karinedg_9x Tại 10-9-2011 09:29:13

không hề xem 1 phim nào khác của Hyun Bin ngoài Secret Garden, nhg 1 phim cũng đủ để lại ấn tượng dài lâu ^ ^ thật sự vì quá thik cái nv tưng tửng nửa khôn nửa dại ấy của Hyun Bin, mà ko muốn xem thêm 1 phim nào khác, vì chỉ muốn lưu giữa lại hình ảnh của Joo Won và Ra Im trong lòng :))

Chắc phải chờ thêm 1 thời gian nữa cho bớt nghiện đi vậy :))

zenkyhn Tại 10-9-2011 09:31:02

Kwandong Okusu Tea CF 2011 (tiếp)

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/5-1.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/180756_194674320561433_179642925397906_667837_3064424_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/181628_194674353894763_179642925397906_667840_7579805_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/182652_194673860561479_179642925397906_667833_5392905_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/182788_195987383763460_179642925397906_678483_8072155_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/182804_194674343894764_179642925397906_667839_6834642_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/184656_194674337228098_179642925397906_667838_8120017_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/184902_199881853374013_179642925397906_704480_3613038_n.jpg


SG's FB

zenkyhn Tại 10-9-2011 09:32:17

Kwandong Okusu Tea CF 2011 (tiếp)

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/180033_196476323714566_179642925397906_681336_2935363_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/180117_196476350381230_179642925397906_681337_3955072_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/180409_196476357047896_179642925397906_681338_5451892_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/182657_196476450381220_179642925397906_681346_6970072_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/182681_196476367047895_179642925397906_681339_4194101_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/183497_196476413714557_179642925397906_681342_2947587_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/184197_196476393714559_179642925397906_681341_3320241_n.jpg


SG's FB

zenkyhn Tại 10-9-2011 09:33:05

Kwandong Okusu Tea CF 2011 (tiếp)


http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/184333_196476377047894_179642925397906_681340_6068014_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/184377_194247633937435_179642925397906_664970_4693549_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/184365_196476483714550_179642925397906_681348_4275267_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/184745_196476433714555_179642925397906_681344_4110562_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/184757_196476443714554_179642925397906_681345_1991249_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/185879_194247700604095_179642925397906_664971_7480124_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/185993_196476427047889_179642925397906_681343_5394247_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/184809_196476473714551_179642925397906_681347_928339_n.jpg

SG's FB

zenkyhn Tại 10-9-2011 09:36:35

Kwandong Okusu Tea CF 2011 (tiếp)

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/180744_196360213726177_179642925397906_680766_7906921_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/182463_195987357096796_179642925397906_678481_7048605_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/183604_194673897228142_179642925397906_667835_3273657_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/183332_194674467228085_179642925397906_667846_6620182_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/183302_198097010219164_179642925397906_692500_6311309_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/184899_195987397096792_179642925397906_678484_1899987_n.jpg


http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/225532_218528781509320_179642925397906_845264_3717267_n.jpgSG's FB

zenkyhn Tại 10-9-2011 09:40:46

Kwandong Okusu Tea CF 2011 (tiếp)

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/215164_256008207761377_179642925397906_999210_2095999_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/229225_217041208324744_179642925397906_835289_1346050_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/226443_217859771576221_179642925397906_840554_2922931_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/247309_220797321282466_179642925397906_861954_5499881_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/215876_207159982646200_179642925397906_760208_3901557_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/230762_217552271606971_179642925397906_838404_8181974_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/247266_221328254562706_179642925397906_865474_7707282_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/247308_220797461282452_179642925397906_861958_4898719_n.jpg

SG's FB

zenkyhn Tại 10-9-2011 09:43:05

Kwandong Okusu Tea CF 2011 (tiếp)

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/249791_225107607518104_179642925397906_893478_6306581_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/251268_224233107605554_179642925397906_887847_6138283_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/252542_220797381282460_179642925397906_861955_3300399_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/251649_224827117546153_179642925397906_891808_3085068_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/251018_223345954360936_179642925397906_880203_2720872_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/248618_223345967694268_179642925397906_880204_1526806_n.jpg

http://i561.photobucket.com/albums/ss60/sunflower_1910/Hyun%20bin%20pics/252416_223345911027607_179642925397906_880198_5698289_n.jpg


SG's FB

violetrose Tại 10-9-2011 09:49:48

Photobook "I am a marine" (1)


http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/282402_253924747969723_179642925397906_992368_3542444_n.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/263340_253712267990971_179642925397906_991725_7551549_n.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/284803_255159221179609_179642925397906_995984_766304_n.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/284800_253712281324303_179642925397906_991726_5316395_n.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/284783_255159234512941_179642925397906_995985_2137456_n.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/284500_253712251324306_179642925397906_991724_7155851_n.jpg
violetrose Tại 10-9-2011 09:50:27

Photobook "I am a marine" (2)

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/284373_255159207846277_179642925397906_995983_5047540_n.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/283968_255159427846255_179642925397906_995995_3978463_n.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/283931_254406591254872_179642925397906_994265_5853214_n.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/282426_254316397930558_179642925397906_993914_3638504_n-1.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/283578_255158707846327_179642925397906_995958_118388_n.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/281960_254775664551298_179642925397906_995146_4445590_n.jpg

violetrose Tại 10-9-2011 09:51:29

Photobook "I am a marine" (3)


http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/281908_255158727846325_179642925397906_995959_5731681_n.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/281323_255158904512974_179642925397906_995968_4206614_n.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/262833_255158754512989_179642925397906_995961_2765173_n.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/262553_255159327846265_179642925397906_995990_3424277_n-1.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/262475_254560087906189_179642925397906_994634_6039345_n-1.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd58/violetrose1109/I%20am%20a%20marine%20-%201/254733_255159451179586_179642925397906_995996_2889413_n.jpg
trang: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Phiên bản đầy đủ: ๑۩۞۩๑ [Nhà lớn] —╬ღ♥ღ♥ °•° ♥Nhật Ký Hyun Bin's House♥°•° ♥ღ ♥ღ╬— ORDER LỊCH 2015 POST CUỐI