Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 28867|Trả lời: 147
Thu gọn cột thông tin

[Phản Xuyên] Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm | Thanh Mỗi - Chương 50: Chủ nhân đã muốn, tất nhiên phải cho.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-8-2017 13:32:24 | Xem tất |Chế độ đọc
.
©2019 Kites.vn | 1 \7 l$ |0 C% M3 P- WAll rights reserved
.

+ o9 `7 {$ i* v©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | / o$ Q0 D$ u* B: \" |  A2 yAll rights reserved
Bìa: leuyenhoanghanh

- S, s  @: M& R1 ]3 b7 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
~~Truyện cũng được đăng tại wordpress của tớ, bấm vào dòng này nhé~~
©2019 Kites.vn | All rights reserved, p8 o: r; B. [0 a9 [6 Q8 y

©2019 Kites.vn | All rights reserved6 n. x' O; K: M/ E0 `7 A1 W- A
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ~' |5 P" @6 l; h' z- X
Tác giả: Thanh Mỗi
$ L5 i2 K3 l7 v) o8 c0 r( U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 3 quyển 112 chương, 3 ngoại truyện.
©2019 Kites.vn | ! d$ }9 h* t% t5 ]/ o0 XAll rights reserved
Edit: Béo.
& Q. U) V. f0 l, u# }3 q0 Z$ b! d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Phản xuyên, sủng, ngược tâm, HE.

©2019 Kites.vn | All rights reserved+ b9 c( t: L. n  V/ Q
©2019 Kites.vn | / u; g$ m* }' N- i9 t8 fAll rights reserved
Văn án:
©2019 Kites.vn | ! o; [; E/ S: }9 b; IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 _  Q: M8 y* P# w, lAll rights reserved
Hắn cầm kiếm đi đến bên cạnh cô.
©2019 Kites.vn | 3 g" L. W0 ^2 m! qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 L! }( M7 i. j/ x  \3 t3 w
Hoa Miên: “Bị người ta làm khó, ngày mai tổ đạo cụ chắc chắn không kịp làm lại thanh kiếm mới đâu, chi bằng anh cho tôi mượn kiếm của anh dùng tạm một lát?”
3 \. E) H1 ^- b5 v% ^% u6 C' D# K, v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' C, o" T% u- XAll rights reserved
Huyền Cực: “Có thể.”
©2019 Kites.vn | : S. q- d& |# |% U$ o5 O& S- ^( G8 HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% |+ |* c7 Q3 c+ H% R; f7 A
Huyền Cực: “Trả thù lao, chỉ nhận đơn vị tiền tệ đang lưu thông.”
5 W  m6 }: Y9 e/ z# l% o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- H3 R) g3 q6 n
Hoa Miên (vẻ mặt kinh ngạc): “Là cái gì?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- D( y4 o/ m; ]
©2019 Kites.vn | " P* c- V7 C  o; b4 D* ]1 ~/ J- FAll rights reserved
Huyền Cực: “Nhân dân tệ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ M4 I) Z$ }1 x7 M
©2019 Kites.vn | All rights reserved; W: i8 Z7 H" A7 j6 _
Hoa Miên: “...”
©2019 Kites.vn | - n4 j. W7 j5 |4 y0 mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 G7 Q9 P) `! [: X1 s
Nội dung: Phản xuyên, sủng, HE.
©2019 Kites.vn | 7 _: C  E8 S) a4 h4 TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- t* h' r8 U8 a% U% j3 |
Nhân vật chính: Hoa Miên, Dịch Huyền Cực.

©2019 Kites.vn | All rights reserved2 U! H" p. J9 F
Trích đoạn nhỏ

©2019 Kites.vn | 3 P4 D! W2 T9 w4 Q' r+ R/ kAll rights reserved
Cô nương này, thân phân thật không đơn giản.
©2019 Kites.vn | ' E8 e/ r9 r2 M/ ?1 ^$ MAll rights reserved
& l' h6 g* W) B' M- V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chẳng lẽ là Chư hầu huấn luyện ở Hiện Thế?
©2019 Kites.vn | + l# N$ n4 {) r3 kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: @* e' ^. C! r4 D/ e( [/ M7 E
Hoặc là công chúa, nữ tế?
3 p5 J4 [& T2 X- W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: A7 }/ ]# y0 J, c( V( L  C+ F3 k
Nghĩ đến đây, đồng tử người đàn ông hơi co lại, kiếm nắm trong tay càng thêm chặt: "Cô đừng khẩn trương, ta không phải người xấu."
4 s1 o0 b' V& R3 O- N- n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoa Miên: "..."
©2019 Kites.vn | 9 @6 D( a6 q, b! d; E# HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # D% c1 I8 F7 T. \* i8 QAll rights reserved
Vẫn duy trì tư thế như vậy. Hoa Miên không nói gì, rũ mắt nhìn thanh kiếm vẫn đang vững vàng đặt trên cổ mình... Sau đó luôn thầm nói, anh không phải người xấu, bảo tôi đừng khẩn trương.
©2019 Kites.vn | 7 s9 d4 S0 }4 A$ bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , }8 z( T% F- m  J& C3 c! rAll rights reserved
Vị đại ca này, ngài thử nghiêm túc cân nhắc xem lời nói của mình có chút thuyết phục nào hay không hả?

©2019 Kites.vn | 4 a2 b2 x4 f+ n& m1 N# uAll rights reserved
Huyền Cực: "Theo ta, ít nhất có thể cam đoan cô ở Chư Hạ áo cơm vô lo, không ai dám khinh thường."
©2019 Kites.vn | # F; }0 u* H" HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % E0 x- a% C; q+ ], S2 I, ^% aAll rights reserved
Hoa Miên: "..."
©2019 Kites.vn |   s$ {0 L' V; L: e. S2 {- cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - ?) y/ N5 Q/ xAll rights reserved
Huyền Cực: "Tôi đã cứu mạng cô hai lần, lấy thân báo đáp hình như cũng không bị xem là quá phận?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 i$ N9 e$ E( r( V6 p3 N& g) h
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 }- T' b. q/ ]* T+ p
Hoa Miên: "..."
©2019 Kites.vn | All rights reserved( O  S1 g  l" Q9 A2 @0 p7 r
©2019 Kites.vn | 1 O) U/ C! V8 _3 h1 r' PAll rights reserved
Huyền Cực thẳng eo, cực kì cực kì nghiêm túc: "Cô suy xét một chút đi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved" G5 k! B5 w3 P0 n
  p) J. B, d' D- k& _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoa Miên: "..."

©2019 Kites.vn | All rights reserved) D) Q$ F: J6 I
- s9 k  |9 @. w4 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hiện Thế: Người đó đến từ Chư Hạ
Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24.1
Chương 24.2
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43Chương 44
Chương 45

©2019 Kites.vn | All rights reserved, I' B  r7 @& g2 l. |. x" D8 C6 v
# y( V2 @& I1 C; V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồi Ức: Vỏ kiếm nhỏ
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86

©2019 Kites.vn | All rights reserved; d; @7 v! k/ X+ R1 E- m
©2019 Kites.vn | 1 P6 q6 F, G+ s  [& WAll rights reserved
Hiện Thế: Cuộc sống đào hoa cùng kiếm
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112

©2019 Kites.vn | . Y: r4 H0 c% R$ wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% s7 M$ e' p9 ]. G
Ngoại truyện
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3

+ J9 G( f  S# H7 T# U2 _" v( |/ E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : W3 q. m+ N) E- aAll rights reserved
Ebook
Link

% t' {/ w" P6 l) H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 ]) u4 j! y4 X2 L4 t
Bảy chương cuối và ngoại truyện sẽ không được public mà chỉ có trong file ebook đã được beta. File mềm bản hoàn chỉnh chưa qua beta sẽ được gửi sớm cho những bạn hay còm tiếp thêm động lực cho editor, vì vậy những ai muốn theo dõi mà không bị gián đoạn có thể đổi file mềm bằng các thể loại comment giúp vui cửa vui nhà Lý do? Đơn giản là vì tớ thích đọc comment của mọi người. Không áp dụng với các comment cho có

©2019 Kites.vn | " v# S" f; t$ D5 U8 H. N* \/ cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - E# R' d6 ]$ C; e, C) _+ VAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
•Tyt• + 5 Hihi thất nghiệp đi dịch mướn ha =.
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!
nga_nguyen + 5 yêu em <3

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2017 13:47:01 | Xem tất
Tiết tử: Công tử muốn đi đâu?
©2019 Kites.vn | ; w1 c1 [4 n* V8 P9 }All rights reserved
Edit: Béo

©2019 Kites.vn | + }% D& m& ?  Z9 z% \; \All rights reserved
' u' ^9 C: ^3 b  F% U. a3 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
nga_nguyen + 5 ủng hộ em :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-8-2017 14:28:48 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Đọc văn án thấy hấp dẫn quá
# c5 Q/ ^* n/ M1 f2 e* p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lót ghế hóng trước   
©2019 Kites.vn | , x; k9 Q6 N7 C9 d1 zAll rights reserved
Chúc hố của chủ thớt đông khách

Bình luận

Cảm ơn bạn :x  Đăng lúc 25-8-2017 03:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-8-2017 18:11:02 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Chính thức nhảy hố mới.
©2019 Kites.vn | ( G2 y1 Y! n' W4 C$ M! h: HAll rights reserved
Đọc văn án thôi đã đủ thấy hành động và phát ngôn của nam chính siêu hài rồi
©2019 Kites.vn | 9 u" V8 i5 U0 c7 t5 i: _7 N5 U6 nAll rights reserved
Hóng bài mới của chủ nhà. Cám ơn bạn đã edit.

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ :">  Đăng lúc 26-8-2017 11:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-8-2017 23:55:25 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

đọc văn án thôi đã biết hài rồi
©2019 Kites.vn | 5 V/ i4 M- T# S& @, _4 e- rAll rights reserved
chưa chi đã hóng mỗi khi nam chính xuất hiện rồi
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 t* a3 j6 O- Y9 B6 T" `
cảm ơn bạn đã edit nha

Bình luận

Cảm ơn bạn :">  Đăng lúc 26-8-2017 11:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2017 23:30:28 | Xem tất
[Hiện thế] Chương 1: Hoa Miên
/ n4 {5 `6 R- i& K$ `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Edit: Béo
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ~1 O0 p7 n( c

©2019 Kites.vn | All rights reserved6 H  z1 Q+ [' _7 n
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2017 08:08:54 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Tuyệt vời, đúng thể loại mình thích nè. Lâu nay cứ tìm truyện cổ đại xuyên không đến hiện đại mà chỉ đọc được đúng một truyện, đang rầu thì bạn edit truyện này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% F+ c: n& `$ X) y, d
Mừng quá đi, mong bạn ra chap đều nhé, sẽ ngóng trông mỗi ngày hi hi.

Bình luận

^^  Đăng lúc 27-8-2017 05:42 PM
Cảm ơn bạn :">  Đăng lúc 27-8-2017 12:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2017 20:13:41 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Thể loại phản xuyên này cũng hay này nhưng thấy cũng ít mà chủ yếu là thể loại xuyên không phổ biến hơn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& j+ a& F3 w9 v& \9 s, s
Xem mấy nhân vật cổ đại xuyên không đến hiện đại lơ nga lơ ngơ buồn cười lắm.

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ, bộ này mình đọc mấy chương đầu thấy buồn cười lắm :))  Đăng lúc 28-8-2017 12:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2017 20:26:16 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Òa mình chưa từng đọc thể loại này nha, quá là mới mẻ và đáng mong chờ
©2019 Kites.vn | All rights reserved. c1 _, l2 N' \/ A- ~7 g. H# ?
Dự là sẽ có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười dạng như Hoàng tử gác mái chăng
1 P$ {  J, ~" l* ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chúc chủ nhà đông vui và nhiều sức khỏe dịch truyện đều đều cho dân tình đọc nha, cảm ơn bạn

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ :">  Đăng lúc 28-8-2017 12:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2017 21:54:44 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Ôi đáng yêu quá Chị nữ chính thật cute lạc lối vô đối
$ n# o, \  N& Y0 M/ U6 r& Q  s0 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không biết khi nào anh nam chính xuất hiện đây kakaa
©2019 Kites.vn | All rights reserved( U/ m/ l' o  ]% D
Cảm ơn chị đã edit truyện và hóng chương mới ạ

Bình luận

Cảm ơn e <3  Đăng lúc 28-8-2017 12:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách