Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kimvankieu
Thu gọn cột thông tin

[Tác phẩm văn học] [Đọc Kiều] Truyện Kiều Chú Giải

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2018 20:28:21 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 29 ĐẾN 32

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
5 G! A  G( W6 M2 c' }9 M©2023 Kites.vn | All rights reserved
I

©2023 Kites.vn | All rights reserved: B) ~5 g" d( ^9 J0 s5 ~
) s6 C% h' a0 _( O8 H©2023 Kites.vn | All rights reserved
29. Cung thương lầu bậc ngũ âm
©2023 Kites.vn | All rights reserved, {' m+ q: u. e* }$ u
30. Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
: l* z8 o# l- z©2023 Kites.vn | All rights reserved
31. Khúc nhà tay lựa nên chương
©2023 Kites.vn | All rights reserved( {* w. K" A6 B( _/ {/ Z! S$ V: s
32. Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân

©2023 Kites.vn | . u! T5 I0 {2 b2 u$ ^3 f8 hAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved% F' y8 {5 F7 ]  N( Z
©2023 Kites.vn | All rights reserved% m8 O7 t$ p8 F$ f9 B
29, "Cung thương" là hai âm đứng đầu "ngũ âm" của Tàu. "Ngũ âm" là năm thứ tiếng, trỏ gồm âm nhạc Tàu, là: 1, Cung; 2 Thương; 3, Giốc; 4, Trủy; 5, Vũ.
©2023 Kites.vn | All rights reserved8 f1 v1 R$ j' O
Cung là tiếng to, nặng, rất thấp, rất đục, tức tiếng ồ ồ, chậm chạp, tiếng thổ.
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 N- d/ A% t! D4 V" l! W3 m
Thương là tiếng hơi đục, hơi thấp, mau, lẹ tức là tiếng loài Kim hoặc tiếng kim.
- f7 `) j8 D/ ~( ^8 w©2023 Kites.vn | All rights reserved
Giốc là lơ lửng, không cao, không thấp, không trong, không đục, tiếng tròn và kéo dài, như tiếng cưa gỗ, chính nghĩa là tiếng sừng, tù và.
©2023 Kites.vn | 1 K* @# T& V; e$ X: s5 h! X! oAll rights reserved
Trủy là tiếng mỏ chim hót, tiếng hơi cao, hơi trong.
©2023 Kites.vn | + s' M" `" r9 }& F  fAll rights reserved
Vũ là tiếng chim vỗ cánh, tiếng rất cao, rất trong: Quản Tử xưa bảo nghe như tiếng ngựa hí ngoài đồng xa.
$ k5 R4 g- }9 J" t' ?  k+ f©2023 Kites.vn | All rights reserved
; N! c9 Q  J5 j+ \1 @+ h' t/ a5 O©2023 Kites.vn | All rights reserved
"Lầu bậc ngũ âm" là lầu thông cung bậc ngũ âm, tức là sành âm nhạc.
©2023 Kites.vn | All rights reserved( G6 H% n) p( v7 b& R
" G, g1 q$ w  ^/ ?$ b- }©2023 Kites.vn | All rights reserved
30, "Nghề riêng" tức cũng như "tài riêng"; "ăn đứt" tức là hơn hết; thắng hết mọi người: "Hồ cầm" chính là cái nhị hay cái hồ; đây tác giả dùng lầm để trỏ đàn tỳ bà là thứ đàn xuất tự rợ Hồ. "Một trương" nghĩa là một dây, đây trỏ cây đàn.
+ @" ]0 L! S7 g, U4 k©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | # T4 C2 ]. E4 _! LAll rights reserved
Cả hai câu này nghĩa là: Kiều sành âm nhạc và riêng về đàn tỳ bà thì nàng chơi hay lắm không ai bằng được.
" m. g3 |, @2 ~# W: w' d& z©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved) Y& b; j4 G3 n) M% j: z
31, "Khúc" là khúc nhạc. "Khúc nhà" tức là khúc nhạc riêng, tự tay lựa soạn ra. "Chương" là bài, bản hát. Câu này nghĩa là Kiều tự tay lựa soạn ra bản nhạc và lời nhạc.
' o& j# f% V  r2 Q4 S4 R8 U©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved: a: u4 Q1 J5 |3 c! E8 p9 J2 Q
32, Các bản ấy đều buồn thảm nhưng có bài tên là "Bạc mệnh" thì càng làm cho người ta nghe phải sầu não.
©2023 Kites.vn | All rights reserved" s* x- F+ O9 a5 b; Y
"Bạc mệnh" nghĩa là phận mỏng, phận mong manh tức là cái số xấu của đàn bà. "Não nhân" là làm người ta não lòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2018 20:43:09 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 33 ĐẾN 36

TRUYỀN KIỀU CHÚ GIẢI
4 p: l$ X" T9 [/ w; h©2023 Kites.vn | All rights reserved
I

©2023 Kites.vn | 7 D4 F: {# }' U9 V* qAll rights reserved
©2023 Kites.vn | / |  @- f7 }. k% m6 vAll rights reserved
33. Phong lưu rất mực hồng quần
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 O7 \9 y7 H, ^$ H1 a3 L* O
34. Xuân xanh sấp sỉ tới tuần cập kê
©2023 Kites.vn | ' K* r; C/ ?. |All rights reserved
35. Êm đềm trướng phủ màn che
5 t0 u0 ~: i8 Z% M2 `©2023 Kites.vn | All rights reserved
36. Tường đông ong bướm đi về mặc ai

©2023 Kites.vn |   }9 V5 J# t! b. ^) _; LAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved" Q6 ~2 Z' E7 ^0 A' @# d3 V
©2023 Kites.vn | . c' e: Q6 ?7 G) RAll rights reserved
33, "Phong lưu" đây là phẩm cách tao nhã.
©2023 Kites.vn | ! n: M- ~3 n5 Y( aAll rights reserved
"Rất mực" là đến cái mực chót.
©2023 Kites.vn | 4 ^, a5 f% j( G- TAll rights reserved
"Hồng quần" là quần đỏ. Xưa con gái Tàu có thời mặc toàn quần đỏ. Nên "hồng quần" trỏ gồm đàn bà con gái. Cả câu nghĩa là: phẩm cách tao nhã nhất bọn con gái.
: V& U# V% K5 X# G/ L* }$ ~- I©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 Y9 w) g& H; j
34, "Xuân xanh" là thanh xuân, ý nói tuổi xanh, tuổi trẻ. Sấp sỉ tức là suýt soát. "Tới tuần" là tới lúc, tới độ, tới kỳ. "Cập kê" là tuổi có thể lấy chồng.
©2023 Kites.vn | ! _1 D- |0 ^$ L  t% M4 kAll rights reserved
"Kê" là cái trâm; có hai thứ "kê", thứ để cài búi tóc thì đàn ông đàn bà đều dùng. Thứ để cài mũ (mũ thời cổ) thì chỉ đàn ông dùng, đàn bà không dùng.
©2023 Kites.vn | All rights reserved  M# ^/ F+ t6 J7 C4 f* w
Tục Tàu con gái 15 tuổi bắt đầu búi tóc, cài kê, tức là đã bắt đầu thành người nhớn.
©2023 Kites.vn | " g: r" l2 n" K  x: U% Y8 XAll rights reserved
Do tục đó, sau để nói con gái đến tuổi thành nhân, đến tuổi đi lấy chồng, người ta gọi là "cập kê". Đó là thành ngữ dùng quen rồi. Không nên tách riêng chữ "cập" ra giải nghĩa, mà thành vô nghĩa. Cả câu này nghĩa là Kiều đến tuổi sấp sỉ lấy chồng, hoặc gần 15 tuổi.
©2023 Kites.vn | All rights reserved! L' {. j6 z% t) {$ w$ I6 x0 l
©2023 Kites.vn | 6 C" d7 B" P  lAll rights reserved
35, Câu này ý nói chị em Kiều cấm cung luôn trong nhà (màn che trướng rũ) không hay ra ngoài chơi bời và cũng không có tai tiếng chi (êm đềm về đức hạnh).
1 i* t3 ?9 R; m8 T©2023 Kites.vn | All rights reserved
4 P3 u) h4 W# p©2023 Kites.vn | All rights reserved
36, "Tường đông" là bức tường phía đông. Ong bướm tả những kẻ chơi bời như bướm ong bay lượn. Cả câu này nghĩa là chị em Kiều ăn ở nên nếp không bắt chước những kẻ chơi bời, không chú ý đến những kẻ đi lại trêu ghẹo. Chữ "tường đông" dùng chữ sách Mạnh Tử: "Du đông lân nhi lâu kỳ xử tử" nghĩa là "trèo qua tường sang nhà láng giềng phương đông dỗ dành con gái người ta".

% A" u& j0 B$ ]) I3 @©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved: Z3 ]# o1 V- X, C
HẾT PHẦN I
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2018 20:58:06 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] CÂU 37 ĐẾN 44

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 M& i3 Q% l* u/ I# ?; m0 r& R
II

©2023 Kites.vn | All rights reserved( W8 V2 x+ V3 X; `6 |
©2023 Kites.vn | ' p: F1 L) g7 u6 E" ~8 v& hAll rights reserved
37. Ngày xuân con én đưa thoi
6 |3 t2 Q* i' R/ R6 \% `% o©2023 Kites.vn | All rights reserved
38. Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
- `/ [% x8 S/ l, Q( A) {) b©2023 Kites.vn | All rights reserved
39. Cỏ non xanh tận chân trời
% U" D2 |+ h- w$ o$ T©2023 Kites.vn | All rights reserved
40. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
. P) n1 G8 e% X3 e: G/ \©2023 Kites.vn | All rights reserved
41. Thanh minh trong tiết tháng ba
©2023 Kites.vn | 3 i- |4 H7 k! d, ~; yAll rights reserved
42. Lễ là tảo mộ, hội là Đạp Thanh
©2023 Kites.vn | 5 j; A- I3 J1 {All rights reserved
43. Gần xa nô nức yến oanh
©2023 Kites.vn | All rights reserved; W" \, g( B. a5 h4 n% v1 o
44. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân
©2023 Kites.vn | All rights reserved( m, e) c1 N* A& N: L& S  ]) r

8 z: H7 k1 n: X2 d; k4 E©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 n' a* E& |( L2 @# D% d5 I
37, Ngày xuân thấm thoắt đi nhanh như cái thoi dệt cửi làm hình chim én. Ta thường nói thoi én. Câu này lấy chữ ở câu "Tuế nguyệt như thoa", ngày tháng như thoi đưa.
©2023 Kites.vn | 0 q! W: c$ e( {All rights reserved
©2023 Kites.vn | 3 |' y2 H6 n' \& p) r- vAll rights reserved
38, "Thiều quang" là bóng sáng êm đềm, ý nói tiết mùa xuân êm dịu. Chín chục là chín mươi ngày (mùa xuân) đã ngoài sáu mươi là đã được hơn sáu mươi ngày, tức là đã sang đầu tháng ba.
4 Y$ w3 o0 q4 E- Y2 W9 K( I©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 a0 C+ f+ `& t: |4 u. _
39, "Cỏ non" tức là cỏ mùa xuân; "xanh tận chân trời" ý nói cỏ đã xanh tốt, mùa hè sắp tới.
; l9 U" d9 b, J; X( N©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved& P6 H( b4 ~& R! E
40, Cành cây lê đã bắt đầu điểm một vài bông hoa trắng. Hai câu này dịch ý câu thơ Tàu cổ: phương thảo liên thiên bích lê chi sổ điểm hoa.
©2023 Kites.vn | 5 z# `6 E; I! Z: x# u8 ^All rights reserved
Nghĩa là: cỏ thơm biếc liền trời
; H+ r0 o1 a5 g9 r8 p©2023 Kites.vn | All rights reserved
cành lê điểm mấy bông.
©2023 Kites.vn | ; c; R8 U4 f9 zAll rights reserved
©2023 Kites.vn |   f8 G9 T, V2 H' UAll rights reserved
Câu này cũng như câu trên tả cảnh cuối mùa xuân, sắp sang mùa hè. Vì lê nở về đầu mùa hè.
, X; z8 k: @: e" e+ E, f©2023 Kites.vn | All rights reserved
Giấu tất cả những chữ nói về thì gian, chỉ đọc hai câu này người ta cũng biết bấy giờ là cuối xuân sắp sang hè.
©2023 Kites.vn | All rights reserved: m. e) K1 O: o9 d  _. D
Mỗi câu tả cảnh của tác giả có một dụng ý riêng, chớ không phải ngẫu nhiên hay cốt gây dư ba cho đoạn văn như nhiều người lầm tưởng.
©2023 Kites.vn | 8 x( m& B+ Y9 u% Y; y% sAll rights reserved
©2023 Kites.vn | / u* J( G7 H+ `, SAll rights reserved
41, "Thanh minh" là tên một thời tiết, tức là một khoảng thời gian phân định sẵn trong lịch Tàu.
- d$ }5 @/ v6 k7 I: P; k©2023 Kites.vn | All rights reserved
Lịch cổ nước Tàu chia một năm ra làm tám tiết gọi là "bát tiết" tức là những tiết sau này: Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông, Xuân Phân, Thu Phân, Hạ Chí và Đông Chí.
©2023 Kites.vn | ! L% x% W* D, S! c* b' x6 N$ \- ~All rights reserved
Lịch kim (tức lịch từ thời Hán trở lại) của Tàu thì chia năm ra làm 24 Khí hoặc Tiết. Cứ ba ngày là một Hậu, năm Hậu là một Khí hoặc Tiết, một năm có 24 Khí hay Tiết, mỗi tháng chia ra làm 2 khí; khí nhằm vào những ngày đầu tháng thì gọi là Tiết Khí. Khí nhằm vào giữa tháng thì gọi là trung khí. Tiết khí và Trung khí thường gọi tắt là Tiết và Trung.
1 |# B  Z& z( S. l2 F/ J- ^+ p©2023 Kites.vn | All rights reserved
Đầu đời Hán, lấy tiết Kinh Trập làm "chính nguyệt trung" (tức là Khí vào giữa tháng giêng) lấy Vũ thủy làm "nhị nguyệt tiết" (tức là khí vào đầu tháng hai).
- M7 X( s8 m4 v; `©2023 Kites.vn | All rights reserved
Cuối đời Hán, Lưu Hàm làm Tam Thống đổi Kinh Trập làm "nhị nguyệt tiết" (khí vào đầu tháng hai), Vũ thủy làm "chính nguyệt trung (tức là khí vào giữa tháng giêng), Cốc Vũ làm "tam nguyệt tiết" (khí đầu tháng ba), Thanh Minh là "tam nguyệt trung" (khí vào giữa tháng ba).
©2023 Kites.vn | All rights reserved' D# ]4 S. ?. J; t" s
Lịch Tàu ngày nay (tức là sau thời Hán) thì chia Thanh Minh làm "tam nguyệt tiết" (tức khí vào đầu tháng ba), Cốc Vũ làm "tam nguyệt trung" (khí vào giữa tháng ba).
©2023 Kites.vn | ; s3 F$ N" [! e% `$ u, v1 u6 gAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 c8 p/ `; k3 |* r% G5 x
Hai mươi bốn tiết khí trong một năm là những tiết khí sau:
©2023 Kites.vn | ' D2 Y! c7 Y6 M2 T$ ]6 \6 lAll rights reserved
Mùa xuân: Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Trập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ.
' H+ E7 J* d# d©2023 Kites.vn | All rights reserved
Mùa hạ: Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ {4 L# j$ R$ \8 F+ D/ D# t7 }8 C
Mùa thu: Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng.
4 H# S0 e# U' g% u8 L, f9 n©2023 Kites.vn | All rights reserved
Mùa đông: Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn.
  U# M( h2 Q' \5 S6 d* |©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved$ a5 D5 Z* v+ {) B
Cứ coi như vậy, thì câu "thanh minh trong tiết tháng ba" là dịch câu "tam nguyệt tiết" tức "tam nguyệt tiết khí" là người ta hiểu ngay là nói đầu tháng ba. Vì tiết ở đây là tiết khí nói tắt, mà tiết khí nghĩa là thời tiết nhằm đầu tháng (coi lại đoạn trên). Vậy thì, "trong tiết tháng ba" có nghĩa là vào đầu tháng ba, chớ không có nghĩa là trong khoảng thời tiết tháng ba, như ta vẫn thường hiểu.
6 q  D5 x; y( }( c4 L- U©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved8 M2 \9 i& [. o, Q# H4 b0 ?
42, Tục Tàu, nhân tiết Thanh Minh, người ta tổ chức lễ thăm mộ, gọi là Lễ Tảo Mộ, tức là lễ quét tước, sửa sang mồ mả, và nhân lễ tảo mộ ngoài đồng, mà tự nhiên có hội gọi là hội Đạp Thanh tức là hội dẵm lên đám cỏ xanh ở ngoài cánh đồng.
©2023 Kites.vn | All rights reserved5 ?# e3 Q+ q( G" b. B& B: q9 B
©2023 Kites.vn | All rights reserved. I1 Y! w5 k; T) e4 f- \, F' C
43, Nơi gần nơi xa, người ta kéo nhau nô nức đi từng đoàn từng toán, như chim yến chim oanh (loại chim này hay đi từng đoàn).
  _1 q9 Q3 S! D. [+ p* u9 P5 S0 m©2023 Kites.vn | All rights reserved
/ r! m! w5 k) B; Q©2023 Kites.vn | All rights reserved
44,  "Chị em" đây là chị em nhà cô Kiều. "Chơi xuân" là đi chơi ngoài cánh đồng cỏ. Thơ Tàu có câu: "Xuân du phương thảo địa" nghĩa là: Mùa xuân chơi cánh đồng cỏ thơm.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2018 15:43:07 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 45 ĐẾN 52

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
: ]# K! U$ i  P6 U7 k  N6 {4 D©2023 Kites.vn | All rights reserved
II

©2023 Kites.vn | All rights reserved% I. q" N" F% ~, W; u& h' i9 _& |6 n
©2023 Kites.vn | All rights reserved5 d7 T5 r% E7 J3 Q, o. v/ P' r
45. Dập dìu tài tử, giai nhân
1 U9 N$ u- _+ ]  n! E5 O©2023 Kites.vn | All rights reserved
46. Ngựa xe như nước áo quần như nen
©2023 Kites.vn | All rights reserved( n/ t  J+ A3 w
47. Ngổn ngang gò đống kéo lên
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ L$ |9 n0 A" J3 }7 U; d  Z1 N- l
48. Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay
; c3 N+ f+ k5 p) L- U9 e©2023 Kites.vn | All rights reserved
49. Tà tà bóng ngả về tây
5 C  H8 o; @* i7 i©2023 Kites.vn | All rights reserved
50. Chị em thơ thẩn dan tay ra về
6 H9 I' v% J2 V# Y©2023 Kites.vn | All rights reserved
51. Bước lầu theo ngọn tiểu khê
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 [/ g/ ^9 N; F7 }
52. Nhìn xem phong cảnh có bề thanh thanh

1 j2 b1 k- L6 @/ O0 Y©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | ' ?* ?! Z, I: l( Z3 yAll rights reserved
( }4 D$ @0 ^' y* E1 \# z* N% h; [, U; o©2023 Kites.vn | All rights reserved
45, "Dập dìu" là qua lại đông đảo. "Tài tử": là người con trai có tài, đây có nghĩa là các cậu xinh trai. "Giai nhân" là người đẹp, đây là con gái đẹp.
©2023 Kites.vn | , t, r2 ?* n# Y$ CAll rights reserved
9 W5 g1 {* g8 W©2023 Kites.vn | All rights reserved
46, "Ngựa xe như nước" là ngựa xe như nước chảy hết lớp này đến lớp khác. "Áo quần như nen" là áo quần san sát như cỏ nen.
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 V7 j& N& i/ \# Y  T
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 @2 h' y$ m+ @% n3 a1 c% m% E+ g) h$ X
"Nen" là một loài cỏ, không có cành, nhánh, không có lá, chỉ có thân cây. Thân cây là một cái dò hình tròn, dài có khi tới mấy thước tây, nhỏ như cái tăm, lớn thì như chiếc đũa, ruột rỗng, chia thành từng đốt liền khó nhận, da xanh biếc, đầu nhọn như mũi kim đan áo len, mọc thẳng tắp từ dưới nước lên, trông tựa như dò hành, dò hẹ.
©2023 Kites.vn | 1 u0 n; f" b. W( R/ k) YAll rights reserved
"Nen" mọc ở ruộng nước, nhiều nhất tại các vùng đồng chiêm Ninh Bình, Thanh Hóa, nửa năm đồng điền ngập nước mênh mông. Nen mọc rất mau, san sát như rừng, che kín cả ruộng, người không biết có khi tưởng là ruộng lúa. Trong một thửa ruộng độ một sào, không biết có mấy ngàn mấy vạn cây nen mà kể. Nen mọc rất khỏe, hễ nước lên cao tới đâu, là nen ngon lên đến đó.
- S+ A+ o* A7 U  b7 z©2023 Kites.vn | All rights reserved
Vùng đồng chiêm mạn Ninh Bình, Thanh Hóa hễ có nước là có nen, tác giả ví "ngựa xe như nước, áo quần như nen" vừa đúng sự thực, văn vừa có màu sắc.
©2023 Kites.vn | 6 ]+ o, a+ s8 f8 d. Q) h7 J6 L% i7 CAll rights reserved
4 x8 P+ R% X# j4 ^/ s5 ^©2023 Kites.vn | All rights reserved
"Nen" có nơi gọi trạnh ra là "Nên", "Năn" hoặc "Nền".
©2023 Kites.vn | All rights reserved& D% ^6 p2 k+ }9 |$ @
Chép: Áo quần như nêm là sai, vì:
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 v$ V: ?2 O2 U' M' A& U/ E
©2023 Kites.vn | All rights reserved  J* A: d& O( b/ T; T* A
1- Câu này gồm 2 vế tiểu đối: Vế trên "ngựa xe như nước" mà vế dưới là "áo quần như nêm" là không cân. "Nước" là "danh tự", không thể đối với "nêm" là động tự. "Nước" là thực tự không thể đối với "nêm" là động tự. "Nước" là thực tự không thể đối với "nêm" là hư tự.
8 s- z/ J$ ~- _+ `©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 5 l0 Z9 t8 p9 F; eAll rights reserved
2- Ý nghĩa chữ "nêm" không đi được với quần áo. Người ta thường chỉ nói: "người đông chật như nêm cối", không ai nói "quần áo như nêm" bao giờ.
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 X4 P! j8 N& A+ s0 |
©2023 Kites.vn | : G  e: g, k0 p  ]; J" JAll rights reserved
3- Chép như "nêm" thì lạc mất vần thơ. Vì tiếp theo là "ngồn ngang gò đống kéo lên". Trên vần "nêm" câu dưới không chuyển xuống vần "lên" được.
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 l! i7 B" {( ]
©2023 Kites.vn | " n+ w8 i: ]3 [8 \All rights reserved
47, Nếu là văn xuôi thì câu này viết: Họ kéo nhau lên những gò đống ngổn ngang ngoài đồng.
©2023 Kites.vn | All rights reserved: f- _) c) l6 z) X* N
©2023 Kites.vn | 2 @6 P: t# U" P9 I3 JAll rights reserved
48, "Thoi vàng vó" tiếng Nghệ Tĩnh cũng như ta nói thoi vàng hồ; tro tiền giấy bay là giấy tiền đố, tàn tro bay lên.
& j$ l& w, O( o& T4 g3 H©2023 Kites.vn | All rights reserved
" R! N8 z% `- J' X, a1 Y/ g+ _+ x©2023 Kites.vn | All rights reserved
49, Tà tà là nghiêng nghiêng, chênh chếch. "Bóng ngả về tây" là bóng mặt trời ngả về tây, ý nói trời xế chiều.
©2023 Kites.vn | 8 d9 T+ K3 ^/ `, {, b& x5 w( V/ hAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved, q3 h+ T  N+ I" L
50, "Chị em" vẫn là chị em Kiều. "Dan tay" là cầm tay nhau. "Ra về" là trở ra về.
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 X4 \8 J0 \7 D1 |5 {) v: S
©2023 Kites.vn | 3 ]$ ^$ l8 T& pAll rights reserved
51, "Tiểu khê là khe nhỏ tức là giòng suối nhỏ.
©2023 Kites.vn | # P, Q" c9 [8 ^- b6 OAll rights reserved
©2023 Kites.vn | 5 B8 v$ Z9 d# D  ?$ S" b% k# s6 i) ]. yAll rights reserved
52, "Thanh Thanh" là lơ thơ coi thanh nhã xinh đẹp.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2018 18:11:23 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 53 ĐẾN 60

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2023 Kites.vn | % N& ^8 ?4 ]2 t! ~) S$ {All rights reserved
II

©2023 Kites.vn | ! Z8 {# W! f  `5 L) `All rights reserved
6 }/ x$ O. E' g3 e7 ?: e©2023 Kites.vn | All rights reserved
53. Nao nao giòng nước uốn quanh
4 ^* t. t. F9 P©2023 Kites.vn | All rights reserved
54. Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
©2023 Kites.vn | 9 O8 ^. h% D4 y! ZAll rights reserved
55. Sè sè nấm đất bên đường
©2023 Kites.vn | $ |+ p; b3 P- u$ y. g# A; r" WAll rights reserved
56. Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 x  q7 ]7 @9 t' q" b+ j0 E% M
57. Rằng: "Sao trong tiết thanh minh"
©2023 Kites.vn | 9 {1 b* J- k# p  M) V. FAll rights reserved
58. Mà đây hương khói vắng tanh thế mà
©2023 Kites.vn | 1 D6 ^% A& s: u) I+ tAll rights reserved
59. Vương Quan mới dẫn gần xa
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 `" |7 G$ S+ `9 l6 u4 o
60. Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi
©2023 Kites.vn | , \  M4 U* k  s) Y7 b6 N1 zAll rights reserved
Nổi danh tài sắc một thì
# l6 k! u  c0 r0 i. S: D2 V0 K©2023 Kites.vn | All rights reserved
Xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến oanh

& ?: y9 S5 {( C0 M©2023 Kites.vn | All rights reserved
7 O) |0 [+ s1 M# Y" j' O7 v3 p©2023 Kites.vn | All rights reserved
53 - 54, Hai câu này ý đi liền nhau một hơi. Dòng nước nao nao uốn quanh dịp cầu nhỏ bắc ngang ở chỗ cuối ghềnh tức là chỗ cuối khoảng đất cao chênh vênh. Ghềnh tức là chỗ cao chênh vênh cạnh giòng nước.
9 _' f0 D! i3 Y: I©2023 Kites.vn | All rights reserved
55, "Nấm đất" tức đống đất, đây là cái mả.
©2023 Kites.vn | " d; K- @5 ]8 h! @All rights reserved
56, "Dầu dầu" là hơi dầu, hơi héo, tức là cỏ úa, sắc nửa vàng nửa xanh. Nói một có cỏ úa để tỏ rằng mộ không có ai thăm viếng, rẫy cỏ sửa sang, tức là nấm mộ hoang.
% e* I: L0 r8 l9 V' P- w©2023 Kites.vn | All rights reserved
57, Coi đoạn dưới thì biết đây là lời Kiều hỏi.
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ v: V6 W# X; |7 ^+ n1 X" y
58, Tiết thanh minh thì mồ mả nào cũng có người tảo mộ và đốt hương, sao mộ này lại không có hương khói? Sao mộ này lại không có người viếng thăm?
©2023 Kites.vn | ; V- M) P- ?- [0 M, h  DAll rights reserved
59, Kều mới gần 15 tuổi; cách Thúy Vân mới đến Vương Quan. Nghĩa là Vương Quan tuổi mới độ 11, 12 là cùng.
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 m- L" S" o. D, ?6 M
Vậy mà Vương Quan lại hiểu truyện Đạm Tiên kỹ càng, tỉ mỉ như thế. Còn Kiều thì lại không hiểu biết tí gì. Đó cũng là điều khó tin, nhất là Kiều lại không phải người vô học. Nhà chép truyện sắp đặt chưa được khéo.
©2023 Kites.vn | . D: x( k5 H; S# @8 VAll rights reserved
60, Ca nhi là gái hát, cũng như ta nói ả đào.


' ~3 i) p- [/ d" U6 d©2023 Kites.vn | All rights reserved
Chú thích: Chữ viết màu đỏ là mình nghĩ lỗi chính tả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-8-2018 18:03:00 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 61 ĐẾN 68

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2023 Kites.vn | All rights reserved& N+ `, b/ r5 w( B
II

3 Z7 _: U" j& ]) y©2023 Kites.vn | All rights reserved
% J! Q2 A* Y% T) B# h©2023 Kites.vn | All rights reserved
61. Phận hồng nhan có mong manh
©2023 Kites.vn | * j) O) E0 z/ ?& {+ H+ E) EAll rights reserved
62. Nửa chừng xuân, thoắt gẫy cành thiên hương
©2023 Kites.vn | ! X( N4 D$ l" S$ }$ f  g9 i; {  lAll rights reserved
63. Có người khách ở viễn phương
©2023 Kites.vn | ) y2 V) v; p2 G6 X$ ?All rights reserved
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi
4 `3 J: e2 G. p: k6 }& q4 Z2 P- z, w©2023 Kites.vn | All rights reserved
Thuyền tình vừa ghé tới nơi
2 c: T. [. m% J* F5 G©2023 Kites.vn | All rights reserved
64. Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ
©2023 Kites.vn | 8 `5 |2 V# m/ wAll rights reserved
65. Buồng không lặng ngắt như tờ
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 P, X  A1 G6 z( `) [9 Q  n* r
66. Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh
©2023 Kites.vn | All rights reserved8 T2 i5 q% V! L; Y0 y/ c/ K* d6 w
67. Khóc than khôn xiết sự tình
4 H5 h' g, ^* x9 _5 m# A2 _©2023 Kites.vn | All rights reserved
68. Khéo vô duyên bấy là mình với ta

©2023 Kites.vn | 2 D/ Q; B4 P4 K4 V- l7 p8 SAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 o  L' e* r; E0 c" ^
61, Tức là "hồng nhan bạc phận" hay "bạc mệnh" nghĩa là phận mỏng manh hay là số mệnh mỏng manh của người gái đẹp. "Hồng nha" là sắc mặt đỏ, ý nói má hồng, tả gái đẹp.
3 b6 ^( H( ^" ]- h; C©2023 Kites.vn | All rights reserved
$ V3 d# N7 @$ ^©2023 Kites.vn | All rights reserved
62, "Cành thiên hương" là cành hương giời, tức là cành hoa, đây nói người gái đẹp. Cả câu này nghĩa là đang giữa tuổi xuân thì người đẹp chết.
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ k" n: s+ V( @. A! G
©2023 Kites.vn | ! U. z8 t. y* O0 tAll rights reserved
63, "Thuyền tình" tức là cái thuyền của người tình. Ngày xưa đi xa hầu hết đều dùng thuyền. Đây nói thuyền người khách viễn phương đến tìm Kiều.
©2023 Kites.vn | All rights reserved( z; L" U# b' c7 y5 S" l, B5 x5 I
+ D; ^) I4 ]  K0 _4 \# }# k- i& C©2023 Kites.vn | All rights reserved
64, "Trâm gẫy bình rơi": Chiếc trâm gẫy, cái bình vỡ; ý nói người đã chết. Câu trên và câu này hình như tác giả đã thoát dịch câu thơ Đường:
©2023 Kites.vn | ) P2 ~3 V. \" g8 U: S8 `All rights reserved
"Nhất phiến tình chu phương đáo ngạn
' k4 w* t6 I7 w8 E& G( x7 O©2023 Kites.vn | All rights reserved
  Bình trầm hoa chiết dĩ đa thì"
©2023 Kites.vn | & b6 z6 A3 j1 S  S! ]0 Z. M0 D& KAll rights reserved
Lược dịch: "một lá thuyền tình vừa tới bến, bình chìm hoa gẫy đã từ lâu". Nếu quả như vậy, thì có lẽ phải chép là: hoa gẫy bình rơi mới đúng.
0 n% H* M6 g$ T, H/ }2 y©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved. }6 K# Q8 V% T6 ~+ |; V& ?+ J
65, "Lặng ngắt như tờ" là lặng ngắt như "từ". "Từ" là đền từ, đền thờ. Chữ "từ" thường được đọc trạnh ra là "tờ". Ta có câu: vắng như đền Bà Đanh. Lặng ngắt là im lặng và vắng ngắt. Nhiều bản viện câu thơ bà Huyện Thanh Quan "Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ" mà giảng là lặng ngắt như tờ giấy thì vô nghĩa, vì căn phòng không ví với mặt nước sông được, căng phòng không phẳng như tờ giấy được.
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 M  j/ C" o& `+ L$ v4 ]
©2023 Kites.vn | / Q5 g+ l+ }  \$ s4 @6 t6 z( \All rights reserved
66, "Dấu" đây là vệt. Câu này nghĩa là những vệt xe ngựa hằn xuống đất từ ngày trước, bây giờ rêu xanh đã phủ lên, chỉ còn trong thấy lờ mờ. Ý nói Đạm Tiên mất đã lâu rồi.
: x& y+ j. g; k! r4 D6 t% y©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | ) b7 z2 n; Q8 P2 \/ H$ }" X. rAll rights reserved
67, "Khôn xiết" là khó hết. "Sự tình" là câu truyện kể lại. Cả câu nghĩa là người khách khóc và than thở kể lể về sự tình mãi không hết.
9 o8 k* m* U. c# `, g% N. J/ P©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved! n+ q: S( o2 J) z; K
68, "Khéo" đây là trạng tự (adverbe) có nghĩa là thật quả "Vô duyên" là không có nhân duyên nên không được gặp nhau yêu nhau. Nhân duyên và duyên đây dùng theo chữ nhà Phật nghĩa là sự liên lạc dính líu. "Bấy" tiếng cổ nghĩa cũng như biết bao nhiêu. "Mình" là tiếng xưng hô dùng để trỏ người thứ hai bằng hàng với mình có hàm ý thân mến.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kimvankieu + 5 Cảm ơn cậu.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2018 21:05:51 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 69 ĐẾN 76

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 r/ z9 _4 K4 U6 x( p" i# p
II

©2023 Kites.vn | All rights reserved  v4 o8 f+ P" ]" p2 a. @
©2023 Kites.vn | All rights reserved# B6 `( {4 D; c' c
69. "Đã không duyên trước chẳng mà
©2023 Kites.vn | + f3 C8 G6 y4 ZAll rights reserved
Thì chi chút ước gọi là duyên sau
! ~2 ^) b  F1 I! c©2023 Kites.vn | All rights reserved
70. Sắm xanh nếp tử xe châu
7 x, l0 s# R2 L, F( ~! J©2023 Kites.vn | All rights reserved
71. Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa
©2023 Kites.vn | 7 j9 A5 t0 V1 P" c* UAll rights reserved
72. Trải bao thả lặn ác tà
; D7 w/ q& Z9 r©2023 Kites.vn | All rights reserved
Ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm"
©2023 Kites.vn | ; s8 T9 r8 L( m! k3 ]  YAll rights reserved
73. Lòng đâu sẵn mối thương tâm
©2023 Kites.vn | All rights reserved# a4 E) p8 v5 A# S1 D3 o  ~
74. Thoát nghe Kiều đã đầm đầm châu sa
) D2 ]* j0 F' p, f1 z4 J©2023 Kites.vn | All rights reserved
75. "Đau đớn thay phận đàn bà!
©2023 Kites.vn | All rights reserved8 x6 h4 m  J! ~6 t
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 \. k1 J7 |7 y2 G' q/ T6 J+ X, z
76. Phũ phàng chi mấy hóa công!
©2023 Kites.vn | $ |4 g/ J3 o+ Q% f5 V7 W) ~1 {) h% s0 rAll rights reserved
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha
# u6 k: f/ n0 N©2023 Kites.vn | All rights reserved

7 }/ ?# j7 c. `/ R! y4 n! t, B, K4 ^©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved6 t  y! k* X! {2 ]# s$ }/ O
69, "Chút ước" = một chút để ước hẹn.
$ s$ a3 ]# s: m. n: L©2023 Kites.vn | All rights reserved
Duyên sau (tức là duyên kiếp sau), cả câu: gọi là một chút để ước hẹn cuộc nhân duyên kiếp sau (vì kiếp trước đã không có duyên rồi).
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ O6 _2 i9 q, |; y; b4 X6 w! h
70, "Nếp tử" là áo quan làm bằng gỗ tử.
©2023 Kites.vn | All rights reserved. m: [( h; s5 U  R/ r2 T% i5 D
"Xe châu" là linh xa có treo rèm châu, tức là rèm chân chỉ hạt bột, ý nói linh xa lịch sự sang trọng. Bên Tàu ở miền Bắc thường có tục quàn áo quan trong nhà hằng năm chưa chôn mà không sao, vì ở đó trời rét quanh năm có tuyết. Cho nên Đạm Tiên tuy chết đã lâu mà vẫn chưa chôn.
©2023 Kites.vn | All rights reserved) h8 t3 \  i: a- m$ v
Có lẽ vì không có người thân thích.
©2023 Kites.vn | 7 J( b9 t* M5 E; C8 v8 zAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved- `7 q0 c3 x& n
71, "Vùi nông một nấm" nghĩa là một nấm mồ thấp sát mặt đất không đắp cao, coi như là chôn nông chớ không phải chớ không phải thật là chôn nông.
©2023 Kites.vn | All rights reserved  I1 z9 W- ?( _2 L% }0 \9 b  ]5 n! l
Người khách viễn phương đã có hậu tình sắm sanh "nếp tử xe châu" thì ắt cũng không quản ngại gì mà không đào sâu chôn chặt cho Đạm Tiên. Có điều là khách không lưu lại lâu để đắp mộ cho thật cao. Hoặc có đắp nắm mồ cao nhưng xong việc rồi đi, mộ bỏ đó cho cỏ hoa mặc sức mọc lên, không ai sửa sang bồi đắp, lâu ngày nấm mộ mòn thấp sè sè nên gọi là "vùi nông".
©2023 Kites.vn | 2 m- n5 b  _) t1 q% ~. R* NAll rights reserved
©2023 Kites.vn | 1 Y, I. T) W( Q# iAll rights reserved
72. "Thỏ" là con thỏ, đây là mặt trăng; người xưa tin rằng cái tinh trong mặt trăng là con thỏ.
©2023 Kites.vn | All rights reserved* P; ~, i$ `4 {* v8 X3 L+ G, b
Ác là con quạ cũng nghĩa như chữ ô, đây là mặt trời; người xưa tin rằng cái tinh trong trời là con quạ vàng ba chân. Câu này ý nói qua bao nhiêu ngày tháng.
©2023 Kites.vn | $ u7 k/ m# m. s& A: mAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved. C+ ~# f; Q& x9 r5 O
73, Mối thương tâm sẵn có, thình lình ở đâu đưa đến trong lòng, làm cho nàng cảm động. Nếu là văn xuôi thì câu này viết: Mối thương tâm sẵn có ở đâu trong lòng.
©2023 Kites.vn | All rights reserved* H& g  u# R/ h7 d% E: v4 @
©2023 Kites.vn | All rights reserved& k* q7 t2 ]& c0 o( ~5 `/ U
74, "Châu" là hạt ngọc, hạt châu. "Sa" là rơi xuống. "Châu sa" đây là nước mắt rơi xuống. Sách Tàu chép rằng xưa có giống người ở giữa bể gọi là "Giao nhân" tức là một thứ cá hình người. Giống này khóc thì nước mắt đọng lại thành ngọc châu. Bởi vậy mà sau này nước mắt gọi là châu. Vì mối thương tâm hình như sẵn có ở đâu trong lòng nên vừa nghe Kiều đã khóc.
# o8 s5 F) r1 L©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 8 E+ f6 V1 [0 UAll rights reserved
75, "Bạc mệnh" là số mệnh mỏng manh. Người Tàu xưa thường cho những người xấu số là số phận hay số mệnh mỏng không được dầy. Người tốt số mệnh hậu tức là số mệnh dầy. Cả câu này nghĩa là: thì ra câu "hồng nhan bạc mệnh" là chung cho hết thẩy đàn bà.
©2023 Kites.vn | All rights reserved- B9 I, a4 t+ h0 {' J/ B1 w
) H5 g* ?" z6 k% p* {©2023 Kites.vn | All rights reserved
76, "Ngày xanh" là ngày xuân, ngày tuổi trẻ, do chữ "thanh xuân" mà ra. Câu này nghĩa là ngày xuân qua đi lần lần hao mòn, nhan sắc thì ngày một phai nhạt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2018 20:32:32 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 77 ĐẾN 84

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2023 Kites.vn | All rights reserved( n: G* Y6 a8 t
II

©2023 Kites.vn | All rights reserved8 s8 @7 d& W3 W; A
©2023 Kites.vn | All rights reserved# n/ M) _7 y- {" y% a
77. "Sống làm vợ khắp người ta
©2023 Kites.vn |   ^+ W  O: Y$ w% B' S1 QAll rights reserved
Hại thay thác xuống làm ma không chồng"
©2023 Kites.vn | # r" O7 X+ M, Y# Y" o6 YAll rights reserved
78. "Nào người phượng chạ loan chung
©2023 Kites.vn | All rights reserved/ u& l4 e5 W; n& [
79. Nào người tích lục tham hồng là ai"
©2023 Kites.vn | All rights reserved  J) a0 \4 m$ n* n- e
80. Đã không kẻ đoái người hoài
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 @1 M9 S! b+ t5 F& I  V9 Q
Sẳn đây ta thắp một vài nén hương,
©2023 Kites.vn | All rights reserved" }; m  g( S# O) C2 E9 K  v
81. Gọi là gặp gỡ giữa đường
+ H' ~; t8 ^/ |2 n8 s9 Y  Q©2023 Kites.vn | All rights reserved
Họa là người dưới suối vàng biết cho
©2023 Kites.vn | All rights reserved- q" v1 _: P/ W6 W  d& O. L2 K
82. Lầm rầm khấn khứa nhỏ to
6 J. x# ]5 |7 K2 l  Y1 T©2023 Kites.vn | All rights reserved
Sụp ngồi và gật trước mồ bước ra
# I: Y" U' j& N. n©2023 Kites.vn | All rights reserved
83. Một vùng cỏ áy bóng là
©2023 Kites.vn | - q8 m- w+ K+ P; [All rights reserved
Gió hiu hiu thổi một vài bông lau
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 m1 D3 b$ Q. t( ?! {
84. Rút trâm sẳn dắt mái đầu
7 x4 k; L& d! p©2023 Kites.vn | All rights reserved
Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vần

©2023 Kites.vn | All rights reserved, w5 z: r0 l3 z1 L/ N7 p, Y# P; C
8 r4 P; J$ X+ U3 N  {6 V©2023 Kites.vn | All rights reserved
77, "Hại thay" nghĩa là "thương hại thay" cũng như ta nói tội nghiệp thay.
©2023 Kites.vn |   h# }. D6 e2 I) K! l1 `All rights reserved
Hai câu này thoát dịch câu thơ Tàu cổ:
©2023 Kites.vn | All rights reserved% s) {% g$ U1 P  D
Sinh vi vạn nhân thê (theo mình biết thì chính xác câu này là "sinh tác vạn nhân thê")
©2023 Kites.vn | All rights reserved) |9 g9 f% n! ~# P- l, Y
Tử vi vô phu quỷ
5 q8 h; f) o) Y# k7 V1 t©2023 Kites.vn | All rights reserved
Sống làm vợ muôn người, chết làm ma không chồng.
$ u  V7 ]' `+ n+ d3 ]©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved: k1 T* F7 U" M3 h) Y5 Q
78, Nếu là văn xuôi thì câu này viết: "nào người chung chạ phượng loan", hoặc: "nào người lượng loan chung chạ".
©2023 Kites.vn | All rights reserved' W1 F  E& E- k" y: W" F
"Phượng" là con trống, "loan" là con phượng mái, ý nói trai và gái. Chung chạ tức là đi lại ân ái với nhau.
©2023 Kites.vn | ' O" Q$ l. F; J3 J/ cAll rights reserved
Câu này nói những người yêu Đạm Tiên ngày xưa. Có bản giảng là những cặp vợi chồng no đủ, là sai.
©2023 Kites.vn | All rights reserved! q- F( f& f* S! S' ^6 P# x
" ^2 H# @$ M- X% N4 l©2023 Kites.vn | All rights reserved
79, "Tích lục" là tiết màu lục, "Tham hồng" là ham màu hồng; màu lục là nước xanh biếc của tóc, màu hồng là sắc hồng của má đào; Ý nói người yêu quý Đạm Tiên ngày trước.
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 r# p- C. B& i" r5 y
©2023 Kites.vn | ; u/ n6 T) n- c; z& TAll rights reserved
Hai câu này nói: những khách làng chơi đã từng chung chạ với Đạm Tiên yêu quý nàng ngày xưa, ngày nay ở đâu (mà không đoái hoài đến mộ nàng?)
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 J) R0 q* v. b5 Z* X
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 W- |! L+ F0 d
80, Nếu là văn xuôi thì câu này phải viết: "Đã không có kẻ nào đoái hoài đến".
©2023 Kites.vn | All rights reserved  [6 c! |$ e7 q
©2023 Kites.vn | All rights reserved' i! {5 ~: c# f
81,"Suối vàng" do chữ "hoàng tuyền" tức là suối nước màu vàng. Người Tàu xưa tin rằng ở dưới âm phủ có chín cái suối nước vàng, cho nên có chữ "cửu tuyền" tức là chín suối. Người dưới suối vàng đây chỉ Đạm Tiên.
©2023 Kites.vn | All rights reserved: E5 h, X, c3 f& N! `3 D! c; H
©2023 Kites.vn | 5 s. T; Q% c, K& f2 P6 sAll rights reserved
82, Sụp ngồi xuống trước mồ, gật vài cái rồi bước ra chỗ khác.
©2023 Kites.vn | 8 J3 Q8 a/ y( w5 ], HAll rights reserved
: Z& G2 o+ u3 }1 i! i7 |% K©2023 Kites.vn | All rights reserved
83, "Cỏ áy" là cỏ héo úa. "Bóng là" là bóng mặt trời xế tà, tức là chiếu chênh chếch siên khoai. (Bản thân mình chép lại mà không hiểu chữ siên khoai cho lắm)
©2023 Kites.vn | All rights reserved! s3 v' f& T6 s
©2023 Kites.vn | % _" s- X" T- I2 d9 W2 }# bAll rights reserved
84, Bốn câu ba vần tức là bài thơ tứ tuyệt. Thơ tứ tuyệt gồm có 4 câu thì 3 câu vần với nhau. Kiều vạch da cây đề một bài thơ tứ tuyệt viếng Đạm Tiên. "Vịnh" tức là làm thơ, đề thơ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2018 19:51:48 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 85 ĐẾN 92

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
* Q  L; c& h% I0 T/ L- V©2023 Kites.vn | All rights reserved
II

©2023 Kites.vn | + D9 t6 n. e# y( Q% dAll rights reserved
©2023 Kites.vn | / D+ y8 j! ]/ iAll rights reserved
85. Lại càng mê mẩn tâm thần,
4 g5 {: n: A+ O- X9 u; O©2023 Kites.vn | All rights reserved
Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra,
©2023 Kites.vn | ( a5 g9 E% r7 h, C! h' U- U# J7 hAll rights reserved
Lại càng ủ rột nét hoa
©2023 Kites.vn | All rights reserved  q* O& H3 j5 o" @9 K( o8 e$ X8 _! }: n
86. Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài,
7 a8 c  X' {) C; j©2023 Kites.vn | All rights reserved
87. Vân rằng: Chị cũng nực cười
©2023 Kites.vn | All rights reserved) W7 U% q! m3 c  p
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa
©2023 Kites.vn | All rights reserved( j2 j! |+ [. y/ V4 O7 F
88. Rằng: Hồng nhan tự thủa xưa
  s, u- M* T& c2 h/ ~8 O©2023 Kites.vn | All rights reserved
89. Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu
©2023 Kites.vn | " _7 Z. B/ Z# \, G. N7 sAll rights reserved
90. Nỗi niềm tưởng đến mà đau
©2023 Kites.vn | All rights reserved$ b) V* T1 L; z) O
Thấy người nằm đó biết sau thế nào?
8 [) U0 L* W) F6 b: F©2023 Kites.vn | All rights reserved
91. Quan rằng: chị nói hay sao
  }! u# u- r9 y" t" {; c- }©2023 Kites.vn | All rights reserved
92. Một lời là một vận vào khó nghe

©2023 Kites.vn | & o( V( p4 l* x. F$ {2 j9 p7 ?All rights reserved
1 I% V) i9 @/ v* m5 A1 F©2023 Kites.vn | All rights reserved
85, "Nét hoa" là nét mặt đẹp như hoa. "Ủ rột nét hoa" là mặt đẹp rầu buồn như hoa ủ héo.
5 B/ w- `; d9 M4 o, n- ]/ n©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | - y; ]- K+ ~. C2 Q( X4 X' zAll rights reserved
86, Có bản dịch Pháp văn giảng là dây sầu hay tơ sầu (fil) đứt nối. Chúng tôi cho là chưa được ổn. Vì "tuôn" không đi được với "sợi" hay "tơ", chỉ có thể đi với chữ chỉ chất lỏng. Theo chúng tôi thì "sầu" dây nghĩa là khóc; "Từ Nguyên, Từ Hải" của Tàu đều giảng là "bị đè" nghĩa là kêu thảm, tức là khóc. "Sầu tuôn đứt nối" là khóc tuôn ra những nức nở dài, vắn, đứt, nối. Nói khóc là người ta nghĩ đến nước mắt nên có thể dùng chữ "luôn". Cả câu này nghĩa là Kiều khóc nức nở đứt nối, nước mắt tuôn rơi vắn dài. Cũng có người nói: cả câu này chỉ hàm một ý, tuy rằng câu chia làm 2 vế giống nhau; ý ấy là thế này: Kiều buồn sầu tuôn rơi nước mắt vắn dài đứt nối. Giải như thế nghe cũng thông.
0 z, l1 {8 P7 ]$ m% h( T8 U0 [, h©2023 Kites.vn | All rights reserved
6 N! ?5 x2 O7 e) M5 F©2023 Kites.vn | All rights reserved
87, "Khéo" không phải là khôn khéo. "Khéo" đây là "hay", ngụ ý chê bai, cười riễu.
©2023 Kites.vn | - a1 B5 w5 n4 h- j( T$ q/ Y7 yAll rights reserved
"Dư" là thừa. Dư nước mắt là thừa nước mắt, tức là hoài nước mắt.
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 S% M9 ?) K# v- C' f' q( i" f: G- @
©2023 Kites.vn | - G" C1 G* w# J4 u' ?All rights reserved
88, "Rằng" đây là lời Kiều đáp lại. Có bản chép... "tự nghìn xưa". Câu trên và câu này điệp vận "xưa", văn như vậy kém hay.
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 [& ~0 C9 \; q, V% r, b! Y
4 i% S1 r' \2 s9 U0 R  G8 R2 Z5 \©2023 Kites.vn | All rights reserved
89, Hễ cứ hồng nhan thì bạc mệnh, cái công lệ đó không chừa một người nào, ai ai cũng vậy. "Bạc mệnh" là số mệnh mong manh, ý nói số khổ sở vất vả, trái với số mệnh dầy dặn là số sung sướng. "Bạc" là mỏng. Mấy bản dịch Pháp văn dịch "bạc" là "ingrat" tức bạc bẽo thì sai.
©2023 Kites.vn | & g9 i, E! E4 Y3 oAll rights reserved
"Điều" nghĩa là "lời".
©2023 Kites.vn | $ r' O  P5 g3 o( T) R9 q  ~7 vAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 |% t0 F; \2 p- L7 X$ c- I
90, Thấy người ta (Đạm Tiên) chết chôn (nằm) đó, chả biết số mình sau này thế nào, có khỏi giống người ấy không.
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 k* @3 n2 ]' J/ ?# Y& s. }$ g
$ U% K$ c( X# r©2023 Kites.vn | All rights reserved
91, "Hay" nghĩa là: lạ, nực cười. "Hay sao" là lạ làm sao, nực cười làm sao?
©2023 Kites.vn | : k/ I( y. @: j$ F. @( ?5 b. FAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 ]/ t& Z' W5 I9 m. a4 K
92, Lời nói khó nghe, vì lời nào cũng vận vào mình, tức là lời nói sái, không hay cho mình.

©2023 Kites.vn | All rights reserved0 Z! ~! R' J9 P
/ |, t( l# \8 K2 _©2023 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2018 19:49:10 | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 93 ĐẾN 101

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2023 Kites.vn | 2 ^/ J$ ]- r3 Q. {" O: B% N$ o3 iAll rights reserved
II

4 F, i/ ^, t* |& H. ~9 g©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ k5 F; ?+ O: o4 t) {
93. Ở đây âm khí nặng nề
©2023 Kites.vn | All rights reserved5 q& D8 l, \  r1 q- `6 W0 f) h
94. Bóng chiều đã ngả dậm về còn xa
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 b% J9 @7 {& }  z4 d
95. Kiều rằng: những đấng tài hoa
©2023 Kites.vn | All rights reserved: w8 R( @: J* c5 \- {, J( p
Thác là thể phách, còn là tinh anh
; g* }+ y+ G' W1 ~# }©2023 Kites.vn | All rights reserved
96. Dễ hay tình lại gặp tình
©2023 Kites.vn | & ?& v+ V7 g: a) z, S: i& ^All rights reserved
97. Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ
©2023 Kites.vn | All rights reserved( {, g+ Z- O$ M0 K6 J) K, l$ m
98. Một lời nói chửa kịp thưa
©2023 Kites.vn | & J7 p! e' h/ fAll rights reserved
99. Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay
©2023 Kites.vn | 2 ~3 g# _# z( F& R* X+ qAll rights reserved
100. Ào ào đổ lộc rung cây
©2023 Kites.vn | All rights reserved. w$ m0 v# ^3 Y  N, z$ B! \* i  Y0 W  T
101. Ở trong dường có hương bay ít nhiều
. k' Q( L' s% P4 `# o- B) [©2023 Kites.vn | All rights reserved

©2023 Kites.vn | All rights reserved1 a* ^* j9 h" A5 l/ M' `
©2023 Kites.vn | All rights reserved. K  Y! N5 E" \. x! s% g+ X
93, "Âm khí" là cái hơi u ám buồn thảm; "Nặng nề" là dầy đặc khó thở. Ý nói không khí bãi tha ma không tốt.
©2023 Kites.vn | . l; x8 _5 L: W* o/ S/ Y% lAll rights reserved
' T' h5 u- U& A4 B) Q©2023 Kites.vn | All rights reserved
94, Trời đã chiều, đường về nhà thì còn xa.
©2023 Kites.vn | All rights reserved& G1 y7 J" s6 U: F, X1 T
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 `) X- y3 B2 s$ `/ U9 W
95, "Thác" là chết, chỉ có cái thể phách chết, cái tinh anh vẫn còn cũng như ta nói chỉ cái xác chết, cái hồn vẫn còn. Câu này động tự đặt trước chủ từ.
©2023 Kites.vn | * H( b" r( R: @& _6 Z# B) FAll rights reserved
Cả hai câu nghĩa là: Những bậc tài hoa thì chỉ chết có cái xác, chứ cái hồn không chết.
7 [# L2 g7 `, k8 o©2023 Kites.vn | All rights reserved
: u. G% r5 K5 J©2023 Kites.vn | All rights reserved
96, "Dễ" là dễ thường, nghĩa cũng như: có lẽ. "Hay" là biết, đây có nghĩa là "biết đâu; "Dễ hay" là "chưa biết chừng".
©2023 Kites.vn | All rights reserved' c( b5 V, s) E4 [# Z! ~+ `& j
"Tình lại gặp tình" là người hữu tình lại gặp người hữu tình. Kiều cho Đạm Tiên và nàng đều là người hữu tình.
' S6 L- w9 Z) P9 U( h4 ]9 f* D©2023 Kites.vn | All rights reserved
& N( g3 d9 ]) S©2023 Kites.vn | All rights reserved
Đoạn sau có câu: Hữu tình ta lại gặp ta. "Gặp" đây nghĩa là cảm thông với nhau.
* c+ C6 Z+ w# B: z7 \©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | 4 X: ~: g! ^" AAll rights reserved
97, "Ắt" là tất, tất nhiên, chắc chắn, thế nào cũng... "Hiển" là rõ, "linh" là thiêng liêng. Hiển linh là tỏ lộ sự linh thiêng ra cho biết.
©2023 Kites.vn | , D" C9 U1 h* S3 K/ tAll rights reserved
©2023 Kites.vn | ! G7 V2 [/ R. }* l8 R3 [7 r* i4 fAll rights reserved
98, Vương Quan chưa kịp thưa lại (nói lại).
©2023 Kites.vn | All rights reserved( E% y0 O% Z' q' W" K9 N/ x
©2023 Kites.vn | 7 a6 h* k6 b  K/ `5 E: y7 W5 n: IAll rights reserved
99, "Phút đâu" là phút nào, tự phút nào không biết.
* r/ |5 }! |" Q, q* r! U3 l©2023 Kites.vn | All rights reserved
"Gió cuốn cờ" là "quyển kỳ phong" tức là trận gió lốc thổi xoắn lại (cờ đang mở có thể bị gió cuốn lại được). Cả câu nghĩa là: Một trận gió lốc thình lình nổi lên. Ý nói tự nhiên có trận gió lạ (do phép thiêng của Đạm Tiên làm ra).
©2023 Kites.vn | 8 {( ?4 Z8 u' T/ |  hAll rights reserved
Trận gió này tức là sự "hiển linh" nói trên.
©2023 Kites.vn | 6 p* c( u7 s/ ?3 C# x! b: j( yAll rights reserved
©2023 Kites.vn | " u9 S! n, ]# s% R: N. b" o2 dAll rights reserved
"Ào ào" là tiếng gió thổi. Chỉ tiếng nói gió, người ta cũng biết có gió.
4 C6 L* }( g9 C, f: T©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 u6 ]5 F, S! ?, @- ~1 A. L' j  m( o
100, "Lộc" là lá non. "Đổ lộc rung cây": cây rung lá rụng, ý nói gió thổi mạnh.
+ n5 G, }* I+ ]4 l! ?6 P7 q5 r©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | # t1 l3 \# e* c8 J( ~4 }2 w1 I  NAll rights reserved
101, Ở trong trận gió hình như có mùi hương thơm thoang thoảng. Đàn bà Tàu xưa hay đeo hương trong mình: ý nói Đạm Tiên hiển linh trong gió.

©2023 Kites.vn | All rights reserved" @3 }% z& @( g' G! G3 K$ t* y
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách