Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 70436|Trả lời: 584
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Cây Sa Kê Lưu Lạc | Trương Tiểu Nhàn | HOÀN (Đôi lời của tác giả - trang 57)

  [Lấy địa chỉ]
Trả lời thưởng 66 Sức gió Trả lời 3 Sức gió giải thưởng! Mỗi người 10 lần
Đăng lúc 3-8-2015 09:41:51 | Xem tất |Chế độ đọc
CÂY SA KÊ LƯU LẠC

©2020 Kites.vn | % B+ N3 S: V. y/ U0 v1 LAll rights reserved

©2020 Kites.vn | 9 m# P+ s( w# b% eAll rights reserved
Designer: nyan_neko

©2020 Kites.vn | All rights reserved, h( b# m" P9 J
__♡~♡~♡___

/ v7 h3 _1 _. W# B  c©2020 Kites.vn | All rights reserved
) X! `6 {0 ?# O  x7 K, P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
©2020 Kites.vn | All rights reserved" e* H- w: w& C# O3 e9 t
©2020 Kites.vn | 0 K/ X: C  [7 p6 I5 q+ o; g6 c3 iAll rights reserved
Thể loại: Hiện Đại, Tình Cảm, GE
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 [0 I$ y) Q- F& w6 T9 v7 M' w
©2020 Kites.vn | All rights reserved% |. t/ k9 w: ^% \8 X, Z, V' h0 ]
Tình trạng sáng tác: 4 Chương lớn (134 phần nhỏ) [Hoàn]
©2020 Kites.vn | All rights reserved; S( M( N0 l7 a% o# H, _5 O! h
; t% o0 @/ H3 n' d) f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ post: 2 ngày/ 3-4 phần nhỏ
: a# _: G  ~6 O5 s- E- s©2020 Kites.vn | All rights reserved
) r4 h" s" ^6 Q( J& [" ]2 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Editor: [email protected]
©2020 Kites.vn | All rights reserved( Z% m  J! l, g  j( F, }$ W: c
©2020 Kites.vn | : H7 R& e" [  P) v& R5 WAll rights reserved
Fix: NirvanaPhoenix
©2020 Kites.vn | 8 p( w8 W( Y' q) [5 ?# MAll rights reserved

. I  y( C, \9 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 C: x+ W2 \7 Q6 x1 `4 g1 LAll rights reserved
Văn án:

©2020 Kites.vn |   w5 d! L! p, O- MAll rights reserved
& {& s2 Q* o. ]/ e- ?©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved- f+ v* u3 p- V7 M" W9 [  W
Rốt cuộc, biệt ly chỉ là một kết thúc hay là kéo dài hồi ức tốt đẹp?
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 J! w" q) R" {/ S: W
©2020 Kites.vn | ; d% u; C! k8 ]; qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; R; s8 f; l9 {- VAll rights reserved
Tình yêu đẹp nhất rốt cuộc là thành toàn hay là chờ đợi?
) ~/ R1 [. ^; E& D* q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 e+ F/ u$ ?8 R: @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 B" ]( q# t4 Y% |) w0 V5 _! @
Trong tiểu thuyết của Trương Tiểu Nhàn, chúng ta sẽ phát hiện quan điểm đặc biệt về tình yêu của Trương Tiểu Nhàn.
7 A! o  C& A( E9 A) Z% u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ i$ ~2 G, M0 {0 {4 o: }& |
©2020 Kites.vn | All rights reserved! U9 M# s4 b8 v3 i$ ?% K
Trình Vận trong bộ truyện “Cây sa kê” có sự trưởng thành rõ ràng, có thể mất đi tình yêu, nhưng cũng nhờ sự ra đi của tình yêu đã giúp cô trưởng thành hơn. Mà sự trưởng thành mới là kết quả cuối cùng của phụ nữ.
/ H& Z0 U+ q' G( l©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 A* c5 s: `) J$ |' S5 C* B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% H; `. E8 h2 q* ?, E
Sau khi trải qua những nốt thăng trầm của tình yêu, cô đã tìm được một cuộc sống rộng mở hơn…
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 l, R# W1 N8 g0 u  w
©2020 Kites.vn | ! B9 g& {( N& q3 w8 YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' Y3 J0 y+ r5 i+ d1 j& g/ ~All rights reserved
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
©2020 Kites.vn | All rights reserved' x( {) a8 V& f: N9 V5 X. }

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ E& w3 L9 A, e. P- {& W
©2020 Kites.vn | All rights reserved% K: T/ R4 B$ X) O, {* @
*Đôi lời của bạn Giày:

©2020 Kites.vn | All rights reserved" d! V4 e8 L' ^% Y0 P+ T; H
©2020 Kites.vn | All rights reserved  @8 i& q% s0 e  d" U. T

©2020 Kites.vn | - K; f6 b, E0 |( eAll rights reserved
Đây là phần cuối trong bộ truyện "Cây sa kê" của tác giả Tương Tiểu Nhàn. Ở phần này chúng ta sẽ thấy sự thay đổi của các nhân vật, sự trưởng thành của họ. Và cái kết của phần này cũng là cái kết chung của bộ truyện, hợp lý và hạnh phúc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  r! N- l6 ]( `; s- K
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ k( `+ k( K, Z; z* P8 ^. a# A
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Giày.
©2020 Kites.vn | 5 r% ?3 I4 q% ^) u" O. X0 Z! PAll rights reserved

©2020 Kites.vn | 3 z6 Z! m$ M8 W8 u# ?3 oAll rights reserved
*LƯU Ý:

8 l6 R2 v! r7 |9 k1 S9 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 S) G3 I% e6 l, E+ b% F$ d7 I& XAll rights reserved
Truyện được edit xuất phát từ sự yêu thích và mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng mang đi bất cứ nơi nào khoác ngoài kitesvn.com

) }" Z8 j- z  q' Q* s/ J+ q& o©2020 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!
无名♫ + 5 Ủng hộ bạn
yotomo + 5 Cảm ơn bạn
SteelRose + 5 Chúc hố đắt hàng hí hí

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2015 09:43:22 | Xem tất

©2020 Kites.vn | , j# r& N5 v# S: _6 k: MAll rights reserved

  V  x$ y& Q# x3 p% b. o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Designer: nyan_neko
©2020 Kites.vn | 1 l- X, a  s# d+ VAll rights reserved
9 N0 z/ Z( p( w  {& {©2020 Kites.vn | All rights reserved
MỤC LỤC
©2020 Kites.vn | All rights reserved# }/ S* h/ h" m* G! ]8 W! p
©2020 Kites.vn | % T( A- }: X% y+ h7 rAll rights reserved
Chương 1
6 W' I1 G0 r# }, g4 x+ i©2020 Kites.vn | All rights reserved
1-5 ~ 6-9 ~ 10-16 ~ 17-21 ~ 22-26 ~ 27-29 ~ 30-33 ~ 34-38 ~ 39-41
+ Z# W5 A0 k8 u% M& K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ @1 g: |! P4 X" ^' }" O! B9 |0 \# [
Chương 2
9 l8 [. N+ k, x& ~6 S, h5 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
1-4 ~ 5-9 ~ 10-13 ~ 14-15 ~ 16-19 ~ 20-23 ~ 24-27 ~ 28-31
3 o' N8 ^7 v: @8 L3 ~! k©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 o' Y' [  y: B, y+ j3 j6 c5 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3
©2020 Kites.vn | All rights reserved" z4 o7 a. N; i3 e8 G! b
1-5 ~ 6-12 ~ 13-16 ~ 17-21 ~ 22-27
©2020 Kites.vn |   H$ {2 ?% A5 m3 H, @9 p/ K1 |All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 h2 P/ C5 L! w5 uAll rights reserved
Chương 4
©2020 Kites.vn | ( y! p$ u) U9 b2 e4 RAll rights reserved
1-7 ~ 8-12 ~ 13-18 ~ 19-23 ~ 24-27 ~ 28-35
+ i5 S1 R  T7 O0 l) B3 y* D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # w( \, h1 o% |( YAll rights reserved
Lời Cuối Cuốn Sách
0 \# R" D/ J* G8 s* _©2020 Kites.vn | All rights reserved
, I' Z5 F$ _: A; s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Quyển 1: Cô gái trên cây sa kê
©2020 Kites.vn | " b" J) A! h. i7 Z! A) JAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 w) P2 _$ n3 c( \& |
Quyển 2: Cây sa kê ra đi
©2020 Kites.vn | All rights reserved) m9 q8 ^/ n& N4 }8 S
©2020 Kites.vn | All rights reserved. q7 u/ \) s) m8 T. z
List truyện của tác giả Trương Tiểu Nhàn
©2020 Kites.vn | " d* p; T" B, I7 u, O* AAll rights reserved
% ]8 @/ V5 o2 p+ n©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved) a- ]  [6 K, X# d- B
©2020 Kites.vn |   B$ H) H. i. W$ p9 ^$ G2 ~All rights reserved
Designer: Tâm_Tít_Tắp

©2020 Kites.vn | All rights reserved6 X' {1 J8 M  e5 r- @2 F: P
©2020 Kites.vn | ) g+ x  Y, l6 u  k% z- ^* U7 E' JAll rights reserved

! l0 r9 I' h. x  ~- {% z3 z©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Lam ới, gửi cho các bạn ấy tren trong thread thì gửi kích thước bìa FB ấy, cáu size ngang dài hơn, nhìn cho rõ. Cái ngắn mình treo banner thôi  Đăng lúc 28-12-2016 07:07 PM
face của chị là Min Jay nha ^^, bức này đẹp mà  Đăng lúc 28-12-2016 05:05 PM
Tâm_Tít_Tắp, chị có fb ko, bên fb có 1 tấm khác, của 1 designer khác, cũng đẹp ko kém đâu ^^  Đăng lúc 28-12-2016 03:34 PM
cho tên designer đi hehe  Đăng lúc 28-12-2016 03:10 PM
đã có quote! ^^  Đăng lúc 28-12-2016 08:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2015 09:55:02 | Xem tất

Trả lời thưởng +4 Sức gió

Đặt ghế hóng ở đây  Ủng hộ cô Giày ...
©2020 Kites.vn | All rights reserved# Y( S' h9 c" _  g- K3 N9 c8 K+ H
©2020 Kites.vn | : g+ U3 P) j! k6 vAll rights reserved
*Lời thật lòng* ... Ba poster này của cô đẹp quá à ... từ poster cho tới banner  ganh tị chết mất
6 d- r6 I6 x6 e' T1 E! K6 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : A( q2 z" C, }; Z- A: AAll rights reserved
*Dối lòng* ... nhớ cô quá
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ]7 J3 Z* p7 y1 Q% l' x! t
©2020 Kites.vn | All rights reserved; S8 R: H+ @. h4 K5 S/ [
==
©2020 Kites.vn | All rights reserved  |: Q. |# l; C4 b4 z0 y
©2020 Kites.vn | 3 d) L4 X4 q4 C+ Q* UAll rights reserved
Viết nhiêu đó .. xí chỗ ... lát trưa rảnh viết tiếp cho nóa xúc tích lại

Bình luận

chắc gì đã nằm ở cùng 1 tuần haha  Đăng lúc 3-8-2015 06:03 PM
Ờ quên kể cái Cỏ dại ... Ơ thế tháng sau nhà cô chiếm hết mặt tiền đường Lê Duẩn à =))  Đăng lúc 3-8-2015 05:15 PM
bên ngoài cũng có 3 cái ế =))  Đăng lúc 3-8-2015 04:05 PM
Bởi ko uổng công ngồi ghế gỗ ... hóng ba cái poster nhà cô, vàng xanh tím ... ưng mắt ghê ... đợi tháng sau nhìn lên lịch treo banner chắc nóa lung linh lắm ế!  Đăng lúc 3-8-2015 02:50 PM
poster đặt hàng theo lo mà =))  Đăng lúc 3-8-2015 09:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2015 10:00:13 | Xem tất

Trả lời thưởng +4 Sức gió


©2020 Kites.vn | All rights reserved' v5 Y3 V7 i: \% [
Tôi có mặt !
©2020 Kites.vn | . F, w' p2 \) E+ O+ @- vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 p: n4 R# y  L7 g9 H2 n; z6 aAll rights reserved
  Tôi cũng hơi ngỡ ngàng bởi cái poster mới - vừa dịu vừa Tây tây ít màu sắc như ... ta .
" H& e. Q( V; l  w2 d7 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 n! _+ D3 j+ y8 }% `3 JAll rights reserved
  
©2020 Kites.vn | All rights reserved: `9 y9 k* |' K( u( Z6 `9 ^! ]" [7 b
  Chúc Hố cô Giày chóng đầy - đầy mau hơn hai hố kia ...

Bình luận

Cô Mèo des đa số sử dụng 1 màu chủ đạo hà, Giày thích lắm hehe  Đăng lúc 3-8-2015 10:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2015 11:36:02 | Xem tất

Trả lời thưởng +4 Sức gió

Điều mong muốn duy nhất của tôi khi theo cùng bộ 3 tác phẩm này là Trình Vận đừng làm khổ thêm bất kỳ người đàn ông tốt nào nữa
©2020 Kites.vn | 8 ^& y6 Q2 S6 K' }+ lAll rights reserved
Hai bộ trước mỗi bộ xuất hiện thêm 1 người để cô ta cho vào cái vòng luẩn quẩn của mình đế cố quên đi LPV rồi cuối cùng không đâu vào đâu
©2020 Kites.vn | All rights reserved' {* }/ z0 W7 N0 @- I
Nhưng tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên vậy, đã lỡ sa vào hố thì theo cố nốt vậy
+ k3 {  D  M" \' E( J$ T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hi vong GE sẽ ổn hơn HE và SE ở hai phần trước đó
( ~3 A$ J! s6 u8 K/ v( d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ủng hộ cô Giày, hihi ném đá nhân vật là quyền của người đọc, và yêu mên người lấp hố là quyền người lọt hố )))

Bình luận

haha, mỹ chỉ thích mỹ nữ nhá =))  Đăng lúc 3-8-2015 01:41 PM
Sủng nam khác nhau không tranh giành là yêu r =)))  Đăng lúc 3-8-2015 01:38 PM
phải yêu mến ko đó? thấy giống trù ẻo trong lòng quá =))  Đăng lúc 3-8-2015 01:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2015 12:31:46 | Xem tất

Trả lời thưởng +4 Sức gió

Đi điểm danh page 1 lấy xèng nà
# d: n, w; l% _# P' u3 N! K+ X©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 i3 p9 a3 w0 [2 y- t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lần này số phận lại đẩy đưa thái hậu đi đâu đây, lâu rồi bạn không nhảy hố thái hậu đào, hiu hiu ủng hộ ngầm đó đừng quên bạn nha *vẫy khăn*
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 N8 X# k0 p$ p. T$ I% J. d4 x
©2020 Kites.vn | . i1 F, H+ M' f- g0 GAll rights reserved
Chúc hố mới đông khách ạ , lâu lâu bạn lại vào kiếm xèng

Bình luận

bị đpạ là đúng rầu =))  Đăng lúc 3-8-2015 04:20 PM
xèng của người khác phải nhận chớ, của may mà :))  Đăng lúc 3-8-2015 04:17 PM
mặt cô mà cũng cần kiếm xèng mần chi?  Đăng lúc 3-8-2015 04:06 PM
~.~ nỡ lòng nào *ôm chân*  Đăng lúc 3-8-2015 03:37 PM
đạp bay ra khỏi cửa há há  Đăng lúc 3-8-2015 01:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2015 12:51:30 | Xem tất

Trả lời thưởng +4 Sức gió


% O  ?' y2 s+ \5 M/ D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- E' |1 d; D8 t; W) w3 B) ~2 j
Ly biệt?????
©2020 Kites.vn | ) }) U: M+ l7 J5 T5 |: ?All rights reserved
- i4 }0 F3 J7 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ly biệt??????
©2020 Kites.vn | 3 k" t! v1 z& s8 g! L1 Y- l3 IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 |2 |) N. e" l4 d$ k& nAll rights reserved
LPV bị nàm thao??????
©2020 Kites.vn | All rights reserved* @& x) @8 X$ q3 B0 ~1 h7 X
©2020 Kites.vn | 8 g, s' O7 Z  ^: ]1 DAll rights reserved
GE??? vậy thôi cho TV ở vậy mình điiiiiiii >.<
©2020 Kites.vn | % w1 S5 [0 t) G" l/ d4 ^% c. k% SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' q) }3 ~4 l- F8 k9 C
Thành toàn hay chờ  đợi???
©2020 Kites.vn | All rights reserved, K" ~; ~8 l9 H/ s% U: g% n+ M8 @
©2020 Kites.vn | All rights reserved: c3 \- ]7 u+ J6 Z! F4 o+ L* s# f5 V
Ly biệt xong chờ ngày đoàn tụ ồ dê
6 T4 G4 z# S- }5 P5 H1 I' f) P; O©2020 Kites.vn | All rights reserved
& ^7 ^1 O: o# a3 P" k. n7 r( u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố mới của chị van đông  vui  như bên hố kia
8 {) s1 M; p# ^4 g! z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* u& c* o; W  e$ j5 I
Chúc mừng chị, có thêm cái poster đẹp lung xì linh thix quá  chưng hà
4 C9 H9 I+ |- g! z& h, G' k2 Y% D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; {+ c: t* L; Y
Cảm ơn chị đã tiếp tục đào hố
©2020 Kites.vn | ( ]! j9 L% y/ e5 d  DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 P' B/ L3 w! y4 B* b7 u, _2 BAll rights reserved

Bình luận

ê, đây ko thèm lấy nhân phẩm ra thế nhá  Đăng lúc 4-8-2015 06:01 PM
lấy nhân phẩm của bạn ra bảo đảm tất nhiên là không thể tin được nhưng hãy tin tưởng tác giả nào =))  Đăng lúc 4-8-2015 04:26 PM
Hai sư đồ nhà này có tin được không :v  Đăng lúc 4-8-2015 03:19 PM
hê hê hôn 1 cái :*  Đăng lúc 4-8-2015 02:52 PM
yên tâm,chắc chắn ko phải SE đâu nên mời em dời tay ra khỏi cổ nhé :)  Đăng lúc 4-8-2015 02:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2015 13:13:44 Từ di động | Xem tất

Trả lời thưởng +4 Sức gió

Ha ha. Thái hậu nhanh thế, em chưa kịp bóc tem nhé. Mong là cái kết này sẽ là cái kết tôtd nhất cho các nhân vật. Vậy bây giờ sẽ chăm chỉ giành tem. Tks thái hậu. Yêu thái hậu ))))))

Bình luận

=))))))))))))))))  Đăng lúc 3-8-2015 08:58 PM
mệt 2 mẻ ở dưới  Đăng lúc 3-8-2015 08:48 PM
đúng đúng nhà chị em mình sẽ đầy gió--> bão  Đăng lúc 3-8-2015 08:01 PM
+4 là cô Giày tặng +1 là em trả lời bài viết = +5 đúng chưa =))))))))))) Qua nhà cô Giày chẳng mấy chốc chị iem mềnh giàu xụ!  Đăng lúc 3-8-2015 07:53 PM
em đc có 4 thôi à  Đăng lúc 3-8-2015 07:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2015 13:34:44 | Xem tất

Trả lời thưởng +4 Sức gió

Chúc mừng sư phụ lại mở thêm 1 hang ổ mới cho con tụ tập ạ
©2020 Kites.vn | ; u( b. D" P/ }% rAll rights reserved
Lại chậm nên đành phải trải xiền ra ngồi thảm cỏ hóng thôi
  _' u7 F- T& S2 x; n8 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố người đẹp đông khách
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 n& y: S5 m1 i* X$ ~
-Ta là đường tuyến phân cách chập mạch-
©2020 Kites.vn | All rights reserved  A# K7 D0 T  ~# _: Z+ O9 W
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 N. y% T8 d. B+ L* ^% _$ V7 c
Cái gốc cây giống cuộc tình của Trình Vận và Lâm Phương Văn nhỉ ?
©2020 Kites.vn | + I; D9 O, j3 e& U3 fAll rights reserved
Nữ chính Mặc Sĩ Duy giống Trình Vận không nào rất cố chấp với quá khứ,hi vọng phần 3 của cây sa kê sẽ có anh nào đó như Thẩm Hồ xuất hiện cứu vớt bạn Trình Vận ra khỏi u mê cố chấp với quá khứ  ^^
' y+ r1 ]# _2 n8 R( j* m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Qua khứ có u ám thế nào thì cũng là việc đã qua cái quan trọng là tiến về phía trước
% u" q0 |, t0 _2 ?3 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved- g  q8 Z8 M0 p8 F" Z
©2020 Kites.vn | All rights reserved: v3 P. r  Z" n2 p5 n( v
! B$ S0 X$ K8 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
' m# ?8 C3 H2 x! F8 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / e$ }: x& d- h" }All rights reserved

Bình luận

cái GE này rất nguy hiểm 1 là sống bên nhau nhưng cái Pn là có 1 người thăng trước,hoặc là quen người khác >.<  Đăng lúc 3-8-2015 04:12 PM
GE = Good Ending, chị nghĩ cái kết tốt cho tất cả mọi người ^^  Đăng lúc 3-8-2015 04:04 PM
thế cái kết là gì đó chị minjay?/ em thì chỉ mong HE thôi, hy vọng cặp đôi nao cũng có kết hạnh phúc ạ...  Đăng lúc 3-8-2015 02:49 PM
giỏi lắm =))  Đăng lúc 3-8-2015 02:30 PM
túm tắt cho : ý là tốn thời gian cho tình cũ chi bằng đi vun đắp tình mới ko nên cố chấp với quá khứ =))  Đăng lúc 3-8-2015 02:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2015 16:51:46 | Xem tất

Trả lời thưởng +4 Sức gió

Báo cáo, em đã có mặt ở đây
# f7 H2 J, \; \1 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Em cũng mong kết thúc quyển này hợp lý hơn
©2020 Kites.vn | * u- m2 C( A: r/ F  O  YAll rights reserved
Poster mới đẹp quá ạ, mà cả 3 hố cây sa kê cái cũng đẹp ạ
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 g; }( m7 z0 `/ N
Chúc hố chị đông khách, không đông thì vẫn có em đu theo ạ

Bình luận

Cảm ơn bấy bì ^^  Đăng lúc 3-8-2015 05:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách