tt_1426 Tại 28-7-2014 08:24:59

Một số kinh nghiệm, chú ý khi làm sub

Có một số lỗi vướng phải khi dịch thuật và edit, các bạn lưu ý giúp mình nhé.

Cảm ơn chứ không phải là Cám ơn

Bỏ hết các từ P' hay Khun trước tên gọi của người Thái đi.
Ví dụ: P'San -> San
Khun Harin -> Harin

- Không để “Oh”, “Uh”, “Ah” , “àh”, “Hey”, “Yah”, "Yeah", “Wow” trong câu sub, phải sửa sang tiếng Việt tùy tình huống phim.
Oh ->Ô, Ồ
Uh, Uhm ->Ừ, Ừm
Ah, àh->A, Á, à
Hey, Yah->Này
Wow->Oa
Tsk, và một số từ biểu hiện thái độ trong tiếng Anh->Chậc, Ầy.

- Thời gian 9:00, 9:00am, 9:00pm, 9:30 -> sửa thành 9 giờ, 9 giờ sáng, 9 giờ tối, 9 giờ 30 phút.

- Dấu chấm than, dấu hỏi, dấu chấm cuối câu phải sát chữ : “Alô ?”( sai) --> “Alô?” (đúng)
- Sau dấu …, dấu phẩy phải cách ra. (vd: Tôi… Tôi đói!)
- Câu sub trước nói chưa hết ý thì câu sub sau đầu dòng không viết hoa. Kết thúc hết ý nói đồng thời kết câu đó phải có dấu chấm.
Ví dụ:
Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi
là không được tự tiện vào phòng anh.

- Đầu câu, sang câu thoại mới phải viết hoa, trừ trường hợp đó là câu sub dài do cùng một nhân vật nói được chia làm nhiều câu thì đầu câu để chữ thường, sub trước và sau liên kết bởi dấu phẩy (,).

Ví dụ:
Anh chỉ muốn tra tấn tôi,
sỉ nhục tôi, đàn áp tôi,
chứ không hề muốn tốt đẹp gì cho tôi cả.

tt_1426 Tại 28-7-2014 08:28:32

Góp ý edit phim RB 2

- Hạn chế dùng dấu "..."

Dialogue: 0,0:02:43.18,0:02:46.90,Default0,0,0Đừng tới đây..., đừng... đừng tới đây. - Sai
Dialogue: 0,0:02:43.18,0:02:44.22,Default0,0,0Đừng tới đây!
Dialogue: 0,0:02:44.22,0:02:46.73,Default0,0,0Đừng... Đừng tới đây! - Đã sửa

- Lỗi không viết hoa đầu câu

Dialogue: 0,0:04:01.26,0:04:02.07,Default0,0,0Không nhìn thấy… không nhìn thấy …
Dialogue: 0,0:04:02.18,0:04:05.34,Default0,0,0đúng lúc đang bị vấp nên không nhìn thấy. - Sai

Dialogue: 0,0:04:01.26,0:04:02.07,Default0,0,0Không nhìn thấy! Không nhìn thấy!
Dialogue: 0,0:04:02.18,0:04:04.71,Default0,0,0Đúng lúc đang bị vấp nên không nhìn thấy. - Đã sửa

Dialogue: 0,1:06:46.78,1:06:50.90,Default0,0,0anh giận quá nhưng mà anh không hề giết anh ta.
Dialogue: 0,1:06:51.66,1:06:53.94,Default0,0,0chính anh ta mới là người đánh anh, - Sai

Dialogue: 0,1:06:46.78,1:06:50.90,Default0,0,0anh giận quá nhưng mà anh không hề giết anh ta.
Dialogue: 0,1:06:51.66,1:06:53.94,Default0,0,0Chính anh ta mới là người đánh anh, - Đã sửa

- Viết hoa đầu câu dù câu trên kết thúc bằng dấu phẩy

Dialogue: 0,0:23:27.46,0:23:28.88,Default0,0,0Xin chào ngài,
Dialogue: 0,0:23:29.30,0:23:31.30,Default0,0,0Tôi tên là Pimorn Guywin, - Sai

Dialogue: 0,0:23:27.46,0:23:28.88,Copy of Default0,0,0Xin chào ngài,
Dialogue: 0,0:23:29.30,0:23:31.30,Copy of Default0,0,0tôi tên là Pimorn Guywin, - Đã sửa

- Không sử dụng "Uhm" , "Ah", "Oh" mà thay bằng từ ngữ chuẩn tiếng Việt như "Ừ", "À", "Ồ"...

- Các số có hai chữ số thì viết bằng chữ, hạn chế viết số.

Ví dụ: "Nhà có 3 người" thì viết là "Nhà có ba người" hay "20 năm sau" thì thành "Hai mươi năm sau" ...trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Một số kinh nghiệm, chú ý khi làm sub