doraji Tại 5-10-2011 08:32:53

http://nd6.upanh.com/b3.s8.d1/a5b9b9fe964dd9a75896e7fcb4f8b166_36087136.25817019985697339331010000107027.jpg

http://nd7.upanh.com/b1.s1.d4/1608c94afbd864901afdc2353b0b7089_36087137.27981225105617824488310000021509.jpg

http://nd9.upanh.com/b6.s6.d2/44d5e0658629462a50b5997159286e50_36087139.33570026839868986085319562390047.jpg

http://nd1.upanh.com/b3.s17.d2/be9e3e15e086231f0849d61bcf104f54_36087141.a8ec8a13632762d034e1f8ffa0ec08fa.jpg

http://nd2.upanh.com/b3.s11.d4/85233ce0818efbd8af47ac980d8cc7b3_36087142.a044ad345982b2b751c8e28431adcbef.jpg
baidu & facebook/sonyejin

doraji Tại 5-10-2011 08:34:16

http://nd3.upanh.com/b6.s10.d3/a2216f1f2aa6f64bd95da293ff535248_36087143.a044ad345982b2b7784ccb8431adcbef.jpg

http://nd4.upanh.com/b5.s11.d3/4e4845110dfa5d2119525465b690855e_36087144.c75c10385343fbf2c74f7d63b07eca80.jpg

http://nd5.upanh.com/b5.s2.d1/de28aa8450ff9e54471aaa62c2fd5329_36087145.e1fe9925bc315c6099e4b0af8db1cb13.jpg

http://nd7.upanh.com/b1.s3.d2/7bf19ca0fcf4c0a39add30d7b9466f11_36087147.f11f3a292df5e0fe337d52415c6034a8.jpg


baidu & facebook/sonyejin

doraji Tại 5-10-2011 16:05:05

CALENDAR tháng 10/2011


http://ww3.sinaimg.cn/bmiddle/701d711cjw1dlt6tri5vbj.jpg

weibo

doraji Tại 13-10-2011 11:16:52

Eerie Romance Teaser 2011 - Son Ye Jin and Lee Min Ki

s2OIeBQRQps

doraji Tại 13-10-2011 11:17:56

http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/6b349027gw1dm06xjl3kvj.jpg

weibo

doraji Tại 13-10-2011 11:26:48

http://nd4.upanh.com/b4.s6.d4/7f528d5db943b367f69a43aa6eb62d99_36475264.1f178a82b9014a90385545ffa9773912.jpg

http://nd5.upanh.com/b3.s19.d2/363bac4b0816ab94226925c470185d62_36475265.4ec2d5628535e5ddb53ea69d76c6a7ef.jpg

http://nd6.upanh.com/b1.s6.d3/a0f098f923c3d423b2cbc7c0e74d380a_36475266.43a7d933c895d143181ee76173f08202.jpg

http://nd8.upanh.com/b4.s7.d1/003be266db8609b3cbc3ea5698596911_36475278.55e736d12f2eb938d60679b0d5628535.jpg

http://nd1.upanh.com/b2.s17.d1/13443c5bf67d6694c9c617e4dfbfd966_36475281.342ac65c10385343d7e984639313b07e.jpg

baidu

doraji Tại 13-10-2011 11:28:49

http://nd7.upanh.com/b1.s10.d4/1e9a00fa2f280c67a3e05c474b05bfd4_36475287.500fd9f9d72a60593f78e2582834349b.jpg

http://nd9.upanh.com/b4.s7.d3/971eac2bd15a6f0f94540e9b14c1f74a_36475289.962bd40735fae6cdd692a8230fb30f24.jpg

http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/701d711cjw1dm094f3an5j.jpg

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d51529027e1bfd477c4747dc6fef977b27b334f33493071987e7b59ee8f5e78321ae12df3127a7c25a3376add404b59473bad4745a78dfc31b71fb9583a5e38fb82804d79434c3c242ce52621fdd7ab3265420ae6a&f_no=23bcc623f7ed3ba9638084e54780756dc2ceca76589535671223b47836678835a4ad5d759697adf25b

baidu & weibo

doraji Tại 13-10-2011 11:35:48

GIF


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d51429027e1bfd477c40c14bf344970c32fcffc69d23f06df8f51cbe95e7a626d31b9387668c&f_no=7e989e21ecd4

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d51429027e1bfd477c40c14bf344970c32fcffc69d23f03ffc6cc266e3e5347cc57a5073b8f472&f_no=1587f368e2db3e

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d51429027e1bfd477c40c14bf344970c32fcffc69d23f06ba8134ae20ba935a551a08844ea6634&f_no=7e8af568e2db3e

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d51429027e1bfd477c40c14bf344970c32fcffc69d23f031fa81e37c2e1349097ab309779a&f_no=7cf3d72fe3

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d51429027e1bfd477c40c14bf344970c32fcffc69d23f06ca8888096d32108fe19bc28a45c&f_no=7ff3d72fe3
DC

doraji Tại 13-10-2011 12:06:14

Photoshoot Châteline 2011 WINTER


http://ww1.sinaimg.cn/bmiddle/6c2c7431tw1dlvog3qd9kj.jpg
http://nd2.upanh.com/b3.s13.d5/83461a0b720f997cd30ee67f646a2516_36477282.3ac79f3df8dcd100bcd97060728b4710.jpg

http://nd3.upanh.com/b6.s19.d2/9bc38c71c2d842b75b6785de1a8f3f65_36477283.6a600c338744ebf894c0ec7ed9f9d72a.jpg

http://nd5.upanh.com/b5.s3.d1/7278a075a9eda84bbefdb5d094f9607f_36477285.7aec54e736d12f2e7c4826214fc2d562.jpg

http://nd7.upanh.com/b5.s5.d4/b939d36ff4a87cf0c2858a73e896eb61_36477287.8cb1cb134954092339d3eb3f9258d109.jpg

http://nd8.upanh.com/b1.s9.d1/affb5119d87170afb96bbedde079d6f2_36477288.30adcbef76094b36142993aca3cc7cd9.jpg

baidu

doraji Tại 13-10-2011 12:08:12

http://nd0.upanh.com/b2.s20.d1/dbe34185c19436c7fa22f520caa17802_36477290.77c6a7efce1b9d162c821220f3deb48f.jpg

http://nd1.upanh.com/b1.s12.d3/ed54323e4beb2fa9e44fe43c7206ec80_36477291.5882b2b7d0a20cf485d7769e76094b36.jpg

http://nd2.upanh.com/b3.s11.d3/0da99ec0eaf7606f48e6fe109a313f87_36477292.6159252dd42a2834a2eebe4a5bb5c9ea.jpg

http://nd4.upanh.com/b4.s7.d3/b02312d030448765d2074f8de1255701_36477294.48540923dd54564e74dd6c78b3de9c82.jpg

http://nd6.upanh.com/b6.s7.d2/ba06645ccdbda0a56e18f3f24e047fca_36477296.a8ec8a13632762d098592cfea0ec08fa.jpg

baidu
trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Phiên bản đầy đủ: Son Ye Jin 손예진_ ❤ Yeo Wol ~ Queen of the sea ❤