Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7917|Trả lời: 110
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gặp Nhau Phút Đầu, Cuối Cùng Lìa Xa | Thư Nghi (Chương 24 - Phần 7 - HẾT)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-4-2020 10:11:21 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm:  Gặp Nhau Phút Đầu, Cuối Cùng Lìa Xa

©2022 Kites.vn | All rights reserved( w$ T; L, B9 z0 E+ ]
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ W$ b. `2 F# t* K, N

©2022 Kites.vn | , Y0 g: w3 v2 t# Q: C; k! q+ r+ BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) W1 V4 O5 l! l4 n7 ?All rights reserved
Tác giả: Thư Nghi
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ k3 S+ h% a- o0 P( c
©2022 Kites.vn | + K. q* O2 w8 b) I, pAll rights reserved
Dịch: Green Land
©2022 Kites.vn | : n# B7 r6 b4 `4 c8 XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ D6 d+ [) M" O2 R$ d6 ]All rights reserved
Thể loại: Hiện đại, SE
©2022 Kites.vn | 3 c' `9 m/ X% ~% J  gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + B: a( n$ [1 f8 M7 g# QAll rights reserved
Số chương: 21 chương (rất dài) và các ngoại truyện
©2022 Kites.vn | + o) y" T. \% V! H* ~3 NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) o6 f8 J; \+ Z2 i7 X2 u  G. U
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành, đã xuất bản, đang chuyển thể thành phim
©2022 Kites.vn | All rights reserved; x: b9 t9 S4 w) v) B6 T$ {
©2022 Kites.vn | All rights reserved, B2 `: K% s6 J7 R2 P( _
Nguồn: http://www.mytxt.cc/read/22615/
' M6 u, W7 g5 D©2022 Kites.vn | All rights reserved

  x, t/ k+ m6 J4 B; o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Giới thiệu:
0 H- B% f' r$ j5 `+ `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- m) q/ g4 g; Z1 i
Nếu như trong cuộc đời bạn có những người ngay từ đầu đã định sẵn sẽ chia ly trong đau khổ, vậy bạn liệu có chọn sự gặp gỡ đầu tiên? Bạn không thể biết trước rằng, gặp một người, yêu một người sẽ khiến cuộc sống của bạn thay đổi thế nào.
5 g, R) t( Y. q% q) c; Q& n5 r; L©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# H: |% f, B, D: ]
Nghiêm Cẩn thích gái đẹp, theo đuổi gái đẹp nhưng anh không vì thế mà thay đổi bản thân. Song, nguyên tắc này đã bị phá vỡ bởi một cô gái tên Quý Hiểu Âu, một cô gái phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh nhưng lại hoàn toàn ngó lơ sự theo đuổi của anh. Cô là người lương thiện đến gần như ngu muội, bỏ công bỏ sức chăm sóc một cậu sinh viên có người mẹ bệnh tật và liên tục gặp phải phiền phức. Cứ thế anh chẳng biết bản thân đã lún sâu từ bao giờ, mãi đến khi bản thân không thể dừng bước, cùng cô rơi vào những phiền toái và tai ương chẳng hề biết trước.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' b  F  u' Z; `( z& r+ K
$ g* [4 f1 p& A©2022 Kites.vn | All rights reserved
MỤC LỤC
©2022 Kites.vn | ; M3 |" ~( G( c4 VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 _( L: T5 |$ E6 F; h* x* s
Chương 1: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3
/ ]. |8 T" g+ K+ t$ h- M% Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 }. {) R. x0 W( R  i  ~* YAll rights reserved
Chương 2: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3
©2022 Kites.vn | 5 E) h6 a! }( h. i- {All rights reserved
( n1 t# w3 I7 S& a: Z9 A7 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3
©2022 Kites.vn | All rights reserved; s5 n* B- g1 Z3 B: m9 d" m
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 _  t6 [" L$ N9 O
Chương 4: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4
©2022 Kites.vn | ' E# r. U; i8 A( s' B! z) H4 Y2 FAll rights reserved
1 Q* _5 `. L9 p. D$ g: a) w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 5: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4
©2022 Kites.vn | All rights reserved' k: P3 ^" W; M1 X
' f6 F6 {! M7 q: i6 U6 }& [/ k' Z* X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 6: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Phần 7
©2022 Kites.vn |   a4 k2 Y" m! s, X/ _2 d: T" uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* B# Q! X) [0 F/ Z" b' C( N9 V
Chương 7: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5
©2022 Kites.vn | All rights reserved# Z6 K$ O0 g2 m2 ~
* y" S5 I" N! v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 8: Phần 1 | Phần 2&3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Phần 7 | Phần 8
©2022 Kites.vn |   b% w9 D* ^8 j$ F; a1 ZAll rights reserved
8 o" `9 V- W3 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 9: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6
©2022 Kites.vn | All rights reserved" F/ B5 K* y3 i2 T8 D
©2022 Kites.vn | # M- H  Q7 K9 aAll rights reserved
Chương 10: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4
: g+ l" B5 z# J! _3 W& D7 {- X8 v" F  P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- o  c; p  O; q+ g: {
Chương 11: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5
©2022 Kites.vn | & b8 v5 _; B! ?3 y* o) R. r) @$ EAll rights reserved
4 e$ w3 m& X4 w" Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 12: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5
©2022 Kites.vn | : d& J* d2 z/ S4 s* CAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' c  g+ |/ \+ Z# k1 K; fAll rights reserved
Chương 13: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4
©2022 Kites.vn | 6 a0 [8 Q7 w- o0 y( AAll rights reserved
, a, `4 J4 h9 Z% y; R1 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 14: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3
2 \$ C( Z5 k! g. n4 U! G©2022 Kites.vn | All rights reserved
& M: {; ?' n! w8 m8 r9 q# d, Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 15: Phần 1 | Phần 2
©2022 Kites.vn | 3 }$ b! M+ h/ AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # w! K. @3 S3 v% Y. |8 o1 eAll rights reserved
Chương 16: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5
©2022 Kites.vn | All rights reserved: W- F$ [$ W+ `  a+ Z
©2022 Kites.vn | 7 M6 y; Q& M2 P5 ^: P" CAll rights reserved
Chương 17: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4
©2022 Kites.vn | ) i' z6 |5 o5 _4 |! D) xAll rights reserved
3 v% a5 O& j& _, D- P. C0 V. @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 18: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5
©2022 Kites.vn |   O8 Q" h2 i6 b/ w+ FAll rights reserved
" e. w) v$ `+ K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 19: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4
' @) `5 Z' Z1 c8 m; U1 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
% V7 J$ x: n% E* ~! g/ m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 20: Phần 1&2 | Phần 3 | Phần 4
©2022 Kites.vn | All rights reserved% }: n* C) T9 ?0 V. n  M, i/ j# b
4 R, s: G! ^/ t5 I/ j* _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 21: Phần 1&2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5
2 b6 {! o: I$ c5 }7 n: y$ P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, u$ P: @: p% e+ ^6 l
Chương 22: Phần 1| Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5
©2022 Kites.vn | , g! M# |# b3 {( o) KAll rights reserved
2 j5 _. N0 t7 _* U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 23: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 i9 G$ `$ s$ g, T5 {! j
©2022 Kites.vn | 1 [+ M% D# j# Q, O+ ^; A6 H! UAll rights reserved
Chương 24 (Ngoại truyện): Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Phần 7
©2022 Kites.vn | ) |9 M! a4 x! }- VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' k( E& N2 ~" s4 i3 k* B6 W' {

©2022 Kites.vn | All rights reserved  d: h9 h* [/ E4 U7 U+ b8 ]) k

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2020 13:46:08 | Xem tất
Chương 1: Hiểu về Nghiêm Cẩn
©2022 Kites.vn | - x6 l& M9 l$ ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | , ]# r7 R0 D' S2 }# [All rights reserved
Phần 1:
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ^) @) m) P2 S& M% {! d' Y' U
& a' L, I+ Y5 D) [' P# O4 W& t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cuộc đời mỗi người
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 b; @+ k8 o- n' v" C2 m
©2022 Kites.vn | " \# r3 }) h' y" i: a: U1 nAll rights reserved
Luôn có những bí mật khó nói ra
( e+ |  |6 e: a, \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" T' J# i# q6 `
Những tiếc nuối chẳng thể vãn hồi
©2022 Kites.vn | All rights reserved, b( _3 Y) l7 m: j
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ Z- ?& @2 s8 U: ~5 \, O# O, C$ ]
Những giấc mơ chẳng thể chạm tới
/ k8 |# N* Y/ G$ ]# h©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 E  ?% [/ Z% e4 K9 _" M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Và những mối tình chẳng thể nào quên…
2 E% \4 x4 B8 H, q& _3 P4 e& |3 Y3 b©2022 Kites.vn | All rights reserved

- `( H9 O: o+ @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Điều Nghiêm Cẩn căm hận nhất trong cuộc đời là cái ngày mẹ chọn sinh ra anh.
/ q% `, H3 C4 \; ~3 j7 U* W0 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 U8 S3 F9 i; B+ L6 FAll rights reserved
Trước kia chẳng thấy có gì không ổn, đó chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Thế nhưng đến thập kỷ 80 đất nước hội nhập, những ngày lễ của nước ngoài du nhập vào Trung Quốc, ngày sinh của anh làm khổ chủ khó xử vô cùng, mấy năm ngày đây ngày càng phổ biến khiến anh buồn bực không thôi. Anh là người ưa náo nhiệt nhưng lại thường rơi vào hoàn cảnh cô đơn lẻ loi trong ngày sinh nhật mình.
; v6 E$ \8 p3 M. e9 q! P0 v( G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- e! [* y, H; |3 o' t9 Z3 N- m
Bạn bè thật ra cũng chẳng còn cách nào khác bởi đó là ngày nhạy cảm. Những người đã yên bề gia thất nếu tối đó mải mê la cà không biết đường về thì gia đình lục đục là chuyện rất có khả năng xảy ra. Còn với những kẻ vẫn đang độc thân thì ai chẳng tiếc một nỗi không thể biến thành Tôn Ngộ Không, phân thân tám mươi lần vào ngày hôm đó để gặp gỡ những bóng hồng khác nhau. Còn đối với bạn bè, trọng sắc khinh bạn vốn là bản tính của đàn ông nên cho dù vẫn hay nói "anh em như thể tay chân" thì cũng chỉ có thể để xếp sau mà thôi.
©2022 Kites.vn | 5 L: `0 P, ~+ {  |- ]All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ i. R) J1 l- @7 S, n
Chính bởi hôm đó là ngày Valentine - ngày lễ tình yêu 14/2, một ngày tràn ngập hoa hồng, socola và mọi điều ngọt ngào lãng mạn.
©2022 Kites.vn | # D/ D; C, u, |# CAll rights reserved
- z3 z2 o! m% p0 E& ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Các cụ ta có câu "nhân sinh thất thập cổ lai hy", còn hay nhấn mạnh "tam thập nhi lập" nên có vẻ như qua ba mươi tuổi, cuộc đời đã trôi mất một phần hai. Một người vô lo vô nghĩ như Nghiêm Cẩn, sau khi đã trải qua sinh nhật lần thứ ba mươi, thì năm nào mỗi khi bước qua chỗ trũng này cũng không khỏi ngậm ngùi đôi chút, hướng mặt lên trời một góc 45 độ, than thở một câu: Cuộc đời như một giấc mơ, thời gian như chó chạy ngoài đồng.
©2022 Kites.vn | / V% s. c. v3 o* _6 l) EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ a. Q* _+ L% m+ d
Hiếm khi nào anh dành thời gian suy ngẫm về cuộc đời. Người bạn nối khố Trình Duệ Mẫn ở trời Âu xa xôi bèn tiếp lời anh qua cuộc điện thoại đường dài cách ngàn vạn cây số: "Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, ngày vui ngắn chẳng tày gang thì đã đến tuổi xế bóng đáng buồn."
©2022 Kites.vn | 1 Q: \* o2 S1 uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & a6 O( d6 H. p) o# y; c. fAll rights reserved
Trước nay Nghiêm Cẩn chẳng quen lắm với cách nói văn vẻ xót xa của người bạn nối khố nhưng khi nghe câu này bản năng của anh lại lập tức gọi người kia là tri kỷ, bèn quẳng điện thoại, chạy ngay ra đường tìm vui.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. i/ F" O7 O; m
©2022 Kites.vn | All rights reserved' O2 N( a& [( h  J- W! Z: o
Nhưng sinh nhật năm nay các bạn anh lại khá tử tế, còn có người vỗ ngực chủ động đề nghị tổ chức tiệc mừng cho anh. Nghiêm Cẩn còn nhớ như in, ngày 14/2 hôm đó trời quang mây tạnh, nắng vàng ươm, bầu trời hiếm khi xanh ngắt như vậy. Cây hòe già trên vỉa hè đã rụng lá, những cành cây trơ trụi chính là dấu hiệu đặc trưng của mùa đông. Tiếng bồ câu vỗ cánh vang vọng trong khoảng trời bên trên loạt ngói xanh tường trắng, mang lại cảm giác như được quay về thành phố Bắc Kinh của thời niên thiếu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% h/ T! Z! U& ^9 `
6 D- ]  D- R5 L( M" T) P©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chiếc xe của anh thong thả chuyển bánh trên con đường chật chội ở vành đai hai, nét mặt thoáng vẻ rầu rĩ bất chợt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 Y4 ]; Z8 A/ }6 \% U1 i+ v' U
( Q/ h: |8 K5 o1 L. E+ X7 j) |©2022 Kites.vn | All rights reserved
Những chàng trai cô gái ôm hoa hồng vội băng qua trên đường, cảm giác ngọt ngào và vui vẻ tràn ngập không khí, đó là niềm vui đơn giản, thuần túy của tuổi dậy thì. Còn anh, quà Valentine đã phân phát từ hôm qua, có đồng hồ túi xách hàng hiệu, cũng có cả đồ trang sức, chỉ không có hoa hồng. Anh không phải một người tình lãng mạn, vì Nghiêm Cẩn cho rằng việc đem tặng hoa hồng với socola và nói những câu yêu đương mặn nồng trong lễ tình nhân chẳng hề liên quan đến lãng mạn, đó chỉ là phong cách của kẻ tầm thường và vô vị mà thôi.
©2022 Kites.vn | . F" ~% r0 _2 O  b+ S0 mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; Z% y/ T% x. cAll rights reserved
Chưa kể, người phụ nữ vui vẻ nhận một đóa hoa hồng bây giờ còn tồn tại trong thành phố này không? Có lẽ vẫn còn, chỉ là mấy năm qua anh chưa gặp được người như vậy mà thôi.
8 `  g' t  F9 V/ Q+ T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , _( u9 z6 z. A9 fAll rights reserved
Chín giờ Nghiêm Cẩn ăn xong bát mì trường thọ ở nhà bố mẹ liền phóng ô tô đến một câu lạc bộ nổi tiếng tọa lạc ở khu CBD trong thành phố. Khi anh tới nơi, đám bạn xấu xa đã tề tựu đông đủ, cả bàn chỉ thiếu nhân vật chính là anh.
©2022 Kites.vn | : }; M6 G  E* t: V, r% ~: ]All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' h% t$ [- q& g" A; u
Nghiêm Cẩn không quá ưa thích câu lạc bộ này, cảm thấy cách bài trí ở đây quá lãng phí và dị hợm, nhất là dàn đèn treo tự xưng "mang phong cách bí ẩn của phương Đông" trên quầy bar thật ra chỉ để lừa khách hàng mà thôi. Tuy nhiên người bạn chủ động tổ chức tiệc sinh nhật năm nay cho anh là Hứa Chí Quần lại rất thích nơi này - nơi các minh tinh màn bạc thường xuyên lui tới.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. V7 J' E: g% M% ]) [7 c
/ [( E) k) G( i: z! E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hứa Chí Quần là bạn trung học kiêm hàng xóm ngày xưa của Nghiêm Cẩn, vì từ nhỏ đến lớn cân nặng luôn vượt quá tiêu chuẩn nên được mọi người tặng cho biệt danh "béo ú", cái tên này đi theo anh ta suốt từ khi còn học mầm non đến giờ. Hai người quen nhau đã gần 20 năm nên nếu Nghiêm Cẩn tỏ ra nghi ngờ phần thành ý kia thì thật sự quá đáng.
) Y+ I' U/ f* P9 U1 a2 D- E7 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 I0 d' a5 U( Z9 h& I, OAll rights reserved
Thế nhưng bầu không khí tối nay quả thật lạ lùng, nụ cười của ai cũng mang vẻ hào hứng và kỳ quặc, dường như đang đợi điều gì đó xảy ra. Nghiêm Cẩn nhận ra đôi chút bất ổn nhưng sau vài ly rượu, anh đã nơi lỏng cảnh giác, lại có mấy cô em vừa xinh xắn lại biết ý mà đám bạn anh dẫn tới, cô nào cô nấy miệng dẻo như kẹo, cô này gọi "anh Nghiêm", cô kia kêu "anh Cẩn". Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, một chút cảm giác bất an ban đầu bị anh ném lên chín tầng mây, hào sảng uống rượu, cuối cùng rơi vào trạng thái say bất tỉnh nhân sự như mọi người mong đợi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ O. z; Q# [7 M) }3 F4 _
) _7 `# J& T$ h0 x1 L( ~3 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đến khi anh choàng mở mắt trong những mảnh vỡ hỗn độn của trí nhớ thì trước mắt là không gian tối đen chẳng chút ánh sáng, bên tai là tiếng nước liên tục chảy róc rách. Mồm miệng như mảnh gỗ không cảm giác, cổ họng khô khốc, đầu đau váng vất. Anh mở to mắt trong bóng tối, rất lâu sau mới thích ứng được thì thấy một bóng dáng lờ mờ xuất hiện trước mắt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  M$ d4 ]* r8 y/ |  f6 \
©2022 Kites.vn | ; m4 a5 h* H9 U2 [9 CAll rights reserved
Đây là căn phòng không quá rộng, một chiếc bàn đọc sách đặt cạnh cửa sổ, bên trong nữa là chiếc tủ thấp, phía trên có một thứ vuông vắn như tivi. Nghiêm Cẩn sờ xung quanh thì chạm vào gối và ga trải giường mềm mại, một chiếc giường rộng như không giới hạn, rồi anh sờ lên người, trơ trụi không gì che chắn…
- F, |! }8 p) x0 q2 |0 }: H4 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! ~! c0 ~) o8 |; GAll rights reserved
Nghiêm Cẩn mở to mắt ngồi phắt dậy, não bộ như vừa bị máy trộn bê tông tàn phá lập tức tỉnh táo trở lại. Chẳng phải vừa rồi anh còn ăn uống ở câu lạc bộ sao? Tại sao mới chớp mắt đã nằm ngủ trên giường khách sạn rồi?
©2022 Kites.vn | 0 s( E. M1 G! X4 I, t8 i" UAll rights reserved
: K2 ], i$ N6 q! G5 b1 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cổ họng khát khô trầm trọng cản trở tư duy của anh. Nghiêm Cẩn lần mò bật đèn đầu giường, tất cả trước mắt liền trở nên rõ ràng, thì ra là một căn phòng khách sạn tiêu chuẩn. Chiếc áo choàng tắm của khách sạn bị vứt chỏng chơ trên thảm, phần ngực áo có thêu logo và tên khách sạn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 k# j1 d% Y3 d: f0 I: e# g2 T% D
3 z5 p+ j5 I7 D! V: H. N2 R/ V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đây là một khách sạn năm sao nằm ở ngoại ô. Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ nhà vệ sinh, hình như ai đó đang tắm rửa bên trong.
©2022 Kites.vn | ( \$ y2 N0 E! P* l1 a4 rAll rights reserved
4 R5 o( j, e" e2 X0 `8 M  e6 |: S8 s( _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trên tủ đầu giường có chai nước khoáng đã mở nắp và cả bao thuốc lá, bật lửa, điện thoại di động và ví tiền của anh.
©2022 Kites.vn | ) ~+ P& a( t4 }3 CAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( ~) m' s( D5 K- f' HAll rights reserved
Ngoài ra trên tủ còn để một chiếc đồng hồ điện tử, thời gian hiển thị trên màn hình là chín giờ hai mươi phút sáng.
©2022 Kites.vn | , s( G: X7 P4 C2 e* jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; V: |+ @) y& i* oAll rights reserved
Không ngờ anh đã ngủ ở đây cả đêm!
( ]) ^. r  [8 l% p©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ ]9 h$ l& V" A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghiêm Cẩn còn phát hiện nệm giường bên cạnh anh bị lõm xuống, chăn vo viên bên cạnh, chứng tỏ có người đã ngủ ở đây. Chuyện gì vậy trời?
©2022 Kites.vn | All rights reserved# t( v* @) X$ ]; y
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 @/ Y- C0 S" d5 L3 }
Uống vài hớp nước rồi châm điếu thuốc đưa lên miệng, Nghiêm Cẩn đã hiểu được tương đối tình hình của bản thân lúc này. Có lẽ anh say sưa bên bàn rượu, đám bạn kia liền thuê phòng giúp anh, không quên để lại một cô gái phục vụ. Còn anh, có lẽ đã mượn rượu "làm thịt" con gái nhà người ta rồi!
©2022 Kites.vn | All rights reserved; e, t# E( ^- x1 R; }! \
©2022 Kites.vn | 2 L  E( L9 V% n& s' l& l3 L: \All rights reserved
Chuyện này có phần rắc rối nhưng cũng không hẳn là khó giải quyết. Nghiêm Cẩn cào cào mái tóc. Vậy anh sẽ dẫn người ta đi ăn sáng rồi đưa cho cô ấy mấy ngàn, hoặc mua một món quà gì đó, nói ngọt ngào mấy câu, chuyện này rồi sẽ qua thôi, ai mà lại coi đây là đại sự quá khó giải quyết chứ. Lý do là vì, chẳng đứa con gái nào dám đi theo đám người bọn anh mà thuộc dạng coi trọng trinh tiết cả.
3 |4 [- m* e3 b7 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& L6 M! e0 a6 L; m4 M& n
Nghiêm Cẩn đã bình tĩnh trở lại, ôm chăn ngả lưng vào thành giường, ung dung nhả khói, chờ người trong nhà vệ sinh xuất hiện. Cùng lúc đó anh đang thầm suy đoán, rốt cuộc là cô nào tối qua? Là cô nàng Đông Bắc nóng bỏng nhiệt tình, hay cô gái tự xưng là sinh viên đại học trắng trẻo ngọt ngào?
" j5 k2 z( A& P, h  V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; O0 K+ D$ W, f) f/ S4 HAll rights reserved
Anh thấy trò này thật thú vị bèn nhếch mép cười, hào hứng như lúc chờ quay thưởng xổ số, vui vẻ chờ mong đáp án được công bố từ nhà vệ sinh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ R4 P$ o1 n3 ?0 K" t( I" b
' Y# M0 W2 e9 Z* Y9 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Năm phút sau tiếng nước chảy mới chấm dứt. Sau đó cửa mở, một người mặc áo choàng tắm đi ra với cơ thể ướt át.
6 l: U" z1 R+ Z: i2 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' b4 N) W9 i8 f- Y$ J: Z0 IAll rights reserved
Nửa điếu thuốc còn lại trên tay Nghiêm Cẩn rơi xuống.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( L+ H. C* [/ D9 K* n7 }0 E
©2022 Kites.vn |   D* x! ^* Y7 M5 {: O1 [5 |All rights reserved
Chưa hết, tròng mắt của anh cũng rơi xuống luôn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# k0 F9 H3 Y. L% h3 S* B7 x
©2022 Kites.vn | All rights reserved: O/ t4 H8 V% t  b
Người kia đứng trước giường nói: "Anh tỉnh rồi hả?"
©2022 Kites.vn | 0 f/ x* p( J/ k0 vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 m/ k; }/ j5 G. b
Nghiêm Cẩn há hốc mồm sửng sốt chừng nửa phút rồi đứng phắt dậy khỏi chiếc giường, lao thẳng tới sofa gần cửa sổ, động tác nhanh gọn dứt khoát khiến người ta không khỏi liên tưởng đến loài báo săn mồi trên thảo nguyên châu Phi. Đồ lót và áo khoác ngoài của anh để trên sofa đã được giặt giũ sạch sẽ và gấp lại gọn gàng, trên cùng là hóa đơn giặt là của khách sạn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) _' d; L& E5 x6 s
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 @1 O8 i1 X/ o: Z. p
Nghiêm Cẩn xé túi nilon và hóa đơn trong tiếng thở gần như hổn hển, vội vàng xỏ quần, trong lúc nóng vội suýt té sấp mặt vì giẫm phải ống quần.
©2022 Kites.vn | ( v% g; Q* z7 c6 cAll rights reserved
2 c/ X7 m; P  {' ~# s  S+ K; @/ p! f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người kia toan tới giúp một tay thì bị Nghiêm Cẩn la lối om sòm: "Stop! Cậu đứng yên đó cho tôi, không được động đậy!"
8 l" B+ d: d) S( c# o# U9 g9 ]5 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 g& s0 a- x0 v, N- v9 f: vAll rights reserved
Nghe thế người kia đứng lại ngay, cánh tay đặt ngay ngắn bên người, không dám có bất cứ động tác nào nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; a7 ]/ j, Z0 n4 M8 B# T- c
+ P" `+ _. f0 }3 T8 z- p2 i( H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mặc quần xong xuôi Nghiêm Cẩn mới thấy nhịp tim bình ổn lại đôi chút, sau đó anh bắt đầu mặc áo sơ mi, không quên chửi bới người "chủ trì" bữa tiệc hôm qua: " Hứa Chí Quần, Hứa béo ú, mẹ kiếp nhà cậu... Tôi... Tôi... Ông tổ nhà cậu!"
©2022 Kites.vn | ! [/ @% m8 h$ g  Y$ W$ nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) K6 ^6 e( i; V7 A( H
Mặc luôn cả áo khoác và đeo khăn quàng cổ, Nghiêm Cẩn vơ đại đám đồ trên tủ đầu giường bỏ hết vào túi áo, sau đó mở cửa phòng cắm cổ chạy ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 p  m3 P# n" M# w
# N/ C3 `" y) m3 q1 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Một nhân viên khách sạn mặc đồng phục màu đen đang đứng bên ngoài, trên tay là khay đồ ăn, suýt chút va phải anh.
©2022 Kites.vn | 0 l+ A7 N0 \4 e! W: E7 QAll rights reserved
% W+ P! ^) S: l* |# B# b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghiêm Cẩn đã xuất hiện ở khách sạn này tương đối nhiều nên đa số nhân viên đều biết mặt anh. Cậu trai trẻ không khỏi giật mình, lùi lại vài bước, kính cẩn chào anh là "anh Nghiêm" rồi hỏi: "Anh không ăn sáng ạ?"
' K1 e7 b# C% G2 P! ]$ n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ m# j- p3 r( I1 h+ }
Nghiêm Cẩn chạy băng băng về phía thang máy không dám ngoảnh lại, chỉ hùng hổ chửi một câu: "Ăn con khỉ mốc!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 j  U/ [8 X; {3 T* B0 ^. s
2 e  W; y9 x6 V3 K& r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cậu nhân viên chớp mắt, nhìn theo bóng dáng anh bằng cái nhìn đầy nghi hoặc. Qua cánh cửa đang mở to, cậu ta chỉ thấy một căn phòng bừa bộn chứ không thấy người nào bèn giơ tay gõ cửa, cất giọng trầm bổng hỏi: "Room service, bữa sáng có rồi ạ, xin hỏi..."
* T* f% P0 s2 S+ i' n, z4 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / a, l) V" e# D6 s% H8 uAll rights reserved
Một giọng đàn ông từ trong phòng vọng ra: "Cứ để ngoài cửa đi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 J8 u: l9 z+ `3 G2 C
©2022 Kites.vn | 9 w1 [  }7 T! h* ]1 c  W6 O" h6 N4 wAll rights reserved
Cậu nhân viên khách sạn bèn đặt khay đồ ăn lên tấm thảm ngoài cửa theo lời yêu cầu, không quên nhẹ nhàng khép cửa lại cho khách hàng. Lúc quay đi cậu ta trộm thè lưỡi rồi khẽ mỉm cười, không khỏi liếc mắt nhìn về phía thang máy dành cho khách.
& s5 o6 N6 h. C2 z8 B9 z  w©2022 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

ủng hộ cmt trước, tối đọc sẽ bỉnh luận cẩn thận  Đăng lúc 13-4-2020 10:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2020 18:24:48 Từ di động | Xem tất
Trái tim sau khi bị anh Ngộ dằn nát. Khóc lóc 77 49 lần từ 7 năm trước, tự hứa với lòng k bao h đọc truyện SE của mẹ Nghi nữa. Hiuhiu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# K& |# _1 O4 J
1 I5 ]- `0 U8 _; [3 |  A$ Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng vẫn nhảy vào ủng hộ đằng ấy nè.

Bình luận

Đằng ấy cứ yên tâm, truyện này quá trình khá ok đấy, có cái kết hơi lãng xẹt xíu thôi  Đăng lúc 12-4-2020 06:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2020 19:28:15 | Xem tất
iu chị, em hóng hố này đã lâu. SE cũng không ngại chiiii
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2020 09:32:38 | Xem tất
Chương 1 - Phần 2
©2022 Kites.vn | All rights reserved& s. m. E! O* t" c* p. u/ X4 D
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 V# ~8 H/ _+ [3 X0 _9 o$ p% h
Nghiêm Cẩn đang đứng đợi thang máy, vừa cài cúc áo sơ mi vừa hấp tấp bấm nút mũi tên xuống liên tục. Đây là thời điểm đông khách của khách sạn, chiếc thang máy mãi chẳng tới nơi kia khiến anh tuyệt vọng hoàn toàn.
5 H0 \2 Y! G" v& y% D& H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ ~  ?' e. ~, w, WAll rights reserved
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng "ting ting", cửa thang máy bên trái từ tốn mở ra, anh cắm cổ chạy vào như đang tháo chạy khỏi hang hùm. Trong thang máy có người, Nghiêm Cẩn còn chưa kịp nhìn rõ đối phương thì ai đó đã hổn hển đuổi theo thang máy, giơ tay chặn cánh cửa đang đóng lại: "Anh ơi, anh ơi, khoan đã..."
©2022 Kites.vn | + ^$ I7 A  w* M2 J; I% s& ~4 y* JAll rights reserved
9 N$ Q* }: F2 m5 K# H; H1 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghiêm Cẩn lập tức định thần lại, anh đã quên mất một chuyện rất rất quan trọng. Mặc dù sự cố lần này khiến anh bực mình, chỉ tiếc không thể đánh chết kẻ khơi mào nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, anh không thể phá hỏng quy tắc xã hội được.
( }5 g* l6 ]' Z+ ]) P& S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # F8 R) \" w/ J. l" ^All rights reserved
Nghiêm Cẩn chặn cửa thang máy, dùng bả vai và tấm lưng rộng che đi ánh mắt của người đứng sau, rút một xấp tiền mặt trong ví ra, chẳng thèm đếm lại, nhét luôn vào tay người kia: "Cầm lấy và im miệng. Từ giờ trở đi đừng để tôi gặp lại cậu nữa!!!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved& q/ r( H$ J2 \1 K7 V
) V& B+ e& t) D, u5 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Không phải, thắt lưng của anh..." Cậu chàng run rẩy đưa thắt lưng.
* j: l( D$ H! x+ z$ k* A/ Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# ?; u. p( _) n8 S* W3 ?
Nghiêm Cẩn chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay giật lấy chiếc thắt lưng của mình rồi vội vàng ấn nút đóng cửa.
& e( G+ Z( U& z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : X. Z8 D% `! E- J8 L& z: Q3 B9 rAll rights reserved
"Anh ơi..."
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ p, Y0 \! M7 b$ ~
, m7 W8 k# M& @% K. p4 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cút đi!" Nghiêm Cẩn đã gần như chẳng còn kiên nhẫn, chữ "cút đi" được nhấn nhá rất mạnh, chính xác hơn thì là gào thét.
©2022 Kites.vn | : g: i" J8 D  l" c  C  a  {All rights reserved
% e7 s) e, H3 `# w7 g+ f& k/ k: J2 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người kia thảng thốt rút tay về, cửa thang máy lẳng lặng khép lại, nhanh chóng để lại gương mặt trẻ trung ưa nhìn kia đằng sau nó.
9 w2 h9 s/ q5 Y  S9 z& W+ _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; R4 l6 i2 v% A2 \
Nghiêm Cẩn thở phào một hơi dài như vừa trút được gánh nặng, bây giờ mới có thời gian để ý tới hai vị khách còn lại trong thang máy. Hai cô gái tuổi đôi mươi đang đứng trong một góc, e dè nhìn anh, rõ ràng người ta đã hoảng sợ trước tiếng gào rít khi nãy của Nghiêm Cẩn.
  v  h) F( L* d9 S1 s5 s$ C1 X& d' f©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 {* z2 E- l6 l0 m9 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai cô gái một người cao ráo, một người hơi thấp, cả hai đều ăn mặc rất thời trang nhưng vẫn giữ được nét đoan trang, nghiêm chỉnh của con gái nhà tử tế. Ánh mắt hai người lúc này rất lạ, đó là ánh mắt rất hiếu kỳ, rất tò mò như đang nhìn một con tinh tinh to xác trong vườn bách thú, nhưng vì không có lồng sắt che chắn nên vẻ hoảng sợ là khỏi tránh khỏi.
- k4 t1 C0 {8 y+ |; {  j9 C$ v+ k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , s4 A3 Q  }, Z1 |* q0 [# MAll rights reserved
Vừa gặp được người khác giới ưa nhìn, ý thức đàn ông của Nghiêm Cẩn nhanh chóng thức tỉnh khỏi sự đả kích vừa phải đối mặt khi nãy. Để khỏa lấp vẻ thất thố, anh liền chỉnh trang lại đầu óc và quần áo, sau đó lập tức nhoẻn miệng cười, lịch sự lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi, vừa nãy có làm hai em sợ không?"
©2022 Kites.vn | 2 F' k; t  v, `( F- J$ t& QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + n8 G* [. @/ k* `* mAll rights reserved
Cô gái thấp hơn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, dường như cô nàng không biết nên đối mặt với anh chàng một phút trước còn rất hung dữ này thế nào, đành hướng ánh mắt nài nỉ về phía người bạn cao hơn. Cô gái cao ráo kia có vẻ bình thản hơn nhiều, khẽ nắm tay cô bạn rồi nhếch mép đáp lại: "Chúng tôi sợ quen rồi, anh cứ tự nhiên, không sao đâu!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ m& K3 b  I! s; ]
©2022 Kites.vn | 3 x, a- B5 h, ~- ~! c% KAll rights reserved
Nghiêm Cẩn thấy cô gái này thật thú vị, mặc dù lúc này bản thân anh rất lôi thôi, quần áo xộc xệch nhưng vẫn không quên đánh giá cô nàng từ trên xuống dưới vài lượt, mắt liền sáng lên.
7 x3 _7 a+ o* c3 g( |$ i& r5 R+ L©2022 Kites.vn | All rights reserved
  `' ?2 _( H2 \* e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh ho một tiếng rồi đứng thẳng người, dựa vào sự chênh lệch của hai vai, Nghiêm Cẩn nhanh chóng đoán được chiều cao của đối phương.
7 F/ `/ ]+ h( x7 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 q: E( M. U- h  Y& \0 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bình thường Nghiêm Cẩn luôn nói, chiều cao lý tưởng nhất của người yêu là đầu cô ấy ngang với mũi mình, nghĩa là hai người chênh nhau khoảng 12 cm, sự chênh lệch này rất thuận lợi cho những động tác ôm hôn. Bản thân anh cao 1m89, cô gái này anh phỏng đoán cao khoảng 1m74 đến 1m76, hơn nữa cô ấy không có dáng vẻ cao lớn bệ vệ như con gái phương Bắc mà khúc nào ra khúc đấy, đúng là kiểu anh thích. Thật tiếc khi anh còn chưa kịp nghiên cứu sâu hơn diện mạo người ta thì thang máy đã đi tới đại sảnh tầng một. Nghiêm Cẩn đành nghiêng người, nhường cho hai cô gái ra trước, bản thân anh chỉ còn cơ hội đứng đó nhìn theo bóng lưng người ta mà thôi.
- n8 H1 {9 H' ]* F5 x" }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 D2 U0 b+ X  ~! E2 }All rights reserved
Bóng lưng cô nàng cũng rất đẹp, bờ vai nhỏ và thẳng, cặp mông cong săn chắc, cô nàng mặc chiếc váy ngắn chữ U lông cừu, khoe một phần lưng rộng mượt mà phía trên và cặp chân thon thả ưa nhìn phía dưới. Mái tóc dài ngang vai màu nâu, dày và bóng mượt dưới ánh đèn.
©2022 Kites.vn | 9 {  h$ r2 m8 p4 p! H# v6 NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - L% U% x# u4 \1 ^( [8 ?+ R, MAll rights reserved
Nghiêm Cẩn không thể không thầm tán thưởng: Đẹp quá!
. E' A- q( K' Q' F* z" s1 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
% `$ h3 w1 N4 g/ _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai cô gái chụm đầu nói chuyện rồi bất thình lình quay lại, mỉm cười với anh. Nghiêm Cẩn giật mình, lòng nhiệt tình khi nãy lập tức tàn lụi phân nửa. Các đường nét trên gương mặt cô ấy cũng hài hòa, khuôn mặt trái xoan, mắt to mũi cao, da trắng, chỉ có cái miệng, lúc không cười còn tạm, nhưng khi cười mới thấy nó hơi rộng quá.
©2022 Kites.vn | * P+ O9 E: w$ E6 N* P) z, w! ^All rights reserved
8 N( I$ w! A" s" ^% O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh cũng lịch sự cười đáp lại, sau đó thu tầm mắt với tâm trạng không phải không tiếc nuối, suy nghĩ nhanh chóng trở về với hiện thực. Nhớ lại nụ cười chẳng có vẻ gì tử tế của mọi người tối qua, đến giờ anh mới biết bản thân đã bị lũ bạn gài bẫy.
©2022 Kites.vn | 2 u' z$ N5 f/ n; B9 m- wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 N9 P2 \; d8 L# i1 I4 M: f
Nghiêm Cẩn, "trấn kinh tây" tiếng tăm lừng lẫy khi xưa, tay đấm vô địch của thành Tây lúc trước tuy đã không còn là "đại ca" nhiều năm nay nhưng uy danh vẫn còn đó, vậy mà giờ đây lại bị một thằng đàn ông khác "nhúng chàm"! Còn là cái đứa mặt mày thanh tú, đôi mắt long lanh hồng nhan họa thủy. Sự cố tồi tệ này mà truyền ra ngoài thử hỏi anh nên giấu mặt đi đâu?
©2022 Kites.vn | ( @( r3 R& I. [2 w4 xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , ]0 t0 z+ P4 A7 _4 YAll rights reserved
Nghiêm Cẩn nghiến răng rút điện thoại, định hỏi xe của mình đang ở đâu trước rồi mới tính sổ với Hứa Chí Quần. Nào ngờ đối phương còn chưa bắt máy thì điện thoại anh đã đổ chuông, giọng nam kỳ quặc cất lên làm người khác nóng mắt: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, có một điêu dân cầu kiến, nghe hay chém xin Người hãy định đoạt…"
1 R) q1 a3 v) F5 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& l& s* y+ x. P5 B
Một người đứng dậy từ chiếc sofa ở đại sảnh khách sạn, ra sức vẫy tay với anh: "Nghiêm tử, ở đây, quay sang đây này…"
: Z# [  R7 t6 \$ e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- x% n* k8 |- Y
Hướng ánh mắt về phía đó anh thấy ngay mấy thằng ồn ào nhất tối qua giờ tề tựu chẳng thiếu một ai, đứa nào đứa nấy ngả ngớn dựa lưng lên sofa, đồng loạt cười xấu xa với anh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* S0 L% S# F% i, Q. L4 ?* h
©2022 Kites.vn | $ |& l# b- K6 w! J$ w0 NAll rights reserved
Ngay lập tức Nghiêm Cẩn có cảm giác một dòng máu xông thẳng lên đầu, gập điện thoại đánh bụp một tiếng, toan qua đó tính sổ thì nghe thấy ai đó đang gọi mình phía sau: "Anh ơi…"
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ ~& w# V1 m# S& j
©2022 Kites.vn | % [# r  K- h. [  I8 u, SAll rights reserved
Nghiêm Cẩn liền ngoái lại thì thấy cô gái miệng rộng, cơ thể bốc lửa vừa nãy đang đi thẳng về phía anh, một mình.
: g6 W: Z9 P2 t/ R) R©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 u4 \  ?2 P9 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh luôn tuân thủ nguyên tắc "Lady first", nhất là với những cô gái xinh đẹp, nên lập tức dừng bước, nhoẻn miệng cười thật tươi. Cô gái đi tới gần anh, mắt sáng rực nhưng không nhìn thẳng anh mà hướng ánh mắt sang cây cột bên cạnh, hạ giọng nói rất khẽ, rất nhỏ nhẹ: "Thiên An Môn đang mở cửa."
©2022 Kites.vn | All rights reserved- f& \* [# S; ~) k$ t; Z9 ^
. N2 V* V) O0 S$ I4 O( @. B©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Thiên An Môn? Hử?" Nghiêm Cẩn ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu được đưa tới từ cơ thể đối phương, khó tránh khỏi đôi chút mơ mộng, câu trả lời được đưa ra không mấy chắc chắn: "Ở đây không có Thiên An Môn, chỉ có Kiến Quốc Môn thôi."
4 e" z- z) t; {9 Q+ `& \©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ R$ g* y' [  o. c0 k4 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô gái chớp mắt, môi vẫn mím chặt, gương mặt thoáng đôi chút bối rối, dường như không biết nên làm gì tiếp theo mới đúng.
, Q, N$ L5 w( L! g5 x: \. K* r$ J/ j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ z1 q: M: t9 M1 v0 D7 h4 L
Nhìn khuôn ngực nhấp nhô lên xuống của cô, Nghiêm Cẩn thầm thở dài: Haiz, ngực cũng được, chỉ tội cái miệng quá rộng, cái miệng thực sự quá rộng!
©2022 Kites.vn | 8 I5 l$ q6 O. P" u3 UAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& c& g7 d0 P: a
Cô gái quay lại nhìn bạn mình, đôi mắt tròn chớp thêm vài cái rồi ghé sát lại, hạ giọng xuống thấp hơn nữa: "Ừm… Mã vùng Bắc Kinh, anh hiểu chưa?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 `4 r9 S& q+ M* t
©2022 Kites.vn | ' f( M5 `- F' |1 R+ c8 k  GAll rights reserved
"Tôi chỉ có sim ở đây, không gọi liên tỉnh… Em… Em muốn mượn điện thoại à?" Nghiêm Cẩn chẳng hiểu mô tê gì, bèn chìa điện thoại của mình ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 A1 y1 b: b6 p8 u! k  ]
# b; k! _; y, _, d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô gái chau mày bối rối, muốn lườm anh một cái nhưng gương mặt vẫn khó kiềm chế nét cười, cuối cùng giậm chân rồi quay ngoắt bỏ đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 m. [6 U' c( g( ~* `& p* \" b! }
' M/ E$ |$ A. Z- b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn theo bóng dáng người ta, Nghiêm Cẩn chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ con bé này bị chập cheng hay sao, muốn chơi trò đố chữ hay gì? Lại còn mã vùng Bắc Kinh? Chẳng phải là 010 sao?
©2022 Kites.vn | : l! e1 P; I0 |+ t5 ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; J1 z9 @, Y+ @0 m! W- M3 D. h8 pAll rights reserved
Khoan đã, 010, 010? Nghiêm Cẩn chợt vỡ lẽ, liền kéo chiếc áo khoác sát vào người theo bản năng. Cho dù bình thường anh là đứa mặt dày thì bây giờ cũng thấy mặt mũi nóng hôi hổi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 z; U* y4 p+ C6 Q$ n: b6 N
©2022 Kites.vn | ; W) l( A- A9 E" M$ C# n7 y% H3 rAll rights reserved
Người ta đang nhắc khéo anh, ý là chưa kéo khóa quần!
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ l) D% I) H7 P9 e' a# x2 ?5 `
* R8 \4 Z! @( Y+ l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ngoài câu chuyện đáng buồn khó lại tâm sự với khác từ thời trung học, đó là khi cô gái anh thầm thích đã thẳng tay ném quả bóng rổ vào rổ của mình ngay trước mặt, thì bao nhiêu năm qua, anh chưa bao giờ bị xấu hổ trước mặt người khác giới như hôm nay.
2 @( m5 x! f4 ]$ c3 Q; r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " s7 n# g. [/ |. VAll rights reserved
Lại còn là một người khác giới rất có thiện cảm.
% V! m: t( Q/ @0 ?+ Q5 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2020 14:35:39 | Xem tất
Chương 1 - Phần 3
©2022 Kites.vn | All rights reserved# {2 \8 a# h9 B( `
# D' y9 ^( N* }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghiêm Cẩn giận lắm!
©2022 Kites.vn | * o. w" v' v- A$ sAll rights reserved
) y& b$ C! W( v, U, y% @; N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Giận vô cùng!
©2022 Kites.vn | + ~6 f( R, A" H" t1 CAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! I' I. w7 E: E* g6 `All rights reserved
Hậu quả cơn giận của anh là hết sức nghiêm trọng. Tất cả những người tham gia vào trò đùa tối qua đều bị anh tẩn một trận dã man, còn bị bắt phải thề độc: sẽ không bao giờ truyền bá chuyện này ra ngoài. Nếu ai dám hó hé, người đó chỉ có thể trải qua những năm tháng cuối đời bằng Viagra (1).
©2022 Kites.vn | All rights reserved: G. N! J, p( L% P# |5 ^" F0 a
% x+ o3 J2 `4 \( [# L  }©2022 Kites.vn | All rights reserved
(1) Viagra là tên hiệu của thuốc Sildenafil dùng để giúp chứng liệt dương ở nam giới
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 P# r0 D. I5 y0 h# \2 T
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 @! K  X' }/ b$ _3 C: }- s% y
Tất nhiên, người khởi xướng là Hứa Chí Quần bị anh tẩn đến lăn lộn, nhưng cái miệng vẫn không nghỉ ngơi: "Nghiêm tử, cậu thật vô lương tâm. KK là người nổi tiếng nhất trong giới, biết bao người thèm khát cậu ta mà chẳng giành được về, tôi phải mất công lắm mới kiếm đồ ăn ngon cho cậu…"
©2022 Kites.vn | : p+ z0 F/ ]( |4 wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & B! g" ]  N: g" [: p1 ?' CAll rights reserved
Nghiêm Cẩn là tay đấm sát thủ, Hứa Chí Quần mập mạp sao có thể là đối thủ của anh, thoắt cái đã bị túm chặt, anh không quên đạp thêm vài cú thật mạnh: "Mẹ nó! Ai bảo cậu tôi là gay?"
- p* y5 [- g0 e6 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 _+ z% ]$ t5 ^All rights reserved
Phán đoán của Nghiêm Cẩn không sai, người ngủ cùng giường với anh tối qua chính là một thằng Money Boy, là nam hoạt náo viên của một quán bar nào đó, biệt danh KK. Nghĩ đến cặp mắt hoa đào lấp lánh ánh nước của cậu ta, Nghiêm Cẩn thấy khó chịu khắp người, cảm giác tởm lợm như bị dính phải nước mũi nhầy nhụa.
©2022 Kites.vn | ) G' V: R/ m6 j/ w4 B9 {. DAll rights reserved
©2022 Kites.vn |   ?* N7 }3 u- z7 D  |) A$ R! Y3 EAll rights reserved
Hứa Chí Quần lăn lộn từ trên sofa xuống thảm trải sàn, người anh ta vốn to béo, giờ chỉ biết ôm cái bụng bự, cười đến không thể nổi: "Bây giờ đồng tính trở nên thịnh hành rồi, chơi con trai là thời thượng ấy chứ, ai quan tâm cậu có phải gay hay không! Với lại, có phải gay… gay hay không chẳng phải cậu nói là được, ra đường hỏi thử xem, trong phạm vi vài chục km ở Bắc Kinh này ai chẳng biết cậu rất… Haha… Haha… rất…"
©2022 Kites.vn | 1 W- P$ v/ ~7 J2 U# d6 r1 a/ FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ L0 b" `+ m# X  V
Nghiêm Cẩn dùng một tay xách anh chàng lên, bàn tay thuần thục siết chặt cổ đối phương: "Cậu nói gì? Nhắc lại coi, tôi sẽ thiến cậu ngay bây giờ!"
0 c7 b+ y2 |. D( g6 |+ U6 {& K©2022 Kites.vn | All rights reserved
- \; v) _( J# b; s2 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hứa Chí Quần thực sự khó thở, mặt mũi đỏ lựng, bắt đầu ho dữ dội.
# K) I6 S* [. k- q, e& I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' o8 ~9 r+ A5 w% W" wAll rights reserved
Thấy to chuyện, một người bạn vội chạy tới ôm lấy Nghiêm Cẩn: "Nghiêm tử, nương tay thôi! Cậu vốn là bộ đội đặc công, thằng béo đâu phải đối thủ của cậu! Mọi người chỉ đùa cậu vậy thôi, tối qua cũng đâu có chuyện gì?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ }: q. C: ]+ N& I/ l
3 ^1 w5 w1 \" v, ^( D©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cút đi!" Nghiêm Cẩn dùng khuỷu tay đẩy người kia ra, vẫn túm chặt cổ Hứa Chí Quần.
©2022 Kites.vn | 3 O+ r+ i+ j- L( U" k# pAll rights reserved
©2022 Kites.vn | * R& l- ]- q9 i( e5 f  H9 Q+ z' s* WAll rights reserved
Thực ra anh vẫn kiểm soát lực tay nên Hứa Chí Quần mới có thể vừa ho vừa cố tình đả kích anh: "Sao cậu không về nhà nói chuyện tử tế với mẹ mình đi? Bác ấy cũng không tin đâu, nhưng ngày nào chẳng buồn lòng…"
©2022 Kites.vn | All rights reserved* f9 T: X( a" e9 H. w0 d
+ p* H: m6 t" _$ v9 h: r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Câu này đã chọc vào nỗi đau của Nghiêm Cẩn, anh thả Hứa Chí Quần ra, cất tiếng thở dài.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( F# y& N" d9 {  ~# S
©2022 Kites.vn | ! G, T8 V5 l6 t$ DAll rights reserved
Về vấn đề khuynh hướng giới tính của Nghiêm Cẩn, bên ngoài đồn thổi trăm kiểu, anh từ lâu đã chẳng quan tâm. Lời đồn bắt đầu từ khi nào anh đã không còn nhớ nhưng căn nguyên thì rất rõ ràng.
©2022 Kites.vn | 0 c6 p" s5 i" S+ a% p1 HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; @  ^. a7 W3 l6 J0 P  aAll rights reserved
Tất cả đều do một nhà hàng mang tên anh.
©2022 Kites.vn | ) P0 E" J2 e& [8 A3 K. WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. i) ^& Y* z  U- G
Đó là nhà hàng chuyên bán hải sản với một cái tên rất lạ là "Một phần ba", tọa lạc trên một con tàu hỏng cập ở bờ biển Đường Cô - Thiên Tân. Thoạt nhìn bề ngoài chẳng mấy hấp dẫn nhưng bên trong được trang trí rất tinh tế và thời thượng. Mọi người đồn đại nhau, nói là mỗi món hải sản đều được chế biến từ nguyên liệu được vớt từ biển lên trong vòng bốn tiếng, một đồn mười, mười đồn trăm, nhờ đó mà nhà hàng luôn tấp nập khách khứa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% a+ v# F9 b- e. z: _0 ^
©2022 Kites.vn | ) P5 ]* I5 \7 O' ~6 PAll rights reserved
Hàng năm cứ vào mùa đi biển, không ít người Bắc Kinh cất công đi xe hơn trăm km đến Đường Cô - Thiên Tân, một mặt để hưởng thụ hương vị hải sản vùng biển Bột Hải tươi mới, một mặt chỉ đơn thuần là tìm kiếm niềm vui mới lạ. Vì ở "Một phần ba", từ đầu bếp đến phục vụ đều là nam giới. Nhất là đội ngũ nhân viên phục vụ ở mặt tiền, tất cả đều là những cậu trai trẻ tuổi ưa nhìn. Với những khách hàng là nam, đây là một quang cảnh kỳ lạ, nhưng với khách hàng nữ, họ lại trở thành ly rượu khai vị đầu bữa.
4 N6 F3 d4 g, x! l4 h0 ~* M$ r% W& X. ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) G; P$ i$ p5 ^  |  ?
Đây vốn chỉ là mánh khóe kinh doanh, chỉ để thu hút khách hàng, theo lời Nghiêm Cẩn nói thì là: "Chỉ đồ nhà quê mới dùng chân phụ nữ để lôi kéo thực khách! Anh xem có câu lạc bộ cao cấp nào sử dụng nữ tiếp viên không?" Chính thủ đoạn này đã bị người ta thêm mắm dặm muối nói qua nói lại, cộng thêm nguyên tắc "thà thiếu chứ không chọn bừa" mà Nghiêm Cẩn vẫn luôn kiên trì với phụ nữ xưa nay vả lại đến giờ anh vẫn còn độc thân mà một số suy đoán cứ thế mọc lên như nấm, ngày càng quá quắt.
©2022 Kites.vn | ( I4 ^. a% j- }% f9 P; |/ E5 oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 z% I( H& [; N+ ?
Bản thân Nghiêm Cẩn vốn chẳng để tâm bởi từ nhỏ anh đã hiểu rõ một điều, cuộc đời phải sống vì bản thân, bản thân cảm thấy ổn là được, còn người khác nghĩ sao nói gì đều chẳng quan trọng. Nhưng sau khi lời đồn ngày một trầm trọng, lúc nào cũng có một vài người rỗi việc rót vào tai mẹ Nghiêm Cẩn những lời ong tiếng ve làm bà lão tăng huyết áp. Chưa kể đến Nghiêm gia ba đời độc đinh, điều bà lão không thể hiểu được là, bà một tay nuôi nấng Nghiêm Cẩn từ một cục máu còn đỏ hỏn đến một chàng trai vai năm tấc rộng thân mười thước cao như hôm nay thật chẳng dễ dàng, tại sao anh lại có thể khiến bà thất vọng như vậy?
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ l! T/ g: ~' c8 c+ q" w
©2022 Kites.vn | All rights reserved, b% Q5 L2 o3 z/ r/ Q# n- z; o  y, f
Năm đó mẹ anh mang thai sinh đôi long phụng, Nghiêm Cẩn là đứa yếu ớt hơn, còn bị sinh non nên từ lúc ra đời đến khi lớn đều rất còi đẹn, trước ba tuổi luôn ốm đau bệnh tật. Bố Nghiêm Cẩn hồi ấy còn đóng quân ở xa, nửa đêm mẹ anh một mình bế con lặn lội ghé qua bao nhiêu bệnh viện. Khó khăn lắm cậu bé mới khỏe mạnh hơn, dáng người cũng cao hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, có lẽ để bù đắp sự yếu đuối khi xưa, Nghiêm Cẩn càng lớn càng nghịch ngợm, trở thành kẻ cầm đầu lũ trẻ trong xóm. Trong trí nhớ của mẹ Nghiêm Cẩn, bà đã chẳng thể nhớ nổi bao lần phải dẫn theo Nghiêm Cẩn gây họa đến tận cửa nhà xin lỗi bố mẹ lũ trẻ kia.
! @* a: l$ h5 y- b% \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 @( T4 s2 w) D8 A& Y5 NAll rights reserved
Đến cấp ba vẫn không khiến bố mẹ bớt lo. Không nghe lời giáo viên, trốn học, đánh nhau, liên tục bị nhà trường mời phụ huynh, cuối cùng đến mức đánh nhau hội đồng. Điều này khiến ông Nghiêm - người nổi tiếng thanh liêm chính trực đành phải dùng chức vụ của mình cho con trai đi cửa sau. Sau khi Nghiêm Cẩn tốt nghiệp cấp ba liền bị bố mình đưa vào trường huấn luyện quân đội, để giai cấp vô sản đào tạo.
* x' h4 ~. X3 |/ I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 O3 M. e- w9 p6 ~5 R3 tAll rights reserved
Năm năm sau trở về, những tưởng anh đã tu thân dưỡng tính có thể ngoan ngoãn vài năm, nào ngờ Nghiêm Cẩn lại mở công ty thương mại, buôn bán qua biên giới với những quốc gia Đông Âu như Nga, Ukraine, buôn qua bán lại, trong ấn tượng của bà Nghiêm, hình như ngoài ma túy và vũ khí, chẳng có gì là anh không động tới, điều này khiến bà lão ngày nào cũng thấp thỏm không yên. Nghiêm Cẩn làm ăn vài năm, kiếm nhiều tiêu lắm, tiền bạc cũng chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ thấy chứng huyết áp của mẹ mình ngày một trầm trọng. Hai năm nay anh trưởng thành hơn, cũng hiểu biết nhiều, thêm nữa, việc buôn bán với Đông Âu ngày càng suy thoái, Nghiêm Cẩn quyết định đóng cửa công ty thương mại của mình, nghiêm túc mở nhà hàng kinh doanh. Mẹ Nghiêm Cẩn mới yên tâm được đôi chút, không ngờ anh lại gây ra chuyện làm mất mặt tổ tiên như vậy, lần này bà đau buồn khôn nguôi.
©2022 Kites.vn | * v* Y7 X8 E$ XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* e: a6 f- Z7 ]9 N' [
Bà cứ đau lòng là huyết áp lại tăng cao, huyết áp cứ tăng cao là phải vào viện.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ t- \& V2 S& ]$ Z& t
©2022 Kites.vn | ; f" h) O' E; t+ }( @+ {All rights reserved
Đứa cháu trai năm tuổi Lạc Lạc gọi điện cho Nghiêm Cẩn, than thở bằng chất giọng non nớt: "Bác làm bà giận đến đổ bệnh rồi, giờ không có ai chơi cùng Lạc Lạc cả!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved* |& s' a/ \+ ]
©2022 Kites.vn | All rights reserved( K4 `1 p8 v+ l5 J
Mẹ của Lạc Lạc cũng chính là em gái song sinh của Nghiêm Cẩn - Nghiêm Thận hí hửng nói với anh: "Anh về nhà phải cẩn thận nhé, cẩn thận ông lão cầm chổi lông gà quất cho một trận đấy!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 \, ^* v* y) ~7 @
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 H% Q5 E' X! F' P" W& _
Mặc dù nguy cơ bị bạo lực gia đình rình rập, Nghiêm Cẩn vẫn phải cắm cổ chạy về làm tròn đạo hiếu. Nhìn dáng vẻ ốm yếu của mẹ, anh thực sự không nỡ nhưng dù đã hết lời giải thích, bà vẫn một mực, không chịu tin lời anh nói, chỉ khăng khăng bảo: "Nếu con không có vấn đề về giới tính thì phải lập tức đuổi hết đám con trai trong nhà hàng và tuyển ngay các cô gái xinh đẹp về, sau đó lấy vợ sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp, mẹ sẽ hết bệnh ngay thôi!"
; s1 f1 r% Q$ p1 [4 C7 l" c) ]8 q. b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, S6 Q& e% V9 d! r% j# P. T
Nghiêm Cẩn thật hết cách. Anh vừa không thể mặc kệ việc làm ăn của mình nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ nổi giận, đành đóng vai con đà điểu giả câm giả điếc, chỉ biết chăm chỉ biếu bố mẹ đủ loại thuốc bổ nhập khẩu cao cấp nhưng không dám về nhà nhiều nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  K7 U% |0 V$ E0 R3 a
©2022 Kites.vn | All rights reserved" o1 q" r! H  U
Đối với tiền bạc, chỉ cần anh có, anh sẽ không tiếc chi cho những ai làm mình vui nên Nghiêm Cẩn cũng là chàng trai nổi tiếng hào phóng. Nhưng với chuyện hôn nhân, anh không muốn vì làm vừa lòng người khác mà để bản thân phải chịu thiệt, dù là bố mẹ cũng không được. Với phụ nữ,  Nghiêm Cẩn luôn giữ được trái tim bình thản, hợp thì qua lại, không hợp thì chia tay, không cần chịu trách nhiệm, không phải gánh vác, không mong đợi, càng không phải thất vọng. Anh rất hài lòng với điều này, rất vừa ý!
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 j6 F; s, b  R& R+ T1 q. k- X
©2022 Kites.vn | . Y7 G$ f$ O! B% Y0 B$ Q& PAll rights reserved
Nhưng mỗi khi nhớ lại những điều này, tuy Nghiêm Cẩn không để bụng nhưng dù sao đó cũng chẳng phải quá khứ vui vẻ gì, bởi vậy trò đùa trong ngày sinh nhật mới khiến anh bực bội đến thế. Khó chịu nhất là anh đã quá bẽ mặt trước cô gái xinh xắn miệng rộng đó.
/ L# e2 ]7 M" d8 ?# v- Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! }( o9 Y( p# R8 I# m# X
Nếu Nghiêm Cẩn không được vui vẻ, ắt có người càng không được vui vẻ hơn.
; R! J  n# a/ t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 B, i: B: p- V) R+ s
Hứa Chí Quần nhận ra bản thân đã mắc phải một sai lầm cực kỳ trầm trọng, dây vào một người không nên dây vào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 l0 z0 ?4 F; c* X; }: C
©2022 Kites.vn | All rights reserved% e& k( @$ P$ c& S6 _1 w1 L
May mà tối hôm đó Nghiêm Cẩn đã say khướt chẳng còn biết trời đất trăng sao gì nữa, anh chỉ nôn ọe liên tục trong khách sạn, làm rách tấm ga trải giường trắng phau trong phòng chứ không còn sức làm gì khác. Bấy giờ Nghiêm Cẩn mới miễn cưỡng tha cho cậu bạn. Để bù đắp trái tim tổn thương nặng nề của Nghiêm Cẩn, Hứa Chí Quần đành khuất phục dưới cường quyền, bất đắc dĩ nhận một nhiệm vụ: giúp Nghiêm Cẩn tìm hiểu cô gái miệng rộng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 F. x, Q0 v  a( `" w- b
9 P2 `+ R- G" m7 k% o, J8 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Xưa nay Nghiêm Cẩn thích con gái chân dài, cao ráo thon thả, đây vốn chẳng phải bí mật. Đôi chân dài và cặp mắt tròn trắng đen rõ ràng của cô gái đã gây cho anh ấn tượng sâu đậm. Tuy khuôn miệng hơi rộng nhưng anh thấy chẳng hề gì.
! A! Q7 _6 e" N! R8 x9 m: }# ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & K$ Z4 j+ Z/ ~$ K! M: Y/ eAll rights reserved
Nói đến đây, niềm đam mê cố chấp dành cho cặp chân dài của anh lại đến từ một bài học xương máu của thực tế.
©2022 Kites.vn | * A& ?5 B7 y/ K( m1 V# PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 h2 c3 E) q5 x6 z- C
Đó là thời điểm anh còn sống trong quân ngũ, đã thầm thích một y tá trong đội quân y của đoàn. Mặc dù cô y tá đó chỉ cao 1m56 nhưng lại rất xinh xắn đáng yêu, là đối tượng trong mơ của người.
©2022 Kites.vn | % a7 N4 g6 V( O2 U7 JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 ]  a8 O" n0 |2 bAll rights reserved
Năm đó Nghiêm Cẩn chưa tròn 20 nhưng đã rất cao. Tuy không vạm vỡ như bây giờ nhưng vai anh đã rộng và cặp chân rất dài, dường như là người sinh ra để mặc quân phục. Mặc dù da hơi ngăm đen nhưng bù lại là cặp mày rậm và đôi mắt to, nét nào ra nét đó. Chỉ cần cởi bỏ bộ quân phục đầy bùn đất, thay bằng bộ thường phục thẳng thớm nằm dưới gối đầu là biến thành một anh chàng tuấn tú lịch lãm ngay.
  b4 B2 R  E/ s2 l. @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 e3 b. u. ?# y' Q( S: U# S
Vì chiều cao quá chênh lệch, các chiến sĩ cùng lớp đã đặt cho cô y tá biệt danh là "phích nước", ý là hai người đi với nhau trông Nghiêm Cẩn rất giống như đang cầm theo phích nước.
©2022 Kites.vn | , S: j! e' M9 aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 [( t2 ^& Q- f0 l/ h' JAll rights reserved
Mỗi lần Nghiêm Cẩn viện cớ đến phòng quân y đều bị các bạn cùng lớp trêu là: "Đi lấy nước đấy à?"
©2022 Kites.vn | ' r& `% O" r- P$ `$ L: HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 U1 m) ~2 M/ T" ]All rights reserved
Dùng đủ cách tới phòng quân y, sau vài lần mắt qua mày lại, chẳng biết sự tình thế nào, cô y tá cũng phải lòng anh, thế là hai người hẹn nhau xin phép ra ngoài hẹn hò.
. S: ?1 A5 ]) V: q6 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 A, i" F8 t0 P9 t( ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghiêm Cẩn ăn xong bữa trưa mới lên đường, chập tối uể oải về trả phép. Đám bạn xúm lại hỏi anh kết quả.
% l$ {4 A) Q: }  c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / x9 n/ U* q" ~3 u5 S! M  AAll rights reserved
Nghiêm Cẩn lúc này mới 19 tuổi chống eo, nhăn nhó trả lời: "Mệt, mệt đau cả lưng!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 E& r8 x% j. e
©2022 Kites.vn | 1 M5 A6 O/ {2 A( rAll rights reserved
Đám bạn giật mình đưa mắt nhìn nhau, gần như định tôn anh thành thần tượng ngay lập tức. Mới ra ngoài mấy tiếng đã có thể hoàn toàn thu phục nữ chiến sĩ xinh đẹp, kiêu ngạo nhất ở đây, lại còn làm chuyện gì đến "đau cả lưng"! Tốc độ và năng lực đáng nể thật!
$ R2 n# \. E) P4 M/ e/ X- c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 E( O" s! T) W7 G" j0 ^All rights reserved
May mà Nghiêm Cẩn còn nói thêm: "Mẹ kiếp, mỗi lần định hôn tôi lại phải bế cô ấy lên, mệt chết mất!"
7 {( n) ^5 ~! y" e* Z. o% g" {©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ C( B0 w% w$ t8 H6 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó sự việc này không may lọt vào tai huấn luyện viên, thế là mối tình nghiêm túc đầu tiên của Nghiêm Cẩn vừa nảy mầm đã chính thức lụi tàn một cách bi thảm sau ba mươi vòng chạy quanh sân tập và hai trăm cái chống đẩy.
6 B4 y$ x, w5 u0 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # P# J: m0 B/ X5 fAll rights reserved
Thực tế chứng minh những cô gái miền Nam xinh xắn nhanh nhẹn, thấu hiểu lòng người, dù tốt thật đấy nhưng lại không hợp với anh.
©2022 Kites.vn | , h# ~9 e8 k4 V. RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # @0 g0 O7 ~* z# I4 cAll rights reserved
Hứa Chí Quần không biết câu chuyện hồi trẻ này nhưng vẫn nằm lòng tiêu chuẩn của Nghiêm Cẩn, anh còn biết tuy Nghiêm Cẩn thay bạn gái như thay áo nhưng không bao giờ bắt cá hai tay. Theo cách lý giải của Nghiêm Cẩn thì là, duy trì tình cảm chân thành 1/1 là đạo đức làm người cơ bản. Thời điểm này anh vừa chia tay bạn gái, đương lúc cô đơn lẻ bóng thì cô gái miệng rộng đã xuất hiện.
©2022 Kites.vn | - r2 T. {! k7 e3 k$ e9 I- zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' N2 F; Z5 c7 @, }- Q
Hứa Chí Quần học chuyên ngành tình báo, vừa tốt nghiệp đã vào làm việc ở Sở Công an. Nhiệm vụ Nghiêm Cẩn giao chính là chuyên môn của anh. Chẳng ai biết anh ta dùng cách nào mà chỉ ba hôm sau, thông tin của cô gái đó đã xuất hiện trong máy fax ở văn phòng Nghiêm Cẩn.
1 [* \2 |9 n* n/ r/ Z# }8 s# G©2022 Kites.vn | All rights reserved
; `/ B8 Y- p9 Q! ?! m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trên tờ fax A4 có viết:
4 r% |+ c; @) A" h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % F7 b& \; X$ a5 a) ^All rights reserved
Họ tên: Quý Hiểu Âu
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ G  X" J. M' o/ P
©2022 Kites.vn | , U* B; e6 N& J0 L, yAll rights reserved
Tuổi: 27
©2022 Kites.vn | + j2 C; d9 J$ a1 v. qAll rights reserved
3 R2 X. z7 o/ N) a+ S. M1 F6 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghề nghiệp: Chủ thẩm mỹ viện "Dòng thời gian như nước chảy"
©2022 Kites.vn | - x$ b* X; m6 _6 F  PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | * l( q6 _( n" V6 ZAll rights reserved
Địa chỉ: Số XX, đường XX khu Triều Dương.
©2022 Kites.vn | , W9 B1 j; a1 [  T, _7 FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + y6 q3 O; g2 l5 H' ~All rights reserved
Nghiêm Cẩn không khỏi bất ngờ, trước nay anh vẫn nghĩ cô là người mẫu, không ngờ còn trẻ vậy đã là bà chủ thẩm mỹ viện. Cầm tờ giấy trên tay, anh để suy nghĩ của mình bay đi thật xa, nhớ lại cặp chân dài thon thả và bờ lưng trần của cô gái mà thất thần.
©2022 Kites.vn | : ]% W1 c& `( n+ o6 j# A, DAll rights reserved
1 m9 p$ ?+ u; R$ o4 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hứa Chí Quần rung chân ngồi ở bàn làm việc, nóng lòng hỏi: "Nhiệm vụ của tôi xong rồi chứ?"
; q9 M) v! _' @, D. c0 K6 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ ]4 A5 A5 [( {
"Được lắm thằng mập này, hay ghê!" Nghiêm Cẩn đứng dậy, đập mạnh lên phần gáy nung núc thịt của bạn thay lời cảm ơn: "Thằng này đúng là FBI!"
©2022 Kites.vn | ! q/ g) ~/ O, r+ P% Q- @All rights reserved
7 w% }0 k, m4 p8 |) f7 E+ |©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Xin lỗi, để tôi phổ cập kiến thức cho bạn." Hứa Chí Quần dồn sức muốn hất tay anh ra, cáu kỉnh sửa lại: "FBI là cục điều tra liên bang, còn người chuyên làm công tác tình báo như tôi gọi là C-I-A!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 [# \) g% K! F0 T% `( G6 o1 a
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-4-2020 20:22:56 | Xem tất
Chương 2: Bà chủ Quý Hiểu Âu
©2022 Kites.vn | All rights reserved) |" Y4 c" d5 I! Y3 _
©2022 Kites.vn | All rights reserved* Y/ p5 _3 f7 R) ~" @/ l* E
Phần 1
5 k6 {1 I" X7 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % M9 O; f6 C6 ~" p. i" @5 a: fAll rights reserved
Lúc này cô nàng Quý Hiểu Âu mà Nghiêm Cẩn nhớ thương đang đứng trên vỉa hè, tay xách hai túi đồ làm đẹp nặng trĩu, hướng tầm mắt nhìn con đường Phục Hưng xe cộ qua lại như mắc cửi với nét mặt buồn rười rượi.
8 Y4 G9 d$ X! x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; F% o; ?1 B  r5 v0 \
Tuy nói mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc này hoàng hôn đã giăng phủ bốn phương tám hướng nhưng với dáng người cao ráo cùng chiếc áo len màu trắng, Quý Hiểu Âu vẫn cực kỳ thu hút trong sắc trời đã nhá nhem tối. Một chiếc taxi dừng bánh bên cạnh vẻ thăm dò nhưng bác tài lại bị cô lắc đầu vẻ ái ngại. Thế rồi Quý Hiểu Âu quay đi, tiến đến ga tàu điện ngầm cách đó không xa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! O8 H, ^6 e. {" _6 W& p& X) Q. r
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 Q, M2 ~6 B* n4 \
Quý Hiểu Âu không có công việc nào khác, chỉ có một thẩm mỹ viện quy mô vừa vừa nằm ở khu Tứ Huệ là nguồn sống duy nhất. Thẩm mỹ viện của cô có cái tên rất đặc biệt là "Dòng thời gian như nước chảy", bắt nguồn từ câu "Tung hoành ngang dọc, chẳng thắng được dòng thời gian như nước chảy".
©2022 Kites.vn | 1 n0 t5 ~3 b) S6 Q" ~1 gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. R, k7 R9 _/ m: I3 ^3 q7 I" Z
"Dòng thời gian như nước chảy" đã mở cửa được hai năm, ban đầu vì không có kinh nghiệm nên việc làm ăn chẳng thể khởi sắc. Mãi đến tháng 10 năm ngoái doanh thu mới bắt đầu bù được chi phí rồi dần dần có chút lợi nhuận. Hiện nay là thời kỳ khách khứa đông đúc, việc làm ăn khá khẩm hơn, là lúc cần trang bị các loại máy móc tối tân hơn, động vào đâu cũng cần đến tiền nên mặc dù thu nhập của thẩm mỹ viện không đến nỗi nào, Quý Hiểu Âu vẫn không thể không noi theo tinh thần của Eugénie Grandet (1), chỉ hận không thể xé đôi tờ tiền để tiêu hai lần. Bình thường các sản phẩm làm đẹp thẩm mỹ viện cần sử dụng, nếu là loại tốt một chút sẽ có cửa hàng chính hãng đưa tới tận cửa còn những sản phẩm bình thường đều do Quý Hiểu Âu đích thân mua về từ các cửa hàng bán buôn. Hôm nay tất cả chiến lợi phẩm cũng được cô mua về từ chợ bán buôn Ngũ Khỏa Tùng. Tuy rất mệt nhưng nơi này có tàu điện ngầm nên cô chẳng nỡ tiêu thêm vài chục đồng đi taxi.
- @/ j" w0 _  j& H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 B1 P: p3 f8 z* O) ]/ O
(1) Tên nhân vật trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Honoré de Balzac, lão Grandet là một tư sản nổi tiếng vì ông ta rất giàu có, khôn ngoan nhưng lại vô cùng keo kiệt.
0 t0 [9 S7 Q3 P! @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  {6 ^& o$ g+ C4 k* z# F3 w
Lúc này là giờ cao điểm tan tầm, ga tàu Ngũ Khỏa Tùng thuộc tuyến tàu điện số 1 người đông nườm nượp. Từ trên cao nhìn xuống thực sự không thấy được mặt đất, chỉ có thể nhìn được những đầu người lố nhố đông đúc trong sân ga mà thôi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, \1 n4 a3 C7 l! G' M, Y
©2022 Kites.vn | 0 j* U1 O6 L" d  u& YAll rights reserved
Quý Hiểu Âu chậm chạp chen chúc trong dòng người đi xuống cầu thang, miễn cưỡng đứng trong trạm xe đông đúc. Tàu cứ nối đuôi nhau mà đến, chuyến nào cũng chật ních người, đầu người trên xe thật chẳng khác nào cá mòi trong chum làm mắm, đám đông xuống tàu lại chẳng thấy đâu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. \. o4 X& b+ o; f: K3 N$ O6 L
©2022 Kites.vn | + p" M: b0 L( u% y% Z6 d( gAll rights reserved
May mà chuyến tàu điện tiếp theo cũng tới. Bị đám đông đằng sau ra sức chen lấn, Quý Hiểu Âu cũng chen được lên xe. Vì đã quá đông nên cô chỉ có thể đứng cạnh lan can sát cửa mà thôi. Song hôm nay cô khá may mắn, có người xuống xe ở ga Phục Hưng nên tự nhiên có một chỗ trống, cuối cùng cũng được ngồi. Quý Hiểu Âu cẩn thận để hai túi đồ đầy ắp của mình ở khoảng trống giữa hai chân, không lo bị người ta đá phải nữa.
©2022 Kites.vn | 0 {' L( m% O' u% b) E/ t; KAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & B' g3 J, ?; Q3 AAll rights reserved
Quý Hiểu Âu thở phào, tâm trạng thả lỏng hẳn. Thấy nhàm chán, cô bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.
* c8 m0 U" t0 b+ @©2022 Kites.vn | All rights reserved
, h  f0 o( }2 M7 d# R7 l) M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đa số hành khách trên tàu đều là dân công sở. Sau tám tiếng làm việc, ai nấy sắc mặt tái nhợt, ủ rũ bơ phờ, không ít người nắm vòng treo mà cũng ngủ được. Quý Hiểu Âu bất giác sờ lên mặt, chẳng biết bản thân có phải cũng đang mang bộ mặt đau khổ sầu đời như vậy không? Mỗi khi rảnh rỗi bệnh nghề nghiệp của cô lại phát tác, ánh mắt cô lần lượt lướt qua từng gương mặt mỏi mệt kia, lặng lẽ đánh giá những khuyết điểm trên da mặt họ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' u7 k" Y/ e  W) F2 U) `
©2022 Kites.vn | All rights reserved( w. y2 h# F) E% {$ o# `5 c
Lúc này, một cậu trai đang nhắm mắt dựa vào cửa xe đã thu hút sự chú ý của cô.
©2022 Kites.vn | " S' u% k6 [7 S/ {All rights reserved
©2022 Kites.vn | " f, y. _3 _  e' MAll rights reserved
Từ góc độ này Quý Hiểu Âu chỉ có thể thấy được một bên mặt cậu ta. Nơi đó có đường cong mượt mà, lông mày, lông mi đều đậm, đúng là vẻ đẹp thanh tú tiêu chuẩn hiếm thấy. Trong không gian chẳng hề tinh khiết trên tàu điện ngầm, cậu chẳng khác nào một dòng suối mát thổi vào lòng người.
6 z$ ]: g+ U' g' l2 C) [©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 f+ ~2 n0 g9 ^
Ánh mắt cô không khỏi nấn ná nhìn cậu nhiều hơn vài phút. Thoạt nhìn cậu khoảng 20, 21 tuổi, cổ áo sơ mi caro lộ ra khỏi chiếc áo len màu xanh nước biển, bên dưới là quần jean và giày lười, đeo ba lô đen trên lưng, cách ăn mặc này không mấy thu hút, chỉ như sinh viên bình thường.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, a& n2 K. g( |. A
©2022 Kites.vn | All rights reserved% B# Q; K# c5 |+ ]+ p) R' t, H( y
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, cậu thoáng liếc nhìn Quý Hiểu Âu rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Nhưng chỉ với cái nhìn ngắn ngủi này, mặc dù mắt cậu hơi nhỏ và đôi mắt đã bị hàng lông mi dài che đi đôi phần nên không thể biết rõ là vui hay buồn nhưng vẫn khiến Quý Hiểu Âu phải hít một hơi không khí lạnh, cô vội thu lại cái nhìn bất lịch sự của mình, cúi mặt nhìn xuống bàn chân, tỏ rõ vẻ hiền lành thục nữ. Đủ rồi - cô tự nhắc nhở bản thân - nhìn chằm chằm một cậu bé, thèm khát đến chảy nước miếng thật chẳng khác nào một nữ lưu manh.
©2022 Kites.vn | 0 W4 W2 M. A7 B/ m4 eAll rights reserved
% T, p& a) p& v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng bản tính con người là ưa chuộng cái đẹp, chẳng được bao lâu, ánh mắt cô lại mất tự chủ hướng về phía đó.
1 Q" ?. W' w4 ^/ Q% C1 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + i. J  E0 W4 z# A+ m0 qAll rights reserved
Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế, một bên người dựa hẳn vào cánh cửa, đôi mắt nhắm chặt, cặp lông mày đen chau lại, sắc mặt rất tệ.
©2022 Kites.vn | / E7 g: f! D9 [& FAll rights reserved
! b- B2 T" O( [" E# A4 x; H6 M0 R$ \$ x©2022 Kites.vn | All rights reserved
Quý Hiểu Âu giật mình bởi nét mặt cậu lúc này nói lên nhiều điều: vừa giống tâm trạng mất kiên nhẫn, vừa như đang… cố nhịn đau. Nhìn kỹ hơn mới thấy môi cậu có dấu răng, lồng ngực lên xuống gấp gáp, trán vã mồ hôi.
©2022 Kites.vn | . Y% u( a6 `5 q% OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& ^3 ~1 H' r. b  d2 ?3 F: A- _/ \
Dường như mọi thứ có vẻ không đúng lắm, chẳng để ý được quá nhiều điều Quý Hiểu Âu bèn chạy tới, dùng ngón tay chọc nhẹ lên người cậu: "Này bạn ơi…"
©2022 Kites.vn | 8 N, V/ M+ x2 l+ B) xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 \% p! |' S2 c* C' P5 H1 F
Cậu ta không động đậy cũng chẳng ngước mắt nhìn cô, chỉ có cặp lông mi thoáng chớp nhẹ.
8 d( l4 z" ^* A' Q2 {' z$ X©2022 Kites.vn | All rights reserved
* g: a& T( W, m3 V, b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Quý Hiểu Âu đành cất cao giọng, lực ngón tay cũng mạnh hơn: "Cậu ngồi xuống ghế nhé?"
2 V/ k# j; j" O6 S0 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- C: z9 a8 P) ?* S" H, F
Lúc này cậu ta mới mở mắt, đôi môi khẽ giật. Quý Hiểu Âu đinh ninh cậu sẽ đáp lời mình nhưng lại thấy cả người cậu đổ ập về phía trước, trong khi cô còn chưa kịp phản ứng, một thứ chất lỏng khó ngửi đã trút từ trên xuống, bắn tung tóe lên sàn xe ngay trước mũi chân cô.
©2022 Kites.vn | , g/ }- [; Y9 s7 H3 vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / E2 E! d& B4 c; e4 h- W8 sAll rights reserved
Những tiếng kêu hoảng hốt lập tức vang vọng một góc xe, hành khách gần đó vội tránh đi theo bản năng.
©2022 Kites.vn | ; C- H: J3 n1 A  `# C4 v# k. i1 OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' s8 Z1 R) A9 |! F% j; y1 [0 ^; V
Quý Hiểu Âu há hốc miệng, chỉ biết ngơ ngác nhìn những vật thể ô uế dính trên túi nilon và giày của mình, uất ức không biết phải làm sao.
©2022 Kites.vn | 5 N4 N: @* @" KAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 }4 t2 d+ g$ f7 `* i3 j0 [1 ^9 h
Một toa tàu vốn chật ních tự nhiên thoáng đãng hẳn, khu vực giữa toa chẳng có ai, trung tâm khu vực đó chính là một vũng nhầy nhụa, và cô nàng Quý Hiểu Âu mặt mũi nhăn nhó.
©2022 Kites.vn | 5 B) M3 x. j$ y# ]All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 e" X: D7 ]0 o9 UAll rights reserved
Nạn nhân trực tiếp của vụ việc này ngoài Quý Hiểu Âu, còn có một người phụ nữ trung tuổi đứng gần đó.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ b$ [* S* I8 s+ [( s$ c; T
©2022 Kites.vn | , J& O: V4 B( D( p, M6 YAll rights reserved
Người phụ nữ trung tuổi ăn mặc sang trọng kéo vạt áo khoác, miệng la lối om sòm, giọng cất lên như tiếng vá nhôm va leng keng vào đáy chảo: "Kinh dị quá! Thằng này có bệnh à! Không biết lịch sự là gì sao!"
( D! Z% k" Z) s) |©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 H& I& p* f% x& o0 f% n: \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Những hành khách khác giờ đây đều đã bình tĩnh trở lại sau cơn hốt hoảng, bắt đầu xem xét bản thân có bị ảnh hưởng gì không. Ngoài ra cũng có người tốt bụng đưa cho chàng trai ngồi dưới sàn xe chai nước khoáng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" Z* z9 v. T3 G; Z6 ^6 i  h
* N& \+ q5 V5 P  K$ C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người phụ nữ trung tuổi mặt mũi đỏ gay vì bực dọc, lên giọng trách mắng cậu nhóc: "Lại đây, lau sạch cho tôi!"
©2022 Kites.vn | 1 _8 c  B* i& z1 p) gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: i$ {9 V0 c% l7 q: D
Quý Hiểu Âu cũng rất giận, rất muốn chửi bậy, thầm nghĩ hôm nay ra ngoài đâu có trêu chọc ai, sao lại xui xẻo đến mức này? Nhưng dằn lại cái hẹp hòi trong bụng, cô thật sự cảm thấy bản thân chẳng thể thốt ra những lời khó nghe khi đối diện với gương mặt ưa nhìn này.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 Y9 u2 N  B/ B8 b; G$ ~) K  L
4 h5 c8 r; t, u8 G2 c, ~* O©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cầu mong Chúa tha thứ cho cậu, Amen." Cô hạ giọng thầm nói rồi rút khăn giấy, dằn cảm giác lợm giọng trong người, tự tay lau vết bẩn trên ống quần và đế giày, chỉ biết than thở: hôm nay xui xẻo quá!
5 T6 I7 z2 C' V0 o9 p6 i+ B& X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ D* A9 K. o/ @0 u) }
Tiếng la mắng chói tai vẫn ầm ĩ bên cạnh: "Tôi bảo cậu lau, nghe không hả? Ở đó mà giả vờ hả, đồ điên!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved- O, U$ S: G, [7 G
©2022 Kites.vn | All rights reserved. u( c4 e) j  r. d7 |  r7 B5 B
Cậu ta đang cúi mặt, nghe được câu này liền ngẩng phắt lên trừng mắt với người phụ nữ kia. Tiếc là gương mặt nhợt nhạt như bức tường quét vôi trắng khiến uy lực của cái trừng mắt chẳng còn lại bao nhiêu.
9 I; B- |- v6 Q8 z0 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
. Y  v- ^2 g& x/ K3 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đúng đấy…" Cậu từ tốn trả lời, không quên kéo dài âm cuối: "Tôi bị điên bà có thuốc không?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved# B9 r2 D3 {6 ^: C" \8 T; e
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 O" N, C+ k/ c: C' x
Ai đó đứng gần đó khẽ bật cười. Người phụ nữ bị bẽ mặt, chỉ biết chửi một câu duy nhất: "Đồ điên!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved% f2 }" q. q. N, |' y
©2022 Kites.vn | 9 D) @) }3 k8 {$ G! L  ]9 AAll rights reserved
Cậu ta lạnh nhạt hỏi: "Bà có chữa được không?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ \$ p" F! P. }, v# P+ J
©2022 Kites.vn | ) C( F- J2 _! g; o* b1 f6 ^9 JAll rights reserved
Lần này không ai nhịn được cười nữa, người phụ nữ trung tuổi như vừa bị hóc xương cá, vừa vướng vừa đau, không sao cất lên lời.
©2022 Kites.vn | 8 v4 E" Q- H; Y$ [All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 s- \$ T; P# C4 D0 K: GAll rights reserved
"Bà chị, đủ rồi đó." Thấy chướng mắt, Quý Hiểu Âu đứng dậy đưa nửa hết gói khăn giấy còn lại cho bà ta: "Cậu ấy có cố tình đâu, ai dám chắc cả đời không ốm đau bệnh tật chứ?"
©2022 Kites.vn | ! r9 n0 w' f- z: R% N+ e5 |All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  L6 v( e: m; N/ \1 O
Bà ta cầm túi khăn giấy chẳng chút khách sáo, tức tối lau vết bẩn trên áo khoác nhưng cái miệng vẫn chưa chịu nghỉ ngơi: "Người gặp xui đâu phải cô, cố tỏ ra tốt bụng làm gì chứ? Áo khoác này của tôi ít nhất cũng bốn, năm ngàn, cô đền cho tôi hả?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved, F& Y' x7 B( w$ j% I9 {) X6 l
; d% R1 A8 g" `8 X6 J2 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Quý Hiểu Âu vuốt tóc, trộm bĩu môi một câu, thầm trả lời bà ta trong bụng: "Đền cái đầu bà!" Lúc này tàu đã đến trạm Đông Đan, không ít hành khách không chịu được mùi trong toa tàu đã xuống tàu chuyển sang toa khác, những người ở sân ga cố gắng trèo lên tàu vừa thấy cảnh tượng ở đây đã vội vàng bỏ chạy, khiến toa này chỉ còn lác đác người. Cao điểm tan tầm, vừa mệt vừa đói, ai ai cũng chỉ mong nhanh chóng về nhà, chẳng còn ai quan tâm đến chàng trai ngồi sát cửa nữa.
' W( J2 j! ~, M, u5 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: O0 h5 D  ~& I6 y1 l% I; A
Quý Hiểu Âu cũng muốn xuống nhưng sau khi xách đồ, cô lại lưỡng lự đôi chút rồi quyết định ở lại. Cố nén cảm giác nôn nao trong bụng, cô ngồi xuống đối diện cậu kia.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 h: k: i: n1 h+ R3 o9 T
©2022 Kites.vn | All rights reserved# B' p$ h+ _, l. P/ _8 {) U: V
"Cậu bị ốm à?" Cô dịu giọng hỏi.
$ c0 K* R# K6 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 R& m( b) i9 [All rights reserved
Cậu ta nhướng mi nhìn cô rồi nhanh chóng cụp mắt lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- T8 d! n- w  x
$ s9 h- B8 v+ r$ R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Quý Hiểu Âu bỗng có cảm giác hồn bay phách lạc, vì nhìn ở khoảng cách gần, cặp mắt kia thực sự rất đẹp: đồng tử đen láy, phần lòng trắng thì trong veo, cặp lông mi dài xòe ra như cánh quạt. Cậu đẹp hơn tất thảy đàn ông cô quen, mà còn rất trẻ. Thế nhưng ánh mắt cậu lúc này hằn rõ vẻ mệt mỏi và chán chường, nét mặt xơ xác, rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
©2022 Kites.vn | 0 n. E/ Q* A! p$ j& l; ?9 ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 q: [7 R( @9 k: ~4 xAll rights reserved
Hai người đàn ông trung tuổi gần đó nhiệt tình đưa điện thoại cho cô và nói: "Cháu gọi 115 đi."
' C+ m9 |2 u- ^2 `) I% D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: `2 ^. Y7 b) O
Quý Hiểu Âu toan đáp lời thì đã bị chàng trai bất thình lình chộp lấy cổ tay, cậu nắm rất chặt. Máy sưởi trên xe luôn bật chế độ ấm nhưng ngón tay cậu lạnh toát, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
' T2 O1 t' o* U3 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 o! K  w; m) v) a
Bị giật mình, Quý Hiểu Âu suýt ngã phịch xuống sàn xe.
©2022 Kites.vn | 4 }& `- l  {3 b7 h5 k2 ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 {% Y, Q% s3 [) ^& o6 a- ?2 PAll rights reserved
Mặc dù cậu rất ưa nhìn, cũng trạc tuổi em họ mình nhưng dù sao vẫn là một đứa con trai lạ mặt.
$ z1 @5 I1 z- p% H, _©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 ~& ]! Q) E' H+ j3 V2 }  z3 o- a" v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Quý Hiểu Âu từ nhỏ đã theo bà nội là một tín đồ Cơ Đốc giáo đến nhà thờ nên tuy giọng nói và hành vi đều là con gái Bắc Kinh chính gốc thì bản chất vẫn là một "Church Girl" bảo thủ. Tính cách của "Church Girl" là vô cùng cảnh giác mỗi khi có tiếp xúc cơ thể với người khác giới, đó dường như đã là phản ứng vô điều kiện.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; U8 Z7 n( f: E& g& m, d- Z
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 e; l) F, L# _( n
Cô rất muốn rút tay về nhưng không thành công vì bị cậu ta nắm rất chặt.
4 r* Y  t% e' V+ C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ ^" ^8 Q1 `6 l& W& v
"Cậu định làm gì?"
" e1 V! O1 W/ V5 F- W9 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 H8 c) @5 j& n& ^8 B5 {) O
Cậu lên tiếng, chất giọng yếu đuối cực kỳ: "Tôi không đi bệnh viện đâu!"
©2022 Kites.vn | 1 y; @, S3 O+ M6 _1 n% BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- E6 s% k4 ~  r' p# k
"Hả?" Quý Hiểu Âu nghe không được rõ.
" f; T' T" p# \/ q  Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 d9 J: d+ j6 k+ N( |7 VAll rights reserved
Giọng đã to hơn một chút nhưng vẫn chẳng có sức: "Tôi không đi bệnh viện!"
©2022 Kites.vn | 3 j! G4 v( ]9 P6 SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# A( Z' _& T( t/ E, D- W
"Vậy…" Quý Hiểu Âu thoáng phân vân, "Cậu xuống xe ngồi nghỉ một lát được không?"
3 c5 _) T  k/ r, A©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 s6 [2 M# n, X0 y4 W, @1 U$ w* e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cậu ta lắc đầu không chút do dự, tay siết càng mạnh vào cổ tay cô rồi nói: "Tôi phải về nhà."
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ^$ r& g" [6 c: [' Y3 b2 v
1 d& @; u( M& o# t, t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tư duy Quý Hiểu Âu chợt đình trệ như người bị thôi miên, cảm giác mềm lòng chảy từ cổ họng xuống khoang ngực.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 \, u/ j$ k+ u, F9 `& p, G
©2022 Kites.vn | All rights reserved  {+ d$ w1 R, a
Một cậu con trai, nhất là một cậu con trai còn rất trẻ, lại sở hữu đôi mắt trong veo có thể chạm đến tâm can đối phương tự nhiên tỏ vẻ bất lực và lưu luyến trước mặt bạn, chỉ cần không phải người có trái tim sắt đá thì tin chắc không cô gái nào nỡ từ chối.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  q- R. H9 ]% k% C
©2022 Kites.vn | " q: P! E  X. e* nAll rights reserved
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ đưa cậu về nhà." Chất giọng quá mức dịu dàng đến nỗi chính chủ nhân cũng thấy mắc ói. Bình thường những lúc đi cùng cậu em họ hai mươi tuổi, Quý Hiểu Âu tự thấy bản thân chưa bao giờ nhẫn nại như bây giờ.
©2022 Kites.vn | + w$ z- O! {4 Q( |. e2 SAll rights reserved
2 \. |5 D3 b+ O% b# j1 _, O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thì ra bất kể nam nữ, một vẻ ngoài ưa nhìn luôn là thứ tài nguyên nổi trội nhờ công ơn của bậc sinh thành và sự ưu ái của Thượng đế.
" I' x$ e6 Q. Z9 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % P2 t+ t2 Q+ k6 q6 U5 {All rights reserved
Quý Hiểu Âu không ngờ nơi chàng trai muốn tới cũng ở khu Tứ Huệ, rất gần với điểm đến của cô. Một điều khiến cô bất ngờ hơn nữa, đó là vừa xuống xe, tình trạng sức khỏe của cậu ta càng tệ hơn.
; V" i. v; U$ ^+ B©2022 Kites.vn | All rights reserved
! I" T9 x5 [$ e; k/ }* C! z% V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sức nặng trên vai trái gia tăng khiến Quý Hiểu Âu thầm kêu không ổn, cô nhanh nhẹn bỏ túi đồ xuống, dùng hai tay đỡ lấy thân người chàng trai.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 b2 B4 p8 c' H
©2022 Kites.vn | All rights reserved* l8 W7 B/ k  Z; B. I
Nhưng lúc này cậu ta đã bất tỉnh, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết lên Quý Hiểu Âu. Sức nặng của cơ thể một người con trai khiến Quý Hiểu Âu không thể đỡ nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn cậu trượt dần xuống đất.
6 y: w1 Z5 T; |/ ?5 D  F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : {: J8 j& c. P& w1 t9 A$ Q% v* MAll rights reserved
Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tình huống như trong phim thế này, mặc dù đã cố gắng tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh nhưng vẫn sao tránh khỏi cảm giác bối rối? May nhờ sự hỗ trợ của một vài nhân viên nhà ga, họ dìu chàng trai vào tạm phòng trực ban rồi mới gọi xe cấp cứu 115.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* V1 `* _1 ^8 ?& d) |- f& X  K
©2022 Kites.vn | All rights reserved% a: @# M( F- D/ i" H8 u$ y! I
Khá đông người xúm lại vì tò mò khiến nhà ga tàu điện nhất thời xôn xao hẳn lên, mãi đến khi chiếc xe cấp cứu đã đi xa, bầu không khí mới lấy lại được sự trật tự vốn có.
©2022 Kites.vn | 6 a% @* [5 I) p. W- uAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2020 21:09:15 | Xem tất
THÔNG BÁO DỪNG TRUYỆN
©2022 Kites.vn | + j% X7 m/ l" X. {4 \All rights reserved
8 K% L  ^4 A  Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thân gửi các bạn,
©2022 Kites.vn | ) A/ X5 V! ^0 P9 [/ v+ {/ HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 u5 B6 @2 ~' H% {6 z0 l
Mình rất tiếc khi phải thông báo tới các bạn rằng hôm nay một nhà xuất bản đã liên hệ yêu cầu mình gỡ truyện vì họ đã có bản quyền và sẽ sớm xuất bản cuốn truyện này. Do đó, dù rất không muốn nhưng mình sẽ drop truyện này ở đây.
©2022 Kites.vn | # S6 q+ k( T5 u- m% ?7 Q3 ?& h+ NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  D+ x% v/ ~9 f- N8 x3 V( S
Về cá nhân mình cảm nhận đây là tác phẩm rất hay và có nội dung phong phú, cuốn hút. Ngoài ra phim cũng sẽ sớm được phát sóng nên nếu muốn tiếp tục, các bạn có thể tìm bản convert để đọc nhé.
1 O/ n3 T; o) k! o©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; t) S3 b; s+ a9 T& C7 xAll rights reserved
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua và hẹn gặp ở các tác phẩm khác.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ {6 |  D7 N' L0 d  U1 R# f7 s
©2022 Kites.vn | & p' P* F1 ]/ DAll rights reserved
Best Regards,
3 V( R9 E2 ]) {. S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Green Land.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ a4 B, ^( U/ H
03/05/2020
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2020 21:48:55 | Xem tất
Vì nghe Lâm cẩu đóng phim này mà tìm đến đây, đành đợi chờ sách xuất bản thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2020 23:36:19 | Xem tất
Đầu tiên, là đọc tin dừng truyện thấy sửng sốt, buồn vô cùng, rồi đọc thì thấy truyện đã được mua bản quyền.
©2022 Kites.vn | 3 M9 k: g% T; Q0 EAll rights reserved
Yayyyy, cảm ơn Green rất nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách