Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: je_god
Thu gọn cột thông tin

[GAME] Ô CHỮ BÍ MẬT SEASON 2 - ĐỢT 2 - 20h30 CHỦ NHẬT 5/7/2015 ĐẾN 9/7/2015

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-6-2015 00:51:20 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: sauxanh91
- Đáp án:
Hàng 1: kwang soo
Hàng 2: yoo ah in
Hàng 3: 2008
Hàng 4: music bank
Hàng 5: song hoa điếm
Hàng 6: đôi cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: sungkyunkwan
Hàng 9: jo in sung
- Từ khóa: song joong ki

Bình luận

cảm ơn bạn je_god  Đăng lúc 29-6-2015 11:48 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-6-2015 07:31:04 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: Skeeter
- Đáp án:
Hàng 1: KWANG SOO
Hàng 2: YOO AH IN
Hàng 3: 2008
Hàng 4: MUSIC BANK
Hàng 5: SONG HOA ĐIẾM
Hàng 6: ĐÔI CÁNH
Hàng 7: 1985
Hàng 8: SUNGKYUNKWAN
Hàng 9: JO IN SUNG
- Từ khóa: SONG JOONG KI

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-6-2015 08:50:20 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: yemjlk
- Đáp án:
Hàng 1: Kwang Soo
Hàng 2: Yoo Ah In
Hàng 3: 2008
Hàng 4: Music Bank
Hàng 5: Song Hoa Điếm
Hàng 6: Đôi cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: Sungkyunkwan
Hàng 9: Jo In Sung
- Từ khóa:  Song Joong Ki

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-6-2015 09:05:03 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I: 20h30  ngày 28/6/2015 đến 23h59' ngày 2/7/2015
- Nick kites: Hawook304
- Đáp án:
Hàng 1: KWANG SOO
Hàng 2: YOO AH IN
Hàng 3: 2008
Hàng 4: MUSIC BANK
Hàng 5: SONG HOA ĐIẾM
Hàng 6: ĐÔI CÁNH
Hàng 7: 1985
Hàng 8: SUNGKYUNKWAN
Hàng 9: JO IN SUNG
- Từ khóa: SONG JOONG KI

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-6-2015 09:32:40 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I: 20h30  ngày 28/6/2015 đến 23h59' ngày 2/7/2015.
- Nick kites: TABI525
- Đáp án:
Hàng 1: Kwang Soo
Hàng 2: Yoo Ah In
Hàng 3: 2009
Hàng 4: Music Bank
Hàng 5: Song Hoa Điếm
Hàng 6: Đôi Cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: Sungkyunkwan
Hàng 9: Jo In Sung
- Từ khóa: O O N S N K O

Bình luận

từ khóa oonsnko  Đăng lúc 1-7-2015 12:28 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-6-2015 09:34:12 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I: 20h30  ngày 28/6/2015 đến 23h59' ngày 2/7/2015.
- Nick kites: ntpt
- Đáp án:
Hàng 1: Kwang Soo
Hàng 2: Yoo Ah In
Hàng 3: 2009
Hàng 4: Music Bank
Hàng 5: Song Hoa Điếm
Hàng 6: Đôi Cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: Sungkyunkwan
Hàng 9: Jo In Sung
- Từ khóa: OONSNKO

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
zun.vn + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-6-2015 14:49:55 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: zenzy
- Đáp án:
Hàng 1: Jo In Sung
Hàng 2: Yoo Ah In
Hàng 3: 2008
Hàng 4: Music Bank
Hàng 5: Song hoa điếm
Hàng 6: Đôi cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: Sung Kyunk Wan
Hàng 9: Jo In Sung
- Từ khóa: GO2008NSN1985KO

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
zun.vn + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-6-2015 20:37:01 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: chunhoc_cute9x
- Đáp án:
Hàng 1: Kwang Soo
Hàng 2: Yoo Ah In
Hàng 3: 2008
Hàng 4: Music Bank
Hàng 5: Song Hoa Điếm
Hàng 6: Đôi Cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: Sungkyunkwan
Hàng 9: Jo In Sung
- Từ khóa: Song Joong Ki

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
zun.vn + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2015 00:15:07 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: Jelling
- Đáp án:
Hàng 1: Kwang Soo
Hàng 2: Yoo Ah In
Hàng 3: 2008
Hàng 4: Music Bank
Hàng 5: Song Hoa Điem
Hàng 6: Đoi canh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: Sungkyunkwan
Hàng 9: Jo In Sung
- Từ khóa: Song Joong Ki

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
zun.vn + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2015 09:16:09 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: xuongrong528
- Đáp án:
Hàng 1: KWANGSOO
Hàng 2: YOOAHIN
Hàng 3: 2008
Hàng 4: MUSICBANK
Hàng 5: SONGHOADIEM
Hàng 6: DOICANH
Hàng 7: 1985
Hàng 8: SUNGKYUNKWAN
Hàng 9: JOINSUNG
- Từ khóa: Song Joong Ki

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
zun.vn + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách