doraji Tại 21-11-2011 13:20:15

http://uccfs.paran.com/PUD/sy/j82/IMG/20111120/1321788985_201111202037513179200701_0.jpg

http://uccfs.paran.com/PUD/sy/j82/IMG/20111120/1321788985_201111202037523179200701_0.jpg

http://uccfs.paran.com/PUD/sy/j82/IMG/20111120/1321788985_201111202037533179200701_0.jpg

http://uccfs.paran.com/PUD/to/mohj/IMG/20111120/1321784426_201111201921562613204801_0.jpg


DC

Những hình ảnh động dễ thương đc fan làm từ Preview

doraji Tại 21-11-2011 13:21:44

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d61629027e1bfd477c530618308ab57f6bdf36be2d06407e4efab307829c8fa7ded103a14401e6353a67897431218072687554&f_no=0cb8dc2cd6c63485439ef79730c715738720c1

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51f29027e1bfd477ceb3d73a5a6ba5d243d81b269200eeda878868f0b0c7070b58c365fbefb&f_no=3eb69e2cf5d5

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51f29027e1bfd477ceb3d73a5a6ba5d243d81b269200eb1aae5c6f9a1d89a3a361030ac457a874d644ee5b0&f_no=3eb6ef76b58268f620b5c6b2

Hình ảnh ss Son quảng cáo cho SK

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51e29027e1bfd477c3757d91879b98d3e606ba59837bdbe50ef3c56e7b5a3b430dbbbc11ed7aa1e4cea8cf633155dc124f4775f5d3b12243d4f06b3609701e7&f_no=7fed8177b48369fe3fe682e74482716db9d2772bf3ff4722217078fd3bba1c54

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51e29027e1bfd477c3757d91879b98d3e606ba59837bdee502fa050a595eb40701b07c1ad42dc90c78c957b13d64babe79f09f9ec824e2ef0549c46034f2d0f&f_no=7fed8177b48369fe3fe682e74482716db9d2772bf3ff4722217078fc3bba1c54

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d51e29027e1bfd477c3757d91879b98d3e606ba59837bdb35e9864794b6075671fda25658f7938a666ff77d7f9fcf6fe81f2738602c90f8df389080e9c0ece80&f_no=7fed8177b48369fe3fe682e74482716db9d2772bf3ff4722217078ff3bba1c54
Nguồn ảnh và tin : http://sports.khan.co.kr/news/sk_index.html?cat=view&art_id=201111181942233&sec_id=540401&pt=nv

DC

doraji Tại 21-11-2011 17:03:32

Movie"Chilling Romance" tổ chức buổi chiếu ra mắt tại rạp CGV wangsibri, Sungdong, Seoul. Chiều ngày 21.11


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d61729027e1bfd477cdbbae34ad7e87135a8c21c72644e96a967ab1630114f4edfbd59cff0992fda4a28e6117b4c632445d111b186574a22180075&f_no=7fed8177b4836af751ef82e041827364b96a807d075975a1343f37

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d61729027e1bfd477cdbbae349deeb7031a8c11371614ecea9fcd167fc9db3e5ccc9ea249ae3f5e8bcfe9c2c97572e3fa7f20e1d0cc69c&f_no=a14b08aa2236b45bbaec98bf06d6


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d61729027e1bfd477cdbbae349deeb7031a8c11371614ec9ff3ee4b2c7988a61f5407f8c35f9f11fed3debaed943e25ca5e00f339adf34&f_no=a14b08aa2236b45bbaeb98bf06d6

http://imgnews.naver.com/image/143/2011/11/21/111121_rickej15.jpg

DC

doraji Tại 21-11-2011 17:05:18

http://img.sportsseoul.com/article/home/2011/11/21/111121_4ec9fb107540f.jpg

http://file2.cbs.co.kr/newsroom/image/2011/11/21170748625_61000090.jpg

http://imgnews.naver.com/image/joynews24/2011/11/21/1321860350299_1.jpghttp://ojsfile.ohmynews.com/STD_IMG_FILE/2011/1121/IE001372486_STD.jpg
Nguồn ảnh và tin : http://star.ohmynews.com/NWS_Web/OhmyStar/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0001659112

DC

doraji Tại 21-11-2011 17:19:21

http://nf9.upanh.com/b1.s18.d2/786aa96d11f88c31a5f730706bdfe5fb_38147149.0dd7912397dda1443dc085f5b2b7d0a2.jpg

http://nf2.upanh.com/b2.s23.d1/f5e11e6222332735915665704fcca0a5_38147152.0e2442a7d933c895dc29703cd11373f0.jpg

http://nf0.upanh.com/b2.s8.d1/108fcb05af31b225b2afec6c047ec889_38147160.0e2442a7d933c895df93713cd11373f0.jpg

http://nf9.upanh.com/b3.s23.d2/76fdde98fa3d012e6eb7225411f01e58_38147169.0e2442a7d933c895dffd713cd11373f0.jpg

http://nf9.upanh.com/b5.s1.d2/16903b949ac408360a1e08dddf1171fc_38147179.0eb30f2442a7d933c4d70c34ad4bd113.jpg

baidu

doraji Tại 21-11-2011 17:21:32

http://nf0.upanh.com/b2.s1.d3/14c02a703de8447cb8968da0d9f182f6_38147180.0ff41bd5ad6eddc4abd75cbc39dbb6fd.jpg
http://nf1.upanh.com/b3.s10.d4/23e10605e1c9d8b5b43d34205ee964f6_38147181.3b87e950352ac65c933b8e34fbf2b211.jpg
http://nf2.upanh.com/b2.s6.d1/9482fc76def377c9e01178ecfff7dcc8_38147182.3b292df5e0fe992500a6811734a85edf.jpg
http://nf6.upanh.com/b1.s16.d2/23929287275048c5551fdf4cb2a86e4c_38147186.3bf33a87e950352a45e1cc4f5343fbf2.jpg
http://nf9.upanh.com/b5.s4.d2/e2dc30671efe653263a8010146edb097_38147189.3bf33a87e950352a45e7cc4f5343fbf2.jpg

DC

doraji Tại 21-11-2011 17:24:41

http://nf2.upanh.com/b6.s9.d2/7b8e8442f0b911693fa0f928dd9cfd5f_38147192.4d086e061d950a7b47bba7830ad162d9.jpg

http://nf5.upanh.com/b1.s23.d2/ddcb2795b2517f9791fa57121e96d492_38147195.6a63f6246b600c33eaaa378f1a4c510f.jpg

http://nf0.upanh.com/b2.s1.d2/dba51c7e5fb5fce52ba9a9b8c5976248_38147200.6a600c338744ebf874288c78d9f9d72a.jpg

http://nf6.upanh.com/b1.s5.d3/0c4689fcf02dc6c781e43a4910fd7c2d_38147206.7af40ad162d9f2d31defcda8a9ec8a13.jpg

http://nf7.upanh.com/b1.s16.d2/8c1a31b74b388aaf6d40db8f45dd65e2_38147217.7e3e6709c93d70cfd9fb424af8dcd100.jpg

DC

doraji Tại 21-11-2011 17:27:43

http://nf9.upanh.com/b4.s16.d2/6a307db035129b45e9ecfbb453b97f31_38147219.8ad4b31c8701a18bb0eefa089e2f0708.jpg

http://nf8.upanh.com/b1.s17.d2/70cef30ef5ef01e3a13672f4d9767d47_38147228.21a4462309f79052f82faf790cf3d7ca.jpg

http://nf9.upanh.com/b4.s17.d1/85d854646b439dd1497fa5cb5dedcedd_38147229.37d12f2eb9389b50e8ac08158535e5dd.jpg

http://nf6.upanh.com/b6.s12.d1/6d2aefadd89081d703f6d4d955171318_38147236.43a7d933c895d143a3470c6473f08202.jpg

http://nf8.upanh.com/b6.s23.d1/7456a498a4dae67fd307f7d91b349495_38147238.54fbb2fb43166d2214d2fdd3462309f7.jpg

DC

doraji Tại 21-11-2011 17:29:58

http://nf1.upanh.com/b3.s4.d4/138e3cf1d03cc749f5b8ba3c7089b1fb_38147241.58ee3d6d55fbb2fb1a7fb0554f4a20a4.jpg

http://nf2.upanh.com/b5.s4.d1/7bd843909fe80813a86e9e61d2f1a5b4_38147242.500fd9f9d72a605951cb085d2834349b.jpg

http://nf5.upanh.com/b3.s18.d2/a3fd4aba87963b3b22d2d758befc40fa_38147245.503d269759ee3d6d02f36f8c43166d22.jpg

http://nf6.upanh.com/b3.s21.d1/85da135d5f73e640ae68177dc99fe9b8_38147246.562c11dfa9ec8a132e86bfa7f703918f.jpg

http://nf8.upanh.com/b6.s16.d2/213c10541a1def3668049734e62df1f2_38147248.908fa0ec08fa513d735185993d6d55fb.jpg

http://nf2.upanh.com/b4.s8.d1/a90ac2a6c5b32882b945ef261d00e702_38147252.962bd40735fae6cd7c4e42260fb30f24.jpg

DC

doraji Tại 21-11-2011 17:32:16

http://nf3.upanh.com/b6.s8.d1/5ec6a5d68335a4e5057588e6e0e8a86b_38147253.962bd40735fae6cd7c6642260fb30f24.jpg

http://nf8.upanh.com/b6.s13.d3/312d46e17da0090526742599bac67e99_38147258.3812b31bb051f819a9b5ea0ddab44aed.jpg

http://nf9.upanh.com/b1.s7.d1/9ed3134c7db924994494f22fdd156d87_38147259.4610b912c8fcc3ce2ec721749245d688.jpg

http://nf0.upanh.com/b6.s23.d3/1c1bef320ff8095997ea7b5fb9088ad9_38147260.64380cd7912397dd2edc71435982b2b7.jpg

http://nf4.upanh.com/b2.s16.d2/69a7ba5c97faaa88b3b59c27cc423887_38147264.48540923dd54564e55ab0d7eb3de9c82.jpg

DC
trang: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Phiên bản đầy đủ: Son Ye Jin 손예진_ ❤ Yeo Wol ~ Queen of the sea ❤