sid Tại 2-9-2011 10:19:32

Danh sách các nam diễn viên trong Box ( update đến 01/2014)

List các nam Dv có trong box


A

Andy - 앤디

Ahn Jae Mo - 안재모

Ahn Jae Hyun - 안재모

Ahn Jae Wook - 안재욱

Ahn Suk Hwan - 안석환

Ahn Yong Joon - 안용준

Ahn Nae Sang - 안내상B

Bae Soo Bin - 배수빈

Bae Yong Jun - 배용

Baek Sung Hyun - 백성현

Bong Tae Kyu - 봉태규C

Cha Jin Hyuk - 차진혁

Cha Tae Hyun - 차태현

Cha In Pyo - 차인표

Cha Seung Won - 차승원

Cho Seung Woo - 조승우

Choi Chul Ho - 최철호

Choi Daniel - 최다니엘

Choi Il Hwa - 최일화

Choi Min Soo - 최민수

Choi Joon Yong - 최준용

Choi Jung Woo - 최정우

Choi Min-Sik - 최민식

Choi Soo Jong - 최수종

Choi Sung Joon - 최성준

Choi Won Yeong - 최원영

Choi Woo Hyuk - 최우혁

Choi Yong Min - 최용민

Choi Won Hong-최원홍

Choi Woo Sik(최우식)

Chun Ho Jin - 천호진

Choi Ro Woon -최로운

Chun Jung Myung - 천정명


D

Daniel Henney - 다니엘 헤니

Do Han - 도한

Dennis Oh - 데니스 오

Do Sang Woo - 도상우


E

Eric Moon Jeong HyukF


G

Go Myung Hwan - 고명환

Go Soo - 고수

Go Joo Won - 고주원

Gong Yoo - 공유

Gong Hyung Jin - 공형진

Go Gyung Pyo - 고경표H

Hong Jong Hyun - 홍종현

Ha Jae Young 하재영

Ha Suk -Jin -하석진

Ha Jung Woo - 하정우

Han In Soo - 한인수

Han Jae Suk - 한재석

Han Sang Jin / 한상진

Han Jung Soo 한정수

Huh Joon Ho - 허준호

Hwan Hee - 환희

Hwang Suk Hyun - 왕석현

Hyun Woo - 현우

Hyun Bin - 현빈

Hong Jong Hyun - 홍종현


I

Im Jae Bum - 임재범

Im Ho - 임호

Im Ju Hwan - 임주환

Im Ji Kyu - 임지규

Im Chang Jung - 임창정

Im Hyun Sik -임현식J


Jang Dong Gun - 장동건

★Jang Geun Suk ★ - 장근석

Jang Hang Sun - 장항선

Jang Hyuk - 장혁

Jae Hee - 재희

Jeon Noh Min - 전노민

Jeon Tae Soo - 전태수

Ji Chang Wook - 지창욱

Ji Hyun Woo - 지현우

Ji Jin Hee - 지진희

Ji Sung - 지성

Jin Goo - 진구

Jin Yi Han - 진이한

Jo Dong Hyuk - 조동혁

Jo Han Sun - 조한선

Jo Hyun Jae - 조현재

Jo In Sung - 조인성

Jo Jung Suk - 조정석

Jo Jae Hyun - 조재현

Jo Kye Hyung - 조계형

Jo Kyung Hwan - 조경환

Jo Min Ki - 조민기

Joo Jin Mo - 주진모

Joo Ji Hoon -주지훈

Joo Sang Wook- 주상욱

Joo Won -주원

Jun Jin - 전진

Jun Kwang Ryul - 전광렬

Jung Bo Suk - 정보석

Jung Chan - 정찬

Jung Gyu Woon-정겨운

Jung Ho Bin - 정호빈

Jung Il Woo - 정일우

Jung Jin Young - 정진영

Jung Kyung Ho - 정경호

Jung Joon Ho - 정준호

Jung Suk Won - 정석원

Jung Sung Hwan - 정성환

Jung Wook - 정욱

Jung Woo Sung - 정우성

Jung Woong In - 정웅인


K

Kam Woo Sung - 감우성

Kang Dong Won - 강동원

Kang Ji Hwan - 강지환

Kang Ji Sub - 강지섭

Kang Kyung Jun - 강경준

Kim Bum - 김범

Kim Byung Se - 김병세

Kim Chan Woo - 김찬우

Kim Dong Hee - 김동희

Kim Dong Hyun - 김동현

Kim Dong Wan - 김동완

Kim Dong Wook - 김동욱

Kim Gab Soo - 김갑수

Kim Heung Soo - 김흥수

Kim Hyun Joong- 김현중

Kim Hyung Il - 김형일

Kim In Kwon - 김인권

Kim Jae Won_김재원

Kim Jae Wook - 김재욱

Kim Ji Hoon - 김지훈

Kim Ji Suk_김지석

Kim Ji Soo - 지수

Kim Joo Hyuk - 김주혁

Kim Joo Seung - 김주승

Kim Jung Hoon -김정훈

Kim Young Kwang - 김영광

Kim Kang Woo - 김강우

Kim Min Joon -김민준

Kim Min Jong - 김민종

Kim Moo Yul - 김무열

Kim Myung Min - 김명민

Kim Nam Gil_김남길

Kim Nam Jin - 김남진

Kim Sang Kyung - 김상경

Kim Seung Soo - 김승수

Kim Seung Woo - 김승우

Kim Soo Hyun -김수현

Kim Soo Ro - 김수로

Kim Sung Min - 김성민

Kim Sung Soo - 김성수

Kim Rae Won -김래원

Kim Tae Woo -김태우

Kim Woo Bin / 김우빈

Kwon Hae Hyo - 권해효

Kwon Sang Woo - 권상우

Kim Yoon Suk - 김윤석

Ki Tae Young - 기태영


L

Lee Bum Soo _ 이범수

Lee Byung Hun-이병헌

Lee Chun Hee _ 이천희

Lee Dong Gun - 이동건

Lee Dong Wook - 이동욱

Lee Han Wie - 이한위

Lee Hyun Jin - 이현진

Lee Hyun Woo - 이현우

Lee Hyun Woo - 이현우

Lee Hyung Chul - 이형철

Lee Jang Woo - 이장우

Lee Ji Hoon - 이지훈

Lee Je Hoon - 이지훈

Lee Jin Wook - 이진

Lee Jong Suk - 이종석

Lee Jong Won - 이종원

Lee Joon - 이준

Lee Joon Hyuk - 이준혁

Lee Joo Hyun - 이주현

Lee Joong Moon_이중문

Lee Jun Ki - 이준기

Lee Jung Jae - 이정재

Lee Jung Jin - 이정진

Lee Ki Woo - 이기우

Lee Kwang Soo - 이광수

Lee Kyu Han - 이규한

Lee Min Ho -이민호

Lee Min Ho - 이민호 (1993)

Lee Min Ki - 이민기

Lee Min Woo - 이민우

Lee Pil Mo - 이필모

Lee Philip - 이필립

Lee Sang Won - 이상원

Lee Sang Woo - 이상우

Lee Sang Yoon - 이상윤

Lee Seo Jin – 이서진

Lee Seung Gi_이승기

Lee Seung Hyo - 이승효

Lee Seung Woo - 이승우

Lee Soo Hyuk - 이수혁

Lee Soon Jae - 이순재

Lee Sun Gyun - 이선균

Lee Tae Sung - 이태성

Lee Wan - 이완

Lee Young Ha - 이영하

Lee Yong Woo - 이용우

M


Maeng Se Chang- 맹세창


N

Nam Ju Hyuk - 남주혁

Nam Goong Min - 남궁민

Noh Min Woo - 노민우


O

Oh Ji Ho - 오지호

Ohn Joo Wan (On Ju Wan) - 온주완

Oh Man Seok - 오만석

sid Tại 3-9-2011 22:50:07P

Park Bo Gum- 박보검

Park Chul Min - 박철민

Park Geonil - 박건일

Park Gun Hyung - 박건형

Park Hae Jin - 박해진

Park Ji Bin - 박지빈

Park Jin Woo - 박진우

Park Jae-jeong - 박재정

Park Jin Young - 박진영 - (JR)

Park Joo Hyung - 박주형

Park Jung Chul - 박정철

Park Ki Woong - 박기웅

Park Kwang Hyun - 박광현

Park Seo Joon - 박서준

Park Shi Hoo - 박시후

Park Shin Yang - 박신양

Park Sung Woong - 박성웅

Park Sang Myun - 박상면

Park Yoochun - 박유천

Park Yoo Hwan - 박유환

Park Yong Ha - 박용하


Q


R

Ryu Jin - 류진

Ryu Sang Wook - 류상욱

Ryu Seung Bum - 류승범

Ryu Seung Soo - 류승수

Ryu Soo Young - 류수영

Ryu Shi Won - 류시원

Ryu Joon Yeol - 류준열

S

SeanRichard Dulake - 션 리차드

Seo Ji Seok - 서지석

Seo Do Young - 서도영

Seol Kyung Gu - 설경구

Shin Sung Woo - 신성우

Shin Dong Woo - 신동우

Shin Goo - 신구

Shin Sung Rok - 신성록

Shin Ha Kyun - 신하균

Shin Dong Wook - 신동욱

So Ji Sub - 소지섭

Son Hyun Joo - 손현주

Song Joong Ki - 송중기

Song Seung Hun - 송승헌

Song Il Gook - 송일국

Song Kang Ho - 송강호

Song Jong Ho - 송종호

Song Chang Ui - 송창의

Sung Hoon - 성훈

Sung Dong Il - 성동일

Sung Joon - 성준T


U

Uhm Ki Joon - 엄기준

Uhm Tae Woong - 엄태웅


V


W

Won Bin - 원빈


X


Y

Yang Jin Woo - 양진우

Yang Dong Geun - 양동근

Yeo Eui Joo- 여의주

Yeo Jin Goo - 여진구

Yoo Ah In 유아인

Yoo Seung Ho - 유승호

Yoo Oh Sung - 유오성

Yoo Hae Jin - 유해진

Yoo Dong Geun - 유동근

Yoo Ji Tae - 유지태

Yoo Gun - 유건

Yoon Si Yoon- 윤시윤

Yoon Sang Hyun - 윤상현

Yoon Tae Young - 윤태영

Yoon Kye Sang - 윤계상

Yun Jung Hoon - 연정훈

Yoo Yeon-seok - 유연석

Z

trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Danh sách các nam diễn viên trong Box ( update đến 01/2014)