Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 441795|Trả lời: 994
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Cây Thuốc Phiện Thiên Đường | Tử Tử Tú Nhi (HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-3-2012 14:04:24 | Xem tất |Chế độ đọc
Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

©2020 Kites.vn | - P+ d* j0 t) ^8 S, IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * }' u, g4 d9 s- v* y. mAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved" s( B" U) X3 ?/ }1 v% c
5 M) S9 N6 T3 ?0 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Cây thuốc phiện thiên đường(Lâm thời thiên đường)
3 c1 G9 N4 S. G5 x& x) c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác giả:Tử Tử Tú Nhi
©2020 Kites.vn | - R% p# U& a) AAll rights reserved
Edit : conco_bk94
©2020 Kites.vn | 8 R1 ~  _' x5 s9 S8 P; L2 C  [; S6 xAll rights reserved
Độ dài :48 chương
©2020 Kites.vn | " C: ~* S! f5 H7 `% j% KAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Hoàn
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 G) U% W% m0 M+ r
Tình trạng edit: Hoàn
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 g- \# B1 X3 }+ y
Poster: [T]uenhi
- k5 ?4 g" ~0 S3 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn tác phẩm:jjwxc.com
©2020 Kites.vn | 5 H: H$ a# X# ]3 V1 M6 z- E% sAll rights reserved
Truyện còn được post ở đây.
3 X- u( b6 K( M% v' u©2020 Kites.vn | All rights reserved
http://lanhnguyetcac.wordpress.com/

$ U# J& h1 B1 B* {- D& D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' N. c- L( W8 P2 qAll rights reserved
, X- N! T3 J# Y) V# }4 @- I9 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lưu ý:
©2020 Kites.vn | 4 t; j$ H8 D8 K+ L- ^( `& P# ]All rights reserved
- Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2020 Kites.vn | ) G' K1 a  Y% X, uAll rights reserved
- Mình chỉ post truyện ở Kites và Wordpress của mình.

Rate

Số người tham gia 8Sức gió +45 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 =´∇`=
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!
tokpokki + 5 Cảm ơn bạn
chansun + 5 Cảm ơn bạn
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái :X
camngoc + 5 Ủng hộ 1 cái!
greenrosetq + 10 cám ơn em

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2012 14:08:21 | Xem tất
  Văn án

©2020 Kites.vn | 5 z9 H3 C: _4 U' W1 Q) F3 F% _% ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 p% P6 S6 W0 AAll rights reserved
Có đôi khi vân mệnh như một thứ trò đùa nghịch ngợm của trẻ con, nó cho con người ta mạng sống rồi lại bị số mệnh như dùng roi da quật không còn chỗ nào để tránh né, lại giống như con quay, không ngừng bị xoay tròn, xoay tròn… Không thể làm theo ý mình, vĩnh viễn tìm không thấy điểm dừng. Nó vô tình tạo ra muôn ngàn hỗn loạn đến mức con người ta không chịu nổi, sau đó lại khoanh tay đứng nhìn.
©2020 Kites.vn | ( |; U) i& v% o# aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' A% Q+ N7 d  T. ?3 zAll rights reserved
Hoa anh túc, xinh đẹp mà yêu mị, nó kiên cường đứng ở trung nguyên hoang dã. Cũng là loại hoa yêu diễm, nhưng nó lại có thể tinh luyện ra thứ mị hoặc trí mạng mang tên gọi "Thiên đường*"! Nó dụ dỗ mọi người cho dù kìm lòng cũng đi vào con đường hủy diệt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# @+ A" k  e1 a- K2 }/ h+ [
9 D/ ^1 @2 h4 V9 a$ A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng đáng cười ở chỗ, có người lại dùng nó để hình dung đến… tình yêu!

©2020 Kites.vn | All rights reserved: s/ }! d0 C/ Y6 M7 |
©2020 Kites.vn | 8 k5 y& F/ @4 W6 p+ l" IAll rights reserved
Mục lục

7 W+ w( P$ Y$ m& v% E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 j0 s. l. u' B; x
Chương 1
4 d/ i% {9 ]8 s& Z2 J/ C. ~4 W©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ b7 j; B6 X( q
Chương 2
©2020 Kites.vn | All rights reserved) y$ L2 [' h6 I# j( T  \! _0 q
% {+ J! x3 W; R* z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ [  U7 |) z9 \* Z% T
©2020 Kites.vn | . P8 P8 P/ g" N% H5 p; EAll rights reserved
Chương 4 I - II
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 t* t, g& g# f* g- f; L6 {- y
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ~9 C. p% c/ s- k* i6 t$ x4 \! W
Chương 5
©2020 Kites.vn | 5 ?& T/ J* Y: j, T) u! AAll rights reserved
3 h  G$ J7 Y$ _% P" Q5 D9 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 6
©2020 Kites.vn | All rights reserved. y, }- r2 h3 s; _$ d' J
©2020 Kites.vn | All rights reserved- M' a$ U# F) ^1 h3 L( W
Chương 7 I - II - III
©2020 Kites.vn | All rights reserved% L7 I, z' ]7 i3 |$ Y  v
, O8 d& T- d7 L+ ^- w4 H: Y/ }: q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 8 I - II - III
©2020 Kites.vn | All rights reserved& O& ~1 l. M( X6 b2 S
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ?( c: G$ S7 K4 _9 ^
Chương 9 I - II
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 g5 a( r3 ]  Q! i8 ?4 |8 a4 A
©2020 Kites.vn | ) t8 l2 r) Z# ^" I9 }4 D0 Y& c; AAll rights reserved
Chương 10 I - II - III - IV
©2020 Kites.vn | All rights reserved& h3 b5 E: R8 G' D4 d( i
©2020 Kites.vn | All rights reserved, F4 N6 d. x+ \1 ]' B
Chương 11
2 M2 M9 v! H6 ^& x0 P- W, r©2020 Kites.vn | All rights reserved
: x  b* B4 O5 o( q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 12 I - II
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 S3 ~$ V3 P% b: A
©2020 Kites.vn | All rights reserved  N" s% v; Z* c+ p. ?# K: W# t
Chương 13
©2020 Kites.vn | : f3 H2 x9 ~1 _All rights reserved
1 y* T& M1 }* i+ A. [6 k9 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 14
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 _( Y$ r2 P: M8 Q) d" G- B' G
©2020 Kites.vn | All rights reserved& d: Y4 |0 ~# T5 ^+ Q. C5 K) z0 `
Chương 15
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ V( B  E: R+ w) C5 m- n' }4 n: U
©2020 Kites.vn | - t* j% O) f( e, B2 {All rights reserved
Chương 16
©2020 Kites.vn | All rights reserved' P' f: x5 c( o. t& w& n! h, ^
©2020 Kites.vn | ; S' j6 r4 i+ o0 `0 tAll rights reserved
Chương 17
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ B7 _# r) H( R( w7 |( Y8 U! k
©2020 Kites.vn | All rights reserved) J5 Y3 g9 ]4 |) ^6 K& q
Chương 18
©2020 Kites.vn | ' m1 L* c; V" f( xAll rights reserved
& U  V! j; f9 O+ M' Z( X+ f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 19
©2020 Kites.vn | # e/ J, A9 h( ~3 JAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ! a1 a# I0 @$ _9 j) y& HAll rights reserved
Chương 20
©2020 Kites.vn | 6 V, S- e8 j# s+ V5 o1 A- MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + h) O4 ~- n) z' X0 f' ]% Y4 dAll rights reserved
Chương 21
©2020 Kites.vn | 1 b, `9 \3 r1 e3 [, |- GAll rights reserved
. e' ?& q1 g! ]7 c3 a' h8 ]8 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 22
©2020 Kites.vn | All rights reserved% {! R* q3 z. Q, K# _4 F
) S1 F& d! Z% J+ E% t# ~1 q: H5 p9 H) U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 23
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 l4 ~- ^. u  c3 _
©2020 Kites.vn | 6 C3 v2 ], F% iAll rights reserved
Chương 24
©2020 Kites.vn | / A0 f" L8 K* [! W7 B' i7 }- q8 SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 z: p) ]2 E/ ]1 C6 B3 s8 h6 _" F3 tAll rights reserved
Chương 25
©2020 Kites.vn | All rights reserved: \+ t: r1 x) A; ]" x) M
©2020 Kites.vn | ) `+ q9 c+ u3 h: t! s, _( xAll rights reserved
Chương 26
©2020 Kites.vn | - M) f% r" \0 V( @- `- CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" ?% G! a9 q$ b
Chương 27
©2020 Kites.vn | All rights reserved' Y; i5 q6 e; R& _2 J7 x7 l- ?
©2020 Kites.vn | . N. R* [3 A7 F+ b- A6 `All rights reserved
Chương 28
©2020 Kites.vn | 0 y- D7 e8 F+ {- B8 H0 [All rights reserved
©2020 Kites.vn | # B* O! u) A7 A9 z1 yAll rights reserved
Chương 29
& J7 Y  Q# k& i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  o8 O2 P/ p* J5 i
Chương 30
©2020 Kites.vn | + x1 p4 a! V* Q5 TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " W' P" @( P. s, V+ EAll rights reserved
Chương 31
: \" y2 U- A; N' l0 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - r  |: b' Z  ^All rights reserved
Chương 32
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ o/ g; e5 v9 p7 M2 d0 t* P) k
©2020 Kites.vn | 6 c( X" O, ~; D6 g# _/ WAll rights reserved
Chương 33
©2020 Kites.vn | 2 l0 m: l3 F2 F% P5 {All rights reserved
9 M2 N' f& i& H, z2 S* I* l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 34
©2020 Kites.vn | : ~6 B  F- q# fAll rights reserved
+ C, w' _  ]9 g; Z9 @* v& S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 35
©2020 Kites.vn | , G* g& W5 F- a1 [" ^All rights reserved
( X. W4 ^+ l3 N$ l+ k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 36
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 I" s3 y  I' m. r+ ~% P2 U8 W. K$ t

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ Q& i* v: v# S  b6 y6 U3 n
Chương 37
©2020 Kites.vn | ' l6 J9 s) Z, M- d( r, ?3 bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 X8 c  ~, e9 p! Q
Chương 38
©2020 Kites.vn | All rights reserved: w5 {! U' Z  o; _
( D: B0 z- Q3 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 39
©2020 Kites.vn | " _. ]" S+ v& T( qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, Q+ g8 F8 Y& I0 {# g+ S
Chương 40
" w! q; l) P) T©2020 Kites.vn | All rights reserved
' q1 p1 n- W2 }# _8 i* v" T* ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 41
©2020 Kites.vn | All rights reserved; N! g  G  W8 h' }8 i
1 D  L0 X' b* c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 42
) J' q! l  `- l( S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 K* U0 X6 Q9 M7 ^3 j9 {
Chương 43
©2020 Kites.vn | All rights reserved, o' {" N! W% n- ^" l4 S
©2020 Kites.vn | % i5 |3 M9 a' a; cAll rights reserved
Chương 44
©2020 Kites.vn | 9 k' l4 B! `% _All rights reserved
! h* J3 i- z1 w# K6 x9 x1 v7 C* R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 45
©2020 Kites.vn | 7 R1 Q( R1 D5 z9 f- U! PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 `- T" p3 ?/ g( y! `' f7 a. V
Chương 46
©2020 Kites.vn | ' ?2 ?( Q' H% r) I# a  K. @All rights reserved
% [, F0 D7 R, }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 47
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ~# [& T  M3 \
©2020 Kites.vn | 6 W% G. I2 p0 G8 U) c& aAll rights reserved
Chương 48
7 \9 r) O2 F3 ]& c; `* ]9 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 \& `# `6 s9 G# ]+ L/ I- J8 _: C0 K2 iAll rights reserved
Ngoại truyện: Lộ Tịch Ngôn
©2020 Kites.vn | ( u, P2 O5 V% F: E# j, wAll rights reserved

) L% @+ z" ]7 {9 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - v! K1 t: [! \7 aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 Z# G, O3 u: |  E8 X. g) f) y* }* ]
  k1 p: r* u' s( r; n1 H+ B. b+ J©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ a( l6 [  |* d5 v; i, N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: X) k5 M' f( Q6 N( Y5 x! R
©2020 Kites.vn | 1 v& o* l8 x3 uAll rights reserved
/ _) c+ _8 G! `- n5 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 L$ |' _' i: \$ Z. jAll rights reserved
  

Bình luận

bộ này ngược nam 9 bạn nhé :)))  Đăng lúc 1-6-2013 11:34 AM
Oa! Là Tử Tử Tú Nhi. Mình rất thích tác giả này. Cám ơn bạn đã edit. Mà không biết là trong bộ này thì nữ chính có bị ngược thê thảm như trong Cấm Tình không nhỉ?   Đăng lúc 1-6-2013 08:44 AM
Tks bạn nhiều :x  Đăng lúc 23-5-2013 12:49 AM
Cám ơn bạn nhiều về ebook nhé.  Đăng lúc 23-5-2013 12:19 AM
Cho LT xin ebook này . Cám ơn chủ nhà nha .  Đăng lúc 22-5-2013 07:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2012 14:48:53 | Xem tất
Vào ủng hộ nào, cứ nhìn thấy Tử Tử Tú Nhi là mắt mình lại sáng lên, bộ này đọc rất hay, anh nam chính bị ngược tâm quá, nhiều lúc mình chủ muốn bỏ bạn nữ chính cho xong.Cố lên bạn nhé, mình sẽ lót dép hóng dài dài ^^

Bình luận

á á ss lộ bản chất sắc nữ nha.. =))  Đăng lúc 4-8-2012 01:53 AM
cô Thỏ ơi, còn bộ nào của TTTN nữa ko? chỉ tôi vs! ^^  Đăng lúc 26-7-2012 08:22 PM
Hì hì! *mở cửa đón khách* Mời vào mời vào!  Đăng lúc 13-3-2012 11:57 AM
lin: ở đâu đông vui ở đó có tôi =))  Đăng lúc 12-3-2012 11:08 PM
Cô sắc nữ này, đi đâu cũng thấy. Đu ngôn tình ghê gớm....:)  Đăng lúc 12-3-2012 10:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2012 15:59:12 | Xem tất
rabbitlyn gửi lúc 12-3-2012 14:48
©2020 Kites.vn | All rights reserved% |- I! Z( p% n- |& j
Vào ủng hộ nào, cứ nhìn thấy Tử Tử Tú Nhi là mắt mình lại sáng lên, bộ này đọc r ...

Mình lần đầu tiên edit đấy. SẼ gặp phải nhiều lỗi. Trước mình đọc bộ cấm tình ở bên nhà bạn mà đến h vẫn còn chưa quên. Cảm ơn bạn ủng hộ nhé.

Bình luận

Ủng hộ bạn  Đăng lúc 10-5-2013 08:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2012 16:06:31 | Xem tất
Chương 1: Trừng phạt.

, H, w; d" i& F( |9 e- U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Edit: conco_bk94
©2020 Kites.vn | All rights reserved, C8 j7 N8 f! F+ W. v4 d
Beta: Hàm Nguyệt

& O. e' u- g4 a2 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; z9 ]: t0 g: q9 y% Z% @' T8 }All rights reserved
"Ba!" Âm thanh trong trẻo trong không gian vang lên, tôi lập tức cảm nhận được trên mặt dâng lên một trận bỏng rát đau đớn, thân mình yếu ớt đứng không vững, liền ngã xuống sô pha.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) k# s+ b* ~" s  E2 q
©2020 Kites.vn | All rights reserved& L- f+ E5 b3 F, ^+ B# ~
Anh đứng trước trước mặt tôi, đôi chân thon dài chậm rãi ngồi xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn khiến người đối diện cảm thấy choáng váng, khuôn mặt kia xuất hiện trước mắt tôi còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Đó là khuôn mặt đẹp không phải ai cũng có được!
2 i: v- a1 S$ Y3 ~; F' `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 k- f- {' W  k; e7 MAll rights reserved
Lúc này, con ngươi tuyệt đẹp của anh thẳng tắp nhìn tôi, đường cong ở khóe miệng nâng lên cao hơn, tôi còn thấy được hận thù xen lẫn sự lạnh lẽo trong mắt anh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: [& o% Z. ^3 G
©2020 Kites.vn | ) V+ W8 \! W; @! wAll rights reserved
Đó là hận, hận không thể đem tôi băm thành vạn mảnh!
. x& a9 Y" X! n+ v" Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # z# b8 x1 B- BAll rights reserved
Bàn tay đặt bên người anh gắt gao nắm chặt, tôi biết, đó là báo trước anh sắp phát hỏa, anh là loại người hỉ nộ ái ố cũng không thể hiện ra, tôi từng nhìn thấy anh như vậy một lân, người kia có muốn cũng chẳng tìm thấy xác!
2 P" c$ r4 `3 u& K& r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 g9 ?0 x2 o# T- {% M4 Q7 [7 x
"Lôi anh ta vào đây!" Anh lạnh lùng nói, đứng thẳng người, cơ thể cao lớn của anh tạo một bóng người phủ xuống đỉnh đầu tôi, làm cho tôi như bị bao phủ bởi bóng tối, tôi yếu ớt ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông dẫn một người đi vào, không, nói đúng ra là lôi kéo. Người kia cúi gằm mặt, ý thức đã trở nên mơ hồ, chỉ có thể để mặc người khác nửa giữ nửa lôi kéo vào đây, phía sau anh ta, một đường máu đỏ thẫm uốn lượn.
( l- V" [/ p. g$ i5 e, J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( z: F: c+ |! [0 X2 h# iAll rights reserved
"Tả Lăng!" Tôi gọi to, trên mặt thoáng hiện lên một tia bối rối. Mặt lập tức trở nên trắng bệch.
5 m* w) q5 P6 f4 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 A5 T% `0 h/ I- m7 D3 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tại sao, ngay cả anh ấy cũng...
. V2 e8 U. I& M" g! F0 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 z4 w% R/ p# ^8 D" f- v1 e
"Đau lòng?" Trào phúng hừ nhẹ một tiếng, anh chậm rãi ngồi xuống một bên ghế, khí thế hiên ngang bức người giống như bậc đế vương, thản nhiên nhìn tôi chằm chằm. "Hay vẫn là... Sợ hãi?"
©2020 Kites.vn | $ Y% C( A- Q! [All rights reserved
©2020 Kites.vn | % {3 W$ \7 p8 q$ x3 \All rights reserved
"Các người trăm phương ngàn kế đặt bẫy tôi, không nghĩ đến có một ngày như lúc này sao?" Hắn đưa mình tựa về phía sau ghế, không kiêng nể gì đưa mắt quét qua khuôn mặt tái nhợt của tôi.
©2020 Kites.vn | - Y9 c% x% p# E0 dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ s' q; p7 E, y% C
"Anh nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị!" Tôi tức giận hét lớn, biết rõ như vậy là vô ích, nhưng ngoài tự cười nhạo, tôi chẳng thể làm được gì khác.
' |  ~, u! l% A& Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 I# a$ \" g3 j7 H* H! `0 QAll rights reserved
"Pháp luật? Đúng vậy, có người đã phải trả giá bằng nửa đời người, còn các người thì sao? Các người có cái gì đáng giá để trao đổi với tôi? Mạng sống sao?" Anh nói bằng giọng bất cần, chỉ có đôi mắt yêu mị chợt sáng lên rồi biến mất, chỉ còn sát khí của anh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, t* z3 i( U" f
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 X' n# b' `" T+ |4 H/ p$ P
Mà tôi, ngoài việc nhìn anh bằng ánh mắt hận thù, thì chỉ chẳng thể làm được gì hơn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% d. y, \- u) [1 v  r# z* L
! J! [( M9 a0 ?% r©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Đừng nhìn tôi như vậy, em dùng loại ánh mắt nhìn nhìn tôi sẽ khiến tôi quên mất, em từng "Yêu" tôi, từng là người phụ nữ của tôi. Một người từng ở trong lòng tôi, một người phụ nữ khiến tôi sủng ái."
©2020 Kites.vn | All rights reserved& r- q: s! `9 t4 t
©2020 Kites.vn | * b& B+ e, L; X3 d% h2 a% m# x9 IAll rights reserved
Đúng vậy, tôi là người phụ nữ độc ác, dùng chính màu tươi và sự thuần khiết của mình để trở thành một con quỷ "Yêu! Yêu đến chết!"
+ o4 q& l* E7 ^) P% D4 Z; G©2020 Kites.vn | All rights reserved
& ]$ Q( c/ F4 D7 ^2 I% T2 g; c# |% `©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Em là cảnh sát phải không? Như vậy nhé, cho tôi một lần nhìn bảo bối của mình trong bộ dáng oai phong ấy đi!" Anh đổi chủ đề, một người đàn ông đi vào cung kính đưa ra một bộ quần áo. Sau đó, cánh tay thon dài của anh nhẹ nhàng dùng lực, một bộ cảnh phục trang nghiêm xuất hiện trước mắt tôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 w7 }$ y- @. Y! c% I: c
©2020 Kites.vn | All rights reserved& ^$ m* O3 |# C
"Mặc vào!" Anh đồng thời nói, tất cả mọi người rất thức thời rời khỏi phòng, ai cũng không dám nhìn trộm người phụ nữ của anh, cho dù là người mà anh căm hận.
" ~  ]% ]! f# B0 ^2 h3 x! k9 u2 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
% f; a1 s0 ^1 H0 b" Y1 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Cởi sạch sẽ!" Sau đó mặc cảnh phục vào, coi tôi như lý tưởng của em, tuyên thệ!" Rốt cuộc tôi cũng hiểu được dụng ý của anh, thì ra anh muốn sỉ nhục tôi? Anh muốn nói cho tôi biết, tôi ngu xuẩn đến mức nào sao?
©2020 Kites.vn | $ p5 q: T  s  I/ Y1 }3 GAll rights reserved
9 ]8 k; L& r9 h! T©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Anh không xứng!" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
: t5 B$ l7 B; c, v/ L* A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , Y: k  k8 _$ a8 S5 L  dAll rights reserved
"Được lắm! Để tôi cho em biết rốt cuộc xứng hay không xứng!" Không cần anh phải nói, ở phía bên kia, tên tay chân của anh đã đá Tả Lăng xuống đất, Tả Lăng cuộn mình lại thành một đống, bốn năm tên tay chân khác đã vây quanh anh, cho anh ấy một trận đấm đá, Tả Lăng đau đến mức muốn kêu lên cũng không được. Trên mặt... trên mặt anh ấy đã loang lổ vết máu, trông rất đáng sợ!
©2020 Kites.vn | % q. h+ `5 [7 M( P, f2 T4 a8 FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; d# F* A! [" U: nAll rights reserved
"Đừng! Đừng!" Tôi thét lên chói tai, mắt nhắm nghiền, tim như bị dao cắt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 i; _  U3 M# ~, j
©2020 Kites.vn | , B( w2 T* W) ]" UAll rights reserved
"Bây giờ, tôi đã có tư cách rồi sao?" Đầu ngón tay thon dài của anh xoa xoa chiếc cằm kiên nghị, hứng thú nhìn tôi.
2 w7 B4 S5 g  f1 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ b" H. U! @. d8 [- L$ E" v; g2 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôi hít thật sâu một hơi, chậm rãi cúi người nhặt bộ cảnh phục, khuất phục trước mắt anh tự cởi bỏ quần áo trên người mình. Một lát sau, không khí yên lặng khiến tôi cảm thấy căng thẳng, ánh mắt anh nhìn tôi hiện lên một tia khác thường, cổ họng anh trượt một chút, đôi mắt tuyệt đẹp mà tôi đã quen thuộc đã bị che phủ bởi bóng tối.
©2020 Kites.vn | " ^2 O" m8 c- [$ p' n* F+ i/ Q# hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  D& U. P; N  U. m/ `9 `1 a; V
"Tiếp tục đi!"
©2020 Kites.vn | $ e7 t+ c8 ?5 V  {2 o+ qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 W: j, |' B# _- a6 NAll rights reserved
Tôi cắn chặt môi dưới, siết chặt đầu ngón tay, mặc bộ cảnh phục, kéo chặt đai lưng, đội lại mũ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% c5 R' K. ], t( W8 l( {: h
% j4 I3 e  g* W- J©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Tuyên thệ!" Anh ngồi thẳng người, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi, trong mắt là ánh nhìn khinh miệt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 U! C. m& {8 k4 S( S
©2020 Kites.vn | * K# J; n* ~# F, sAll rights reserved
"Tôi... Tôi tuyên thệ, tôi... nguyện trở thành một người cảnh sát nhân dân của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa..." Giọng nói của tôi run run, tôi nhìn anh chăm chú, từ từ điều chỉnh nhịp thở, trong đầu nhớ lại lời tuyên thệ quen thuộc, tôi đã từng tin vào lý tưởng ấy, đã từng kiên trì, tràn ngập nhiệt huyết và khát vọng, mà nay... Rốt cuộc, sự kiên trì của tôi có thật sự chính xác? Vì cái gì, nhiều hi sinh như vậy, nhiều máu tươi như vậy, rốt cuộc là đổi lấy kết cục như ngày hôm nay.
©2020 Kites.vn | 7 O0 M, [+ N) w( @All rights reserved
8 X8 p: `, l) v. M©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Tôi tuyên thệ, tôi nguyện... Trở thành một người cảnh sát nhân dân của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tôi cam đoan với Trung Quốc **,..." Tôi khó khăn tuyên thệ xong, vẫn bất lực như vậy, bởi vì trong lòng tôi, lí tưởng đã bắt dao động, đã muốn sụp đổ. Bắt đầu hoang mang...
©2020 Kites.vn | $ G  V! x1 F( i2 }! u/ C( ?& IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 f: r, ]) K2 [$ |All rights reserved
"Tôi tuyên thệ, tôi nguyện trở thành một người cảnh sát nhân dân của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tôi cam đoan..." Lúc này, bỗng nhiên phía sau truyền đến âm thanh khàn khàn của Tả Lâm, tôi quay đầu, gương mặt đầy vết thương của anh vấn cố gượng ra một nụ cười yếu ớt, nhìn thẳng vào tôi, miệng gian nan nói "Trung với... Nhân dân, Trung với... Pháp luật..."
) x( m8 g. `: a7 Q; e( W5 m/ G5 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # u1 U  F* ^9 `: u1 g; ^8 ?All rights reserved
Nháy mắt, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh lần đâu tiên đứng trước quốc kỳ, lần đầu tiên kích thích và vui mừng đến cỡ nào, trong đó hiện lên gương mặt đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Thanh âm tuyên thệ vang tận mây xanh.
1 m& F/ n# _5 M5 C5 R4 \1 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& o/ C& G7 z" p1 M" n6 K3 `7 w
"Tôi tuyên thệ, tôi nguyện trở thành một người cảnh sát nhân dân của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tôi cam đoan trung thành với Trung Quốc**. Trung với nhân dân, trung với pháp luật; Nghe theo chỉ huy, giữ nghiêm kỷ luật, bảo vệ bí mật; Theo lẽ công bằng chấp pháp, thanh chính liên khiết; Làm hết phận sự, không sợ hy sinh; Toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Tôi nguyện hiến thân cho sự nghiệp cao thượng của công an nhân dân, vì thực hiện lời thề của chính mình mà cố gắng phấn đấu."
1 K9 f' t) y" x/ u* J+ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 o( R0 m" f4 y) |& J$ P* |' IAll rights reserved
"Đủ rồi!" Âm thanh này đánh gãy lời nói của tôi, trên gương mặt như không gợn sóng sợ hãi kia tất cả đều là khó chịu, anh phẫn hận nhìn tôi, khóe miệng run rẩy kịch liệt, tôi lẳng lặng nhìn anh, lần này, lại đến lượt khoé miệng tôi nhếch lên.
©2020 Kites.vn | , i' @% W5 }4 x% C* z6 U5 h' R( IAll rights reserved
) |' `1 x' D: X# A$ N9 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nụ cười của tôi rốt cuộc làm cho ánh mắt lạnh như băng của hắn xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, những cũng là chợt thoáng qua mà thôi, nháy mắt lại trở lại vẻ lạnh lùng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; ~, W. j, F% b0 {2 e: p
" D! q: c$ ~4 B' y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Giây tiếp theo, anh cầm trong tay một chiếc kim tiêm, chỉnh tới lui tinh lượng chất lỏng màu lam trong suốt, mang ánh sáng chói mắt. Tuyệt đẹp mà nguy hiểm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" q- S; |) F4 p" N8 D% d3 G( M
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 \7 d2 j8 J: u$ F8 C0 J
Tôi trừng lớn mắt, vô thức lui về phía sau, tất nhiên tôi đã biết đó là gì...
+ ^# K( o6 h0 ~9 \9 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
# `8 b: Q* ?% l1 w8 L5 h9 `8 H/ B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sao anh có thể đôi xử với tôi như vậy, không, tôi không muốn...
©2020 Kites.vn | All rights reserved! [% j. m$ e- v$ Z
©2020 Kites.vn | All rights reserved& p0 M2 b/ C1 C/ H
Rất nhanh, tôi bị anh khống chế, ánh mắt anh thoảng qua một tia châm chọc, tôi giãy giụa, hét lên một cách đáng thương "Đừng! Đừng làm thế!"
©2020 Kites.vn | 7 ]5 K! L$ L8 m1 h* o6 l, O/ AAll rights reserved
! \* |2 c: w  L3 s9 n9 U% }! l$ v( z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng là vô dụng, mắt tôi đã thấy tinh lượng chất lỏng màu lam kia theo một trận nhói đau ở da thịt chảy vào cơ thể tôi, thậm chí tôi còn nhìn thấy một tia lam hồng quỷ dị chạy dọc theo mạch máu của tôi uốn lượn ra một cái huyết văn quỷ dị.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 v( f( v/ ]  [3 a  n( Z
# M  R  T, r! r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không gian lạnh lẽo, nhưng từ dưới thân tôi một luồng cực nóng đang sộc lên tôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 j# T8 O2 N6 C. S. s4 K4 y, f; G
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ X3 _) k$ M9 e0 Y: G
Đôi mắt ma mị của anh, nhiệt độ quen thuộc của cơ thể anh, không gian lạnh lẽo trong căn phòng, tất thảy đều như ngưng lại trên sô pha......
7 P. @2 L. C0 [* V9 I- Z) T+ D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- v# r- b, s7 M. ?" p$ L
Mọi vật trước mắt tôi bắt đầu mơ hồ, trong cơ thể không hiểu từ đâu dâng lên cảm giác cuồng loạn, đầu óc hỗn độn, cơ thể yếu đuối của tôi ngả vào người anh.
©2020 Kites.vn | 9 u/ ^8 }0 D' Y( Q! r) A) N" }" rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) i9 E3 U4 ]7 @; _9 j/ ]8 A  ?
Anh thổi khí vào lỗ tai tôi, liếm cắn, tôi cảm nhận được sự tê dại.
©2020 Kites.vn | ( v1 m0 O% K9 A$ }All rights reserved
7 o2 a1 t  r# E  T* |©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Cảm nhận được rồi sao?.... Đây chính là 'Thiên đường'!" Là âm thanh của ác ma, là tiếng gọi từ địa ngục.
©2020 Kites.vn | , |9 h' C2 @  a4 u6 |* f$ I' cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . \: v+ |6 _, T5 xAll rights reserved
Ý thức của tôi đã bắt đầu mơ màng, trước mắt hóa ra vô số điểm màu, cuối cùng biến thành xanh xanh trắng trắng. Không gian lắc lư......
! Q* g  f4 P: i4 _! z©2020 Kites.vn | All rights reserved
' r* H  A2 U$ C1 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cùng lúc đó anh tiến vào cơ thể tôi, đau!
! z( R1 P: p! Y" w8 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 N% J6 t9 e7 q+ i
Tôi nức nở một tiếng, rõ ràng đau đến thấu xương, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy thích thú. Hai cơ thể không ngừng va chạm kịch liệt cùng với âm thanh thở dốc và than nhẹ.
©2020 Kites.vn | 6 l; {1 w9 t+ C, Y# E7 XAll rights reserved
: R( S% d# K6 h$ E7 l7 f7 p+ V" `: C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôi giống như người sắp chết đuối, liều mạng bám lấy thứ gì đó trước mắt, lại chạm vào một khối thân mình nóng bỏng. Móng tay tôi bấm sâu lên lưng anh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 p/ }+ I8 |7 t( F# ~$ L
2 L' n" c9 M3 H! h" L1 z0 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thì ra đây là cảm giác của 'Thiên đường'.
5 d5 a* w$ r2 L$ |9 x9 E1 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ x0 V9 Y' }3 |8 M6 @
Đây chính là Thiên đường!!!
©2020 Kites.vn | All rights reserved* G! D3 r0 g% y
©2020 Kites.vn | All rights reserved! q+ V4 K* P! t' d" S; V+ y# F) ?* ~
"Đừng... Đừng nhìn..." Chút lý trí cuối cùng khiến cho tôi ngẩng mặt lên, ở xa xa kia một đôi mắt màu đỏ, trong đó là sự khuất nhục, phẫn nộ cùng khiếp sợ....
©2020 Kites.vn |   |  y2 X0 g5 I8 a3 @/ i$ {" |4 DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) I$ Y1 M* w4 w6 k( ]* e2 sAll rights reserved
"Đừng nhìn, đừng nhìn,Tả Lăng...!"
2 C; M: S# F9 N. T1 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , o. c( b/ x$ t4 f& s5 SAll rights reserved
Phút chốc, tôi chớp lên liền bị hắn nắm chân, giữ ở hai bên sườn, thân mình mềm yếu của tôi bị anh nâng lên, hai thân thể như trước không tách rời, tôi cảm giác được cơ thể này dường như không còn là của mình nữa, đang không ngừng lay động va chạm theo tốc độ của anh....
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 C/ H  K6 J- l/ A0 C2 {' n
©2020 Kites.vn | * W: ~6 K; s% H1 N) eAll rights reserved
"Không... Không... Dừng lại...!"
©2020 Kites.vn | 4 h- X1 `, d2 {! ?8 zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 ?! S) M& P6 t; Z7 e# V5 t% c- KAll rights reserved
Âm thanh vô lực của tôi càng như mời gọi anh. Da thịt càng ngày càng nóng bỏng, khiến cho những phản kháng của tôi trở nên vô dụng....
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 L. U- U8 ]& O" F5 ?) L
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 O2 s0 ]" g* p& t6 B2 X) c
"Em... mơ tưởng!"
% G  e/ x0 O) K5 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
; Z- B0 C- W# s& s. K+ ^7 J$ |9 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Anh xuống địa ngục đi.....!"
' C, K) }+ Y! P©2020 Kites.vn | All rights reserved
" I9 @3 {4 ~8 x4 p. q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cảm giác điên cuồng khiến tôi lâm vào hôn mê, có tiếng người nào đó nói bên tai tôi.
; ~8 E; x1 E& t; W; {6 \8 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ _4 a, I* o: A* G. z  q% H
"Lộ Tịch Ngôn, Không phải tôi sợ xuống địa ngục, chỉ sợ rằng... Địa ngục không có em!!!!"

Bình luận

=)) chả biết gì may mà chưa cho đậm :D:D  Đăng lúc 23-8-2012 11:25 PM
Cám ơn bạn.,.. K cần đmj, in đạm toàn bài sẽ bị mod la đấy  Đăng lúc 23-8-2012 11:23 PM
thế này được chưa cô Lin, cô có cần tôi in đậm lên không =))  Đăng lúc 23-8-2012 04:29 PM
Xl vì đã làm phiền bạn, nhưng bạn có thể để chữ size 3 k?? mắt tớ yếu :))  Đăng lúc 23-8-2012 04:10 PM
:X :-*  Đăng lúc 24-7-2012 01:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2012 22:43:11 | Xem tất
Mới đọc chap đầu đã thấy mùi ngược rồi , cơ mà mình thích ngược mới chết chứ , thanks bạn vì đã edit , nhưng mà có nhiều chỗ mình ko hiểu lắm , mình có ghé nhà bạn , cơ mà nhà bạn để chế độ duyệt comt nen chưa comt được. Btw , chúc nhà mới của bạn làm ăn phát đạt hen! ^ ^

Bình luận

Thanks bạn qua ủng hộ nhé.  Đăng lúc 13-3-2012 11:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2012 23:14:14 | Xem tất

©2020 Kites.vn | 6 Y/ L0 Q" `1 y: p( k- lAll rights reserved
     Thanks bạn nhiều lắm. Cảm ơn bạn góp ý nhe. Mình lần đầu edit. Tất sẽ gặp phải nhiều lỗi. Ban và mọi người có gì cứ góp ý. Mình sẽ rất vui khi nhận được ý kiến của mọi người.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# z( J$ d/ |; M4 w1 |8 E1 x/ L- w
©2020 Kites.vn |   v, U0 c2 o5 D5 J# aAll rights reserved
     Thanks bạn dã ghé qua nhà mình nữa. Nhà mình mới lập còn lộn xộn. Mình sẽ bỏ ngay cái xét duyệt comment *cười*
©2020 Kites.vn | 8 C. y/ {% B0 l- L, f! m# MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( }  C# s6 f/ A$ w8 P
©2020 Kites.vn | 2 v( H, B, m2 ?% ]" F7 R1 iAll rights reserved
P/s: Mình cũng rất thích ngược. Vì bộ này nữ chính ngược nam chính nên mới ham hố. *Hôn bạn*.

Bình luận

hô hô, cô lần đầu edit mà mượt vậy, tôi lần đầu tập tành thì cứ như là chép toàn convert lôi sang...:)) tôi thích cái vụ gián điệp này, tôi thích vụ này...cố lên c   Đăng lúc 23-2-2013 05:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2012 23:51:51 | Xem tất
Nghe tên tác giả này quen quá. Mà không nhớ ra đã đọc truyện gì của tác giả này rồi nữa.
0 K/ G2 n' H4 ]+ O, c7 M" b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trời ơi thời gian thì ít mà truyện ra thì nhiều a.
! z+ [( e  |4 e0 x- |( o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thật là khổ.
©2020 Kites.vn | $ d9 N* x% m" |7 gAll rights reserved
Truyện này bạn chủ thớt dịch luôn sao :x. Mình sẽ đọc, nhưng giờ thì chưa được :(

Bình luận

Dung do ban. Bo cam tinh rat hay. Tuy la hoi dai nhung doc se khong nan. Cung vi bo do ma ta quyet tam lam bo nay.  Đăng lúc 13-3-2012 06:30 AM
trời ạ, chạy đi đâu cũng thấy mẹt :))  Đăng lúc 13-3-2012 12:22 AM
Ah, thôi đúng rồi ạ :D. Cấm tình bên nhà cô Thỏ ^^, em cũng chưa đọc, thấy cuốn 1 2 3 gì đó, nghe nói còn siêu ngược nữa. K biết có ebook chưa ta.  Đăng lúc 13-3-2012 12:19 AM
Bộ "Cấm tình" nổi ở VN lắm. Chị chưa đọc Cấm tình vì nghe nói truyện khá dài ^^  Đăng lúc 12-3-2012 11:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-3-2012 02:05:02 | Xem tất
Thanks bạn !Nhiều nhiều và nhiều !Mình cũng có đọc Cấm Tình nên cũng ghiền tác giả này .Hic !Mà mình thấy tình hình có vẻ truyện này còn ngược thảm hơn CT nữa ,bạn Rabbit cũng vô trang này nữa àh ?Mình sẽ hóng tiếp mấy chương sau ,hy vọng nó ko quá ngược mà mình có thể đọc nổi !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-3-2012 06:21:14 Từ di động | Xem tất
bobo247 gửi lúc 13-3-2012 02:05
©2020 Kites.vn | 7 {3 l5 ~/ _; M+ f7 wAll rights reserved
Thanks bạn !Nhiều nhiều và nhiều !Mình cũng có đọc Cấm Tình nên cũng ghiền tác giả  ...

! _/ k# `2 e3 p* ]& O0 b+ e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hix. Đọc bộ này ngược tâm lắm đó bạn. Nhưng vì anh nam chính chung tình, mình quyết làm. {:306:} Thanks bạn vào ủng hộ mình nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách