Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 78173|Trả lời: 274
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do | Lâm Địch Nhi (Chương 123-HẾT)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-3-2018 21:32:07 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm:  Cứ để tình yêu rơi tự do

' b' o% U. _* b2 E# u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. T) F2 o, C& d' k- c# L% n: S

©2022 Kites.vn |   d( E3 C& N) l  H( o% XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + y5 S" J" v# }All rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved" |+ n4 l" ^3 @: N
©2022 Kites.vn | 2 J4 q1 P1 V/ QAll rights reserved
Tác giả: Lâm Địch Nhi
©2022 Kites.vn | # o: [$ ^5 w% C: R/ D! eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; u$ f5 r' W# f2 L$ _! sAll rights reserved
Dịch: Green Land
©2022 Kites.vn | 3 Y/ L4 i  q9 s7 f. |8 oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! d6 Q; ?* W1 _  V0 h
Designer: Tâm_Tít_Tắp
©2022 Kites.vn | All rights reserved. f9 {1 c/ M! g4 j
©2022 Kites.vn | All rights reserved, Z( {2 d% ~( t- M: |  C
Thể loại: Hiện đại, HE
1 Z: V4 X9 l# D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* m) ~* a) |* T) H! ]3 G
Số chương: 123
©2022 Kites.vn | 3 X! J$ f) E9 N- x8 `All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 z  j" H- c/ M! \! y
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
" s# x; M: s9 _7 J2 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 K/ k) s( |7 o4 ?( q4 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn: 91baby
©2022 Kites.vn | 1 D2 |$ E7 H6 L" K( K! F8 m) ZAll rights reserved

©2022 Kites.vn | ( \( ]/ D" U& J% t& j/ H& P9 n/ ?All rights reserved
Giới thiệu:
©2022 Kites.vn | 7 E) c8 g# p% Z% U; n) h0 y- XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 K/ A, y' @+ k) X  K: yAll rights reserved
Trước ngày cưới, anh và cô gặp nhau được một vài lần.
©2022 Kites.vn | & L. p+ ~" i# EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 y% P' X3 w9 V  \4 g( J+ kAll rights reserved
Cô nghe nói anh có chuyện "mập mờ” với cấp trên, là cậu con trai hiếu thảo, răm rắp nghe lời mẹ, yêu thầm một cô gái tới bốn năm trời.
©2022 Kites.vn | 6 K) K+ S# v- Y# s$ cAll rights reserved
+ Q2 c% E6 }, r+ ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bạn bè bảo cô đừng đâm đầu vào bụi rậm.
©2022 Kites.vn | , w2 @/ U& O9 ~8 N; V+ n: nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ e7 v# e% o9 S4 x* v+ H
Thực ra lúc đó cô đã đứng bên bờ vực thẳm, và anh là một ngọn cỏ bên vực, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải túm lấy anh thật chặt.
% N& v* u6 f1 \0 i% [©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 J' m: Q2 T# R1 N0 O2 \" J# p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô không quan tâm tương lai với anh thế nào, cô chỉ biết việc trước mắt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ Z- R: o% n4 E/ R- F4 i$ B: k
©2022 Kites.vn | 4 O4 `; s7 J8 p3 ]9 ?) KAll rights reserved
Còn những việc sau này tới đâu hay tới đó vậy!
©2022 Kites.vn | 4 ^& |. O6 t0 m' e1 R0 Q7 @All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# r& h1 G' [" l, |" D
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 s7 P- _1 ]6 f3 w
MỤC LỤC
©2022 Kites.vn | All rights reserved, D) G3 p7 E3 F1 j* w! r% `
©2022 Kites.vn | All rights reserved& |: i) D+ y" s2 g9 p% X# ]0 J
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8
©2022 Kites.vn | All rights reserved, c9 e9 }9 E- ~. U; K
©2022 Kites.vn | $ y, C( y$ J- F( L- s- pAll rights reserved
Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16
) V+ ]6 t6 ]) ~, n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; }" [$ R+ h0 Y8 W4 B
Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24
©2022 Kites.vn | All rights reserved% l5 o+ g! [# k2 n1 J6 N4 O& F
©2022 Kites.vn | ! ?, X" C$ h& i3 s- Y, |) vAll rights reserved
Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 | Chương 31 | Chương 32
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 \7 j7 x1 E; M
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 o; B8 j( [( y) U+ ]" q7 r8 ~
Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 | Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40
& ^2 q1 a6 B9 ^4 E1 z' A/ e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: @' r' |/ k) G  s- V
Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 | Chương 46 | Chương 47 | Chương 48
©2022 Kites.vn | 6 a! i0 ~: i: i/ y, vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | % F8 Y/ S4 ~9 H) l/ sAll rights reserved
Chương 49 | Chương 50 | Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 | Chương 56
4 j4 u; _. A9 V9 x, H2 K! c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 w5 F5 Y1 Z1 e  Z) e
Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương 60 | Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64
: f+ N. a( D2 V$ s! `' V3 i& w/ Z  H% w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ^  w5 D1 d5 Q# ~
Chương 65 | Chương 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 | Chương 71 | Chương 72
# H: m0 q/ [. q: k/ M0 ]* R2 N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & ~% [7 U% q7 _: JAll rights reserved
Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 | Chương 76 | Chương 77 | Chương 78 | Chương 79 | Chương 80
©2022 Kites.vn | ; \% P- u. `8 y! M3 V: |All rights reserved
! h  ]6 A7 O8 q; z: ~' j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 81 | Chương 82 | Chương 83 | Chương 84 | Chương 85 | Chương 86 | Chương 87 | Chương 88
; n$ \5 r7 {6 m! s; @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! V5 F* _& ?5 t4 `4 C+ TAll rights reserved
Chương 89 | Chương 90 | Chương 91 | Chương 92 | Chương 93 | Chương 94 | Chương 95 | Chương 96
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 I; ~% j' S" V* }! F# b0 r' y
! Z( {" j" {/ ]7 H( p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 97 | Chương 98 | Chương 99 | Chương 100 | Chương 101 | Chương 102 | Chương 103 | Chương 104
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 ]$ u& U# H" s5 ]
©2022 Kites.vn | All rights reserved) i) q, |: r  v. I% C1 G5 m
Chương 105 | Chương 106 | Chương 107 | Chương 108 | Chương 109 | Chương 110 | Chương 111 | Chương 112
©2022 Kites.vn | All rights reserved# F# k* }- D: p4 o+ p7 }4 j
©2022 Kites.vn | All rights reserved. f* R' M! m" q3 \' I3 l6 S7 A& d
Chương 113 | Chương 114 | Chương 115 | Chương 116 | Chương 117 | Chương 118 | Chương 119 | Chương 120
  w( k% q# R# F4 R* |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ i8 s7 o* j5 w6 \0 l! U$ a. q1 g( @
Chương 121 | Chương 122 | Chương 123
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ p! u, d- k* A; r

©2022 Kites.vn | 0 U' R6 U: l7 W, x' gAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-3-2018 21:33:33 | Xem tất
Chương 1: Điện tích âm dương (1)
; r3 B5 u2 O& M4 {' \5 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 a: u! \7 v5 u& a& ]5 i9 e8 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Suy nghĩ điên khùng đó lóe lên trong đầu cũng như lúc nước lũ bất ngờ đổ ập tới, lý trí của Đồng Duyệt ngăn chặn vài lần một cách yếu đuối cho có lệ rồi thôi, giơ tay đầu hàng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 z+ x% l' b- v
©2022 Kites.vn | 9 N7 D7 y# ^3 ^3 U! B- X- ^/ JAll rights reserved
Hai mươi tám năm cuộc đời Đồng Duyệt chẳng hề có bất cứ liên quan gì đến hai chữ "điên khùng" này. Hành vi khác thường duy nhất chính là vụ trốn học đi xem show diễn của ca sĩ X vào học kỳ hai năm lớp tám cùng Tang Bối. Đồng Duyệt không thích ca sĩ X, cứ cảm thấy cách nói chuyện của anh ta ẻo lả làm sao đó, cứ như tất cả phụ nữ trên đời đều si mê anh ta vậy, vừa lên sân khấu đã phóng điện khắp nơi.
©2022 Kites.vn | ! L2 ^8 i+ C. F5 n* t* OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | : f7 _( a. |1 L! v, Q6 }, V2 ^All rights reserved
Trốn học là một hành động đầy kịch tính, Tang Bối vừa đề nghị Đồng Duyệt đã đồng ý ngay tắp lự.
% }9 W+ m$ r1 r( }1 z8 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   E, b0 f4 o( n# T8 tAll rights reserved
Hai người như muốn khoe khoang, ngồi trong khách sạn ngay trước nơi biểu diễn của ca sĩ X suốt một buổi chiều, sau đó mới đi vào trung tâm thi đấu Olympic. Tiếng gào thét của các fan hâm mộ suýt chút nữa làm tốc mái trung tâm thi đấu, ánh đèn phát ra từ gậy cổ vũ mạnh liệt như biển lửa, vậy mà Đồng Duyệt lại có thể ngủ gật trong biển lửa đó. Show diễn kết thúc mà Tang Bối vẫn hào hứng khó kiềm lòng, kéo Đồng Duyệt ra phòng game chơi trò diệt trừ quái thú. Trong đó có mấy anh chàng Tang Bối thân thiết đã ném cho cô một bao thuốc lá. Tang Bối thuần thục châm lửa rồi nhả một vòng khói thật điệu nghệ.
' I4 J; f/ G( u) Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 a' z5 n: K" BAll rights reserved
Đồng Duyệt thấy thế thì ngớ cả ra. "Cậu thử không?" Tang Bối hỏi.
©2022 Kites.vn | 0 x! {2 A$ e% _+ e5 S4 V1 f. \All rights reserved
' R9 M4 _$ V, l9 _+ H6 ~  e3 L4 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô ngậm điếu thuốc vào miệng, châm lửa, vừa mới rít một hơi thì Ngạn Kiệt đầu đầy mồ hôi đã đi vào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 x5 L6 @; u5 S* }8 I& d
/ H$ f7 t5 ]3 m) f- {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lúc đó là tháng Ba, người ta thường nói rét tháng Ba bà già chết cóng đúng không, vậy sao anh lại đổ mồ hôi?
©2022 Kites.vn | 2 u1 C2 y8 ?: s9 h& ]4 d$ E/ oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# T* j7 l: l: S( L; \
Cô từ tốn chớp mắt một cái, ngay tức thì hứng luôn một cái tát của Ngạn Kiệt.
6 I- b* v1 V9 Q# w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 k+ M9 ^: Z" A- k( BAll rights reserved
Cô vô cùng bình thản, thực ra là cô đang sợ hãi đến đứng hình. Khi cô định thần lại thì không may nuốt hơi thuốc đó vào bụng, lập tức sặc sụa đến chảy nước mắt nước mũi tùm lum.
6 A- J; ]: {' j% \; v, q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 [6 ]( M) U' \3 }/ t$ X6 w+ T
Không ai bước tới giúp cô.
% u) t  B6 i' j  ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ d* q' p, Y! y( s" NAll rights reserved
Một người đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn, một là sẽ lạnh lùng, hai là sẽ đưa đẩy thiếu nghiêm túc. Từ khi lên cấp ba Ngạn Kiệt đã là một anh chàng đẹp trai, anh thuộc tuýp người thứ nhất. Một tầng sương lạnh lẽo phủ trên diện mạo ưa nhìn, không khí lạnh lùng đó có thể khiến đối phương không rét mà vẫn run lẩy bẩy, thậm chí đến cô nàng Tang Bối tóc đỏ tóc xanh không sợ trời không sợ đất còn không dám thở mạnh.
( Z; h$ s* x+ O# A2 R( B* k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 \# Y7 D6 I( E1 f" I
Cô cùng Ngạn Kiệt đi bộ về nhà. Quãng đường từ phòng game về tới nhà phải đi qua sáu trạm xe bus. Hai chân tê dại, má bỏng rát mà cô không dám giơ tay ra sờ.
: h# E. G( r4 ?% h! z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% V3 j2 \5 P5 |. l0 ]
Về đến cửa nhà, Ngạn Kiệt bất ngờ quay lại hỏi: "Lần sau còn dám trốn học nữa không?" Đây là câu đầu tiên anh nói với cô.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- ?% ]! [2 A* ?& J
©2022 Kites.vn | : J, F" p1 t0 D8 _( U* x/ NAll rights reserved
"Em không dám nữa anh ạ!" Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 Q$ i9 ^# l# e/ K3 _+ Z7 L8 q
; y" W* L! ~$ b. t$ J: b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó, tuy không đến mức làm gia đình nở mày nở mặt nhưng cô không lần nào khiến người thân phải phiền lòng nữa.
9 g8 A+ c7 P! ]6 H0 Q1 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * G' W3 O; H9 I  DAll rights reserved
Tối nay hẳn là không bình thường.
" {$ F1 e/ j: W( J- U©2022 Kites.vn | All rights reserved
* v8 B6 S8 W4 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trung Sơn ban ngày chỉ là một con phố rất đỗi bình thường với mặt đường lát đá bóng loáng, những phòng trà nối đuôi nhau dày đặc, quán bar thấp thoáng dưới bóng cây, đến cả cửa hàng McDonald cũng tỏa ra hơi thở thanh cao nhã nhặn, rẽ vào khúc cua là đình nghỉ chân, đi thêm vài bước nữa chính là ngôi trường cao cấp nhất ở Thanh Đài mang tên đại học Thanh Đài.
©2022 Kites.vn | : v, n% `# T3 F; v/ bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ t; q1 @" a9 m$ z) I: R
Nhưng chỉ cần bóng đêm vừa phủ xuống, con đường Trung Sơn sẽ thay đổi hoàn toàn, trở thành nơi đông đúc nhộn nhịp nhất trong thành phố, ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ các phòng trà, ánh đèn le lói, tiếng nói chuyện ồn ào của những anh phục vụ ngoài cửa lẫn trong tiếng nhạc xập xình, ánh mắt của đàn ông và phụ nữ, vẻ ám muội lộ rõ, mùi rượu cay cay…
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 @% n8 x% J4 X' T/ y
3 M6 C, G& @' ^- l! o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bóng đêm tuyệt vời!
©2022 Kites.vn | All rights reserved; s; g; P5 l7 }& a% m" T& C
©2022 Kites.vn | All rights reserved( `2 C0 }8 v$ A6 |! N6 x$ d
Đồng Duyệt mở cửa "Bóng đêm hớp hồn" khi đồng hồ điểm đúng chín giờ. Quán bar " Bóng đêm hớp hồn " trước đây có tên là "Cầu vồng", do con gái của một vị tướng tá nào đó trong binh đoàn Hải quân của Thanh Đài mở, tiếc thay cô gái đó lại là một viên pha lê, để mang đến danh phận cho người bạn gái của mình, cô ta di dân sang Pháp, vì vậy nơi này hiện giờ là địa bàn của Tang Bối.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 |" }' K, c2 ^
©2022 Kites.vn | All rights reserved; D% C/ O3 V8 {" `- }
"Hả? Cậu mặc váy?" Tang Bối đứng sau quầy bar xinh đẹp chẳng thua kém gì những bóng hồng ngoài kia.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 E2 g0 b3 M. ]* ^' h. h  L! {& S
©2022 Kites.vn | All rights reserved" W6 [8 c* R' C4 Z3 [- f
Đồng Duyệt chép miệng, cô tự đi vào trong quầy, rót cho mình một ly sô đa, lấy một quả ô liu bỏ vào miệng. Ô liu mới được ướp chưa lâu nên vẫn còn rất giòn.
, `$ l( Q1 G+ D9 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 m; v9 Y7 Z0 G' M3 ^8 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Lại đi xem mắt à?" Tang Bối khoanh tay trước ngực nhìn Đồng Duyệt chằm chằm. Đồng Duyệt có dáng người cao dong dỏng, kể cả mái tóc ngắn xinh xắn hay khuôn mặt thanh tú trông đều rất giống diễn viên điện ảnh Cao Viên Viên - người quảng cáo cho thương hiệu kem đánh răng "Thơm Miệng". Nhưng Cao Viên Viên đó nhìn mới thân thiện làm sao, còn Đồng Duyệt, tuy hai người là bạn nối khố nhưng trong ấn tượng của Tang Bối, trên mặt Đồng Duyệt không còn bất cứ một biểu cảm nào khác ngoài hai chữ "hờ hững".
©2022 Kites.vn | All rights reserved( ~( S$ ?3 ?, P2 \
©2022 Kites.vn | & f) B  @! c# W# b% L7 jAll rights reserved
Đồng Duyệt đang mặc chiếc váy nền xanh lá cây hoa trắng, trông không khác gì những bông hoa rơi xuống bãi cỏ tháng ba. Đồng Duyệt mặc váy trông bồng bềnh và thanh tú hơn bình thường. Đồng Duyệt là một cô nàng lười biếng, một chiếc quần jean chẳng ra sao cô cũng mặc được suốt ba tháng. Lúc nào cô cũng chê mặc váy rườm rà, trừ khi nào muốn gây ấn tượng tốt với đối phương cô mới bất đắc dĩ xỏ vào một lần, như khi đi xem mắt chẳng hạn.
6 }. H- M4 f+ x' F2 {; N2 G9 v) q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; D1 e$ N# M! e( }3 n3 k
Đồng Duyệt nhai ô liu rôm rốp, không đáp lời.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, J/ o0 @9 B- w
©2022 Kites.vn | - c5 k" R- B) `  L+ \6 MAll rights reserved
"Tháng này cậu đi xem mắt mấy lần rồi?" Tang Bối hỏi tiếp.
4 D8 h4 V. e. X- N1 Q. [, u$ Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - g  C2 ]2 I& e' o0 m1 n5 K7 \6 MAll rights reserved
"Tớ không nhấc được chân lên." Đồng Duyệt nhướng mày.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ \5 Z8 m6 d& o  p0 Z3 h& I' ]; M) ^
2 l! V' V' A% e0 x" n©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Hả?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved& T9 ?/ D! x  j
+ j* O3 u8 b, S5 V$ s©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Hai bàn tay không đếm xuể."
' j* z' Z0 k4 K, M% g/ `$ L©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 I( u5 P" V' G4 B+ s$ iAll rights reserved
"Cái cậu này." Tang Bối phì cười bước tới đẩy Đồng Duyệt một cái, "Thế có thu hoạch được gì không?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved* C8 w4 m: K! o/ O7 `: }* R
©2022 Kites.vn | / |; L0 {" G- ~$ K/ jAll rights reserved
"Nếu thu hoạch được tớ còn đứng đây hay sao?" Đồng Duyệt bước tới nhấc ly chầm chậm nhấp một ngụm. Người đàn ông hôm nay cô gặp là một nhân viên cơ quan nhà nước, chỉ trong vòng một bữa cơm mà nghe không dưới mười cuộc điện thoại, giọng điệu hà khắc và cứng nhắc. Vừa đặt điện thoại xuống, anh ta         liền nhìn cô đến mức khiến phần thịt ở môi rung lên bần bật. Cô thầm thấy mệt thay anh ta, ăn xong cô để lại tiền suất ăn của mình rồi bỏ đi.
©2022 Kites.vn | + h; T) x* U6 T3 t3 J" \- yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ b" v8 Y( M0 C! w2 I6 A7 HAll rights reserved
Cô có thể tưởng tượng sắc mặt người đàn ông đó sẽ thế nào nhưng vẫn không ngoái lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; n  j1 [; |7 O& `& c
©2022 Kites.vn | # _: `6 H" S6 p7 dAll rights reserved
"Già rồi, đừng có kén chọn nữa."
1 t- J/ J& Z. `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 C4 X* B0 v* i9 o
Nghe thấy Tang Bối sặc sỡ đủ màu sắc thốt ra một câu nghiêm túc như vậy, Đồng Duyệt thấy hơi buồn cười.. Không phải cô kén chọn mà là người đàn ông đó không phải người cô cần.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' y0 i! B9 Q, |$ j" z
©2022 Kites.vn | : n$ D! s' Z0 R4 T: nAll rights reserved
"Đừng có suốt ngày đến ăn chực uống chực nữa, hôm nay cậu phải giúp tớ một tay, phải giúp tớ kiếm tiền!" Tang Bối đưa một đĩa trái cây tới, "Phòng 888 trên gác."
©2022 Kites.vn | All rights reserved' h" B/ i: E) c: |4 M- W7 M$ A, ~
©2022 Kites.vn | 0 j1 b8 ]: ^, ~  ]' kAll rights reserved
Đã ăn của người ta thì miệng cũng không còn cứng rắn được nữa, Đồng Duyệt miễn cưỡng nhận lấy. Lúc đi lên, cô bị Tang Bối đẩy vào phòng thay đồ rồi bị ép phải mặc một bộ váy có thắt lưng, sau mông còn mọc thêm một cái đuôi thật dài.
©2022 Kites.vn | 6 h# {5 }9 V/ }3 N* VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ l$ W6 `1 x' V+ h% ]' Z, c7 Q) m* {
"Mọi thứ trên đời đều chỉ là tương đối, nhưng có một điều tuyệt đối, đó là người đàn ông nào cũng thích hồ ly tinh." Tang Bối cao giọng tuyên bố "chân ní".
©2022 Kites.vn | 8 ~  t' n4 a5 z) K9 O! o& fAll rights reserved
5 F$ ]# q8 w9 E. C9 C, g+ r2 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đồng Duyệt ngoe nguẩy cái đuôi đi lên gác. Tang Bối đã tu sửa " Bóng đêm hớp hồn" thành một cái hầm trú ẩn, bất cứ lúc nào cũng có người chui ra khỏi động làm người ta sợ chết khiếp. Trên gác là một không gian nhã nhặn hơn, ánh đèn mờ ảo chiếu lên thảm hoa, mỗi cánh cửa đều vô cùng bí ẩn lại còn cách âm, từ bên trong có thể nhìn ra người ngoài hành lang rõ mồn một nhưng đứng bên ngoài thì không thể biết được trong phòng đang xảy ra những chuyện gì.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# i7 m% O( Y8 y% u& k: o* p# J
©2022 Kites.vn | All rights reserved% W( G- e: D6 [) V; N. J* w
Chẳng dễ gì mới tìm được cửa động số 888.
©2022 Kites.vn |   ?: I( l5 u$ m/ W" P% A1 g" @All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ m9 Y" P7 [9 n% }) m5 E
Cô gõ cửa nhưng không ai lên tiếng. Cô đợi thêm một lát rồi mới từ tốn mở cửa ra, thì lập tức chạm mặt với tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc liền bị giật mình theo bản năng. Một đám đông đang ngồi trong phòng, cả trai lẫn gái phân bổ vị trí rất đều, xen kẽ một nam một nữ. Một người đàn ông bụng bia đang hát, cô gái hát cùng thì nhún nhảy bên cạnh. Đó không phải hát mà là cố gắng biến ca khúc "Thiên Lộ" của Hàn Hồng thành tiếng sói hú.
3 N/ k( S! m! d5 @: r©2022 Kites.vn | All rights reserved
  _% z9 B9 k; s* s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Da gà khắp người Đồng Duyệt nổi lên, cô vội cụp mắt đặt đĩa hoa quả xuống, định chuồn êm.
; v% x2 z3 o) W' y) f/ _- J- y©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 j) u. I- M* c+ c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cái đuôi đằng sau bị ai đó túm lấy.
©2022 Kites.vn | 8 p6 e' ]; L6 S4 i0 e/ Z5 k9 ZAll rights reserved
# F# R  d% c4 \" P- d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô vừa quay lại đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở một góc sofa, một tay khoát lên thành ghế, tay còn lại cầm ly thủy tinh lắc lư mấy viên đá bên trong bằng động tác không nhanh không chậm. Ánh đèn tối quá làm cô không nhìn rõ mặt, chỉ trông thấy thân hình cao ráo nhưng chỉ thế đã đủ để Đồng Duyệt nhận ra ngay.
- {" T8 k8 Y0 Z1 s: O5 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " Z/ d0 c2 e* ^( ^1 H3 n0 J+ R. X- DAll rights reserved
Một người lạ quen mặt.
7 G  e0 v/ l- ]3 e' o" M4 q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / l! D6 j5 j+ `) \% g. R( s6 {All rights reserved
Người lạ quen mặt nghĩa là đã có dịp gặp người ta vài lần, gặp nhau cũng gật đầu bắt tay như ai nhưng chưa bao giờ nói chuyện, cũng chẳng biết tên họ người ta là gì.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 ^$ Y0 }3 I8 K! |& b) b$ p0 N
©2022 Kites.vn | % m8 k$ v7 Z, d: Q( c& e4 KAll rights reserved
Trong tình huống này nếu tỏ thái độ như tình cờ gặp người quen thì không phù hợp lắm.
: I+ |) M1 y0 \& M# s& W" z  z0 }& E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , f! E9 Z/ q5 L9 `" PAll rights reserved
Đồng Duyệt thu tầm mắt, quay về phía người đàn ông đang cầm "đuôi" mình: "Anh còn muốn gọi thêm gì nữa ạ?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 C& d3 E  n" L9 Z
- c8 C9 ]4 e+ @& @0 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người đàn ông đó chính là gã vừa hát, ông ta tỏ vẻ hào hứng, nheo đôi mắt cá vàng lại: "Cô em này đến đây từ bao giờ nhỉ? Trông cũng được đó, nào, ngồi xuống đây uống một ly với anh nào, lát nữa anh sẽ đưa tiền boa cho."
©2022 Kites.vn | % O! @7 K* n6 u% HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) h$ l3 K7 U: V' t0 SAll rights reserved
Đồng Duyệt suýt thì nôn hết suất cơm tối.
$ C5 V& O4 i' E! C+ G  _3 Y: u7 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- X; `, H5 ^9 u: a
Mọi người trong phòng cười phá lên.
5 o" u& t0 M0 A- s% T* t- z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   e9 o  u% l8 f* {8 Y  _8 I* t' |' O* eAll rights reserved
"Uống cái này phải không?" Đồng Duyệt không thể làm Tang Bối mất mặt nên vẫn cố gắng gượng.
. ]; O5 o: V' |- O4 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
; \6 ?$ o. g9 r( G. }©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cô em muốn uống gì?" Gã kia giả bộ thương hoa tiếc ngọc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 {; G1 ^7 N* G: @. y
©2022 Kites.vn | . q* v) Z8 p/ t. ^) _- f. z# ~All rights reserved
"Uống rượu trắng rồi pha vang đỏ vào."
©2022 Kites.vn | 0 @# F4 A# h8 a# E0 ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 k6 b5 x" ?4 n
"Ok ok, nghe cô em hết."
9 q+ `0 m  U& J( B0 N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 M' g) _" d$ ^4 q( gAll rights reserved
"Vậy anh chờ một chút, tôi xuống dưới lấy rượu."
©2022 Kites.vn | : p! Q! d6 E% M' S% n; b0 N" B+ e+ t7 CAll rights reserved
( p5 m; a9 p# w- H6 v% N( s©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đừng bắt anh phải chờ lâu đó." Người đàn ông giật cái đuôi của cô cái nữa rồi véo má Đồng Duyệt, sau đó mới thả cô đi.
©2022 Kites.vn | 2 |- v$ z' a2 G. fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  _0 F# p9 g# Y0 U% w# {$ s
Đồng Duyệt quay người, đuôi mắt liếc tới người lạ quen mặt như đang cẩn thận nghiên cứu ly rượu trên tay, không hề nhận ra cô.
8 q* |0 p, l% T& O& D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * ^/ p. Z& l& t9 ?All rights reserved
Tang Bối là người lăn lộn đã lâu trong giang hồ nên chẳng thành phần nào là chưa gặp. Cô xách một chai sâm panh lên, uống hết lượt với tất cả mọi người mới giải quyết xong chuyện "cô em".
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 ^: e7 {! n( o
# J, O& o5 l# O% g2 B; a©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Không sao. Tiền vẫn kiếm lại được mà, những kẻ đó làm trong giới bất động sản nhà đất nên giàu ú ụ, muốn chặt chém thế nào cũng ok." Nói xong Tang Bối không dám sai bảo Đồng Duyệt nữa.
©2022 Kites.vn | . u* s) o" v. `# m* V& x& TAll rights reserved
7 O0 X* B) G, A1 W7 ?+ o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đồng Duyệt cho dù cô không trang điểm cũng vẫn là một mỹ nhân khiến người ta không thể bỏ qua dù ở bất cứ nơi đâu. Thế nhưng bản thân cô lại hoàn toàn không coi trọng nhan sắc của mình, ngoài việc gặp gỡ "Đại Bảo" mỗi ngày, cô thậm chí còn hiếm khi mua một cây son môi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. o/ W* A1 W- ]+ V: J, X
©2022 Kites.vn | 8 T( F/ Z, M+ MAll rights reserved
(1) Đại Bảo là nhãn hiệu mỹ phẩm phổ thông của TQ.
©2022 Kites.vn | 4 n* w! [  n& GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. ^7 t3 q2 H" y3 q% G5 x& X0 w
Mười một giờ Đồng Duyệt tạm biệt Tang Bối, ngày mai 10/9 là ngày nhà giáo, cô không chỉ phải lên lớp từ tiết một mà buổi chiều còn phải tới hội trường tham gia lễ tuyên dương giáo viên thành phố nên phải dậy sớm.
©2022 Kites.vn | 5 Y! I  Y  Q$ A$ ~3 B2 h% k$ ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' e6 e! `) Y2 Y' D3 n# j- [0 d
Đêm tháng chín ở Thanh Đài rất mát mẻ, gió có vị mặn của biển nên thổi vào người hơi dinh dính. Muốn về nhà trọ phải đi xe bus ở trạm đối diện, cô nhìn dòng xe cộ định băng qua đường.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 F+ M4 f2 w, q' d, w/ a
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 b! H# _* P& z  ]. B, x# x
Một chiếc Mercedes màu đen tự nhiên đỗ xịch lại trước mặt cô, cửa xe chầm chậm hạ xuống, gương mặt của người lạ quen mặt kia từ từ lộ ra.
©2022 Kites.vn | + Y$ i' a( q. J! p: sAll rights reserved
©2022 Kites.vn |   N$ u# v! M0 A" g2 ]$ D9 MAll rights reserved
Cô trả lời cái gật đầu của anh bằng động tác chào xã giao.
©2022 Kites.vn | 2 X2 U. Y, Q- h: a* \" ?& ?9 KAll rights reserved
©2022 Kites.vn | % Y" A* j/ g4 N, FAll rights reserved
"Tôi tiễn cô một đoạn được không?" Nụ cười của anh lịch thiệp và không hề nhạt nhòa.
©2022 Kites.vn | / J: k8 D& W5 N5 w  x; R1 G, ~, AAll rights reserved
% X/ r. t6 i, |0 {' g- I' q; i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô lắc đầu. Đây chỉ là phép lịch sự chứ không phải thành ý từ tận đáy lòng.
$ S3 R- B. k  @# B) I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 X; O# u) [  k0 r& DAll rights reserved
"Nhà tôi ở Ánh trăng hồ sen, cô có tiện đường không?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt bình thản trong sáng như viên đá nằm dưới đáy sông.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; R8 Z' q) V( ?4 |+ k% F7 X5 k
©2022 Kites.vn | ) ]2 U; G, y4 }All rights reserved
Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô chậm lại một nhịp rồi lại lén lút đập nhanh hơn.
6 E: e1 o. u9 A# Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
* L7 F, K& i) P3 N4 f, T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh mở cửa bước xuống, vòng qua đầu xe tới trước mặt cô, nhét chìa khóa xe vào tay cô: "Chắc phải nhờ cô lái xe rồi, tôi uống không ít mà. Cô biết lái chứ?"
  f: Z1 z% X. p/ ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; k  y, o* P) x1 EAll rights reserved
"Vâng!" Không chỉ biết lái xe, cô còn biết thay bóng đèn, sửa khóa cửa, sửa bồn cầu nữa.
©2022 Kites.vn | 2 x' W4 n2 ~6 u* H/ yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. E$ n, H- M3 ]) y' w- D& E/ n
Hai người không nói chuyện, cô lái xe còn anh nhắm mắt giả vờ ngủ. Cửa kính mở, đường phố thưa thớt xe cộ. Đường ở Thanh Đài hơi dốc nên khi đi từ đỉnh dốc xuống có thể tha hồ chạy nhanh như chơi đu dây vậy, thú vị hết sức.
©2022 Kites.vn | 0 [8 O& |9 x% V7 `9 D0 hAll rights reserved
" m$ f$ R, T/ A4 K; c# R0 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ánh trăng hồ sen là một khu nhà mới xây. Bên thi công không biết đã phải trồng thêm mấy chục gốc cổ thụ trăm năm tuổi, cây nào cây nấy sum suê khỏe mạnh. Trong số đó cây có niên đại lớn nhất là một cây hoa quế. Một hồ nước lớn được đào chính giữa khu nhà, thả rất nhiều loại hoa sen khác nhau. Lúc này không chỉ là mùa hoa quế mà còn đang chính vụ lá sen tỏa hương, hai mùi thơm hòa vào nhau rồi được gió đêm đưa vào trong xe. Đồng Duyệt thốt lên một câu: "Tuyệt quá!"
©2022 Kites.vn | ) @! R, V' T8 a# O: h+ u. q. FAll rights reserved
! k* f+ `2 u9 p) C( k2 r, b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh mở to mắt mới nhận ra xe đã đi vào khu nhà: "Cô có muốn tham quan một vòng không?"
©2022 Kites.vn | 6 |, c8 \8 N7 A. MAll rights reserved
1 ]/ i+ M2 |; s3 ]3 o9 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đồng Duyệt nhìn đồng hồ, 11h45, hơi muộn nhưng cô không từ chối.
8 a; O9 S0 [3 h9 a, P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / E) o( }4 X' ~+ I4 XAll rights reserved
Anh không dẫn cô đi xung quanh mà đưa thẳng vào thang máy. Nhà anh ở tầng cao nhất đối diện hồ nước đó, nhà tuy không rộng nhưng bố cục hợp lý đâu vào đó và được dọn dẹp rất sạch sẽ. Điều lạ là trong phòng ngủ không có giường mà chỉ có các tấm nệm tatami như của người Nhật. Không phải cô đòi đi tham quan phòng ngủ mà là muốn ra ban công thì phải đi qua phòng ngủ, anh nói qua đó ngắm cảnh!
9 H# k, C% s: C9 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 x4 T6 D& H: [+ M+ p3 ]  ^All rights reserved
Đứng trên ban công mới biết nơi này khá gần biển. Mấy hôm nữa là trung thu nên trăng đã khá tròn, sáng quắc, trăng chiếu xuống mặt biển như trải xuống một tầng sương mỏng. Cô chưa được ngắm biển như vậy bao giờ nên mới ngây cả ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' E5 |! c" f: G
- _& `6 a# ~- |  L  J©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Trong nhà chỉ có nước khoáng thôi." Anh cất giọng áy náy sau lưng cô.
©2022 Kites.vn | " @$ `6 S; P' Z4 v  N( a9 GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - E( a# m; N: `All rights reserved
Cô cúi xuống quay lại, không ngờ anh đang ở rất gần nên chẳng khác nào cô nhào vào lòng anh. Cúc áo anh chạm vào trán cô, hơi lành lạnh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 W1 @, z/ U' L6 o" U2 T8 `0 j
©2022 Kites.vn | 1 O! }1 }6 v+ PAll rights reserved
Cô nghe thấy nhịp tim vững vàng của anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của da thịt anh.
0 L/ d: S3 n% G5 W; g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# o$ W9 R0 ~) R+ m
Suy nghĩ điên cuồng đã lóe ra trong đầu vào chính thời khắc này.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ]! ^7 g6 m3 s" ^. c+ R7 i
©2022 Kites.vn | & U+ V" |0 V, j  Z! e3 ?All rights reserved
Cô thoáng chần chừ, nhưng chỉ trong phút chốc, sau đó cô ngước lên nhắm hai mắt lại. Trên tay anh không bưng nước. Như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, khi môi cô chạm vào môi anh, anh lập tức há miệng ngậm môi cô trọn vẹn. Hương táo ngọt ngào lan tỏa khắp nơi trong miệng cô, cô đưa tay ôm anh thật chặt với thái độ liều lĩnh chẳng màng kết quả tựa như ném bình gốm đang ôm chặt trong lòng xuống đất đánh choang một tiếng, để mặc mảnh vụn rải đầy đất.
% ]" N' m0 {" i/ \; f. l* {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 [* u, i# i; G6 O/ @) `% S
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2018 08:37:40 | Xem tất
Mới chương đầu mà đã kích thích quá vậy Lại là câu chuyện từ tình một đêm sao chủ nhà ơi Cảm ơn bạn nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2018 08:50:54 | Xem tất
Ôi, có tác phẩm mới của LĐN hả, là một trong những tác giả yêu thích của mình đó, lại hóng từng chương thôi
©2022 Kites.vn | ( M9 Z% M. l+ w# `8 x; [9 j, vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 b$ j" U/ C& r4 CAll rights reserved
Cám ơn chủ thớt nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2018 12:30:22 | Xem tất
Tác phẩm mới của LĐN, ủng hộ hết mình!
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 h1 ~' m& ~" G' N* o- O
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2018 15:48:38 | Xem tất
Là do điện tích âm dương hả trời??!! Có ai mong chờ chương mới cháy bỏng như tui không? Cảm ơn bạn chủ thớt nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-3-2018 16:47:21 Từ di động | Xem tất
Hic . Hóng quá. Lâu rồi mới đọc lâm địch nhi. Cảm ơn bạn. Nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2018 20:16:43 | Xem tất
Chương 2: Điện tích âm dương (2)
2 c' h( E& s$ i6 l1 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' R. l( d% _& ~
Cô để mặc lưỡi anh khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng mình rồi cuốn lấy lưỡi cô, xoay xỏa, quyến luyến không dứt. Xung quanh chỉ có hơi thở của anh, một cảm giác vĩ đại và ngang ngược hoàn toàn nam tính. Hít thở trở thành một hành vi xa xỉ, đầu cô kêu ong ong, cơ thể như một ngọn lửa, cô chỉ biết áp cơ thể vào người anh chặt hơn nữa một cách bất lực. Trong khoảnh khắc cảm nhận được ngọn lửa ngày một dữ dội của anh, cô cũng nhận ra niềm khao khát tương tự trào dâng từ đáy lòng mình.
4 X( f6 |- W4 n6 y( {0 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, o$ @- J1 z# _! L: N7 J$ R; j
Bỗng dưng sau lưng thấylạnh, phéc mơ tuya của chiếc váy liền đã được từ từ kéo xuống, bàn tay thoáng lạnh của anh chạm lên da thịt cô, người cô run nhè nhẹ theo bản năng. "Mình vào nhà nhé!" Giọng anh khàn đến không nghe rõ, đôi môi dần chuyển xuống dưới, triền miên quyến luyến trên bầu ngực cô.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. Y6 D8 h" s# T2 g, M8 `
©2022 Kites.vn | % G) R! L8 Y- k  E% W8 G# @# ?1 {All rights reserved
Cô run rẩy đến nỗi không sao đứng vững được. Cô chưa bao giờ được hưởng thụ sự khoái cảm lên tới đỉnh điểm nhưng cũng hoàn toàn lạ lẫm này. Như một đứa trẻ, cô để mặc anh nửa dìu nửa bế vào phòng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) @) A  S" p) c0 e9 h9 B
©2022 Kites.vn | ; j8 W0 k( w: yAll rights reserved
Trong phòng ngủ không có ánh đèn. Theo làn gió đêm, ánh trăng dịu dàng đằm thắm rọi vào phòng, hoa văn dọc tinh tế trên bức rèm trở nên sinh động hẳn. Anh nhẹ nhàng cởi váy cô ra.
©2022 Kites.vn | # D( F- P) ^$ E1 d/ O! JAll rights reserved
©2022 Kites.vn |   J& R/ a5 @. v6 v3 ]) XAll rights reserved
Vòng eo trắng nõn, thon thả, mềm mại, nhỏ nhắn, phần bụng phẳng lì, đôi gò bồng đảo tròn trịa vươn thẳng, đôi chân thon dài khiến anh không khỏi hít một hơi thật sâu. Cảm giác chuếnh choáng chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, dưới vẻ bề ngoài lãnh đạm thanh tao của cô lại là một cơ thể mĩ miều đến thế.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 t4 D  b9 N; `3 X( X, t
©2022 Kites.vn | All rights reserved- I/ ^! d/ u1 n* I0 F5 W
Trong thời gian chỉ kéo dài vài giây đó, anh nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt sáng như sao trời, như đang chờ đợi sự cổ vũ của cô.
©2022 Kites.vn | 9 M8 y8 d* r. MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # V1 C4 {$ w& l. `" |% hAll rights reserved
Cô biết quyền định đoạt nằm trong tay mình, mặc dù cơ thể cô đang nằm gọn trong vòng tay anh nhưng với lực ôm đó, cô chỉ cần giãy nhẹ là hoàn toàn có thể đẩy anh ra, cắt ngang cuộc vui mãnh liệt xảy đến bất thình lình này.
/ n7 v$ O1 l& g4 t5 Y. O©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ s+ C4 R! q4 b7 Y& e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Có chút mừng rỡ và cũng có phần mỉa mai.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  n" ~3 O( n' j, j2 ?5 ]2 l' m
©2022 Kites.vn | All rights reserved, _; W) i3 {& t
Điện trường được sinh ra từ điện tích dương và điện tích âm. Nếu điện tích âm ở gần một điện tích dương khác trong điện trường thì điện tích âm sẽ phải chịu một lực hút từ trường hướng về phía điện tích dương, cho đến khi hai điện tích gặp nhau. Cho dù có ngoại lực cản trở sự gặp gỡ này thì lực hút giữa hai điện tích vẫn tồn tại mãi mãi.
7 c- R6 a8 [: W, C! G$ V©2022 Kites.vn | All rights reserved
% E6 ?4 Z; U& \& d. H. E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh là điện tích dương.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, O9 ?; z6 A, G; q; ^  [
3 \7 X' v1 V1 K9 e. k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô là điện tích âm.
©2022 Kites.vn | ; s( t8 u# x; m' jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 v$ U/ K7 K) X3 I# O- ]# X
Đêm nay, trăng trên trời, biển phía xa, gió thổi nhè nhẹ, mùi hương hoa cỏ… là một điện trường khổng lồ…
/ I9 h5 y' G4 _: Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 H- {0 |: n5 U- C/ tAll rights reserved
Cô tiến về phía trước và được anh đỡ lấy.
©2022 Kites.vn | + }2 I2 C# t0 Q  o; x2 y, vAll rights reserved
( G; m. H( V& `6 [+ K$ B0 E2 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô chưa bao giờ ngủ trên tấm nệm tatami, cảm giác gần giống như lúc đi dã ngoại về nông thôn, không chỉ hồi hộp và phấn khích mà còn thấy ngạc nhiên đầy mong đợi. Cô đã chuẩn bị xong, dưới sự vuốt ve dịu dàng và trong những nụ hôn rải rác khắp nơi của anh, cơ thể cô như nụ hoa dần hé nở, đón lấy bộ phận cứng rắn của anh.
©2022 Kites.vn | % F  b7 g$ u6 b5 bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 Y6 z5 H  Q7 x  l- ]All rights reserved
Một cái chạm nhẹ, sợi dây khoái lạc bị cắt đứt giữa chừng bởi một màng chắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  `( s( i( x* J- \; l5 g$ |
©2022 Kites.vn | # x5 j. f: N( Y. Y& V) E/ i- OAll rights reserved
Anh nín thở vì kinh ngạc.
: W; g* w9 I- w( y6 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 O- n% ^" {- o' b8 j7 F3 mAll rights reserved
Cô chau mày vì đau, cắn mạnh làn môi, quay mặt sang một bên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 O; L. O" `% d
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 O$ F! |/ I8 ]
Một cô gái với bề ngoài không tệ, có một công việc cũng được xem như cao thượng, vậy mà hai mươi tám tuổi vẫn còn là gái trinh, nói "giữ mình trong sạch" thì là thương hại bạn, phải nói thật lòng là khó tin. Cô không đặc biệt giữ gìn hay coi trọng nó thái quá, yêu cầu của cô không cao, không có bệnh di truyền, cũng từng hứa hẹn sẽ giữ lại cho người nào đó nhưng người ta lại từ chối. Cứ đi tìm mãi, cuối cùng ngưỡng cửa hai mươi tám tuổi hé mở lúc nào không hay.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" ?  J: ~5 H8 n( X
©2022 Kites.vn | 1 }5 H( x+ W! I' }7 V8 x5 i& DAll rights reserved
Cô hiểu cảm giác kinh ngạc của anh, đó là kinh ngạc chứ không phải kinh hỉ. Dù sao bây giờ họ cũng đang chơi trò cấm trẻ em của nam nữ trưởng thành.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  @3 e6 d5 o6 v: R
©2022 Kites.vn | All rights reserved; v: [% d! |5 ^, L
Kinh ngạc chỉ kéo dài một khoảnh khắc, súng đã lên nòng, trong tình thế cấp bách, anh hít một hơi thật sâu rồi tỏ vẻ như tiếc nuối, như thương cảm lại như quý trọng, tiếp tục cử động theo quy luật đồng thời cúi xuống bên vành tai nóng hổi của cô, dặn dò cô thả lỏng, mềm người ra, sau đó dẫn dắt cô bay, dẫn dắt cô múa…
©2022 Kites.vn | 2 v  q0 G( u6 M3 kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* _4 M4 T7 P8 a) u+ |2 l  d
Cô căng thẳng rướn chân lên, cố hết sức đè nén tiếng hét bật ra khỏi miệng nhưng dĩ nhiên tiếng rên rỉ đứt quãng        vẫn lọt ra từ các kẽ răng rồi bị anh nuốt trọn vào miệng.
©2022 Kites.vn | : c4 l8 }' ]9 ~/ ]: i& s2 }5 h8 qAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " Y) n/ }  c6 \( H$ ]5 q  cAll rights reserved
Ánh trăng dịu dàng phủ lên họ một luồng sáng bàng bạc mỏng manh, vậy nên hình ảnh lúc này càng trở nên mĩ miều.
©2022 Kites.vn | ' K5 h; w7 {% r$ y! s, TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + \7 j! N6 s, l; m+ o. wAll rights reserved
"Bọn mình đi tắm nào em." Hai cơ thể nhớp nháp mồ hôi kề sát, anh phủ phục thủ thỉ bên tai cô.
©2022 Kites.vn | - J( d; |: S% i* Q: d. Z0 L( N- YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* |! [: j! p% l. i+ K( ~) }* T
Cô vùi mặt vào gối, khe khẽ lắc đầu. Tuy đây là lần đầu tiên nhưng cô không có nhiều cảm giác đặc biệt lắm, chỉ thấy cơ thể như bị xẻ làm đôi, vậy nhưng trong tiếng hít thở lúc mạnh lúc nhẹ của anh, cô biết chắc hẳn anh rất thỏa mãn.
' i! E/ K  G& A! ^8 l( x9 P' ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ _5 ]$ K& g; [" I7 F/ h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khi suy nghĩ điên rồ biến mất trong đầu như nước thủy triều rút xuống, cảm giác không khác gì đứng giữa đồng không mông quạnh giữa trời thu, nhất thời không biết nên đối diện thế nào với cảnh tượng hoang tàn trước mắt.
©2022 Kites.vn | # X5 }+ J% x, r* I; u* V6 fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ h4 `! X( c; S, Q- w; {
Anh lặng thinh một lát rồi đứng dậy khoác lên sơ mi lên người.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: D6 h" D/ v8 A% N2 E2 _* _
©2022 Kites.vn | All rights reserved* d5 W9 {4 U( l2 q# F7 C& w! w3 }
Hướng cô nằm đối diện với nhà tắm. Lúc anh đi, cô trở mình thay đổi vị trí và cũng đổi hướng nhìn luôn. Ánh đèn nhà tắm sáng choang lọt vào phòng, tiếp theo là tiếng nước từ vòi hoa sen và tiếng ho húng hắng của anh.
©2022 Kites.vn | + W8 ~$ y9 l( v) zAll rights reserved
" L& \, T; ~  s$ e, I( A0 A, y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Từ đó tới giờ cô vẫn nhắm nghiền mắt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 d: l2 @3 ~/ N% C; o
©2022 Kites.vn | All rights reserved- V3 Z, ^' A0 m) G! |) g; i
Tiếng nước dừng lại, đèn bị tắt, anh chầm chậm nằm xuống bên còn lại. Mùi bạc hà mát lạnh tỏa ra từ hơi thở, ngón tay chạm đến áo quần mềm mại, anh mặc đồ ngủ, trang phục kín cổng cao tường còn cô vẫn trần như nhộng.
3 d% {; a0 E- x8 d* r) Z: T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 K) i. X# D3 g/ A* M' _+ K  z
Cô kéo chăn lên cao.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 S1 r7 G9 W8 M3 U" w: I+ y
6 a; ?; s2 L7 M% Q- l* t% ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Như sợ làm kinh động đến cô, anh cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng. Khoảng cách nửa người luôn được duy trì ở giữa.
$ t+ J! G+ z. `% V$ N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % e9 T: f* p& ?4 ^& ]) n* `( E; ~. FAll rights reserved
Có lẽ anh cũng chưa biết nên làm thế nào với cô!
©2022 Kites.vn | : S" Z2 }5 {2 c' E8 k, u+ N7 eAll rights reserved
: K9 ^6 l8 q4 }% `/ c7 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô chỉ biết cười cay đắng trong lòng.
©2022 Kites.vn | ) S7 e  a5 c) I4 p+ l, ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: ]9 S7 R& O7 k) l, e" G3 d% Q
Cô cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, không lâu sau thì thấy buồn ngủ thật, chủ yếu là vì cô đã quá mệt mỏi. Giữa cảm giác mơ màng do cơn buồn ngủ kéo tới, một cánh tay thon thả khoác lên eo cô. Đây không phải ôm mà giống như tư thế bảo vệ hơn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 \% ^6 p/ J( E% f. }
©2022 Kites.vn | # K/ n+ H. {9 i, e# a1 _All rights reserved
***
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 n6 e& B, E- u2 y' O
6 H; K* U& T) ~/ x; X3 i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi giữ cương vị giáo viên chủ nhiệm lớp chọn của khối 12, không cần đến đồng hồ báo thức, Đồng Duyệt vẫn có thể thức dậy đúng 5h30, cả ngày nghỉ cũng không ngoại lệ.
©2022 Kites.vn | / B. Z. Y3 r2 |' k# G4 L0 C' cAll rights reserved
2 M7 `: y  r; R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tia nắng sớm nhuộm rèm cửa thành màu trắng, tiếng hít thở của người đàn ông bên gối vẫn đều đều, không có vest, không có cà vạt, trông anh có vẻ không còn quá sắc sảo khi đang say giấc. Thực ra anh rất điềm đạm, hai người mới chỉ gặp nhau vài lần nhưng lần nào cô cũng thấy anh ung dung từ tốn, không hề khiến người ta thấy áp lực hay xa cách.
, g: _5 F# i" _! F. L1 d1 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , j! x2 m! Q  K$ IAll rights reserved
Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh rồi rón rén ngồi dậy, lo lắng nhìn về phía anh sau đó mới nhỏ nhẹ cầm quần áo đã gấp gọn gàng trên sofa đi ra khỏi phòng ngủ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 T: W! k4 L8 ]) G' y
©2022 Kites.vn | All rights reserved! \9 w; G" y( I
Mặc quần áo xong, cô sợ làm ảnh hưởng đến anh nên chỉ súc miệng và rửa mặt qua loa bằng nước lạnh ngay trong bồn rửa nhà bếp, sau đó xách túi đi ra khỏi nhà.
©2022 Kites.vn |   A2 P* H  B$ ]8 KAll rights reserved
' o: Q" \1 T; P( {  [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lúc đi mới cảm thấy hai chân không được bình thường nhưng không đến mức phải đi tập tễnh, cô dùng ngón tay chải qua đầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. Z( L( O. z7 @& v+ O
( p% s. I, U3 J% |& A# h% U+ h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sương mù giăng kín trời, tầm nhìn chưa đầy 50m. Cô rất may mắn vì có thể tranh thủ điều này mà che giấu cảm giác xấu hổ và tình cảnh thảm hại hiện giờ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: ~- H- w* E4 U5 o
( ^/ t) W0 {9 ^+ a/ S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nếu không có một trái tim mạnh mẽ sẽ không chống chọi được với tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! k2 q! w; v8 M- W) J" ]
$ _8 y- D6 u2 ?, I- m; Z, E" a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nếu là một thời điểm khác, ở một nơi khác, có lẽ sẽ chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu như đâu có tồn tại…
©2022 Kites.vn | All rights reserved. I. U) ^3 [  F7 M- w
©2022 Kites.vn | % |/ R  ?0 J% Y) W' w5 m& \& zAll rights reserved
Người đi bộ và cả xe cộ trên đường đều thưa thớt, cô đi một lúc mới tới ga tàu. Kiểm tra số hiệu chuyến tàu xong, cô tính tìm một chỗ nào đó để ngồi nhưng trong lòng lại hơi sốt sắng. Cô phải về nhà thuê thay quần áo rồi tới trường giám sát đám học trò trong giờ tự học buổi sáng và tình hình dọn dẹp vệ sinh ở ký túc xá. Hôm nay là ngày Nhà giáo nên trường sẽ có một buổi sinh hoạt đặc biệt vào đầu giờ sáng.
' i: b3 I2 |& J) S! k$ C1 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 [7 F: \- _) W; {- f# ~; D
Sương sớm vẫn còn ướt nhẹp trên ghế đá, cô thở dài rồi đành bỏ qua.
©2022 Kites.vn | 1 x8 t8 C# f9 ?8 MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 U0 q2 [7 K- X4 U$ I& c' i+ l
"Cô giáo Đồng!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved: T0 E; E2 Y; L8 f5 k5 r
©2022 Kites.vn | 6 y! h; Y8 H3 z6 o1 U" K. nAll rights reserved
Cô thoáng đỏ mặt ngước lên. Anh vẫn bị cô làm thức giấc nên mới vội vàng lái xe tới đây.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ G! ~3 ^+ W7 K* O, t9 k+ v, @( I' W$ ^
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 p) |) Q, @8 X0 s$ J! ^, T6 k
Hơi bất ngờ, không ngờ anh lại biết cô họ Đồng. "Em… Em phải tới trường, vẫn còn sớm, nên không… chào anh." Lẩn tránh ánh mắt anh, cô lắp bắp đáp.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, v- G- t0 U' J6 f; G
©2022 Kites.vn | 0 t1 \% `% j) x% p2 @2 GAll rights reserved
"Anh đưa em tới trường." Anh không xuống xe mà chỉ rướn người mở cửa xe bên kia.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& k. A# e0 Z# R. e) Z/ \& v; n
' s( S5 G6 f3 _$ z& H6 b& s©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Không, em phải về nhà trước."
©2022 Kites.vn | All rights reserved! v6 v/ x8 _+ q; C. n) q
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 {2 ?' p# \; H7 o6 h6 y/ {& V5 g) g
"Vậy anh đưa em về nhà, thời tiết này tàu điện cũng bị chậm mà."
©2022 Kites.vn | All rights reserved: Z; S! m) f4 ]
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 b% t# u* X! P( b
Cô thoáng do dự rồi mím môi vòng qua đầu xe, thông báo địa chỉ bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
: e. m# g: P+ q% m' w( @0 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : [& Z" [' y$ d8 y" {" t6 p' KAll rights reserved
Anh tập trung nhìn đường phía trước, cô thì nhìn cảnh sương mù không rời mắt.
©2022 Kites.vn | 5 u/ S' b$ z& @7 KAll rights reserved
2 `5 R- O0 R3 g$ Y3 |4 T. y4 P& \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Xe đi chậm như ốc sên, không khí bên trong ngột ngạt đến mức khó hít thở.
8 n  T1 ~8 w4 k2 R: B: ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 m. P8 M% I7 V( ]/ g- S4 \% O" vAll rights reserved
"Anh tên là Diệp Thiếu Ninh." Anh thốt lên một câu lúc rẽ vào một con đường lớn.
, _/ g6 t- x7 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& r7 M: i, r, a9 z) b5 a
Cô liếc anh bằng đuôi mắt rồi vội vàng thu lại ánh nhìn, không ừ hữ gì.
' r4 F1 G9 V! c# H; i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - o+ f, c, U8 V7 p' M& R) gAll rights reserved
Căn phòng cô thuê ở ngay gần trường cấp ba thực nghiệm, có thể coi là khu nhà gần trường nên giá thuê rất đắt đỏ. Cô thuê chung nhà với một người đồng nghiệp tên Lăng Linh nên vẫn tạm chấp nhận được. Ưu điểm của khu nhà gần trường là tiện đi lại, chỉ cần đi vài bước chân, mặt khác còn tiết kiệm được thời gian đi lại của mấy học trò cô dạy phụ đạo.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* c0 F. G( }1 J9 Y
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 x* X1 C# K/ c. U( Y
Chương trình lớp 12 vốn đã nhiều, cô lại là giáo viên chủ nhiệm nên công việc sẽ nhiều hơn. Thực lòng cô không muốn dạy thêm nhưng những học sinh này đều được người quen giới thiệu, thậm chí còn có đứa là hiệu trưởng lặng lẽ ra tay, tiền dạy thêm bố mẹ tụi nhỏ trả còn nhiều hơn lương tháng, cô suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý dạy.
©2022 Kites.vn | # ]" P! x, T  ~# P2 ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | / v+ a8 f" r* e# s2 O1 xAll rights reserved
Lăng Linh dạy tiếng Anh ở lớp thường, còn dạy thêm nhiều học sinh hơn cô.
©2022 Kites.vn | ) v" Z' j9 R0 D, rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 l) w3 A- l9 m/ c$ D1 z* EAll rights reserved
"Bọn mình bỏ ra công sức như trời bể nhưng thu nhập lại quá ít ỏi, như thế liệu có sống được không? Vậy nên chúng ta phải tìm con đường tắt khác!" Trong cuộc họp hội đồng, trong khi hiệu trưởng nhiều lần nhắc đi nhắc lại là không cho phép  giáo viên mở lớp dạy bồi dưỡng bên ngoài thì Lăng Linh đã nháy mắt nói với cô như vậy.
( s% g+ `. \. R9 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - [: c$ J' l' ^3 I9 XAll rights reserved
Ngõ đằng trước quá chật hẹp, xe hơi không tiện đi vào nên cô xuống xe ở đầu ngõ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 E" p  P8 h) J$ M- \: G5 c* V
©2022 Kites.vn | All rights reserved* `& l* b1 {$ {0 _, m0 x# O
Lúc cô mở cửa xe thì cánh tay bị người phía sau níu lại: "Anh…"
©2022 Kites.vn | All rights reserved; k: Q( a: n; L: h1 t, }2 q9 ^  v
©2022 Kites.vn | * F) v$ q3 u6 E1 m9 {$ [All rights reserved
"Em biết." Cô ngăn lời anh trước.
©2022 Kites.vn | 7 C2 ~, G! q( h8 N* [5 O8 \' wAll rights reserved
) e9 ]( X2 u. J" r: I* x( F' S6 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh chau mày.
©2022 Kites.vn | ' ^0 x8 C0 P7 D. j  I5 YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 g- e; B( A! ]" k# T; t
Cô nhắm mắt rồi bất ngờ chuyển người ngồi lại lên ghế xe. Anh đi quá vội vã nên không kịp chải đầu, còn cài nhầm cúc áo sơ mi.
4 J+ Z' f& ^9 |$ ]4 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 N2 @* l0 s) r( ^) Y, l7 w©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Em đi đây." Cô cài lại cúc áo cho anh rồi chỉ xuống dưới.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! e% A! u% K" F) i8 Z
( i0 a+ a" W2 t7 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô biết đã là trò chơi thì phải có quy tắc, nếu bạn đã tham gia thì nhất định phải tuân thủ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ v& q+ |* N' E: O3 H" z( j
©2022 Kites.vn | All rights reserved% x+ r) T- W; H. F/ _; C' e
Cô biết sự việc hôm qua xảy ra quá đột ngột, anh không dùng biện pháp nên về nhà phải trộm của Lăng Linh viên thuốc tránh thai mới được. Bạn trai Mạnh Ngu của Lăng Linh là thầy giáo dạy Văn của lớp chọn, đồng thời còn là con át chủ bài của trường cấp ba thực nghiệm, thỉnh thoảng cũng qua đêm ở đây. Nếu như không kịp áp dụng biện pháp từ trước, Lăng Linh sẽ uống thuốc. Hai hôm trước cô ấy mới mua liền một lúc hai hộp.
6 G! U! B/ R( R- R$ C/ Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % \' y* E9 X9 ]/ l/ E  PAll rights reserved
Nhà trọ ở tầng hai, phải đi qua một khúc cua. Hành lang im phăng phắc, cô cúi xuống đếm bước chân mình, tới bước thứ mười bốn, cô lấy chìa khóa từ túi xách ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) q$ T  Q$ a) g9 J0 b
©2022 Kites.vn | All rights reserved# p! f  L9 y! N4 @' N6 X1 {2 C
Chậu Tiên Nhân Chưởng (tên một loại xương rồng) ngoài cửa làm cô trợn tròn mắt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. Q# t# g9 ]- `2 [) L% _
©2022 Kites.vn | : N6 X% }0 l4 q8 u# D+ ^! l+ hAll rights reserved
Đây là ám hiệu của cô và Lăng Linh, ý tưởng đến từ bộ phim "Sát thủ chuyên nghiệp". Mỗi khi tên sát thủ do Jean Reno thủ vai ra tay làm nhiệm vụ đều đặt một chậu cây xanh nào đó trên bệ cửa sổ thay lời nhắc nhở cho đồng đội. Cô thường về nhà trọ muộn hơn Lăng Linh, nếu Mạnh Ngu tới qua đêm thì Lăng Linh sẽ để chậu Tiên Nhân Chưởng ra ngoài cửa. Cô thấy vậy thì sẽ không về nhà đêm đó nữa.
2 K) x/ x5 N7 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 H( L5 ]/ U) M0 q9 K' Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng hôm nay thì không được, cô không còn thời gian nào để bắt xe về nhà thay đồ nữa. Có điều lúc này đôi uyên ương trong nhà cũng phải dậy rồi chứ!
©2022 Kites.vn | * t  s  d8 ^1 ^2 x/ bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ l7 }7 m7 V) i* P
Hơi xấu hổ đành cố chịu vậy, dù sao ai chẳng biết chỉ không nói ra mà thôi! Mạnh Ngu tính hơi cổ hủ lại dễ đỏ mặt, mặc cho Lăng Linh có hấp dẫn đến đâu anh cũng nhất quyết không chịu sống thử trước hôn nhân.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- ?; b9 T: I; W0 q. q
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 |2 ]" R2 ]$ L
Cô kiên quyết mở cửa, định lẩn vào phòng mình thật nhanh theo kiểu "thần không biết quỷ không hay".
©2022 Kites.vn | 8 U4 H* y$ m" m: v9 k5 a8 ]All rights reserved
©2022 Kites.vn | / i2 t2 ]( L' T" h: H( V; FAll rights reserved
Cánh cửa đã cũ nên lúc mở ra thì tiếng kẽo kẹt cũng vang lên, cô nhếch miệng, không dám mở hết cỡ, chỉ cần mình lẻn vào được là được.
©2022 Kites.vn | 3 t5 j5 y5 E4 @4 R& {! BAll rights reserved
) O: t  G; v' e6 |. L©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vừa đi vào còn chưa kịp đóng cửa thì một người đàn ông quấn khăn đã đi ra từ phòng tắm, khuôn mặt giãn ra hết mức, cố gắng mở thật to đôi mắt híp, trợn trừng nhìn cô.
; {) s6 o" N# n- d% {" m; a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 p( E, U. L9 z8 [) s! T6 J9 uAll rights reserved
Cô đứng khựng tại chỗ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; k- E1 H: m- s- V$ X, G; ?
©2022 Kites.vn | ( ]* G" s  j  rAll rights reserved
Cơ thể kia cũng thật quá đồ sộ đi, chiếc khăn tắm cô quấn được hai vòng mà chỉ đủ che đi bộ phận quan trọng nào đó một cách miễn cưỡng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# X3 \* i3 ]( k$ f( r
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 z" b+ q7 b2 T
Người đàn ông này cũng phải tầm một tạ, tuổi ngoài ba mươi.
©2022 Kites.vn | ' F3 x* g8 X* i' w) `All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. w5 s3 `; M) Y  |8 k6 J0 B
Chỉ trong một đêm, chẳng lẽ Mạnh Ngu gầy gò lại nở căng được như bánh bao? Lại còn già đi nữa?
©2022 Kites.vn | All rights reserved- k6 I6 D% U) r* n' J8 K  {/ _8 W7 Q
! H3 P4 l0 G" c6 B; ^2 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tử Kỳ, sao anh tắm lâu thế?" Điệu bộ hờn dỗi ngọt đến nhão nhoét của Lăng Linh nhẹ nhàng vọng ra từ trong phòng.
) o/ [( O4 S3 I* w  b©2022 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Bat ah hấp dan roi . Cam on ban rat nhieu . Dang to mo ve ve cap chinh qua. Hay qua . Cam on ban . Dang to mo ve nu chinh qua . Ma truyen hoa hong giay cua lam dich nhi thik bách nhan ghe. M...  Đăng lúc 12-3-2018 11:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-3-2018 02:03:37 | Xem tất
Chỉ muốn nói là Greenland edit = tốc độ bàn thờ thật sự, thi xong quay ra quay lại đã thấy cậu ra 1-2 chuyện mới rồi.
4 p& z' L2 q; j# u- t, ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thực sự là hơi ghét kiểu đăng nhập trên kites mỗi lần đăng nhập trên đt nó nhỏ xíu à, ngại đăng nhập ghê huhu mà lần này thực sự phải đăng nhập để vào comt để cổ vũ editor, thương cậu Greenland dã man huhu mấy web khác cứ bê bài ra ngoài hoài.
©2022 Kites.vn | 2 a5 h, l& H' |All rights reserved
Thề là lúc nào cũng bias lâm địch nhi, truyện của lâm địch nhi nhiều lúc rất thật. Nữ chính của LĐN tớ thấy ít khi hổ báo cáo chồn, hầu như là nhẹ nhàng thông minh. Từ Bạch Nhạn, Gia Hàng..vv tớ thấy hầu như là thế, mà nam chính trong truyện thì hầu như là quan chức hoặc nv công vụ kiểu thế kb có phải LĐN làm nhà nước k nữa ) thành ra bị ảnh hưởng xong giọng văn từ từ chậm chậm yêu ghê.
©2022 Kites.vn | . `$ |: `! F' ~( e* K5 i1 BAll rights reserved
Hí hí lại motif tình một đêm xong rồi thành tình hàng đêm luôn này, tớ thích kiểu cưới trước yêu sau này lắm huhu cảm giác như bị kích thích hí hí. Mới được 2 chaps nên chưa biết diễn biến tiếp theo 2 ac nhà mình yêu nhau kiểu gì huhu mong là thực tế một chút, chứ cứ theo lối mòn như ngôn tình cũ thì tớ chết mất.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" |% \8 _3 h; ]+ c7 x6 K: O# O5 \4 X
Uí comt dài quá, chúc hố của green đông khách nha <3 <3 <3

Bình luận

Ủng hộ tớ nhiều nhiều nghen  Đăng lúc 16-3-2018 08:53 PM
Eo ưi yêu nhất là cmt dài như của cậu ấy. Mình đi làm nên chỉ dịch đc buổi tối thôi, tối nào cũng cố dịch 1 ch nhưng nhiều khi đang dịch quay ra xem film :D  Đăng lúc 16-3-2018 08:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2018 14:52:18 | Xem tất
Chương 3: Thuyết tương đối hẹp (1)
4 C+ X0 n  ~! u3 |8 c; @©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 G5 V2 P, v! u( Z9 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người đàn ông với thân hình vạm vỡ và đôi mắt híp là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Nhìn chùm chìa khóa Đồng Duyệt cầm trên tay, anh ta thoáng chau mày, với duy nhất một chiếc khăn bông quấn trên người, thật khó cho anh ta khi vẫn tỏ vẻ lịch sự, gật đầu với Đồng Duyệt rồi lên tiếng đáp: "Anh xong rồi, Linh Nhi!"
©2022 Kites.vn | & }( `9 V" W( u) Y8 w0 T! s. gAll rights reserved
0 u7 v. {0 H. _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Giọng điệu đầy yêu chiều đó lập tức khiến lông măng khắp người Đồng Duyệt dựng đứng chỉ trong một khoảnh khắc, cô đờ đẫn thu lại tầm nhìn, vội vàng lao vào phòng mình rồi đóng cửa đánh rầm một tiếng. Trái tim căng thẳng suýt vọt lên tận cổ họng, chẳng khác nào tâm trạng khi bị bắt gian tại trận, vừa xấu hổ vừa nóng vội, chỉ hận không thể đào một lỗ nẻ mà chui xuống.
©2022 Kites.vn | 9 J( L9 _) o7 Y1 L- t9 TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " y: C2 L* @: }1 f2 `. ~6 m% mAll rights reserved
Đầu óc không còn nghĩ ngợi được gì nữa, đờ đẫn lấy áo sơ mi và quần jean trong tủ quần áo. Đang mặc thì có người đứng ngoài gõ cửa, chỉ một cái rồi mở ra luôn.
, }: e6 n$ s3 ~6 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# {5 ?4 O6 ^1 j( ^1 g" q. B
Lăng Linh đứng đó với gương mặt trắng bệch như người chết trôi, trên người chỉ có độc nhất một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu đen mỏng như cánh ve, dưới ánh nắng dịu dàng buổi sáng còn có thể lờ mờ trông thấy một vật không được che chắn bên trong.
©2022 Kites.vn | + z) p6 ?  J, ]( n5 O/ Z( |! mAll rights reserved
( @  ?% q9 m+ w: z- ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sắc đỏ lan xuống tận cổ Đồng Duyệt, "Cậu… cứ coi như tớ không về đi."
7 h4 P& \$ @. H- P+ u- e" m: t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * u6 ^5 R0 K; y# P# p- R; @All rights reserved
Lăng Linh không nói không rằng nhưng gương mặt căng cứng trông tươi tắn hơn một chút, cô ta sờ cổ rồi chỉ vào Đồng Duyệt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ ]# J  ^+ M' Y! `8 \  ~2 O& z: M
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 U6 C( ~; ]# T' @
Đồng Duyệt nhìn sợi dây chuyền bằng vàng trắng khảm kim cương lộ ra trên cổ Lăng Linh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó cũng giơ tay sờ khắp cổ mình, trời ơi, sợi dây chuyền ngọc Phật bất ly thân của cô đâu? Cô lo sốt vó nên không nhận ra lời nhắc nhở về hai dấu hôn trên cổ cô của Lăng Linh.
8 F% `6 Y: s3 t6 C  A5 E8 B) U©2022 Kites.vn | All rights reserved
, e" q6 o, ~/ ~. v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lăng Linh há miệng nhưng cuối cùng không nói câu nào mà quay người rời khỏi phòng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ o% E' y6 n/ R5 _2 j
9 u* \+ B9 z, _7 c4 K$ X, O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đồng Duyệt ngẩn ra, mặc nốt quần áo lên người rồi xách túi rời khỏi nhà trọ bằng vận tốc chạy thi một trăm mét.
: N7 O$ Q. y4 w- l8 N©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 N8 E, F7 R/ V! b: ]: f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bình thường đi bộ từ nhà trọ đến trường mất khoảng 15 phút nhưng hôm nay Đồng Duyệt rút ngắn được 5 phút, bước vào cổng trường cùng với tốp học sinh cuối cùng, đúng là tiếng chuông báo giờ tự học buổi sáng vang lên. Sương vẫn dày khiến hơi ẩm bay lượn mênh mông dưới những tán cây, thỉnh thoảng có một vài giọt nước nhỏ xuống.
% g# @& Q6 {$ U$ y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  I0 o4 b+ Q- c6 S/ M: e
Địa điểm ban đầu của trường cấp ba thực nghiệm vốn dĩ nằm ở trung tâm thành phố, mới chuyển ra ngoại ô được một năm nay. Nơi này dựa vào bờ biển, bất kể là kiến trúc hay đồ dùng giảng dạy, thậm chí đến cả công tác trồng cây hay chất lượng giáo viên đều dẫn đầu Thanh Đài. Để vào được trường cấp ba thực nghiệm một là phải nằm trong top 300 thí sinh dẫn đầu trong kỳ thi tốt nghiệp cấp hai ở Thanh Đài, nếu không thì bối cảnh gia đình phải cực kỳ vững chãi. Mỗi năm vào mùa học sinh lớp 10 nhập học, sân trường không khác gì triển lãm xe hơi với hàng dài các loại xe hơi cao cấp nhất, quan chức cấp cao, thương nhân giàu có, danh môn thư đệ sẽ làm bạn phải chói mắt, thỉnh thoảng còn thấy thầy hiệu trưởng Trịnh Trị ra vào đón khách với comple cà vạt thẳng thớm.
©2022 Kites.vn | # i7 l5 |6 l, h1 Y8 m) bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# r' s4 t# J# Q6 d
Đồng Duyệt rất vị trí trước đây của ngôi trường này mặc dù cô chỉ ở đó một năm. Nơi đó có những gốc cây cổ thụ, tòa giảng đường màu đỏ. Mùa hè, bức tường bên ngoài thư viện dày đặc dây leo nên rất thoáng mát. Nơi đó giờ đây đã bị tập đoàn Thái Hoa mua  lại, đang xây dựng một tòa cao ốc thương mại tổng hợp cao 66 tầng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! n- [7 l2 Y" t; X6 j# [* ^2 w. f7 k
©2022 Kites.vn | ! {9 `4 k( ]* U9 w$ WAll rights reserved
Văn phòng của giáo viên lớp 12 nằm ở tầng 4, giáo viên của lớp chọn không phải đi theo tổ bộ môn mà họ được phân riêng 3 phòng, phòng của Đồng Duyệt nằm cuối hành lang.
$ S& M  V! ?1 N/ i2 ?; o* U©2022 Kites.vn | All rights reserved
& M, j5 N; Q' q& B6 |5 y) [' O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đèn trong văn phòng sáng choang, từ xa đã nghe thấy tiếng dạy dỗ học trò của Mạnh Ngu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! H* e: F( U" x& V5 a8 T
( E( I. {) w6 a- u, {# Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đứng ngoài cửa Đồng Duyệt không khỏi căng thẳng, hít sâu rồi lại hít sâu.
* @* o, d' R! R5 h, s! r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : W3 H. l, S: }- o6 v4 Q- n  ]6 V; w/ Z, DAll rights reserved
Mạnh Ngu ngồi trên ghế với gương mặt không cảm xúc, hai tay khoanh trước ngực, đôi kính gọng vàng lóe lên dưới ánh đèn tỏa ánh sáng lạnh lẽo: "Rốt cuộc em có phải người Trung Quốc không vậy?" Anh hỏi Tạ Ngữ đang đứng trước bàn.
$ f; Q/ P4 g$ d  V$ t©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ W3 M, o* `& q3 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tạ Ngữ là một nữ sinh học rất kém, cô bé ngơ ngác trước câu hỏi của thầy giáo, đôi mắt to trong veo như nước chớp chớp vẻ khó hiểu: "Hẳn là phải ạ."
©2022 Kites.vn | All rights reserved, g0 Q/ T( {: k0 a9 j6 {
©2022 Kites.vn |   D! R! F: H, s+ @2 zAll rights reserved
"Người Trung Quốc mà lại không biết Tứ đại danh tác?" Mạnh Ngu nhấn mạnh hơn một chút.
©2022 Kites.vn | 5 x2 j% c" |' dAll rights reserved
* E4 a5 t$ K; X; U* w9 t2 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Dĩ nhiên em biết chứ."
©2022 Kites.vn | % |3 y  w. e5 P6 A* P. `+ a( @' c  k' h# HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: L5 d% R# V. Q: J# u& A; m+ b
"Phải, em biết Yến Thanh giải cứu A Đẩu trong trận Trường Bản, Lý Sư Sư gặp Triệu Vân dưới ánh trăng."(1)
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 T% K( b6 d' q! g3 z( _
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 F, W; Z1 i4 s/ m
(1) Yến Thanh và Lý Sư Sư mới gặp nhau dưới ánh trăng (tình tiết trong Thủy hử của Thi Nại Am). Còn Triệu Vân mới là người cứu A Đẩu-con của Lưu Bị (tình tiết trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung).
©2022 Kites.vn | All rights reserved* D& Z; i: M: v
©2022 Kites.vn | 2 i( N/ D/ D4 P' P/ xAll rights reserved
Tạ Ngữ nhìn Mạnh Ngu với ánh mắt ngây thơ rồi liếc nhìn Đồng Duyệt vừa tới: "Không phải như thế ạ?"
©2022 Kites.vn | 9 Z' H; a9 z: ^" H- Q8 U5 g0 LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 ?( V! [/ T+ k: }  S8 K
Đồng Duyệt có cảm giác bất lực kiểu như "sư môn bất hạnh"(2)
©2022 Kites.vn | 2 `0 L; s+ V" }: S" f4 h1 aAll rights reserved
, n- F5 D$ P9 Q  Z. Q2 n2 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
(2) Lấy ý từ câu "gia môn bất hạnh", chỉ cảm giác bất lực của bố mẹ không dạy dỗ được con cái.
©2022 Kites.vn | 5 K. O5 L1 e2 _( @, U- xAll rights reserved
1 |$ `4 |2 K0 k* V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mạnh Ngu giận dữ vung bài thi trên tay lên, "Nếu La Quán Trung và Thi Nại Am dưới đất mà biết thì chắc chắn cũng phải đội mồ sống dậy như tôi bây giờ. Mang tiếng là học sinh lớp chọn, em có thấy xấu hổ không?"
7 t' V, V" }# b6 i  y# R( y4 k& x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) {. J; u; F- y- FAll rights reserved
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Ngữ đỏ bừng, lần nào cô cũng là người đội sổ trong bất cứ kỳ thi nào của lớp chọn. "Thầy Mạnh, câu nói bóng gió đó của thầy là sao ạ, chẳng phải em chỉ nhầm tên hai nhân vật thôi sao? Nhầm một tí thì có làm sao, dù sao cũng chỉ là hai người đã chết, có ai đội mồ sống dậy được chứ? Nếu thầy ngứa mắt với em, thầy… cứ đá em ra ngoài là được!"
$ G+ p! `7 a3 X  H: J, K©2022 Kites.vn | All rights reserved
% P- a3 t. d9 Q  L% T( M5 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cơn tức giận của  Mạnh Ngu khiến trán anh ta nổi gân xanh ngắt: "Em tưởng tôi không dám sao?"
©2022 Kites.vn | : k& D5 \, S: c' M7 n4 PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 n+ f- o1 g: B' H% {All rights reserved
"Tạ Ngữ, được rồi, mau về ký túc thay quần áo rồi tới lớp tự học đi." Đồng Duyệt bước lên can ngăn. Mặc dù việc học hành của các học sinh lớp chọn không cần giáo viên phải quá lao lực nhưng ở những khía cạnh khác, chúng lại là những đứa trẻ có cá tính rất mạnh với lối suy nghĩ có điểm lạ lùng so với người thường. Hôm qua cô đã thông báo cả lớp hôm nay phải mặc đồng phục của trường, Tạ Ngữ vẫn mặc nhưng khóa chỉ kéo lên một nửa, bên trong là chiếc áo quây hở ngực bằng ren màu hồng, bộ ngực nảy lên như hai trái bóng. Thấy thế đầu Đồng Duyệt hoàn toàn tê dại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 Q) g' v. C% C$ P+ [3 S/ ?# M
6 k- Y7 o" X0 t2 H- ^4 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tạ Ngữ không hề tỏ vẻ cảm kích mà hiên ngang quay người bỏ đi, suýt nữa va phải thầy giáo dạy hóa Triệu Thanh vừa về sau cuộc chạy bộ buổi sáng.
©2022 Kites.vn | ) R- y2 u* m5 `3 \5 o6 v4 u7 cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 s1 U! U: |5 T. X4 L% o0 |All rights reserved
"Sao thế? Sao mắt lại đỏ sòng sọc thế kia, vừa đánh nhau với ai à?" Triệu Thanh hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 S6 ?6 Q1 u( ?( A1 R
©2022 Kites.vn | . l" O, ?5 D6 h/ l6 ^All rights reserved
"Đúng thật là…" Mạnh Ngu giận đến bí từ, hồi lâu sau mới thốt lên: "Một đống rác."
" S, x* E# u, `7 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
) t- |/ j& b5 L% a- D+ w+ a, X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thanh lau mồ hôi nhìn ngắm đám bài thi trên mặt bàn anh ta, cười khúc khích, "Nói thật nhé, tôi thấy lão La với lão Thi cũng chẳng có gì hay ho, hai cuốn sách kia không đọc cũng có sao đâu. Cậu nói đi, bắt lũ trẻ học mấy thứ này từ nhỏ, chắc phải khuyến khích chúng nó phạm tội sao? Lý Quỳ này, Trương Phi này, nếu sống ở thời đại này thì không biết đã bị xử bắn mấy trăm lần rồi nhỉ?"
©2022 Kites.vn | ! {7 l7 _- \! r& H6 i, sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ i/ o8 L+ ?8 E" [+ }
Mạnh Ngu lạnh lùng lườm anh ta một cái, "Trong mắt anh không phải thể lỏng thì là thể rắn, dĩ nhiên không hiểu được cái tinh hoa của các tác phẩm nổi tiếng."
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ @* x4 N6 _8 R. @
. A# v' L, E0 i8 }3 D; Q  b©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Nhân chi sơ, ai chẳng bắt nguồn từ chất lỏng?" Triệu Thanh không giận, vẫn cười xòa như trước.
0 Z8 u3 b/ R8 j2 G4 ?0 g6 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ {: b& J4 ?; S' y0 Y$ X9 X
Mạnh Ngu cầm đám bài thi trên bàn lên rồi hừ một tiếng, "Đúng là đàn gảy tai trâu! Cô Đồng, tôi xuống phòng lưu trữ đây."
2 Z  K2 v0 \5 a. V©2022 Kites.vn | All rights reserved
& e4 @- Z8 z% ?( S©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tôi cũng vào lớp xem sao." Đồng Duyệt thực sự không chịu nổi cảnh giương cung bạt kiếm của hai người nữa.
9 f. Z" i* X3 b8 _  g©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 E% v! X; G1 H( J( g©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cô Đồng, cô với Mạnh Ngu tối nay đã có kế hoạch gì chưa?" Triệu Thanh kéo Đồng Duyệt lại, nháy mắt với cô: "Tôi nghe nói năm nay các giáo viên xuất sắc được Sở thưởng những năm nghìn tệ, đừng nói là cô muốn nhét hết chỗ đó vào túi nhé? Trong số mười giáo viên xuất sắc thành phố thì có hai người ở Thực Nghiệm, văn phòng chúng ta, khà khà, có phúc cùng hưởng."
©2022 Kites.vn | ! v# F% l: V4 Y. ^$ c$ eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 r. o3 h; N" K4 |
"Tôi sẽ bàn bạc với thầy Mạnh, chắc chắn phải mời mọi người đi tụ tập rồi!"
2 O- L6 p* N7 I  i©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 y" ~: _/ J5 q  v( _4 \# t©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đồng Duyệt nhà tôi hào phóng nhất! Haiz, Khả Hân nhà tôi đã đi Thượng Hải ba ngày rồi, hôm qua vẫn chưa về, tôi nhớ quá đi mất!" Triệu Thanh tỏ vẻ đau khổ trước mặt bàn trống trải, có vẻ nỗi đau đang thấm đẫm tâm can anh ta: "Cô bảo tháng nào cô ấy cũng mò tới Thượng Hải là vì một người hay vì thành phố đó?"
©2022 Kites.vn | ' x* Z5 @6 c( g$ r) O9 o. T. {All rights reserved
4 r( D  c0 m& t% s2 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Sao mà tôi biết được!" Đồng Duyệt hất tay Triệu Thanh ra, cất giọng cứng nhắc.
©2022 Kites.vn | 1 B2 A- P5 l! h) u# ~All rights reserved
3 {+ B% `  N  H4 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thanh chép miệng, "Trong thuyết tương đối hẹp có một nguyên lý cơ bản: tâm lý của tất cả phụ nữ bằng tuổi đều như nhau. Cô và Kiều Khả Hân là bạn cấp ba, bạn đại học, chẳng phải trước đây tháng nào cô cũng tới Thượng Hải một lần sao?"
©2022 Kites.vn | " y9 z4 U3 G8 j. Z! q# s( DAll rights reserved
! P0 p  l( o" |©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Anh nghĩ tôi và cô Kiều thuộc cùng một tuýp người sao?" Đồng Duyệt lạnh lùng đáp.
©2022 Kites.vn | & @: i; U( X6 [' H; ~' lAll rights reserved
©2022 Kites.vn | : ]. @! _' Q% q% `* m( ?9 j! wAll rights reserved
Triệu Thanh cười khà khà, "Cô lý trí hơn còn cô ấy quyến rũ hơn, mỗi người đẹp một kiểu." Thấy Đồng Duyệt có vẻ giận dữ, anh ta dừng lại đúng lúc, "Tôi chỉ đùa vậy thôi, mau đi xem đám mầm non của nước nhà kia đi, đừng quên tối nay chuẩn bị nơi nào tốt tốt chút nhé, chúng ta không say không về."
" j2 ]. t6 d" S7 f; a$ S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ w& H7 o9 s. W9 K) I! wAll rights reserved
Khi rời khỏi văn phòng nắm tay đang siết chặt của Đồng Duyệt mới được cô từ từ buông ra, trong miệng ghê tởm như vừa nuốt phải một con côn trùng.
©2022 Kites.vn | + k* Y) G# c9 @! F% P: U' @All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. Q1 v1 F3 u  V1 P2 I+ b6 h
Triệu Thanh nói bừa, sao có thể đánh đồng cô với Kiều Khả Hân được? Kiều Khả Hân… đã lên giường với giáo sư dạy ở học viện Âm nhạc và bị vợ gã giáo sư đó bắt tại giường nên mới bị sung quân đến làm giáo viên dạy nhạc bình thường ở trường Thực Nghiệm, vốn dĩ cô ta có khả năng được giữ lại trường đại học làm giảng viên kia.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 }' x6 f7 N7 `2 y. l3 J& {
2 T3 o' c5 {; P©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đi một mạch xuống bồn tầng lầu rồi lại đi lên bốn tầng, lúc đi vào lớp học, mặt cô xanh ngắt như tàu là.
% e- `8 t7 y" @: U# L©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 S# K+ C3 u2 s# l) |- P
Tạ Ngữ không về thay quần áo, nữ sinh ngồi cùng bàn nó đeo trên tai một đôi khuyên tai đinh, đúng là hai đứa dở hơi. Bàn cuối không có ai, tài tử Lý Tưởng không tới lớp.
©2022 Kites.vn | ! A. ~6 i$ b! jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 I, y0 Z  t. u1 m/ Y! k
"Lý Tưởng có xin nghỉ hôm nay không?" Đồng Duyệt hỏi lớp trưởng.
) Q2 G! z; t0 I/ N0 E9 j4 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' _% _: y, t* w8 SAll rights reserved
Lớp trưởng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn lễ phép, đứng thẳng như cây cột: "Hôm nay sương mù dày quá, có lẽ cậu ấy bị tắc đường ạ."
  a( G' d  Q, k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 e2 m3 |6 I0 X- u
Đồng Duyệt hiểu là Lý Tưởng không xin phép.
1 n: q# V) N6 ~/ Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 b2 |; A# V" G7 y' Z- i2 G$ ?* a  ^All rights reserved
Lý Tưởng là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp cấp hai năm đó nhưng cậu ta không nộp đơn đăng ký vào trường thực nghiệm, mục tiêu của người ta là Nhất Trung gần nhà. Để giành được con át chủ bài này, Trịnh Trị thực sự đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Hiệu phó phụ trách tuyển sinh và chủ nhiệm phải lặn lộn đến tận nhà họ Lý, vừa thuyết phục vừa dụ dỗ, cuối cùng phải dùng đến một số tiền không nhỏ, không chỉ miễn toàn bộ học phí và tiền sách vở cho Lý Tưởng trong ba năm cấp ba ở trường Thực Nghiệm mà mỗi tháng còn phải chu cấp sinh hoạt phí 500 đồng, hơn nữa xe đưa đón học sinh còn phải đi qua hai con đường lớn, đặt một trạm xe bus gần nhà Lý Tưởng. Nhưng cậu ta không để mọi người phải thất vọng, sau khi cậu ta xuất hiện trong trường, vị trí nhất khối chưa bao giờ đổi chủ.
" \, t+ z. S5 X9 O+ T( ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 A" \5 j! Z1 d$ P* s  f+ u3 oAll rights reserved
Lúc vào cổng trường Đồng Duyệt đã trông thấy mười chiếc xe bus đưa đón học sinh đã xếp hàng ngay ngắn ở nơi đỗ xe, hình như không có chiếc nào muộn giờ.
9 h/ l( U3 X$ M# B' O©2022 Kites.vn | All rights reserved
& d% g4 R- F5 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đây chẳng phải lần đầu tiên, cho phép tài tử thỉnh thoảng tùy hứng một chút, cô chịu được.
3 R  O# j# G) u0 V$ E& Y% [©2022 Kites.vn | All rights reserved
% g$ [' d6 J' N( H3 q& |. j/ C9 G/ |) N©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Em đã viết xong kịch bản chưa?" Một lát nữa lớp trưởng phải phát biểu trong đại hội công nhân viên chức thay mặt toàn bộ học sinh trong trường.
6 |& M- W  Q" ?1 z# |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 o1 `% `. M. s' a: D# ~- W
Lớp trưởng gật đầu, "Em học thuộc rồi ạ."
©2022 Kites.vn | 3 M* a$ _7 o3 v$ t0 j3 ]* aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 w& K4 v  U$ F7 tAll rights reserved
Đồng Duyệt vui vẻ phẩy tay ra hiệu cho cậu bé ngồi xuống, "Thứ hai tuần sau lớp ta sẽ tiến hành kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ này…" Đèn tuýp trên trần nhà chớp lên mấy cái rồi tắt ngúm đánh tạch một tiếng, các nữ sinh ngồi bàn đầu đồng thanh cất lên tiếng kêu tỏ vẻ hoảng hốt một cách điệu đà.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, s' t3 v, S( C) M' R5 p
1 a$ J, c: p' T- p' m- C, [+ O©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cô ơi ghế đây ạ!" Một nam sinh gần đó mang ghế từ bàn sau tới rồi đi tới tắt hết các công tắc đèn tuýp trong lớp khiến căn phòng lập tức tối đi đáng kể.
©2022 Kites.vn | 1 t+ |$ ~' W0 H; C# fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. i3 h/ D' b/ F
Mấy bóng đèn này lắp không chặt nên hở một chút là tắt ngúm. Lúc nhảy từ ghế lên bục giảng, tư thế của Đồng Duyệt hôm nay không được gọn gàng như mọi khi, cô còn không khỏi rít lên một tiếng đau đớn. Một lát sau cô mới giơ tay lấy bóng đèn xuống. Bất ngờ đám nam sinh trong lớp lao hết về phía trươc, cả đám ngước lên, mở mắt thật to như đề phòng trường hợp cô ngã là có thể đỡ được ngay.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 r) \( ]+ _8 g1 @# m1 a1 o
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 E0 h! F1 t, _, h  |  V! }
Đám con gái thì trao đổi ánh mắt, che miệng cười khúc khích.
% q0 `+ D7 y. @! \1 ]6 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# N+ l. q) ~  b, O3 F) y
"Haiz."         Đám con trai đồng loạt thở dài, trái tim hồi hộp lại một lần nát tan.
0 C9 J2 \5 L4 Q0 D9 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & ~# g6 G' x- n% t0 v9 J8 dAll rights reserved
Cứ tưởng tranh thủ lúc Đồng Duyệt vừa kiễng chân vừa giơ tay sẽ khiến chiếc áo sơ mi khá mỏng kia chuyển động thế nào cũng có thể len lén nhìn trộm cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới. Có người nói Đồng Duyệt cỡ A, trông cô ấy gầy gò thế kia mà! Người khác lại nó cô cỡ B, tuy gầy nhưng ngực đâu ra đó. Lớp này chia thành hai phe A và B, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội phân định thắng bại!
©2022 Kites.vn | 4 _* D; d) H' x$ R8 rAll rights reserved
: h5 Z6 l. C# N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiếc là… Không ngờ Đồng Duyệt còn mặc một chiếc áo may ô bó sát người bên trong áo sơ mi, chẳng cần nói đến cảnh xuân mà đến cảnh thu còn chẳng nhìn thấy.
, ^- d$ N  _  `/ M4 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' p+ y3 w3 s! b% ?. X
"Được rồi." Đồng Duyệt chỉnh lại hai đầu bóng đèn rồi lắp lại như cũ.
©2022 Kites.vn | 7 U3 w; h4 S" P3 }8 O* LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# ?* |& I/ j- m% t: s: L
Có người lên bật công tắc, từng bóng đèn nhấp nháy tỏa ánh sáng cực mạnh chiếu tận đến cuối lớp, và chiếu vào cả bóng người cao ráo đang đứng ngoài cửa lớp.
©2022 Kites.vn | 3 t0 N+ I& U. C0 a: r" w5 e$ s2 {All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& J9 t  ?  R$ ^( p7 ^) R' r
"Cô ơi, Lý Tưởng kìa." Lớp trưởng khẽ nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 O, G- E# H6 f8 A
©2022 Kites.vn | + ^2 ^7 C$ ?, w  P+ j7 u* Q! NAll rights reserved
Đồng Duyệt nhảy xuống khỏi bục giảng, chân như mềm ra: "Cô nhìn thấy rồi, các bạn tiếp tục học bài, Lý Tưởng về chỗ đi nào."
% J1 `+ g: D+ z5 n$ I, R0 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. y: m3 u9 Q3 B
Lý Tưởng đi qua cô với tinh thần lờ đờ và gương mặt lãnh đạm, "Cô lấy khăn che cổ lại đi." Với âm lượng vô cùng hạn chế, cậu thốt ra một câu thật bất ngờ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 J$ a" \5 D- |$ X& I, }
0 {) r% \/ v- _9 Y1 v" g! j3 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bàn tay đang phủi bụi của Đồng Duyệt cứng đờ, chợt hiểu ra điều gì, gương mặt xanh mét lập tức chuyển màu đỏ bừng, lườm Lý Tưởng mấy cái thật dữ dằn.
  n0 Y6 |0 A& b) Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ p1 H  |9 B$ b, W. ], U6 c
Cô nhẫn nhịn Lý Tưởng không chỉ vì cậu là tài tử mà còn vì một nguyên nhân khác, dường như cô đã làm tổn thương trái tim yếu đuối và kiêu ngạo của cậu. Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Diệp Thiếu Ninh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 h1 \6 S) e! s0 n' ?9 R+ K
+ W7 w% T9 |) }: L©2022 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

há há trái tim yếu đuối và kiêu ngạo, quả là 1 tổ hợp tính cách hoàn hảo =))))  Đăng lúc 4-4-2018 10:01 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách