doraji Tại 17-10-2011 08:51:24

Eerie Romance ~ BTS


ajhLGXDg_AU

doraji Tại 17-10-2011 15:45:07

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d51129027e1bfd477c4971eb759ebddc3545538b86a223fd8c5ae9c13c920ec3e3897c6f0d66fab51111ed880e1ad81aaac0a25f357c686213136017e5d05dde&f_no=2cbec429f7ed21a364b6d88a478275654b9c530dd1362b526bfe253a78c08309

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d51129027e1bfd477c4971eb759ebdda31455d8685af23fe8c65e19ec8602e8d5a6260da8faffb154d50a48607b96e0390deb87941c307a06851d6fa413e0dae&f_no=2cbec429f7ed21a364b6d88a478275654b9c530dd1362b526bfe253a78c08309


DC

ss Son lại post ảnh dễ thương kìa {:290:}

doraji Tại 17-10-2011 15:56:55

http://ne8.upanh.com/b6.s20.d1/8675b5abd7b3abd0e54075a4fb672e9c_36656678.29196529440003057217513514704983.jpg

http://ne2.upanh.com/b2.s5.d1/5b5b6ab3cb003b34b85c41d95a62b6ee_36656682.29923729440001390551013514704983.jpg

http://ne7.upanh.com/b5.s18.d2/790e29340b612a65b6af03c882b144d9_36656687.30403629440000057217813514704983.jpg

http://ne1.upanh.com/b4.s12.d1/dd22c00fb5b8fa6a1508278b4b0ffa77_36656691.31993029439955723888913514704983.jpg


facebook/sonyejin

doraji Tại 18-10-2011 09:30:22

Teaser Chilling Romance 2011


8_6JX12r2lw

đây là bản up phụ đề Trung Quốc của teaser movie này

doraji Tại 20-10-2011 09:05:07

Eerie Romance Teaser


CAWYTMQ_XzA&feature=player_embedded

doraji Tại 21-10-2011 10:01:49

http://ww3.sinaimg.cn/bmiddle/6c39ac95tw1dm9syk09a6j.jpg

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61629027e1bfd477c090fc0ca03f1c445c42a1aa49743393817d0826d9ca4c0ad6ed7c075b455243df208aa06ce8f15187d56&f_no=7ae58873b4ed0bf6398087ed4285756e5615b099

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61629027e1bfd477c090fc0ca03f1c445c42a1aa497466a3f90eac91d7d2f4a38920d06135390c81df3ca4a79ca226877ece0&f_no=7ae58873b4ed0bf63b8087ed4285756c1d344ddd

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61629027e1bfd477c090fc0ca03f1c445c42a1aa497416a392f1952e45ebe8d1865f940bc6451ce90dacf898aa5332431722c&f_no=7ae58873b4ed0bf6388087ed4285756f39c8d35c

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61629027e1bfd477c090fc0ca03f1c445c42a1aa49715646fd26cf1e4995efc9b2a933b0547a96c88c04a616d0fcfbfce295e&f_no=7ae58873b4ed0bf6378087ed42857568796a465c

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61629027e1bfd477c090fc0ca03f1c243cb2b1da497453d3898beeb1832241b89d161bbef992098bc6d6a27f6ccfabe975d59&f_no=7ae58873b4ed0bf63b8087ed4285756c1d344ddd


weibo & DC

Thêm ảnh movie Chilling Romance sắp chiếu rạp tháng 11/2011 của ss Son

ủng hộ ss Son một phiếu bầu nha : http://moviejoy.com/evotem/e_view.asp?db=evote&Num=104

doraji Tại 23-10-2011 09:41:47weibo

doraji Tại 23-10-2011 09:43:19weibo

doraji Tại 23-10-2011 09:50:50

Son Ye Jin & Lee Min Ki on BAZAAR 11/2011

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61529027e1bfd477ce3b5f026ae0d8b3061e7db7b7a702e8a51c3df19f177882658094aa4c877b326134446511eff14f1a60cc1&f_no=a15f1caa223607f63fe998bf06d6

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61529027e1bfd477ce3b5f026ae0d8b3061e7db7b7a70788c369a6e584966a2bd3fe8e7921df573da1129661519c0ba1b90f643&f_no=a15f1caa223607f63fe898bf06d6

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61529027e1bfd477ce3b5f026ae0d8b3061e7db7b7a702fddac1d8dbc80a5ebfae683f60c799e1791b1d0f2be166f13f6df3166&f_no=a15f1caa223607f63fe798bf06d6


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61529027e1bfd477ce3b5f026ae0d8b3061e7db7b7a702b81af5755f1983a8d8c9c6b686267d61c01427bdcee60b6f7c5c24fce&f_no=a15f1caa223607f63fe698bf06d6


DC

doraji Tại 23-10-2011 12:15:25

http://ne4.upanh.com/b4.s9.d3/aaca858c8f569261ed443e9a753e5a07_36925364.11.jpg

http://ne8.upanh.com/b1.s7.d3/8e2a28fcfb720fa2fb41c633cf9a061e_36925368.78851p12191549.jpg

http://ne2.upanh.com/b4.s20.d1/25439869b4d75600ef0229f9cf80818c_36925372.78851s10104313.jpg

http://ne4.upanh.com/b2.s19.d1/a459aba4493c893601046a52a251c4f5_36925374.13192513622011102211433427902007.jpg

http://ne6.upanh.com/b3.s7.d2/09f81fa9fb4fee53033f1fe1d5ad02fc_36925376.13192513622011102211433527902007.jpgDC
trang: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Phiên bản đầy đủ: Son Ye Jin 손예진_ ❤ Yeo Wol ~ Queen of the sea ❤