ruby_love Tại 3-7-2012 23:34:33

http://i.imgur.com/Q4lMc.gif   http://i.imgur.com/EwJK9.gif

http://i.imgur.com/mig7f.gif   http://i.imgur.com/SWNPe.gif

http://i.imgur.com/8eFZl.gif    http://i.imgur.com/OkAYE.gif

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 23:35:53

http://i.imgur.com/2yvPa.gif

http://i.imgur.com/ma8hC.gif

http://i.imgur.com/mcJNG.gif

http://i.imgur.com/a3XkM.png

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 23:36:55

http://i.imgur.com/HkYI2.gif

http://i.imgur.com/Qk41T.gif

http://i.imgur.com/Lg0zk.gif

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 23:38:05

http://i.imgur.com/zDE02.gif

http://i.imgur.com/zP0Zt.gif

http://i.imgur.com/W5gCN.gif

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 23:39:25

http://i.imgur.com/W0CoS.gif   http://i.imgur.com/cq576.gif

http://i.imgur.com/5tRcC.gif

http://i.imgur.com/p9JpS.jpg

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 23:40:33

http://i.imgur.com/Ax1ac.jpg

http://i.imgur.com/DfYwZ.jpg

http://i.imgur.com/ogqcn.jpg

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 23:43:10

http://i.imgur.com/K2fq9.png

http://i.imgur.com/fkkfJ.png

http://i.imgur.com/VcFOj.gif

cre : tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 23:44:25

http://i.imgur.com/e2jJx.gif

http://i.imgur.com/exiUQ.gif

http://i.imgur.com/uPUXZ.gif

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 23:45:45

http://i.imgur.com/APr8E.gif

http://i.imgur.com/8pfLX.png

http://i.imgur.com/qlB7X.png

http://i.imgur.com/e9Kxk.png      http://i.imgur.com/4Jktx.png

cre: tumblr

ruby_love Tại 3-7-2012 23:47:44

http://i.imgur.com/PNMNi.jpg

http://i.imgur.com/fGvZP.jpg

http://i.imgur.com/BqNTD.jpg

http://i.imgur.com/cOKcR.jpg

cre: tumblr
trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Phiên bản đầy đủ: Gong Yoo - 공유