DenDen Tại 12-5-2014 09:17:49

http://i.imgur.com/LuCGNQ1.jpg
http://i.imgur.com/ekorQvV.jpg
http://i.imgur.com/Y4NBxnP.jpg
http://i.imgur.com/fDF2e86.jpg
http://i.imgur.com/J59Oxa0.jpg

DC

DenDen Tại 12-5-2014 09:19:15

Ngày chiếu 11.5'


http://i.imgur.com/77fehlx.jpg
http://i.imgur.com/tFuxgvZ.jpg
http://i.imgur.com/wjvi7Q4.jpg
http://i.imgur.com/0eMI5vH.jpg
http://i.imgur.com/HHC2Ywg.jpg

DC

DenDen Tại 12-5-2014 09:20:56

http://i.imgur.com/qpk6Kny.jpg
http://i.imgur.com/QJEWIU3.jpg
http://i.imgur.com/31TwXxW.jpg
http://i.imgur.com/KBsiJs3.jpg
http://i.imgur.com/prtFVjM.jpg

DC

DenDen Tại 12-5-2014 09:22:27

http://i.imgur.com/ZN4yqaC.jpg
http://i.imgur.com/i3s3xTy.jpg
http://i.imgur.com/cH1qbIG.jpg
http://i.imgur.com/4gEjbWE.jpg
http://i.imgur.com/kpMCMsf.jpg

DC

DenDen Tại 12-5-2014 09:23:30

Ngày chiếu 11.5'

http://i.imgur.com/oQWbVg0.jpg
http://i.imgur.com/5INXpI7.jpg
http://i.imgur.com/sDjcJNt.jpg
http://i.imgur.com/KkUOwyl.jpg
http://i.imgur.com/BoC3CrZ.jpg

DC

DenDen Tại 12-5-2014 10:39:16

Ngày 10.5

http://i.imgur.com/Czz4B6u.jpg
http://i.imgur.com/GsmmY1U.jpg
http://i.imgur.com/FqoCQc7.png
http://i.imgur.com/lwXQc51.jpg
http://i.imgur.com/Wdez52N.jpg
http://i.imgur.com/NsERY2g.jpg


DC

DenDen Tại 12-5-2014 10:40:39

http://i.imgur.com/4CWIwes.jpg
http://i.imgur.com/QFPCjdm.jpg
http://i.imgur.com/cEK3A3w.jpg
http://i.imgur.com/6UEzQqn.jpg
http://i.imgur.com/ABzMPIZ.jpg
http://i.imgur.com/PSjO08g.jpg

DC

DenDen Tại 12-5-2014 10:41:48

http://i.imgur.com/iphCSgg.jpg
http://i.imgur.com/UMluOAY.jpg
http://i.imgur.com/jmfONsI.jpg
http://i.imgur.com/SlCpyUk.jpg
http://i.imgur.com/DR8ORKU.jpg

DC

DenDen Tại 12-5-2014 10:43:28

http://i.imgur.com/P9VI8N5.png
http://i.imgur.com/WeQn3Pl.jpg
http://i.imgur.com/lOFvpUF.jpg
http://i.imgur.com/LE9P8NB.jpg
http://i.imgur.com/TENQVjn.jpg

DC

DenDen Tại 12-5-2014 10:44:57

http://i.imgur.com/nMQX5SC.jpg
http://i.imgur.com/HhV6Itd.jpg
http://i.imgur.com/RIkEz5h.jpg
http://i.imgur.com/jItjQ0W.jpg
http://i.imgur.com/yJ4w14E.jpg

DC
trang: 1 2 3 4 5 [6] 7
Phiên bản đầy đủ: [Movie] The King’s Wrath (2014)