thoanmaster Tại 12-7-2012 21:56:18

http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/319472_4259503731813_1736107019_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/293873_330059143749450_658314510_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/295121_330059483749416_1369472523_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/303586_393117704079199_1517118664_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/314733_330059197082778_525490263_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/315315_394669897257313_535363751_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/391476_330059430416088_1337217860_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/394578_330059043749460_1073238059_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/409630_393115880746048_957242841_n.jpg


http://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/b9c094dfbc3dfe31aa5fb86b8f363621_43745178.sign2.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1-1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/Master.gif

thoanmaster Tại 13-7-2012 09:03:50

http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/554250_330059117082786_99885598_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/541805_10150709415073571_564783570_9546113_583348638_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/541710_330058653749499_469654135_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/541650_330059393749425_1876069827_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/532329_330059160416115_757240278_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/532238_330059173749447_1644144219_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/531747_330059190416112_2014259502_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/531704_330058703749494_651798739_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/529166_330058627082835_338491879_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/487215_330058610416170_1732049211_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/480408_330059090416122_1114132565_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/557613_330059010416130_1832256337_n.jpghttp://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/b9c094dfbc3dfe31aa5fb86b8f363621_43745178.sign2.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1-1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/Master.gif

thoanmaster Tại 13-7-2012 10:50:57

http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/tumblr_m70h8jDZQJ1ryitsbo1_1280.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/576836_315578078530890_573513181_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/600632_330058720416159_1932780601_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/ep-6_stills2.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/gong-yoo_mind-bridge6.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/tumblr_m6ynafkkTg1rx9988o1_1280.jpghttp://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/b9c094dfbc3dfe31aa5fb86b8f363621_43745178.sign2.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1-1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/Master.gif

thoanmaster Tại 14-7-2012 10:58:40

http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/0006ui.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/0007le.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/165418_399446113427201_641963066_n-1.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/omggggggggggggggggg.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/real16_03.jpg

http://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/b9c094dfbc3dfe31aa5fb86b8f363621_43745178.sign2.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1-1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/Master.gif

thoanmaster Tại 15-7-2012 14:40:40

http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/2m3ky8n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/528584_273458632746478_1809935294_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/one-fine-day.jpghttp://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/b9c094dfbc3dfe31aa5fb86b8f363621_43745178.sign2.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1-1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/Master.gif

thoanmaster Tại 17-7-2012 17:24:32

http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/314744_3957390624677_253164533_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/tumblr_m79kbeDhT51rb9gu2o1_500.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/tumblr_m79kbeDhT51rb9gu2o2_250.jpghttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/tumblr_m79kbeDhT51rb9gu2o3_250.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/tumblr_m79kbeDhT51rb9gu2o4_250.jpghttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/tumblr_m79kbeDhT51rb9gu2o5_250.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/tumblr_m79kbeDhT51rb9gu2o6_250.jpghttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/tumblr_m79kbeDhT51rb9gu2o7_250.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/tumblr_m79kbeDhT51rb9gu2o9_250.jpghttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/tumblr_m79kbeDhT51rb9gu2o11_250.jpg
Soompi


http://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/b9c094dfbc3dfe31aa5fb86b8f363621_43745178.sign2.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1-1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/Master.gif

thoanmaster Tại 17-7-2012 18:55:07

http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/gy.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/monster.png


http://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/b9c094dfbc3dfe31aa5fb86b8f363621_43745178.sign2.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1-1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/Master.gif

thoanmaster Tại 18-7-2012 07:51:22

http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/294305_2392610689207_1069092839_32893053_1278882720_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/296642_2392610529203_1069092839_32893052_136747629_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/317437_2577747477511_1069092839_33014620_429659823_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/388428_2577743877421_1069092839_33014612_738554754_n.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/393298_2577754037675_1069092839_33014628_146430045_n.jpg


http://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/b9c094dfbc3dfe31aa5fb86b8f363621_43745178.sign2.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1-1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/Master.gif

thoanmaster Tại 18-7-2012 10:24:13

http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/kimsunahgongyoo65dl-1.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/kimsunahgongyoo58no-1.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/kimsunahgongyoo46ie.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/kimsunahgongyoo30kp-1.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/kimsunahgongyoo7cl-1.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/gongyoo_158-1.jpghttp://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/b9c094dfbc3dfe31aa5fb86b8f363621_43745178.sign2.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1-1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/Master.gif

thoanmaster Tại 18-7-2012 14:21:11

http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/kimsunahgongyoo78dw.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/kimsunahgongyoo106eh.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/kimsunahgongyoo112fy.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/kimsunahgongyoo123hr.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/monster-1.png
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/acto/netdramaop11qp3.jpghttp://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/b9c094dfbc3dfe31aa5fb86b8f363621_43745178.sign2.jpg
http://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/1-1.gifhttp://i1056.photobucket.com/albums/t367/nttvina/Baner/Master.gif
trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Phiên bản đầy đủ: Gong Yoo - 공유