sabina Tại 19-9-2011 04:21:13

Bộ ảnh Hyun Bin tham dự LHP Quốc tế Berlin tháng 02/2011 (tiếp theo)

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/185779_194445400584325_179642925397906_666389_669234_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/185856_194445387250993_179642925397906_666388_7078637_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/184942_194445370584328_179642925397906_666387_2614394_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/183524_194444927251039_179642925397906_666381_7689538_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/183792_194444910584374_179642925397906_666380_3697455_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 19-9-2011 04:22:13

Bộ ảnh Hyun Bin tham dự LHP Quốc tế Berlin tháng 02/2011 (tiếp theo)

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/181617_194604163901782_179642925397906_667502_6656615_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/183681_194604307235101_179642925397906_667509_3875614_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/183998_194312420597623_179642925397906_665443_3152724_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/183312_194312400597625_179642925397906_665441_1149558_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/184630_194312323930966_179642925397906_665437_7074023_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 19-9-2011 04:23:28

Bộ ảnh Hyun Bin tham dự LHP Quốc tế Berlin tháng 02/2011 (tiếp theo)

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/179883_194312317264300_179642925397906_665436_3214815_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/180528_194312307264301_179642925397906_665435_7915266_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/184091_194312297264302_179642925397906_665434_1671106_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/183508_194312277264304_179642925397906_665433_2143193_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/180654_194312250597640_179642925397906_665432_764004_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 19-9-2011 04:24:47

Bộ ảnh Hyun Bin tham dự LHP Quốc tế Berlin tháng 02/2011 (tiếp theo)

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/180753_194312230597642_179642925397906_665431_5977081_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/182628_194312207264311_179642925397906_665430_175483_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/184106_194312173930981_179642925397906_665429_5029470_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/182717_194312167264315_179642925397906_665428_3840955_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/182821_194312153930983_179642925397906_665427_4201311_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 19-9-2011 04:37:07

Bộ ảnh Hyun Bin tham dự LHP Quốc tế Berlin tháng 02/2011 (tiếp theo)

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/184804_194312120597653_179642925397906_665425_669929_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/181591_194312110597654_179642925397906_665424_4964672_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/182962_194312060597659_179642925397906_665421_1133574_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/184639_194312047264327_179642925397906_665420_5806113_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/183649_194312020597663_179642925397906_665419_1861055_n.jpg


Tới đây là chấm dứt loạt hình ảnh Bin tại LHP Berlin.

Cre: SG's FB

sabina Tại 20-9-2011 01:17:16

Hình ảnh Bin đặt chân tới sân bay Berlin (từ Incheon), tham dự LHP Berlin 02/2011

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/183159_193974273964771_179642925397906_663217_414913_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/168383_193974287298103_179642925397906_663218_1667500_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/183067_193974300631435_179642925397906_663219_4615252_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/179851_193974320631433_179642925397906_663220_7314993_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/183087_193974393964759_179642925397906_663224_3104583_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/180979_193974340631431_179642925397906_663221_7929016_n.jpg

Cre: SG's FB

sabina Tại 20-9-2011 01:18:03

Hình ảnh Bin đặt chân tới sân bay Berlin (từ Incheon), tham dự LHP Berlin 02/2011 (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/183055_193974423964756_179642925397906_663227_6483705_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/181687_193974413964757_179642925397906_663226_4873086_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/168367_193974433964755_179642925397906_663228_7881338_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/182975_193974407298091_179642925397906_663225_4655118_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/180911_193974363964762_179642925397906_663223_5935136_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 20-9-2011 01:18:50

Hình ảnh Bin từ sân bay Tegel (Berlin) bay về Incheon (Hàn Quốc) sau khi tham dự LHP Berlin 02/2011

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/180509_195252573836941_179642925397906_672963_6688159_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/183973_195252593836939_179642925397906_672964_646258_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/180093_195252600503605_179642925397906_672965_8135430_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/184069_195252620503603_179642925397906_672966_7448881_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/185941_195252650503600_179642925397906_672968_512998_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 20-9-2011 01:19:40

Hình ảnh Bin từ sân bay Tegel (Berlin) bay về Incheon (Hàn Quốc) sau khi tham dự LHP Berlin 02/2011 (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/184149_195252667170265_179642925397906_672969_6636688_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/183277_195252697170262_179642925397906_672971_711595_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/183637_195252713836927_179642925397906_672972_2100992_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/182281_195253133836885_179642925397906_672980_1231039_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/183017_195253073836891_179642925397906_672975_652664_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 20-9-2011 01:20:58

Hình ảnh Bin từ sân bay Tegel (Berlin) bay về Incheon (Hàn Quốc) sau khi tham dự LHP Berlin 02/2011 (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/184989_195253043836894_179642925397906_672974_257602_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/181597_195253083836890_179642925397906_672976_273215_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/185825_195253143836884_179642925397906_672981_3973802_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/183813_195253097170222_179642925397906_672977_962991_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/183085_195253113836887_179642925397906_672978_7882442_n.jpg


Tới đây là chốt lại sự kiện Bin tham dự LHP Berlin, từ lúc tới Berlin, cho tới lúc về lại Incheon


Cre: SG's FB

TRUY TÌM KHO BÁU MỪNG SINH NHẬT HYUN BIN
{:540:} {:540:} {:540:} {:540:} {:540:} {:540:} {:540:}
       

Chúc mừng bạn đã tìm ra kho báu. Phần thưởng của bạn được giấu trong file này. Hãy down về với mật mã là những con số cuối cùng trong số post, theo thứ tự câu hỏi.

http://www.mediafire.com/view/?4fy61n2ekrn5230
trang: 1 [2] 3
Phiên bản đầy đủ: [Movie] Come Rain, Come Shine (2011)