Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 101474|Trả lời: 288
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mr Đà Điểu Của Tôi | Hàm Yên (Chương 112 - HẾT)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2017 20:58:03 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm:  Mr Đà Điểu của tôi

©2019 Kites.vn | All rights reserved& [4 y  B" @  g0 H3 V* Y
0 f9 O; S  S; m6 U2 B5 M% U©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved+ [$ z9 ?0 B$ l& g9 c
0 ^" b) \, f  v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Hàm Yên
% H2 F0 _6 c( V  ~) C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' @! u1 f: K- |4 d* I
Dịch: Green Land
- }% P; _! i2 a, {3 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 U# C6 Y( `2 A0 `# ~  uAll rights reserved
Thể loại: Hiện đại
6 d/ J$ C* c7 x) |$ c) L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # R. K2 ^, N& C6 z, FAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành và xuất bản
6 @+ C0 p* _7 G! m©2019 Kites.vn | All rights reserved
# h  U$ Y* q0 L# {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn: [url]http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2098087 [/url]
©2019 Kites.vn | ( X7 D3 M- C! @' y$ ?! YAll rights reserved

©2019 Kites.vn | . M" z, T, P, a( l% C. CAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved% n( P1 \; O* V' x0 Q  s
©2019 Kites.vn | All rights reserved! e, x9 x2 [) o4 J3 X' w, W" x
MỤC LỤC
3 O0 P1 ~3 R4 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ [" q0 X* a; m" S+ B, J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1: Thanh mai trúc mã
©2019 Kites.vn | - M9 K. N5 Q, P1 x( U* N, [& WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' S, C' e1 ?4 w! R( d" t
Chương 2: Cô nàng bốn cân rưỡi
©2019 Kites.vn |   g# M) R' @$ S2 P5 J" }. TAll rights reserved
, c1 P& u6 D) l( q5 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3: Tai vách mạch rừng
* z, I  x" J9 B8 U' N& t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ e5 }3 H( q' G3 w$ Q5 X
Chương 4: Không tồn tại "giá như"
©2019 Kites.vn | 0 r4 H$ X& p: u8 mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( F* p4 q3 u1 i2 ^All rights reserved
Chương 5: Bạn cùng bàn
; T1 [; F+ q$ z) x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ]; c2 ?0 B6 U/ r6 X- c
Chương 6: Lời hứa của cậu ấy
©2019 Kites.vn | ( g9 r2 e3 X- J6 }% ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 D4 x& x8 J5 a% Z" s9 x: n- \: j. Y
Chương 7: Trường trung học Nguyên Phi
©2019 Kites.vn | All rights reserved! F- Y7 o' T6 J
©2019 Kites.vn | 4 O+ s8 c: e5 i7 s8 \- @All rights reserved
Chương 8: Cậu thiếu niên Tạ Ích
©2019 Kites.vn | ! k2 w' t( b6 R) a& EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ V* E0 t# m6 q( T( ?! Z
Chương 9: Qua nhà anh đi
5 f- y+ c* O5 j6 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 R, S/ o# f* r0 m3 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 10: Cậu đang trưởng thành
& O. `$ A+ V. b: J6 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 F5 c' J3 n& p4 n; m% ]% Y
Chương 11: Món quà ngày Giáng sinh
©2019 Kites.vn | All rights reserved, z6 r. L6 k  e; w
©2019 Kites.vn | All rights reserved; ?$ \) j% m; F; k  w) e
Chương 12: Kỳ thi cuối học kỳ
©2019 Kites.vn | 3 f% q, q  @5 q) X1 X8 kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . {+ g% b$ o+ B  J' y8 F# KAll rights reserved
Chương 13: Lời đồn vô căn cứ
©2019 Kites.vn | All rights reserved" G  `7 M/ @: A+ y
: L+ s! q* K" O, [6 W0 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 14: Sự thay đổi của cậu ấy
©2019 Kites.vn | All rights reserved) d$ {' R+ u! u" s6 ]4 l
©2019 Kites.vn | All rights reserved: G) ^( D. V$ z- w# m% S
Chương 15: Nụ cười ấm áp
: T& v- _9 d& u. _+ @) X/ e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ N1 G. D7 e$ I7 x& U5 P2 i
Chương 16: Giao ước của bố và con gái
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 |4 Y' x7 U0 v* y
©2019 Kites.vn | : W$ w7 _, G4 O/ x& O) @All rights reserved
Chương 17: Điều khó tin
' n5 [1 q' Z( A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : Y( [& r$ f7 X3 l# U4 [+ LAll rights reserved
Chương 18: Quá sức chịu đựng
5 c" C6 y8 w. D9 L, `©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved( ]5 I0 O1 o9 h) b( |- Y
Chương 19: Triển lãm truyện tranh ở Thượng Hải

©2019 Kites.vn | All rights reserved2 Q# T" u3 V1 O3 ^) t; I
©2019 Kites.vn | 6 K1 V( p5 N' B2 {$ wAll rights reserved
Chương 20: Anh đi cùng em
+ y! ?! f' ]' \, B, P©2019 Kites.vn | All rights reserved
. ?( e+ i* G* O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 21: Nàng Cua thỏ đế
©2019 Kites.vn | ! p7 ]6 T4 F0 L* v- }0 ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" L6 f- n, K; U' J0 D; I0 Y6 l. U
Chương 22: Quay mặt vào tường
- m: p$ z) z+ M) L- q8 j. c# |©2019 Kites.vn | All rights reserved

' Y6 H# _2 {0 f" K' D' p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 23: Đêm ở Thượng Hải

©2019 Kites.vn | All rights reserved, l. ~& Z. H$ c6 Z
©2019 Kites.vn | ! F. r: j+ W+ I$ KAll rights reserved
Chương 24: Cậu nhóc ghen tuông
+ z: J! f1 k4 ]. t9 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ D/ Z. l* j5 d+ F
Chương 25: Quà sinh nhật
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 g3 T$ N) ]. R* r
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ m8 K9 M; ]/ B; f# e  B
Chương 26: Gió đêm mùa hạ
) ?* b% a4 P$ }: e©2019 Kites.vn | All rights reserved
" m1 F# n: P4 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 27: Tương lai của cậu
©2019 Kites.vn | All rights reserved" R. F1 m7 j1 r; |( m
( A# M/ v* y3 h( F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 28: Hai đứa trẻ vô tư
4 o) [8 [# T& W2 E" u8 N4 y2 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 |8 ]4 p; O" [; F, y  IAll rights reserved
Chương 29: Cuộc trò chuyện giữa hai bố con
6 Z1 ]3 p6 d. [1 ^) C* K0 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 B3 C+ b4 P& W
Chương 30: Mùng bảy tháng bảy
©2019 Kites.vn | " k" C* U% p, o$ G# u& z, d, }* `All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. f2 u2 F4 N7 i+ B& ~& ?* ]5 L
Chương 31: Lớp 10A2
©2019 Kites.vn | All rights reserved& a: z( y+ ~' ~, U6 G
©2019 Kites.vn | * _) f; [! ]8 [All rights reserved
Chương 32: Cuộc thi bóng bàn
©2019 Kites.vn | . R1 @9 y6 Y& C# _$ HAll rights reserved
/ ?! e' f7 f* ^" P- g+ r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 33: Cuộc chia xa nho nhỏ
©2019 Kites.vn | All rights reserved% [3 j) o, i8 `$ P$ W
©2019 Kites.vn | 9 g5 L8 e& @! A3 B5 W/ [/ \* |All rights reserved
Chương 34: Ngày tận thế
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 s1 N3 K% ?& o% _3 x( L

©2019 Kites.vn | All rights reserved# u. t8 X8 U+ e" R0 P4 a! i
Chương 35: Mưa đông giăng mắc

©2019 Kites.vn | All rights reserved) l" ]2 o7 Z  t% f1 y( u9 s8 _
©2019 Kites.vn | ! y3 Z: ~6 D/ O5 S' I" NAll rights reserved
Chương 36: Anh không phải người khác thường
©2019 Kites.vn | ( x. p3 Q6 G  u. r4 l1 Z6 s: RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 Q0 b: G' f( ]8 y* k1 H
Chương 37: Tâm sự đêm khuya
( [9 h/ s* y" P1 O9 O: B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 g7 h! e* \8 K6 ]. a- z! ]1 G9 oAll rights reserved
Chương 38: Năm tháng bi thương
©2019 Kites.vn | 9 g! i4 o. l2 S- r' o9 SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 U8 x1 T  _3 T& N& D% d- Z9 V) DAll rights reserved
Chương 39: Có nếp có tẻ
©2019 Kites.vn | ' n- R9 c9 h& `; h$ {( VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 ^# o) E& S/ o8 c( ]2 j
Chương 40: Kẻ ngốc đó
2 {: ^* b8 L5 l4 P8 e( @©2019 Kites.vn | All rights reserved
  J; R2 {, E0 u* P) L: o- ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 41: Có để ý không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved( Y& _1 g2 I& o5 E
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 u5 Z0 z/ `2 W: M
Chương 42: Người phù hợp
©2019 Kites.vn | + H% l2 Y3 w! e: ?" O" {All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 `2 j' P# a  DAll rights reserved
Chương 43: Sự cố trên đường đi
©2019 Kites.vn | All rights reserved% p0 s$ C: m( b+ P! g- v' `

©2019 Kites.vn | 4 y% V' F3 r: z& u- q  PAll rights reserved
Chương 44: Bèo nước gặp nhau

©2019 Kites.vn | / f$ y! d7 t) {4 t4 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " Z6 D& f1 y$ gAll rights reserved
Chương 45: Đáng xấu hổ
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 M$ ?9 m5 x0 h) o- X& u$ s! e8 J7 G# }6 B
©2019 Kites.vn | $ u) K' S8 R) f! M% MAll rights reserved
Chương 46: Hồn xiêu phách lạc
* k$ P- B, W/ o& g8 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & e& ^" _! ?$ W% }All rights reserved
Chương 47: Thật khó hiểu!
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 p% p0 m( y7 z) L# [
©2019 Kites.vn | 7 @. B, Q7 y6 \% h2 O5 DAll rights reserved
Chương 48: Trái tim chống đối
©2019 Kites.vn | All rights reserved: a5 y5 C4 e# l5 M3 M: {- [
©2019 Kites.vn | 1 H, L7 q# i+ M4 b( ]3 KAll rights reserved
Chương 49: Liên quan hay không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ^  h0 X  L% b1 I) u/ J
©2019 Kites.vn | : u. q6 r' q2 T% ~$ VAll rights reserved
Chương 50: Mùa hạ năm đó
©2019 Kites.vn | All rights reserved; T: R# ~9 U& \3 K: l& D$ ^
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 u$ d" n9 ]+ r5 ]& T
Chương 51: Trống Châu Phi
©2019 Kites.vn | All rights reserved& }: w' r7 N' v7 r
©2019 Kites.vn | 8 R/ @3 C, t  a9 \All rights reserved
Chương 52: Tâm trạng khó hiểu
3 E/ {2 f! K4 c  Y9 H! P©2019 Kites.vn | All rights reserved
, ]; `% Q3 h8 H4 Z! V  _/ F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 53: Anh bạn hàng xóm
©2019 Kites.vn | : v3 J$ f. V3 N8 |# UAll rights reserved
! U1 b7 t$ j7 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 54: Thời gian quay ngược
©2019 Kites.vn | # v0 e4 l( O2 R2 i* E4 |All rights reserved
4 c; p- ~, N  }1 V: h; L- R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 55: Hội diễn văn nghệ
©2019 Kites.vn | : `9 \- E$ T  k( s8 v( `All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( a* _3 w% N% w3 S2 ?+ [' nAll rights reserved
Chương 56: Khúc nhạc hoang dã
% S8 v5 A$ o" O. j  s' V) ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # ?4 @) u. `$ j- bAll rights reserved
Chương 57: Gia đình hải sản
  ]! w2 S4 }2 l: W+ L2 q; L©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ d, N/ d) V2 ^( {! p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 58: Một bức thư tình
6 K% J3 l; R) R! {0 I# K- L' x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 V, C+ n/ _! k' s
Chương 59: Hai kiểu "thích"
7 Q7 |1 e- `/ R& i" P3 I©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | / p8 O* }: ]; N5 ]8 i0 ]  ]All rights reserved
Chương 60: Sự dũng cảm của cô ấy

+ b+ s) B6 L  e" b7 U8 v+ b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 \+ N+ ~& H: @2 J7 Q% ZAll rights reserved
Chương 61: Hiệu ứng cánh bướm
©2019 Kites.vn | 3 D: ]3 ?; G0 ^, R$ c7 x) @All rights reserved

©2019 Kites.vn | 6 j# K( ~4 E: I7 r# IAll rights reserved
Chương 62: Đường thẳng hay vòng tròn
©2019 Kites.vn | 1 e; t1 f* {1 E$ U4 o' i1 N* N. iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 ^- O% {" g$ l4 [; P
Chương 63: Công viên thiếu nhi
©2019 Kites.vn | 5 I; u# p9 P% h1 _' nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. c0 E) {  F: a- N: V8 m
Chương 64: Năm cuối
©2019 Kites.vn | 8 C8 D, x! O' K+ ^$ P5 _All rights reserved
) i5 p0 d9 k% n; e' t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 65: Thế nào là mãi mãi?
©2019 Kites.vn | All rights reserved) k6 g, f; J1 y9 Z* b
©2019 Kites.vn | All rights reserved! e, P  n# A" W4 P# g; l; g
Chương 66: Trưởng thành
©2019 Kites.vn | 1 C( o* x5 r& d; I. xAll rights reserved

& k/ t) D. f0 Y% o5 k! B$ F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 67: Đề thi chồng chất

# l+ A5 F7 h2 w8 P) B% H! I$ c; K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 E5 z3 x! U% [6 J2 |2 ^. X$ wAll rights reserved
Chương 68: Mọi chuyện được định đoạt
©2019 Kites.vn | All rights reserved* n2 h0 I/ y/ n/ N* o* _
! o' \* P! M: ]- X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 69: Biển người mênh mông (P.1)
©2019 Kites.vn | All rights reserved% u! }; ?5 `" r  V- l
©2019 Kites.vn | 2 B1 X% A! F8 K3 Z5 ^; T# ?# F# nAll rights reserved
Chương 69: Biển người mênh mông (P.2)
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ R- ^$ m4 E8 a% o0 J: F: c
©2019 Kites.vn | - _3 X) L4 p  X1 M1 W1 I8 |All rights reserved
Chương 70: Tình yêu được ông trời sắp đặt
©2019 Kites.vn | 4 ^. n, ~% @4 n. m; X' t; DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 k9 E% T$ j" z" A: ^5 a% }All rights reserved
Chương 71: Thay da đổi thịt
©2019 Kites.vn | All rights reserved, C# Z; O( r% l' C7 k1 f7 p
©2019 Kites.vn | All rights reserved; t9 @8 [: Q( h
Chương 72: Trước kia mất đi, giờ có được
" b* Q0 P4 k! w+ {! v8 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 ^8 w4 S5 K% I, J7 ]2 u0 T' C: v
Chương 73: Bắc Nam cách trở
©2019 Kites.vn | All rights reserved' N. r' U* [& R* p* f+ E
©2019 Kites.vn | : |8 d3 S; v: rAll rights reserved
Chương 74: Cuộc sống ở hai thành phố (1)
©2019 Kites.vn | 5 x' K7 J* [: g- BAll rights reserved
* I- y3 E7 j; K2 \( l3 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 75: Cuộc sống ở hai thành phố (2)
% {) V* S# P. b, n8 j& J' ]5 L8 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
- e. @7 R8 \# A) N+ c$ ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 76: Cuộc sống ở hai thành phố (3)
©2019 Kites.vn | ' r# d5 H* g' {$ Z& @4 ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 k* f. G+ d' L# Y8 s# D0 H; hAll rights reserved
Chương 77: Cuộc sống ở hai thành phố (4)
©2019 Kites.vn | & z2 E  U1 M) Z. yAll rights reserved
5 g+ f% {5 ^9 M: p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 78: Trở về chốn xưa
8 r' f& \" D" P©2019 Kites.vn | All rights reserved
) }" x! s+ P2 ?' w5 ]7 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 79: Không gặp không về
©2019 Kites.vn | ; I5 N8 h; ^7 U" u. }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% z$ E; n" c/ u9 {
Chương 80: Rất đỗi dè dặt
©2019 Kites.vn | All rights reserved, M. \9 }) l; S# W
©2019 Kites.vn |   K, C( m9 t, }$ F. D5 Y* }All rights reserved
Chương 81: Hai đoàn tàu hoả
* Z. O' d& G) \1 o' Z- z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 y* x+ E4 Q9 q5 bAll rights reserved
Chương 82: Giáng sinh điên cuồng
* }. l% o. X+ W# @8 B0 v9 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ S+ y" c( A  l/ W6 j& r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 83: Một người khác
©2019 Kites.vn | 8 w  X3 k3 y. B1 u- AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# Q+ J# q: i+ Q% v- Q
Chương 84: Từ biệt khu tập thể
©2019 Kites.vn | 1 r2 o3 \- m$ QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 D) m( i0 p) g( G: IAll rights reserved
Chương 85: Ngõ cụt
. i: p; \) K& j% ~4 d# Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: a) z: J( W# I! K& r# ?- [
Chương 86: Chuyển biến
©2019 Kites.vn | All rights reserved( N) d2 d3 h5 `3 L; [8 l8 v
( i- c, K+ H5 B6 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 87: Ánh sáng phía trước
* X4 s0 q/ z6 g, B, _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! B2 A; p$ N$ @0 B7 ]/ x: ~
Chương 88: Bắt đầu đi làm
©2019 Kites.vn | All rights reserved% S/ H, C. x" q0 c1 H/ O
©2019 Kites.vn | & z9 Y4 p, t+ lAll rights reserved
Chương 89: Thời khắc chuyển mình
©2019 Kites.vn | 1 v2 ^' N4 n& XAll rights reserved
  `. h/ I/ U4 G& b) U9 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 90: Kết thúc hoàn mỹ
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 S9 |) n! b) h- B
5 d0 \# O/ c  [* l* k/ h4 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 91: Chân trời góc bể
©2019 Kites.vn | All rights reserved! P) U! i7 b' R7 J
©2019 Kites.vn | ( T0 D5 ]- ^+ T% X$ g! \0 mAll rights reserved
Chương 92: Thầy giáo Tiểu Cố
" Y( v- V  L% M* `6 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
' y. M0 C2 ?2 `- L* U8 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 93: Tâm đầu ý hợp
©2019 Kites.vn | All rights reserved& D5 [, h0 V2 P$ P" j/ x8 |
, [' R) v! v# S4 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 94: Lời nhờ vả của Đậu Đậu
# P  L* y! ]# h) S+ j: v©2019 Kites.vn | All rights reserved
! W# t: m: _0 {- s! f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 95: Trở lại quê hương với tâm trạng khác thường
©2019 Kites.vn | All rights reserved- T, H! i" N, B: b# b
©2019 Kites.vn | All rights reserved  U, ~6 ~: N6 L
Chương 96: Niềm vui bất ngờ
1 q( K* L3 ]* B7 D2 \) d, i/ k$ N$ S8 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ y  `) K7 j$ ^8 r8 U& \
Chương 97: Chúc mừng năm mới
©2019 Kites.vn | All rights reserved, Y. x0 S+ r; B* X* ?& a; w
©2019 Kites.vn | - D9 a0 n! u5 V1 G1 @9 UAll rights reserved
Chương 98: Liên hoan ngày tết
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ V, ^: ^$ ?1 Z6 g2 }9 n. \6 I  ]" @
©2019 Kites.vn | ' g: x- @0 T# pAll rights reserved
Chương 99
# ^* V9 Y& Z+ }3 x; k' T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ Y3 R+ |5 E/ B' z
Chương 100: Giấc mơ trở thành sự thực
©2019 Kites.vn | All rights reserved' a- _4 {/ U1 V5 u
' m: B+ M! o: u) Z( d2 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 101: Ba ngày hai đêm
©2019 Kites.vn | All rights reserved- E" v+ Y/ G% H+ O# I
# M+ D8 p' a* u3 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 102: Chí ở bốn phương
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ j/ n4 P$ M0 ?
* ~' X7 s$ l8 b- f' v1 z" K. I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 103: Thí sinh lớn tuổi
* J, c3 X( y4 ]( |" G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 m% P1 i! i+ @. h$ hAll rights reserved
Chương 104: Tin thắng trận đầu
* \* U. k2 q8 p: f9 b$ J©2019 Kites.vn | All rights reserved
" J7 r, D! p6 J, Q9 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 105: Gia đình nhà họ Cố
5 I" ^# ~* ~. l/ @+ _0 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / a7 _& f* Z$ i' ^/ LAll rights reserved
Chương 106: Cuộc chiến thi đại học lần thứ hai
©2019 Kites.vn | All rights reserved# J8 Q" i4 T- t7 N4 X9 a: ?  D. M
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 X  I6 g* a4 k* v- v5 T
Chương 107: Tấm lòng như biển cả
+ G5 @# R" e5 r: ?+ M  u5 ^7 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! D0 ?$ F+ f' C; \
Chương 108: Cùng phe
: t9 b( F7 E- b( |- N+ k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 B3 n9 C) B2 y1 S$ J1 @5 L9 T
Chương 109: Thiệp đỏ
©2019 Kites.vn | ' T+ M- n. B* a' ^1 C  @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- ~  ?4 S# e! i) E* N9 z& e) J9 ~' D
Chương 110: Đám cưới Phần 1 | Phần 2
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 R( l) K  p! e2 R6 K; Q
©2019 Kites.vn | , P) o' T' J+ vAll rights reserved
Chương 111: Tôi là cậu P.1 | P.2
0 ?; Y9 ]9 b& D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, N. G. {( V  W* Y- x* X" }, q3 V
Chương 112: Mãi mãi bên nhau
©2019 Kites.vn | 5 F1 q7 q  K* Z0 \  sAll rights reserved

©2019 Kites.vn | - Y) k  N$ B& z9 F" Y% @% KAll rights reserved
0 u/ _; |- T% l4 |©2019 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
kymus + 5 Bài viết hữu ích
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2017 21:12:26 | Xem tất
Ủng hộ hố mới nào
©2019 Kites.vn | 0 F5 T; W. k4 e2 ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' R: I, |) ]2 k- e# [2 e8 C. B- I+ rAll rights reserved
Tung bông
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2017 21:22:43 | Xem tất
Ah, bao lâu rồi mới tìm được cảm giác giọng văn đúng như ly trà mà mình yêu thích. Nhẹ nhàng, nhưng luôn làm người ta đọc nữa, đọc mãi, đọc trong ngày mưa tâm trạng càng êm ả.
©2019 Kites.vn | / j) C6 `$ q, @0 Q5 g- [All rights reserved
+ ]- ]+ K9 a5 b! D4 q' ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vì thích những giọng văn như vậy quá nhiều mà những tác giả này truyện (thật là) hợp thị hiếu của các bạn trẻ bây giờ lại không có nhiều nên lúc từng làm editor cũng khá đắn đo. Xét về độ thích của mình thì miễn chê nhưng cứ lo không hạp độc giả, lại thêm tính cũng hơi hám fame, thích được nhiều bạn đọc truyện edit của mình nên cũng từng sinh ra tâm lý có nên đem về edit/ dịch như bạn.
% N4 I& q& L2 B# Q/ p* O©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 p6 Q) F  p, m& p) [. k) P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mình cảm nhận mình sẽ thích bộ này lắm, bạn cố gắng nhé.

Bình luận

Thật là tâm đắc với ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn dịch giả rất nhiều.  Đăng lúc 24-11-2017 10:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2017 06:42:14 | Xem tất
Chúc mừng hố mới của chủ nhà. Hy vọng là một truyện hay và sâu lắng. Tuy nhiên mình không thấy có văn án nhỉ??? Cảm ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2017 12:23:24 | Xem tất
tâm trạng của em đang xuống dốc nên em muốn đọc truyện không có cao trào T^T em nhảy hố đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2017 14:19:53 Từ di động | Xem tất
ù ôi, em cũng đọc nhiều truyện k có cao trào rồi, nó cũng nhẹ nhàng, bình dị lắm vậy mà em lại rất thích thể loại đó đấy. Cần chi phải đọc ngược sống ngược chết chi rồi đăm ra lại day dứt (mị nè).  Thích đọc nhẹ nhàng là đc rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2017 21:05:17 | Xem tất
Chương 1: Thanh mai trúc mã
©2019 Kites.vn | All rights reserved- l" H. O% z$ M9 c7 _' m
) k5 I  e6 P/ K+ t! B, ^; F% ?4 f) I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cũng có một hôm tuyết rơi như thế này trong ký ức. Đó là mùa đông năm 1995, tuyết rơi cực kỳ, cực kỳ lớn. Bản tin thời sự trên tivi nói rằng thành phố E đang trải qua đợt tuyết rơi lớn nhất trong vòng 30 năm, nhắc nhở nhân dân thành phố phải chú ý an toàn, cẩn thận khi ra khỏi nhà.
9 [* r5 }3 o, h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 F2 L, [" w& g1 R9 MAll rights reserved
Sáng hôm đó, cô bé Bàng Sảnh mới mười tuổi nằm ườn trong chăn ấm không chịu dậy, mẹ cô là chị Kim Ái Hoa đã gọi rất nhiều lần nhưng đều bị con gái coi như không nghe thấy. Thấy bữa sáng sắp nguội lạnh, Kim Ái Hoa bực dọc xông vào phòng giật phắt chăn của Bàng Sảnh ra khiến đôi chân trần của cô bé đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh. Bị cóng, cô bé nhảy lên như một con châu chấu.
©2019 Kites.vn | 3 t1 M; s# u& G9 e& j: w& S1 `" XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 t/ p7 o! e, P$ b" H7 W' O
“Lạnh chết mất! Lạnh chết mất!”
©2019 Kites.vn | + c* S0 E# }- u9 ~: h. tAll rights reserved
& g( z2 k8 A0 w* w0 ^: u' t2 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Kim Ái Hoa vẫn chưa thôi, chị kéo xoẹt rèm cửa trong phòng con gái rồi nói: “Mày xem thời tiết hôm nay đi, nếu còn không chịu dậy thì cả mày lẫn Minh Tịch đều sẽ muộn học!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" h+ G8 s  Q5 M9 Y
©2019 Kites.vn | 1 g. m/ r8 S; U5 P( R2 V$ mAll rights reserved
Mắt Bàng Sảnh sáng ngời. Bất chấp cái lạnh, cô lập tức bổ nhào đến bên cửa sổ. Thấy bông tuyết to như lông ngỗng ngoài trời, cô bé vui vẻ mở to mắt nhìn: “Ui chao! Tuyết rơi rồi! Bông tuyết to thế!”
- E$ @( t( w8 u1 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 t) Y1 m( ^! P9 d) u" `3 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ăn sáng xong, Bàng Sảnh ra khỏi nhà nhưng không đi xuống mà đến gõ cửa nhà số 502 đối diện.
' A7 k3 |( O  l6 D6 W% Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
% ~4 g3 K, o3 z" ]1 i" y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mới gõ hai cái cửa đã mở, đằng sau cánh cửa là quả đầu rậm rạp, lông mày chau lại, vẻ mặt không vui: “Em càng ngày càng lề mề, hôm nay đường trơn khó đi lắm! Về sau nếu còn muộn thế này nữa, anh không chờ em nữa đâu!”
. f! Q: I3 A1 g0 c, h©2019 Kites.vn | All rights reserved
( z# O" A2 T- E/ Q  W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bàng Sảnh mím môi nhìn cậu ngồi trên ghế xỏ giày. Theo dõi một lúc, cô bĩu môi: “Anh đi giày chậm thế mà còn dám nói em hả?!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 F  h# U, Z* N/ @# `" D+ O
©2019 Kites.vn | All rights reserved& y. n  G9 G6 o  d9 f3 u) m
Cậu bé ngước lên nhìn cô, chỉ mím môi chứ không nói gì, sau đó tiếp tục cúi xuống tập tâm xỏ giày.
©2019 Kites.vn | ( q$ y+ R+ p# ?7 y0 _( c- _9 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ h7 p0 [% M; E, x. {1 n/ [
Bàng Sảnh bĩu môi rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giúp cậu nhét chân vào miệng đôi giày vải mà vừa nãy cậu nhét mãi không được.
©2019 Kites.vn | ) W6 H8 J6 n1 d6 I4 KAll rights reserved
& w6 _4 q1 o( g# h$ I5 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Được chưa?” Cô hỏi.
' D% K. t, @/ E1 q7 y. t/ @- G1 A9 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
" i( [9 v9 s& A! @0 h0 Z( r©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Rồi.” Cậu bé gật đầu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 t( y1 \7 [9 |' \6 r+ H* j1 n
©2019 Kites.vn | $ F7 \$ C, r$ M! |4 \# Z5 CAll rights reserved
Cậu bé đứng dậy, Bàng Sảnh cầm cặp sách rồi giúp cậu đeo lên vai. Mẹ Cố Minh Tịch là Lý Hàm đi từ trong bếp ra, mỉm cười với Bàng Sảnh rồi bảo con trai: “Minh Tịch, hôm nay tuyết rơi dày lắm, đường trơn, để mẹ đưa hai đứa đi học nhé?”
©2019 Kites.vn | % Y/ g# ~4 m$ s3 r& bAll rights reserved
9 J/ y. {5 M! k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cậu bé 11 tuổi Cố Minh Tịch lắc đầu: “Con tự đi được, đi chậm là được thôi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" x4 G. W. V* }7 K0 m
©2019 Kites.vn | All rights reserved! z3 W0 _0 R9 m* |! p
Nhìn hạt tuyết đang bay lượn ngoài cửa sổ, Lý Hàm không khỏi lo lắng. Cố Minh Tịch thì lại tỏ vẻ chẳng hề gì, nói: “Mẹ mặc áo mưa cho con đi.”
©2019 Kites.vn | 8 a& b( [! `- o/ d* GAll rights reserved
1 u  w: S0 o; F1 A8 Z1 c. E1 i1 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lý Hàm cầm khăn len và mũi len tới, đội lên cho con thật cẩn thận rồi mới mặc áo mưa cho Cố Minh Tịch. Sợ mũ của áo mưa sụp xuống che mất tầm mắt con trai, chị còn kẹp một cái cặp cố định cổ áo mưa lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! H9 W7 r3 }4 P6 s$ I
©2019 Kites.vn | # E0 _" q8 a; {, PAll rights reserved
“Sảnh Sảnh đi chậm thôi nhé, nhớ để ý Minh Tịch.” Lý Hàm dặn dò Bàng Sảnh bằng giọng lo âu. Bàng Sảnh gật đầu mấy cái liền, “Bác ơi, cháu biết rồi mà.”
+ k/ |; \, k& j4 @+ o& T- }  X0 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 ^# y% Z) w; J+ j% L1 r0 {8 [All rights reserved
Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, hai đứa trẻ liền ra khỏi nhà. Chúng đi từng bước xuống sân, Lý Hàm đứng ở cửa gọi với theo: “Minh Tịch! Chú ý an toàn nhé!”
©2019 Kites.vn | 2 h  f0 J% H( d# L' sAll rights reserved
% A5 [! |, T3 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Con biết rồi…” Chất giọng trong trẻo của cậu bé vọng lại từ hành lang, niềm vui thấp thoáng trong giọng nói.
©2019 Kites.vn | + p* Y, L$ }1 y7 ]+ t2 TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # o& Q+ I/ b# OAll rights reserved
Ra khỏi mái hiên, Bàng Sảnh căng ô, reo lên rồi lao vào màn tuyết. Cô bé mặc áo phao màu đỏ, bên trong còn mặc một chiếc áo len, một chiếc gile len, một cái áo bông dày như của bà già, cộng thêm một chiếc áo len dệt sợi thô, người bị quấn tròn như quả bóng, còn mũ, khăn quàng và găng tay nên hoàn toàn không thấy lạnh chút nào.
( n' j2 w4 T& b* E6 e1 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 @1 Z0 w3 O7 E8 k1 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Úi, mặt đất trơn thật đấy!” Bàng Sảnh chưa gặp trận tuyết nào lớn như vậy nên hết sức phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng vì gió lạnh thổi qua. Cô bé còn tìm riêng mấy chỗ mặt đất bị kết băng, reo lên một tiếng rồi lướt qua, vui như chơi trượt tuyết.
9 \  D# P/ }: t$ J0 k1 k/ e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, b7 d) W, u2 f& Q2 q( w
Cố Minh Tịch thận trọng đi bên cạnh cô bé. Cậu mặc áo mưa xanh lá cây, áo mưa dài trùm qua cả đầu gối, đằng sau thì phồng lên vì cặp sách khiến cậu trông chẳng khác gì một chiếc bánh chưng khổng lồ. Cậu luôn miệng nhắc nhở Bàng Sảnh, “Em cẩn thận một tí đi, đừng đi trên mặt tuyết như thế!”
©2019 Kites.vn | ; S; s3 [0 H4 [  @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ `' e* G# e6 m' `" k: {
“Biết rồi, anh lắm chuyện quá!” Bàng Sảnh trượt băng một lúc rồi lại giơ tay hứng tuyết, sau đó còn ấn tay lên lớp tuyết dày trên lùm cây bên đường. Những hạt tuyết sạch sẽ mềm mại này khiến cô cởi bỏ găng tay, liên tục ấn tay lên những nơi đóng băng dày, tay phải chẳng mấy chốc đã lạnh buốt đến đỏ bừng.
©2019 Kites.vn | / K2 y( M* X( ~0 ~0 r4 ]8 JAll rights reserved
1 u$ L; q: F. s1 \, O, i+ P% u©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đừng nghịch nữa.” Lúc đầu Cố Minh Tịch còn đợi nhưng thấy cô chơi mãi không chán thì không thể không giục giã: “Đi nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi!”
©2019 Kites.vn | 5 I. O2 D# u8 `& A4 E, }3 h+ R+ y% oAll rights reserved
6 f% T  O8 c5 M6 p3 R' t©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Chơi thêm một lúc nữa thôi mà.” Bàng Sảnh đâu phải đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời. Tay cô bưng một nắm tuyết tơi xốp, càng nhìn càng thấy giống kem, không kiềm chế được bèn ăn một miếng, sau đó người cô rung lên rất mạnh: “Lạnh quá thể! Chẳng có vị gì!”
©2019 Kites.vn | 4 |4 R+ r* i( Q! F, q5 _All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 g( F' y# U& t- n, D
Cố Minh Tịch hết nói nổi, “Dĩ nhiên là không có vị gì rồi, em tưởng nó ngọt hay sao?”
©2019 Kites.vn | ) Y9 v! d) Y1 J( q8 D6 M! a% f. E( ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! o* }! V4 F* X8 v* x" X
Bàng Sảnh quay lại nhìn rồi bất ngờ ném nắm tuyết trên tay về phía cậu, “pặc” một tiếng, nắm tuyết hạ cánh trên phần ngực áo mưa của Cố Minh Tịch.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 S9 l8 N1 f+ g
©2019 Kites.vn | 3 O( Z: q+ w0 A$ ~All rights reserved
“Này!” Cố Minh Tịch vội lùi lại phía sau. Dưới chiếc mũ mưa bị kẹp quá chặt là gương mặt nhỏ nhắn của cậu, dưới cằm còn có thêm một chiếc cặp trông rất buồn cười. Hạt tuyết bay lượn dính vào lông mày và lông mi cậu rồi lập tức bị tan ra bởi nhiệt độ cơ thể. Mắt cậu trong veo không thấy đáy, trong đó thấp thoảng vẻ không vui, miệng cũng trễ xuống. Nhưng Bàng Sảnh đâu có sợ cậu nổi giận, cô bật cười khúc khích, phủi tuyết trên bàn tay rồi bất ngờ đặt bàn tay lạnh như băng của mình lên mặt Cố Minh Tịch.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ r" N1 n$ w6 [0 R8 ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 Z# t" u$ X0 `- V, O
“Bàng Sảnh!” Cậu bé ngoảnh đầu tránh cô, thở hổn hển chạy sang chỗ khác nhưng không ngờ dưới chân là lớp tuyết đã đóng băng, cơ thể cậu trượt đi một cái trong khi Bàng Sảnh thì không kịp giữ lại, thế là cậu ngã sóng xoài xuống đất.
©2019 Kites.vn |   w0 n. o0 J/ b1 @All rights reserved
# l! U: O+ `* k0 U$ o8 [+ S8 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 N0 x# A, Y7 k* d©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 g5 a3 Y' E  F: u" g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sự việc này khiến Bàng Sảnh không cười nổi, liền vội vàng quẳng ô đi rồi đỡ Cố Minh Tịch dậy. Cô không dám giải thích mà chỉ nhìn cậu với vẻ bất an rồi giúp cậu chỉnh lại áo mưa. Sau khi đứng dậy, Cố Minh Tịch đi hai bước tại chỗ, quay lại thấy vẻ mặt ấm ức và sợ sệt của Bàng Sảnh thì nghiêm túc nói: “Được rồi, anh sẽ không nói gì với mẹ đâu.”
2 x5 _  d4 k$ t; Z5 b  G©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 ]( Y; d9 m; Y# B- W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bàng Sảnh liền nhoẻn miệng cười như thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi: “Anh ngã có đau không?”
©2019 Kites.vn | & r+ t+ ~' u- ^( O' b  k/ aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 x3 C4 c( Y% B# S9 f
“Em nói xem.” Cố Minh Tịch trừng mắt với cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' t* ^2 B) D. _" z
( M$ o1 ?3 T8 q4 I* P5 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Bị đau ở đâu?” Cô vừa nhìn vẻ thăm dò từ trên xuống dưới vừa phủi sạch tuyết bám trên áo mưa cậu sau cú ngã. Bị cô nhìn đến đỏ cả mặt, Cố Minh Tịch cứng nhắc nói: “Không đau. Mau đi thôi, hôm nay bị muộn chắc rồi!”
©2019 Kites.vn | ; K: }: H& ~, j% n2 X& H6 B+ xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + e, a  c( ^6 x# YAll rights reserved
“Vâng.” Bàng Sảnh đeo găng tay, không dám ham chơi nữa mà ngoan ngoãn gật đầu.
! Z6 \7 ?; ~' h, ?; Z2 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 e: G5 i& S9 @% }: n% h0 [1 A+ X7 n  \
Gió lạnh rít gào, cả thành phố là một màu trắng xóa, người đi đường dù là đạp xe hay đi bộ đều hết sức cẩn trọng. Hai đứa trẻ nhỏ bé lẫn trong dòng người ra đường buổi sáng, tuyết bay đầy trời, liêu xiêu đi đến trường.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 D/ y2 z/ Y! Q9 \
©2019 Kites.vn | . N; _- d3 u+ HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( @; F  K" h& Q* C9 ?" L
©2019 Kites.vn | All rights reserved% [; y- R$ z: r3 X1 l% S2 S4 C8 Z
Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đều là học sinh lớp 5 của trường Tiểu học Cầu Tri khu Nam Lâm, thành phố E. Hai đứa trẻ học cùng khối, cùng lớp và ngồi cùng bàn. Không chỉ có vậy, bố mẹ chúng vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè có quan hệ rất tốt với nhau, hai nhà là hàng xóm ở đối diện nhau, vì thế Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch là thanh mai trúc mã chính hiệu, là bạn bè cùng lớn lên từ bé.
©2019 Kites.vn | + y4 d' Q* }6 z8 G7 Z# c. y: \9 QAll rights reserved
+ {. T8 }8 F4 l: d, w0 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thập niên 80 của thế kỷ trước, công nhân nhà máy rất được hâm mộ, công ăn việc làm ổn định, không chỉ dễ tìm người yêu mà còn được hưởng phúc lợi chia nhà. Vợ chồng Bàng Thủy Sinh – Kim Ái Hoa và vợ chồng Cố Quốc Tường – Lý Hàm đều là công nhân viên của công ty kim khí của thành phố E. Bàng Thủy Sinh là thợ hàn, Kim Ái Hoa là nhân viên tài vụ, Lý Hàm là nhân viên thống kê còn Cố Quốc Tường là một trong số rất ít người có bằng đại học trong xưởng, làm kỹ thuật viên.
©2019 Kites.vn | - c3 m1 ?) ]$ @0 Y: B; SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 H! F; N9 w# K9 X" N$ v: a2 K
Bàng Thủy Sinh và Cố Quốc Tường là hàng xóm, lớn lên với nhau từ bé, thân nhau như anh em ruột. Hai người kết hôn cùng một năm, đúng lúc được hưởng phúc lợi chia phòng của nhà máy. Theo điều kiện, Cố Quốc Tường được phân một căn hộ có ba phòng còn vợ chồng Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa tuy cũng là công nhân viên nhưng lại chỉ được phân căn hộ hai phòng. Sau này, vì Cố Quốc Tường có quan hệ tốt với lãnh đạo nhà máy, suy nghĩ linh hoạt và dẻo miệng nên đã tranh thủ xin được cho Bàng Thủy Sinh căn hộ ba phòng. Chuyện này khiến vợ chồng Bàng Thủy Sinh vô cùng cảm kích, ghi tạc ân tình này trong tận đáy lòng.
©2019 Kites.vn | 2 R6 G( t3 g* @0 c) nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 w# u8 z1 K3 zAll rights reserved
Tổng cộng nhà máy xây bốn khu nhà nằm ở ngay cạnh xưởng, được xây cả tường bao xung quanh nên gọi là Đại viện Vật liệu Kim khí. Mùa đông năm trước khi Cố Minh Tịch ra đời, nhà họ Cố và nhà họ Bàng vui mừng cùng nhau dọn vào khu nhà mới xây. May mắn hơn nữa, họ được phân vào cùng một khu, là hàng xóm cùng tầng. Cả tầng năm có ba nhà, nhà họ Bàng số 501, nhà họ Cố số 502, cửa đối diện với cửa, ban công ngay bên cạnh nhau, một khi trời nắng, căn phòng hướng nam sẽ được nhuộm vàng ươm.
©2019 Kites.vn | 9 Y. N9 m8 n/ ], @+ }1 MAll rights reserved
0 G5 N. X8 J" L- U" o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khi đó Cố Quốc Tường và Bàng Thủy Sinh vẫn còn rất trẻ, họ có công ăn việc làm ổn định, gia đình êm ấm, bố mẹ khỏe mạnh, còn có cả nhà riêng mà bao người mơ ước. Mỗi ngày ra vào họ đều mỉm cười vui vẻ, giống như tất cả các cặp vợ chồng trẻ khác sống trong thành phố này, trải qua cuộc sống bình lặng và ấm áp của mình.
©2019 Kites.vn | ! o/ F( p$ p) M- h1 c  C' c9 sAll rights reserved
7 R2 v9 c/ s, Y% {6 B$ W2 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Quốc Tường và Lý Hàm có con vào mùa hè năm 1984, chính là Cố Minh Tịch. Cuối năm đó Kim Ái Hoa cũng mang thai, niềm vui của hai nhà lên đến đỉnh điểm. Nhìn bụng bầu của Kim Ái Hoa, bà nội Cố Minh Tịch mỉm cười nói: “Nếu Ái Hoa mang thai con gái thì vừa hay có thể nhận làm vợ nhỏ cho Minh Tịch nhà mình. Đây mới đúng là môn đăng hộ đối.”
9 t0 x, U. P; \( p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) L" C* ?* U/ F7 H" O) RAll rights reserved
Thế nhưng sau đó, cả gia đình họ Cố lẫn người nhà họ Bàng, thậm chí cả hàng xóm cũ, đồng nghiệp cũ trong khu tập thể kim khí đều hiểu ý không nhắc đến chuyện nhận con dâu nữa. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ nội tình khúc mắc bên trong.
1 c0 B+ l8 @9 S. N" q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # m7 F& q: H* x" K1 mAll rights reserved
Khi Bàng Sảnh và Cố Minh bước nặng bước nhẹ đến trường học thì đã muộn 20 phút. Nhưng vì tuyết rơi dày nên mới có nửa già học sinh đến lớp, Bàng Sảnh thè lưỡi thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, khi thấy Cố Minh Tịch vào cửa lớp, tảng đá trong lòng cô giáo chủ nhiệm họ Lê cũng mới được hạ xuống.
©2019 Kites.vn | 7 _: I. [: |% P- ]$ AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) ?6 r6 v- x% }8 R% f0 LAll rights reserved
Học sinh đều đang đọc bài buổi sáng, Bàng Sảnh đứng ngoài cửa lớp cởi áo mưa giúp Cố Minh Tịch rồi treo áo lên móc ở sau cánh cửa. Cô dựng ô ở góc tường rồi cùng Cố Minh Tịch đến chỗ ngồi của mình.
) Y) y( T8 T: s2 _' Z5 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   u. k6 M% k0 XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' \0 n5 e) t, \3 g2 mAll rights reserved
3 R5 f% s: g% ]: r% Y% H, {; L4 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đây là bàn học cố định duy nhất trong phòng học của lớp 5A3, nó chưa bao giờ thay đổi kể cả khi tất cả học sinh trong lớp đều được đổi chỗ. Chiếc bàn này nằm cạnh cửa sổ ở hàng cuối cùng, là chiếc bàn được ông bố Bàng Thủy Sinh của Bàng Sảnh đặt thợ mộc làm theo yêu cầu.
©2019 Kites.vn | 7 C$ ~; K. r2 S: P. oAll rights reserved
( {+ n: q% T# U/ q) D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài của chiếc bàn giống với những bàn học bình thường khác nhưng lại phân thành hai nửa, một bên cao một bên thấp. Bên cao thì cao bằng bàn học bình thường, còn bên thấp thì thấp hơn bên còn lại hơn 20cm. Thêm vào đó, tất cả các học sinh trong lớp đều ngồi trên ghế băng, chỉ có Cố Minh Tịch là ngồi ghế tựa.
# A' i' O) l6 A1 c! E©2019 Kites.vn | All rights reserved
' P' q# c2 Q2 [1 o. W5 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi hai đứa trẻ ngồi vào bàn, Bàng Sảnh cởi mũ và khăn quàng giúp Cố Minh Tịch rồi quay sang lấy sách vở và đồ dùng từ trong cặp của mình ra, không để ý đến cậu nữa. Còn Cố Minh Tịch thì tựa lưng vào ghế, tự tháo giày rồi để cả hai chân lên mặt bàn của bên bàn thấp hơn.
©2019 Kites.vn | ( N! x! A  ^; Y! r" e) W  UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% i- a# {) i, t7 N7 s$ ^) N
Cậu đi tất sọc hở ngón chân, chân trái cầm cặp, ngón chân phải thành thạo kéo khóa, lần lượt lấy sách giáo khoa cần dùng và hộp bút ra khỏi cặp.
6 |& E8 p2 h; r©2019 Kites.vn | All rights reserved
) K/ ?4 B& d4 O; R( C3 ^% j* {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Những bạn học khác trong lớp đều không đặc biệt chú ý đến cậu, người thì đọc bài, người thì viết chính tả, cô Lê đứng trên bục giảng theo dõi học sinh, không quan tâm quá nhiều đến cậu.
©2019 Kites.vn | 4 N& ~9 B! R5 |( \  x' C/ h9 \0 JAll rights reserved
9 S3 j$ G6 R3 e. i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Minh Tịch cụp mắt lại, dáng vẻ rất bình thản, thỉnh thoảng thì thầm mấy câu với Bàng Sảnh.
2 S3 {" O% R8 Q0 U: u1 l, L8 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 W( I( }% B0 d. f. F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bàng Sảnh vừa sửa lại bài tập sắp phải nộp vừa câu được câu không trả lời cậu, mọi thứ đều có vẻ như rất bình thường.
©2019 Kites.vn | & S, s5 A4 j) R; O  d4 T9 mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! [# Q6 z& z4 n; \" ]" \- V6 g
Ngoại trừ một hình ảnh: dưới đôi vai gầy teo nhỏ bé của Cố Minh Tịch là hai bên tay áo trống không lặng lẽ rủ xuống.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 k9 c$ ^) }# R* \9 a3 G
, J8 X$ A' [/ V1 S: j! I* Y6 A©2019 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2017 12:52:58 | Xem tất
Cố Minh Tịch không có tay? Là em hiểu sai ý phải không ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2017 22:16:11 | Xem tất
Chương 2: Cô nàng bốn cân rưỡi
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 _+ p' ~. h0 W
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ Z  Q; s6 k+ _, [
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Bàng Sảnh cũng không ngồi yên được nữa. Vương Đình Đình quay lại gọi cô: “Cua ơi Cua! Ra ngoài nghịch tuyết đi!”
: h+ h' t/ J0 D: u  X3 `& n+ i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 k# w7 _" C: d! u2 W: K& R1 F
“Cua” là biệt danh của Bàng Sảnh. Tất cả mọi người trong lớp ngoài Cố Minh Tịch đều gọi cô như vậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  `6 a, p' i3 v  J' k* c$ S
©2019 Kites.vn | + ?7 n5 }0 E3 X0 |. vAll rights reserved
Vậy Cố Minh Tịch gọi cô là gì? Gọi thẳng tên chăng?
©2019 Kites.vn | All rights reserved, X# L/ a! ~& J
©2019 Kites.vn | All rights reserved) u) N: v# }4 m' a
Dĩ nhiên là không.
©2019 Kites.vn | $ ~1 Y& E4 q6 G& jAll rights reserved
* A9 v8 |0 O# u' ~1 l2 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bàng Sảnh cuống quýt đẩy sách giáo khoa ra, đứng phắt dậy chạy theo Vương Đình Đình ra cửa lớp, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, cô quay lại hỏi Cố Minh Tịch: “Anh có đi cùng không?”
% P: e4 W8 ?; Q# ~) W! z5 U: Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! e! R# C: s) `, k1 O5 k; RAll rights reserved
Cố Minh Tịch vẫn ngồi im ở bàn học, ngoảnh đầu ngoài cửa sổ rồi quay sang nhìn Bàng Sảnh, cuối cùng lắc đầu: “Anh không đi đâu.”
* L* L* X2 y! U& L0 L1 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; {0 g. ]3 J* hAll rights reserved
Bàng Sảnh nhoẻn miệng cười với cậu rồi nắm tay Vương Đình Đình chạy ra khỏi lớp học.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 E- B& N! @1 x$ e( D; P
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 d. ^' Q0 C3 P3 f* [
Tuy thành phố E thuộc miền Nam nhưng mùa đông năm nào cũng có tuyết rơi, nhưng nhiều khi chỉ là những trận tuyết nhỏ, chỉ rơi trong khoảng mấy tiếng đồng hồ làm tầng băng kết lại dưới mặt đất còn chưa dày đến vài milimet. Tuyết rơi lớn như năm nay khiến người lớn lo ngại rau củ tăng giá, đường đi trơn trượt, còn đối với trẻ con thì lại là cơ hội ngàn năm có một.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! A% G1 K+ o6 d; m& Q5 W9 ?
  a+ E1 p* h# v; v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết chỉ có mười phút vậy mà gần như toàn bộ học sinh trong trường đều ùa ra sân thể dục, đuổi bắt, đánh lộn, cười nói rôm rả, người thì đắp tuyết, người thì ném tuyết. Bàng Sảnh dẫn theo nhóm con gái chiến đấu với tụi con trai, trái cầu tuyết bay qua bay lại, quần áo và đôi bàn tay của tất cả lũ trẻ đều ướt nhẹp nhưng không ai bận tâm.
! B0 M, b( A0 x% V. d) Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 o8 [2 _  w% @7 b) @$ w4 ?3 T* r- p
Cố Minh Tịch vẫn đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân thể dục bên dưới. Bất giác cậu sẽ kiếm tìm bóng dáng các bạn cùng lớp của mình trong đám trẻ con đông đúc, rồi dễ dàng tìm ra Bàng Sảnh giữa đám người.
0 f1 B% M* X7 ~% Y( R3 y; |; Z0 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - L2 G) ]9 s$ g' p. c0 e- nAll rights reserved
Cô mặc bộ đồ màu đỏ bắt mắt, chạy nhảy trông thật hoạt bát. Cách xa thế mà Cố Minh Tinh gần như vẫn có thể nghe thấy thấy tiếng cười giòn giã của Bàng Sảnh.
9 [4 w$ l* c( `4 I1 L0 k, G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: {: @* ]/ h1 C4 }, n
Sắp đến tiết học kế tiếp, lũ trẻ lưu luyến quay về lớp.
0 K/ c% s6 B+ T©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 u; z7 a* N& @/ o% g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bàng Sảnh ngồi xuống cạnh Cố Minh Tịch trong tiếng thở hổn hển và mái tóc ướt nhẹp, khuôn mặt đỏ bừng thấp thoáng vẻ lém lỉnh. Cố Minh Tịch hỏi: “Vui không?”
©2019 Kites.vn | 2 p% ^$ M  |$ W8 C4 S4 _  ~" NAll rights reserved
4 n6 d2 s  H. e' S% G' N, U" \©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Không, tuyết bẩn, đen sì.” Bàng Sảnh chớp mắt nói: “Em muốn đắp người tuyết nhưng chẳng có tuyết gì cả, bị người khác chơi hết rồi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; W- s0 ^+ j% t, Z' L* e
©2019 Kites.vn | All rights reserved- t! J3 ^9 B8 ?! o. Q
“Ừm.” Thấy Bàng Sảnh cắm cúi bí mật làm gì đó, Cố Minh Tịch tò mò ngó sang hỏi: “Em làm gì đó?”
©2019 Kites.vn | . E# L- e# M6 D1 {* o% RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 K6 d' ]+ f0 O. u. G% w
Tranh thủ giây phút giáo viên dạy môn tiếp theo bước vào lớp, Bàng Sảnh bất ngờ giơ tay lên cao ném quả cầu tuyết giấu trong tay về phía Cố Minh Tịch.
©2019 Kites.vn | ; n* L+ x' u% B) U; NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! f8 w- n+ |2 ]7 G# D! oAll rights reserved
Cố Minh Tịch nào kịp tránh, thế là quả cầu tuyết rơi thẳng vào giữa trán, không chệch một ly.
©2019 Kites.vn | 1 P) N/ I6 E+ m. D/ h( L& c, LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - V/ `$ H( ]# AAll rights reserved
Cơ thể cậu chuyển động, bàn chân trần chạm xuống nền nhà, ngay cả ghế ngồi cũng bị va đổ kêu loảng xoảng. Giáo viên đứng trên bục giảng bị giật mình, tụi học sinh thì nhất loạt quay đầu lại, nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên.
. g  N# g5 k" e/ F/ [©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 i6 }+ z# y; z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bàng Sảnh che miệng bò ra mặt bàn mà cười, Cố Minh Tịch thì đứng bên cạnh bàn học, sau một thoáng xuất thần với gương mặt không thể hiện cảm xúc, cậu dùng chân dựng ghế lên rồi bình tĩnh ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.
©2019 Kites.vn | * x1 T8 v' x) B+ EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& N5 T2 l$ R5 I7 N( a/ k5 R
Những người khác quay lên, giáo viên cũng chuẩn bị bắt đầu bài học.
©2019 Kites.vn | 9 w1 S& B- L& u. u9 C6 B5 pAll rights reserved
* a3 `, y* A( X7 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trán Cố Minh Tịch hình như vẫn còn dính vụn tuyết, nước lạnh sau khi tuyết tan chảy xuống theo cặp má nhưng cậu không lấy làm bận tâm, chỉ khom lưng xuống mở sách bằng chân, còn chân phải thì kẹp bút.
& ^: Q8 x6 P/ ?) j0 U9 U3 z6 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
& C6 ]2 P& j5 z7 h( x3 a& Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lát sau, tay áo bị Bàng Sảnh ngồi cạnh giật khẽ nhưng cậu làm lơ. Bàng Sảnh bèn chuyển sang dùng bút chọc vào eo, vào lưng cậu, thậm chí chọc vào cả đùi trái cậu, Cố Minh Tịch lắc người nhưng không tránh được bèn quay sang lườm cô một cái, khẽ nói: “Đừng nghịch nữa.”
©2019 Kites.vn | ( b  P: x. [! x0 E9 BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% {# z6 W5 h  N& n/ M
Bàng Sảnh mím môi, xấu hổ thu bút lại rồi lẩm bẩm: “Đồ hẹp hòi!”
©2019 Kites.vn | . X; O* `' l4 C9 a8 k& X+ SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 O+ @- F- X1 [1 T3 r
Lúc tan học thì tuyết đã ngừng rơi, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng đi về nhà.
©2019 Kites.vn | ) \7 O4 P- I5 H& qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 d5 x" `( @  r' aAll rights reserved
Đi qua cổng chính của nhà máy công ty kim khí, Cố Minh Tịch nhanh mắt trông thấy một lớp tuyết đọng dày vẫn còn nguyên vẹn gần khu vực trồng cây xanh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" {. w% E4 y5 j* n/ O5 L
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ~% J8 r4 p) N; V
Cậu gọi Bàng Sảnh đang liêu xiêu đi đằng trước lại, nói: “Em bảo muốn đắp người tuyết đúng không, tuyết ở đây đủ đắp một người tuyết nè.”
©2019 Kites.vn | 3 |( C# q2 N6 [3 h: zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" [) h1 }! ^, T* {
Bàng Sảnh quay lại nhìn một lát rồi đáp: “Thôi, có mình em chơi chán lắm.”
8 ]8 N) N3 w' y& S+ K# _/ V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / Z, l: ~. `# UAll rights reserved
Cố Minh Tịch tỏ vẻ không vui: “Chẳng lẽ anh không phải là người?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& F0 S# S3 h7 ^  h+ e
©2019 Kites.vn | ' a- [1 A8 H4 r4 c$ [( L, [All rights reserved
Xưa nay Bàng Sảnh không bao giờ biết dè dặt trước mặt cậu: “Nhưng anh làm gì có tay, sao mà đắp được?”
4 _: |# r- q0 Z% C" F! w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 ^8 b  s- M1 O1 B9 k& p
Cố Minh Tịch ấm ức nói: “Đắp bằng chân cũng được mà.”
©2019 Kites.vn | 2 t# i0 S6 a6 D% C. [All rights reserved
/ K3 c2 Q- q' N( b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nói đoạn, cậu đã bước chân đi về phía khu vực trồng cây xanh đó.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 H. f0 ~! p% ?+ M9 i: {) ?  I
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 a- D6 {2 k3 I+ N+ J$ G8 L8 Y
Cậu mặc áo khoác bông màu nâu xám, đeo cặp sách trên lưng, hai ống tay áo bằng bông dày trống không lắc qua lắc lại theo chuyển động cơ thể. Bàng Sảnh đứng sau thẫn thờ nhìn cậu rồi bất ngờ bị Cố Minh Tịch ngoái lại gọi to: “Qua đây đi béo ú, rốt cuộc em có muốn đắp không hả?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, t" B8 O( K! a( j' q7 q" `
©2019 Kites.vn | $ G9 R, s8 b+ LAll rights reserved
Bàng Sảnh nổi cơn tam bành ngay tức khắc, dậm chân nói: “Đã bảo không được gọi em là béo ú rồi mà!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- Q9 }$ b+ A2 G5 S
" J9 F7 l& e& N) f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Minh Tịch nhếch miệng nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, đáp trả: “Anh cứ gọi đấy! Béo ú, béo ú, béo ú…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 V% D% }* ?( x8 W! ?8 B0 L
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 X( R) l% m* W" t& y8 v5 ?% V
Bàng Sảnh chán nản đuổi theo làm bộ muốn đánh cậu, Cố Minh Tịch quay đầu chạy thục mạng, khi chạy, hai bên tay áo trống không của cậu càng phấp phới mạnh hơn, trông hệt như đôi cánh bé nhỏ. Lúc hai đứa trẻ chạy đến bên đụn tuyết, Bàng Sảnh đưa tay túm lấy cặp sách của Cố Minh Tịch làm cậu chao đảo rồi ngã sóng xoài xuống mặt đất phủ đầy tuyết.
, P. q/ m( _4 N4 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   W& t% w: k, jAll rights reserved
Cậu ngã ngửa, cơ thể lún sâu trong lớp tuyết, hương vị đặc trưng của mùa đông quanh quẩn bên mũi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần gấp gáp. Bàng Sảnh ném hai chiếc cặp sách sang một bên, hai tay vỗ vào nhau, một chân gác lên bồn hoa, đứng từ trên cao nói với Cố Minh Tịch, ra dáng chẳng khác gì tác phong của một bậc Nữ Vương: “Bây giờ em không còn béo nữa rồi! Từ sau anh không được phép gọi em là béo ú nữa!”
©2019 Kites.vn | # ]. p( i2 @- p: Y1 {All rights reserved
* H5 C. A# G- H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Minh Tịch nhoẻn miệng cười, đôi mắt trong trẻo ngời sáng, biếng nhác lên tiếng: “Ai bảo em họ Bàng, hay là từ giờ trở đi anh gọi em là Bàng Bàng(1)?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved) U6 v0 N9 |1 l6 V+ G
©2019 Kites.vn | All rights reserved  Z; D: n: z0 y! G; K, f
(1) Bàng Bàng trong tiếng Trung đồng âm với Béo ú.
! i  G' w& f0 ]4 h" n©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 ~# W2 i( K% m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chính xác, trước đây Bàng Sảnh rất “có da có thịt”.
©2019 Kites.vn | / E' B# ~0 T1 D7 ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) n& Z3 m$ u8 f  p" GAll rights reserved
Còn Cố Minh Tịch, trước khi lên sáu, cũng là một cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh.
' a" l2 e6 q, V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 {% b; ?% A# ]All rights reserved
Không những khỏe mạnh, cậu còn thông minh, ưa nhìn, hoạt bát, là một đứa trẻ rất được lòng người lớn.
©2019 Kites.vn | : N# g: R+ p1 s. qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 S, `, J- l6 f( UAll rights reserved
Điều này hoàn toàn trái ngược với Bàng Sảnh.
1 m9 ~2 Q5 V. J" H8 \0 v- m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . q+ _7 E. }, B8 i8 p4 AAll rights reserved
Một buổi chiều tháng tám năm 1985, thời tiết vô cùng nóng nực, tại bệnh viện phụ sản thành phố E, sau khi chịu đựng cơn đau bụng hành hạ suốt một ngày một đêm mà vẫn không thể cho đứa trẻ ra đời một cách tự nhiên, cuối cùng Kim Ái Hoa được chuyển vào phòng phẫu thuật, bắt buộc phải sinh mổ.
©2019 Kites.vn | 1 K; Z% y+ O4 iAll rights reserved
$ C6 P6 l, R+ O) }0 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lần đầu tiên nhìn thấy con gái, Bàng Thủy Sinh không khỏi bị sốc, con gái anh  mũm mĩm hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, tóc vừa đen vừa dày, gương mặt tròn trịa đỏ phừng phừng, da căng bóng không một nếp nhăn. Cô bé cao 51 cm, nặng 4,6 kg, là đứa bé giành giải nhất tháng của bệnh viện phụ sản, được ca tụng là “bé gái bốn cân rưỡi”.
©2019 Kites.vn | % P) ^) g% r# D; p9 Q: Q. ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& o- d3 O( E  L9 M% I0 k+ B
Cố Quốc Tường cùng vợ con đến bệnh viện đúng lúc Bàng Thủy Sinh đang đi dạo bộ trên hành lang cùng cô con gái bốn cân rưỡi trên tay. Thấy đứa trẻ mũm mĩm trong lòng Bàng Thủy Sinh, Lý Hàm cười híp cả mắt, trêu cậu con trai vừa tròn một tuổi trên tay mình: “Minh Tịch, Minh Tịch, vợ con đây nè.”
9 [( O8 d9 [2 P1 Z3 ^: ?" o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ d( W8 V9 z! z3 D& l' ?! J
Đôi mắt to tròn của Cố Minh Tịch rực sáng, nhìn đứa trẻ sơ sinh mập mạp còn đang quấn tã như một món đồ chơi thú vị. Cậu vừa cười khanh khách vừa rướn người về phía đó, đôi tay nhỏ bé cứ vẫy liên tục.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: O0 \- ]" D' C
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 ^$ ^5 m. }' t0 v, \
Bé gái bốn cân rưỡi đang ngủ say chợt hé mắt, mở to miệng ngáp một cái thật dài, hơi chun mũi lại, chân đạp một cái rồi bất ngờ khóc oe oe, tiếng khóc vang dội như lay chuyển trời đất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 o' \+ \$ Z4 j! s9 Y' d
6 r# {. D( q4 G2 T4 i& G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Minh Tịch nhìn cô bé bằng ánh mắt khó hiểu, một lát sau thì chau mày lùi vào lòng mẹ.
1 G6 U) d6 n% V8 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
% |; y* K, P/ @1 L& p8 i& \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mẹ ơi! Cô vợ này đáng sợ quá đi mất! Con trả hàng được không?
/ ~/ o4 B2 R: }2 d6 e- U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. z8 g+ }0 w5 c
>0<
©2019 Kites.vn | ; U2 R0 c7 S9 t6 |- L4 s7 oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- b% k. I8 l8 @5 ^( H, m
Bàng Thủy Sinh đặt tên cho cô bé bốn cân rưỡi nhà mình là Bàng Sảnh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% f* m" Y/ U: E" Y: l: _& Q
2 }7 C1 G2 s3 }) G# o' d5 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Anh chỉ có bằng tốt nghiệp cấp hai, trình độ văn hóa không cao, đặt tên cho con hoàn toàn chỉ là đặt bừa giống như những cái tên đi đâu cũng gặp thời đó như Trương Hồng, Trần Lan, Lý Quyên, Vương Yến… vậy. Không như cái tên mà Cố Quốc Tường và Lý Hàm đặt cho Cố Minh Tịch, vì được sinh ra vào hôm sau lễ thất tịch theo lịch âm nên tên cậu bé được đặt thêm chữ “Minh(2)” để kỷ niệm, vừa hay vừa có ý nghĩa.
©2019 Kites.vn | 2 n% ^& D/ @5 C, z& K5 d+ Y1 e; W7 M; bAll rights reserved
% A2 ]& R9 j7 z3 a6 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
(2) Chữ Minh (铭): nghĩa là ghi nhớ, khắc sâu.
0 C5 h  l: J6 m! V$ v! K% r©2019 Kites.vn | All rights reserved
# t3 l9 q3 W" O) X0 I; `+ P1 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng lớn lên trong khu tập thể công ty kim khí, mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng trở nên khăng khít, nếu một trong hai nhà có việc gấp cần ra ngoài, họ sẽ đưa con đến nhà kia nhờ chăm sóc hộ.
2 f: b* K6 J! c4 u1 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 i1 ^. Y8 d+ S, |) t8 @
Vậy nên không cần biết Cố Minh Tịch có muốn hay không, cậu vẫn phải thường xuyên sống cùng Bàng Sảnh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! f0 ]( c/ T3 @6 t, d8 N, g
) w8 q: u1 ]- s8 H' `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ăn cơm với nhau, cùng nhau vẽ vời, cùng chơi, cùng xem phim hoạt hình, thậm chí còn tắm cùng nhau.
©2019 Kites.vn | * z; i. u* U( Q2 o7 Y. F. T( UAll rights reserved
. v7 [3 P* n. Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng cho dù Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch có cùng mặc một chiếc quần, cùng ăn một bát cơm thì cũng không thể ngăn cản việc hai đứa trẻ phát triển theo hai chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Nói một cách ngắn gọn thì Cố Minh Tịch ngày càng đẹp trai còn Bàng Sảnh thì do cân nặng quá lớn mà ngày càng mập ú.
©2019 Kites.vn | * m9 f; ?* G# R+ q- j# [All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 p; L. p" V/ W* e' g
Một cô bé mới hơn ba tuổi mà đã trở thành đứa trẻ mập nhất trong khu tập thể  kim khí. Cô bé ăn nhiều kinh khủng, một bữa cơm chén được mấy cái bánh mì, lại còn rất khoái ăn thịt, trùng hợp là cô bé lại mang họ Bàng nên dần dà được mọi người trong khu tập thể đặt cho biệt danh là “Bàng béo”, Bàng béo, Bàng béo, cứ gọi mãi rồi tự nhiên trở thành “béo ú”.
©2019 Kites.vn | 1 b1 s% k: D; ?4 I. `! I& a3 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# A( H. Y6 C1 @7 u; m
Cũng chỉ có ông bà nội ngoại của Bàng Sảnh là cho rằng đây chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, người già thường có suy nghĩ trẻ con phàm ăn là tốt. Còn Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa thì buồn ra mặt, nhất là khi ngày nào cũng trông thấy cậu bé Cố Minh Tịch hơn bốn tuổi nhà đối diện.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( a% ]1 D2 e: u2 b' D, V
©2019 Kites.vn | " A* b5 x4 Z, w) L2 _1 ]8 ]All rights reserved
Cố Minh Tịch đã học lớp mẫu giáo bốn tuổi, được thừa hưởng tất cả những nét đẹp của Cố Quốc Tường và Lý Hàm nên cậu vừa đáng yêu vừa ưa nhìn. Bên cạnh đó, cậu còn được di truyền khối óc nhạy bén của Cố Quốc Tường nên tỏ ra rất nhanh trí thông minh, luôn là đứa trẻ học nhanh nhất, giỏi nhất lớp, bất kể là hát múa hay kể chuyện cổ tích.
©2019 Kites.vn | 9 x3 x- W, F; w& x$ |7 ]4 cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 m/ F; j. t3 Z$ B, x
Chẳng có ai không thích Cố Minh Tịch, cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh lễ phép, ít bày trò nghịch ngợm gây rối. Trong khu tập thể kim khí, nhắc đến con nhà Cố Quốc Tường, ai cũng khen ngợi hết lời, ai cũng bảo đứa trẻ này tương lai ắt sẽ thành tài. Nói chuyện một hồi chuyển sang con gái Bàng Thủy Sinh thì ai nấy đều lắc đầu thở dài.
©2019 Kites.vn | 8 y1 L" R5 u& l: Y4 ~" {4 oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * s* Q7 ^, H5 aAll rights reserved
Bàng Sảnh ham ăn, lười nhác, suốt ngày gây rối lại khó tính khó nết. Cơ thể mũm mĩm nên quần áo của cô bé rất khó mua, người nhà đành phải sửa quần áo cũ cho con gái mặc khiến cô bé chẳng mấy khi được mặc những bộ đồ mới trông tạm được chứ đừng nói đến váy vóc lộng lẫy. Thế là cô bé Bàng Sảnh xí gái béo tròn dần trở thành đứa trẻ cô đơn nhất trong khu.
1 W2 j5 U* o6 B/ k5 |5 {( Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 H% H: S# y: Y3 D% mAll rights reserved
Chỉ có Cố Minh Tịch chịu chơi với Bàng Sảnh.
©2019 Kites.vn | 8 g8 r& w0 B, ?/ n2 P; A- h. ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 c5 V  H+ ]" g# H2 G
Bàng Sảnh thích Cố Minh Tịch ra mặt, trẻ con mà, đứa nào chẳng thích chơi với những đứa trẻ lớn hơn mình vài tuổi, huống hồ Cố Minh Tịch còn thông minh đẹp trai như thế. Nhưng nói thật, Cố Minh Tịch thực sự không mấy thân thiết với Bàng Sảnh.
0 I. e' |- a& Q' M9 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 r, @" Y1 S) f. f2 c; Y
Lý Hàm thường nói: “Minh Tịch, Sảnh Sảnh là em gái con, con không được bắt nạt em, phải dẫn em đi chơi cùng biết chưa hả?”
©2019 Kites.vn | + S. [* D: A5 Z3 \, mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) R1 P: R5 |0 I: a. \
Cố Minh Tịch phát buồn phát phiền vì việc này, không phải cậu không muốn dẫn Bàng Sảnh đi chơi cùng mà trong khu tập thể kim khí này chẳng có đứa trẻ nào muốn chơi với Bàng Sảnh cả.
©2019 Kites.vn | # W  q$ @- B% k1 K9 h+ L  ?All rights reserved
& Z  U* n3 H( B7 z. h: n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thế là khi Cố Minh Tịch nghe lời mẹ dẫn Bàng Sảnh xuống sân chơi, tình huống thường xảy ra nhất là cậu cầm đầu đám trẻ bốn, năm tuổi chạy ầm ầm trong sân còn Bàng Sảnh thì buồn thiu ngồi trên bồn hoa đợi cậu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) M% V9 k+ v( g/ P. b1 ~: @
©2019 Kites.vn | ; A; R, b9 y8 e" d! [# f; QAll rights reserved
Cô bé lười chạy mà cũng chạy không nổi.
9 J1 t) P' k1 b; C©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 i: \/ \* ]! B3 a  r; N) J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cổng ra vào khu tập thể kim khí có một bãi đất trống, bên trái khu đất trống là một bồn hoa rộng, cạnh bồn hoa là một gốc cây long não, bên phải là nhà để xe đạp, kế bên là căn nhà nhỏ của một ông lão độc thân hơn sáu mươi tuổi. Ông lão họ Tăng, là công nhân nghỉ hưu của công ty kim khí, cả đời không lấy vợ, sau khi về hưu liền xin công ty đến làm bảo vệ cho khu tập thể.
©2019 Kites.vn |   u5 {. x8 e* C9 _' jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ a. _# g  H4 B1 E6 a! g( E% ]6 FAll rights reserved
Lão Tăng chỉ có một mình nên việc ăn uống tương đối đơn giản, trên cái bếp than ông đặt ngay trước cửa nhà là một nồi thịt kho, bên trong có chân, trứng, cánh, mề gà lẫn lộn. Một nồi đem ra nhắm với rượu cũng trụ được mấy ngày.
) i/ S% z0 i5 ]7 c9 ?) a/ H4 p1 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- R) h9 D6 g! U  E, S& J: ?6 ]) T/ ?
Mùi thịt kho bay xa theo gió, Bàng Sảnh ngồi một mình thường xuyên ngửi thấy, thế rồi một hôm không chịu được nữa, cô bé đi đến cửa nhà lão Tăng, ngó đầu nhìn vào nồi thịt kho ngon lành đang sôi sùng sục trên bếp.
$ ~# n% v6 {2 X/ h©2019 Kites.vn | All rights reserved
- S" ], p1 D8 V- B+ b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lão Tăng biết tất cả mọi người trong khu nhà nên dĩ nhiên chẳng lạ gì Bàng Sảnh. Thấy cô bé thèm chảy nước dãi, ông bèn bới trong nồi một quả trứng đưa cho cô bé, còn cẩn thận bọc thêm một lớp báo vì sợ cô nhóc bị bỏng.
©2019 Kites.vn | # `# w4 S; m  N. H7 z' p! xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - L1 v( r8 G, a( e4 CAll rights reserved
Bàng Sảnh sướng lắm, hai bàn tay mũm mĩm cầm quả trứng kho như cầm bảo bối trở lại bên bồn hoa. Quả trứng vừa nóng vừa thơm, cô bé không nỡ ăn, cứ ngồi đó thỉnh thoảng lại dùng ngón tay nhỏ bé của mình chọc vào quả trứng rồi liếm môi nuốt nước bọt vào bụng.
©2019 Kites.vn | ! H; o2 {& u" `) m# x: MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # C" E0 M) ?4 I- d0 C4 H. B9 zAll rights reserved
Hành động kỳ lạ của cô khiến hai đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi khác chú ý. Đó là Trương Giai Kỳ và Phó Lượng cũng sống ở khu nhà này, hai tên nhóc chạy đến bên cạnh Bàng Sảnh rồi lập tức nhận ra thứ cô bé đang cầm trong tay là một quả trứng gà.
©2019 Kites.vn | 2 S3 u+ e+ u- M3 S+ WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) r" T, r% L3 I" JAll rights reserved
Hai thằng bé tham ăn, Trương Giai Kỳ ngắt một bông hoa từ trong bồn hoa, đưa tới trước mặt Bàng Sảnh rồi nói: “Béo ú ơi, anh cho em cái này, em cho anh quả trứng nhé.”
$ L4 J6 W! p/ ]. y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ I8 d$ T9 m6 q- A# q1 e
Bàng Sảnh nhìn cậu nhưng không trả lời, tay cầm quả trứng chặt hơn.
. E7 |$ {3 Q4 D$ o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 W* `2 ~" \2 q6 B1 _1 rAll rights reserved
Phó Lượng đưa mặt nạ Tôn Ngộ Không của mình cho cô bé: “Cho em mượn mặt nạ của anh chơi một lúc này, em cho anh quả trứng nhé.”
©2019 Kites.vn | $ r! r2 N- }* P$ f" W# eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* @  D4 S, J$ A( a# ^! D% g* r
Bàng Sảnh liếc nhìn cậu rồi lắc đầu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: @0 v# e# {$ v# t6 l- D
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 u0 R! Q4 A; e: S! M
Dụ dỗ không thành đành phải bắt ép, Trương Giai Kỳ nói: “Con béo kia, nếu mi  không cho ta quả trứng, ta sẽ méc bố mẹ mi là mi ăn trộm trứng gà của ông Tăng!”
©2019 Kites.vn | 7 _' G+ i" W. L) ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ x3 b; h- F# c( Y7 e& V8 oAll rights reserved
Bàng Sảnh vội nói: “Em không ăn trộm!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 a9 H6 Z4 x( C" W, Z
8 e$ X6 d9 U: \! V2 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phó Lượng làm mặt hề với cô bé: “Chính mi đã ăn trộm!”
©2019 Kites.vn | # @; K' \" r! I- z0 pAll rights reserved
, U2 R8 l0 y* J; c; `+ p- l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cậu và Trương Giai Kỳ bắt đầu quay mông lại, hát to bài hát thiếu nhi đã được đám trẻ trong khu tập thể kim khí xào xáo lại: “Béo ú là con heo mập, bữa nào cũng xơi tái ba bát cơm! Mông con béo to bằng cái chậu, dáng đi ì ạch như vịt bầu! Con béo đánh rắm bum bủm thối um, bò ngửi phải cũng chết ngạt!”
0 p9 r/ s7 K9 R3 i" M7 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
: h8 y# d5 Z) ?3 u9 [2 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đôi tay Bàng Sảnh vội ôm chặt quả trứng kho của mình, lườm hai cậu bé một cách hung hãn.
0 ?2 w) f3 l8 ~- G1 H* U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& v9 v8 ?6 z$ u
Hát xong, Trương Giai Kỳ liền vểnh cái mông về phía Phó Lượng, miệng kêu “bủm” một cái, Phó Lượng liền tạo dáng như bị rắm thối làm chết ngạt, hoa tay múa chân nhảy nhót tung tăng.
©2019 Kites.vn | 8 x4 z0 q* S% t" _! i" _All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ ]9 p! M2 e& _7 e
Tiếng cười ha hả của hai tên nhóc khiến Bàng Sảnh không thể kiềm chế được nữa mới bật khóc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 |" @! z" W0 x& N( Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 b/ D1 W: G* m* h0 H  D5 ]. _" J
Vừa lau nước mắt cô bé vừa đứng dậy định đi về nhưng Trương Giai Kỳ và Phó Lượng nào chịu buông tha dễ dàng như thế, hai cậu nhóc xúm lại muốn cướp quả trứng, Bàng Sảnh giờ đây cũng trở nên ngang ngạnh, bèn đánh lại chúng.
# b# {+ G7 V+ d5 i+ q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" e: Y4 B- j& H/ C9 N/ w2 q
Bắt gặp cảnh tượng đó khi vừa cầm đầu đám trẻ đi từ bên ngoài về trong chiến thắng vẻ vang, Cố Minh Tịch vứt luôn mấy cành cây khô trong tay rồi xông lên không ngần ngại, ra sức đẩy tên Phó Lượng đang túm tóc Bàng Sảnh ra thật mạnh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; t* q4 I: p3 X5 K" a) u/ Q' i- J
! c: F: u: `9 r# i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thế nhưng Trương Giai Kỳ và Phó Lượng hoàn toàn không coi tên nhóc Cố Minh Tịch mới hơn năm tuổi ra gì, nó dám bênh con béo? Thế thì đánh nhau đi!
©2019 Kites.vn | All rights reserved! p  J& W8 L  Z; `( Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 r2 d1 S, K" [5 i$ n
Hai đứa trẻ mới học mẫu giáo sao đánh lại được hai tên nhóc đã học tiểu học, quả trứng kho trong tay Bàng Sảnh cuối cùng rơi xuống đất, tiếng khóc khổ sở của cô bé dẫn Lão Tăng đến hiện trường, ông bắt hai đứa trẻ lớn hơn đi về rồi giải tán lũ nhóc vây quanh xem đánh nhau. Cuối cùng, ông nâng cậu bé Cố Minh Tịch bị đánh tơi bời hoa lá dậy khỏi nền đất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& @7 O8 e: d( b- ~0 z0 Z4 l- T
©2019 Kites.vn | All rights reserved  `5 H2 w& S; s2 U  M5 m9 o
Ngồi cạnh quả trứng vỡ nát bươm, Bàng Sảnh càng buồn hơn, tiếng khóc cũng càng lúc càng to dần. Nhìn tay áo bị xé rách của mình rồi quay sang nhìn Bàng Sảnh tóc tai rũ rượi, cuối cùng Cố Minh Tịch đưa tay ra với cô bé: “Béo ú đừng khóc nữa, anh đưa em về.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved  K/ K. L2 p8 z& ?& ~4 Q% j% _
7 C% [7 {. {; p3 T( L& p/ }, \/ x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bàng Sảnh khóc thêm một lúc nữa rồi lau nước mắt sụt sịt đứng dậy, nắm chặt lấy bàn tay Cố Minh Tịch.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 ^8 X% Y9 F0 T
©2019 Kites.vn | 4 K) s% K! q( N$ j# W3 BAll rights reserved
Trong trí nhớ của Bàng Sảnh, đây là một trong số những lần không nhiều lắm cô và Cố Minh Tịch cầm tay nhau, hầu hết những khi cô chủ động nắm tay cậu đều bị cậu tránh né hoặc hất ra. Cố Minh Tịch khi đó vừa kiêu căng vừa xấu hổ, lại được rất đông các bé gái trong trường mẫu giáo mến mộ, cậu thấy mình tỏa sáng như một chàng hoàng tử, đâu có dễ bị dụ dỗ như vậy.
©2019 Kites.vn |   [; N" {& A" o0 l8 g) X: a0 u1 RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: i, @8 c( n, q7 R
Nhưng cả hai đứa trẻ lúc đó đều không nghĩ rằng sau này, mong ước được nắm tay Bàng Sảnh của Cố Minh Tịch mãi mãi chỉ là một sự bất lực mà thôi.
©2019 Kites.vn | , g* v+ D5 Z, y9 ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- c" U2 _- B. w* w

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-9-2017 08:21:36 | Xem tất
Bây giờ mới hiểu tại sao nam chính có tên Mr Đà Điểu. Anh không có hai tay nên chắc lúc di chuyển hơi giống dáng đi của con Đà Điểu. Không biết mình suy luận thế có đúng không. Truyện có vẻ buồn nhưng hy vọng sẽ có cái kết thỏa mãn cho độc giả. Cảm ơn bạn nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách