Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kimvankieu
Thu gọn cột thông tin

[Tác phẩm văn học] [Đọc Kiều] Truyện Kiều Chú Giải

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 9-10-2018 18:41:32 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 261 ĐẾN 269

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
2 H) B6 ~. X# r8 Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
III

©2024 Kites.vn | All rights reserved2 _2 |/ x0 M8 X4 {: H* H0 g
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 r. m( B- f- K+ C) \
261. Giơ tay với lấy về nhà:
©2024 Kites.vn | . F' Q. |8 a# H* E& W2 N0 F1 ^All rights reserved
"Này trong khuê các đâu mà đến đây
©2024 Kites.vn | 6 g$ I+ q' @; S# Y# R: j7 SAll rights reserved
262. Ngẫm âu người ấy báu này
©2024 Kites.vn | All rights reserved- v1 Y1 _% {; @6 E5 ~& z
263. Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm!"
7 ]: F# h" Q8 ?5 c; |' T©2024 Kites.vn | All rights reserved
264. Liền tay ngắm nghía biếng nằm
©2024 Kites.vn | 6 ]% u. C  x# b4 t0 |All rights reserved
265. Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai
©2024 Kites.vn | ( o7 I4 a! J: LAll rights reserved
266. Tan sương đã thấy bóng người
©2024 Kites.vn |   ]" M  A4 r$ ?' Q- n, k& pAll rights reserved
Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ
©2024 Kites.vn | 7 c: d( D" j$ TAll rights reserved
267. Sinh đà có ý đợi chờ
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ G, ~- n, k: |1 e  j7 Q7 c' y
Các tường lên tiếng xa đưa ướm lòng:
©2024 Kites.vn | All rights reserved" n) U; a/ ^. R
268. "Thoa này bắt được hư không
! n  f" h! o# T7 W©2024 Kites.vn | All rights reserved
269. Biết đâu hợp phố mà mong châu về?

©2024 Kites.vn | All rights reserved- p% M) P, I, A; t( R" U
2 C; Q4 o5 v4 M' ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
261, "Khuê các" chính là "khuê cáp" thường nói trạnh ra là Khuê các. Khuê là cửa nách buồng thường xây cuốn tò vò. "Cáp" là cửa nách buồng ngủ nhỏ hơn là cửa "Khuê".
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 D7 w8 j9 P8 S- l. e8 o* o
"Khuê cáp" (khuê các) được dùng để trỏ chỗ ở của đàn bà con gái vì phụ nữ xưa luôn luôn ở trong buồn kín, không ra tới ngoài.
- v' `7 G) v6 S5 D! R©2024 Kites.vn | All rights reserved
262, "Người ấy" ám chỉ Kiều.
8 g0 @% a( ^1 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
263, "Của báu" của người đẹp ấy, nếu chẳng có duyên nợ gì với nhau, thì chưa dễ đã lọt vào tay ai. Kim Trọng tự cho rằng với được kim thoa là chàng có duyên với nàng Kiều vậy.
©2024 Kites.vn | & M* L9 I8 w0 @. t$ v0 D' }All rights reserved
264, Liền tay ngắm nghía: luôn tay cầm ngắm nghía. "Biếng nằm" là không chịu đi ngủ; nằm đây là nằm ngủ. Câu này cho biết thời gian Kim Trọng bắt được kim thoa; lúc ấy vào buổi chiều đem về nhà một lát thì trời tối.
©2024 Kites.vn | 0 s) _( K5 E, K% g( _" aAll rights reserved
265, Chiếc kim thoa vẫn còn thoang thoảng mùi thơm.
' {) p: Q$ v6 P( T# a0 M1 F©2024 Kites.vn | All rights reserved
266, Tan sương là lúc mặt trời mọc. Câu này cho biết là sáng sớm hôm sau, Kiều ra vườn tìm thoa vàng.
# e; O9 h0 h3 S8 w3 [! {©2024 Kites.vn | All rights reserved
267, "Sinh" đây là Kim Trọng. Sinh nghĩa là kẻ sĩ, phàm người theo học nghiệp đều gọi là "sinh" như "nho sinh", "thư sinh", "y sinh", "học sinh". Kim Trọng đã có ý đứng đợi sẳn ở bên này tường.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 ?! ]- e% n0 ^2 J! _0 h
268, "Hư không": tự nhiên, không ngờ
8 |% @  W& a9 ?0 \' C©2024 Kites.vn | All rights reserved
269, Quận Hợp phố xưa thuộc Giao Châu (nước ta) vốn sản nhiều ngọc trai. Các quan cai trị quận ấy tham lam nhũng lạm, bắt dân mò ngọc trai rất vất vả, đến nỗi biển hết cả trai, người ta bảo ngọc trai biến đi nơi khác; đến khi ông Mạnh Thường sang cai trị quận ấy, ông có đức chính, dân được đội ơn nhiều, và người ta bảo ngọc châu ở đâu lại trở về Hợp phố; Biết Hợp phố ở đâu mà đưa ngọc châu trở về, ý nói: Kim Trọng muốn trả kim thoa nhưng không biết trả cho ai.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2018 16:15:50 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢ] TỪ CÂU 270 ĐẾN 277

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2024 Kites.vn | All rights reserved  W6 I9 Z! }, }9 t5 a& i
III

! S7 s8 R( X* R* J0 b* I©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 P; ]6 I' ]' D/ T& V! ]
270. Tiếng Kiều nghe lọt bên kia
©2024 Kites.vn | ! O7 V' R( o  R3 kAll rights reserved
"Ơn lòng quân tử sá gì của rơi.
©2024 Kites.vn | " N$ G. O/ o! l1 L2 h9 K* g( HAll rights reserved
271. Chiếc thoa nào của mấy mươi
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ m4 U6 D. L5 Y: S( L! I
Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao!"
©2024 Kites.vn | & t# V$ f# }4 C- B0 ]  c& wAll rights reserved
272. Sinh rằng: "Lân lý ra vào
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 V$ w4 w" X6 w2 N$ Z
Gần đây nào phải người nào xa xôi.
( a/ p' U: ~' D6 j©2024 Kites.vn | All rights reserved
Được rầy nhờ chút thơm rơi,
©2024 Kites.vn | ' H( D( }% m* G. ^1 D3 wAll rights reserved
273. Kể đà thiểu não lòng người bấy nay!
©2024 Kites.vn | All rights reserved" K0 G0 D. e2 e, Z6 o0 C
Bấy lâu mới được một ngày,
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ @: l3 W# v" w4 B0 D
274. Dừng chân gạn chút niềm tây, gọi là!"
) C5 z+ ?' g, j: `( F  H©2024 Kites.vn | All rights reserved
Vội về thêm lấy của nhà,
©2024 Kites.vn | 2 E. U' F2 ]( \( ?1 z- `' ]6 JAll rights reserved
Xuyến vàng đôi chiếc, khăn là một vuông.
©2024 Kites.vn | , R! Q5 q& F  J% I8 L+ ~& t0 oAll rights reserved
275. Thang mây rón bước ngọn tường
9 k+ J- U6 r( a' B. V# c: W©2024 Kites.vn | All rights reserved
276. Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe?
©2024 Kites.vn | All rights reserved: O* m# a5 F7 z
277. Sượng sùng giữ ý rụt rè.
©2024 Kites.vn | - u1 ?9 U( y) v: f" NAll rights reserved
Kẻ nhìn tỏ mặt, người e cúi đầu

©2024 Kites.vn | 1 z; p  N- r1 C- k4 e$ wAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved  a( n' q2 [1 t4 N& e) \
270, Tiếng Kiều nói ở bên kia nghe lọt sang bên nhà Kim Trọng. Không phải là "Kiều nghe", mà là nghe tiếng Kiều.
* h% K) B1 |/ T$ h* Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
271, Chiếc thoa chả đáng bao nhiêu, nhưng cái lòng trọng nghĩa khinh của, nó đáng quý không biết bao nhiêu mà nói.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( g, u" F0 C/ W0 [# j$ |* ?6 B
272, "Lân lý": Xóm giềng. "Lân lý ra vào": Đi ra đi vào sát nhà nhau.
$ j# K9 w* S5 n+ g* o% p©2024 Kites.vn | All rights reserved
273, Kể đã khốn khổ trong bao nhiêu lâu nay rồi bây giờ mới được ngửi nhờ một chút hương sót lại ở chiếc thoa.
( x+ N, H1 d) a, Y1 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
274, "Gạn" là hỏi. "Niềm tây" là niềm tư (tư đọc trạnh ra thành tây), tức niềm riêng tức ý nghĩa. "Gọi là": Gạn hỏi một chút gọi là chứ không dám hỏi nhiều.
7 M6 Q) ~6 U+ Q- D0 {0 O2 w- W5 t©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cả câu: xin đứng đợi một lát, tôi hỏi một chút chuyện riêng (Kim Trọng nói khéo để tán gái).
+ M) L( Y: U: r3 _/ `: I% \©2024 Kites.vn | All rights reserved
275, "Thang mây": dịch chữ "vân thê" là cá thang cao tưởng có thể bắc lên mây được; vì tường cao nên phải bắc thang.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& l- a4 T% F$ B2 U) n
276, Có phải rõ ràng là người gặp hôm nọ chăng à? "Người hôm nọ đây trỏ Thúy Kiều. Vì những lý do sau này:
©2024 Kites.vn | All rights reserved' E5 S, U1 R+ F  _% |
a. Suốt đoạn này, chủ từ là Kim Trọng. Kim Trọng nói, Kim Trọng chạy về nhà, Kim Trọng trèo thang, Kim Trọng nhìn thấy Kiều và tự hỏi.
6 @4 A7 `+ ]6 c" ?4 M& L©2024 Kites.vn | All rights reserved
b. Câu tiếp theo "sượng sùng giữ ý rụt rè" đi liền với "người hôm nọ"; tả dáng điệu, thái độ "người hôm nọ". Ở đây duy có Kiều là sượng sùng, rụt rẻ. Vậy Kiều là "người hôm nọ".
©2024 Kites.vn | All rights reserved, u, _% `* |6 w8 q3 Y" g( m
c. Chữ "người" nói đây trỏ Kiều. Khi gặp gỡ ở mả Đạm Tiên, tác giả đã gọi Kiều là "người quốc sắc"; Khi Kim Trọng từ giã lên ngựa đi, Kiều còn ngó theo. Tác giả đã dùng chữ "người" để trỏ nàng. "Khách đà lên ngựa người còn nghé theo". Khi Kim Trọng đến nhà Kiều, và bắt được Kim thoa, Kiều đều được gọi là "người" (Đầy thềm hoa rụng biết người ở đâu; dướt đào dường có bóng người thướt tha; ngẫm âu người ấy báu này...)
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 V, _- n! q. E: d  S& O
Ở đoạn tiếp theo, trong câu "Kẻ nhìn tỏ mặt, người e cúi đầu", tác giả dùng chữ "người" để trỏ Kiều. Chỉ là một chữ "người"  (Người hôm nọ) cũng đủ cho ta biết "người hôm nọ" là Kiều.
©2024 Kites.vn | ; R( j# N3 F( y; b* F! E  AAll rights reserved
Bút pháp tác giả tinh tế là nhường nào!
©2024 Kites.vn | # b3 J% p8 ~% _; h8 {All rights reserved
277, Kim Trọng thì nhìn chòng chọc vào tận mặt Kiều; nàng thì e thẹn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt chàng. Nàng "giữ ý rụt r".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-10-2018 22:29:10 | Xem tất
Nói tới Kiều mà không nói tới Hoạn Thư với Từ Hải là một sai lầm. Nói tới Hoạn Thư mà không lôi Thúc Sinh vô là hai sai lầm. Nói tới Từ Hải mà không nhắc Hồ Tôn Hiến là ba sai lầm. Mà nói hầm bà lằng hết các nhân vật này xong vẫn không quay lại hỏi tội Thúy Kiều, là cái sai lầm lớn nhứt.
©2024 Kites.vn | 0 c! k8 F6 H- y1 Y2 |, lAll rights reserved
Tui không ưa em Kiều. Mặc dù tui có đọc Kiều (chủ yếu là bói Kiều lừa chút đồ ăn hồi đi học thanh niên nghèo xa mẹ xa quê). Và xin nhấn mạnh là tui ca ngợi Nguyễn Du vì đã xây dựng Kiều “có tội” như vậy, này lát nói tiếp trong phần “ai đã hại Kiều” nghe.
©2024 Kites.vn | , o- q: T7 h- V9 uAll rights reserved
Như tất cả đều biết còn ai chưa biết thì giờ biết cũng được, Kiều giựt chồng của Hoạn Thư và bị Thư xử đẹp. Đẹp ở chỗ Thư cho Kiều lên đèo rớt ruộng và đẹp hơn tất thảy là Thư không giết luôn đời buồn của Kiều, mà Thư thả Kiều đi để rồi sau đấy đời Kiều càng bi kịch (sẽ nói trong phần Từ Hải). Thư không giết Kiều nhưng chồng Thư là Thúc Sinh cũng không dám rớ vô Kiều nữa. Tui không rõ là Thư có bỏ Sinh không. Nói tới Thư-Sinh thì tui chỉ muốn nói đơn giản, Thư dữ và oai, còn Sinh là thằng hèn- ở với vợ thì lén lút với bồ, vợ ghen thì bỏ chạy giữ thân kệ bồ sống chết. Nhưng trong cái trường đoạn Thư-Sinh-Kiều và những đòn ghen nảy lửa, thì cái hèn của Sinh nó chứng minh một điều: nếu anh chàng yêu bạn thì sẽ bỏ vợ để cưới bạn cho bạn khỏi mang tiếng với thiên hạ. Còn chàng đã không dám bỏ vợ thì cứ yên chí là sớm trễ gì chàng cũng bỏ bạn mà thôi. Tui rất khoái cái thâm ý này của Nguyễn Du, Sinh có tội là phản bội vợ lừa dối Kiều, nhưng Kiều ra nông nỗi cũng bởi Kiều ngu (òi oi cái ngu của Kiều thuộc hạng siêu nhân nhe mấy bạn- hãy đón xem phần after credit của bạn Vịt “ai đã hại Kiều”). Và khi Thư thả Kiều đi thì tui đã lý giải như vầy với bạn tui, tại chị thấy nó ngu quá giết nó chi uổng, để nó ngu tiếp rồi nó sẽ sống không bằng chết (và sau cùng thì nó cũng chết)
  P; F% o- j8 G©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó là phần Bao Công Kiều xử án Bàng Hoạn Thư, khi Kiều vớt được Từ Hải, nhờ Hải bảo kê quay về tính sổ với Thư. Thư chỉ để nhẹ một câu, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, là Kiều phải tha bổng cho Thư đi. Cái hay ở đây của Nguyễn Du, mà cũng là cái thâm nữa, là bề ngoài như Kiều trọng lý lẽ có lòng nhân hậu tha thứ cho kẻ thù. Chứ ẩn tình bên trong là Kiều không dám làm trái luật trời, luật đời, nhân quả luân hồi, tội nghiệt bắt nguồn từ đâu. Vợ chồng người ta đang yên lành mình chen vô quậy banh, giờ còn đòi giết vợ người ta à. Nãy tui chê Kiều ngu thì đây tui khen Kiều… biết điều- tha nó đi không thì sét đánh mình đó. Hơn nữa có anh ghệ Từ Hải đang mê mình, mình máu me giết chóc anh sốc quá  bỏ chạy là  giết được con tép mà tiêu tùng con chem chép. Ô kê, Kiều đẹp và được!
©2024 Kites.vn | 9 C+ {$ K2 }( ?1 ?, L1 c4 U$ yAll rights reserved
Sau đây là cảnh Hiến-Hải-Kiều. Cảnh này là cảnh tui điên máu nhứt với cái ngu của Kiều. Kiều chỉ biết điều trong những lúc ngắn ngủi thì hỏi sao đời Kiều không bị cảnh vui ít buồn nhiều cho được. Sau khi trốn Thư (hay là Thư đã thả Kiều) thì Kiều gặp Hải. Thơ tả Hải có thể làm rúng động tất cả mọi lực sĩ thể hình:
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 S4 v( f8 R& T) N- q- e* p3 a. m
Vai năm tấc rộng thân mười thước cao
9 z" D/ P, O! |( `1 k! r8 `6 r©2024 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ Hải đã đi trước thời đại, tập luyện nên cái bo đì giống Iron Man của Avengers vậy đó. Nhưng Hải không có giáp sắt bọc thân và Hải chỉ đi bộ chớ không biết bay nên khi Hồ Tôn Hiến mưa tên loạn tiễn là Hải chết liền tại chỗ.
©2024 Kites.vn | 0 v/ @) q4 D3 YAll rights reserved
(dang edit, dài quá nên xin đăng 2 post)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-10-2018 21:50:34 | Xem tất
tiếp theo và hết
©2024 Kites.vn | All rights reserved- `+ |- X. T/ L- ]7 c  }* P
Hiến-Hải-Kiều
©2024 Kites.vn | : [% B$ A3 s  \: ZAll rights reserved
Tôi định tiếp tục cách viết khôi hài như phần Hoạn Thư, nhưng nghĩ lại thì không muốn nữa. Đoạn này là bi kịch lớn nhất đời Kiều, cũng là cái chết vạn kiếp bất phục của Từ Hải, và tâm sự gởi gắm của Nguyễn Du vào chiến thắng của Hồ Tôn Hiến. Nó xứng đáng được bàn tới một cách nghiêm túc. Mặc dù cũng nói thẳng luôn là nó không có nhiều tình tiết ly kỳ gì cả.
©2024 Kites.vn | . R" }" x( E7 r/ |6 h3 p( w% kAll rights reserved
Sau trốn khỏi Hoạn Thư Thúy Kiều được Từ Hải yêu thương, cứu vớt. Từ Hải là một nhân vật lớn thời đó, có binh lực trong tay, có lãnh thổ riêng, có cả sự thông minh và dũng mãnh. Nhưng Từ Hải sống ngoài vòng pháp luật, nên Hồ Tôn Hiến, một tay sai triều đình luôn muốn triệt hạ Hải. Hiến thua Hải khi đấu công khai, công bằng. Nên Hiến đánh lén Hải bằng cách nịnh bợ, hứa hẹn ngon ngọt với Thúy Kiều để Kiều khuyên Hải đầu hàng triều đình. Hải nghe lời và bị Hiến phản bội, giết chết bằng cách phục kích. Nguyễn Du tả Từ Hải khi chết vẫn đứng thẳng, rất lẫm liệt.
©2024 Kites.vn | " ^5 g% F. s2 y  q* K' {All rights reserved
Khí thiêng khi đã về thần
; o6 b; y4 K0 S* Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng!
©2024 Kites.vn | All rights reserved) d5 S5 y2 A3 ~6 O7 `7 U3 {0 ]
Trơ như đá vững như đồng
- L% @' @2 E6 w1 `! K2 B©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng dời
6 f( l, S3 u/ e( x$ ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tôi luôn cho là Từ Hải thông minh. Ngay cả khi cứới Thúy Kiều là một cô gái lầu xanh không còn trong trắng thì tôi vẫn cho là Từ Hải thông minh. Kiều xinh đẹp, hiền lành, đã trải qua nhiều đau khổ nên quý trọng hạnh phúc trước mắt. Hải cưới Kiều là cưới cả tính nết của nàng, chứ đâu phải chỉ riêng nhan sắc. Hải cưới Kiều, như hai con người đã phải đấu tranh quá nhiều với đời, tìm thấy nhau và an ủi nhau.
©2024 Kites.vn | & t: s5 u# N% eAll rights reserved
Cái sai của Kiều là tin lời Hiến, nhưng Từ Hải có lẽ cũng thấm mệt rồi nên mới dễ dàng quy hàng, cầu an như vậy. Tôi không ghét Kiều vì sự ngây thơ, mong một cuộc đời nhàn hạ, đơn giản- mà tôi không thông cảm cho Kiều vì không hiểu được sự ngu ngốc của nàng. Hồ Tôn Hiến nói những lời dụ dỗ kia, không phải cũng giống như Sở Khanh, Thúc Sinh, Bạc Bà hay sao- đều đi kèm với âm mưu hiểm độc cả. Vậy mà Kiều, sau khi bị lừa bởi những kẻ khẩu Phật tâm xà này, vẫn không rút kinh nghiệm được.
©2024 Kites.vn | / \8 G7 e% t  l" S* M: I- FAll rights reserved
Còn riêng với Từ Hải dù ai nói rằng đó là anh hùng chết tại ải mỹ nhân thì tôi vẫn giữ suy nghĩ riêng của mình, là không nên hoàn toàn đổ lỗi cho Thúy Kiều. Suy nghĩ này bắt nguồn từ khi đọc tiểu sử Nguyễn Du, ông sống qua mấy thời đại chứng kiến sự hưng thịnh suy vong và sự tráo trở lật lọng trong những cuộc biến động quyền lực. Truyện Kiều của ông cũng chỉ là phản ánh lại cái điều “trông thấy mà đau đớn lòng đó”. Người hùng trong lòng ai, thì sự thật vẫn phải chết đứng vì thua mưu tiểu nhân. Hồ Tôn Hiến chiến thắng như sự sụp đổ của cách thi đấu quanh minh chính đại. Cái chết của Từ Hải như một gáo nước lạnh giật mình, làm vỡ mộng anh hùng quân tử. Loạn thế rồi nên nhân cách cũng loạn- “đoạn trường tân thanh”. Một nỗi đau lòng như đợt sóng mới (thành thật xin lỗi tác giả của ý tứ này, tôi biết mà không tìm được đại danh, anh chị nào có lòng bổ khuyết xin rất cám ơn)
©2024 Kites.vn | - n: {0 S0 O# u6 n4 |% l7 e+ u! iAll rights reserved
Ladyvitvit
©2024 Kites.vn | All rights reserved! j& u8 w: U. _
Ai đã hại Kiều. Cũng không có gì để nói nhiều vì đã nói khá nhiều bên trên rồi. Tóm lại thì…
©2024 Kites.vn | * A) Q) V6 O; G9 S/ ~9 g$ uAll rights reserved
Đúng là Kiều đang tự nhiên ăn ở không con nhà giàu đùng một cái… Bản chất lương thiện của Kiều rất đáng yêu. Nhưng khả năng ghi nhớ kém của Kiều thì quá sức tai hại. Hại nhất chính là Kiều tự hại mình. Cái hại này còn có tên gọi khác là ngu. Cái ngu này thường mang lại kết quả chết chóc. Kết quả chết chóc này thường có sự liên lụy tới người bên cạnh. Tin Thúc Sinh nên Kiều bị Hoạn Thư hành hạ gần chết, vậy mà dăm lời ngon ngọt của Hồ Tôn Hiến vẫn khiến Kiều khuyên Từ Hải đầu hàng. Đàn bà đẹp chưa chắc chết đàn ông. Đàn bà quá hiền lành chưa chắc làm trì trệ chí hướng của chồng. Đàn bà không thông minh lắm cũng không hẳn tầm thường hóa người yêu. Nhưng đàn bà đã bị nhiều người lừa gạt mà còn tin người, đàn bà ngu hạng siêu nhân như em Kiều, thì sẽ góp phần giết chết người anh hùng xuất chúng như Từ Hải.
) k* j* |/ v$ R0 b2 p©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tóm lại, tui không ưa em Kiều. Nhưng Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du thì phải khen vì đã thẳng thừng xây dựng cái “tội” của Thúy Kiều như vậy, để lại một tác phẩm văn học có giá trị suy ngẫm muôn đời.

Bình luận

công nhận, Truyện Kiều là độc nhất vô nhị thời đó, ai viết novel bằng thơ như Nguyễn Du đâu :--)  Đăng lúc 29-3-2019 08:50 AM
Nói chung là em Kiều vẫn là khởi nguồn mọi bất hạnh :))) Nhưng Kiều vẫn là chuẩn mực của cả thời phong kiến lẫn sách giáo khoa văn học =))  Đăng lúc 14-2-2019 04:53 PM
@Kites: cám ơn bạn đã tặng điểm  Đăng lúc 26-10-2018 09:11 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +300 Thu lại Lý do
Kites + 300 Cảm ơn sự đóng góp của bạn!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2018 20:35:17 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 278 ĐẾN 286

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 j* Q/ X  L' W) v3 v% L7 [+ Z- d
III

©2024 Kites.vn | 9 V+ i- R1 h; w: G7 O4 fAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 N! F8 b+ E- F! z) n' C
278. Rằng: "Từ ngẫu nhĩ gặp nhau
©2024 Kites.vn | All rights reserved" _1 {8 u- T* s
279. Thầm trông trộm nhớ bấy lâu đã chồn"
7 h  c: j( F2 N9 Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
280. Xương mai tính đã gầy mòn
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 N( y; y! u  v* h. W) f
Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay
: k8 t% I2 p$ c+ ^, o  a' C1 j©2024 Kites.vn | All rights reserved
281. "Tháng tròn như gửi cung mây
' N6 ^. ^; a1 d2 W2 c©2024 Kites.vn | All rights reserved
282. Trần trần một phận ấp cây đã liều
©2024 Kites.vn | 8 e& w; r8 e  l: XAll rights reserved
283. "Tiện đây xin một hai điều
# o# |2 U- l, c: q9 s9 e©2024 Kites.vn | All rights reserved
284. Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng!"
1 D% J0 Q9 e8 Y$ i©2024 Kites.vn | All rights reserved
285. Ngần ngừ nàng mới thưa rằng:
5 l/ @2 g7 O. v7 r+ w, M©2024 Kites.vn | All rights reserved
286. "Thói nhà băng tuyết, chất hằng phỉ phong"

©2024 Kites.vn | All rights reserved5 N! z( ?" d4 X
, Y1 `3 H5 B% z©2024 Kites.vn | All rights reserved
278, "Ngẫu nhĩ" cũng như ngẫu nhiên, tình cờ không hẹn mà gặp. Lời Kim Trọng.
$ _5 @! _* r7 K( J1 R9 r©2024 Kites.vn | All rights reserved
279, "Trông": mong; "chồn": mỏi mệt
3 q2 F  @9 F; \: q/ L$ h©2024 Kites.vn | All rights reserved
280, "Xương mai": Người gầy võ xương chìa ra như cành mai. "Tính đã": kể đã. Ý nói tương tư đã gầy cả người.
) D- x/ k' Z" J( o6 i: }! l, \©2024 Kites.vn | All rights reserved
281, "Tháng tròn": cả tháng, suốt tháng.
( d5 U4 d7 z& N% N©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Như gửi cung mây": Tâm hồn như gửi lên cung trăng trên mây, là nơi tiên cảnh. Ý nói suốt tháng, Kim Trọng gửi cả tâm hồn vào chỗ nàng Kiều.
©2024 Kites.vn | " p% y  o% E. R( u3 {& qAll rights reserved
282, "Ấp cây": ôm cây cột cầu. Lấy điển Vĩnh Sinh xưa hẹn với người con gái ở chân cầu. Đợi mãi mà người con gái không đến, đến khi nước thủy triều dâng lên chàng vẫn cứ ôm cột cầu chịu chết đuối chứ không lên. Ý nói Kim Trọng đã định liều chịu cái số phận như Vĩnh Sinh đợi Kiều đến chết thì thôi.
+ R6 ], c2 {; k: q0 Y9 \©2024 Kites.vn | All rights reserved
283, "Điều": lời nói.
©2024 Kites.vn | + }/ F% h( u. q, lAll rights reserved
284, Kim Trọng tôn Kiều như cái đài gương, và tự hạ mình như cái dấu ở lá bèo, và hỏi chả biết đài gương có soi xuông cái dấu bèo không?
©2024 Kites.vn | - A* ]  M* e0 ~1 c4 H& @* ~3 _All rights reserved
"Đài gương" là "kính đài" là cái gương lớn để trên giá (Tán gái mà phải tự hạ mình đến thế thì kể cũng không còn gì là khí phách nam nhi).
©2024 Kites.vn | ; D  m7 L& j0 ?: R1 b% QAll rights reserved
285, Ngần ngừ một lát, nàng mới nói (vì thẹn thùng hay vì cảm động).
, c. f6 {. l. p. r* N©2024 Kites.vn | All rights reserved
286, "Thói nhà băng tuyết": Thói nhà trong sạch, ý nói không làm điều đĩ thõa ám muội.
©2024 Kites.vn | + O8 a1 b8 @+ l+ {. {4 f- s9 VAll rights reserved
"Chất hằng phỉ phong": Chất ăn hàng ngày là rau Phỉ, rau Phong, ý nói nhà nghèo.
©2024 Kites.vn | 8 X4 x5 e  I7 E" \  U# {% a; hAll rights reserved
Cả câu: Nhà tuy nghèo nhưng vẫn theo nền nếp trong sạch (ý nói phép nhà không cho phép Kiều làm điều ám muội. Kiều nói khéo nhỉ!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2018 19:43:57 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 287 ĐẾN CÂU 295

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2024 Kites.vn | + D! V" {; Z+ e' V# jAll rights reserved
III

©2024 Kites.vn | All rights reserved, e3 o& x' e% Z/ J. {& J2 _  O" R

©2024 Kites.vn | # V) y3 O, X# {( |$ @5 FAll rights reserved
287. "Dù khi lá thắm chỉ hồng
4 D. y4 [* S: k1 j& m1 r9 v! V$ Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
288. Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha"
©2024 Kites.vn | All rights reserved) t2 R' L  P2 j2 ^7 a9 M) [6 r
289. Nặng lòng sót liễu, vì hoa
©2024 Kites.vn | All rights reserved# i/ W' c, N6 C4 B$ D% p
290. "Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa
©2024 Kites.vn | All rights reserved" h/ Z( L  P3 p, o: u* a  u
291. Sinh rằng: rày có mai mưa
©2024 Kites.vn | + q1 x5 k( i. TAll rights reserved
Ngày xuân đã dễ tình cờ mấy khi
7 c( Z+ g- H. c6 c©2024 Kites.vn | All rights reserved
292. Dù chăng xét tấm tình si
& L( Z, B% z: P, Q. i$ o0 l( ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
293. "Thiệt đây mà có ích gì đến ai?
# X0 T: G- z* x) S* x+ Y8 h" M©2024 Kites.vn | All rights reserved
294. Chút chi gắn bó một hai
©2024 Kites.vn | 1 C7 }3 k( r3 @3 {. E- F& sAll rights reserved
295. Cho đành rồi sẽ liệu bài mối manh

©2024 Kites.vn | % i3 G; ^- y1 B. ~4 M4 gAll rights reserved
287, "Lá thắm" (đã chua ở câu "Cạn dòng lá thắm" trên kia). Chỉ hồng tức tơ hồng, chỉ việc lấy vợ lấy chồng. Lấy nghĩa ở điển Vi Cố đời Đường gặp một ông già ngồi dưới bóng trăng xem sách, vai đeo một bị tơ hồng. Hỏi thì ông già nói: sách là sổ biên tên trai gái phải làm vợ chồng với nhau, tơ hồng để buộc chân trai gái lấy nhau. Do điển này mà có những chữ Tơ hồng, chỉ hồng để trỏ việc nhân duyên vợ chồng. Những chữ Ông Tơ, Nguyệt Lão (nguyệt hạ lão nhân, nói tắt). Trăng già... đều do điển Vi Cố mà ra. Hiện giờ trong lễ cưới, có lễ Tơ Hồng, tức lễ ông cụ già ngồi dưới trăng vô danh đó.
' j0 V& G/ P, G/ ^4 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoặc xuất tự điển Quách Nguyên Chấn như sau:
1 A4 A* l2 a( r/ ]$ Z! c: g) ]( a©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đời Đường, Quách Nguyên Chấn muốn lấy con gái của Tể Tướng Trương Gia Chính. Trương có 5 người con gái, cho mỗi người cầm một sợi tơ đứng ở sau màn hễ Nguyên Chấn kéo phải sợi nào thì được lấy người cầm sợi. Nguyên Chấn chọn sợi tơ đỏ, lấy được người con gái thứ ba của Trương, người rất trẻ đẹp.
% Z+ ^( j" o" H) k4 x©2024 Kites.vn | All rights reserved
Do điển này mà sau những chữ "chỉ hồng", "tơ đỏ", "trao tơ" được dùng để trỏ việc hôn nhân.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& a$ S! X( y1 `6 `+ S8 [! a  E
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 X; e) R1 L* Q
288, Kiều nói: việc vợ chồng do mệnh cha mẹ, nàng còn thơ dại biết đâu mà dám quyết đoán. (Lời nói mới khôn ngoan làm sao! Ai ngờ rằng nàng có lúc trốn nhà sang chuyện trò với trai suốt ngày suốt đêm!)
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 Q; L6 u" m, P4 ^' W  v
289, "Nặng lòng" ý nói lòng quá yêu (chớ mình không đáng được yêu)
( f4 F* z: G$ S4 q# G+ V  f. o©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Sót liễu": thương xót cây liễu
©2024 Kites.vn | 7 W/ d$ O5 J# oAll rights reserved
"Vì hoa": yêu vì bông hoa
©2024 Kites.vn | All rights reserved& g9 {4 h" u3 v4 u1 }; C; B$ E% N
"Sót liễu vì hoa": thương yêu người con gái yếu ớt (Kiều)
©2024 Kites.vn | $ r" g2 _2 I3 s8 @7 i3 |All rights reserved
290, "Thưa": đây là thưa lại, trả lời một cách tôn kính.
" p) ]& T3 k! p* ^4 m©2024 Kites.vn | All rights reserved
291, "Tình cờ" đây nghĩa là tình cờ gặp nhau.
7 w# H1 C' O5 P( o! K©2024 Kites.vn | All rights reserved
292, "Dù chăng": dù chẳng, nếu chẳng, ví không. Ý nói nếu Kiều không xét tình cho Kim Trọng.
©2024 Kites.vn | , L, [( ~/ \4 Y$ X' x+ qAll rights reserved
293, "Đây" trỏ Kim Trọng; "Ai" trỏ Thúy Kiều.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 I; y; X3 b7 ?$ ^9 ^9 r
294, "Gắn bó": Hẹn ước cam kết với nhau một vài lời, thì cái đó có hề chi. Nói khéo thật.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 a+ `0 O8 o  f7 O) u: i( S: v
295, "Cho đành": cho yên lòng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& A  H+ m# w; b* H
"Liệu bài": liệu việc, liệu cách
6 }- G3 x" P9 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Mối manh": mối mai, đứng giữa dùng lời ngoại giao để hỏi vợ, gả chồng cho trai gái.
©2024 Kites.vn | 7 T' g9 p1 P" O0 m' M, W! c. P# y4 WAll rights reserved
Kim Trọng nài Kiều nhận lời lấy mình để chàng yên tâm, rồi chàng sẽ nhờ người đứng ra làm mai cho hợp lễ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2018 19:29:29 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 296 ĐẾN 303

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2024 Kites.vn | $ t3 C8 p" d- [; \All rights reserved
III

©2024 Kites.vn | ' y- u1 q' g' D" j) \6 fAll rights reserved
9 _+ l# Z- d% {0 N  \/ w- V©2024 Kites.vn | All rights reserved
296. "Khuôn thiêng dù phụ tấc thành
©2024 Kites.vn | - a4 |3 G! x" pAll rights reserved
297. Cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời"
0 z  N; G& G+ \0 {) r©2024 Kites.vn | All rights reserved
298. "Lượng xanh dù quyết hẹp hòi
©2024 Kites.vn | 6 Y* Y5 Q. Y1 \& L' M3 cAll rights reserved
299. Công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru?"
( W' D. f" T& {" i©2024 Kites.vn | All rights reserved
300. Lặng nghe lời nói như ru
©2024 Kites.vn | All rights reserved! M- h: J4 E8 o6 h
301. Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng
©2024 Kites.vn | & D0 S2 d, k# V3 x1 AAll rights reserved
302. Rằng: Trong buổi mới lạ lùng,
©2024 Kites.vn | 1 v8 ~3 s- e( `  J8 NAll rights reserved
Nể lòng có lẽ cầm lòng cho đang
©2024 Kites.vn | + H+ Q6 l. a& p, m* ?  ~% NAll rights reserved
303. "Đã lòng quân tử đa mang
©2024 Kites.vn | All rights reserved; y& H$ h; N7 q2 f/ z
Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung"

! w+ \, c3 `% I4 }# [©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ! p5 e6 d- i2 N' PAll rights reserved
296, "Khuôn thiêng": Trời thiêng, ý nói trời làm sao nên vậy, phép thiêng lắm.
©2024 Kites.vn | 9 w% @1 w" m4 g: N$ qAll rights reserved
"Khuôn thiêng" dịch nghĩa chữ "khuôn linh" là phép thiêng của Trời. "Khung" nghĩa là cao, là to, dùng để trỏ vòm trời cao bát ngát.
$ y( F( j  j! r, U©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chữ "khung" ta không dịch nghĩa, mà lấy chữ "khuôn" thế vào (hiểu "khung" là cái "khung", cái "khuôn"). "Linh" nghĩa là thiêng.
* z- t  w1 G; _& f! d! M6 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Khuôn xanh" dịch nghĩa chữ "khung thương" nghĩa là trời xanh, cũng dùng để chỉ ông Trời.
) T8 c& l! h3 T: f1 o; q: p6 h2 k: {©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Tấc thành" = tấc lòng thành khẩn, tức sự thật lòng yêu nhau.
: o" q0 a, s0 V$ F8 C©2024 Kites.vn | All rights reserved
297. "Bỏ quá" = bỏ qua, bỏ đi, không kể đến, không tiếc.
©2024 Kites.vn | 5 s, b' S+ c0 x5 B5 k( @3 X' YAll rights reserved
"Xuân xanh" tức Thanh Xuân là tuổi trẻ như mùa xuân. Gọi mùa Xuân là xuân xanh, là lấy sắc lá xanh non mùa xuân mà nói.
# w* ]; C0 d7 @& y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Câu trên và câu này: Nếu trời chẳng xét tấm lòng thành khiến không lấy được Kiều, thì Kim Trọng sẽ liều một đời tuổi trẻ chả tiếc gì, cũng như trai nói với gái: nếu không lấy được nhau thì đành tự tử chứ quyết không sống làm gì.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; [. R* E* V# T
298, Xuân = mùa xuân; đây là tình yêu. Kinh Thi có câu: Hữu nữ hoài xuân sát sĩ dụ chi: Có cô gái nhớ xuân, cậu trai đỗ đi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ j0 F) Q8 s9 L3 a2 \% O5 E. A" w. R
Do câu thơ đó mà sau người ta dùng chữ "Xuân" để trỏ việc trai gái yêu nhau.
) g3 Y0 U" U; I7 ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Lượng xuân" = lượng của người yêu, đây là lượng cô Kiều.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 V2 E- W2 F0 |! W% c6 W
299, Câu trên và câu này = nếu như nàng hẹp hòi quyết không chịu mở lượng dung lấy tình yêu của chàng, thì cái công đeo đuổi của chàng, há chẳng uổng lắm ru?
8 H" o8 J; e- u$ |©2024 Kites.vn | All rights reserved
300, Lời Kim Trọng tán tỉnh khéo lắm, Kiều nghe thấy êm dịu, lòng nàng như ru. Câu này cho biết lòng Kiều đã cảm thấy yêu rồi (mà yêu từ khi gặp Kim Trọng ở mộ Đạm Tiên còn gì!)
©2024 Kites.vn | 4 z! C  b0 v/ W/ |All rights reserved
301, "Xuân" = xuân tình, chiều xuân là vẻ xuân tình. "Nét thu" là nét thu ba, nét sóng thu, tức là con mắt.
7 J% r4 F* g7 P5 J$ J" \©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cả câu: Vẻ xuân tình trong lòng dễ khiến cho mắt nàng ngại ngùng e thẹn. Nói nôm là Kiều bằng lòng, mặt nhìn xuống vì e thẹn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" d+ I$ h+ s: w/ O0 K2 L2 j
Tác giả đã chơi chữ, khi đem chữ "Xuân" đóng với chữ "Thu".
©2024 Kites.vn | ' g( a( X, B) e+ J; z1 LAll rights reserved
302, "Cầm lòng" là ngăn giữ tấm lòng (không cho nó siêu trước lời Kim Trọng). Câu trên và câu này:
©2024 Kites.vn | All rights reserved: o! A2 \( `1 P( I# \( w& @- ?0 A
Kiều nói: Mới gặp lần đầu còn lạ nhau, nể lòng nhau quá, nên cầm lòng thì không đành tâm.
2 O. P0 K) g4 d8 r- J% c8 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lý lẽ của Kiều chả vững chút nào. Đã là người lạ, thì can chi phải nể lòng?
©2024 Kites.vn | ! }0 v3 b  W, L% J; N$ @7 v6 BAll rights reserved
303, "Đá vàng" tức kim thạch. Kim đây là loài Kim, trỏ chuông đồng, đỉnh đồng. Thạch là đá, trỏ bia đá. Ngày xưa bên Tàu người ta ghi những việc lớn lịch sử, những lời khuyến cáo, tuyên bố của vua chúa vào chuông, đỉnh đồng và vào bia đá, tin rằng ghi vào đó thì lưu truyền mãi mãi không bao giờ mất.
0 R6 m5 @& }5 J0 k9 ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Thủy chung" là trước sau, trước sao sau vậy. Cả câu này và câu trên: Quân tử đã có lòng yêu thì xin vâng, lời đó quyết ghi vào lòng bền chặt như ghi vào kim, thạch trước sau không bao giờ đổi dời (Kiều đáp xin vâng, nhận lời gắn bó với Kim Trọng. Thế mà ban nãy nàng nói: "trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa"?)

©2024 Kites.vn | 9 p& d7 V( H. T: ]9 Y1 SAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2018 20:08:01 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 304 ĐẾN 311

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2024 Kites.vn | $ p+ w  ]( u& n1 Q! C; w) ^# CAll rights reserved
III

©2024 Kites.vn | / c9 u! K; ]4 C# z2 E( tAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ B5 Y1 t3 s1 l6 Z. S* q
304. Được lời như cởi tấm lòng
©2024 Kites.vn | ; [6 N- Q/ r; ^1 l+ d" YAll rights reserved
305. Giở kim thoa với khăn hồng trao tay
©2024 Kites.vn | / Z/ n- ?- b6 Y  Q# G1 z1 z2 w' TAll rights reserved
306. Rằng: "Trăm năm cũng từ đây
©2024 Kites.vn | All rights reserved" b0 q* N/ F) y
Của tin gọi một chút này làm ghi"
©2024 Kites.vn | All rights reserved' C, h0 _* z) ~; M/ S6 Q1 p
307. Sẵn tay khăn gấm, quạt quì
9 |. C0 ]# p6 d& K2 a©2024 Kites.vn | All rights reserved
Với cành hoa ấy tức thì đổi trao.
) v) k- n) q, U( @. j©2024 Kites.vn | All rights reserved
308. Một lời gắn bó tất giao
2 N) q$ p$ X# A3 w$ c  x( @2 G: Y* W©2024 Kites.vn | All rights reserved
309. Máu sau dường có xôn xao tiếng người
©2024 Kites.vn | ) e6 |! |) z, ~! |3 u( L9 c7 WAll rights reserved
310. Vội vàng lá rụng hoa rơi
©2024 Kites.vn | 8 ]4 r1 d$ w' R4 @: YAll rights reserved
311. Chàng về viện sách, nàng rời lầu trang

©2024 Kites.vn | All rights reserved& t; V5 Z2 T3 m$ j% J
304, Khi người ta lo buồn, đau đớn thì lòng như se lại, thắt lại, nặng trình trịch, khó chịu. Trái lại khi người ta vui mừng thì lòng như cởi mở ra, như hả hê , nhẹ nhàng dễ chịu. Cho nên để tả sự vui mừng người ta nói: cởi lòng, cởi ruột, hả dạ...
6 Y/ F+ m9 t  x+ _/ @* `+ m" m5 g; U/ m©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cởi tấm lòng là mừng rỡ lắm...
# h- r0 g+ x3 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
305, Đây Kim Trọng đưa trả Kiều chiếc kim thoa bắt được hôm trước và tặng Kiều chiếc khăn màu hồng.
7 U# s* s8 `$ [! A©2024 Kites.vn | All rights reserved
Vậy thì "xuyến vàng hai chiếc" Kim Trọng để đâu?
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 p0 W) A2 k+ I6 c
- Rất có thể là xuyến vàng gói trong khăn hồng. Kim Trọng tỏ ra tế nhị, kín đáo trong việc đưa tặng xuyến vàng cho Kiều.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 X1 ]- A3 w6 l! }( I) C' ~
306, "Trăm năm" là cuộc nhân duyên một đời. Cuộc nhân duyên một đời bắt đầu từ lúc này.
1 x) ?& o. t/ W4 ]1 w4 x7 S! R©2024 Kites.vn | All rights reserved
307, "Sẵn tay" đây là Kiều có sẵn trong tay.
©2024 Kites.vn | 8 z% x7 e/ H" D4 p+ {All rights reserved
"Quạt quì" là quạt dát vàng quì. (Nhà nghèo mà sao sang thế?)
$ H# t  y# ]; B/ a8 n. D) l2 v©2024 Kites.vn | All rights reserved
Kiều tặng lại Kim Trọng cành thoa, khăn gấm và quạt quì. Cành thoa chính là cảnh thoa Kiều mất mà Kim Trọng vừa trả nàng.
6 I+ @" U) c0 y0 X©2024 Kites.vn | All rights reserved
308. Tất giao: Tất là sơn, giao là keo.
) x7 A2 m9 h/ U' ?7 p- E; |% g©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lời gắn bó tất giao là lời cam kết với nhau bền chặt như gắn bó bằng sơn và keo.
9 g7 P  i" C; `* j1 F9 R$ u7 P©2024 Kites.vn | All rights reserved
309, "Mái sau" là phía sau. Vừa gắn bó một lời với nhau xong, thì phía sau hình như có tiếng người xôn xao.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. Q% _. p# R' V9 I* g
310, Hai anh chị vội vàng mỗi người chạy đi mỗi ngã, đụng chạm vào cây cối làm rụng lá, hoa rơi. Họ sợ người ngoài biết.
, H3 y# ^8 n7 p! p©2024 Kites.vn | All rights reserved
311, "Viện sách" tức "thư viện" nghĩa là buồng sách, nhà Kim Trọng. "Lầu trang" là lầu điểm trang tức chỗ Kiều ở.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-11-2019 21:12:57 | Xem tất
Cám ơn bài chia sẻ. Các chú thích của tác giả ngắn gọn, tương đối dễ hiểu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-11-2020 22:29:19 | Xem tất
trước chỉ biết mỗi tên tác giả là Nguyễn Du, giờ vào đây đọc mới biết tác giả nhiều hiệu danh hay thật
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách