tabbycat0405 Tại 22-9-2011 22:52:35

[Pics] Bộ ảnh Sky lung linh trên Elle Singapore ^^

Bộ ảnh nì có nhiều pics mình khoái nên up lại đây cho có hệ thống

http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/1.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/2.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/3.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/4.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/5.jpg

C: elle.co.kr

tabbycat0405 Tại 22-9-2011 22:53:52

http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/6.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/7.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/8.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/9.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/10.jpg

C: elle.co.kr

tabbycat0405 Tại 22-9-2011 22:55:32

http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/11.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/12.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/13.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/13a.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/14.jpg

C: elle.co.kr

tabbycat0405 Tại 22-9-2011 22:56:47

http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/14a.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/15.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/16.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/17.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/18.jpg

C: elle.co.kr

tabbycat0405 Tại 22-9-2011 22:58:32

http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/19.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/21.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/22.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/23.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/24.jpg

C: elle.co.kr

tabbycat0405 Tại 22-9-2011 23:00:51

http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/25.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/26.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/27.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/28.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/28b.gif

C: elle.co.kr

tabbycat0405 Tại 22-9-2011 23:02:05

http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/29.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/30.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/31.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/32.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/33.jpg

C: elle.co.kr

tabbycat0405 Tại 22-9-2011 23:03:08

http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/34.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/35.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/36.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/37.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/38.jpg

C: elle.co.kr

tabbycat0405 Tại 22-9-2011 23:04:29

http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/39.gif
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/40.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/41.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/42.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/43.jpg

C: elle.co.kr

tabbycat0405 Tại 22-9-2011 23:07:19

http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/44.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/45.jpg
http://i425.photobucket.com/albums/pp339/moonlight_knight/Elle%20Sky%20Singapore/20.jpg

C: elle.co.kr
trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [Pics] Bộ ảnh Sky lung linh trên Elle Singapore ^^