Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 26283|Trả lời: 106
Thu gọn cột thông tin

[Trùng Sinh] Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ | Tú Cẩm (Update: Chương 56 + 57)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-5-2016 19:42:36 | Xem tất |Chế độ đọc

©2019 Kites.vn | 9 q! q1 o1 O* D! b! xAll rights reserved
Tác phẩm: Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ (Hắc Hóa Hoàng Đế Bệ Hạ).
# h* f9 k( }" w; g5 |! B( p8 F. S+ U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 ]$ g# a" n4 _% a' }
Tác giả: Tú Cẩm
# x; {5 m& }& {4 g/ m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + H! [7 S% v( s2 IAll rights reserved
Thể loại: Cổ đại, nam chính sống lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  [$ ~( D4 h5 P3 S( `
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 Y/ Y. W& Q8 h, }8 ^& e
Tình trạng sáng tác: Hoàn.
©2019 Kites.vn | ! E- G, E* E: C2 B) S# F3 K. DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( N2 J/ e  q/ ^. P6 c; y3 J
Độ dài: 83 chương.
/ Q! A9 h6 ?* f6 Y# [©2019 Kites.vn | All rights reserved
* z- e& L  j% E: _1 l7 _" w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Covert: Gachuaonl (Tàng thư viện)
©2019 Kites.vn | - G4 ^: D% c+ c+ v* n- ~7 y( ?' {All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  N! \* @3 ^4 ~& c  b
Raw: Tấn Giang
6 H8 q$ x' ^2 N% |$ k  D% \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, G9 I! ]+ `" q: r0 ^3 v4 s
Lịch post: 2c / 1 tuần / t5 & CN
©2019 Kites.vn | 0 F3 y) o! Y! y( n; mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 k6 q, @+ ]2 a7 C
Edit: SONG TỬ.

©2019 Kites.vn | All rights reserved4 C4 c9 D+ O1 h" K! o. ]* I
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 p8 @6 f% x9 `6 A1 v) u5 P
Truyện được đăng tại diễn đàn Kites và wordpress https://consuoinho.wordpress.com/2016/06/17/boi-den-hoang-de-be-ha-hac-hoa-hoang-de-be-ha-tu-cam/
©2019 Kites.vn | 3 j2 O$ p* S3 J! ~All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved# G7 M; y6 k$ A( M& g- f! s
Nội dung sơ lược: “Nam chính trọng sinh, đời trước ngu dốt, tin người, bị cướp mất giang sơn. Tuy được Tần gia thái phó trợ giúp giành lại ngôi vua nhưng bị ám sát chết. Trọng sinh trở lại, nam chính bắt đầu ngoan ngoãn hơn, dùng đầu óc hơn, tuy nam chính không phải thông minh suất chúng, nhưng trọng dụng người tài, tin tưởng thuộc hạ, cũng biết âm mưu dương mưu hắc đối thủ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) k& H( E/ d5 ]& k* l: B; {
' W# D0 S. O7 w5 Y3 m( n4 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / }2 H4 v( D9 e' j. }4 M0 XAll rights reserved
Đặc biệt ở đây là bố mẹ nữ chính. Hai người này là xuyên từ hiện đại về. Mẹ là gì không biết (do đọc lướt), còn cha nữ chính từng ở trong quân đội, chuyên vũ khí thì phải.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, i' K3 `, ~) f! [% N% g) `% v7 `3 Z
©2019 Kites.vn | . E5 M9 o/ {" T; V$ Y& vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 w$ w- v8 R# p3 |: BAll rights reserved
Gia đình thái phó Tần gia cũng chính là gia đình nữ chính, từng bước giúp nam chính củng cố lực lượng để lên ngôi.
©2019 Kites.vn | 8 S) P: a4 a+ R, O+ ?All rights reserved
1 d& c' N: {) |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 O# p6 @9 ^, N1 B# k" W$ q
Nam chính cứ tưởng nữ chính là nam, vì đời trước nữ chính và người anh sinh đôi bị giết chết trong một cuộc tập kích, lúc đó nam chính cũng chưa biết nhiều về gia đình thái phó. Sau nam chính trùng sinh, phái người giúp đỡ Tần gia, lúc này nữ chính mới thoát chết.
) T$ c7 R5 z  l: \©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 P* x  n* ]) m- \4 T1 f9 R1 H% V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ ]3 A8 [( Q: o1 LAll rights reserved
Nữ chính theo mẹ làm kinh tế, rất có năng khiếu kinh doanh. Nam-nữ chính hợp tác làm ăn, nam chính thấy thích nữ chính, nhưng cứ tưởng mình ...gay, nhưng cuối cùng té ra là nữ.”=> Trích coment của một bạn bên Tàng thư viện.

©2019 Kites.vn | All rights reserved5 @% j4 j6 C, f* r: U' ~# N
( k5 o: w) `& [2 i+ V/ {. C# @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Văn án

©2019 Kites.vn | All rights reserved2 H- ^$ M5 |1 d' s; S1 P
©2019 Kites.vn | & d2 a( j* ?: j7 y1 k3 KAll rights reserved
Đời trước hoàng đế bệ hạ là một hôn quân bi thảm.
©2019 Kites.vn | 5 a0 ^# F7 M3 \' v2 zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - c' c, r! W0 {( L  eAll rights reserved
Xa trung thần, thân tiểu nhân
©2019 Kites.vn | All rights reserved, z  q3 A* ~/ b, d5 L& S# F6 P
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 z* i. R, ~4 B2 J: T5 l6 w
Cưới một hoàng hậu cắm sừng cho mình
©2019 Kites.vn | 9 \/ c6 Q3 i6 m8 bAll rights reserved
0 V3 @2 h* p" _8 C, Q0 n( v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng chết dưới đao quân phản loạn.
* u9 \6 `, F: c/ M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) Z1 l; x6 W# I; m' X* K2 k1 X* kAll rights reserved
Nhân sinh khó có thể làm lại một lần nữa
5 y8 \9 H; {+ x! ?/ L©2019 Kites.vn | All rights reserved
' t9 C  b! S1 o, ?8 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoàng đế bệ hạ quyết định phải làm một minh quân
©2019 Kites.vn | 9 K8 y# B+ g/ g8 Z2 l$ ~6 ~) O0 HAll rights reserved
% Z" j9 I3 [4 }5 V/ Y8 B% f$ x$ D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn muốn thay đổi những sai lầm trước kia
©2019 Kites.vn | 4 T" W' l5 o" J' J+ L  YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 \) @2 T9 i( yAll rights reserved
Vì vậy, năm thái tử điện hạ mười lăm tuổi đột nhiên thay đổi trở lên chăm chỉ hiếu học
©2019 Kites.vn | 9 U9 x. F; Z$ J3 W+ CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' _- h% H1 Y- Z' r
Có ân báo ân, có thù báo thù
©2019 Kites.vn | All rights reserved% T5 v4 ]; y8 ]" W8 O8 x3 F
& A- s2 V4 f2 Y- d% a( }©2019 Kites.vn | All rights reserved
An vương mưu nghịch cực khổ mà chết
©2019 Kites.vn | All rights reserved: [1 L, ]7 S" }3 n; a4 Z
©2019 Kites.vn | $ E/ \8 N9 s  d! d$ L8 SAll rights reserved
Đá hoàng hậu ngoại tình đi
) ]. T5 Y3 s( R0 W: _+ t$ Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ _8 ^/ K. M2 p+ ?- P+ W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Còn muốn báo đáp một nhà Thái Phó trung thành và tận tâm
/ m* U* T9 E; [5 A( |+ K©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 G! a) V( Z! R, ^2 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng mà, đời trước chưa từng thấy con trai Tam lang của Thái Phó
©2019 Kites.vn | ( Y$ h8 n9 ~! @! XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 j6 l2 o1 X1 V& ], E7 VAll rights reserved
Người được gọi là anh tuấn phong lưu
% q: l4 W' @, w% K- N8 c/ F©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 }% m' ^3 z( y: t1 X# u) J5 T& d; P) F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoàng đế bệ hạ cảm thấy
©2019 Kites.vn | # l* N. S6 Q* ^. C" ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | . `  i' V" `* d& M* LAll rights reserved
Hình như mình muốn đồng tính...
©2019 Kites.vn | $ t' ]9 _$ L4 ]- i$ e; bAll rights reserved
, a2 M) g" e+ G0 b  I3 O5 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Truyện này đại khái nói về nam chính, hoặc là nữ chính...
©2019 Kites.vn | All rights reserved) g6 R! b3 O& L& T; W  i
©2019 Kites.vn | All rights reserved( V( Q! o- z+ d# G" M
Nội dung: Xuyên không.
©2019 Kites.vn | " @+ L" C& {& U# J& }# H4 b: a! ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 a9 e0 V& X% c+ Q8 {9 q- pAll rights reserved
Nhân vật chính: Từ Canh, Đại Trân ┃ vai phụ: ┃ khác:

©2019 Kites.vn | All rights reserved, N* h1 O0 `6 B  ^& [

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2016 19:50:40 | Xem tất
Chương 01: THÁI TỬ
©2019 Kites.vn |   P3 r8 _0 j3 A7 C/ z; s3 eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( Q7 E6 {' W9 z9 x8 t8 ^" l) SAll rights reserved
EDIT: SONG TỬ
©2019 Kites.vn | : x1 d9 V5 y9 r; t- oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 {8 h. V# X6 H+ E
Hậu điện cung Trường Tín
©2019 Kites.vn | 7 m8 I( T3 H, u' B# A$ |7 i8 SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ q  ?# U1 \. _6 [8 m4 M3 |
Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều yên ắng.
" t% ~1 `& ^% N+ h* y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 W  s# D' a$ Q8 n+ e6 V3 h7 Z) ?0 ]
Thái tử điện hạ rất thích yên tĩnh, lại không thích có người gần gũi hầu hạ, hai tiểu nội thị đành phải trải đệm nằm ra đất nghỉ ngơi ở ngoài cửa điện, còn lại đều ở sương phòng. Đang mê man ngủ, bỗng nhiên Kim Tử nghe thấy trong điện vang lên một tiếng thét kinh hãi "A - -", hắn giật mình một cái lập tức tỉnh lại, đang muốn thấp giọng hỏi thăm, lại nghe thấy trong phòng có tiếng ngã "Bịch - -".
©2019 Kites.vn | All rights reserved; X; y' _% @0 G: Q4 l% O6 H/ \
©2019 Kites.vn | - `" S, X; C' `: X/ k) F$ L7 nAll rights reserved
Kim Tử sợ tới mức trở mình nhảy người lên, bất chấp ban ngày Thái tử điện hạ đã phân phó, cắn răng mở cửa vọt vào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( Q, R7 o/ D1 _& V% e
) v  D: R/ w) Y1 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một nội thị khác là Lâm Lí cũng mở mắt ra, thấy thế lập tức nóng nảy, vội vàng vươn tay ra túm lấy hắn, "Ngươi không muốn sống nữa sao!"
©2019 Kites.vn | All rights reserved: Z7 S' x; a. ?
©2019 Kites.vn | 4 r  c4 Q, b3 q* F! p' Z7 ~# w" \All rights reserved
Trên dưới cung Trường Tín ai cũng biết tính tình của Thái tử điện hạ, nếu ai dám quấy nhiễu lúc ngài ấy đang ngủ, ít nhất cũng sẽ bị đánh vài chục hèo, với cái thân thể nhỏ bé này của bọn họ, không phải là đưa tính mạng của mình đi Tây thiên sao.
8 ?! ]1 Z9 O+ D4 B©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved8 ~  O$ h2 z7 o! I- \$ f; E
Rốt cuộc Lâm Lí vẫn chậm nửa nhịp, tay vừa mới đụng phải cánh tay của Kim Tử, nhưng hắn ta đã vội vã chạy vào phòng.
! e+ m- m# A$ F" m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  Z$ `2 j6 X; `" Y3 Y) P3 k* E- p, o
Mấy ngày trước Kim Tử mới vừa được thăng chức đến đây, lúc trước chỉ là một thái giám thô sử trong sân, mỗi ngày chịu trách nhiệm làm việc nặng vẩy nước quét nhà, bởi vì biết chữ nên lọt vào mắt của nội thị giám Lý công công, lập tức điều hắn đến cung Trường Tín. Lúc trước Lâm Lí còn có chút kiêng kỵ, sợ bị hắn đoạt mất danh tiếng, nhưng chung đụng mấy ngày, mới phát hiện hắn là kẻ lỗ mãng, ruột để ngoài da, xử sự cũng không linh hoạt, Lâm Lí lập tức yên tâm.
, B% F  X& C8 h2 C+ @! n©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ P9 {' H1 U, t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Rốt cuộc là người do Lý công công đưa tới đến, nếu hắn đã muốn chết như vậy - - Lâm Lý nhẹ nhàng thở dài, việc này không thể trách hắn ta.
5 }' a7 v8 ~3 U& K8 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% M6 F  z/ f, p; i) R! M0 ]! E2 R
Kim Tử một mạch chạy chậm vào trong điện, đã đến cửa nhưng cũng không dám vào phòng, thò đầu nhìn vào trong phòng thăm dò. Thái tử điện hạ không thích ánh sáng, ngay cả gian ngoài cũng không bao giờ thắp đèn đúng giờ, dĩ nhiên trong phòng sẽ tối đen như mực. Kim Tử bất an nuốt nước miếng một cái, đè thấp giọng, căng thẳng hỏi: "Điện hạ, điện hạ ngài không sao chứ."
©2019 Kites.vn | All rights reserved: U5 e& n  e9 F: Q" M* x
, d: Y. P  k& W  K( Z3 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Thắp đèn." Trong phòng truyền đến giọng nói có vẻ hơi non nớt của Thái tử điện hạ Từ Canh, giọng nói kia nghe có chút vội vàng, hình như không giống ngày thường, nhưng rốt cuộc khác ở đâu, Kim Tử cũng không nói rõ được. Nói cho cùng, hắn được điều đến bên cạnh thái tử điện hạ mới có mấy ngày, đối với tính tình của vị thái tử điện hạ nổi tiếng là khó hầu hạ này cũng không hiểu mấy..
7 N" J# R; o- B. K% E, w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' M/ |- J# J& E& \, H1 L) lAll rights reserved
Hắn vội vàng đốt đèn, bước nhanh vào nhà, thình lình nhìn thấy thái tử điện hạ ngày thường uy nghiêm như một ngọn núi cao, bây giờ đầu tóc rối tung ôm chăn mền, vẻ mặt mờ mịt ngồi dưới đất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 \5 `, s' ~9 \/ @! Q) X4 H# s& A
©2019 Kites.vn | All rights reserved% C. k- y5 k, U5 |, s6 }, ^# ]
Tiếng động vừa phát ra trong phòng, chẳng lẽ là do Thái tử điện hạ ngã từ giường trên xuống?
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 g, @/ N$ K" b" w9 m
- f2 K! a) H. ?+ X©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Điện... Điện hạ..." Kim Tử kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, run rẩy tiến lên hỏi: "Ngài bị ngã sao? Để nô tài kêu người đi mời thái y."
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 j# Z1 \* y/ e  f7 R$ J0 |. `
1 h- {7 G/ N# p3 t# P7 V9 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Thái y? Không cần." Từ Canh sững sờ ngơ ngác, lắc lắc đầu quát bảo dừng lại, rồi sau đó lại nhíu mày chăm chú quan sát Kim Tử từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô cùng cổ quái.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ b; H. n$ N! ^* ?& ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved  t* w; Z  s3 m- P/ t9 ]4 V$ q
Kim Tử bị hắn nhìn như thế trong lòng vô cùng sợ hãi, cả người không được tự nhiên, nhưng lại không dám né tránh, cúi đầu co vai đứng đó như một con chim cút.
©2019 Kites.vn |