Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 337254|Trả lời: 719
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Con Đường Sủng Thê | Tiếu Giai Nhân - Hoàn (Ebook full ngoại truyện P.68)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-12-2015 08:47:46 | Xem tất |Chế độ đọc
CON ĐƯỜNG SỦNG THÊ

©2019 Kites.vn | + [) ?/ n0 i3 h- X7 s0 W9 C' T4 [All rights reserved
TIẾU GIAI NHÂN

©2019 Kites.vn | - m9 X# H- r8 b7 M+ @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* e1 L4 P4 G" u

. F# T# P/ r# ~) i: A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   q3 [$ y* N1 G! p& E! zAll rights reserved
Tên Convert: Sủng thê chi lộ
" _3 n' ?9 i) }& X. i* c3 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Con đường sủng thê
; k3 G. n' e" J1 x: e6 b. E9 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Tiếu Giai Nhân
©2019 Kites.vn | 7 F- A& Q! }9 E% }All rights reserved
Thể loại: Cổ đại, trạch đấu, HE
©2019 Kites.vn | 2 @6 w/ {, D5 Y( v7 J# b; I- v! n# VAll rights reserved
Editor        : huongthao0308
©2019 Kites.vn | ' q: Y+ \  C$ d6 f/ ^All rights reserved
Tình trạng sáng tác        : Hoàn
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 j* r! Y1 C: h& H. n# t" `6 L6 f2 [
Độ dài: 159 chương chính văn + 11 chương ngoại truyện
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ?7 I  p- ]5 l; ~8 j% Z+ [

©2019 Kites.vn | ( c: o9 N1 E7 GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' [5 R( U8 z! D' Q. B, JAll rights reserved
Nguồn convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=113989
0 _, n$ S* j* Z$ U5 B) X( t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 n- L7 _6 o8 H/ Y* j; qAll rights reserved
Giới thiệu:
©2019 Kites.vn | 9 J- l( N, v0 T6 \All rights reserved
©2019 Kites.vn | / N$ ~4 f) \6 C0 l4 B  l9 ~" _. KAll rights reserved
A Kết là con nhà nông, ôn nhu xinh đẹp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& `, @" }  ?# q6 H) ^
©2019 Kites.vn | / h3 D7 l. ?+ \, ]; z' RAll rights reserved
Triệu Trầm nguyên là thế tử Hầu phủ, thủ đoạn ngoan độc.
5 X% f' B" J7 ?) H% \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . F8 t& c# T; G+ k5 o1 o1 \& a. xAll rights reserved
Trong mắt A Kết, trước khi thành thân Triệu Trầm quá khốn kiếp, sau khi thành thân hắn mới dần dần thay đổi tốt hơn.
©2019 Kites.vn |   y  U+ f2 S6 C( E! qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( C6 I# H; f% q
Triệu Trầm cảm thấy, hắn ban đầu chỉ là có chút thích nàng, sau lại yêu thương nàng đến không buông ra được.
/ O" p8 ~/ t/ j. B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( A, ]* F( U* S( S
A Kết: Vì sao trước kia chàng đối với ta xấu như vậy?
6 f' y# D* Q9 V! m©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 v: e4 }) O1 \4 D9 C* p7 H7 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trầm: Bởi vì ta muốn cưới nàng.
/ L. V) b# E9 S©2019 Kites.vn | All rights reserved

4 |7 T" B- v: d  P% B5 h. m, _( ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # z2 y8 g" e7 g0 yAll rights reserved
Đây là truyện đầu tiên mình edit; có chỗ nào không hợp lý các bạn góp ý để mình sửa nhé. Cảm ơn các bạn
6 r3 L$ x) s+ C9 x; y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  O+ H1 j) y0 n6 K, Q
MỤC LỤC

©2019 Kites.vn | All rights reserved" Q0 U- {; z4 O
; D9 O& |) k, C# s& C6 `! m  }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 E/ m* q. i: H7 T
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5
©2019 Kites.vn | 5 M0 [6 j( K& W5 AAll rights reserved
Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10
©2019 Kites.vn | % \4 T! c/ Y# V; X4 vAll rights reserved
Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15
% s( Q6 T0 a8 U* i9 T% P$ ]. h: q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ]6 v  p  m0 u7 E( {7 f
©2019 Kites.vn | ; w- }' `8 X$ y" c' m# e, r; lAll rights reserved
Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25
©2019 Kites.vn | All rights reserved. M4 E$ I; V& b% ^
Chương 26 Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30
©2019 Kites.vn | , w% S$ H0 \  N! v2 \' LAll rights reserved
Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35
' Z2 T& a9 y$ v/ A4 S% B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40
©2019 Kites.vn | All rights reserved, a: w6 g6 d) q5 r; G8 G4 P, T& m: e

©2019 Kites.vn | All rights reserved8 b# f5 E! p7 {
Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ c, z# ?8 C! J' Y
Chương 46 Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50
©2019 Kites.vn | All rights reserved, w% M& r  V6 ~9 W+ o! x& {0 B
Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55
©2019 Kites.vn | $ \$ E  h; _& `/ W+ ?8 F& ^6 kAll rights reserved
Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 M! X. v* Z# J7 @! r
" v8 A) |+ a) [) }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65
©2019 Kites.vn | 8 P) o2 e: j3 M/ [" cAll rights reserved
Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70
% _) @$ f" X% |( `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75
©2019 Kites.vn | All rights reserved% M/ ]$ ^6 _8 x+ U6 Y% z1 y
Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80

$ D; L: B; j. \; Y3 a3 J: I( n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( Y! R' W1 |  ~5 M/ p  N3 H
Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85
6 `. o/ R0 T4 q( f9 b+ x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ~  s) I1 |) E, @  c7 g8 G- }+ ^
Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95
©2019 Kites.vn | 2 b) P4 d) [& _1 c+ eAll rights reserved
Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100
  r6 i( H( M' _) I©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 |! j6 u0 ^, h3 O" e7 W4 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 101Chương 102Chương 103Chương 104Chương 105
©2019 Kites.vn | # G9 k+ e: Z) H' P. [$ RAll rights reserved
Chương 106 Chương 107Chương 108Chương 109Chương 110
©2019 Kites.vn | All rights reserved( P# E+ F3 m& V! m( l
Chương 111Chương 112Chương 113Chương 114Chương 115
9 @1 Y) C3 t( F3 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 116 Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120
7 ?; ~# e. `0 H' b, ^/ `! a* J©2019 Kites.vn | All rights reserved
: c8 i4 ~8 d6 d3 h0 c/ K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125
©2019 Kites.vn | All rights reserved- ~; |2 x4 k0 H
Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130
# C9 ^) N5 l% R8 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135
©2019 Kites.vn | ) j% C* @) W6 y, D9 S; w+ o9 Q0 _All rights reserved
Chương 136Chương 137Chương 138Chương 139Chương 140
©2019 Kites.vn | - T& \& r$ l! C/ P7 HAll rights reserved
  h' u0 Y* ]: h6 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 141Chương 142Chương 143Chương 144Chương 145
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ a5 V9 Q2 }0 C0 D2 C: l. s" T/ x
Chương 146Chương 147Chương 148Chương 149Chương 150
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 a" h4 R( u5 g: l
Chương 151Chương 152Chương 153Chương 154Chương 155
' l, C& s6 S' O& S- ]  ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 156Chương 157Chương 158Chương 159
©2019 Kites.vn | : X% W/ @& Q/ ]* W( f' q- |All rights reserved

6 Z9 I7 m9 N2 ^* N©2019 Kites.vn | All rights reserved
HOÀN CHÍNH VĂN

5 O' |& y) @2 y" ~  u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' i$ G, @/ Q# n% y: v+ a! S6 x) lAll rights reserved
Ngoại truyện 1: Quách lớn tuổi
©2019 Kites.vn | - K$ S$ v. Z( I/ |All rights reserved
Ngoại truyện 2: Xán Xán 1
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 k. y2 W* l: r0 l
Ngoại truyện 3: Xán Xán 2
" X' {8 _+ Z+ Q( V9 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện 4: Xán Xán 3
' `2 F" }3 k1 L& r1 [' O+ m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện 5: Xán Xán 4
% x8 Q1 E8 o. O4 M4 @, l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện 6: Triệu lão cha 1
* d4 r8 E. S/ i& e3 a" e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện 7: Triệu lão cha 2
©2019 Kites.vn | All rights reserved* p3 K* X# s- G4 }" }$ R, c
Ngoại truyện 8: Triệu lão cha 3
! I! L- s  w% _# h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện 9: Triệu lão cha 4
©2019 Kites.vn | $ R) u& L9 F5 ?+ I% s& CAll rights reserved
Ngoại truyện 10: Triệu lão cha 5
©2019 Kites.vn | 2 \- \; E5 S/ O  |5 ~. UAll rights reserved
Ngoại truyện 11: Triệu lão cha 6

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
无名♫ + 5 Cảm ơn bạn
bigbangpro + 5 Ủng hộ 1 cái!
DungDương + 5 Ủng hộ 1 cái!
phuongha109 + 5 Ủng hộ 1 cái!
MinhHạ + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2015 08:58:39 | Xem tất
Đọc phần giới thiệu cũng thấy hay hay, có vẻ anh nam chính cũng thuộc hàng biến thái. Ủng hộ nàng ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2015 09:01:24 | Xem tất
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

©2019 Kites.vn | All rights reserved( s0 E( ~) y7 \- M/ A6 A6 C7 _& t
©2019 Kites.vn | / C  u0 x8 j( b& u; wAll rights reserved
Tiết Đoan Ngọ, trong ruộng lúa mì vàng như thau, dân trong thôn phần lớn là cả nhà cùng nhau vội vàng thu hoạch lúa mì, tránh trời đột nhiên mưa to, chung quy với thời tiết này ông trời nói thay đổi là liền thay đổi; hàng năm đều có người lười nhác, chậm trễ thu hoạch, cuối cùng bị người cả thôn chê cười.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ~2 o3 j0 n( I( O4 m
©2019 Kites.vn | All rights reserved! }$ O2 M9 N( d$ k$ r% a& X# A4 @1 E" [
Lúc này Lâm Hiền cũng đang bận việc dưới ruộng, mồ hôi ướt đẫm.
©2019 Kites.vn | 8 s# F8 g! z- H& G: }+ a+ DAll rights reserved
% }6 T, U8 x+ K2 d) J3 c. ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lâm Hiền là người từ thuở nhỏ đã thích trèo cây bắt chim lội sông bắt cá, đối với công danh lợi lộc không có ham thích, bất đắc dĩ trong nhà cha mẹ đối với công danh rất cố chấp, đập nồi bán sắt cũng muốn hắn đọc sách. Lâm Hiền không lay chuyển được bọn họ, đành phải hăng hái, dần dần phát hiện mình quả thật có chút thiên phú đọc sách, cùng đi học với hơn mười đứa bé, chỉ có hắn là chưa từng bị tiên sinh đánh. Năm mười bốn tuổi ấy, hắn tham gia thi viện, sau khi hắn đi ra từ trường thi, có người báo cho hắn biết cha hắn đã qua đời. Lâm Hiền vô cùng đau đớn, vội vàng chạy về nhà, cũng phát hiện mẹ hắn vì đau lòng quá độ cũng buông tay ra đi.
; ]4 B' E- ]& R8 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ b. s8 U9 ~! ?. Z
* Thi Viện là kỳ thi để đạt được tư cách tham gia các kỳ thi chính thức sau đó, gọi nôm na là kỳ thi sơ loại.
©2019 Kites.vn | 2 U  [+ b9 J, |5 }. w) T! LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ f8 N# w  g/ l' }7 O. D  }0 n3 k3 X* `
Lâm Hiền đau lòng muốn chết.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& q) Y- [7 u1 ]
©2019 Kites.vn | 8 r7 {1 e  ?, n5 ]3 ~. w. }: YAll rights reserved
Hôm công bố bảng vàng, đợi cho các thí sinh đều xem xong, hắn xé bảng vàng xuống, quỳ tại trước mộ cha mẹ mình đốt cho bọn họ. Đời này cha mẹ đều mong hắn có công danh, lần này tên hắn xếp hạng nhất, nhị lão mà biết hẳn là rất vui mừng đấy nhỉ?
( z/ @9 B$ ?0 c& s©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 Z( f/ h; a! l2 I4 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cha mẹ do kiếm tiền cho hắn đọc sách mà chết nên Lâm Hiền quyết không thi nữa, ngoan ngoãn ở nhà thủ hiếu. Qua ba năm, thân thể thư sinh từng gầy yếu trắng nõn do lao động trồng trọt cũng trở nên bền chắc, tích cóp được một số tiền nhỏ, lại dựa vào thân phận tú tài cùng tướng mạo tuấn lãng, rất nhanh liền cưới được một thê tử xinh đẹp ôn nhu, an phận làm một người nông dân.
©2019 Kites.vn | 9 j/ j3 E2 a! J. m5 z- JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ d+ Q) {3 Q1 x6 J; l
Phu thê ân ái, liên tiếp sinh ra hai người con gái, cách vài năm lại sinh ra một người con trai, chỉ dựa vào ruộng đất trong nhà dần dần cuộc sống có chút khó khăn. Nghe nói lão tiên sinh từng dạy hắn trên trấn nhỏ chuẩn bị về quê dưỡng lão, trường tư thục muốn mời tiên sinh mới, Lâm Hiền nhanh chóng mang theo lễ đi lại một phen, cuối cùng trổ hết tài năng tranh cùng với bảy tám tú tài nghèo túng khác, hắn thành công nhận được công việc này. Hai mươi mấy học sinh cộng lại, ít nhất một năm cũng có thể kiếm được hai mươi mấy lượng tiền công, ngày lễ ngày tết trong nhà học sinh có thể còn đưa thêm thổ sản cho bọn họ có thêm đồ ăn.
8 u, r/ s9 R$ T( X7 Z+ t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 x9 W/ Z# m, A1 Q8 Q- r: AAll rights reserved
Lâm Hiền đều đem tiền giao cho vợ là Liễu thị quản lý, Liễu thị quản lý chu đáo, trong nhà càng ngày càng tốt, ở trong thôn cũng tính là khá giả.
' }2 I3 V: `6 Z# r, V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Kỳ thật tiêu dùng của Lâm gia không tính là nhiều.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 ?) |2 E7 s; [0 k1 |
& u: w- Y0 U3 B& \* h/ s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong nhà có sáu mẫu đất, các mẫu phân biệt trồng các loại hoa màu khác nhau như ngô, đậu phộng, hơn nữa sân sau là vườn rau, đồ ăn một năm của cả nhà liền không thiếu. Tiền công của Lâm Hiền dùng chủ yếu trên người ba đứa nhỏ, cho hai con gái mua vải bông, trang sức, ăn vặt, cho con trai mua giấy và bút mực. Lâm Hiền đối với bản thân không cần gì, thấy thê tử luyến tiếc không dám tiêu dùng cho bản thân, khi hắn giao tiền liền lưu lại mấy lượng, thỉnh thoảng mua đồ cho thê tử.
6 L+ K  q+ `: A$ [! }1 b" Z* G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 O* z' l  y& k6 T( W4 OAll rights reserved
Hôm nay Liễu thị cố ý đeo đôi khuyên tai bạc mà trượng phu mới mua.
©2019 Kites.vn | % @* j- ~: _" D3 uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( ?2 ~* c! {5 D
A Kết ở trong bếp giúp mẫu thân chuẩn bị cơm trưa, nhịn không được nhìn mẫu thân vài lần, luôn cảm thấy hôm nay mẫu thân nhìn đặc biệt đẹp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ a+ z% A" m" J) O* r" t! Z
“Nhìn gì đấy?” Liễu thị cắt xong thịt, cười hỏi con gái lớn.
©2019 Kites.vn | 2 i( i+ k- g  F6 E' z7 @All rights reserved
©2019 Kites.vn | : v, H0 b% \5 i. X- k- MAll rights reserved
A Kết chỉ lỗ tai mẫu thân: “Mẹ, đôi khuyên tai này là mới mua sao? Trước đây con chưa thấy mẹ đeo bao giờ.”
©2019 Kites.vn | # r* \% M! L2 cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& D, x5 ?: i: \9 v  n: @
Liễu thị cười, lấy dao cắt thịt bỏ vào trong đĩa, lại tiếp tục cắt cà, nói: “Đúng vậy, A Kết thích không? Nếu thích, mẹ liền đưa cho con, mẹ đã lớn tuổi rồi, đeo cái này quả thực là phí phạm, con đeo là thích hợp nhất, vừa đúng chút nữa Trọng Cảnh đến nhà chúng ta ăn cơm, cho hắn thấy vị hôn thê của mình đẹp bao nhiêu.”
©2019 Kites.vn | # ~/ p- Q  X% @All rights reserved
4 q9 q3 ~: X+ P©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Mẹ! Mẹ còn nói lung tung như vậy con sẽ không giúp mẹ nữa đâu” A Kết nhất thời đỏ mặt, cúi đầu nói.
©2019 Kites.vn | 3 r5 G; i8 h( F7 S# ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   T- r$ l2 }1 Y, D) M  }All rights reserved
Con gái lớn da mặt mỏng không thích đùa, Liễu thị vội nói sang chuyện khác: “Được rồi, chúng ta không đề cập đến hắn nữa, con thích khuyên tai này không? Thích mẹ liền cho con.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. H, e1 H3 ]1 n+ _- ^
©2019 Kites.vn | : I# A) L' W4 J" i; \* h- KAll rights reserved
A Kết lắc đầu, nghiêm túc xem cải dầu trong chậu nước: “Con chỉ thuận miệng hỏi thôi. Mẹ đã mua cho con rất nhiều, chính mình giữ lại đi, mẹ đeo nhìn thật đẹp.” Mẫu thân mới ba mươi tuổi, nhìn không già một chút nào, ba mẹ con cùng nhau ra cửa, người bên ngoài đều nói là ba chị em.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( [( [( y3 j9 r- f" }& h9 Z* A, a
©2019 Kites.vn | 2 Z% i+ {" ]1 \+ o* vAll rights reserved
“Lời khen của con, mẹ nhận, lần sau mẹ lên trấn trên lại mua đồ mới cho con.” Liễu thị vui mừng nói. Con gái lớn từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, mua gì cho nàng nàng cũng đều vui vẻ, không mua cho nàng, nàng cũng không ghen tị quấn người đòi mua; ngược lại con gái thứ hai, nếu vừa rồi là nàng thì đã quấn lấy mẹ đòi đôi bông tai này rồi.
©2019 Kites.vn | 7 |) B$ c1 w# WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * B' Y% l7 k8 V4 q3 Q6 Q& FAll rights reserved
Nghĩ đến con gái thứ hai, Liễu thị buông dao đi đến cửa phòng bếp, xoay về hướng phòng phía Tây gọi: “A Trúc, ăn cơm thôi, con đi ra ruộng gọi cha về, mấy người kia khi làm việc là quên hết mọi thứ, không gọi họ cũng không biết đường trở về! Tiện thể mời Mạnh đại ca con cùng Mạnh đại bá tới nhà chúng ta ăn cơm!” Lúa mì Mạch gia đã thu hoạch xong từ hai ngày trước, con rể tương lai đã sớm lại đây dặn dò, chừng nào nhà bọn họ thu hoạch phải kêu hắn một tiếng, hôm nay sáng sớm hai huynh đệ đã sang hỗ trợ thu hoạch lúa mì.
©2019 Kites.vn | - a& ]& Z* h% z$ H, j: cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 U6 W/ q2 t5 u0 d
Một lúc sau, bên kia mới truyền đến một thanh âm bệnh tật: “Mẹ, con đau bụng, mẹ để chị đi gọi đi!”
2 P1 W  D* X1 a# L, Q3 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 L, M7 V  J; m7 V1 i$ M7 Q! q( e3 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
A Kết ngừng động tác, nhìn trộm về phía mẫu thân, nếu như không có huynh đệ Mạnh gia, nàng đi cũng không vấn đề gì, chỉ là …
©2019 Kites.vn | 9 \( q  S; e9 Y: XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " [4 K* Z8 `  H4 vAll rights reserved
Liễu thị bực mình thở hổn hển, trực tiếp bước tới phòng của hai đứa con gái, vừa đi vừa mắng: “Mỗi lần bảo con làm việc gì con đều kêu đau bụng, nhanh đứng lên cho mẹ, chị con phải giúp mẹ nấu cơm, không đi được. Từ nhà chúng ta đến ruộng lúa nhiều nhất chỉ tốn một khắc đồng hồ, tại sao con lại lười như vậy chứ?”
/ f5 x. M9 V* @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: h- u: d+ h* |) k5 g
Lâm Trúc ôm bụng nằm trên giường. Trời nóng như vậy bảo nàng đi gọi người, nàng lười đi, nhưng lần này nàng cũng không nói dối. Liễu thị vừa vào đến, nàng liền đáng thương nói: “Mẹ, kinh nguyệt con tới, bụng thật không thoải mái, nếu không con chắc chắn sẽ đi, chỉ có vài bước đường thôi mà, con lừa mẹ làm gì cơ chứ!”
©2019 Kites.vn | + Y4 d7 B( h) X. z3 pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 S& v$ m# g6 ~$ ?7 d
Lâm Trúc mười hai tuổi, đầu năm nay có kinh nguyệt, lúc tới luôn luôn khó chịu. Liễu thị thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lập tức đau lòng, cúi đầu sờ trán Lâm Trúc, thấy hơi lạnh. Nàng cũng luyến tiếc sai sử con gái, lại cũng không bị dễ gạt như vậy, nhẹ nhàng chỉ trán Lâm Trúc: “Không cần ở trước mặt mẹ giả vờ đáng thương, tính con ra sao chẳng lẽ mẹ còn không hiểu? Lúc này nếu bụng con không đau, khẳng định con cũng tìm được lý do khác.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' x& P+ M: r) u" f! c
©2019 Kites.vn | ' b0 N! \1 _  S2 M* Q4 LAll rights reserved
Lâm Trúc cười cười, ngoan ngoãn thừa nhận quả thật mình có chút lười.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; n) q9 O, ~# I" v% N* i& n
©2019 Kites.vn | + p" y" g* V/ NAll rights reserved
Liễu thị thấy vậy, nhanh chóng trở về bếp, nói với con gái lớn: “Muội muội con đau bụng thật, con thay mẹ đi một chuyến nha. Con đừng nghĩ nhiều, lúc này mọi người đều vội vàng thu hoạch lúa, có nhà không đủ người, con gái cùng con rể tương lai cùng nhau xuống ruộng làm việc không ai nói gì cả. Năm đó mẹ cùng cha con …”
©2019 Kites.vn | # \  d8 Y9 m8 d: n1 bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : }. V0 Y# F# I9 EAll rights reserved
Nghe mẫu thân lại muốn nói chuyện nàng cùng phụ thân ân ái ngày xưa, A Kết nhịn cười không được, đứng lên nói: “Mẹ không cần nói nữa, con đi ngay.” Nàng đứng tại đầu ruộng kêu người, kêu xong liền trở về, không cùng hắn đối mặt là được.
$ r$ r- B8 r8 G5 j% K' l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( V0 l" H5 d  \: ~All rights reserved
“Thật ngoan, mau đi đi.” Nói xong Liễu thị bận rộn thái rau, không lát nữa các nam nhân trở lại lại chưa chuẩn bị xong, khiến con rể tương lai chê cười.
8 [# l* Z( d/ p& X& I9 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( Y& d0 S4 P$ F' {" i
A Kết lau tay, chỉnh lại tóc, liền đi ra cửa.
©2019 Kites.vn | ) \4 O  g8 j! R( t' LAll rights reserved

©2019 Kites.vn | : l+ _" r+ a: Q9 \' o# L4 T, `) cAll rights reserved
Gần trưa, mặt trời quả thật rất độc, sáng chói mắt. Hai bên đường trồng đầy cây dương, A Kết liền đi dọc theo bóng cây. Trên đường bò đầy côn trung nhỏ, là bạt lúa mì, cũng không cảm thấy đáng sợ.
# L( X: b. k2 ~  q4 ]  t( S©2019 Kites.vn | All rights reserved
; y$ G7 J5 r! @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ra khỏi thôn đi về hướng Đông, hai bên đều là thôn dân bận rộn, người cùng thôn quen biết cùng nàng chào hỏi, A Kết đều đáp lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 {' u0 {5 h$ v
& [' E# [- Z+ ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bất tri bất giác đã nhìn thấy đầu ruộng nhà mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 A0 f$ L& H% A: Z" `+ z, F  _
©2019 Kites.vn | * q, [) q7 L) D, M/ P2 DAll rights reserved
A Kết bắt đầu khẩn trương.
©2019 Kites.vn | 0 I5 O& b/ h" z" v3 eAll rights reserved
+ J) m/ f1 S+ Y/ S  l% C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng và Mạnh Trọng Cảnh là thanh mai trúc mã, thuở nhỏ chơi bên nhau, nhưng khi lớn lên cũng biết kiêng dè, thay đổi phương thức ở chung. Mới đầu nàng không để ý, chỉ mơ hồ phát hiện đôi khi vô tình ánh mắt Mạnh Trọng Cảnh nhìn nàng chuyên chú, trong lòng A Kết dần dần cảm nhận được một điều gì đó. Sau này mỗi lần Mạnh Trọng Cảnh đi đâu về sẽ sai đệ đệ đưa đồ ăn vặt cho nàng, A Kết liền hiểu rõ tâm ý của hắn, gặp hắn liền không nhịn được mặt đỏ tim run.
©2019 Kites.vn | 2 u; }. Q4 L$ m9 q. k- u0 ], PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: j2 V- s" s. D+ \
Thời gian trôi nhanh, bọn họ đều đã trưởng thành. Hắn trở thành một nam nhân cao lớn rắn chắc, nàng cũng được mọi người nhận xét là cô nương tốt nhất trong vùng.
©2019 Kites.vn | 3 o, U1 g5 J" RAll rights reserved
# w+ Q( c* d  Y( }$ x; D5 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Năm trước Mạnh Trọng Cảnh tới nhà cầu hôn, cha mẹ hỏi nàng có nguyện ý hay không, nàng xấu hổ không nói, việc hôn nhân của hai người chính thức được quyết định, tháng chín năm nay thành thân.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& t1 \+ |% J% C! E# m. m
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 N' y: Q5 Q* v& Y; }; h; z9 n
“Đại tỷ, cơm chín rồi ạ?”
3 n) @; H+ ?4 _  e©2019 Kites.vn | All rights reserved
' o3 `( b  V: `) \+ g( t, w$ a( e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đang suy nghĩ miên man, nàng bị giọng nói non nớt quen thuộc xen ngang, A Kết nhìn về phía ruộng, thấy em trai mới bảy tuổi của mình Lâm Trọng Cửu đang chạy về phía nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phơi nắng đỏ bừng.
) B9 a* r: x8 Y2 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 n; T5 |& W) o9 T
A Kết nhất thời đau lòng, đỡ lấy đứa nhỏ đang nhào tới, lấy khăn ra lau mồ hôi cho hắn: “Đúng vậy, mẹ bảo chị đi gọi mọi người, tiểu Cửu có mệt hay không?” Phụ thân không cho nàng cùng muội muội làm việc nhà nông, nhưng nói con trai đọc sách cũng phải biết trồng trọt, sớm liền dẫn theo hắn, cũng không ngại khi đó đệ đệ mới ba bốn tuổi không biết làm gì cả, phụ thân dù để cho hắn chơi dưới ruộng, cũng không cho hắn ở nhà.
* P: j1 O2 o. o4 v$ q' M$ c3 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   E4 \5 o' a) l( KAll rights reserved
“Không mệt, chính là trời nóng quá, đại tỷ, chúng ta mau trở về đi thôi!” Lâm Trọng Cửu tránh khỏi hai tay của chị gái, nhanh chân muốn chạy.
5 T$ W9 L( H% V! [- o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 v% y" A% S4 T) f
A Kết nhanh chóng túm lấy hắn, thấy thân ảnh cao lớn phía xa vẫn đang cắt lúa, nhỏ giọng nói: “Em chạy lại kêu phụ thân và mọi người, sau đó chúng ta về.” Nàng ngượng lên tiếng gọi khi có mặt Mạnh Trọng Cảnh.
©2019 Kites.vn | ! @, ~) `( l  A3 X" l6 zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; H7 T& U7 X- V7 |6 \) P5 l& d
Lâm Trọng Cửu không có nhiều băn khoăn như nàng, hướng phía ruộng gọi to: “Cha, Mạnh đại ca, Mạnh nhị ca, về nhà ăn cơm!”
5 O3 c* a2 b  J+ U4 H; l' y©2019 Kites.vn | All rights reserved
) q$ u! O. L# C6 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Biết rồi, xong ngay đây.” Lâm Hiền lớn tiếng trả lời.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ x+ ^0 I* e6 E: c% o, p# ^$ G& n. W
3 P8 b5 Q& n4 D' z8 F- m" Q4 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Kỳ thật hắn cũng đã sớm nhìn thấy con gái lớn đi đến đây, chính là muốn làm thêm một chút nữa, nhưng hai anh em con rể tương lai còn bên cạnh, cũng ngại làm hai người nghỉ ngơi trễ. Vỗ bụi trên người, Lâm Hiền đi về phía Mạnh Trọng Cảnh: “Trọng Cảnh, Trọng Đạt, chúng ta về ăn cơm, buổi chiều tiếp tục.”
. |+ [+ k* ^/ Q5 b+ e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 J: y: {4 M" P9 U$ w8 |* S
“Vâng, Lâm thúc, thúc đợi một chút, cháu liền xong ngay.” Mạnh Trọng Cảnh đem lúa trên tay buộc lại, sau đó đứng lên, cầm lòng không đậu nhìn về phía đầu ruộng, thấy người trong lòng đã dẫn em trai đi trước. Hắn thấy thất vọng, nhưng rất nhanh liền thoải mái, nàng thẹn thùng như vậy, hôm nay xa xa thấy nàng, cũng cảm thấy thỏa mãn.
1 u  |. ?! r% ]. m) C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / r8 \; M  q( g; a5 d! yAll rights reserved
Lâm Hiền dẫn hai người thiếu niên cùng nhau trở về, chị em A Kết đã đi trước một đoạn.
1 g! o+ O6 ^* g1 [' h1 k1 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& q1 _) K: D3 F, O3 h( z0 T
Khoảng cách tuy xa nhưng A Kết vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt sáng quắc dừng trên người mình, không biết tại sao nhưng nàng biết rõ đó là Mạnh Trọng Cảnh.
©2019 Kites.vn | $ j* t' K1 C  E/ V. G4 x7 g2 SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 w9 G0 B; i/ b" rAll rights reserved
Nàng không tự chủ bước đi nhanh hơn.
, ]! a, W% a# g$ t# M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 {  M2 ]6 h# E' Z1 I$ M
Lâm Trọng Cửu làm nũng kéo lấy cánh tay nàng: “Đại tỷ đi chậm một chút, em không theo kịp.”
©2019 Kites.vn | ' Q9 y, i  q9 [( H' W3 Y( eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 a6 y* p1 b$ O! ~' q$ Z  S9 b
“Nếu không tỷ cõng tiểu Cửu nhé?” A Kết nghiêng đầu, nhìn đệ đệ cười, cõng đệ đệ trên lưng, người kia có nhìn cũng chỉ thấy đệ đệ mà thôi.
8 @+ H% F  x8 {4 ~" F4 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
& ?- O; K/ a9 q3 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lâm Trọng Cửu lập tức buông tay nàng ra, banh khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Em lớn rồi, không thể để cho tỷ cõng nữa.”
©2019 Kites.vn | + W7 t  T1 G/ \- ~1 c. BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ?, H2 G' h, t" b# m; z
Tiểu nam tử nghiêm trang, A Kết nhịn không được xoa bóp mặt hắn, vừa định khen hắn hiểu chuyện, phía trước bỗng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Hai chị em đồng thời ngẩng đầu, thấy xa xa có hai con ngựa đang nhanh chóng phi đến. Đây là đường đất, mặt đường coi như rộng lớn, đủ cho hai chiếc xe ngựa chạy song song, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, cũng đủ dọa người. A Kết vội vàng kéo em trai, tay trái nắm tay hắn đi về phía trước, hơi hơi cúi đầu.
9 j: f( |! |5 v6 T1 ^- O©2019 Kites.vn | All rights reserved
: x: X# n! a* \©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đại tỷ, chị xem, ngựa của hắn thật là lớn!” Trong thôn chỉ có bò và lừa con, Lâm Trọng Cửu ít khi nhìn thấy ngựa, nhịn không được nhìn chằm chằm con ngựa trước mặt.
( {% g$ O: o% ]2 s+ k. l* `2 T/ I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ ?9 @* E" Y$ c2 U& F% s
A Kết không ngẩng đầu, nàng không phải là tiểu hài tử.
©2019 Kites.vn | + q/ E% U9 I9 M* D1 R; F: X1 d% wAll rights reserved
& D& q8 \/ h3 Z7 p3 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lâm Trọng Cửu cũng không để ý nàng, đột nhiên lại nói: “Đại tỷ, tỷ nhìn trên người hắn, có cái gì đó lóe lên, là cái gì vậy nha?”
7 H. G: o: X3 u5 v6 R' }& ~5 ^9 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ e$ C- R! v4 r1 H
Rốt cuộc A Kết tò mò, theo ngón tay đệ đệ mình nhìn lên.
* ~; a' R5 J$ I4 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 s0 p/ K% @% s3 \: ?6 R) M" zAll rights reserved
Lập tức nhìn thấy một nam nhân toàn thân áo bào màu đen, lúc A Kết ngẩng đầu, khoảng cách hai bên chỉ khoảng mấy chục bước mà thôi. Hắn cưỡi ngựa đi dưới bóng cây, khi qua chỗ nắng, bên hông sẽ lóe lên một chút. A Kết không nhìn xem diện mạo người nam nhân thế nào, chỉ nhìn bên hông hắn, rất nhanh liền cúi đầu giải thích cho em trai: “Bên hông hắn đeo ngọc bội, bị nắng chiếu vào nên lóe lên.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 e- T- y' R6 ?5 k+ e5 ^
4 s7 o8 c( J* X/ D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khi nàng nói với Lâm Trọng Cửu, giọng nói ôn nhu dễ nghe thoáng rơi vào tai nam nhân áo đen.
©2019 Kites.vn | ) |# k- z) {3 F" T8 N: UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & c) c# Z" ~: U  {$ lAll rights reserved
Ngựa chạy ngàn dặm, loáng một cái liền chạy được khá xa, chẳng biết tại sao bỗng nhiên chạy chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn.
©2019 Kites.vn | ! f0 n9 s( R* a# T- D4 yAll rights reserved
4 c  |4 ^/ S+ X$ I7 O3 U$ f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nam nhân áo đen lưng eo rất thẳng, dừng một chút, mới quay đầu ngựa lại.
& a: f! r- }3 x# O$ V+ j  @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, i/ A' P" D; d" J4 S0 i
Đường đất thẳng tắp, liếc qua mấy thôn dân, dừng tại thân ảnh yểu điệu phía trước.
, r: L5 w$ F2 n7 }. w©2019 Kites.vn | All rights reserved
" D: j" J3 g3 z& P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỉnh đầu lá cây xanh biếc, hai bên là tro lúa mì, cô nương áo trắng quần trắng, trong khung cảnh nông dân vui mừng thu hoạch mùa màng nhìn càng thêm tươi đẹp.
5 n4 a) `% K5 f0 v( Y/ j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 B, I: {6 m3 Y( MAll rights reserved
Hắn nhìn nàng, trong đầu là hình ảnh khuôn mặt nàng cụp mi cười ôn nhu. Khi ấy, nam đồng kia nhìn hắn, hắn tùy ý nhìn qua, vừa lúc thấy nàng cúi đầu, mặt hoa xinh đẹp, sóng mắt trong như nước mùa thu. Còn có thanh âm của nàng, rõ ràng xa như vậy nhưng hắn lại nghe rõ mồn một.
©2019 Kites.vn | 9 d# ?5 u4 x' oAll rights reserved
9 _7 _7 y3 [" L# j0 i0 c& R, U3 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tay không tự giác rơi đến ngọc bội bên hông, hắn cưỡi ngựa nhanh như vậy, ánh mắt của nàng cũng thật là tinh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' T! E/ ^( s& s1 }5 O; U) \
©2019 Kites.vn | All rights reserved) f8 T* g# Q( Z5 P
“Thiếu gia?” Phía sau có tiếng vó ngựa tới gần, người hầu cận nghi ngờ gọi hắn.
; x( ^. x8 O# ]1 e- J5 Y1 y# ?- s( a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! e9 _+ M1 T7 g0 O7 r; u$ t& `
Nam nhân phảng phất như không nghe thấy, trầm mặc một lát, sau thu hồi tầm mắt, phóng ngựa đi trước.
# z2 Y0 H' s2 p6 X6 l1 |1 g# f7 t% l©2019 Kites.vn | All rights reserved
' o/ ^+ \9 T8 u) n$ V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn không sao, chỉ là không ngờ đến nơi thôn dã như thế này lại có người đẹp như thế, nhất thời cảm thấy kinh ngạc.
©2019 Kites.vn | 3 C- i. e! u4 t! ]All rights reserved

Bình luận

bạn ơi, poster truyện này bị hỏng rồi này, bạn update lại nhé cho thread nhìn đẹp hơn ^^  Đăng lúc 20-12-2016 12:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2015 09:02:23 | Xem tất
thaobi0808 gửi lúc 17-12-2015 08:58 AM
©2019 Kites.vn | 2 ~! g1 b+ s" M3 H( r& E  ZAll rights reserved
Đọc phần giới thiệu cũng thấy hay hay, có vẻ anh nam chính cũng thuộc hàng biến thái. ...

Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Đây là truyện đầu tiên mình edit. Nếu có chỗ nào sai, bạn góp ý nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2015 09:13:26 | Xem tất
huong1603 gửi lúc 17-12-2015 09:02 AM
& _3 g: d% Y8 g' ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Đây là truyện đầu tiên mình edit. Nếu có chỗ nào sai, bạ ...

Fighting! Mong chương đầu của bạn ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2015 10:43:36 | Xem tất
truyện có vẻ hấp dẫn đây
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ i, I$ I: g. \4 u/ M! Q
cám ơn bạn đã giớ thiệu nhé
/ z2 I5 J& r# F5 _' ?7 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
chúc hố sớm đầy và xôm xụ
; i8 Z' b% U+ F$ J; z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2015 11:02:19 Từ di động | Xem tất
dạo này truyện điền văn của Tiếu Giai Nhân đc chị em tin tưởng chọn mặt gửi vàng nhiều nha. Nữ 9 ngoan ngoãn ôn nhu đã có đính ước k biét a nam9 làm tnao đưa nàg về dinh. Ủng hộ truyện đầu nàg edit nhá. Học theo các unnie: hwaiting!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2015 14:00:50 | Xem tất
Truyện này có bạn bên ddlequydon làm đến chương 41 rồi đấy gái ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2015 16:01:20 | Xem tất
Hihi, đọc xong chương 1 đã thấy hấp dãn rồi
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 W! Q7 D# e/ o, l% b5 b, D: {
Oai nam chính xuất hiện rồi
©2019 Kites.vn | All rights reserved' f4 `$ S5 J5 m1 \- ^/ P
Nàng post bài nhanh thật đó
©2019 Kites.vn | All rights reserved: ?6 g% w6 {# i& G5 m, U; R
©2019 Kites.vn | 6 v% T8 E/ _' f% pAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2015 16:04:40 | Xem tất
Cảm ơn bạn @khuongcamtu đã nói cho mình biết.
% Y+ [) c3 T' F2 t0 ]$ }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đây là truyện đầu tiên mình edit nên mình vẫn sẽ tiếp tục dù cho đã có bạn edit rồi.
. R7 Z9 g$ F, `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mình mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
©2019 Kites.vn | - T. z" n6 F; x! L! `+ f1 M$ uAll rights reserved
Cảm ơn các bạn nhiều !

Bình luận

Mọi nguoi van doc binh thuong ma.  Đăng lúc 8-7-2016 06:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách