sabina Tại 10-9-2011 02:41:45

Bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue cùng với Thang Duy nhân dịp Thang Duy sang Hàn Quốc tuyên truyền cho phim "Late Autumn" (02/2011) (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/181989_196478560381009_179642925397906_681363_5769438_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/182953_196478547047677_179642925397906_681362_2428674_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/180177_196478530381012_179642925397906_681361_4061993_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/182077_196478520381013_179642925397906_681360_5921892_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/185833_196478507047681_179642925397906_681359_5906781_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:42:28

Bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue cùng với Thang Duy nhân dịp Thang Duy sang Hàn Quốc tuyên truyền cho phim "Late Autumn" (02/2011) (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183653_196478487047683_179642925397906_681358_1631507_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/184633_196478473714351_179642925397906_681357_3248836_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/185845_196478457047686_179642925397906_681356_715561_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/185793_196478447047687_179642925397906_681355_2102902_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183101_196478437047688_179642925397906_681354_6320887_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/181953_196478417047690_179642925397906_681353_1380856_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183965_196478410381024_179642925397906_681352_3404992_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:43:31

Bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue cùng với Thang Duy nhân dịp Thang Duy sang Hàn Quốc tuyên truyền cho phim "Late Autumn" (02/2011) (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183408_196481927047339_179642925397906_681431_5686062_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183362_196481887047343_179642925397906_681430_836087_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/182232_196481867047345_179642925397906_681429_3457271_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183465_196481810380684_179642925397906_681428_5615609_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/182742_196481783714020_179642925397906_681427_4299615_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:44:03

Bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue cùng với Thang Duy nhân dịp Thang Duy sang Hàn Quốc tuyên truyền cho phim "Late Autumn" (02/2011) (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/184859_196481743714024_179642925397906_681426_2795244_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183170_196481613714037_179642925397906_681420_5310971_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/180583_196481407047391_179642925397906_681413_186130_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183674_196481353714063_179642925397906_681411_3461871_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/184791_196481330380732_179642925397906_681410_4352563_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:44:44

Bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue cùng với Thang Duy nhân dịp Thang Duy sang Hàn Quốc tuyên truyền cho phim "Late Autumn" (02/2011) (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183951_196481290380736_179642925397906_681409_6060630_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/180864_196481217047410_179642925397906_681407_1130995_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/180651_196481203714078_179642925397906_681406_7842166_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/180042_196481120380753_179642925397906_681404_8265961_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183845_196481000380765_179642925397906_681400_6203316_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:45:17

Bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue cùng với Thang Duy nhân dịp Thang Duy sang Hàn Quốc tuyên truyền cho phim "Late Autumn" (02/2011) (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/181569_196480923714106_179642925397906_681397_7585735_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/182707_196480883714110_179642925397906_681396_4613049_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/180065_196478837047648_179642925397906_681385_65765_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183045_196478830380982_179642925397906_681384_3719376_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/184197_196478817047650_179642925397906_681383_1384590_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:46:20

Bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue cùng với Thang Duy nhân dịp Thang Duy sang Hàn Quốc tuyên truyền cho phim "Late Autumn" (02/2011) (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183429_194248770603988_179642925397906_664991_6644839_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/182461_195434127152119_179642925397906_674333_2710911_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/180935_195434093818789_179642925397906_674331_5507709_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/185793_195242573837941_179642925397906_672782_1528607_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183266_195242557171276_179642925397906_672781_3730756_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:47:15

Bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue cùng với Thang Duy nhân dịp Thang Duy sang Hàn Quốc tuyên truyền cho phim "Late Autumn" (02/2011) (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/182766_195242530504612_179642925397906_672780_6192678_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/180150_194248810603984_179642925397906_664992_2577524_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/182644_195242520504613_179642925397906_672779_4571011_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/179811_194248753937323_179642925397906_664990_1373450_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/184622_194248820603983_179642925397906_664993_5008887_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:48:29

Bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue cùng với Thang Duy nhân dịp Thang Duy sang Hàn Quốc tuyên truyền cho phim "Late Autumn" (02/2011) (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183530_196483017047230_179642925397906_681468_4646445_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/182902_196482950380570_179642925397906_681466_2639799_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/182623_196482830380582_179642925397906_681462_6245109_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/184934_196482690380596_179642925397906_681456_8335358_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/184241_196482603713938_179642925397906_681453_1452360_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:49:19

Bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue cùng với Thang Duy nhân dịp Thang Duy sang Hàn Quốc tuyên truyền cho phim "Late Autumn" (02/2011) (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/185768_196482553713943_179642925397906_681451_7307059_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/185957_196482493713949_179642925397906_681449_4370611_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/185937_196482070380658_179642925397906_681435_5865415_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/182971_196482027047329_179642925397906_681434_4268372_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/180995_196481983714000_179642925397906_681433_1107782_n.jpg

Kết thúc bộ ảnh của Vogue

Cre: SG's FB
trang: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Phiên bản đầy đủ: ๑۩۞۩๑ [Nhà lớn] —╬ღ♥ღ♥ °•° ♥Nhật Ký Hyun Bin's House♥°•° ♥ღ ♥ღ╬— ORDER LỊCH 2015 POST CUỐI