daisies Tại 14-12-2011 13:42:06

[2011.12.14] Jang Keun Suk - Youtube Official Channel Opening

00:00 14.12.2011 Tree-J chính thức mở tài khoản Youtube để update các video Promotion, News... hoặc các video do chính Prince biên tập

http://www.youtube.com/princeJKS

daisies Tại 14-12-2011 13:43:53

Vid mới nhất

7fBQ4qNChPk
......................................................................

daisies Tại 14-12-2011 13:45:36

Caps
cre : Cri-J Indonesia + jangkeunsukvn.com

http://ng7.upanh.com/b6.s3.d2/533831f7510445a46a9b11578e4683e8_38908957.5.jpg

http://ng0.upanh.com/b1.s21.d1/f46c1e5cea2ad157ed3c19417cfa8302_38908960.10.jpg

http://ng1.upanh.com/b1.s13.d5/3c91278eb30bc36a1c35d222fbffcaca_38908961.15.jpg

daisies Tại 14-12-2011 13:47:31

http://ng2.upanh.com/b3.s23.d4/13df5d610d42b4dedac1f65d13ed3837_38908962.20.jpg

daisies Tại 14-12-2011 13:48:32

http://ng5.upanh.com/b2.s22.d3/25bec9f856f901cccef04bfa6ed62a14_38908965.25.jpg

daisies Tại 14-12-2011 13:51:12

http://ng6.upanh.com/b5.s21.d2/990393e0d4cd2f1bb120a4c5d0153ad8_38908966.30.jpg

http://ng8.upanh.com/b5.s3.d3/e06d95b58cc4410442cb3202a7399569_38908968.35.jpg

http://ng9.upanh.com/b1.s24.d1/bd395cc6720749904ea8e28d42314cad_38908969.40.jpg

daisies Tại 14-12-2011 13:53:45

http://ng0.upanh.com/b1.s24.d2/44322951089cb7bc25ef00f6adc1250c_38908970.45.jpg

http://ng2.upanh.com/b3.s21.d2/83db486e0d03ab602a2d7ea1dcf5fbc8_38908972.50.jpg

http://ng5.upanh.com/b3.s25.d2/a17ad13da90da98264e17ece11edcee1_38908975.55.jpg

daisies Tại 14-12-2011 13:56:37

http://ng7.upanh.com/b5.s22.d3/556e5e01d7167039d3712341c45225aa_38908977.60.jpg

http://ng8.upanh.com/b3.s3.d3/d69b59103aa7018c6c42a954788be70b_38908978.65.jpg

daisies Tại 14-12-2011 13:57:41

http://ng9.upanh.com/b5.s23.d4/b1f4ef843740fc685da30c5e2dd75168_38908979.70.jpg

http://ng0.upanh.com/b3.s3.d2/d9cf331aeeafb30038b6317e5a9ab612_38908980.75.jpg

daisies Tại 14-12-2011 13:58:52

http://ng1.upanh.com/b2.s21.d1/15573e542be1c692c4cce8f3ea2d5bcb_38908981.80.jpg

http://ng2.upanh.com/b3.s23.d2/b04f5b11086600e9732771884c4adc1a_38908982.85.jpg

http://ng5.upanh.com/b2.s3.d4/750a2a7e1fae5ff374cebcd5c31da2dd_38908985.90.jpg

trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [2011.12.14] Jang Keun Suk - Youtube Official Channel Opening