Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 94958|Trả lời: 239
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Kinh Niên Lưu Ảnh | Như Thị Phi Nghênh (HOÀN) Bổ sung EBOOK trang 23

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-2-2017 13:46:52 | Xem tất |Chế độ đọc
KINH NIÊN LƯU ẢNH
©2020 Kites.vn | ' v5 k) H$ G3 k7 K2 o$ `All rights reserved
©2020 Kites.vn | + o( {* j, F' W% _, [) \4 h/ k2 jAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved. M% k% ^- h( c/ E4 w
Tác giả: Như Thị Phi Nghênh
* t% Z6 i- U/ [& u: _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% k5 U6 ]0 b  e, m$ s; h+ A
Người dịch: ALin
©2020 Kites.vn | 5 o, T2 R* ?" Q/ \! ^/ \( V2 HAll rights reserved
1 w" T. M7 d/ h# s0 f6 g4 H# r& D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chào mọi người, đây là nhà mới của mình, mong mọi người vào ủng hộ nha: https://www.facebook.com/%E1%BB% ... in-208149963393992/
©2020 Kites.vn | All rights reserved; Q) b1 x& ], [, B# k
©2020 Kites.vn | ' q+ k- c5 |/ R% e$ A7 sAll rights reserved
Thể loại: Hiện đại, thầm mến, HE
2 B) w  [6 E) y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , Y8 I/ j# O$ i9 D4 Z: P8 C1 LAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
5 p! \; u6 _# Q- q& G1 P2 a7 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" M  G# d4 A1 T9 |* S
Độ dài: 42 chương chính truyện + 4 chương ngoại truyện
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ P* c7 G- s# B
/ z  k1 I: g/ r" ?9 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn: http://www.lwxs520.com/books/15/15354/index.html
©2020 Kites.vn | All rights reserved  J1 x' D# x  t2 R0 g/ ~- X# E
©2020 Kites.vn | 9 U9 _0 K0 u0 [; q; j. r3 Z  O8 w  wAll rights reserved
Văn án:
+ _" _; A6 Q% ^) q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 y& s+ S. j9 N4 ?
        Cuộc đời này, ngay cả một lần gặp mặt cũng là mong ước hão huyền.
* h: m" n/ X. a9 c: Y' z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bao năm tháng đã qua, liệu chúng ta có thể bù đắp được không?
  z, f& m1 ]0 E+ a©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Nếu như có thể, em sẽ dùng trọn đời trọn kiếp để nhớ về anh.
( f* B" z1 z* ?* Z0 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Câu trả lời này, anh sẽ dùng thời gian trọn đời trọn kiếp trả lời em.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 X$ A7 k9 L7 O" P
©2020 Kites.vn | 1 L+ Q* M3 p! `6 w2 ^+ E% T3 iAll rights reserved
Nhân vật chính: Triển Nhược Lăng, Chung Khi

©2020 Kites.vn | 1 w! g$ v& Y" |8 |. t- F4 L0 x9 \All rights reserved
©2020 Kites.vn | , P$ H1 r3 b5 K! C0 z0 JAll rights reserved
& V6 |4 N: H: c& k©2020 Kites.vn | All rights reserved
MỤC LỤC

©2020 Kites.vn | All rights reserved) a8 t3 g' n- S, Z0 `  Q" C
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ j; f$ V. @7 }, t( c3 K( {
Dòng hồi niệm
©2020 Kites.vn | All rights reserved! k' W$ [* l# {; b# s
CHƯƠNG 1
+ \7 b; u' G0 h! ^3 Z2 s3 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 2
©2020 Kites.vn | / n4 j7 u$ A6 m: GAll rights reserved
CHƯƠNG 3
©2020 Kites.vn | ) Y5 N0 l6 V0 ~6 c/ x) w8 ?6 uAll rights reserved
CHƯƠNG 4
©2020 Kites.vn | All rights reserved  N, i  |+ t' x) F! d" v' F: X, b  x; I0 U
CHƯƠNG 5
# Z+ b6 w6 t1 P5 [( U+ H1 k2 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 6
©2020 Kites.vn | All rights reserved* e2 B' H" y7 v! r! N/ |
CHƯƠNG 7
©2020 Kites.vn | $ q% i& F6 A; F  Z4 w# H0 aAll rights reserved
CHƯƠNG 8
©2020 Kites.vn | 6 l) h5 v% M4 p+ L+ c( DAll rights reserved
CHƯƠNG 9
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ m( g# S6 w3 t3 ^; F4 l6 H0 \: w- D
CHƯƠNG 10
6 Z0 T, o# Y3 D6 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 11
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ @1 c) S1 F: R9 P% D
Tháng năm dài
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ ~. H: a* q2 T. V, u* m3 n6 N$ I: G
CHƯƠNG 12
©2020 Kites.vn | All rights reserved" ~5 R- i7 u4 f8 J5 h- e5 z) I0 E
CHƯƠNG 13
©2020 Kites.vn | 2 c; m2 d5 d) a% SAll rights reserved
CHƯƠNG 14
©2020 Kites.vn | 0 Q$ N% I6 y( L. KAll rights reserved
CHƯƠNG 15
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 t% t( c& ~5 U5 n! K, H/ A
CHƯƠNG 16
©2020 Kites.vn | All rights reserved; C8 F) V) D: ~# H* U5 ?
CHƯƠNG 17
©2020 Kites.vn | 6 w5 Z% Q. M: q3 b) b& cAll rights reserved
CHƯƠNG 18
©2020 Kites.vn | ) T0 u( G+ {- }+ dAll rights reserved
CHƯƠNG 19
; G4 U6 S. x" F2 i" J9 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tìm về năm tháng
, p/ d6 A. P; m/ |. z. e- |©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 20
©2020 Kites.vn | ) U3 Z" Q! j# @" K5 t4 d% \All rights reserved
CHƯƠNG 21
" B1 q4 Q7 G$ d% v. ?; T©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 22
3 m- q8 g- }& X; a©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 23
©2020 Kites.vn | All rights reserved& O5 u2 [' n3 N. k
CHƯƠNG 24
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 A3 X- K# r) s$ k  G1 K
CHƯƠNG 25
©2020 Kites.vn | + o$ C" h9 @2 F8 a+ I+ JAll rights reserved
CHƯƠNG 26
©2020 Kites.vn | 1 a: C# Q3 u6 dAll rights reserved
CHƯƠNG 27
* g. B6 W) x3 H; A  A©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 28
©2020 Kites.vn | All rights reserved% H. R0 e. R2 D6 _$ q
CHƯƠNG 29
% O" W' c' n* U+ D5 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không bao giờ là quá muộn
1 V$ |+ b% f4 L* B5 @: L- ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 30
©2020 Kites.vn | All rights reserved* v/ L8 i* S" u, B
CHƯƠNG 31
©2020 Kites.vn | " G. g, ?( Y  M" _! _% S& \All rights reserved
CHƯƠNG 32
©2020 Kites.vn | ' I: {8 c6 I7 L, B' N: L7 X/ w! ~All rights reserved
CHƯƠNG 33
©2020 Kites.vn | ! d  ?  ^5 J' W( EAll rights reserved
CHƯƠNG 34
: A7 q- ^+ T, c+ ?* K' e9 i8 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 35
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 V  `1 o. l' j. u' _& N
CHƯƠNG 36
©2020 Kites.vn | All rights reserved: s$ \8 M5 [5 L! K1 J
Thời gian, ở lại bên ta
©2020 Kites.vn | ' q' A) Z* e! J: S& M1 {All rights reserved
CHƯƠNG 37
! m: _+ l% R% W" Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 38
©2020 Kites.vn | All rights reserved) C4 W1 ~2 ?! l
CHƯƠNG 39
- o- Q7 m8 h2 ?. \5 |  C! [( D©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 40
+ X7 P: ?9 T3 N7 `2 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 41
©2020 Kites.vn | All rights reserved' R1 G% P+ Q$ p- P. A& m
CHƯƠNG 42
5 P! W. }! f7 Z! [©2020 Kites.vn | All rights reserved
NGOẠI TRUYỆN NHỎ
7 J& ?8 _8 W' ^! r7 D9 B# N, p©2020 Kites.vn | All rights reserved
NGOẠI TRUYỆN: CẬU TA VẪN LUÔN BIẾT
©2020 Kites.vn | # h! H* J# [9 T, S2 j" ?% BAll rights reserved
NGOẠI TRUYỆN: NĂM THÁNG NÀO TA LỠ BƯỚC NHAU
3 ^+ `, z1 Q5 ^6 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
NGOẠI TRUYỆN: CUỐI TUẦN + MỘT NHÀ BA NGƯỜI       

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-2-2017 14:06:54 | Xem tất
Chương 1

2 v7 P. g' J) C/ ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cao trung đối với Triển Nhược Lăng mà nói chỉ là một mảng ký ức vừa hỗn độn vừa mơ hồ, mãi đến sau này mới dần trở nên rõ nét.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" F9 p+ w* Z/ t" \5 C
        Hơn ba tháng dài sau khi tốt nghiệp, cô lật lại từng kỷ niệm, giống như trong một bộ tranh xếp hình lớn từng mảng, từng mảng ghép vào nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh những năm tháng Cao trung.
©2020 Kites.vn | + x) B+ R# F( F  CAll rights reserved
        Rất nhiều lúc, Triển Nhược Lăng có thể dễ dàng men theo dòng sông ký ức dài đằng đẵng, quay trở về với tiết Hoá học đem lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* F; J+ q& }+ n. P
        Đó là tiết Hóa học đầu tiên sau khi khai giảng lớp 10.
+ A0 y+ F5 `3 s- o! j2 _( ?" a©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lúc ấy chỉ cách giờ tan học vỏn vẹn vài phút đồng hồ, giáo viên Hóa học đã giảng xong bài nhưng vẫn chưa có ý định cho hết tiết, ngước nhìn đồng hồ treo ở cuối lớp, nói: “Vẫn còn vài phút, các em xem lại sách một lần, suy ngẫm về nội dung của bài học hôm nay.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' M% _1 J- `# g/ k) j
        Cả lớp đều nhao nhao không yên, chỉ có lác đác vài bạn học chăm chú xem sách. Âm thanh thu dọn sách vở đồ đạc lắp đầy không gian, dường như chỉ cần âm thanh này càng lớn, thì càng thể hiện được sự bất bình đối với giáo viên. Thậm chí có không ít bạn học còn khoa trương kéo bàn đẩy ghế, nhưng lại vô cùng cẩn thận cúi thấp đầu không để giáo viên biết được là ai đang làm loạn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. {9 _8 o1 G& _! u# ]
        Triển Nhược Lăng cúi đầu lật lật sách giáo khoa, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng càu nhàu bất mãn vang lên từ các bạn học xung quanh:
, Z6 r+ l6 V( R/ G; C5 x% O©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Đói bụng muốn chết, sao còn chưa cho hết tiết?”
©2020 Kites.vn | 4 Z2 D# U7 t" K% K8 |All rights reserved
        “Sao giáo viên không từ bi cho nghỉ tiết sớm chút đi?”
©2020 Kites.vn | # }& w- l$ k2 w: ^: ~/ NAll rights reserved
        Giáo viên Hóa học đưa mắt lướt qua, dường như không hề nghe thấy cả lớp ầm ĩ nhốn nháo, nói thêm một lần nữa: “Mọi người xem lại sách lần nữa…”
+ [" r2 [7 k4 K! x% R$ K©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lời còn chưa dứt liền có giọng nói của một nam sinh vang lên: “Xem xong rồi!”
©2020 Kites.vn | - w  B, y7 V" @3 g0 p+ r! X% fAll rights reserved
        Âm thanh rất dõng dạc, dội vào tai vô cùng rõ ràng, câu sau câu trước lồng vào nhau vừa khéo giống như buột miệng nói ra, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác đang cố ý đối đầu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 q( {- t6 W, i
        Cả lớp không hẹn mà cùng nổ ra một tràng cười, thậm chí vài bạn học ngồi bàn đầu còn thích thú quay ra sau, tìm hiểu xem tiếng nói vừa nãy được phát ra từ đâu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) J( [' t& O& O; U1 S# Q
        Triển Nhược Lăng cũng không kìm được mà bật cười. Cô chưa bao giờ nghĩ học sinh năm đầu cấp cũng có thể chủ động và kiêu ngạo như thế - câu trả lời này đúng thật là liều mạng.
©2020 Kites.vn | 0 i3 Z2 w8 Z! B. ]All rights reserved
        Sau này, cô luôn cho rằng tiết Hóa học kia chính là kỷ niệm đầu tiên giữa cô và Chung Khi, cũng đồng thời là kỷ niệm sâu sắc nhất. Cậu ấy dùng một câu nói ngắn gọn “xem xong rồi” chiếm lấy một góc trong đầu óc cô, để rồi những năm tháng chia ly sau này cô đều không ngừng hồi tưởng lại.
2 V! W! h% u. d  u' {! D$ M©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Chuông tan học vẫn chưa vang lên, giáo viên Hóa học lại nói: “Vậy thì xem thêm lần nữa.” Lúc nói còn để ý quan sát nam sinh có khuôn mặt sáng láng ngồi ở cuối lớp.
©2020 Kites.vn | " F4 h/ z: f7 XAll rights reserved
        “Reng reng reng ~ ~”
©2020 Kites.vn | " F+ v: |1 d! A% d+ V( u. N+ D: ?All rights reserved
        Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vô cùng đúng lúc vang lên.
©2020 Kites.vn | : R2 Q) O: l) O1 R0 }0 N) aAll rights reserved
        Tất cả mọi người, bao gồm những bạn học đang xem sách cùng những bạn học không xem sách đều ngẩng đầu nhìn giáo viên, chỉ đợi một tiếng cho phép tan học.
©2020 Kites.vn | 8 T4 m2 V: Z: c- dAll rights reserved
        Giáo viên Hóa học gật đầu: “Mọi người có thể ra về.” Giọng nói vẫn như cũ, vô cùng dịu dàng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# O6 `9 d" z& j  r
        Ngay lập tức, âm thanh đứng dậy và kéo cặp sách vang khắp lớp học. Không đến vài phút sau, học sinh đều đã ra về gần hết, phòng học trong phút chốc trở nên vô cùng yên lặng.
©2020 Kites.vn | - Y5 L! R+ `2 S$ N- |/ J4 E" s1 XAll rights reserved
        Tiết học đầu tiên của chiều hôm sau là tiết Sinh vật của giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo trẻ tuổi đứng trên bục giảng, cầm tờ danh sách lớp nói: “Đọc đến tên bạn nào, bạn đó đứng dậy tự giới thiệu bản thân với cả lớp một chút…”
+ h; |! L' U3 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Khi nghe tên mình được đọc lên, Triển Nhược Lăng lập tức đứng dậy: “Mình là Triển Nhược Lăng, rất vui được gặp mọi người.”
: m. x8 j6 ]+ [. n) J6 H4 X" m©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiếp theo lại có vài bạn học nghe đọc đến tên mình liền đứng dậy tự giới thiệu.
©2020 Kites.vn | 5 h- m  B& G$ d' OAll rights reserved
        Cô chủ nhiệm cầm danh sách lớp trong tay, nghi hoặc đọc lên: “Chung Kì?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( r; o$ H- }  @
        Không có ai trả lời.
©2020 Kites.vn | , L6 L$ a* x. MAll rights reserved
        Vài giây trôi qua, đột nhiên có giọng của một nam sinh vang lên: “Cô giáo, chữ thứ hai viết như thế nào vậy?”
! U% Y# F, R$ U, R©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Vô cùng xin lỗi, chữ này có lẽ do tôi đọc sai. Để tôi viết lên bảng.” Giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi bối rối lấy viên phấn viết lên bảng đen một chữ: Khi.
- u3 n5 |$ J% F( J1 I* C©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Khi.” Triển Nhược Lăng vô tình đọc thành tiếng chữ được viết trên bảng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: W2 J! Z; B% _* K1 x; b% n
        Phía sau truyền đến âm thanh ghế bị kéo dịch ra, có người đứng dậy: “Thưa cô, là em.”
©2020 Kites.vn |   L! p) H3 c- ^  w3 D" VAll rights reserved
        Là nam sinh vừa lên tiếng lúc nãy, giọng nói rất rõ ràng: “Mình là Chung Khi…”
0 `. E, m2 X, ?0 \! F1 Y6 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Quả thực đọc là “Kì” mà, chữ hiếm gặp như vậy cậu cũng đọc được à?” Trình Tư Dao ngồi bên cạnh Triển Nhược Lăng, kinh ngạc không thôi.
4 t1 l& ^6 c, |©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Chẳng qua mình biết một người trong tên cũng có chữ này.” Triển Nhược Lăng cười nhẹ.
©2020 Kites.vn | ! N" i2 L2 `% h/ M8 wAll rights reserved
        Trình Tư Dao xoay đầu nhìn về phía cuối lớp, “à? Là người sáng hôm qua ấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ~6 L$ X( D1 K* t* M2 h
        Triển Nhược Lăng thuận miệng hỏi: “Người nào cơ?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  L* g, F: ]! z6 @4 C+ o6 S
        “Chính là người trong tiết Hóa học hôm qua la lên “xem xong rồi” ấy.” Trình Tư Dao dẩu dẩu môi, ra hiệu cho cô mau nhìn về phía sau.
©2020 Kites.vn | . P' j9 r5 I+ D' U* _All rights reserved
        Là người đó?
% W6 }3 D0 b: I/ ^0 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng vội quay đầu ra sau.
, b3 `7 G& j8 ~! }) Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Nam sinh tên Chung Khi vừa tự giới thiệu xong, đang ngồi xuống tán gẫu với nam sinh bên cạnh, điệu bộ ngồi ngả vào lưng ghế mang theo mấy phần lười biếng.
©2020 Kites.vn |   B8 r/ \6 A6 c; EAll rights reserved
        Những tia nắng chiếu vào lớp học, ôm lấy khuôn mặt cậu ấy, tóc của cậu ấy rất ngắn, cả vầng trán chìm trong màu vàng của nắng, đuôi mắt cong cong, khóe môi mang theo một nụ cười nhạt, vẻ ngoài tiêu chuẩn của một người thích đùa giỡn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) D5 C! g: Q$ Q( g
        Chính người này đã có câu phát biểu kinh điển trong tiết Hoá học?
- X  e2 W4 }+ y# w. r©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Nhờ đó, cô mới ghi nhớ cái tên này, cũng nhờ đó, nhớ đến người này.
©2020 Kites.vn | 8 `4 h5 B& P" |; ^: w! r" g- VAll rights reserved
        Có thể nói một câu táo bạo không hề cố kỵ như vậy trong tiết Hóa học, bạn học này nhất định đủ năng lực.
2 ]4 s6 n& O) w" k' J1 y& V$ O" {©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Đúng thật thực tế đã chứng minh phán đoán của Triển Nhược Lăng. Thành tích học tập của Chung Khi rất xuất sắc, là một học sinh ưu tú điển hình, được các giáo viên vô cùng yêu thích. Bất kể là giáo viên dạy môn nào, chỉ cần nhắc đến tên cậu ấy đều cực kỳ cao hứng vui vẻ.
9 g5 S+ d8 d) O+ K: G©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cậu ấy không thuộc kiểu học sinh cần cù siêng năng, thế nhưng thành tích lại luôn đặc biệt vượt trội. Cậu ấy cũng không phải người giỏi xã giao, trước giờ cũng chẳng để tâm đến việc lấy lòng bạn học và giáo viên, thế nhưng tất cả giáo viên và các bạn học ngồi xung quanh đều rất thích cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng là một vẻ không nghiêm túc hay đùa giỡn, như thể nếu trời sập xuống cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, j; _2 E* v9 Q
        Có một lần Trình Tư Dao không nhịn được lên tiếng: “Có thành tích tốt nên thảo nào lại kiêu ngạo như thế, bình thường không thèm để giáo viên vào mắt, bài tập cũng không nộp được mấy lần…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved# Y; e/ p/ \* s
        Triển Nhược Lăng đang cúi đầu chăm chú đọc sách nghe thấy, bật cười đáp: “Mình thấy cậu ấy buồn cười mà.” Cô nhớ lại tiết Hóa học và câu nói “xem xong rồi” của Chung Khi - chỉ ba từ vô cùng gọn ghẽ lại dễ dàng làm thay đổi không khí ngột ngạt của lớp học, thậm chí đến sau khi tan học nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.
©2020 Kites.vn | 8 A: _6 c2 j: c( n" Q/ m% aAll rights reserved
        Cô lại nói tiếp, “mình nhớ tiết Hóa học kia… Mình thấy cậu ấy nói chuyện cũng thú vị lắm.”
©2020 Kites.vn | . Q& {, u1 u- z2 O# e. QAll rights reserved
        “Được rồi, đúng là cậu ta có chút buồn cười, nhưng mà cao ngạo lắm. Mình thấy cậu ta hơi xem thường người khác nữa… Có điều một người vừa đẹp trai, thành tích học tập lại siêu, ngay cả mình cũng thấy bái phục nữa là.”
! r) ]4 I) ?; j©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng cười cười, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
# ?3 T$ m1 l' d©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Chẳng hiểu sao trong lòng cô chợt ấp ủ một chờ mong được làm quen với Chung Khi.
©2020 Kites.vn | 7 Z6 P2 w  a; x# M+ i, _All rights reserved
        Nhưng về sau, ngẫm nghĩ lại những lời Trình Tư Dao nói, cô nghĩ mình chẳng có cách nào để làm quen cả – Chung Khi là một học sinh hoạt bát, với Triển Nhược Lăng mà nói cậu ấy cũng như một đứa trẻ con luôn vui vẻ. Thế nhưng trong ấn tượng chung của nhiều người, cậu ấy là người rất khó tiếp xúc – đặc biệt là đối với nữ sinh, ngoại trừ Bối Tử Toàn ngồi phía trước, Triển Nhược Lăng gần như chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với bất kỳ bạn học nữ nào.
( i: g: b. e/ `! W& a! |1 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô tự nhủ thầm: Thôi vậy, suy cho cùng đều là bạn học cùng một lớp, vẫn còn nhiều thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày làm quen với cậu ấy.
2 p1 P! Q' |6 D- s0 e! m+ K+ W©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Chỉ là cô hoàn toàn không thể ngờ được, ngày ấy lại xa xôi đến như vậy, hơn nữa còn đến sau một vụ tai nạn xe.
8 r: L* F( G5 O$ ]- g©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Kỳ nghỉ Quốc khánh, Triển Nhược Lăng gặp tai nạn: Cô bị một chiếc taxi tông vào khi đang đi trên phố, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, một chân bị gãy phải bó lớp bột thạch cao rất dày.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; t/ B  d- \2 e
        Triển Nhược Lăng nằm viện hơn bốn tháng, đến khi xuất viện đã bước sang học kỳ hai năm lớp 10. Quay trở lại trường học đã vắng mặt lâu ngày, ngước mắt nhìn lên phòng học trên cao, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thật xa cách.
9 B, Z2 ^( L* U# q' [# A©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bác sĩ đã dặn dò trong vòng hai tháng không được phép vận động, đồng thời còn viết một tờ giấy bảo cô đưa cho giáo viên. Nhờ vào tờ giấy này, cô có thể được miễn tiết Thể dục cũng như tất cả các hoạt động ngoại khóa.
©2020 Kites.vn | # X& z6 Y' S4 l$ SAll rights reserved
        Vì hơn bốn tháng không đến lớp, bài vở không những bị bỏ lại rất xa, mà mối quan hệ giữa cô với các bạn học vô hình trung cũng trở nên không mấy thân thiết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" q% J: O6 h& }! i: G& l( j4 ~
        Mỗi ngày Triển Nhược Lăng ngồi trong lớp học, an tĩnh làm bài tập, rất ít khi nói chuyện với các bạn học khác.
©2020 Kites.vn | ! n0 [/ n0 F; R! G, @3 J4 JAll rights reserved
        Tình trạng này kéo dài hơn nửa năm, cho đến tận học kỳ một năm lớp 11.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  K5 \4 m9 I' \) z& K

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +15 Thu lại Lý do
YoungBB + 10 Ủng hộ 1 cái!
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-2-2017 19:20:37 | Xem tất
Ôi ủng hộ ủng hộ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% ^% C$ u( o# i7 d0 v
©2020 Kites.vn | 4 u  ~4 l1 @$ @- IAll rights reserved
Và giờ chỉ cần lót dép và hóng thôi.

Bình luận

Cảm ơn bạn nha :D  Đăng lúc 15-2-2017 09:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-2-2017 22:38:16 Từ di động | Xem tất
Mới được 1 chương nhưng vẫn nhảy vào cmt một cái. Có khi là bạn chung kì - nam 9 sẽ là người giúp đỡ bạn nữ 9 nhà mình trong thời gian 4 tháng bỏ lỡ những kiến thức sau thời gian vừa quá. Lót gạch nhé. Yên tâm đi là lúc nào cũng có dấu răng của tui mỗi chương luôn nhá

Bình luận

tớ ai cũng ủng hộ hết à.  Đăng lúc 16-2-2017 07:56 PM
Cảm ơn bạn nhiều nhiều. Mình sẽ cố up đều đặn :))  Đăng lúc 16-2-2017 07:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2017 23:32:57 Từ di động | Xem tất
Mình thích thanh xuân vườn trường, ủng hộ bạn

Bình luận

Mình cũng thix thanh xuân vườn trường thui. Thanks bạn nhìu nhìu  Đăng lúc 17-2-2017 07:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2017 16:22:28 | Xem tất
Chương 2

©2020 Kites.vn | % L* r  g. ?7 M- w( h( |All rights reserved
        Tiết học đầu tiên của chiều thứ sáu là Thể dục. Triển Nhược Lăng được miễn môn này, vì vậy ngồi lại lớp học làm bài tập.
6 \7 F3 x; T) d5 L# e. d# Z; a©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói cầu cứu của Trình Tư Dao: “Triển Nhược Lăng, phát bài tập này giúp mình với.” Triển Nhược Lăng ừ một tiếng, lập tức đứng dậy đưa tay đón lấy chồng vở bài tập: “Sao nhiều bài tập thế?”
©2020 Kites.vn | % C. _9 ~8 Z7 W" a8 \# A7 T7 ?All rights reserved
        “Tuần sau nghỉ lễ Quốc khánh rồi mà, theo mình thấy á, tất cả giáo viên đều hận không thể giao toàn bộ bài tập để về nhà làm ấy chứ.” Thân là một ủy viên học tập, Trình Tư Dao cũng đành bó tay.
% H- T! k% B  Q( I! R$ \$ h" n©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Nghỉ lễ Quốc Khánh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" Z8 `2 G3 A' \
        Mới đó mà một năm đã trôi qua rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. N1 K, ~2 o' K" K+ q) b$ u) z
        Triển Nhược Lăng cúi đầu xem xét chồng vở bài tập, một lát sau, ngẩng đầu lên hỏi: “Phát hết toàn bộ à?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 w6 z$ L. g5 o9 O4 d8 j
        “À không phải! Có mấy bạn bài tập làm sai rồi, giáo viên nói phải làm lại.” Trình Tư Dao chọn ra vài quyển, sau đó nhét số còn lại vào tay cô. “Phát hết số này là được. Làm phiền cậu nhé!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 C; ^- y% q6 U3 ]! A
        “Liêu Nhất Phàm ngồi ở đâu vậy?”
©2020 Kites.vn | " q# d& Y3 z; [" |% i, H, j. B8 qAll rights reserved
        Trên thực tế, Trình Tư Dao tìm kiếm sự giúp đỡ từ Triển Nhược Lăng vào lúc này không phải hành động thông minh cho lắm. Tiết Thể dục chỉ vừa kết thúc, các bạn vẫn chưa kịp từ sân thể dục quay về lớp. Sau tai nạn xe, Triển Nhược Lăng rất ít khi tiếp xúc với bạn học trong lớp, vì vậy đối với vấn đề các bạn học kia ngồi ở đâu không tránh khỏi vẫn còn mờ mịt.
# `/ Y: E) H( y8 q- s; o©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Vị trí bên cạnh ở phía sau của phía sau cậu.” Lời hướng dẫn của Trình Tư Dao đem lại cảm giác hơi giống một câu mệnh lệnh.
©2020 Kites.vn | " [+ u6 S8 F7 YAll rights reserved
        Các bạn học lần lượt kéo về lớp, việc phát bài tập của Triển Nhược Lăng nhờ vậy mà đỡ được không ít. Khi trong tay chỉ còn lại quyển tập cuối cùng, cô hấp háy mắt, cầm quyển tập giơ lên cao: “Chung Khi ngồi ở đâu?” Thực ra, cô biết rõ chỗ ngồi của Chung Khi chính là vị trí trong góc lớp, thế nhưng có một cảm giác kỳ lạ thôi thúc cô, cô muốn nghe giọng nói của cậu ấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ X0 M- N  ]1 m6 t# M' X2 z
        Quả nhiên không lâu sau, từ phía góc lớp một âm thanh dõng dạc vang lên: “Ở đây!” Câu trả lời rất gọn ghẽ.
©2020 Kites.vn | 7 |% |! _7 z/ ?& VAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng xoay người, rất tự nhiên nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. M0 ~0 [6 G# C4 m$ x. f
        Chung Khi mặc đồng phục thể dục màu xanh, ngồi tận trong góc phía cuối lớp, vẫy tay với cô.
©2020 Kites.vn | ! \5 A8 ?! l" T% J, WAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng đưa mắt nhìn về phía góc lớp, chỉ có vài bạn học được bố trí ngồi ở đó, liền cảm thấy lười bước đến. Cô giơ quyển tập trong tay, nhướng mày nói với Chung Khi: “Đón lấy nhé!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 q$ M  g9 @% K5 L
        Cổ tay cô vung lên một cái, quyển tập vẽ thành một hình vòng cung màu trắng giữa không trung, bay thẳng đến chỗ Chung Khi.
©2020 Kites.vn | . X3 w9 e& D: {9 }; \All rights reserved
        Đôi mày đậm của Chung Khi chau lại, đôi mắt dài mà đen như mực của cậu ấy tràn ý cười, giống như cảm thấy việc này cũng khá thú vị.
©2020 Kites.vn | % o" B+ G2 `" x+ g9 Q; z% N5 P$ L6 Q  cAll rights reserved
        Cậu ấy đưa tay dễ dàng bắt lấy quyển tập, còn gật đầu tán thưởng cô.
* R/ n$ i; c8 z; r% a" }% i) ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Triển Nhược Lăng, thân thủ khá lắm nha!” Trình Tư Dao bật cười khen thêm một câu.
©2020 Kites.vn | $ |" I: X% H# M/ X4 L1 k& CAll rights reserved
        Tâm trạng Triển Nhược Lăng đột nhiên thoải mái vô cùng, cô mỉm cười với cậu ấy rồi lập tức quay về chỗ ngồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* C8 T  o0 U4 f6 u0 w
        Ngồi phía sau Trình Tư Dao là một nam sinh tên Ngôn Dật Khải, thành tích học tập cũng rất tốt. Bởi vì năm lớp 10 Triển Nhược Lăng vắng mặt không ít tiết học, nên đôi lúc gặp phải bài tập không biết làm đều nhờ cậu ấy hướng dẫn thêm.
©2020 Kites.vn | ( O  C( G* Z6 @0 EAll rights reserved
        Cũng không rõ từ khi nào, chỉ vì vài câu nói đùa của Chung Khi, Triển Nhược Lăng và Ngôn Dật Khải liền bị gán ghép thành một đôi. Nam sinh trong lớp dưới sự đầu têu của cậu ấy, dần dần đều thích lấy việc gán ghép hai người để bày trò cười.
8 w) ^2 s0 L5 V! ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng biết mọi người chỉ thuận miệng thế thôi, cũng không để ý làm gì, chỉ để mặc bọn họ. Ngôn Dật Khải thấy cô không có vẻ gì bận tâm, thêm nữa mối quan hệ giữa cậu và các nam sinh kia bình thường rất tốt nên cũng không phản bác lại.
©2020 Kites.vn | ' n. Z' T+ Q2 d; k) M1 }All rights reserved
        Giờ ra chơi hôm đó, Ngôn Dật Khải không có mặt trong lớp, Triển Nhược Lăng chỉ đành mang sách bài tập Vật lý đi hỏi bài Chung Khi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ {3 q0 O6 M( @( T
        Chung Khi ngồi trên ghế, tùy ý đưa mắt nhìn đề bài một cái, hơi nghiêng cằm nhìn thẳng vào cô, nét cười phảng phất lướt qua đôi đồng tử đen nhánh: “Bài này tôi cũng không biết làm, nhưng mà tôi biết Ngôn Dật Khải biết làm đấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 V. N( H  _, \3 d( c( o% X6 R
        Chung Khi là đại biểu môn Vật lý của lớp. Triển Nhược Lăng biết thừa dựa vào trình độ của Chung Khi, đề bài này tuyệt đối không làm khó được cậu ấy. Cậu ấy chỉ đang mượn cớ trêu ghẹo cô mà thôi.
8 ?! N  [  x4 k& n' v: h  ?8 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô biết người cầm đầu toàn bộ việc này chính là Chung Khi, ngay từ đầu vốn đã biết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, e9 r  c2 }6 M
        Từ trước đến nay cô đều không để tâm việc nam sinh trong lớp đem cô và Ngôn Dật Khải ra làm trò cười. Thế nhưng ngay vào lúc này, sâu trong nội tâm cô đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác bất lực. Loại cảm giác này giống như thủy triều, từng đợt từng đợt nhấn chìm cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. G5 ^$ B4 e/ w3 i: d
        Cô nhớ lại sau khi bị tai nạn xe, quãng thời gian nằm trên giường bệnh, cô chỉ hy vọng sau khi xuất viện có thể bình bình ổn ổn trải qua hết những năm tháng Cao trung. Thế nhưng hôm nay, bản thân lại trở thành trung tâm của những lời đồn đại, dần dần bị kéo ra xa khỏi mong ước ban đầu.
©2020 Kites.vn | 9 W# r' J* U/ B5 AAll rights reserved
        Cô vừa mệt mỏi vừa cảm thấy hoảng hốt, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh lên tiếng: “Cậu thật sự không biết làm? Vậy thôi, để tôi tự suy nghĩ!” Nói hết câu, liền nhanh chóng rút lại quyển sách.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) E- n5 k  D, S& H8 j1 S6 N1 H( @
        Nhưng Chung Khi đâu có ý định buông tha cô dễ dàng như vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* o# J% G2 b7 N* C% ?7 ]
        Cậu ấy nheo nheo đuôi mắt, “không hỏi Ngôn Dật Khải à? Chắc chắn nó biết làm đấy!” Trong đôi mắt đen như mực sáng lên một ánh nhìn đầy nghịch ngợm, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ vô cùng thành thật.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: P: l4 |8 n2 i9 b2 b0 f
        Triển Nhược Lăng chẳng buồn để ý đến cậu ấy, về lại chỗ ngồi của mình.
6 B. T- `! j) b©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiết cuối cùng của buổi sáng là Ngữ văn.
( p: h3 h4 P. l©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng vừa ngồi vào chỗ, lại nghe thấy tiếng chuyện trò của vài nam sinh từ phía sau vọng đến, đặc biệt là Chung Khi, giọng nói của cậu ấy vừa nghe cô đã nhận ra ngay.
©2020 Kites.vn | 0 O' N, B, b/ [7 Q1 P& F# X4 LAll rights reserved
        Khi Ngôn Dật Khải bước vào lớp, chợt có một nam sinh đột ngột lên tiếng gọi cậu ấy, còn nhắc đến tên cô: “Ngôn Dật Khải, mày và Triển Nhược Lăng…”
©2020 Kites.vn | 0 r5 n) \3 W% O# I' bAll rights reserved
        Ngay lúc ấy, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua đầu Triển Nhược Lăng, sau đó cô đưa ra một quyết định.
# a8 Z- z6 ?5 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô mở sách Ngữ văn, lật đến một trang giấy trống, cầm lấy bút chì bắt đầu viết.
©2020 Kites.vn | % p' W; b/ g- l  j( j/ f0 g/ v. WAll rights reserved
        “Chung Khi.
1 ~7 u8 L' t/ A1 i9 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Mình không biết gần đây vì sao cậu luôn đem mình và Ngôn Dật Khải ra để đùa giỡn, có lẽ cậu chỉ cảm thấy như vậy rất vui mà thôi, nhưng cậu có biết việc này khiến mình cảm thấy rất khó xử không. Thử đặt cậu vào hoàn cảnh của mình, nếu như người bị đem ra trêu đùa là cậu, cậu sẽ có cảm tưởng như thế nào? Nếu có thể, mình mong rằng sau này cậu sẽ không đem mình và Ngôn Dật Khải ra làm trò cười nữa. Cảm ơn.”

. l) V/ {& c& V; z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô buông bút, đọc lại một lần nữa, cảm thấy mấy dòng này đã biểu đạt được những điều muốn nói.
©2020 Kites.vn | 2 ?5 d- v6 v: D/ L* L/ [0 nAll rights reserved
        Giờ ra chơi vẫn chưa kết thúc, cô cuộn sách Ngữ văn trong tay, bước đến chỗ ngồi của Chung Khi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 ~; H4 n! K1 k9 I+ r" V: I4 K9 d
        Chung Khi thấy cô đến, hơi ngẩn người, đôi mắt đen như mực tàu sánh lại trong nghiên nhìn thẳng vào cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! Q* R1 v) g# b- y2 }
        Triển Nhược Lăng nhanh chóng lấy sách Ngữ văn mở đến mấy dòng vừa viết, sau đó đưa đến trước mặt Chung Khi cho cậu ấy xem.
©2020 Kites.vn | . G0 t5 a! K4 UAll rights reserved
        Liêu Nhất Phàm ngồi bên cạnh hiếu kỳ thò đầu sang, “cái gì đấy? Chúng ta cùng xem đi”
©2020 Kites.vn | 6 M. R% a4 ^* O% O) FAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng đứng ngay cạnh Chung Khi, cứng giọng nói: “Chỉ có cậu ấy mới xem được.”
©2020 Kites.vn | 5 f' K+ i" Z8 Z" i; ?+ DAll rights reserved
        Liêu Nhất Phàm hớn hở: “Thư tình chứ gì?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( _( u2 e0 E6 g
        Triển Nhược Lăng lúng túng vô cùng, không trả lời.
©2020 Kites.vn | . U1 D% u0 v: b, n6 ]1 d" d; |! qAll rights reserved
        Chung Khi ngồi thẳng lưng, dùng tay ra hiệu ý bảo Liêu Nhất Phàm không cần nói nữa, rồi lập tức thu hồi vẻ mặt bất cần cười cợt thường ngày, cúi đầu xem mấy dòng chữ ngắn do cô viết.
5 d# W* z4 ~7 e4 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng cũng không để ý đến Liêu Nhất phàm nữa, toàn bộ sự chú ý của cô dồn vào sự thay đổi trên gương mặt Chung Khi.
©2020 Kites.vn | : v& q: E0 f1 _1 U" l" UAll rights reserved
        Ánh mắt cậu ấy rũ xuống, sườn mặt vô cùng chuyên chú, mơ hồ toát ra đường nét kiên nghị.
- M& y6 n  @7 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Xem xong chưa?” Từ cửa sau lớp học nhìn ra thấy giáo viên Ngữ văn đang đi tới, Triển Nhược Lăng vội vàng hỏi.
4 t0 X) M1 `2 m9 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Đợi chút đã.” Cái nhìn của Chung Khi vẫn tập trung vào dòng chữ viết bằng bút chì trong sách Ngữ văn của cô, ánh mắt thật chậm rãi di chuyển theo từng con chữ, tựa như muốn học thuộc lòng từng chữ một.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  |( ^* h6 `5 a
        Chỉ là một việc diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng Triển Nhược Lăng lại cảm thấy dường như kéo dài cả thế kỷ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ]) K" ]  ~: O7 e* b
        Ngay lúc này sự hối hận trong cô đã lên tới đỉnh điểm.
; ~/ I. [+ g1 W$ C& F( f7 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô nhìn Chung Khi một cách chăm chú, đôi chân đứng khép lại thật thẳng, dường như chỉ có cách này mới đem lại cho cô đủ sức lực và dũng khí giúp cô tiếp tục chống đỡ mọi chuyện.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 F3 H1 `/ k- W# L6 p
        Nếu như thời gian có thể quay trở lại, cô nhất định sẽ không nghĩ đến việc viết cho Chung Khi những lời thế này. Bình thường dù với bất cứ ai, Chung Khi cũng đều là một vẻ không nghiêm chỉnh, ưa chòng ghẹo, cô cần gì phải quan trọng hóa mọi thứ với cậu ấy chứ? Nếu như cô tiếp tục thái độ không thèm để tâm như trước đây, có lẽ tin đồn sẽ dần dần dịu đi?
©2020 Kites.vn |   u! X: v5 n1 t, @- U  TAll rights reserved
        Thế nhưng với việc làm hôm nay, sợ rằng cô đã đả kích đến lòng tự trọng của một Chung Khi đầy kiêu ngạo mất rồi.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-2-2017 21:20:36 | Xem tất
cô ơi, tui hóng lắm nhưng chữ màu tím choé quá, tại đọc trên điện thoại nên hơi loá, cô có thể để chữ màu tối đi chút được không? để tím đậm cũng đc ( màu tím đậm không phải chữ đâm ấy.)

Bình luận

Mình chỉnh lại rùi nha bạn :D  Đăng lúc 20-2-2017 08:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-2-2017 23:22:46 Từ di động | Xem tất
Bạn ơi, khi có chương mới bạn update len tiêu đề đi để mn biết nhé, hihi. Mình tưởng chưa có chương mới mà vào đã thấy c2 rồi.

Bình luận

Mình chỉnh lại rùi nha bạn. Ủng hộ mình nha!  Đăng lúc 20-2-2017 08:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-2-2017 15:30:14 | Xem tất
Chương 3

©2020 Kites.vn | $ ~# o9 h: G" `/ Q7 @; D1 u4 }All rights reserved
        Rất lâu sau này, Triển Nhược Lăng vẫn nhớ rõ biểu cảm trên gương mặt Chung Khi hôm ấy.
, S4 k0 T( i$ b% k6 q, m©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Khi cậu ấy ngẩng đầu lên từ sách Ngữ văn, trên gương mặt đã không còn chút gì vẻ cẩu thả, bỡn cợt thường ngày nữa, trong đôi mắt đen đầy sự áy náy và có lỗi.
©2020 Kites.vn | 3 F* _& v# }' R  L5 rAll rights reserved
        Lúc ấy, trong lòng Triển Nhược Lăng là sự hối hận không thôi: Cô thật sự không nên viết cho Chung Khi những lời này.
5 Y( C! C" {9 k8 n% ]. f* K©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cậu ấy chỉ là một cậu bé lớn xác, một cậu bé lớn xác tâm hồn luôn tràn ngập niềm vui. Với cậu ấy mọi thứ đều là trò chơi, không hề có ác ý gì, sao cô lại nỡ phá hỏng một con người với tính cách như vậy?
: c! i/ ]% @% E& m1 E7 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Chung Khi nhìn vào cô, đôi môi khẽ động, như thể có điều gì muốn nói.
% {  G, B# e+ l$ u7 X2 j; l' M9 z# c©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại biểu cảm như vậy trên gương mặt cậu ấy, rất thành thật, đầy tiếc nuối, lại có chút không biết làm sao, giống như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& r6 |" O8 A" K  o( z7 ~5 o
        Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng chán nản, cô rút lại quyển sách, không đợi Chung Khi lên tiếng đã xoay người vội vàng bước về chỗ ngồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 _  ?8 \' R) ^1 C
        Cậu ấy muốn nói gì?
/ I6 }0 \( b$ I# E3 _. L©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Muốn nói xin lỗi sao?
©2020 Kites.vn |   f$ a- L+ |( }+ q# H8 ]: HAll rights reserved
        Thế nhưng tính cách cậu ấy là vậy, cậu ấy sẽ nói lời xin lỗi với người khác sao?
$ @; r+ h0 h" a6 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Không hiểu sao, trong tiềm thức Triển Nhược Lăng không hề hy vọng phải nghe cậu ấy nói với cô lời xin lỗi.
©2020 Kites.vn | ) v$ L+ w3 e9 ?All rights reserved
        Tiết Tự học chiều hôm đó, Ngôn Dật Khải mang sách bài tập Địa lý đến hỏi bài Triển Nhược Lăng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, E  s8 h, g" C( m  \) W
        Triển Nhược Lăng cầm lấy sách bài tập cậu ấy đem đến, đọc đề bài một lúc, là bài tập tính toán sự chênh lệch múi giờ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ^; U8 d9 `$ R) N
        Bỗng dưng, trong lòng nảy sinh ít nhiều tò mò, bất thình lình cô ngẩng đầu hỏi Ngôn Dật Khải: “Mọi người trong lớp đều ghép đôi cậu và mình như vậy, cậu không thấy tức giận sao?”
©2020 Kites.vn | - m+ W. e* n! _All rights reserved
        Ngôn Dật Khải lúng túng nở nụ cười: “Mọi người thích nói gì thì nói thôi, hơn nữa cậu với mình hai chúng ta đều không phải thế, thanh giả tự thanh.”
/ S; T* _" k6 D: k4 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Cậu không sợ à?” Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi cậu ấy. Nam sinh có ngũ quan thanh tú này, tính tình cậu ấy đúng là siêu tốt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ^" t5 q3 z; \2 M9 _
        “Sợ cái gì? Có gì đáng sợ đâu?” Ngôn Dật Khải nhướng mày, giọng nói hơi lớn tiếng, mơ hồ không hiểu lý do tại sao.
©2020 Kites.vn | ) T1 K& C9 _# xAll rights reserved
        Đúng thế. Sợ cái gì? Cậu ấy lại chưa từng bị tai nạn xe bao giờ.
2 m4 U/ n" v/ j9 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Loại tâm lý khủng bố này, có lẽ chỉ những người đã đích thân trải qua mới thấu hiểu được?
©2020 Kites.vn | ( R  J' B; U% w$ y+ ?All rights reserved
        Triển Nhược Lăng cười cười, gật đầu với cậu ấy: “Nói cũng đúng!” Sau đó cúi đầu tiếp tục giúp cậu ấy giải bài tập.
3 }; X$ J% n# g: Q+ D©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Ngôn Dật Khải chăm chú nhìn cô.
2 O7 b0 O* C$ {, Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô cúi đầu xem sách bài tập, hàng mi dài khẽ run, một bên tóc theo gò má xõa xuống, dưới ánh đèn trông như một dải lụa đen mềm mại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 }! R3 ~, ?9 Y) R7 B) z
        Ngôn Dật Khải chỉ cảm thấy trái tim bỗng dưng đập thịch một cái, không kiềm được gõ gõ mặt bàn, đợi cô ngẩng đầu lên mới hỏi: “Sao bỗng dưng lại hỏi đến chuyện này? Cậu để ý sao?”
: F# ]8 K0 ~6 h. {©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Không có gì cả.” Triển Nhược Lăng hơi mỉm cười, “thanh giả tự thanh, cậu nói rồi mà.”
©2020 Kites.vn | * b0 R1 M6 n$ x% EAll rights reserved
        Một nụ cười thoáng qua, tựa như hiểu thấu được tất cả, nhưng lại mang theo ý cười bất đắc dĩ.
©2020 Kites.vn | - p; ]8 z% ^* p! N0 UAll rights reserved
        “Vậy thì tốt.” Ngôn Dật Khải cũng không còn cách trả lời nào khác.       
©2020 Kites.vn | 1 P$ _/ ?% ~' T$ f0 g% `All rights reserved
        Trên thực tế, bắt đầu từ hôm đó, Chung Khi cũng đã thay đổi không ít, không còn đem chuyện gán ghép Triển Nhược Lăng và Ngôn Dật Khải ra chòng ghẹo nữa. Trái lại, Liêu Nhất Phàm lại thỉnh thoảng lấy chuyện này ra để trêu đùa.
! Y- u$ E5 I  W% m, R# U©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Có điều, mối quan hệ vốn đã nhạt nhẽo giữa cô và Chung Khi trước đây cũng theo việc này mà tan biến. Từ hôm đó, những lần trò chuyện giữa hai người dần biến thành không nói với nhau câu nào, chính là kiểu người qua đường điển hình. Đôi lúc ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Chung Khi hơi khựng lại một chút sau đó liền vội vàng dời tầm mắt đi.
3 `" f- {- L" m& Q0 u" ]7 E. w. H©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cứ như thế, Triển Nhược Lăng trải qua một học kỳ yên ổn.
/ S% O! G1 u) g# Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Chung Khi vẫn mang vẻ ưa bỡn cợt. Mỗi lần Triển Nhược Lăng nghe được tiếng nói chuyện cười đùa của Chung Khi và các bạn nam khác đều cảm thấy rất nhẹ nhõm: Cậu ấy vẫn là đứa trẻ con lớn xác thích vui cười, vẫn giữ được cá tính hoạt bát của cậu ấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 T4 L, ^! I* J
        Cuối cùng, cô đã không gây tổn hại đến bản tính cởi mở, không chịu gò bó của cậu ấy.
% c$ ^3 \$ Z5 @7 s0 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Đa số giáo viên đều thích mẫu học sinh như Chung Khi. Trong giờ học, Triển Nhược Lăng thường xuyên nghe thấy giáo viên gọi Chung Khi trả lời câu hỏi.
©2020 Kites.vn | # G) b, b; k3 q% I9 K; o3 yAll rights reserved
        Mặc dù thành tích môn Ngữ văn của Chung Khi rất bình thường, thế nhưng điều này tuyệt không ảnh hưởng đến tình cảm yêu quý mà giáo viên dành cho cậu ấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! X; i+ \8 u1 c+ c) S6 m
        Có một lần trong giờ luyện tập môn Ngữ văn, giáo viên đang giảng về tập làm văn, giới thiệu khái quát phương pháp làm bài với cả lớp, cuối cùng tổng kết lại: “Nói tóm lại, chỉ cần dựa theo phương pháp này là có thể viết được bài văn từ đề tài cho sẵn.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* C3 G1 e2 s, r, C: l: l" N9 j
        Giọng nói của Chung Khi gần như ngay lập tức vang lên: “Nói có lý!”
5 ~0 L$ f4 b1 v* T" A©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Toàn bộ học sinh trong lớp đều bật cười, Triển Nhược Lăng cũng phải cười theo. Giáo viên Ngữ văn thường ngày vẫn nghiêm khắc là thế, trên gương mặt cũng giãn ra thành một nụ cười. Bầu không khí vui vẻ tức khắc tràn khắp lớp học.
* P8 k* m, q2 J. E$ q5 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Thi thoảng trong giờ học Chung Khi vẫn hay phát biểu chen vào vài câu dí dỏm như vậy, mọi người đều đã quen rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 _: z" n% v' O& p
        Một nam sinh sáng lạn như ánh mặt trời, đi đến bất cứ nơi nào, đều trở thành tâm điểm của sự chú ý.
/ A2 V8 A, k7 |. o' x# c©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Chỉ là, nụ cười của cậu ấy, ánh sáng sáng lạn của cậu ấy chẳng có liên quan gì đến cô.
! [, @# S0 O$ l4 p( Z( T9 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tuy rằng Triển Nhược Lăng giữ được tính mạng sau vụ tai nạn xe, thế nhưng ở đầu gối và bả vai vẫn còn để lại thương tích, cách mỗi nửa năm đều phải đến bệnh viện tái khám.
©2020 Kites.vn | : T* Z8 f3 W* E3 E4 ^3 A( UAll rights reserved
        Tiết Thể dục với cô mà nói không khác gì tiết Tự học. Mỗi lần đến tiết Thể dục cô đều ở lại lớp học làm bài tập.
' h# Y# ]7 ~2 j3 F2 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Làm xong bài tập hôm đó, Triển Nhược Lăng đẩy sách bài tập sang một bên, dùng tay xoa bóp nhẹ phần bả vai.
: X9 H" ?: y8 ?" V©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Trong lớp, ngoại trừ cô còn có hai nữ sinh và một nam sinh nữa. Thỉnh thoảng, lại có vài bạn học trốn tiết Thể dục để ở lại lớp. Tình huống thế này, Triển Nhược Lăng cũng chẳng lạ lẫm gì.
1 d" i  o' g/ N/ m; V: w3 |! w- f©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô bước ra khỏi lớp, đứng trên hành lang nhìn xuống sân bóng rổ bên dưới. Nam sinh trong lớp đang thi đấu bóng rổ dưới đó, Chung Khi và Ngôn Dật khải cũng tham gia.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ A) ]6 [9 u, t( h6 N
        Ánh nắng vàng ấm áp rọi vào trụ bóng rổ thành những tia sáng rực rỡ chói mắt chiếu vào mắt cô. Xa hơn nữa là thảm cỏ xanh mướt của sân bóng đá, ở đó những nam sinh được chia thành hai đội đen trắng đang hết mình truy đuổi đối phương để giành bóng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 P  n2 i# V: D0 y8 L) x+ x
        Tiết Thể dục, thời khắc vô ưu vô lo như thế, kí ức xa xăm như thế.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! x4 P! M% X6 z$ A
        Cô đưa tay bóp nhẹ bả vai, vẫn là cảm giác cứng đờ và khó nhọc như trước.
# `! q) r3 g( n# B0 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Trình Tư Dao học xong tiết Thể dục, vừa lên đến cầu thang liền thấy Triển Nhược Lăng đang ngây ngốc nhìn xuống sân bóng rổ. Cô bước đến đứng cạnh Triển Nhược Lăng: “Triển Nhược Lăng, cậu ở đây xem trận đấu bên dưới à?”
©2020 Kites.vn | " i9 [, g1 y. ?, R. O% iAll rights reserved
        “Không phải. Ngồi trong lớp lâu quá, cảm thấy hơi vô vị.” Triển Nhược Lăng nhàn nhạt trả lời.       
©2020 Kites.vn |   b6 x, @8 K/ M4 l3 |: @/ w, JAll rights reserved
        Học kỳ này mới chớp mắt đã gần kết thúc. Cô còn được bao nhiêu thời gian như thế này nữa, được đứng tại nơi đây, nhàn nhã xem các bạn học bên dưới chơi bóng?
; Z5 n1 F* u% D7 @6 a- O2 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Học kỳ hai năm lớp 11 vừa bắt đầu không lâu, cả lớp tiến hành điều chỉnh vị trí ngồi. Chung Khi và Trình Tư Dao bị sắp xếp ngồi cùng bàn, chính là chỗ ngồi chệch ngay sau lưng Triển Nhược Lăng.
©2020 Kites.vn | 3 r2 ~8 B. x6 j! p4 X: V7 V6 zAll rights reserved
        “Triển Nhược Lăng, mình không nỡ xa cậu chút nào.” Trong suy nghĩ của Trình Tư Dao, Triển Nhược Lăng không hề nghi ngờ gì chính là bạn cùng bàn lý tưởng nhất. Mặc dù Chung Khi có thể giúp đỡ nhiều cho cô trong việc học tập, thế nhưng sống chung với cậu ấy tuyệt đối không phải việc dễ dàng gì, thậm chí còn có thể là một sự giày vò.
7 U/ e: I: v& H* ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Không sao, bọn mình vẫn ngồi rất gần nhau mà.” Thật tình, Triển Nhược Lăng không có cách nào nói được những câu sến súa như vậy với bạn học khác.
3 H1 C. b: S0 x( t6 f) R©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Sau khi thay đổi chỗ ngồi, cô đem toàn bộ sách trong cặp nhét vào ngăn bàn, ánh mắt không kiềm được trôi về phía Chung Khi, nhìn cậu ấy một cái.
2 i- X4 j/ Z& W+ }2 e+ R©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Ánh mắt còn chưa đậu lại trên người Chung Khi, cô đã bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn về phía cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) ~: X* n8 B' z. n/ C* H6 m% z
        “Làm gì đấy?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 s9 h; S9 M, m, d$ o% t  J( _
        Giọng điệu cậu ấy có vẻ khó chịu, thế nhưng bên trong lại chứa đựng mấy phần thân mật chỉ có giữa những bạn bè quen thân với nhau.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ ^, J. K: n5 D. O; o
        Những cảm giác từ rất lâu về trước, chỉ vì một câu nói bâng quơ không mang ý nghĩa gì khác của cậu ấy, lại nhẹ nhàng như nước dâng lên trong lòng cô.
©2020 Kites.vn | ) t9 B8 j) S7 D$ f! AAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, vờ như không thể tin được khi nhìn thấy cậu ấy, nói: “Cậu ngồi đây rất ảnh hưởng đến bạn học phía sau nhìn bảng đen.”
©2020 Kites.vn | ) y. \% B4 K& k1 NAll rights reserved
        Chung Khi lười biếng ngồi dựa vào lưng ghế làm ra vẻ “cậu làm gì được tôi” đáp lại: “Tôi cận thị! Cậu có ý kiến à?”
& c* m$ `* g" H' E. V©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cái người này đúng thật là khó chịu.
©2020 Kites.vn | 0 C& L3 t% P! u4 m2 d: lAll rights reserved
        Cậu ấy có bị cận thị đâu.
©2020 Kites.vn | " D$ [- L# ?  S2 W1 C+ BAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng kiềm lại câu phản bác đã lên đến cổ họng, cúi đầu thu dọn đồ đạc.
©2020 Kites.vn | 6 i+ v' j- h3 c; r8 |All rights reserved
        Triển Nhược Lăng tuyệt đối không thể ngờ rằng, nhờ lần điều chỉnh vị trí ngồi này, mà từ đó về sau cô đều phải sống dưới bàn tay ma quỷ của Chung Khi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 a# Q# l; Z6 q% D+ J5 K
        Ấn tượng đầu tiên là trong tiết Ngữ văn.
) ~' U5 c. s6 z) \( c©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiết hôm đó học đến bài “Tây Sương ký” [1], giáo viên liền gọi vài học sinh đứng dậy phân vai đọc bài.
©2020 Kites.vn | / |# p. ?7 N+ LAll rights reserved
        Từ khi học tiểu học, Triển Nhược Lăng đều chưa từng tham gia phân vai đọc bài thế này. Bởi vì giọng đọc của cô rất trung tính, không thích hợp để đọc diễn cảm. Trước nay cô chưa từng hy vọng có thể đứng trước cả lớp, đọc diễn cảm một đoạn văn một cách thật lôi cuốn. Lần nào giáo viên chỉ định các bạn học đọc diễn cảm, cô cũng giống như người ngoài cuộc đang xem diễn, chỉ chờ vỗ tay hoan nghênh các bạn ấy mà thôi.
+ U! M: W) o5 a  o5 @0 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Khi chọn người đọc nhân vật Thôi Oanh Oanh, giáo viên Ngữ văn như mọi khi đầy nho nhã nhìn khắp cả lớp một lượt: “Ai đọc được lời thoại của nhân vật Thôi Oanh Oanh?”
©2020 Kites.vn | 8 \& X. h2 u- }3 CAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng cúi đầu xem sách giáo khoa, đột nhiên nghe thấy giọng nói rõ ràng mạnh mẽ của Chung Khi vang lên, giọng điệu vô cùng điềm nhiên: “Triển Nhược Lăng!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 P8 a" U: a6 _5 o2 b
        Triển Nhược Lăng giật mình hoảng hốt, trong đầu thầm nghĩ người này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Giọng của cô đọc lời thoại của Thôi Oanh Oanh. Chỉ sợ đem lại hiệu quả đầy tính khủng bố thôi.
2 w7 e* g! [) u: A( k" f4 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Giáo viên Ngữ văn nở một nụ cười ấm áp, gật đầu nói: “Được, vậy thì lời thoại của nhân vật Thôi Oanh Oanh sẽ do Triển Nhược Lăng đọc.”
©2020 Kites.vn | ) e) ]2 e4 O% e( ]9 kAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng hết cách đành nghe lời giáo viên đứng dậy, chuẩn bị đọc diễn cảm lần đầu tiên trong mười năm sự nghiệp đèn sách của cô.
©2020 Kites.vn | 8 E: _4 `  y5 lAll rights reserved
        Có điều trong lòng lại không tình nguyện chút nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' H% H: C3 V- I+ C. a2 C7 [
        Nhân lúc giáo viên hướng dẫn cách đọc cho các bạn, cô xoay đầu hung hăng trừng mắt với Chung Khi.
©2020 Kites.vn | 9 l- \1 C  v# {All rights reserved
        Thế nhưng Chung Khi lại ra vẻ dương dương đắc ý nhướng mày với cô, bên khóe môi còn vương lại nụ cười, vừa hồn nhiên như một đứa trẻ vừa làm được việc gì quang minh lỗi lạc, lại vừa thảnh thơi vô tội.
2 K  ?; K0 r$ r  E" P$ I6 H1 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Vào giờ phút đó, cơn giận dữ trong cô đã hoàn toàn tan biến không một chút dấu vết.
©2020 Kites.vn | / f# k& c6 w6 d; B* E9 Z! s3 ^All rights reserved
        Triển Nhược Lăng âm thầm thở dài trong lòng. Chỉ là bởi vì, đối phó với thể loại tinh quái có nụ cười ngây thơ này, cô không biết phải làm sao.
©2020 Kites.vn | 5 |  }3 |8 V5 E+ YAll rights reserved
        “Tiết sau là Hóa học, mọi người đến giảng đường nhé.” Chỉ một câu nói của đại biểu Hóa học đã khiến bầu không khí cả lớp trở nên vô cùng nhốn nháo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( r# q6 z! v- V/ }
        Triển Nhược Lăng và nữ sinh cùng bàn cầm theo sách Hóa học và tập vở vội vàng đi đến giảng đường.
7 h: h8 P& J0 ?9 Q' I  Y* [6 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Đã sắp đến giờ học, thế nhưng đèn trong phòng vẫn chưa được bật lên, rèm cửa sổ cũng bị kéo kín lại, cả giảng đường chìm trong bóng tối.
6 x' c+ e9 P* A; Q6 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Học được nửa tiết, bạn nữ ngồi cạnh cô bỗng dưng khom lưng, đưa tay mò khắp sàn nhà tìm kiếm thứ gì đó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; |/ c% g  @+ `; [& @1 C/ O- O
        Triển Nhược Lăng hỏi cô ấy: “Sao vậy? Cậu đánh rơi thứ gì à?”
©2020 Kites.vn | : V0 [2 [$ N  KAll rights reserved
        “Cây bút, màu đen.” Bạn nữ cùng bàn nhỏ giọng nói với cô.
# y6 q$ _, _$ x©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Cậu ngồi dậy đi. Để mình tìm giúp cho.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 u2 S# ?2 y% U1 ]9 [7 K
        Tầm nhìn của cô chìm trong một vùng tối om om.
  a7 L! j! e0 f- b% F©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng khom lưng, đưa tay mò mẫm trên sàn nhà.
©2020 Kites.vn | " [- }. l. B! E' uAll rights reserved
        Ngón tay dò dẫm mất một lúc, cuối cùng cũng mò thấy một thứ.
©2020 Kites.vn | 2 z" l0 c9 a8 B* o. f: j% t. nAll rights reserved
        Nhưng mà… hình như mò phải thứ gì khác mất rồi.
©2020 Kites.vn | % }! t7 z, s- ~: ?0 |' T" ^2 m1 VAll rights reserved
        Cảm giác này…
©2020 Kites.vn | 6 i7 ~( M7 n" d( @. S* {5 LAll rights reserved
        Bề ngoài giống như… một chiếc giày.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ b  {8 ?: Q- |% F
        Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, hơi thở thanh mát của một nam sinh ngày càng đến gần cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  Y6 W/ R  T- O( j
        Cô ngẩng đầu, trong bóng tối, một đôi mắt sáng đang chằm chằm nhìn cô.
©2020 Kites.vn | * ]5 G1 Z' C: L$ R( eAll rights reserved
        Chung Khi cúi thân hình cao lớn, đùa cợt lên tiếng: “Triển Nhược Lăng, cậu có biết hành vi này đã đủ để cấu thành tội quấy rối tình dục không hả?”
. m% {* \/ R2 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Giọng nói không quá lớn, nhưng cô lại nghe thấy đặc biệt rõ ràng từng chữ một.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; i! d4 Q- K$ u
        Hơn nữa, Triển Nhược Lăng dám cược rằng, lấy hai người bọn họ là trọng tâm, trong vòng bán kính hai mét không có bạn học nào không nghe thấy câu nói vừa rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" _7 w2 q; ^- K' R
        Bỗng nhiên, cô cảm thấy gương mặt mình nóng bừng như lửa đốt, nóng đến mức sắp thiêu cháy cả nội tạng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 x$ Q. y) \5 \9 e! L  e+ r' {
        Không cần nghĩ cũng biết gương mặt cô lúc này đã đỏ ửng lên rồi, may mà cô đang ở trong tối, cho dù đỏ thế nào cũng không thể nhìn ra được.
* q2 Q3 c2 o' o0 [* W# R©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô mở miệng muốn giải thích: “Tôi…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- N4 o3 J8 @( T( f& }' ]) w9 K
        Tôi chỉ muốn tìm một chiếc bút mà thôi.
©2020 Kites.vn | ; |$ p! X& \! v9 E2 l/ T: o0 gAll rights reserved
        Đôi mắt đen trước mặt sáng vô cùng, giống như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.
( p$ n8 r, R. j6 E6 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Câu giải thích cứ thế nghẹn lại cổ họng, như thế nào cũng không nói tiếp được nữa.
1 j+ h8 Y) p& y$ V# H©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Có điều Chung Khi rõ ràng không biết thế nào gọi là “biết đủ mà dừng”, càng không cần hiểu thế nào là “có thể tha được cho người khác thì hãy tha cho họ”, vẫn cố chấp nói thêm một câu nữa với Triển Nhược Lăng: “Cậu chuẩn bị nhận thư từ phía luật sư của tôi đi!”
©2020 Kites.vn | % Z/ G$ b2 j7 n5 x  v. ~* B$ Q- ?All rights reserved
        Từ khi chui ra khỏi bụng mẹ đến nay, lần đầu tiên Triển Nhược Lăng nảy sinh kích động muốn đánh người.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" T1 E' E# f1 s* l( I+ J& ]4 N9 r
        Cuối cùng cũng tìm thấy cây bút, cô dùng lực nắm chặt thân bút, lập tức ngồi thẳng lên.
6 V4 `' J' p2 ?) L8 l8 E0 p" ?3 ~; j©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Đối diện ánh mắt sáng như đèn của Chung Khi, đột nhiên lửa giận trong cô bùng lên đến đầu, cô đưa tay đẩy mạnh ngực cậu ấy: “Quấy rối cái đầu cậu!”
4 V6 J9 d5 L. F- U/ y$ ~- a) j( v©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Khí thế đầy mạnh mẽ.
# ^  A( {, v+ j+ S% R# d* Q5 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Chân mày chau lại vô cùng tức giận.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' n+ E8 \; C) V  y' j
        Chung Khi khựng lại một chút, sau đó vẫn là dáng vẻ thèm đòn nhìn vào cô: “Không những quấy rối tình dục, lại còn thêm cố ý hành hung người khác. Cậu tiêu đời rồi.”
©2020 Kites.vn | " n, \; d$ w6 C4 YAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng xem như hoàn toàn hiểu thế nào gọi là “không biết tự lượng sức”.
5 [- d- W, a' J. g©2020 Kites.vn | All rights reserved
        [1]: Tây sương ký (西廂記, truyện ký mái Tây), còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký (崔鶯鶯待月西廂記, truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây), là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông (1295-1307), miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-2-2017 17:35:17 | Xem tất
Ủng hộ bạn!!!!!
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 n# `2 O8 d: w8 d+ J
1 truyện mà bạn đã đọc đến lần thứ 2 và quyết định làm thì mình nghĩ truyện này phải hay lắm.
1 \) k' b. b; C. h4 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại thầm yêu, nhẹ nhàng ngọt ngào là thể loại mà mình thích nhất, chắc có lẽ vì mình cũng đang thầm yêu người ta chỉ tiếc là đến tận bây giờ, gần 5 năm rồi mà vẫn ko dám nói ra (
" B: H$ u2 C$ r* K1 x9 X. n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cảm ơn bạn và chúc hố bạn đông khách nha xxx

Bình luận

Cảm ơn bạn nhiều :D  Đăng lúc 10-6-2017 08:16 PM
Truyện hay quá.Ủng hộ nhiệt tình  Đăng lúc 10-6-2017 04:02 PM
Truyện này hợp gu với mình, mong là bạn cũng thích. Mình cũng có thâm niên yêu thầm nà. Có điều yêu thầm phiên bản reality nghiệt ngã quá đi T.T  Đăng lúc 26-2-2017 09:34 AM
Truyện này hợp gu với mình, mong là bạn cũng thích. Mình cũng có thâm niên yêu thầm nà. Có điều yêu thầm phiên bản reality nghiệt ngã quá đi T.T  Đăng lúc 26-2-2017 09:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách