved
Đại nha hoàn của nàng Hương Chuyên thấy sắc mặt nàng không tốt, lập tức tiến lên nghênh đón: “Gia, làm sao vậy? Có phải ở ngoài bị lạnh không?”
©2019 Kites.vn | " n% N5 w/ ^" b: h1 JAll rights reserved
; c3 y! t  l* J$ [: e3 o" j( v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh xua tay, bảo nàng rót cho mình chén trà nóng, yên lặng một hồi. Có điều nghĩ lại toàn bộ chuyện này vẫn thấy có chút... hoang đường. Nàng hỏi Hương Chuyên: “Có thấy thất tiểu thư đi đâu không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 k& H! Y7 g2 S' ?$ o- p# u7 M* ]
©2019 Kites.vn | * K2 B( r$ ~! O# F- m: hAll rights reserved
Hương Chuyên đáp: “Ban nãy có thấy tiểu thư ra ngoài, một lúc lâu vẫn chưa quay lại. Có cần nô tì đi tìm nàng không?”
©2019 Kites.vn | + w5 u' |- T& e! O& x' v! g& pAll rights reserved
$ ]3 [4 K3 a& W0 m3 p' b" v4 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh uống thêm vài ngụm trà nóng, mới ép xuống được luồng khí lạnh kia. “Không cần, đi lấy bản kiến giải 《 Xuân thu 》 của Chu Tử ‘¹’  tới cho ta.”
©2019 Kites.vn | # R3 V/ [; J! {+ ?; O( RAll rights reserved
4 E+ {" m7 ]0 a/ k9 ~; J1 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hương Chuyên đến thư phòng tìm sách cho nàng, Trường Ninh lại trải ra giấy bút, tiếp tục viết lại kiến giải của Chu Tử.
/ e6 }6 S) t% v; |©2019 Kites.vn | All rights reserved
  Q6 F; R+ j- i/ M, c9 x/ `) r% C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khoa cử triều Minh thi văn Bát cổ, loại hình thi cử này dường như đã làm mai một sức sáng tạo của học trò, nhưng ngược lại có một điểm tốt rất rõ ràng, đó chính là chuẩn mực, quy tắc. Chỉ cần thành thạo các dạng câu ngặt nghèo trong văn Bát cổ, khi viết sang thơ từ khác đều dễ như trở bàn tay.
©2019 Kites.vn | : y( `, P' e1 a, y  v- o; P) }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- d0 R/ R- a9 O
Chỗ tốt của văn Bát cổ có thể thấy qua một câu chuyện, sau khi nhà Thanh suy vong, Trần Độc Tú gặp gỡ Tưởng Mộng Lân ở đại học Bắc Kinh, hai người đều là tú tài thời Tiền Thanh, nhưng Trần Độc Tú thi ‘Tú tài Bát cổ’, còn Tưởng Mộng Lân thi ‘Tú tài Sách luận’, phân lượng kém xa tú tài Bát cổ. Tưởng Mộng Lân sau khi biết được liền cảm thấy kính nể, liên tục thở dài nói: “Thất lễ, thất lễ, ngài là lão tiên sinh tiền bối, quả thực tú tài Bát cổ của ngài có giá trị hơn tú tài Sách luận của tôi.”
/ Y4 Q$ T% j6 A: e/ |8 K7 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ~/ u; Z# h; g3 I+ Y
May là Triệu Trường Ninh học pháp luật, các điều khoản nghiêm khắc của pháp luật nàng cũng có thể thuộc không sai chữ nào, học Bát cổ cũng không tốn sức. Nghĩ tới câu chuyện lúc trước từng nghe, Trường Ninh giật mình phì cười, giờ nàng chẳng những là tú tài Bát cổ, mà còn là cử nhân Bát cổ rồi. Ai mà ngờ được bản thân lại có ngày hôm nay.
©2019 Kites.vn | ( X8 `" i# N) ~/ ]+ qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ^5 J8 e  r! k" N& |; l' H
Nàng ở trong phòng viết bài, các thứ nữ của đại phòng đứng ở ngoài cửa, không dám tiến vào quấy rầy nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. v2 E  x1 |8 Y) O( F- ?8 `0 @
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ m7 C' w, a& R* D/ ^% S
Triệu Trường Ninh ngẩng đầu nhìn thấy mấy nữ tử ở ngoài cửa đã đợi khá lâu, liền cho bọn họ vào trong ngồi, lúc này mới phát hiện hai di nương cũng theo tới thỉnh an. Hai di nương mặc áo gấm hoa văn trắng thuần, cài đôi khuyên đinh hương bạc, trẻ trung mỹ mạo nhìn không ra tuổi tác. Thỉnh an hô một tiếng “Đại thiếu gia” xong, liền đứng ở một bên không dám lên tiếng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 l7 d3 K8 i% c7 q) t; u) f
©2019 Kites.vn | ! W5 L% D2 l2 }. V  Q+ D  J6 |All rights reserved
Đại phòng hiện tại có ba người thứ nữ, nhỏ nhất chính là Nhân nhi, mẫu thân nàng đã mất. Hai thứ nữ lớn hơn, một là do Hương di nương sinh, một là do Tú di nương sinh. Thật ra hai di nương này Trường Ninh cũng chưa từng phân rõ, chỉ biết đều là nha hoàn bên cạnh Đậu thị đưa lên, xuất thân không tốt.
" R$ y) R  }& \, d' R; b4 [- _7 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
: I9 U8 z9 r( e- i- V; q1 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vì di nương đều là nha hoàn của Đậu thị, bởi vậy không khí trong nhà lúc nào cũng hài hòa, mấy tiết mục như chủ mẫu di nương đấu đá, Trường Ninh chưa có cơ hội được nhìn thấy. Lúc Triệu Trường Ninh mới tới đây, thấy mẫu thân Đậu thị nói chuyện hòa thuận cùng hai di nương, lôi kéo bọn họ cùng ngồi thêu thùa, còn giương mắt đờ đẫn thật lâu, thậm chí còn từng hỏi Đậu thị: “Mẹ và mấy di nương thân thiết đến vậy sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 R" P/ C& e/ x/ L4 N3 `' ]) b
1 @; f. }! t9 B' n/ L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đậu thị cùng Tống nhũ mẫu đều cười, Đậu thị nói: “Người một nhà sao lại có thù oán được, bọn họ đều vì cha con mà sinh con dưỡng cái, kéo dài đời sau cho nhà chúng ta, chỉ là di nương mà thôi, ta khó dễ bọn họ để làm gì?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" k; v1 K* M% B# b
+ @! ~7 f/ e; M: ]- m7 R5 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tống nhũ mẫu nói tiếp: “Ý nghĩ của thiếu gia từ đâu tới vậy, kỳ lạ khác thường, có di nương nhà ai không phải như thế?”
©2019 Kites.vn | # x3 u" W1 j+ |% a6 r, h2 {All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 b( O9 J' w- [' k: r5 m8 y! c
Lúc đó Triệu Trường Ninh mới ý thức được, đây là bất đồng trong quan niệm. Không chỉ đại phòng, nhị phòng, tam phòng, tứ phòng đều có di nương, trừ khi di nương nào đó quá mê hoặc lại không hiểu chuyện, sẽ bị chủ mẫu bán ra ngoài, căn bản là đều mặc kệ. Mà chủ mẫu chính là chủ mẫu, trời sinh đã là chủ tử của di nương, thân phận bày ra ở đó, di nương vĩnh viễn đừng mơ tưởng vượt qua.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" w1 d0 F; h4 F6 k. a5 j
* V+ F4 i" j  i' C2 e4 i5 o7 v3 i+ N3 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Mọi người ngồi đi, không cần phải đứng.” Triệu Trường Ninh chỉ vào ghế tròn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 C6 }& T2 q8 p" z. g/ ?1 @/ e9 j- X
  z) a& H( k8 _0 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hai di nương rất hoảng hốt: “Đại thiếu gia cứ đọc sách là được, không cần để ý đến hai chúng ta.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 G6 |( ^5 _: M1 B. E! g$ r
( ^0 j$ W% H  x) c+ T& T1 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh thấy nói không được, cũng mặc hai người họ, di nương dựa vào mẫu thân Đậu thị mà sống, còn Đậu thị thì dựa vào nàng. Với hai di nương mà nói, Triệu Trường Ninh là cấp trên, bọn họ còn trông ngóng ngày nàng đậu tiến sĩ, các thứ nữ cũng có thể dính chút phúc khí của nàng, lúc bàn hôn sự có thể gả cho người tốt một chút.
©2019 Kites.vn | 1 I: L6 b, K- iAll rights reserved
2 I; T, v2 q6 _2 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chốc lát sau Triệu Thừa Nghĩa mới cùng Đậu thị trở về, trong phòng đã đốt bếp lò, di nương và các thứ nữ thỉnh an, rồi mới chậm rãi lui xuống.
©2019 Kites.vn | , w6 P9 r; @' {& H4 u  @All rights reserved
$ R3 @# {, M4 Y& Y  R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa hít lấy một hơi: “Đỗ đại nhân kia quả nhiên là một người tài, nghe nói năm đó bài thơ ông ta làm được thánh thượng coi trọng, lúc thi đình đỗ Thám hoa, bỏ mười năm công sức làm quan tới Thị lang Lễ bộ. Đúng là nở mày nở mặt, nhà chúng ta không so được. Học vấn của tam công tử nhà ông ta cũng không kém, có thể ngang ngửa với Trường Hoài.”
©2019 Kites.vn | ) a0 _7 Z) `- jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- `1 w3 i7 W2 P$ a; Y9 \3 L
Triệu Trường Ninh nghe ông nhắc tới Triệu Trường Hoài, trầm mặc một lát, trong lòng có một chuyện đã muốn hỏi từ lâu: “Phụ thân, năm đó rốt cuộc vì sao Trường Hoài lại bị tổ phụ bế về nuôi, dù mẹ đệ ấy mất rồi, cũng nên nuôi ở chỗ của cha chứ?” Người đệ đệ ruột này và y giống như kẻ thù vậy.
©2019 Kites.vn | ' @" m0 w6 }( d- r9 K7 ~' fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 D! q0 i. N/ i& I9 I4 C
Triệu Thừa Nghĩa có vẻ không muốn nhắc đến, sắc mặt lạnh lùng, Đậu thị lại ho khan một tiếng, nói đi xem Ngọc Thiền, liền bước ra ngoài.
©2019 Kites.vn | $ h- v: O+ @7 H0 EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # N3 {# ?5 ?7 R/ S7 OAll rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa lúc này mới nói: “Năm đó sau khi mẹ ruột nó qua đời, mẫu thân con không tận tâm nuôi dưỡng nó, đến năm thằng bé năm sáu tuổi bị sốt cao. Thằng bé ngồi trên giường lò, cũng không ai biết nó bị sốt cả. Lúc mọi người phát hiện ra thì đã sốt cao đến suýt thì hôn mê. Tổ phụ con biết được, lúc đó ông nổi giận lôi đình, trách phạt cả ta lẫn mẫu thân con một trận, dù sao cũng là con trai... không thể đối xử tùy tiện được. Sau đó, tổ phụ con mới ôm Trường Hoài về nuôi, bởi vậy nó mới luôn oán hận ta.”
©2019 Kites.vn | " @4 h4 O3 o! i) N: S8 MAll rights reserved
$ U, w6 Q3 R  N2 S. b9 F& x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa nhìn Triệu Trường Ninh: “Lúc đó mẫu thân đưa con đến nhà cậu, đúng lúc không chăm sóc được nó.”
©2019 Kites.vn | % U5 O! m5 q; \  C+ G* S& _& IAll rights reserved
! E7 P$ H2 L0 ~/ U, H7 h3 Q0 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh không ngờ lại là như vậy.
©2019 Kites.vn | 0 L# T& S9 K/ `( O# ^- L& ~) |All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# B% C# R; t$ X9 h5 F3 l& J; ?$ N
Bình thường Triệu Trường Hoài luôn lạnh nhạt với y, một khi y rơi vào khốn cảnh liền giễu cợt không chút lưu tình, hắn không đổ thêm dầu vào lửa, kỳ thật Triệu Trường Ninh đã phải cảm tạ hắn rồi.
©2019 Kites.vn | ) C+ t& N. ^& f2 ^- R* v6 \All rights reserved
) V7 {( F- p' }* |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tối nay Triệu Thừa Nghĩa đến chỗ Hương di nương nghỉ ngơi. Triệu Trường Ninh nghe tiếng bếp lò nổ lách tách, lại nhớ đến cái hà bao kia.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  R; q" ]" Z; g6 i: y/ M+ |; m
0 L1 c1 j: q6 T' S3 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng hỏi bà bà bên ngoài: “Thất tiểu thư đã về chưa?”
©2019 Kites.vn | 6 g. y0 ^! F) [All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ }7 t# f4 p, U# V( L  C
Bà bà đáp lại qua tấm rèm bông dày nặng: “Ban nãy có trở về, chắc là mệt mỏi, đã ngủ lại trong phòng rồi. Đại thiếu gia có cần nô tì gọi tiểu thư dậy không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 j3 G! ]2 k/ l7 e/ t
©2019 Kites.vn | $ u* u# y2 ?- o, DAll rights reserved
Nói nàng sợ nàng cũng không lọt tai, muội muội này tính tình bướng bỉnh. Lại nghe thấy đã ngủ rồi, Triệu Trường Ninh dứt khoát không gọi nàng tới nữa. Nàng đặt chén trà xuống nói với Đậu thị vừa bước vào: “Mẹ, có chuyện con phải dặn dò. Mấy ngày này mẹ giữ Ngọc Thiền ở trong nhà, không được cho con bé chạy lung tung. Gọi vài nhũ mẫu giỏi thêu thùa may vá tới, dạy nàng thêu một bộ chăn cho con, thêu không tốt thì không cho ra khỏi cửa.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ Y6 E* ~$ ~) w( i! y1 L& Z
©2019 Kites.vn | / e3 N! u* ]+ s% Z8 g( \. V7 @All rights reserved
Đậu thị không biết nhi tử có ý gì, nhưng lời của Triệu Trường Ninh bà luôn nghe theo. Gật đầu một cái rồi nói: “Con trai, nó lại làm con tức giận?”
. E: ?, g% w! m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 u) ~& N/ |) @. ~4 j$ L4 hAll rights reserved
Triệu Trường Ninh khẽ thở dài: “Dù không làm con giận, cũng không thể để con bé cứ chạy lung tung vậy nữa.” Nàng nói tiếp với Tống nhũ mẫu, “Gọi Xuân Tú, Hạ Tú bên cạnh con bé lại đây.”
  |) ]# o; a) W- ]& o- E) P8 ^  u* f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / M& h4 i2 e1 J% c! V- NAll rights reserved
Xuân Tú, Hạ Tú rất nhanh tiến vào, hai nha đầu này từ nhỏ đã hầu hạ Triệu Ngọc Thiền, học không ít tính tình từ chủ nhân. Tiến vào thấy Triệu Trường Ninh cũng chẳng cung kính là bao, Triệu Trường Ninh hỏi các nàng hai câu Triệu Ngọc Thiền hôm nay đã đi những đâu, làm những chuyện gì, các nàng lại trả lời rất gượng ép.
, E+ L* _7 H* ?2 D5 Q/ A©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 v8 v/ b% h5 H, b4 @5 V% U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sắc mặt Triệu Trường Ninh hờ hững, thực ra trong lòng nàng đã nổi giận, muội muội không hiểu chuyện, nguyên cớ chẳng phải từ hai nha đầu này sao. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, bầu không khí trong phòng nhất thời không tốt, Xuân Tú Hạ Tú lại càng không hiểu gì cả, Triệu Trường Ninh thả tay xuống, giây tiếp theo một cái chén liền đập choang trước mặt bọn họ, vỡ tan tành!
( L# _9 d: W8 Z" i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 c" P" {. z7 X8 dAll rights reserved
Hai nha đầu cho đến Đậu thị cùng Tống nhũ mẫu bên cạnh đều bị hù dọa.
©2019 Kites.vn | 1 f# `( L: C5 t2 w+ |9 B2 zAll rights reserved
% h! P0 ]# w5 J9 L. a$ }( [& T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lúc Trường Ninh ngẩng đầu, gương mặt tú lệ mang theo đôi phần sắc bén: “Quỳ xuống cả cho ta!”
3 j5 s3 R% W/ P; d7 t9 i% v: N# n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 [& ]% g* d" X5 @/ Y
Hai nha đầu vẫn bướng bỉnh ra mặt, Xuân Tú đáp: “Đại thiếu gia có gì từ từ nói là được, chúng nô tì là nha hoàn của tiểu thư, không biết đại thiếu gia muốn làm gì.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 M4 D8 v4 k0 T. V2 d: `( u' w
+ I% J- R9 a) l* q# {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh cười lạnh: “Hai ngươi có ý gì? Các ngươi là nha hoàn của Ngọc Thiền, nên ta không được hỏi các ngươi sao?”
' k/ E3 d- v# ?& |9 Y/ {! Y! O" y9 V. f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* y3 P- `' a7 r% k0 y! z
Đậu thị nghe đến đây sắc mặt bỗng thay đổi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* E, I5 b* w; V7 C4 I5 U
©2019 Kites.vn | All rights reserved: {0 @! ^1 B* ?) ?% E' [
Xuân Tú cũng không dám đối nghịch, chỉ nói: “Đại thiếu gia sao lại nói vậy, ngài hỏi, nô tì trả lời là được, cần gì phải hung dữ như thế.” Bọn chúng đi theo chủ tử hoành hành ngang ngược, cũng học thành cái bộ dạng ấy rồi.
7 F  c, F5 m; c& N" ~7 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 L; C8 B, u9 j+ c, q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh ngày thường rất hòa nhã, sẽ không cố ý làm khó đám nô tài, vốn dĩ mọi người sống cũng chẳng dễ dàng. Kết quả hai kẻ này có phải thấy tính tình nàng tốt, còn muốn làm phản luôn đúng không? Nàng thế này quá kém cỏi, không quản được đám hạ nhân, sau này nàng còn quản ai được nữa?
©2019 Kites.vn | 2 ]* j& ?" e, {/ m6 {: `! d! I8 |All rights reserved
" u% [; \8 H0 k6 @/ s8 R# G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh cười gằn một tiếng, nói: “Các ngươi có biết, theo luật Đại Minh, các ngươi tranh luận với chủ tử là tội đáng bị treo cổ?”
©2019 Kites.vn | 1 Q4 L5 p7 `6 L3 o# \+ I3 OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 D  H3 T. I* S1 z0 P& q+ }7 V
Hai người Xuân Tú Hạ Tú ngơ ngác nhìn nhau, cũng sợ thêm mấy phần.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 i/ _& i- M9 Z! N
©2019 Kites.vn | All rights reserved* J; Y( J1 C5 P2 ~3 z7 U
Lúc Trường Ninh hỏi lại một lần nữa, từng kẻ đều trả lời cung kính hơn rất nhiều.
+ E) P8 r7 Q& U5 Z* Y/ x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 W  T/ u  p* @, |All rights reserved
Triệu Trường Ninh tạm thời cũng chưa nổi giận. Đợi bọn họ đáp xong, Triệu Trường Ninh không nhìn chúng nữa. Vẫy tay một cái, gọi bà bà bên ngoài tiến vào: “Dẫn hai người bọn chúng ra ngoài, mỗi kẻ đánh hai mươi trượng cho ta, gọi nha đầu trong phòng Ngọc Thiền đến xem bọn chúng chịu đòn, cẩn thận học lại quy củ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- J9 ^7 S: c% e
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 `* b( p% W& _# B
Đánh hai mươi trượng xong, cũng mất nửa cái mạng rồi. Sau đó nằm trên giường dưỡng thương nửa năm, chỗ chủ tử cũng đừng mong đi hầu hạ. Chắc chắn sẽ bị đuổi tới nhà bếp hay chỗ giặt quần áo làm mấy việc nặng. Xuân Tú Hạ Tú lúc này mới bắt đầu sợ hãi, mãi đến khi bị mấy bà bà đè ở trên đất, mới vội vã há miệng la to tiểu thư, nghĩ rằng Triệu Ngọc Thiền không nghe thấy, lại vội vàng hô thái thái tha mạng.
  x# J/ L4 l* S4 e. a$ h* u" F( N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 g/ }# W! w1 b! F3 v, _6 p% L
Nhưng lúc bọn chúng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ánh mắt Đậu thị nhìn chúng lạnh đến thấu xương.
©2019 Kites.vn | . Z3 _6 \# ~9 K7 ]; |9 ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 g5 r2 Y2 ]& E5 q  M. N; A
Đậu thị không nói câu nào, không chỉ không nói, bà còn tức giận phát run, muốn đánh chết hai kẻ dám chống đối con trai bà.
©2019 Kites.vn | ! f& a/ W6 L5 T3 `All rights reserved
( o1 l( d+ b- c" w/ V& I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đích trưởng tôn! Bên ngoài không xem trọng, lẽ nào đến người trong đại phòng cũng không để vào mắt? Đậu thị lập tức đứng dậy, chỉ huy hai bà bà: “Lôi xuống đánh cho ta!”
5 Q5 X6 R6 R% p+ I! H+ t- d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 L0 l: j6 @' x5 [0 ?! J" Q
Tiếng trượng đánh cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Đậu thị quay lại an ủi con trai: “Con à đừng giận, ta sẽ chỉnh đốn trong phòng... Con vốn là đích trưởng tôn của Triệu gia, nên có dáng vẻ của đích trưởng tôn.”
©2019 Kites.vn | 8 o9 X9 I/ _: B' iAll rights reserved
. m! J/ P- w! e8 k# E. b9 Y* I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh lẳng lặng một hồi, nàng nói: “Nếu mẹ không quản chỗ Ngọc Thiền cẩn thận, sớm muộn con bé cũng sẽ gây họa! Hôm nay con xử lý hai mầm họa này trước, mẹ hãy dạy dỗ Thiền nhi cho tốt, bằng không ngày nào đó con bé gây ra họa tày trời cũng không có ai cứu nổi nó.”
! \( P  \4 y4 A- m1 m6 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / X6 e0 b3 b. Z9 A* N3 _! DAll rights reserved
Đậu thị biết Trường Ninh thật sự tức giận, liền nói: “Mẹ biết phải dạy bảo con bé thế nào, hôm nay con mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”
' y3 h" T, X: t7 `, m# t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 j. K1 j2 l! o; J  n
Triệu Trường Ninh gật đầu. Hai tay nàng vẫn hơi run lên, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm trị hạ nhân.
! m$ V: |- Y5 V; _; |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( W1 F: B! Y) V6 I
Không phải nàng chưa từng thấy đánh người.
©2019 Kites.vn | 1 }! p) ?, r! V- k$ w9 tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( m0 C8 k; S' w  ?1 e8 j# L& W) w
Từ nhỏ nàng đã bị ràng buộc, phải có dáng vẻ của đích trưởng tôn, không được chơi đùa quá thân mật với kẻ dưới. Nàng nhớ năm mình mười một tuổi, bên cạnh có một nha đầu gọi là Liên Ngẫu, khuôn mặt tròn vo, thích nhất là chơi với nàng, xếp cho nàng hạc giấy, lá cây. Có lần tổ phụ thấy được, lúc đó cũng chỉ cười không nói gì, nhưng quay đầu liền nói với phụ thân, nàng chơi đùa như vậy không có dáng vẻ đích trưởng tôn gì cả, giống mấy kẻ ăn chơi trác táng làm lụn bại gia sản.
0 w- ?6 E6 E" H0 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 Y; S/ j9 A- }9 ?9 _9 v& q5 zAll rights reserved
Phụ thân trở về lập tức lôi tiểu nha đầu kia ra đánh. Trời đông rét buốt, nàng quỳ trước cửa phòng phụ thân, cầu xin người tha cho tiểu nha đầu nọ. Nhưng quỳ cả buổi phụ thân cũng không bỏ qua, nhìn nha đầu kia bị đánh gần chết lôi ra ngoài, vết máu kéo theo những đường xù xì trên nền tuyết. Năm đó nàng ốm nặng một trận, từ đó càng hiểu được cách che đậy. Bởi vì thế giới này không cần nàng đa tình, không cần nàng khờ khạo hồn nhiên.
& B, m( V" o3 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
& k# z* |3 l% h6 S- n4 T1 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thế giới này chỉ cần nàng đứng thẳng, không được yếu mềm, cũng không được phép ngây thơ.

©2019 Kites.vn | 7 K/ V) @: Z, E  B; Y2 ]- cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' _. P% R! l) S$ ^6 {All rights reserved

©2019 Kites.vn | 1 j' f8 B( m+ z5 q! u4 uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * i/ q, \* g' T+ B6 {All rights reserved
——————————-
©2019 Kites.vn | % x7 g7 Z  d' ]0 FAll rights reserved
- e3 d2 M' H$ ?( U. `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chú thích: 1
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 }% ]* N* M9 B% G" h0 q
8 @* B. W4 A7 i3 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
(1)

©2019 Kites.vn | All rights reserved( k- d! J% x, s" m% G4 P
– Kiến giải: nguyên văn 集注 (Tập chú)
3 C0 S8 @; j+ |& N5 P, r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tập hợp những chú thích của tiền nhân về một bộ sách nào đó, thêm vào cách kiến giải của mình, thường dùng để làm tên sách.
9 s# c: d& w. j4 Q, D+ S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 E* D7 F7 Z! h$ V" X: a9 p4 u
– Chu Tử: cách gọi tôn trọng của Tống Chu Hy

©2019 Kites.vn | ; m2 v- S8 g( V, U( E. DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * {% r; Y  w7 P5 s, q: l( B! x5 ~All rights reserved

©2019 Kites.vn | 5 P% {+ L  [* P1 n! p0 E* ~2 uAll rights reserved
: |. ~9 p- p, n+ P+ {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách