Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kimvankieu
Thu gọn cột thông tin

[Tác phẩm văn học] [Đọc Kiều] Truyện Kiều Chú Giải

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2018 20:28:21 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 29 ĐẾN 32

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2020 Kites.vn | All rights reserved# f5 W+ r7 a2 y$ }' m- b' N
I

©2020 Kites.vn | . S7 U2 C/ K' b, N, l; u( SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 S# h: h" X% O6 ZAll rights reserved
29. Cung thương lầu bậc ngũ âm
" w! V+ V8 _* H7 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
30. Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
$ k& G; l8 o: u4 h$ K0 ]: e©2020 Kites.vn | All rights reserved
31. Khúc nhà tay lựa nên chương
©2020 Kites.vn | ' R  L! N  ^5 T! w4 m! [% YAll rights reserved
32. Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân

$ w( K' R5 v- ^- k( d. ^: R©2020 Kites.vn | All rights reserved
& N( Z8 Y0 h5 ^6 w6 F; o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 E3 E* n, @7 z8 u  |6 P! yAll rights reserved
29, "Cung thương" là hai âm đứng đầu "ngũ âm" của Tàu. "Ngũ âm" là năm thứ tiếng, trỏ gồm âm nhạc Tàu, là: 1, Cung; 2 Thương; 3, Giốc; 4, Trủy; 5, Vũ.
©2020 Kites.vn | / J2 s' K9 ^9 C2 t1 c. b& HAll rights reserved
Cung là tiếng to, nặng, rất thấp, rất đục, tức tiếng ồ ồ, chậm chạp, tiếng thổ.
- j7 `7 z* c$ T6 S5 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thương là tiếng hơi đục, hơi thấp, mau, lẹ tức là tiếng loài Kim hoặc tiếng kim.
©2020 Kites.vn | " m, ~8 E, D0 y! Y% N* v/ TAll rights reserved
Giốc là lơ lửng, không cao, không thấp, không trong, không đục, tiếng tròn và kéo dài, như tiếng cưa gỗ, chính nghĩa là tiếng sừng, tù và.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 _+ }# h( E( z+ P# R& y. ]
Trủy là tiếng mỏ chim hót, tiếng hơi cao, hơi trong.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 @) S* }( j( T% i2 I! u
Vũ là tiếng chim vỗ cánh, tiếng rất cao, rất trong: Quản Tử xưa bảo nghe như tiếng ngựa hí ngoài đồng xa.
( A: @% l' x4 h, E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 N& A( H' f! Y3 J5 d2 T6 b" j
"Lầu bậc ngũ âm" là lầu thông cung bậc ngũ âm, tức là sành âm nhạc.
©2020 Kites.vn | 4 `5 l2 L3 p* M! _. b+ |5 X: mAll rights reserved
* V: k7 G: o# G* P- U4 }" r©2020 Kites.vn | All rights reserved
30, "Nghề riêng" tức cũng như "tài riêng"; "ăn đứt" tức là hơn hết; thắng hết mọi người: "Hồ cầm" chính là cái nhị hay cái hồ; đây tác giả dùng lầm để trỏ đàn tỳ bà là thứ đàn xuất tự rợ Hồ. "Một trương" nghĩa là một dây, đây trỏ cây đàn.
7 F( X' `0 `1 A% Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 U/ W# p# i/ a( d4 ]$ F  v
Cả hai câu này nghĩa là: Kiều sành âm nhạc và riêng về đàn tỳ bà thì nàng chơi hay lắm không ai bằng được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 _6 Q* ~+ p6 d% N
©2020 Kites.vn | # W: `1 H8 H& e9 n1 G0 B$ NAll rights reserved
31, "Khúc" là khúc nhạc. "Khúc nhà" tức là khúc nhạc riêng, tự tay lựa soạn ra. "Chương" là bài, bản hát. Câu này nghĩa là Kiều tự tay lựa soạn ra bản nhạc và lời nhạc.
©2020 Kites.vn | 2 @8 J% l7 s; QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! n1 b) \2 Y1 j$ N# j
32, Các bản ấy đều buồn thảm nhưng có bài tên là "Bạc mệnh" thì càng làm cho người ta nghe phải sầu não.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' z* Q/ m1 ~; y7 ?8 a: }3 Z
"Bạc mệnh" nghĩa là phận mỏng, phận mong manh tức là cái số xấu của đàn bà. "Não nhân" là làm người ta não lòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2018 20:43:09 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 33 ĐẾN 36

TRUYỀN KIỀU CHÚ GIẢI
) r; {  Z/ u9 c9 @3 B1 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
I

©2020 Kites.vn | All rights reserved/ S7 ?1 q( O0 W9 p7 ^
©2020 Kites.vn | 5 h+ C. J4 R' z) kAll rights reserved
33. Phong lưu rất mực hồng quần
©2020 Kites.vn | All rights reserved% ^, [3 i& E4 N/ E
34. Xuân xanh sấp sỉ tới tuần cập kê
4 e. ?( ]; o) r/ S* @©2020 Kites.vn | All rights reserved
35. Êm đềm trướng phủ màn che
©2020 Kites.vn | " w! T% ~( g1 I9 v' U" vAll rights reserved
36. Tường đông ong bướm đi về mặc ai

( Y7 U2 P( Z) |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 e: I5 }8 a. ~  F- J0 M) BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , K* u1 B9 {9 ~& y1 O; @All rights reserved
33, "Phong lưu" đây là phẩm cách tao nhã.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# e( r" c" F2 k# `! N+ r8 H4 F
"Rất mực" là đến cái mực chót.
4 ?& Z2 m5 X' Q% \, n( m1 m" I©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Hồng quần" là quần đỏ. Xưa con gái Tàu có thời mặc toàn quần đỏ. Nên "hồng quần" trỏ gồm đàn bà con gái. Cả câu nghĩa là: phẩm cách tao nhã nhất bọn con gái.
5 }3 u+ x  O: Q' M+ ^: Y, Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 h# ?5 ?' D, Y) e( F" [4 \( z©2020 Kites.vn | All rights reserved
34, "Xuân xanh" là thanh xuân, ý nói tuổi xanh, tuổi trẻ. Sấp sỉ tức là suýt soát. "Tới tuần" là tới lúc, tới độ, tới kỳ. "Cập kê" là tuổi có thể lấy chồng.
2 m5 \7 p4 P( t4 Y7 T# \3 h! h. q©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Kê" là cái trâm; có hai thứ "kê", thứ để cài búi tóc thì đàn ông đàn bà đều dùng. Thứ để cài mũ (mũ thời cổ) thì chỉ đàn ông dùng, đàn bà không dùng.
©2020 Kites.vn | 0 c. f/ O6 G7 @# y, x9 [$ TAll rights reserved
Tục Tàu con gái 15 tuổi bắt đầu búi tóc, cài kê, tức là đã bắt đầu thành người nhớn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ~  Q# r$ A4 d' o% Z5 c
Do tục đó, sau để nói con gái đến tuổi thành nhân, đến tuổi đi lấy chồng, người ta gọi là "cập kê". Đó là thành ngữ dùng quen rồi. Không nên tách riêng chữ "cập" ra giải nghĩa, mà thành vô nghĩa. Cả câu này nghĩa là Kiều đến tuổi sấp sỉ lấy chồng, hoặc gần 15 tuổi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 f* u0 v/ Z  J1 O* X+ D9 l
©2020 Kites.vn | ( j# N+ v1 E- L4 F  bAll rights reserved
35, Câu này ý nói chị em Kiều cấm cung luôn trong nhà (màn che trướng rũ) không hay ra ngoài chơi bời và cũng không có tai tiếng chi (êm đềm về đức hạnh).
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 T% i/ l8 v- A
8 L0 i, s% a# f( k& Z7 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
36, "Tường đông" là bức tường phía đông. Ong bướm tả những kẻ chơi bời như bướm ong bay lượn. Cả câu này nghĩa là chị em Kiều ăn ở nên nếp không bắt chước những kẻ chơi bời, không chú ý đến những kẻ đi lại trêu ghẹo. Chữ "tường đông" dùng chữ sách Mạnh Tử: "Du đông lân nhi lâu kỳ xử tử" nghĩa là "trèo qua tường sang nhà láng giềng phương đông dỗ dành con gái người ta".

©2020 Kites.vn | All rights reserved5 [6 G% ^" r  ~2 Y) p$ k; w
©2020 Kites.vn | All rights reserved) B& \1 t) A0 t- u' B
HẾT PHẦN I
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2018 20:58:06 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] CÂU 37 ĐẾN 44

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
# t0 E) d! n3 j# Q" {©2020 Kites.vn | All rights reserved
II

©2020 Kites.vn | ' a6 R: ~  Q# f, m1 xAll rights reserved
! {5 I4 {8 J$ w% k, l9 y! m©2020 Kites.vn | All rights reserved
37. Ngày xuân con én đưa thoi
©2020 Kites.vn | All rights reserved; j6 I% b0 x& W0 p0 F* u
38. Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
©2020 Kites.vn | & m1 x9 |; U4 o# l9 t3 i. OAll rights reserved
39. Cỏ non xanh tận chân trời
©2020 Kites.vn | All rights reserved. @  c' D: u4 d0 l" C9 N3 _" Z
40. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
. Q' A4 T- S8 y) e* D/ [7 v6 [% v©2020 Kites.vn | All rights reserved
41. Thanh minh trong tiết tháng ba
. f2 U8 S+ J2 t+ `% I) z©2020 Kites.vn | All rights reserved
42. Lễ là tảo mộ, hội là Đạp Thanh
©2020 Kites.vn | ( i5 L4 r  s$ E$ h( Q0 |( Q" ^All rights reserved
43. Gần xa nô nức yến oanh
©2020 Kites.vn | 3 `8 J* `2 i1 A: [0 SAll rights reserved
44. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân
+ F( f1 E( ~9 x; f* G©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | # n0 \5 ~3 w& s0 J) |All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ N2 H) l' b6 k$ q. D* D) E3 ]
37, Ngày xuân thấm thoắt đi nhanh như cái thoi dệt cửi làm hình chim én. Ta thường nói thoi én. Câu này lấy chữ ở câu "Tuế nguyệt như thoa", ngày tháng như thoi đưa.
©2020 Kites.vn | ' J, Y6 k# e5 k# x" T& |7 R- xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * i" \& n) ^# f3 x& m5 c. c% @All rights reserved
38, "Thiều quang" là bóng sáng êm đềm, ý nói tiết mùa xuân êm dịu. Chín chục là chín mươi ngày (mùa xuân) đã ngoài sáu mươi là đã được hơn sáu mươi ngày, tức là đã sang đầu tháng ba.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 m! e9 r1 W& X" W* O8 f
©2020 Kites.vn | & Y( d  o- z# C3 t; _- H' b9 RAll rights reserved
39, "Cỏ non" tức là cỏ mùa xuân; "xanh tận chân trời" ý nói cỏ đã xanh tốt, mùa hè sắp tới.
# O: f; S& K: x, r©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ Q: j5 n5 L* r- ^' t$ X2 e( q©2020 Kites.vn | All rights reserved
40, Cành cây lê đã bắt đầu điểm một vài bông hoa trắng. Hai câu này dịch ý câu thơ Tàu cổ: phương thảo liên thiên bích lê chi sổ điểm hoa.
©2020 Kites.vn | ' c5 }+ b  d# ]' c2 ]- d4 {All rights reserved
Nghĩa là: cỏ thơm biếc liền trời
: E7 {$ b% B+ ?# O& J9 L  u©2020 Kites.vn | All rights reserved
cành lê điểm mấy bông.
©2020 Kites.vn | 4 ], k4 q$ `) P6 u5 ~) tAll rights reserved
4 I8 C: f# Z& b% R! _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Câu này cũng như câu trên tả cảnh cuối mùa xuân, sắp sang mùa hè. Vì lê nở về đầu mùa hè.
©2020 Kites.vn | 4 p6 @6 r9 o& _, `All rights reserved
Giấu tất cả những chữ nói về thì gian, chỉ đọc hai câu này người ta cũng biết bấy giờ là cuối xuân sắp sang hè.
©2020 Kites.vn | # l+ z% X* S/ M6 B1 nAll rights reserved
Mỗi câu tả cảnh của tác giả có một dụng ý riêng, chớ không phải ngẫu nhiên hay cốt gây dư ba cho đoạn văn như nhiều người lầm tưởng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( K7 }+ m. y8 f% d; V, F
©2020 Kites.vn | 8 M; c3 e& O- p8 F1 MAll rights reserved
41, "Thanh minh" là tên một thời tiết, tức là một khoảng thời gian phân định sẵn trong lịch Tàu.
©2020 Kites.vn | 9 I, {3 |9 K1 I2 ZAll rights reserved
Lịch cổ nước Tàu chia một năm ra làm tám tiết gọi là "bát tiết" tức là những tiết sau này: Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông, Xuân Phân, Thu Phân, Hạ Chí và Đông Chí.
©2020 Kites.vn | " `2 G0 a8 V* I9 jAll rights reserved
Lịch kim (tức lịch từ thời Hán trở lại) của Tàu thì chia năm ra làm 24 Khí hoặc Tiết. Cứ ba ngày là một Hậu, năm Hậu là một Khí hoặc Tiết, một năm có 24 Khí hay Tiết, mỗi tháng chia ra làm 2 khí; khí nhằm vào những ngày đầu tháng thì gọi là Tiết Khí. Khí nhằm vào giữa tháng thì gọi là trung khí. Tiết khí và Trung khí thường gọi tắt là Tiết và Trung.
©2020 Kites.vn | 7 k) K, n/ H! d4 ]+ R; v- I; CAll rights reserved
Đầu đời Hán, lấy tiết Kinh Trập làm "chính nguyệt trung" (tức là Khí vào giữa tháng giêng) lấy Vũ thủy làm "nhị nguyệt tiết" (tức là khí vào đầu tháng hai).
©2020 Kites.vn | ; V2 O0 Z( i6 T' tAll rights reserved
Cuối đời Hán, Lưu Hàm làm Tam Thống đổi Kinh Trập làm "nhị nguyệt tiết" (khí vào đầu tháng hai), Vũ thủy làm "chính nguyệt trung (tức là khí vào giữa tháng giêng), Cốc Vũ làm "tam nguyệt tiết" (khí đầu tháng ba), Thanh Minh là "tam nguyệt trung" (khí vào giữa tháng ba).
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 N- _( r" R* Z- @( ?
Lịch Tàu ngày nay (tức là sau thời Hán) thì chia Thanh Minh làm "tam nguyệt tiết" (tức khí vào đầu tháng ba), Cốc Vũ làm "tam nguyệt trung" (khí vào giữa tháng ba).
©2020 Kites.vn | ; G4 C6 t8 |. i1 _' a) A  r5 rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 T; r  m8 {% I1 C* A8 d9 {; PAll rights reserved
Hai mươi bốn tiết khí trong một năm là những tiết khí sau:
©2020 Kites.vn | 8 }+ ]. \' b4 T2 M( J8 OAll rights reserved
Mùa xuân: Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Trập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! W6 C7 L( A5 `$ G
Mùa hạ: Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ z+ }" A, H: B8 X2 C( t& x* u
Mùa thu: Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng.
% [: N5 W% O, X: h& n- I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mùa đông: Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn.
©2020 Kites.vn | ( h, J3 E. W+ F3 QAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   ]: j9 p6 E& o- [, _1 x% q' \All rights reserved
Cứ coi như vậy, thì câu "thanh minh trong tiết tháng ba" là dịch câu "tam nguyệt tiết" tức "tam nguyệt tiết khí" là người ta hiểu ngay là nói đầu tháng ba. Vì tiết ở đây là tiết khí nói tắt, mà tiết khí nghĩa là thời tiết nhằm đầu tháng (coi lại đoạn trên). Vậy thì, "trong tiết tháng ba" có nghĩa là vào đầu tháng ba, chớ không có nghĩa là trong khoảng thời tiết tháng ba, như ta vẫn thường hiểu.
, J5 Y5 @% g" Y. {; j, B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & V% g3 i6 z% h( bAll rights reserved
42, Tục Tàu, nhân tiết Thanh Minh, người ta tổ chức lễ thăm mộ, gọi là Lễ Tảo Mộ, tức là lễ quét tước, sửa sang mồ mả, và nhân lễ tảo mộ ngoài đồng, mà tự nhiên có hội gọi là hội Đạp Thanh tức là hội dẵm lên đám cỏ xanh ở ngoài cánh đồng.
©2020 Kites.vn | 4 }- \% b5 @! K0 m* nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : {! v) _/ E% p- t! xAll rights reserved
43, Nơi gần nơi xa, người ta kéo nhau nô nức đi từng đoàn từng toán, như chim yến chim oanh (loại chim này hay đi từng đoàn).
©2020 Kites.vn | All rights reserved, O" o% M3 [" I4 t+ z+ g8 `7 _0 L
©2020 Kites.vn | $ [. N+ ]- j* g. a- ^" hAll rights reserved
44,  "Chị em" đây là chị em nhà cô Kiều. "Chơi xuân" là đi chơi ngoài cánh đồng cỏ. Thơ Tàu có câu: "Xuân du phương thảo địa" nghĩa là: Mùa xuân chơi cánh đồng cỏ thơm.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2018 15:43:07 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 45 ĐẾN 52

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2020 Kites.vn | All rights reserved. k9 N( F! s2 k( X6 M; V
II

©2020 Kites.vn | # `& D2 z3 H5 J  BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . Z5 C. H5 l5 a+ N% U% TAll rights reserved
45. Dập dìu tài tử, giai nhân
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ~, r: O6 O' p0 a4 ]6 [
46. Ngựa xe như nước áo quần như nen
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ Y% p* P  c. g$ X# a# \
47. Ngổn ngang gò đống kéo lên
©2020 Kites.vn | All rights reserved( `" \/ A! l/ z4 J
48. Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay
©2020 Kites.vn | All rights reserved% ^4 n+ j, z' Z
49. Tà tà bóng ngả về tây
* x$ w2 f  X* _- z©2020 Kites.vn | All rights reserved
50. Chị em thơ thẩn dan tay ra về
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ], i* p" s% ~0 X+ w
51. Bước lầu theo ngọn tiểu khê
9 E+ `! h! ?% @9 _, |0 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
52. Nhìn xem phong cảnh có bề thanh thanh

©2020 Kites.vn | All rights reserved- H4 n. F, \8 i- _, x7 A8 ]
©2020 Kites.vn | 7 M0 W2 ~5 g. D/ rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " ]' ?) f9 B( ?# KAll rights reserved
45, "Dập dìu" là qua lại đông đảo. "Tài tử": là người con trai có tài, đây có nghĩa là các cậu xinh trai. "Giai nhân" là người đẹp, đây là con gái đẹp.
9 a: |3 ?7 S" S. h. n5 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
" z/ Q  O% H7 K+ ~" a©2020 Kites.vn | All rights reserved
46, "Ngựa xe như nước" là ngựa xe như nước chảy hết lớp này đến lớp khác. "Áo quần như nen" là áo quần san sát như cỏ nen.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! T3 H: I2 [) D$ ?8 g4 l
# x2 M/ B. |; M3 R3 u! i©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Nen" là một loài cỏ, không có cành, nhánh, không có lá, chỉ có thân cây. Thân cây là một cái dò hình tròn, dài có khi tới mấy thước tây, nhỏ như cái tăm, lớn thì như chiếc đũa, ruột rỗng, chia thành từng đốt liền khó nhận, da xanh biếc, đầu nhọn như mũi kim đan áo len, mọc thẳng tắp từ dưới nước lên, trông tựa như dò hành, dò hẹ.
©2020 Kites.vn |   ^! d% \5 N( s8 DAll rights reserved
"Nen" mọc ở ruộng nước, nhiều nhất tại các vùng đồng chiêm Ninh Bình, Thanh Hóa, nửa năm đồng điền ngập nước mênh mông. Nen mọc rất mau, san sát như rừng, che kín cả ruộng, người không biết có khi tưởng là ruộng lúa. Trong một thửa ruộng độ một sào, không biết có mấy ngàn mấy vạn cây nen mà kể. Nen mọc rất khỏe, hễ nước lên cao tới đâu, là nen ngon lên đến đó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 A/ B' D! G# F- q  o
Vùng đồng chiêm mạn Ninh Bình, Thanh Hóa hễ có nước là có nen, tác giả ví "ngựa xe như nước, áo quần như nen" vừa đúng sự thực, văn vừa có màu sắc.
©2020 Kites.vn | 5 n; c' S; u4 F/ D( N+ f* G0 K. q! dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  T; B. b& `, A( u
"Nen" có nơi gọi trạnh ra là "Nên", "Năn" hoặc "Nền".
) b: b- n) ^2 J2 A) U  g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chép: Áo quần như nêm là sai, vì:
©2020 Kites.vn | . g. k+ s* Z, n! z" L  A$ mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( E! ~7 n5 b" ~& \8 Q- c- M" l
1- Câu này gồm 2 vế tiểu đối: Vế trên "ngựa xe như nước" mà vế dưới là "áo quần như nêm" là không cân. "Nước" là "danh tự", không thể đối với "nêm" là động tự. "Nước" là thực tự không thể đối với "nêm" là động tự. "Nước" là thực tự không thể đối với "nêm" là hư tự.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" `7 q- t& z2 Q
©2020 Kites.vn | 8 m. s0 C; v( z: N& N6 u  gAll rights reserved
2- Ý nghĩa chữ "nêm" không đi được với quần áo. Người ta thường chỉ nói: "người đông chật như nêm cối", không ai nói "quần áo như nêm" bao giờ.
©2020 Kites.vn | , f- ~& j2 g/ m0 j( ]/ aAll rights reserved
& J% ^% j5 Z. y©2020 Kites.vn | All rights reserved
3- Chép như "nêm" thì lạc mất vần thơ. Vì tiếp theo là "ngồn ngang gò đống kéo lên". Trên vần "nêm" câu dưới không chuyển xuống vần "lên" được.
2 s5 }% ]( a1 ^& B$ u) G/ }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 G4 P# K1 A3 |, J+ u0 q
47, Nếu là văn xuôi thì câu này viết: Họ kéo nhau lên những gò đống ngổn ngang ngoài đồng.
" u$ J) R5 i& l9 ]) ^) V) B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - k5 [6 @: J1 ^All rights reserved
48, "Thoi vàng vó" tiếng Nghệ Tĩnh cũng như ta nói thoi vàng hồ; tro tiền giấy bay là giấy tiền đố, tàn tro bay lên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ i0 c/ f4 a* }2 }" {3 L8 b3 p
©2020 Kites.vn | All rights reserved& i$ F! p' [7 Y8 ]- @
49, Tà tà là nghiêng nghiêng, chênh chếch. "Bóng ngả về tây" là bóng mặt trời ngả về tây, ý nói trời xế chiều.
©2020 Kites.vn | 4 S% _+ [+ E0 \5 W1 u. v+ {All rights reserved
: J) S4 u$ k, \& ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
50, "Chị em" vẫn là chị em Kiều. "Dan tay" là cầm tay nhau. "Ra về" là trở ra về.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, L9 p! _2 y- \! P) m! o0 i
. v% q9 T, V: B, I# [" t( t+ ]" t©2020 Kites.vn | All rights reserved
51, "Tiểu khê là khe nhỏ tức là giòng suối nhỏ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ n  s0 Z/ Z  C
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ~+ t" R) J0 w9 F* o& `+ I
52, "Thanh Thanh" là lơ thơ coi thanh nhã xinh đẹp.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2018 18:11:23 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 53 ĐẾN 60

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
0 ]- Y7 J2 E0 w1 p: Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
II

©2020 Kites.vn | All rights reserved! s9 v: a; v- \# L. ^( l
2 B9 @$ D# o9 J! g7 i" j©2020 Kites.vn | All rights reserved
53. Nao nao giòng nước uốn quanh
©2020 Kites.vn | 9 o$ B6 a9 x/ u  g8 JAll rights reserved
54. Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
# x9 ?% I6 K4 v6 D2 n  q+ s0 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
55. Sè sè nấm đất bên đường
©2020 Kites.vn | * m9 ~  h/ q. \. r0 {All rights reserved
56. Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh
6 y. a+ S4 ]' g& ~$ \©2020 Kites.vn | All rights reserved
57. Rằng: "Sao trong tiết thanh minh"
©2020 Kites.vn | All rights reserved  q& z6 P9 b  S' y5 ?. K, Y
58. Mà đây hương khói vắng tanh thế mà
. x# s5 V6 A! s; M©2020 Kites.vn | All rights reserved
59. Vương Quan mới dẫn gần xa
, q7 o) h, h7 C& H+ g( p( `©2020 Kites.vn | All rights reserved
60. Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi
©2020 Kites.vn | / p- _$ Q1 |* C4 Z, F: O1 LAll rights reserved
Nổi danh tài sắc một thì
0 Y: m) }# a- T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến oanh

©2020 Kites.vn | All rights reserved* Q0 A: ?2 p+ h+ P5 m5 E
©2020 Kites.vn | ! e0 x7 `% `+ }9 I- s  n8 kAll rights reserved
53 - 54, Hai câu này ý đi liền nhau một hơi. Dòng nước nao nao uốn quanh dịp cầu nhỏ bắc ngang ở chỗ cuối ghềnh tức là chỗ cuối khoảng đất cao chênh vênh. Ghềnh tức là chỗ cao chênh vênh cạnh giòng nước.
7 ]7 @/ p9 B3 K8 a3 Y% c! k©2020 Kites.vn | All rights reserved
55, "Nấm đất" tức đống đất, đây là cái mả.
©2020 Kites.vn | ; g  _+ v7 A# J0 M% LAll rights reserved
56, "Dầu dầu" là hơi dầu, hơi héo, tức là cỏ úa, sắc nửa vàng nửa xanh. Nói một có cỏ úa để tỏ rằng mộ không có ai thăm viếng, rẫy cỏ sửa sang, tức là nấm mộ hoang.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 ]: d% `) L0 u9 \
57, Coi đoạn dưới thì biết đây là lời Kiều hỏi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) x3 @: W! o/ x& g( P/ _( y
58, Tiết thanh minh thì mồ mả nào cũng có người tảo mộ và đốt hương, sao mộ này lại không có hương khói? Sao mộ này lại không có người viếng thăm?
©2020 Kites.vn | All rights reserved. L- M# K* a) S5 Y! h$ L" V
59, Kều mới gần 15 tuổi; cách Thúy Vân mới đến Vương Quan. Nghĩa là Vương Quan tuổi mới độ 11, 12 là cùng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: @  y( H/ ~& n9 e
Vậy mà Vương Quan lại hiểu truyện Đạm Tiên kỹ càng, tỉ mỉ như thế. Còn Kiều thì lại không hiểu biết tí gì. Đó cũng là điều khó tin, nhất là Kiều lại không phải người vô học. Nhà chép truyện sắp đặt chưa được khéo.
! \6 q2 n* a9 O4 P0 H6 [8 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
60, Ca nhi là gái hát, cũng như ta nói ả đào.


©2020 Kites.vn | * H# e3 u7 E" S& w# nAll rights reserved
Chú thích: Chữ viết màu đỏ là mình nghĩ lỗi chính tả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-8-2018 18:03:00 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 61 ĐẾN 68

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
  J+ \) O* N' }©2020 Kites.vn | All rights reserved
II

©2020 Kites.vn | $ n- f  O' M9 t# M0 x; dAll rights reserved
3 d+ T3 \' }1 ~6 v9 c! N©2020 Kites.vn | All rights reserved
61. Phận hồng nhan có mong manh
- R- K) E; I1 K0 Z6 j$ e©2020 Kites.vn | All rights reserved
62. Nửa chừng xuân, thoắt gẫy cành thiên hương
©2020 Kites.vn | ( b' R0 a) x! w) S2 Y8 RAll rights reserved
63. Có người khách ở viễn phương
©2020 Kites.vn | $ {1 O  {! V9 @) zAll rights reserved
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi
©2020 Kites.vn | 5 D7 W7 M9 q6 Q5 V# c$ `5 o  t! TAll rights reserved
Thuyền tình vừa ghé tới nơi
- u. k) T( l0 E5 g& y1 w& Q9 n- t3 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
64. Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ
) i' P- Q+ q' R, H, B; L# ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
65. Buồng không lặng ngắt như tờ
+ q2 q: n- l" L5 l* T& h* j/ P©2020 Kites.vn | All rights reserved
66. Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh
9 }/ J3 n1 e% |©2020 Kites.vn | All rights reserved
67. Khóc than khôn xiết sự tình
! A6 E! }, h5 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
68. Khéo vô duyên bấy là mình với ta

©2020 Kites.vn | All rights reserved: D# T; I" A  L( l: Z/ w% D: a" A
©2020 Kites.vn | All rights reserved# M# |/ A7 N, W, y+ s
61, Tức là "hồng nhan bạc phận" hay "bạc mệnh" nghĩa là phận mỏng manh hay là số mệnh mỏng manh của người gái đẹp. "Hồng nha" là sắc mặt đỏ, ý nói má hồng, tả gái đẹp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! r! y/ y% }* X
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 c2 V" k& O" N% {1 D% v
62, "Cành thiên hương" là cành hương giời, tức là cành hoa, đây nói người gái đẹp. Cả câu này nghĩa là đang giữa tuổi xuân thì người đẹp chết.
©2020 Kites.vn | 7 A5 _; E- w: u* @5 p3 i* OAll rights reserved
) }1 n& K2 Y4 R$ W©2020 Kites.vn | All rights reserved
63, "Thuyền tình" tức là cái thuyền của người tình. Ngày xưa đi xa hầu hết đều dùng thuyền. Đây nói thuyền người khách viễn phương đến tìm Kiều.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 ^8 V7 q6 Y' f6 I( G* Z
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 ^6 R8 ?7 d$ w: i7 j( r: z+ y8 H
64, "Trâm gẫy bình rơi": Chiếc trâm gẫy, cái bình vỡ; ý nói người đã chết. Câu trên và câu này hình như tác giả đã thoát dịch câu thơ Đường:
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 |9 j# b, z" f$ x, S' P+ u
"Nhất phiến tình chu phương đáo ngạn
6 J, S) {1 J5 b$ ]5 x( U) a©2020 Kites.vn | All rights reserved
  Bình trầm hoa chiết dĩ đa thì"
0 ^8 h7 t2 l7 K; @* R, I. l5 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lược dịch: "một lá thuyền tình vừa tới bến, bình chìm hoa gẫy đã từ lâu". Nếu quả như vậy, thì có lẽ phải chép là: hoa gẫy bình rơi mới đúng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% t8 P  n3 e4 q1 T/ \7 w9 @
& |1 j$ l+ q$ w2 F5 O! v3 N& r©2020 Kites.vn | All rights reserved
65, "Lặng ngắt như tờ" là lặng ngắt như "từ". "Từ" là đền từ, đền thờ. Chữ "từ" thường được đọc trạnh ra là "tờ". Ta có câu: vắng như đền Bà Đanh. Lặng ngắt là im lặng và vắng ngắt. Nhiều bản viện câu thơ bà Huyện Thanh Quan "Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ" mà giảng là lặng ngắt như tờ giấy thì vô nghĩa, vì căn phòng không ví với mặt nước sông được, căng phòng không phẳng như tờ giấy được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& O  V/ H# j1 }2 |7 i; c9 ^3 w( D
7 H5 y! @2 u* G$ m* i6 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
66, "Dấu" đây là vệt. Câu này nghĩa là những vệt xe ngựa hằn xuống đất từ ngày trước, bây giờ rêu xanh đã phủ lên, chỉ còn trong thấy lờ mờ. Ý nói Đạm Tiên mất đã lâu rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' }/ Z1 R2 A% V! k+ p. {
2 ^0 D! p# G5 e+ b- P! B4 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
67, "Khôn xiết" là khó hết. "Sự tình" là câu truyện kể lại. Cả câu nghĩa là người khách khóc và than thở kể lể về sự tình mãi không hết.
©2020 Kites.vn | + a! M; ^1 J% L4 V8 }5 v; tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - d3 m$ n- R8 `! I7 j, h! rAll rights reserved
68, "Khéo" đây là trạng tự (adverbe) có nghĩa là thật quả "Vô duyên" là không có nhân duyên nên không được gặp nhau yêu nhau. Nhân duyên và duyên đây dùng theo chữ nhà Phật nghĩa là sự liên lạc dính líu. "Bấy" tiếng cổ nghĩa cũng như biết bao nhiêu. "Mình" là tiếng xưng hô dùng để trỏ người thứ hai bằng hàng với mình có hàm ý thân mến.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kimvankieu + 5 Cảm ơn cậu.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2018 21:05:51 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 69 ĐẾN 76

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 v" C) J7 t$ S0 }& c  v
II

©2020 Kites.vn | % D& q: [0 N( t( DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " D4 T+ G# B$ J! K+ {+ u  U: j# xAll rights reserved
69. "Đã không duyên trước chẳng mà
©2020 Kites.vn | + ?; ]8 T# u9 C3 ^4 b' `/ E3 TAll rights reserved
Thì chi chút ước gọi là duyên sau
©2020 Kites.vn | All rights reserved" N3 P: C2 G  f4 i/ U; f
70. Sắm xanh nếp tử xe châu
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ y0 \0 e5 K# A& W# g
71. Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 b0 {' F6 I7 D) o+ I
72. Trải bao thả lặn ác tà
6 {) J( B6 J! z1 ~4 q; q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm"
©2020 Kites.vn | % C2 T$ \% h, F7 i8 _$ tAll rights reserved
73. Lòng đâu sẵn mối thương tâm
©2020 Kites.vn | All rights reserved! {* \' @/ v, y& A
74. Thoát nghe Kiều đã đầm đầm châu sa
©2020 Kites.vn | . C5 |! g6 _2 ~" o6 c4 {All rights reserved
75. "Đau đớn thay phận đàn bà!
) U. k! U) M/ R/ E7 f9 [. w, d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!
©2020 Kites.vn | . i7 l; w6 f$ z8 KAll rights reserved
76. Phũ phàng chi mấy hóa công!
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ K, d5 j7 [  L$ n$ N
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha
  E$ u. p1 L! y4 g. a, a©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved% D6 }# a  H% e
. J* h& F! b3 k5 w3 K7 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
69, "Chút ước" = một chút để ước hẹn.
: C2 Y1 r1 s( Z: s  t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Duyên sau (tức là duyên kiếp sau), cả câu: gọi là một chút để ước hẹn cuộc nhân duyên kiếp sau (vì kiếp trước đã không có duyên rồi).
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 ?) T4 K: q  D& r8 I
70, "Nếp tử" là áo quan làm bằng gỗ tử.
! E, H6 R  T# n/ o6 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Xe châu" là linh xa có treo rèm châu, tức là rèm chân chỉ hạt bột, ý nói linh xa lịch sự sang trọng. Bên Tàu ở miền Bắc thường có tục quàn áo quan trong nhà hằng năm chưa chôn mà không sao, vì ở đó trời rét quanh năm có tuyết. Cho nên Đạm Tiên tuy chết đã lâu mà vẫn chưa chôn.
4 P. [; n7 B6 y: O* Q; ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ vì không có người thân thích.
©2020 Kites.vn | : s9 q) L! F2 S+ d# Z# lAll rights reserved
( o2 E$ ]2 o4 [: H$ R©2020 Kites.vn | All rights reserved
71, "Vùi nông một nấm" nghĩa là một nấm mồ thấp sát mặt đất không đắp cao, coi như là chôn nông chớ không phải chớ không phải thật là chôn nông.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 _# f1 r- {* s9 ?
Người khách viễn phương đã có hậu tình sắm sanh "nếp tử xe châu" thì ắt cũng không quản ngại gì mà không đào sâu chôn chặt cho Đạm Tiên. Có điều là khách không lưu lại lâu để đắp mộ cho thật cao. Hoặc có đắp nắm mồ cao nhưng xong việc rồi đi, mộ bỏ đó cho cỏ hoa mặc sức mọc lên, không ai sửa sang bồi đắp, lâu ngày nấm mộ mòn thấp sè sè nên gọi là "vùi nông".
©2020 Kites.vn | ; f" Q# \3 k# E6 ?+ QAll rights reserved
: T  e: f/ I: \% ]6 Y' `9 b& M©2020 Kites.vn | All rights reserved
72. "Thỏ" là con thỏ, đây là mặt trăng; người xưa tin rằng cái tinh trong mặt trăng là con thỏ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* f+ g" }1 O: d3 ?' F/ W1 E) A2 v
Ác là con quạ cũng nghĩa như chữ ô, đây là mặt trời; người xưa tin rằng cái tinh trong trời là con quạ vàng ba chân. Câu này ý nói qua bao nhiêu ngày tháng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 {# Z: y& q2 H/ ?
9 g2 K; P8 o. A: ]7 S4 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
73, Mối thương tâm sẵn có, thình lình ở đâu đưa đến trong lòng, làm cho nàng cảm động. Nếu là văn xuôi thì câu này viết: Mối thương tâm sẵn có ở đâu trong lòng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 m* R* I" M  v; X5 h# p' Z# ?# x
/ I5 i  }$ N; V+ P# }©2020 Kites.vn | All rights reserved
74, "Châu" là hạt ngọc, hạt châu. "Sa" là rơi xuống. "Châu sa" đây là nước mắt rơi xuống. Sách Tàu chép rằng xưa có giống người ở giữa bể gọi là "Giao nhân" tức là một thứ cá hình người. Giống này khóc thì nước mắt đọng lại thành ngọc châu. Bởi vậy mà sau này nước mắt gọi là châu. Vì mối thương tâm hình như sẵn có ở đâu trong lòng nên vừa nghe Kiều đã khóc.
©2020 Kites.vn | ' e9 x# h, p1 f* P1 m+ f: e) qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( G5 q" d! |1 E3 R" UAll rights reserved
75, "Bạc mệnh" là số mệnh mỏng manh. Người Tàu xưa thường cho những người xấu số là số phận hay số mệnh mỏng không được dầy. Người tốt số mệnh hậu tức là số mệnh dầy. Cả câu này nghĩa là: thì ra câu "hồng nhan bạc mệnh" là chung cho hết thẩy đàn bà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) }+ A! f* U, s* U3 h" Q/ D
©2020 Kites.vn | All rights reserved# Z1 U9 E9 K3 f+ e0 R1 x& Q! E7 o
76, "Ngày xanh" là ngày xuân, ngày tuổi trẻ, do chữ "thanh xuân" mà ra. Câu này nghĩa là ngày xuân qua đi lần lần hao mòn, nhan sắc thì ngày một phai nhạt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2018 20:32:32 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 77 ĐẾN 84

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2020 Kites.vn |   ^' E5 U5 r" o$ X2 hAll rights reserved
II

©2020 Kites.vn | All rights reserved4 }! q7 l- O. g; G4 E+ K; g+ T
©2020 Kites.vn | All rights reserved) J  T- v& p. }8 v" q% {$ P
77. "Sống làm vợ khắp người ta
! d6 Z. G& k) P( c: S/ i& l  `  Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hại thay thác xuống làm ma không chồng"
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 y4 w; l7 s, J
78. "Nào người phượng chạ loan chung
©2020 Kites.vn | All rights reserved% [1 v$ o- k. R7 E
79. Nào người tích lục tham hồng là ai"
+ l- H: N$ w7 X0 n, S/ @©2020 Kites.vn | All rights reserved
80. Đã không kẻ đoái người hoài
# o1 X. `* Y- `( u! t# d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sẳn đây ta thắp một vài nén hương,
; A; N9 g8 |7 |  E$ |, c- f6 ~) p8 i0 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
81. Gọi là gặp gỡ giữa đường
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 P, D4 R6 e; J0 t. B8 b5 z% ^
Họa là người dưới suối vàng biết cho
! C! U: {3 d  V$ H/ P1 h( G3 d% r©2020 Kites.vn | All rights reserved
82. Lầm rầm khấn khứa nhỏ to
3 i0 o9 C* y3 ^6 V" V$ @0 d9 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sụp ngồi và gật trước mồ bước ra
+ z. M, R9 z& d4 @" E6 H; {©2020 Kites.vn | All rights reserved
83. Một vùng cỏ áy bóng là
©2020 Kites.vn | 8 v+ e: x$ _# s5 SAll rights reserved
Gió hiu hiu thổi một vài bông lau
©2020 Kites.vn | / A) k" W! ^& h7 I4 q1 gAll rights reserved
84. Rút trâm sẳn dắt mái đầu
©2020 Kites.vn | All rights reserved( q; x$ ]3 U% Z2 F* T! c/ ^
Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vần

: E* d: J1 g. v# Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 Q1 e* y) j5 g1 h$ o8 f* ^, C©2020 Kites.vn | All rights reserved
77, "Hại thay" nghĩa là "thương hại thay" cũng như ta nói tội nghiệp thay.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 E9 w6 e4 d7 s# O
Hai câu này thoát dịch câu thơ Tàu cổ:
©2020 Kites.vn | 1 G# f: k6 {3 K2 rAll rights reserved
Sinh vi vạn nhân thê (theo mình biết thì chính xác câu này là "sinh tác vạn nhân thê")
©2020 Kites.vn |   c7 h' R8 K6 d6 U# L! JAll rights reserved
Tử vi vô phu quỷ
©2020 Kites.vn | All rights reserved' R( M' J' J. o
Sống làm vợ muôn người, chết làm ma không chồng.
©2020 Kites.vn | / y1 P9 h! e2 g+ R6 A% rAll rights reserved
  j( Q8 [9 U7 l' W5 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
78, Nếu là văn xuôi thì câu này viết: "nào người chung chạ phượng loan", hoặc: "nào người lượng loan chung chạ".
©2020 Kites.vn | All rights reserved: [% A+ R0 m: d0 u
"Phượng" là con trống, "loan" là con phượng mái, ý nói trai và gái. Chung chạ tức là đi lại ân ái với nhau.
% |' q$ I% k" m1 R( K4 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Câu này nói những người yêu Đạm Tiên ngày xưa. Có bản giảng là những cặp vợi chồng no đủ, là sai.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  O+ L1 m+ s8 Z
©2020 Kites.vn | " T  v1 u/ G: pAll rights reserved
79, "Tích lục" là tiết màu lục, "Tham hồng" là ham màu hồng; màu lục là nước xanh biếc của tóc, màu hồng là sắc hồng của má đào; Ý nói người yêu quý Đạm Tiên ngày trước.
0 J8 F- M! D2 {0 h  U: E) v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , @, n4 ^: H9 F3 K; |4 Q" eAll rights reserved
Hai câu này nói: những khách làng chơi đã từng chung chạ với Đạm Tiên yêu quý nàng ngày xưa, ngày nay ở đâu (mà không đoái hoài đến mộ nàng?)
©2020 Kites.vn | All rights reserved- t% `& k/ v, O' S- H: Z# T" L
©2020 Kites.vn | " G9 N$ `; y1 r2 f7 YAll rights reserved
80, Nếu là văn xuôi thì câu này phải viết: "Đã không có kẻ nào đoái hoài đến".
' h" y" n# c" x. o©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 r6 C5 c  g' Q* _+ \©2020 Kites.vn | All rights reserved
81,"Suối vàng" do chữ "hoàng tuyền" tức là suối nước màu vàng. Người Tàu xưa tin rằng ở dưới âm phủ có chín cái suối nước vàng, cho nên có chữ "cửu tuyền" tức là chín suối. Người dưới suối vàng đây chỉ Đạm Tiên.
6 n" y" f0 E; N2 o/ G4 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) P3 H+ _1 g, D7 Q- [( X
82, Sụp ngồi xuống trước mồ, gật vài cái rồi bước ra chỗ khác.
* g: M8 {' d. G5 M& b1 ^. ]2 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' f3 R$ ~3 J4 E) J; }4 YAll rights reserved
83, "Cỏ áy" là cỏ héo úa. "Bóng là" là bóng mặt trời xế tà, tức là chiếu chênh chếch siên khoai. (Bản thân mình chép lại mà không hiểu chữ siên khoai cho lắm)
©2020 Kites.vn | + n, C# K6 q" J. {2 oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : w% K: T) e1 }# VAll rights reserved
84, Bốn câu ba vần tức là bài thơ tứ tuyệt. Thơ tứ tuyệt gồm có 4 câu thì 3 câu vần với nhau. Kiều vạch da cây đề một bài thơ tứ tuyệt viếng Đạm Tiên. "Vịnh" tức là làm thơ, đề thơ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2018 19:51:48 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 85 ĐẾN 92

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ j- `; ]6 N: h+ r* b1 q6 b
II

©2020 Kites.vn | + N( h3 \: L4 Y- EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ]# c4 L4 u1 J) w
85. Lại càng mê mẩn tâm thần,
" o, H$ g' F2 Q; Z* O# B6 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra,
©2020 Kites.vn | * j% d9 ~" L- T6 JAll rights reserved
Lại càng ủ rột nét hoa
©2020 Kites.vn | All rights reserved, y! u( Y5 j; v5 b
86. Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài,
$ Q4 B9 K0 y9 V6 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
87. Vân rằng: Chị cũng nực cười
, b2 i5 u' T/ `+ O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa
% J* R/ y" [' {5 v( Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
88. Rằng: Hồng nhan tự thủa xưa
©2020 Kites.vn | . t2 q+ u( A2 C" K7 d& ~& t; V' P/ H7 WAll rights reserved
89. Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu
©2020 Kites.vn | All rights reserved! v& q% l" i# c' u) s& `
90. Nỗi niềm tưởng đến mà đau
( o' ]( E9 T$ T6 N: O0 `" p7 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thấy người nằm đó biết sau thế nào?
  G, b2 f& ~# t+ E" s©2020 Kites.vn | All rights reserved
91. Quan rằng: chị nói hay sao
©2020 Kites.vn | All rights reserved* E* ?1 Y% K% D* _+ W  }' ~
92. Một lời là một vận vào khó nghe

©2020 Kites.vn | $ }3 C* j: N. ?8 D8 [$ |3 zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ s& d1 E- Q3 _( w  ^( v! @
85, "Nét hoa" là nét mặt đẹp như hoa. "Ủ rột nét hoa" là mặt đẹp rầu buồn như hoa ủ héo.
©2020 Kites.vn | 1 \: H+ o7 B; y2 E! \. tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 @/ [8 I9 I/ F9 y& c: |. \2 l7 ZAll rights reserved
86, Có bản dịch Pháp văn giảng là dây sầu hay tơ sầu (fil) đứt nối. Chúng tôi cho là chưa được ổn. Vì "tuôn" không đi được với "sợi" hay "tơ", chỉ có thể đi với chữ chỉ chất lỏng. Theo chúng tôi thì "sầu" dây nghĩa là khóc; "Từ Nguyên, Từ Hải" của Tàu đều giảng là "bị đè" nghĩa là kêu thảm, tức là khóc. "Sầu tuôn đứt nối" là khóc tuôn ra những nức nở dài, vắn, đứt, nối. Nói khóc là người ta nghĩ đến nước mắt nên có thể dùng chữ "luôn". Cả câu này nghĩa là Kiều khóc nức nở đứt nối, nước mắt tuôn rơi vắn dài. Cũng có người nói: cả câu này chỉ hàm một ý, tuy rằng câu chia làm 2 vế giống nhau; ý ấy là thế này: Kiều buồn sầu tuôn rơi nước mắt vắn dài đứt nối. Giải như thế nghe cũng thông.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% Y! I* l  I. h( f
©2020 Kites.vn | 6 q% |% E7 G: t+ RAll rights reserved
87, "Khéo" không phải là khôn khéo. "Khéo" đây là "hay", ngụ ý chê bai, cười riễu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' P& q. f4 C% U8 V* X/ h7 L
"Dư" là thừa. Dư nước mắt là thừa nước mắt, tức là hoài nước mắt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' c# J* a! [, ^9 i/ R" e
©2020 Kites.vn | All rights reserved: x. U) \9 @" p4 R7 H6 u/ _$ Z
88, "Rằng" đây là lời Kiều đáp lại. Có bản chép... "tự nghìn xưa". Câu trên và câu này điệp vận "xưa", văn như vậy kém hay.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  l: U; ]; V1 H9 q* a* G4 s1 b# t* Y
- Q8 Z! }9 B/ f' R+ n©2020 Kites.vn | All rights reserved
89, Hễ cứ hồng nhan thì bạc mệnh, cái công lệ đó không chừa một người nào, ai ai cũng vậy. "Bạc mệnh" là số mệnh mong manh, ý nói số khổ sở vất vả, trái với số mệnh dầy dặn là số sung sướng. "Bạc" là mỏng. Mấy bản dịch Pháp văn dịch "bạc" là "ingrat" tức bạc bẽo thì sai.
+ A4 x7 T+ D  l9 [9 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Điều" nghĩa là "lời".
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ?& R0 Q# k9 _" g* y3 B5 B
©2020 Kites.vn | . ~  Y7 E! `9 ?All rights reserved
90, Thấy người ta (Đạm Tiên) chết chôn (nằm) đó, chả biết số mình sau này thế nào, có khỏi giống người ấy không.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 R! B# ^7 q# |% p: C( N8 x# B
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ z  E6 u7 U- Q# X  z# x
91, "Hay" nghĩa là: lạ, nực cười. "Hay sao" là lạ làm sao, nực cười làm sao?
/ [9 f# }5 G6 V* z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' d5 |: F" A4 }( ^
92, Lời nói khó nghe, vì lời nào cũng vận vào mình, tức là lời nói sái, không hay cho mình.

©2020 Kites.vn | All rights reserved' o( Q$ c% P' J7 q
©2020 Kites.vn | ( D" N9 M! g, Z8 D6 M" nAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2018 19:49:10 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 93 ĐẾN 101

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
1 K4 e5 e2 D7 `9 v5 A6 w$ h©2020 Kites.vn | All rights reserved
II

" Q( b7 n( y9 ^; \9 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ?+ A- t+ P- v. z
93. Ở đây âm khí nặng nề
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 K# q3 Y& j) n6 s
94. Bóng chiều đã ngả dậm về còn xa
©2020 Kites.vn | $ `" N6 W) p5 {All rights reserved
95. Kiều rằng: những đấng tài hoa
9 z: I+ @% T2 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thác là thể phách, còn là tinh anh
& X6 l, I  f  R! }5 A4 J, ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
96. Dễ hay tình lại gặp tình
©2020 Kites.vn | All rights reserved, n5 }) w8 A" h5 M2 z- s/ S3 n
97. Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ
% X* }1 Q+ S6 z& I6 j* `6 ~) P©2020 Kites.vn | All rights reserved
98. Một lời nói chửa kịp thưa
. q+ Y9 D- @# V, z8 a- p©2020 Kites.vn | All rights reserved
99. Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay
©2020 Kites.vn | 5 D3 M. S9 W) EAll rights reserved
100. Ào ào đổ lộc rung cây
©2020 Kites.vn | All rights reserved) ~) i" N7 t+ `* f: y
101. Ở trong dường có hương bay ít nhiều
©2020 Kites.vn | All rights reserved* j3 G, J# \) u

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ D1 K' @6 W4 B. ~; H6 U5 K  q! a
9 L4 k' Y3 h$ |6 m& D6 j% X©2020 Kites.vn | All rights reserved
93, "Âm khí" là cái hơi u ám buồn thảm; "Nặng nề" là dầy đặc khó thở. Ý nói không khí bãi tha ma không tốt.
5 p( `( u# N. ~& `+ Z. `9 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 e5 _: O% J# o& c0 G" k6 f
94, Trời đã chiều, đường về nhà thì còn xa.
©2020 Kites.vn | 9 y6 `9 m* T+ t% |& eAll rights reserved
/ b  x; y; t% D: I7 p, [. n©2020 Kites.vn | All rights reserved
95, "Thác" là chết, chỉ có cái thể phách chết, cái tinh anh vẫn còn cũng như ta nói chỉ cái xác chết, cái hồn vẫn còn. Câu này động tự đặt trước chủ từ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( B1 W$ G" ]+ ?0 R* a" @2 N, @6 }
Cả hai câu nghĩa là: Những bậc tài hoa thì chỉ chết có cái xác, chứ cái hồn không chết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; `) ?: A2 Z! G" Y2 [. f
4 [3 a  }2 F+ L, J: q5 Q0 h7 E& ?& X©2020 Kites.vn | All rights reserved
96, "Dễ" là dễ thường, nghĩa cũng như: có lẽ. "Hay" là biết, đây có nghĩa là "biết đâu; "Dễ hay" là "chưa biết chừng".
7 Y7 E7 e0 b* e©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Tình lại gặp tình" là người hữu tình lại gặp người hữu tình. Kiều cho Đạm Tiên và nàng đều là người hữu tình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( w1 B; y5 `" U
©2020 Kites.vn | All rights reserved, S! E: T" T- A6 {: p
Đoạn sau có câu: Hữu tình ta lại gặp ta. "Gặp" đây nghĩa là cảm thông với nhau.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 f1 O/ W' |& z0 u4 L' [
©2020 Kites.vn | All rights reserved& Y9 L( v* l3 {3 m: o
97, "Ắt" là tất, tất nhiên, chắc chắn, thế nào cũng... "Hiển" là rõ, "linh" là thiêng liêng. Hiển linh là tỏ lộ sự linh thiêng ra cho biết.
+ x: A0 L5 g) U3 [  m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : v, h, v9 @6 [0 dAll rights reserved
98, Vương Quan chưa kịp thưa lại (nói lại).
©2020 Kites.vn | & P0 E# [, {1 s/ \, _# M9 p& jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ S" q" n+ O8 Q: {! T$ w; f
99, "Phút đâu" là phút nào, tự phút nào không biết.
©2020 Kites.vn | 0 Z1 N. n  V+ v' D( h6 FAll rights reserved
"Gió cuốn cờ" là "quyển kỳ phong" tức là trận gió lốc thổi xoắn lại (cờ đang mở có thể bị gió cuốn lại được). Cả câu nghĩa là: Một trận gió lốc thình lình nổi lên. Ý nói tự nhiên có trận gió lạ (do phép thiêng của Đạm Tiên làm ra).
( R6 c) x6 w+ P% [! V9 X  e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trận gió này tức là sự "hiển linh" nói trên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ o9 C5 a6 m+ S6 Y: o
6 }$ J9 C; J7 V0 O5 p! i©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Ào ào" là tiếng gió thổi. Chỉ tiếng nói gió, người ta cũng biết có gió.
1 n/ I. p! V7 i  T" c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 {' `% m& K+ u4 O. V2 g
100, "Lộc" là lá non. "Đổ lộc rung cây": cây rung lá rụng, ý nói gió thổi mạnh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 T1 J9 [* s' l3 W. f1 f! h3 W
  I+ J9 Y) v# \* |( a8 b5 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
101, Ở trong trận gió hình như có mùi hương thơm thoang thoảng. Đàn bà Tàu xưa hay đeo hương trong mình: ý nói Đạm Tiên hiển linh trong gió.

) K$ ~0 D9 y6 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách