Hieutran60 Tại 15-12-2014 00:20:29

[Gallery] Grey's Anatomy Monologue Quoteshttps://farm6.staticflickr.com/5590/15147320246_3995eb0f78_b.jpg

- Season 1 -


https://farm4.staticflickr.com/3877/15189584328_a8cd83d62b_b.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3893/15396463301_e25ef05f88_b.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3933/15250352658_1352739211_b.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3950/15504671605_91e33e883e_b.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2948/15518356842_300842b3fe_b.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5598/15359336698_2659b8cb44_b.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3952/15401282098_4130954228_b.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3955/15456055150_b99b168bf3_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7475/15500211429_9956ddf4cb_b.jpg


- Season 2 -


https://farm6.staticflickr.com/5602/15529898949_b30d904e52_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7520/15683289450_8494fb81df_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7524/15250972123_2e2e95e3ff_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8671/15879919637_bf60b0943a_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7560/16137086230_0a27285004_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7345/16188660750_69cfa80c9b_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7378/16361241586_a37b47576a_b.jpg- Season 3 -- Season 4 -


https://farm9.staticflickr.com/8644/15913631588_a69ca85275_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8622/16075280516_8f230baa3c_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7540/15914976329_1abdd6eee3_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7495/15478855644_6dae189139_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7574/15913741818_7119ccea23_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7515/15481495373_24377f0c26_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8576/15913884650_574199f70d_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7498/15915148089_3683a648a4_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7537/16075451166_be61984dcc_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7509/15913944910_2573842339_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7541/16139543452_bc4726bee0_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8567/16140304535_d5e7071403_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7488/15952848748_bcca225230_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7578/16114502526_2b5e39d8ae_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7491/16140304245_928cef96b8_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8561/15952848088_971ef9729e_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8615/16140304655_4f4a159ba1_b.jpg


- Season 5 -


https://farm4.staticflickr.com/3931/15250510980_e729f724bc_b.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5602/15501506361_caff338286_b.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3956/15359294238_dd2ea1feff_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7462/15530340278_705da8fe09_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7559/15893778122_99c35fb1ea_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7546/15925090176_1e4fd36e7c_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7563/15374116143_43a178ee0c_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7501/15417815814_3466810aea_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8671/15910149368_666e4f419f_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7561/15556445504_c8dd9304b6_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7539/15991387218_08f33df482_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7475/16280017352_20656031a6_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8675/16117799450_7a87b1dfed_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7342/16171833320_7ba83f6082_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8586/16220262319_4eb99bae6e_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7297/16258355670_32800e5ea5_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8574/15847404963_4e7a07c3fe_b.jpgtrang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Gallery] Grey's Anatomy Monologue Quotes