sis_wanabe Tại 12-6-2012 21:06:43

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

EVENT HAPPY BIRTHDAY HYUN BIN HOUSE 12/6/2012

{:540:}"ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ"{:540:}

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/866929.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/GA.jpg

Hình ảnh trên muốn nói đến....?

sis_wanabe Tại 12-6-2012 21:09:12

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

EVENT HAPPY BIRTHDAY HYUN BIN HOUSE 12/6/2012

{:540:}"ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ"{:540:}

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/Chip.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/Bin.jpg

Hình ảnh trên muốn nói đến....?

sis_wanabe Tại 12-6-2012 21:12:37

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

EVENT HAPPY BIRTHDAY HYUN BIN HOUSE 12/6/2012

{:540:}"ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ"{:540:}

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/love.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/Mui.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/viphxh.jpg

Hình ảnh trên muốn nói đến....?

sis_wanabe Tại 12-6-2012 21:15:33

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

EVENT HAPPY BIRTHDAY HYUN BIN HOUSE 12/6/2012

{:540:}"ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ"{:540:}

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/LTCM.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/Haichamthan-1.jpg

Hình ảnh trên muốn nói đến....?

Cả nhà lưu ý, trường hợp người chơi đã trả lời chính xác, nhưng sửa lại và trả lời tiếp lần thứ 2, BTC sẽ tính câu trả lời thứ 2, miễn kiện cáo nha =))))))))))))))

sis_wanabe Tại 12-6-2012 21:18:39

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

EVENT HAPPY BIRTHDAY HYUN BIN HOUSE 12/6/2012

{:540:}"ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ"{:540:}

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/chi.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/trum.jpg

Hình ảnh trên muốn nói đến....?

Cả nhà lưu ý, trường hợp người chơi đã trả lời chính xác, nhưng sửa lại và trả lời tiếp lần thứ 2, BTC sẽ tính câu trả lời thứ 2, miễn kiện cáo nha =))))))))))))))

sis_wanabe Tại 12-6-2012 21:21:55

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

EVENT HAPPY BIRTHDAY HYUN BIN HOUSE 12/6/2012

{:540:}"ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ"{:540:}

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/giaosu.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/chip-1.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/hoc.jpg

Hình ảnh trên muốn nói đến....?

Cả nhà lưu ý, trường hợp người chơi đã trả lời chính xác, nhưng sửa lại và trả lời tiếp lần thứ 2, BTC sẽ tính câu trả lời thứ 2, miễn kiện cáo nha =))))))))))))))

sis_wanabe Tại 12-6-2012 21:25:44

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

EVENT HAPPY BIRTHDAY HYUN BIN HOUSE 12/6/2012

{:540:}"ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ"{:540:}

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/untitled-3.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/fdfs.jpg

Hình ảnh trên muốn nói đến....?

Cả nhà lưu ý, trường hợp người chơi đã trả lời chính xác, nhưng sửa lại và trả lời tiếp lần thứ 2, BTC sẽ tính câu trả lời thứ 2, miễn kiện cáo nha =))))))))))))))

sis_wanabe Tại 12-6-2012 21:30:25

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

EVENT HAPPY BIRTHDAY HYUN BIN HOUSE 12/6/2012

{:540:}"ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ"{:540:}

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/Sid.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/keo.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/B-1.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/Ro.jpg

Hình ảnh trên muốn nói đến....?

Cả nhà lưu ý, trường hợp người chơi đã trả lời chính xác, nhưng sửa lại và trả lời tiếp lần thứ 2, BTC sẽ tính câu trả lời thứ 2, miễn kiện cáo nha =))))))))))))))

sis_wanabe Tại 12-6-2012 21:36:53

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

EVENT HAPPY BIRTHDAY HYUN BIN HOUSE 12/6/2012

{:540:}"ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ"{:540:}

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/images.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/within-temptation.jpg

Hình ảnh trên muốn nói đến....?

Cả nhà lưu ý, trường hợp người chơi đã trả lời chính xác, nhưng sửa lại và trả lời tiếp lần thứ 2, BTC sẽ tính câu trả lời thứ 2, miễn kiện cáo nha =))))))))))))))

sis_wanabe Tại 12-6-2012 21:40:03

http://i1237.photobucket.com/albums/ff479/p14111995p/bgtransparentx2.png

EVENT HAPPY BIRTHDAY HYUN BIN HOUSE 12/6/2012

{:540:}"ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ"{:540:}

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/5.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/da-hong-hao-nho-bi-do-giaoducnetvn-1.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h321/ngan7516/lam-dep-bang-mat-ong.jpg

Hình ảnh trên muốn nói đến....?

Cả nhà lưu ý, trường hợp người chơi đã trả lời chính xác, nhưng sửa lại và trả lời tiếp lần thứ 2, BTC sẽ tính câu trả lời thứ 2, miễn kiện cáo nha =))))))))))))))
trang: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Phiên bản đầy đủ: [EVENT] HAPPY BIRTHDAY HYUN BIN'S HOUSE 12/6/2012 - THÔNG BÁO KẾT QUẢ PAGE 27 #2