Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: kimvankieu
Thu gọn cột thông tin

[Đọc Kiều] Truyện Kiều Chú Giải

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 7  ngày trước | Xem tất
TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
: L# F; W! g& T. w, b8 p! [©2018 Kites.vn | All rights reserved
II

, T2 W% u+ M. |3 f©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved' F; H( t8 P9 V% s- e
199. Thưa rằng: "chút phận ngây thơ
©2018 Kites.vn | * \  {0 d$ e4 q2 c. _' R( S2 @All rights reserved
200. Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền
©2018 Kites.vn | - d8 ~/ P% _3 ]; j8 n. k3 hAll rights reserved
201. Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên
+ k7 {  n% W  g" K©2018 Kites.vn | All rights reserved
202. Nhắm đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao
©2018 Kites.vn | , h3 B6 y8 B# Q" j# HAll rights reserved
203. Đoạn trường là sổ thế nào?
9 w' t; f: ]5 Z; k- p2 k, `©2018 Kites.vn | All rights reserved
204. Bài ra thế ấy vịnh vào thế kia
1 N8 L+ n: l! H- A4 v©2018 Kites.vn | All rights reserved
205. Cứ trong mộng triệu mà suy
©2018 Kites.vn | , ]6 @1 B. [3 z' c5 rAll rights reserved
Phận con thôi có ra gì mai sau!"
©2018 Kites.vn | ! V9 \: q9 V% j, nAll rights reserved
206. Dạy rằng: "Mộng ảo cứ đâu
©2018 Kites.vn | All rights reserved% f- H1 b9 ^' {) c: Q/ Z+ w9 S
207. Bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nao"
©2018 Kites.vn | & F. L9 P! }" }& y, n( N7 G( XAll rights reserved
208. Vâng lời khuyên giải thấp cao
©2018 Kites.vn | & e0 T9 ^% @! k9 i4 ?# v4 p* b2 UAll rights reserved
209. Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch tương

©2018 Kites.vn | , S! w' a( S9 jAll rights reserved
9 Z& m1 s& t: ]& k3 D! \9 U5 M©2018 Kites.vn | All rights reserved
199, Ngây thơ: ngây là dại, thơ là còn nhỏ tuổi, ý nói chưa khôn lớn, biết gì.
©2018 Kites.vn | All rights reserved# ^) C$ a! B0 [
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ K3 `- _" h/ i4 H" g- f7 M
200, "Dưỡng sinh": là cha sinh mẹ dưỡng (cha sinh ra, mẹ nuôi dưỡng). Tóc tơ: hai thứ người ta cho là mảnh rẻ (mảnh dẻ?), bé nhỏ nhất, nên dùng theo nghĩa là mảy may, là một li tí. Cả câu nghĩa là: Đôi nợ sinh dưỡng của cha mẹ chưa đền lại được một tơ tóc nào, một mảy may nào.
©2018 Kites.vn | All rights reserved: k0 s' E; a- `" I
% H- W( b9 f9 d; ^+ F7 G©2018 Kites.vn | All rights reserved
201, "Buổi ngày": nay người ta nói ban ngày
©2018 Kites.vn | 2 K, y9 F5 N8 [* @8 r# h& P) V) cAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 p7 }1 F# w  m2 A
202, "Nhắp đi": nhắm mắt ngủ một tí, ý nói vừa mới nhắm mắt ngủ. Có bản chép là "chợp đi". "Thoắt thấy" cũng như bỗng thấy, phút thấy, ý nói mau lẹ và đột nhiên.
©2018 Kites.vn | # F- `4 b! `) S; U$ |; ^All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 I. ?# u. g8 U9 Z) h( s( H( W4 y
203, Hầu hết các bản đều chép là "Số". Chính ra phải chép là "Sổ" thì mới đúng, vì Đạm Tiên cho Kiều biết là nàng cũng có tên trong Sổ đoạn trường (chứ không bao giờ nói là Số đoạn trường). Nay Kiều mới tự hỏi rằng "sổ đoạn trường" (do Đạm Tiên cho biết) là sổ thế nào? Vì "Sổ" với "Số" chữ Hán là cùng một chữ, nên các bản phiên âm lầm. (?)
4 T! z3 q& ^9 Q. Z©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | & w6 o8 x' S! _- @: q4 pAll rights reserved
204, Bài là đầu bài (do Đạm Tiên đưa cho Kiều) . "Vịnh" là làm thơ (do Kiều vịnh trong giấc mơ).
©2018 Kites.vn | - K5 ?: J8 w3 [% qAll rights reserved
©2018 Kites.vn | ' ?$ ]+ U1 K" |6 B" @7 DAll rights reserved
205, Theo điềm mộng như vậy, thì số phận con mai sau chắc chẳng ra gì.
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 T9 Z. _/ d2 b3 q
©2018 Kites.vn | 4 K7 @% j: Q: ^1 h6 y1 vAll rights reserved
206, Đây là lời Vương Bà bảo Kiều. "Mộng ảo" là cái mộng giả dối không thật. "Ảo" là giả dối, như ảo thuật, ảo ảnh, ảo tưởng, chữ 幻 ta đọc là "ảo" nhưng sách từ điển Tàu chua đọc là "huyễn", nên có người bảo rằng phải chép là "mộng huyễn", chép mộng ảo là sai. Thật ra vẫn chỉ là một chữ, một nghĩa.
©2018 Kites.vn | All rights reserved* t$ t5 C8 P' t5 _& d5 Z
- v7 X' I: r1 G©2018 Kites.vn | All rights reserved
207, Bỗng không là tự nhiên, tự dưng
; Q7 R- X8 K/ i( E; u1 N7 d©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Chuốc" là tìm cho được mà mua
©2018 Kites.vn | 4 L) I' E/ s" i- M0 @All rights reserved
"Nghĩa nao": hãy nghĩ lại nào!
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ j- \( N% p2 |9 s: K
Nếu là văn xuôi thì câu này viết: bỗng không mua chuốc sầu não, hãy nghĩ lại nào!
©2018 Kites.vn | 7 \1 J2 |2 b6 |1 ?  [$ FAll rights reserved
6 `# O" A. [& o# I©2018 Kites.vn | All rights reserved
208, "Vâng" là nghe (dùng để nói với người trên). "Lời khuyên giải thấp cao" là lời khuyên giải nhỏ to, lúc giọng thấp, lúc giọng cao.
, R9 A+ t0 ?6 Z2 U1 z©2018 Kites.vn | All rights reserved
  x0 r0 F  T+ j3 v+ l4 b( a©2018 Kites.vn | All rights reserved
209, "Chưa xong điều nghĩ": (Nghe mẹ khuyên) Kiều chưa biết nghĩ ra thế nào cho phải...
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 O8 g; ~6 E' f
"Đã dào mạch tương...": thì nước mắt đã dào dạt ra.
©2018 Kites.vn | * Z2 @  K/ b  M" Q+ O/ j5 [All rights reserved
Ngày xưa vua Thuấn mất, hai vợ là Nga Hoàng và Nữ Anh ngồi bên bờ sông Tương khóc lóc rất thảm thiết, máu theo nước mắt ra.
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 w! U! g- {. j  s3 l
Nhân thế ta mượn chữ "mạch tương", "giọt tương" để trỏ nước mắt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6  ngày trước | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢ] TỪ CÂU 210 ĐẾN 213

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
2 N' C* v) X# \: G0 \  j) {©2018 Kites.vn | All rights reserved
II

% Q3 e# C0 F& c6 O©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 8 d- j9 M9 O" H( ]2 L, rAll rights reserved
210. Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng
9 X! h' X- U" f©2018 Kites.vn | All rights reserved
211. Nách tường bông liễu bay sang láng giềng
©2018 Kites.vn | # K8 i* s& j. z3 ^; N6 ?All rights reserved
212. Hiên tà bóng gác nghiêng nghiêng
% D; P6 }% ~" g  a! ]©2018 Kites.vn | All rights reserved
213. Nỗi riêng, riêng trạnh tấc riêng một mình

: K& S' D' j- a- T; k. }% Y5 G©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | , {+ r$ r" [* q/ W# {! hAll rights reserved
210, Ngoài cửa sổ con oanh vàng đã thỏ thẻ hót. Ý nói trời đã rạng đông, sắp sáng.
©2018 Kites.vn | 5 q( i- ?$ l3 u& b9 J; \All rights reserved
©2018 Kites.vn | ) ?* a* _: N1 F0 ]All rights reserved
211, "Nách tường" là góc tường.
4 a; Q" s3 L: f* ^3 k©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Bông liễu" tức là "liễu nhứ" là đám bông lơ xơ bám xung quanh hoa cây liễu, khi hoa đã già. Mỗi khi gặp gió thì bông liễu rơi ra bay tung khắp nơi theo chiều gió thổi, cũng như bông gạo, bông lau lúc già.
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 E- a7 `& I8 }8 N
"Nhứ" chính nghĩa là tơ, vì bông liễu lơ xơ nhỏ như tơ nên gọi là "liễu nhứ". Bông lau gọi là "lô nhứ". Bông liễu bay sang láng giềng là vì trời sắp sáng, gió sớm mai thổi mạnh. Câu này và câu trên tả cảnh rạng đông.
, z# w2 G0 o! B3 O9 W©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | : N+ d3 k# N+ Q; z( _All rights reserved
212, Bóng trăng tà gác nghiêng nghiêng trên mái hiên, ý nói trời sắp sáng, trăng sắp nhạt.
©2018 Kites.vn | All rights reserved# ^5 V3 {& [2 M
"Hiên" ở đây là "mái hiên", chớ không phải là hè nhà. Cũng như hai câu trên, câu này tả cảnh rạng đông. Đêm ấy Kiều sụt sùi than khóc thâu đêm suốt sáng.
©2018 Kites.vn | All rights reserved  V2 d0 C  m# B2 f7 m: n' A% K
Mấy bản dịch Pháp văn dịch "Hiên tà bóng gác" là mặt trời xế tà, thật sai hoàn toàn. Nguyễn Văn Vĩnh dịch là "le couchant"; Cryassac dịch là: "jour oblique" và "sous le jeu des rayons". "Bóng gác nghiêng nghiêng": là bóng trăng bị (mái hiên) che khuất đi chênh chếch. Crayssac giảng lầm "bóng nghiêng nghiêng" là bóng nghiêng nghiêng của bao lơn dưới ánh mặt trời tà.
©2018 Kites.vn | 8 D& a5 n& V# c' a) U8 \. T# qAll rights reserved
, [. h1 G1 C! S©2018 Kites.vn | All rights reserved
213, Trạnh là động, xúc động.
©2018 Kites.vn | ( V! V+ o* M9 J+ N, CAll rights reserved
"Tấc riêng" là tấc lòng riêng, tức là tấm lòng riêng.
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 K8 _" N% B3 {* v, W
"Tấc riêng" sở dĩ có nghĩa ấy là vì chữ Tàu có những chữ "thốn tâm", "thốn chung" là tấc lòng, tấc dạ (có ý nói con tâm dài bằng một tấc).
©2018 Kites.vn | $ ~- z; _  u! r+ y) O" }All rights reserved
Cả câu nghĩa là: những ý nghĩ riêng của mình chỉ riêng có lòng mình biết riêng cho mình mà thôi.
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 @4 @, u( N  _9 s+ a3 P6 K. M8 J
©2018 Kites.vn | All rights reserved+ y  M* z. U; n  \2 ^% s
Tác giả nhắc đi nhắc lại ba lần chữ riêng để tả nỗi đau cực âm thầm của Kiều, vì cả nhà không ai cho ý nghĩ nàng là đúng mà chia sẻ nỗi lo âu với nàng.
©2018 Kites.vn | All rights reserved: Y6 f# ^5 y0 V! Z
Trở lên bốn câu tả cảnh trăng nhạt, rạng đông, thật là tuyệt diệu. Do tài dùng chữ lựa vần của tác giả, đọc thơ lên ta cảm thấy một cái gì êm dịu man mát như gió ban mai và buồn buồn như ánh trăng tà về sáng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4  ngày trước | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 214 ĐẾN 222

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
©2018 Kites.vn | # [* e% E/ S/ j/ R2 DAll rights reserved
III

©2018 Kites.vn | All rights reserved. P6 M7 S. l* U( O! V, g# ]  c$ g
5 B& o0 I2 A/ k/ P! M©2018 Kites.vn | All rights reserved
214. Cho hay là giống hữu tình
©2018 Kites.vn | 8 a; Q4 n) d8 O1 K0 KAll rights reserved
215. Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong
©2018 Kites.vn | . W5 c  D' r/ Z3 d" K7 x$ {  _- TAll rights reserved
216. Chàng Kim từ lại thư song
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ }% |' w; M7 |3 I+ X
217. Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây
6 ?! J; m& t$ q& [6 r, r9 v©2018 Kites.vn | All rights reserved
218. Sầu đong càng lắc càng đầy
0 I! b% x; c8 U, x©2018 Kites.vn | All rights reserved
219. Ba thu dồn lại một ngày dài ghê
©2018 Kites.vn | . P2 V2 T+ r2 q+ {: l2 \) g" j- QAll rights reserved
220. Mây Tần tỏa kín song the
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 R+ O) Z9 X/ [* {1 C4 D# f8 T
221. Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao
3 A6 w! b% S% D. A©2018 Kites.vn | All rights reserved
222. Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao
( ~# A6 R9 a/ M' K/ _©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng.

©2018 Kites.vn | All rights reserved: R, W7 m/ n2 S1 d
6 h+ T& a- e; t/ C' T* M. ^©2018 Kites.vn | All rights reserved
214, "Cho hay" cũng như nói "mới biết" "Giống hữu tình" là những người giàu cảm tình, có một tình yêu mạnh mẽ.
©2018 Kites.vn | All rights reserved& W! @! V& h& B6 E' q. Y
©2018 Kites.vn | 4 t5 k+ ]! @9 f8 HAll rights reserved
215, Đã là con người có tình thì đố ai gỡ được cho khỏi vướng vào sợi tơ tình, tuy rằng sợi tơ ấy mong manh.
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 ]9 Q% F! c3 x0 i8 W
"Tơ mành" là tơ mong manh, bé, nhẹ, dễ dứt. Câu này nói chung cho cả mọi người, chớ không trỏ riêng ai.
' p: Y: i7 s) ?- e. e5 v% \©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 L3 r3 A# V  R& y
216, "Từ lại thư song": Từ khi trở lại phòng sách; tức là từ khi trở về nhà; "Thư song" nghĩa đen là sổ sách; nghĩa bóng là "phòng đọc sách".
©2018 Kites.vn | , t9 C- s3 Q2 {- V4 _All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved% W! f5 g0 k0 _# Y0 I& @* c
217, "Nỗi nàng": những ý nghĩ nhớ nàng Kiều.
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 w  p% r/ O& n% t( p
"Canh cánh bên lòng": đầy nặng bên lòng như mang vật gì nặng nề.
. W$ h3 W* B! \5 Y4 B( X©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Biếng khuây": không chịu khuây cho. "Khuây": là nguôi, quên.
% T3 V6 t4 O1 E( b# g©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | 9 U1 g: M1 ]! y7 TAll rights reserved
218, Phàm lấy dấu đông các thứ hột như ngô, đậu, gạo... người ta thường lắc đấu cho hột dồn xuống, đấu vơi đi. Nhưng "sầu" đây giá đong được thì càng lắc nó càng đầy thêm, ý nói muốn khuây đi mà không sao khuây nổi.
) z' H/ R. p1 \: ~/ e: m+ A2 \" _5 {0 t0 r©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ D& q% [! V  l: U% z# P
219, Chữ Kinh Thi: Nhất nhật bất kiến như tam thu hề: Một ngày không thấy nhau coi lâu bằng ba mùa thu.
©2018 Kites.vn | ' U6 O8 x5 d0 a# v( ~$ i' I" ]6 ~1 NAll rights reserved
Chữ Kinh Thi nói: một ngày lâu như ba năm. Đây tác giả nói ngược lại: dồn ba năm mới dài bằng một ngày (nhớ người đẹp). Cách diễn tả của tác giả có lẽ tài tình hơn lời Kinh Thi, vì nêu ba năm lên trước nên đã làm nổi bật được ý chính là sự ngày giờ dài quá đối với người mê gái (ba năm gộp lại mới dài bằng một ngày!)
4 r  `. }) U1 ]6 m( W' C' Z, i©2018 Kites.vn | All rights reserved
Nhiều bản chép là "dọn lại" có lẽ sai, vì vô nghĩa.
©2018 Kites.vn | All rights reserved: t0 ]/ e$ j. [! ?1 N6 y# [* O/ _
: n$ J5 m/ S8 T  M! H©2018 Kites.vn | All rights reserved
220, Mây Tần: mây nước Tần; đồng ý với Tản Đà là mây Tần đây chỉ là lời văn đặt cho lịch sự và cho kêu thôi, chớ không nhất định phải có nghĩa là mấy nước Tần. "Song the" là cửa sổ căng màn the, của buồng đàn bà con gái. Câu này nghĩa là hình như có đám mây tỏa kín cả chỗ ở của người đẹp, khiến chàng Kim không thấy được nàng.
©2018 Kites.vn | 4 m/ X7 ^; U, Q0 E3 s# {$ F& rAll rights reserved
Các bản đều chép là mây tần khóa kín. Chúng tôi cho phải chép là "tỏa kín" mới đúng, vì người ta vẫn nói "mây tỏa", không từng nghe nói "mây khóa" bao giờ.
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 ^$ t2 X' Y1 p. [9 {3 R4 A% f
5 C/ G/ }% Z. @: I  h0 D©2018 Kites.vn | All rights reserved
221, "Bụi hồng": nhiều bản giảng là "hồng trần" - bụi đỏ, ý nói cuộc đời nhiệt náo.
©2018 Kites.vn | * `$ V2 z- U9 i$ B. Y  E1 Z' eAll rights reserved
Chúng tôi thấy giảng như thế thì nghĩa câu này không xuôi.
©2018 Kites.vn | ! o4 M: c, n4 T  S- V* b* _All rights reserved
Có lẽ phải giảng "bụi hồng" là bụi hoa hồng thì mới đúng. Khi gặp Kim Trọng thì Kiều và Vân nấp ở "dưới hoa", không thấy nói hoa gì nhưng theo câu này thì "dưới hoa" chắc là bụi hoa hồng là nơi Kiều ngồi nấp hôm nọ.
©2018 Kites.vn | All rights reserved) A2 g+ n& X/ _/ e9 a- X
©2018 Kites.vn | All rights reserved: _$ o6 b$ |. `1 p# x3 U
222, Tuần trăng khuyết là một tháng qua. Mỗi tháng một lần trăng tròn, người ta gọi là "tuần trăng". Tuần trăng khuyết là hết tháng, vì vào ngày giữa tháng thì trăng tròn, rồi càng về cuối tháng trăng càng khuyết mãi đến ngày cuối tháng (ngày 30) thì không trộng thấy trăng nữa.
©2018 Kites.vn | 2 n4 h6 h& Q0 yAll rights reserved
Địa dầu hao ý nói Kim Trọng đêm nào cũng thức khuya, đĩa dầu cứ hao đi.
& _3 E" ]6 r+ b* [) [1 F' H4 B©2018 Kites.vn | All rights reserved
Câu này cho biết Kim Trọng mơ tưởng Kiều đêm đêm không ngủ được.
©2018 Kites.vn | 1 }) G) t5 @3 r; y& Y9 p, jAll rights reserved
"Mặt mơ tưởng mặt": không phải là mặt này mơ tưởng đến mặt khác, mặt Kim Trọng mơ tưởng đến mặt Kiều. "Mặt mơ tưởng mặt", chữ "mặt" ở trên không phải là "chủ từ" của động từ mơ tưởng. Cả hai chữ mặt ở đây đều là bổ túc từ cho động tự "mơ tưởng". Và cả hai chữ "mặt" đều chỉ có giá trị như một chữ "mặt" thôi. "Mặt" đấy là mặt cô Kiều. Chủ từ của động tự mơ tưởng là Kim Trọng, đây lẩn đi, không nói đến. Người mơ tưởng, trí óc mơ tưởng "chứ mặt không thể mơ tưởng" được.
©2018 Kites.vn | All rights reserved) q( I& d0 O, y+ I% ~* t+ ]
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 T; P' N) X; U) a5 {
"Mặt mơ tưởng mặt" nghĩa là Kim Trọng mơ tưởng đến mặt Kiều. Tác giả nhắc đi nhắc lại hai lần chữ "mặt" là để nhấn mạnh cho nổi bật ý Kim Trọng luôn luôn mơ tưởng đến mặt Kiều.
5 P/ q7 b' R( z©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Lòng ngao ngán lòng" không phải là lòng này ngao ngán cho lòng khác, lòng Kim Trọng ngao ngán cho lòng Kiều. "Lòng ngao ngán lòng" chữ "lòng" ở dưới không phải là bổ túc từ cho động tự "ngao ngán". Cả hai chữ "lòng" ở đây đều là chủ tự của động tự "ngao ngán"; và chỉ có giá trị như một chữ "lòng" mà thôi. "Lòng" đây là lòng Kim Trọng. Lòng Kim Trọng ngao ngán là vì chàng mơ tưởng đến Kiều. Tại sao lại ngao ngán cho lòng Kiều?
©2018 Kites.vn | . G: ^1 M, t. b) d& R- kAll rights reserved
Cả câu: "Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng" chỉ có một ý nghĩa giản dị là: Kim Trọng mơ tưởng đến mặt Kiều, lòng chàng buồn ngao ngán.
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 Z+ U8 [) e) x$ f" J8 i3 ~
Có một chữ "mặt" và một chữ "lòng" thừa là vì tác giả theo pháp hô khởi (Apostrophe), cố làm cho câu mạnh thêm, ý mơ tưởng và ý ngao ngán của Kim Trọng được nổi bật lên. Thí dụ như câu:
©2018 Kites.vn | ! V) c. R0 n7 F/ @/ {0 `2 \( e- {All rights reserved
"Bạc đem mặt bạc kiếm đường cho xa", trong câu này thừa một chữ "bạc" là vì tác giả áp dụng phép hô khởi. Bản Pháp văn của Nguyễn Văn Vĩnh dịch câu "mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng" như thế này:
©2018 Kites.vn | 2 B6 {% q& [7 k/ Y8 IAll rights reserved
  "Son visage reflélait sa pensée constamment portée vers l'autre visage et son coeur me1lancoliquement pensait à l'autre couer."
2 O# m9 w2 {- D6 R& E; R©2018 Kites.vn | All rights reserved
Bản Pháp văn của M.R (nhà xuất bản Alexandre De Rhodes) dịch thế này:
, L. L3 y& a/ l5 L9 q; S©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Son visage  rêve  au visage aimé, son coeur souprie après l'autre coeur."
, Y9 @4 D" v' ~9 d% d2 N2 k©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved* i/ s/ n* m; b( @/ j
Dịch như vậy đều không sát tinh thần câu văn.
- G; g  `6 [+ w1 @©2018 Kites.vn | All rights reserved
Dịch như Crayssac thì mới đúng được một nửa:
©2018 Kites.vn | . U) ?9 @: M1 g9 @4 x+ ZAll rights reserved
"Et Kim rêve toujours à la grâce indicible.
, c' n# @$ C/ B5 L8 Z5 O1 l©2018 Kites.vn | All rights reserved
  De celle dont le coeur lui semble inaccessible."
©2018 Kites.vn | 4 r* z1 s2 R6 K& _All rights reserved
©2018 Kites.vn |   {' ?0 s+ Z% O! n6 yAll rights reserved
Crayssac hiểu sai và dịch sai mấy chữ "lòng ngao ngán lòng".

1 k0 I& ]; n+ j6 ^1 U©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved* u$ G6 z' Z, x5 f- `( V
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc Hôm kia 09:33 PM | Xem tất

[TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI] TỪ CÂU 223 ĐẾN 230

TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI
8 B$ c" u  s* _©2018 Kites.vn | All rights reserved
III

- r3 h  v$ ~/ p" c5 d9 V+ t©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 f* v# e- o, M$ T8 I7 ]& i
223. Phòng văn hơi giá như đồng,
©2018 Kites.vn | All rights reserved, Q$ _7 J/ ~* l
224. Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan
8 K+ T& e+ H% u; k- r©2018 Kites.vn | All rights reserved
225. Mành tương phất phất gió đàn
©2018 Kites.vn | - z  F3 L! w) }2 h* @% |, O: `All rights reserved
226. Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình
©2018 Kites.vn | 2 o0 O3 e) H4 t# i0 wAll rights reserved
227. Ví chăng duyên nợ ba sinh
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 e  H1 C* x% G7 [0 H- w
228. Thì chi đem giống khuynh thành trêu ngươi
©2018 Kites.vn | All rights reserved" K8 G- S2 X  N% a& y1 K
229. Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người
©2018 Kites.vn | All rights reserved+ k; |- Q1 v6 n2 y6 P( y
230. Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi
. d# d3 w4 y) d% w' \©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | ( X: W- u' K1 x. Y$ B% tAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved& K. J$ x8 e: R# N# }
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 C* w# P4 u; l8 H5 S
223, "Hơi tức" là khí. Không khí trong ph2ong văn lạnh giá như đồng, ý nói không náo nhiệt như trước, vì thiếu sự hoạt động của Kim Trọng. Ý nói Kim Trọng buồn chán bỏ cả việc học hành.
©2018 Kites.vn | ' ?7 O: g8 i4 K# M) B, ~All rights reserved
( S% c% ^2 k  o$ \! [, N©2018 Kites.vn | All rights reserved
224, "Trúc" đây là quản bút bằng trúc. "Ngọn thỏ" là ngọn bút làm bằng những sợi lông thỏ. "Trúc se ngọn thỏ": bút để se ngọn, vì lâu không viết.
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 f7 H! Y, U+ X/ \0 N3 F. v* I# `
"Tơ" đây là dây đàn.
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 S5 W' Y, D' S* t( T
"Chùng" là không căng thẳng.
©2018 Kites.vn | All rights reserved* @$ `2 C' Y: I* H* s4 E( V
"Phím loan" là phím đàn gắn keo chế với máu chim loan (loan giao).
©2018 Kites.vn | All rights reserved" z; v: z  {0 s; R" o  \9 L# _) N
"Tơ chùng phím loan" = đàn để chùng dây, vì lâu không gẩy.
  L! O2 Y% t0 r, a9 F©2018 Kites.vn | All rights reserved
Câu này tả rõ cái cảnh lạnh giá của phòng văn.
©2018 Kites.vn | / s& O+ c( }3 }3 j2 C/ f4 t& i1 @All rights reserved
  h4 s8 O2 v/ o& d% U# k©2018 Kites.vn | All rights reserved
225, "Mành tương" có bản giảng nghĩa là mành lằm bằng trúc núi Tương.
©2018 Kites.vn | , A) [8 w2 n! L# |" GAll rights reserved
Có bản chua là làm bằng lụa tương. Chưa biết bản nào đúng. Chỉ biết đây nói bức mành mành, chữ tương ghép vào cho đẹp lời văn, chứ mạnh cũng không nhất định phải bằng trúc tương hay lụa tương.
# L6 |& l! M( a& n( r7 F©2018 Kites.vn | All rights reserved
Gió đàn = gió mát như đàn (tục ngữ)
©2018 Kites.vn | : K- W3 o5 h, }# r7 R  E6 nAll rights reserved
$ J* w2 E1 J9 u- l; z©2018 Kites.vn | All rights reserved
226, "Hương gây mùi nhớ" = Mùi hương chỉ gây cho lòng nhớ mùi hương của Kiều - đáng lẽ làm êm giọng, thì dù có gió mát, có hương hoa, có trà ngon, Kim Trọng cũng không thấy khuây khỏa được, trái lại làm cho càng nhớ càng buồn.
0 [7 A) ], g& t4 c3 K; S% m©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | * ^( U8 ^" K+ F3 x+ Y3 q1 y4 RAll rights reserved
227, "Ba sinh" dịch chữ "tam sinh" nghĩa là ba kiếp luân chuyển kiếp này sang kiếp khác. "Duyên nợ ba sinh": duyên nợ từ ba kiếp với nhau, đây nói duyên nợ phải làm vợ chồng với nhau do tiền định.
©2018 Kites.vn | All rights reserved# H# w, i5 `0 K, r3 Q0 r4 \
Ba sinh thức là "tam sinh" có nghĩa là số kiếp tiền định là do điển sau:
' i, r5 u2 @0 V: o* d©2018 Kites.vn | All rights reserved
Đời Đường, có vị sư tên là Viên Trạch, một hôm cùng bạn là Lý Nguyên Thiện đi chơi, gặp một mụ đàn bà gánh nước, Viên Trạch nói: "Người đàn bà này đã có mang ba năm đợi tôi vào làm con, nay đã gặp đây, không thể nào trốn được. Hẹn ba ngày nữa thì bạn đến, ta lấy nụ cười lam tin. Mười ba năm sau ta lại sẽ gặp nhau ở chùa Thiên Trúc tỉnh Hàng Châu, vào đêm Trung thu trăng sáng".
+ p. v; B6 l% D* w! L! g©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chiều đó Viên Trạch mất. Người đàn bà nọ đẻ con trai. Ba hôm sau, Lý tới thăm, quả nhiên đứa bé thấy Lý thì cười. Đúng như lời hẹn, mười ba năm sau Lý đến chùa Thiên Trúc, Hàng Châu, nghe thấy một trẻ chăn trâu hát rằng:
  l. f( G5 ^) y©2018 Kites.vn | All rights reserved
"Tam sinh thạch thượng cựu linh hồn.
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 o0 H  l& D( [. C7 m) }& ^; k, Y
  Thường nguyệt ngâm phong bất yếu luân
  ]1 M9 S, n2 _; I0 x' D9 [©2018 Kites.vn | All rights reserved
  Tàm quý tình nhân viễn tương phỏng
©2018 Kites.vn | : K  X! k* z6 N5 MAll rights reserved
  Thử thân tuy dị, tính thường đồng
©2018 Kites.vn | 0 Y; F1 O, V9 H; Q7 F0 hAll rights reserved
Dịch nghĩa:
' M4 m/ O3 O- w5 y" {; X; z; l  n©2018 Kites.vn | All rights reserved
  Là linh hồn cũ đã ba sinh
©2018 Kites.vn | All rights reserved" _$ |* e% Y7 f3 N3 f  i# `
  Trăng gió làm chi để bận mình
% [+ Q: T0 O8 z©2018 Kites.vn | All rights reserved
Thẹn với người quen xa viếng hỏi
  z( T& y9 y1 R- D$ _$ w& n$ C©2018 Kites.vn | All rights reserved
  Thân này tuy khác, tính nguyên lành.
©2018 Kites.vn | All rights reserved  B9 v# N5 y/ r+ C( F. R5 B
Cả câu: "Ví chăng duyên nợ ba sinh" có nghĩa là ví chẳng phải là duyên số với nhau từ kiếp trước...
©2018 Kites.vn | All rights reserved  e4 i$ }0 A) M3 x
1 @- F2 ~# C" w9 J& ]/ M©2018 Kites.vn | All rights reserved
228, "Giống khuynh thành" là giống gái đẹp làm nghiêng được cả thành (xem lời chua câu "một hai nghiêng nước nghiêng thành" ở trên).
©2018 Kites.vn | - Z% G3 T1 E1 C& _  uAll rights reserved
Cả câu này và câu trên: nếu chẳng phải là duyên nợ tiền định với nhau, thì đem người tuyệt sắc đến trêu ngươi làm gì? (Câu này Kim Trọng hỏi trống không bâng quơ hoặc là có ý hỏi Trời, vì chỉ có Trời là đem được giống khuynh thành đến trêu ngươi).
! ^% Y: V& ?- [6 j+ ~5 U©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved" {2 g7 G. t6 `0 ~
Có bản chép là: "Làm chi đem thói khuynh thành trêu ngươi" chép như vậy thì câu văn có ý trách Kiều đem sắc đẹp ra trêu chàng, xét ra không xuôi nghĩa. Vì Kiều có đem thói khuynh thành trêu chàng đâu, và Kiều thì biết thế nào được là duyên nợ ba sinh hay không mà hỏi.
©2018 Kites.vn | All rights reserved8 L' C' Z  m; T5 {. i
; Z# A, f8 Z& _. y- K9 Y6 T©2018 Kites.vn | All rights reserved
229, "Cảnh" là cảnh nơi gặp gỡ. "Người" là Thúy Kiều.
2 _9 j* y8 Z" @/ o/ q3 x' f) p; \©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved; g' a/ z0 N" d4 w1 O
230, Kim Trọng vội đi đến chỗ gặp Thúy Kiều ngày trước.
©2018 Kites.vn | All rights reserved% l6 w3 ~, O8 s) l0 e* \( p$ W+ w
Rõ ràng là hành động của anh chàng si tình. Nhớ Kiều mà đến tìm ở nơi ấy thì cũng như người rơi kiếm xuống sông lại đi đánh dấu mạn thuyền. Tác giả dụng ý cực tả nỗi si tình của Kim Trọng kể đã khéo!
) q- p3 U, U; B/ y©2018 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc Hôm qua 11:43 AM | Xem tất
Cảm ơn bạn vì những bài chia sẻ siêu hữu ích này nha <3
©2018 Kites.vn | All rights reserved  {8 f! X0 u3 e; c
Mình là một học sinh chuyên Văn, nhưng đọc thread này mở mang được thêm bao nhiêu là chữ nghĩa, biết được những lí giải như thế này đọc Kiều thấm hơn rất nhiều. Chân thành cảm ơn sự đóng góp của bạn <3

Bình luận

Giới thiệu cho nhiều người cùng đọc nữa bạn nhé!  Đăng lúc Hôm qua 07:07 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +15 Thu lại Lý do
kimvankieu + 5 Cảm ơn bạn
Kites + 10 Cảm ơn tinh thần của bạn. Giới thi.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách