doraji Tại 24-10-2011 13:51:26

http://ne8.upanh.com/b6.s17.d2/9448773d77542171f6ca80b89e0e05d5_36981888.ba9cf23454181c6292ef395d.jpg

http://ne8.upanh.com/b2.s9.d2/5772d20d219832e47ab00804b34f155f_36981898.bbc1f0955e48866dd31b709a.jpg

http://ne9.upanh.com/b5.s7.d1/081dd1e33fd2cf614c41c044efe63edf_36981909.bbd45f354a0ff94859b5f56c.jpg

http://ne3.upanh.com/b1.s4.d3/453614dc92516bffa6aab990da5640e4_36981913.bea6bbbebf8a7b7918d81f1b.jpg

http://ne8.upanh.com/b1.s2.d3/84d8e24e2693aed7ed8dbd0581dc277a_36981918.c0af84df087e762796ee3701.jpgbaidu


doraji Tại 24-10-2011 13:53:52

http://ne1.upanh.com/b1.s12.d3/1164b936c3ea8c302dd6bbf2b40f4fbf_36981921.c6ff3b0927fce7e6087b820a.jpg

http://ne4.upanh.com/b2.s4.d3/9154d996c0042af4587fdf0647cb124f_36981924.c290aac553207bb83bdb4909.jpg

http://ne7.upanh.com/b1.s15.d2/ccca6aedfce7d221bf6d8e49f58b7517_36981927.d6c6ec51e09d2f11843524b7.jpg

http://ne7.upanh.com/b3.s2.d2/748af55fefed7707bf814d0c6163fd6c_36981937.d6ff3d91c6eb8afeab77a438.jpg

http://ne0.upanh.com/b4.s11.d3/43eb7368c76b6df8126ca5ffda1a2f4e_36981940.d009b3de9c82d158634e95f2800a19d8.jpg


baidu

doraji Tại 24-10-2011 13:56:24

http://ne3.upanh.com/b4.s6.d3/39647b9280ff34726b46a4c813650f99_36981953.d55fba109c82bb63b8127b19.jpg

http://ne6.upanh.com/b5.s3.d1/cb768e2ab2d0f04faa7eb85c659decb0_36981956.db71fb552a720a6c38293574.jpg

http://ne0.upanh.com/b1.s19.d2/4fd8d2b6962eec6c467988e92d4b8e0f_36981960.db71fb55295a0b6c3829354c.jpg

http://ne9.upanh.com/b1.s16.d2/ddeadb8042ef16aa51c919d4ca06783f_36981979.ddefe4123fa431f36738db2a.jpg

http://ne4.upanh.com/b4.s8.d2/17903b06209dd9ce7e8e09896f607a40_36981984.ddefe412207730f36438db19.jpg

http://ne2.upanh.com/b1.s2.d2/92d2c693cd6e5fbe0e4d66e7479aaf78_36981992.decb44fb5b805d6da9d3111b.jpg

baidudoraji Tại 24-10-2011 13:58:34

http://ne2.upanh.com/b5.s4.d1/11be5aa259e29f11388b3962c798f318_36982012.f1d170096ba5e543eb248875.jpg

http://ne7.upanh.com/b6.s3.d3/da63251e85ae293211360a2e7ce1c06b_36982027.f6dbcb309952cedb5fdf0ec2.jpg

http://ne1.upanh.com/b3.s3.d4/fdf86c1717cf962466757d276ef1fc4d_36982031.f7dc050f651a2cb979cbe139.jpg

http://ne9.upanh.com/b2.s3.d4/5b533290b665d4dc6898d9f327dd8b65_36982049.f37ca6591e3597f2810a189a.jpg

http://ne7.upanh.com/b5.s15.d2/cd4dcc9926488f8988e6279eee302e4d_36982057.fa34a6c9458f35647e3e6f19.jpg

http://ne2.upanh.com/b5.s5.d4/219ad198bd9903157b71ed4c12b618e6_36982062.ff1101c711d834689c163dcf.jpg


baidu

doraji Tại 24-10-2011 14:12:59

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca720476f3296feea100781fc2679ef49f7723c46ccc3176a980b731881a5f32e8c861ac87408af93e77fec055b&f_no=7fed8177b4826af23feb85ec47851b64564695204918a8


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca720476f3296feea100781fc267eb3497b9455005b012b1be4b840046b54a5cbaf1099170e1e68e9dd56b8ffd9&f_no=7fed8177b4826af23feb82e546851b6e12b5aa78f26a2e

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca720476f3296feea100781fc267ee01065c276955256e6c91dff37e6387474e07707adcf8f4527ab3bfe97ef02&f_no=7fed8177b4826af23feb82e545881b6eebe6ca81cf94a8


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca720476f3296feea100781fc2679ef46930e55803087dc1ef44a2a4128cd5159aff1aafa436024eb3689143bd5&f_no=7fed8177b4826af23feb82e446891b6b3cdb329b6b28c1


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca720476f3296feea100781fc2629ef133424b30effafeb7430516ba53518ed90ee069f29b5e6ffca8ab37a8b3d&f_no=7fed8177b4826af23feb82e445811b6b3ce31933164f67

DC

doraji Tại 24-10-2011 17:37:34

Son Ye Jin tại buổi họp báo movie Chilling Romance 24/10/2011

RlkDNxLRpRY


http://movie.naver.com/movie/bi/mi/mediaView.nhn?mid=16426 Trang web của Movie Chilling Romance 2011

doraji Tại 25-10-2011 09:42:50

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61329027e1bfd477c52aab680220999c2bacc1b37e0919ec9d9c467539f43288d7128d207f6f1ec48567836e03a8058f3c9b9c0b7&f_no=7ae58873b4ed0bf7388087e24582756c763e761e7a

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61329027e1bfd477c52aab680220999c2bacc1b37e0919b91bdce4137f8cb99979547cc070ac638a2dbc348d14079b090ca4acd&f_no=7ae58873b4ed0bf73a8087e2458274652cee9ca5

Thêm ảnh movie Chilling Romance

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61329027e1bfd477c52aab6832b0e93c4b6cb1b3de091cacd86d8082ea28eee77367e939175873bfc62f73692645bd58fe86e707709281056959a8d&f_no=a65404aa0f16b5458e33285158db343a


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61329027e1bfd477c52aab681220e9ac8b6cd1137e291c89dc54bfa831ab8d36c7ae2d9caf831c99faa3bba49576989a49a4e0995&f_no=7fed8177b4826af23fec84e747857064689aa9d7cf

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61329027e1bfd477c52aab681220e9ac8b6cd1137e291c8cafa4a21e7523245d71902c47507a98df9e3ff2a04ed5a4acdadf431d5&f_no=7fed8177b4826af23fed87e24585746b3318acbc06


DC

doraji Tại 25-10-2011 09:45:38

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61329027e1bfd477c52aab681220e9ac8b6cd1137e2919ccbf410b86835d560a00cb2d0006f94f6c95b9016548475a1c771f6c14acafb14ac2eb281fcff812805c661ef&f_no=78e9d37eb1803cf068e8d5e74fd77264d1ff0794cfdfc1a75947c7ed29a0bc979b2e626c

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61329027e1bfd477c52aab681220e9ac8b6cd1137e291cfcbb75049cfd5f2d72d534a273c3cf79976a742dabfdd3653e78af07d12&f_no=7fed8177b4826af23fed83e747897c6c8770bc5513


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61329027e1bfd477c52aab681220e9ac8b6cd1137e2919e9ec2b6ce626b95509f06b52af4504dbd9c2a5ca023a5f4b783f14645b7&f_no=7fed8177b4826af23fe687e6458174659cf208c25f

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61329027e1bfd477c52aab681220e9ac8b6cd1137e291c9cd062f234a4add2d3a63f1f98555b27202a8919ebaba43b7046d7cb1b0&f_no=7fed8177b4826af23fed85ec4781706c4e321997dd

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45b7425dad020273681dc7c3160ec425476c6eb7463f32d35656f64f19f1330b87&f_no=7fed8177b4826af23feb82e445811b6b3ce31933164f67
doraji Tại 25-10-2011 09:48:35

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e7470826d3beb4801d49a905de69e2f68f3d8966dc03608e072270367420&f_no=7fed8177b4826af23fec86e0468676650c5ba75509


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653a99f7e910068bfb4145e0492dff4ba7d6a5ad90f571e1779fcf9b5283ddb2ab6fcc5404c6621fd59994fd1082308478&f_no=2eb5ef77b68361f23dea85e142ee696527309da286a9c1ad86cffba6d9


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e142911b5e9254facc04f452c106a4fc3c3f198ca667205db79a3c519fe5706df0dde82e4546&f_no=2eb5ef77b68361f23dea85e142ee6965273b9da181aec6ad87cffba6d9


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e54843995f2bc5d8165a6693900347ff777cc824ea1c5020559d3d81118e655154799ef34cf04ace59d2bc6d3c&f_no=7dbcd47fb78a6cf76bbcd0ed17892269123c325d7951a10e69f5dbc9d011b6231bd42cf6

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e7125c6b3399f0cb4fc432530921922dd172d8fad069386fa1b7af16dd526ba3e19c53214ca0a928&f_no=0394e30fb78269f73fef84e12981746d509a2a1879d20119ee0b90eb488223DC

doraji Tại 25-10-2011 09:50:36

http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45b040d8c432d7049f3f2e4c06aee069&f_no=7fe59e2cf5d5


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e247c3cc6c52504f10537008115ecb8f27093b866425155d76643db2722cd4d36c31f8b84b11bca3&f_no=7fed8177b4826af23beb8ee341ee766d956f3ae7625003527691f8bf44c17e


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45b412a5c418c1f4c64ceb7dd263cc1f44010f483a5b25138585f53d&f_no=2cafc419b48169ff3aed8fe744886a375993


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e043c7925cce8ec1532473b4f2830f007ca641ca1e2fe01521fb92&f_no=2cafc419b48169ff3aed8fe144886a37c386


http://dcimg1.dcinside.com/viewimage.php?id=sonyejin&no=29bcc427b78777a16fb3dab004c86b6f0c84ca7046ad80d61229027e1bfd477ca72047653f9bfae2120d8cfb4d45e010f97a7fea8fc2e446ffc88a9a26fb484e1d5f9c6d3512678168ae59074e21fd485b19e3891ca927438e&f_no=7fed8177b4826af23fed84e242882b68ca9ce9a7947abc80f4f713d66a93337e5777


DC

trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Phiên bản đầy đủ: Son Ye Jin 손예진_ ❤ Yeo Wol ~ Queen of the sea ❤