doraji Tại 25-10-2011 09:52:57

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e349e84c59d225f032bb83d25e7f763a4879b49ad619c7fe215fb5ea95&f_no=7fed8177b4826af23fed83e7468776694c3c8c1f


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e747522dd8edb2841d49a905de69e2f68f3d9428c501ed7ad3fe21961c1c0b73f6&f_no=7fed8177b4826af23fec86e441867368e90a066a08f549a0


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e148d7b31bb9ee6e30ebf4d01c61fce65ef7fc0dd0ad450c3161&f_no=a145317fc3841eb83ff1fc8531


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45ef47191d253e20e3fd0d8cef955701fa422638561b4d796d38fd5d83648b6d98eab9834355d9dd22&f_no=7fed8177b4826af23beb8ee341ee766d956f3ae7625003527494f8bf44c17e


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e540b88ec7e16ee2d4e2a1fe4a7c20ab2d1b37f2a765cd1befe1a48efc&f_no=7fed8177b4826af23eef86e14f831b6c1648ae42

DC


doraji Tại 25-10-2011 09:54:38

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45ef10ed4ba861925fa9f1f0fe3078551689c2f5943e0da13e6dde837a1a&f_no=7fed8177b4826af23eef87e447841b6d04f88abc


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e743548389bf6a5ee49dd2387c7ac2c3d8a44e6d14d4265f541f17e10b&f_no=7fed8177b4826af23eef87e44e891b6d2c2f42db

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e446431bca4d751276b1fcc3c59bef81eecd883fa8b16ca85bdd82&f_no=2cafc419b48169ff3aed8fe340836a37c1e5


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45ee48b216e35755c1d1b4a54b99579b9306e3c131e5644a285e85ec&f_no=2cafc419b48169ff3aed8fed4f816a37e9cf


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e44913cbf56e22b4fa101d359da530&f_no=7fe49e2cf5d5

DC


doraji Tại 25-10-2011 09:56:23

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e713847defbe747d0efe2d767747ebef63f94d8ee3&f_no=7fe98274b58169f320b5c6b2


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e649728c5b5c55652b0417c1c9a79354b6f54dd38e44475433334c12839b16fada&f_no=7fed8177b4826af23fed83ed4186706ca1e233f6602ace1f


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45ef423e5bce804fb0bdb233c8676245eaaf9c1f6e113b5de0eda198a7180350e349529471a293&f_no=7fed8177b4826af33eee86e54789736f2c696e6b729ddd8dbefe6a8a58


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e410334f1e3dd0cf0482f82e24fa0c95cc956abf4bbc58075ba3b009de39863f2cfd00543135&f_no=7fed8177b4826af33eee86e5478973693e86f4f64ec1b3656cb9e813ab


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e61329c478cc234e0558dddad4ec8f9a0fd1d704a1f0582af94001&f_no=2cafc419b48169ff3aed8ee145806a372813

DC


doraji Tại 25-10-2011 10:06:10

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e345c643c66492ce41a0bed5cd7c196848267b477e04d23c628366&f_no=7cec8176b78607b467bcddb01c896a37f291


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45b513bbebdd979901348439e3c63e4a03298c9e743e4d2a3ab485548df62d23072bcdfb831068e188&f_no=7fed8177b4826af23beb8ee341ee766d956f3ae7625003527795f8bf44c17e

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e7410890528e2828e661523f059b2bd74c2f669bb6f6083ea7bb8273d906c15c086281380e3b1e46&f_no=7fed8177b4826af23beb8ee341ee766d956f3ae7625003527695f8bf44c17e


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e41454dd386479110c93f806892549cf8b2809d0a5ad538d118483410f706bc5a5&f_no=7fed8177b4826af23fed83e04186756d4cad3536c8ee5219


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca7204765389bf7e21d0c89924023e6440c86d3da533967a02f44822f7337affebefbda8f7971af9cf053333e7bfe5d438e8a2c961689a5c388a5446983d296e2ec3e57&f_no=24b0d121e0ed2aa36fbbc2ba06ee766d342f29dba3c4af36a00722998f7d2b3881808f71b0be71427bfcde3d03bf


DC


doraji Tại 25-10-2011 10:07:46

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca7204764339af7e2150e8ffa4b45e744591d1eea50234c612c362309397e170a8a0dcafb1c3b57907e&f_no=2cafc419b48169ff3aed8fe543876a37d981


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca7204764339af7e2150e8ffa4b45e71258553e0e868a6f602a47bcb8c328ef70e59857d17d9aaf7632b80901fdb802&f_no=7fed8177b4826af23fee84e341867768e66f58de9088e7fa

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca7204764339af7e2150e8ffa4b45e24455adf53f6d4e4e723e6efc8528381671cac8b85e33a84ca958c356c9&f_no=7fea897fdafe07f73dee8fe1448570697dbc535cee

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca7204764339af7e2150e8ffa4b45e14702cb5c956483302b3a52991f104c8db2ba802c32bc329e2652d7a36fcb90dd808ed786bb31f9586f057883&f_no=7eb88120e38b6cf66bbb8ee312827d6a782284551f99580143768a82fe639fc2aca3257f


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653a99f7e910068bfb4145b7448c1c0d583b9477a32208bd9c9898bc83054535194a6577da05c74b63c04e&f_no=7fed8177b4826af23fee84e545887d6eb233e1779ae5cc
DC

doraji Tại 25-10-2011 12:21:53


http://uccfs.paran.com/PUD/sy/j82/IMG/20111025/1319515507_201110251305179204200701_0.jpg
DC


Thêm ảnh và tin về Movie Chilling Romance

doraji Tại 26-10-2011 09:29:19

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61029027e1bfd477c0259afd1fa386ebfa5cbfc821322ca99d09df38607091dc54b506b&f_no=7cf3da36e2

http://imgmovie.naver.com/design/preview/pic/20111025/2.jpg


DC

Buổi họp báo Movie Chilling Romance 2011 trên kênh KBS

dAFJC5HzGSIdoraji Tại 26-10-2011 09:32:37

Making 2011 Chilling Romance Movie

lXNAKdoZjUM&feature=related

-r6weF_xq-I&feature=related

doraji Tại 1-11-2011 11:09:23

CALENDAR tháng 11/2011


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41729027e1bfd477cd4ba6171d6153d990b8eef60ed4c9fb2d48f45da31293e9c95d62f3803cc1059d0357080e2edecda185d636d22e8&f_no=34b7ef74b58369f73f8087e74e813c6c0c00f4014ab7ab
DC

doraji Tại 2-11-2011 08:58:35

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ac80d41429027e1bfd477c559e47a20be3d4201229057d3ac9974d1eaff9df110b53ee152a359beb028aae953660abdedd471ee83c41&f_no=7cee8276b48b69ff3deee9e74485756e2f4fd5ee82
DC

Thêm hình ảnh về movie Chilling Romance
trang: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Phiên bản đầy đủ: Son Ye Jin 손예진_ ❤ Yeo Wol ~ Queen of the sea ❤