Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 270263|Trả lời: 322
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Tịch Mịch | Phỉ Ngã Tư Tồn [Hết]

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-7-2012 02:48:13 | Xem tất |Chế độ đọc

@Copyright of Kitesvn.COM |6 |, }/ j( |! i8 n9 ?  a0 L4 H! X(Do not Copy, pls!!)
7 x: u: P. N, E+ X0 _# k. T* |1 I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
% A8 x$ u5 L- R@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tên tác phẩm: Tịch mịch không đình xuân dục vãn
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ n' p  g9 t$ W2 Z7 }
1 A0 E4 n& ~' A  b6 E@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Sân không vắng vẻ tàn xuân
(Trần Trọng Kim dịch)
8 [1 q7 |0 o; a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
- `- g2 @& \4 ^" P, ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
' V: Y, G' w* M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |& L+ r8 y3 T  Z% }+ f+ g(Do not Copy, pls!!)
Người dịch: 无名♫ (gọi tắt VD)
@Copyright of Kitesvn.COM |+ C1 Q0 [) R1 o7 b(Do not Copy, pls!!)
. s) \; ?4 P* x# U9 w1 [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Độ dài: 18 chương
) H* d6 g. f& n( G9 s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
. y; n- q" E- _' b3 B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thể loại: Cổ đại, ngược, SE (GE)
@Copyright of Kitesvn.COM |* T+ O  j6 Y, ^7 B* {8 Y/ `6 q(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* K" m4 ~" M) j  B6 T( r$ N
Tình trạng chuyển ngữ: hoàn thành

@Copyright of Kitesvn.COM |  l% g( U) c2 r4 e; Q  [8 K(Do not Copy, pls!!)
% X) D# d# y4 c: h# Y# g6 C@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nguồn
7 {$ P. N% j# Z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
: j; z9 X4 e+ c" T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Xin đừng mang khỏi kites.vn. Xin cảm ơn
% M* W# Q2 `; I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# S/ b4 U8 }$ a7 E0 Q3 L

% b6 h4 S! ]* W8 p: C6 s7 Z+ P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM |7 m) L) ?3 I' i(Do not Copy, pls!!)
- Cảm ơn bạn Rabbit và Ét chan vì góp ý cho tên truyện.
+ H5 x6 r' M2 K7 @' X1 I  x6 L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
- Cảm ơn bạn p14111995p cho poster của truyện.

Rate

Số người tham gia 10Sức gió +60 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn bạn ^^
cocluvboo + 5 Cảm ơn bạn
wingssky + 5 Ủng hộ 1 cái!
shinemy1987 + 5 Thanks bạn ^^
hoaquynh + 5 mình thik PNTT ^^
gaconlonton + 5 Thật sự cảm ơn bạn nhìu :X
minzthu + 10 Ủng hộ 1 cái!
camngoc + 5 Ủng hộ 1 cái!
SG-4ever + 5 Cảm ơn bạn
greenrosetq + 10 Cám ơn bạn đã dịch

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2012 02:49:19 | Xem tất
Chương mở đầu: Hòa phi
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): m8 L0 I, C+ w* o4 A
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' Z/ ^3 }4 J. T' k3 \# h
Chương 1: Xuân còn vì ai (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& T; B* y6 D, B+ H. a( e' L
Chương 1: Xuân còn vì ai (II)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 Q* V' T8 b. k(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 G* c) T3 P6 U, |& T: ~; Y6 v6 O
Chương 2: Như lần gặp đầu tiên (I)
@Copyright of Kitesvn.COM |0 d* X( t6 ?% R' U& c2 p4 A(Do not Copy, pls!!)
Chương 2: Như lần gặp đầu tiên (II)
- V/ f' F; o5 J  ?3 B/ e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |' {9 s( J# c/ a: ~; {( ]5 q9 t(Do not Copy, pls!!)
Chương 3: Biển trời xa cách (I)
@Copyright of Kitesvn.COM |% H9 {; ]9 z6 s(Do not Copy, pls!!)
Chương 3: Biển trời xa cách (II)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 K% u+ i8 @9 Z' g
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# N5 K. y+ G. B
Chương 4: Cô đơn một con người
" _6 L' R0 ?3 f5 Y: q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |, Z9 L5 r9 g4 ~; ~0 j(Do not Copy, pls!!)
Chương 5: Đế vương thiên tử (I)
@Copyright of Kitesvn.COM |# q6 O+ F: D6 Q4 P' o. \6 }" \(Do not Copy, pls!!)
Chương 5: Đế vương thiên tử (II)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! {: m/ t1 l5 ?8 P$ l4 Z3 [& \
8 }* M/ @, ]2 v; v% m4 u1 Z  R) s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 6: "Tâm" thành tro bụi (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 D& n" Q% M4 A: g$ E* }! {
Chương 6: "Tâm" thành tro bụi (II)
@Copyright of Kitesvn.COM |1 N+ c* a- N4 u$ U- m( ^: w(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ @% r/ Q4 s( C4 [$ \- A( K, @* v
Chương 7: Nhớ thương vô vọng (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- }9 F4 x2 i& m& Q& y& ^
Chương 7: Nhớ thương vô vọng (II)
$ ^+ ?4 {& x, Z4 p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
9 E% H# H* b) j' W5 C3 M! {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 8: Tình nồng ý đậm (I)
! C4 C6 S) v) [+ e0 U: r# K@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 8: Tình nồng ý đậm (II)
@Copyright of Kitesvn.COM |( s! p* k- x& l5 J% I& \0 }7 }(Do not Copy, pls!!)
Chương 8: Tình nồng ý đậm (III)
@Copyright of Kitesvn.COM |- X- P+ }  ], C' Q/ J; Y/ s( [(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 [: h8 q$ }4 o; E" k' C$ u(Do not Copy, pls!!)
Chương 9: Lời thề sâu sắc (I)
@Copyright of Kitesvn.COM |( _0 l3 A5 K# \' {# k( A- Y' f(Do not Copy, pls!!)
Chương 9: Lời thề sâu sắc (II):  Phần 1  | Phần 2
7 l. y- l. v) {' a) m4 Y8 u. `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); h5 c& w& g9 b$ d" w; d. t
Chương 10: Người trung thực và kẻ xu nịnh (I)
5 r8 i: e  O0 ~2 k) x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 10: Người trung thực và kẻ xu nịnh (II)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 [7 c4 W4 v, I$ l% ^9 J
! O" j* h0 f& v/ n! d! W@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 11: Giọt lệ mỹ nhân (I)
3 i0 u& }' Z' l1 s' D, Z: B0 f@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 11: Giọt lệ mỹ nhân (II)
9 U! k2 G! @0 {$ d% B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
' O0 I0 w! ?4 A6 q1 @) v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 12: Đời đời kiếp kiếp (I)
/ G2 d; f$ S' j0 b* r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 12: Đời đời kiếp kiếp (II):  Phần 1  |  Phần 2
4 k. ^$ D( Q  V# b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
) f: z- x: ?9 E+ ^! Q( T& B* [" n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 13: Đình viện lạnh lẽo (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% u0 w  j1 M' U& p4 j
Chương 13: Đình viện lạnh lẽo (II)
5 Q' S+ h4 h; d; \# K: R- I6 p& B6 ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |0 n; s2 W4 c' ^7 r, e! d( B(Do not Copy, pls!!)
Chương 14: Khi đó chỉ biết (I)
* s4 E: Y, a& c8 k7 T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 14: Khi đó chỉ biết (II)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  L  @9 A) S3 A0 q
0 |: M4 b6 z! A& `5 j; N, o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 15: Ánh mắt đầy tình cảm (I)
' S5 z$ a1 @; r5 A1 D% ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 15: Ánh mắt đầy tình cảm (II)
@Copyright of Kitesvn.COM |7 }- y, a1 L" ~(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% v4 B3 w3 o& Z9 r2 g0 m! I
Chương 16: Thân này thật khổ (I)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( x9 Q- C% h! Z" H* T4 g" F
Chương 16: Thân này thật khổ (II)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 X! {/ ^5 p2 [6 @5 Q4 M9 a(Do not Copy, pls!!)
Chương 16: Thân này thật khổ (III)
* _2 d. S5 d5 f9 w- ?( }- t& ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
$ E) z( y- D* x1 t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương kết: Thấm thoắt thoi đưa

! [9 o9 `+ o% t0 @: W6 S8 j2 k3 Q0 a@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
; Z$ D' y! N* A* m% D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

5 k. K9 ~+ T4 o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ngoại truyện (Không phải của bản cũ này nên có nhiều chi tiết mâu thuẫn với các tình tiết trong truyện. Các bạn có thể đọc hết chương kết bên trên rồi thôi.)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( |: b  {6 {# e8 K: g
- s' u- u( K) ~$ @+ u2 t9 e+ T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ngoại truyện: Những mảnh vỡ
@Copyright of Kitesvn.COM |9 R! V+ ^7 k7 ~+ S6 f3 z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( {) A: U, \3 Q5 J$ T. y. A
Ngoại truyện: Mười năm
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! u$ {8 B6 u7 X+ q1 @2 [: F
8 @7 z" q2 i: s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ngoại truyện: Ấm áp + Đôi lời tác giả

@Copyright of Kitesvn.COM |+ V$ v- }6 T% h) }$ ~(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  e- n0 G! S( D& n: O0 b# m' U
Ngoại truyện: Ngày từng ấm áp tươi đẹp đến thế (không dịch, ngoại truyện về cái chết của Ung chính, đề cập đến Hoằng Lịch và Hoằng Trú, ko liên quan đến KH-LL)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ M3 e: ~  d9 D: v0 o) N(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ Z4 l1 {- s+ L" W  R8 u) s6 U- ]
Hết.
@Copyright of Kitesvn.COM |: f1 R! l. [+ ^2 |) {5 l(Do not Copy, pls!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2012 02:52:35 | Xem tất
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2012 02:56:36 | Xem tất
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2012 03:02:09 | Xem tất
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2012 16:16:20 | Xem tất
Lại thêm 1 tác phẩm nữa của mẹ kế.
@Copyright of Kitesvn.COM |* t) ?8 e% n$ {. B( Q* \) ^(Do not Copy, pls!!)
Mỗi lần đọc là cảm thấy bùn thôi.
@Copyright of Kitesvn.COM |1 u5 D  Z( A7 O. U: K/ {4 r(Do not Copy, pls!!)
thank bạn dịch nha^^

Bình luận

Hic, đúng vậy, đã ngựơc mà còn SE, chắc chuẩn bị 1 lố khăn giấy  Đăng lúc 30-7-2012 11:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-7-2012 16:17:19 | Xem tất
Tìm thông tin trên mạng thấy truyện được chuyển thành phim với các diễn viên Lưu Khải Uy, Đồng Lệ Á, Viên Hoằng...Phim do đài Hồ Nam sản xuất, chắc chưa phát sóng.
  Q2 T; ]: ~5 M+ ], T) p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). ^% b& w1 w$ t7 R, d
$ u. e8 k: ~# i( H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |! P1 R; Z. R* M+ k- ~(Do not Copy, pls!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-7-2012 18:58:59 | Xem tất
Thank bạn đã dịch
@Copyright of Kitesvn.COM |, M5 I0 q) S3 o0 g9 i1 D) V(Do not Copy, pls!!)
cuối cùng đã có thêm một cái hố của mẹ kế cho mình nhảy
0 X# q0 @, k! ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
hạnh phúc quá  đi {:418:}{:418:}{:418:}
& ]9 o4 |* @  N: A0 c0 q' t$ I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
đặt gạch hóng truyện

Bình luận

bạn uh,Mục Huyền mà bạn nói là trong truyện nào zậy??hihihi...mình mê cường thủ hào đoạt mừ***  Đăng lúc 18-12-2012 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-7-2012 19:05:12 | Xem tất
hjcc, SE :((. Sợ tr bùn nhưng lại mún đọc.
@Copyright of Kitesvn.COM |: ~' O, z. S6 d(Do not Copy, pls!!)
Mâu thuẫn quá đi :(
! j) p6 S( E9 n. G1 i1 Q9 k1 J9 F@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Đọc tr của PNTT viết hay, chặt chẽ, k xa ra chủ đề nhưng buồn quá T.T
/ w$ I( A' e: j  O; ?1 P( I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Đọc xg bị ám ảnh, buồn hiu luôn >.<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-7-2012 20:08:31 | Xem tất
Ôi, từ lâu đã nghe đến tác phẩm này.Cái tên nghe rất ấn tượng.
@Copyright of Kitesvn.COM |# h; L" N1 W5 O$ w- B(Do not Copy, pls!!)
0 t9 b4 |/ a+ j& C" e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nghe nói là 1 trong những tác phẩm cổ đại hay nhất của mẹ kế.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( u6 b$ @% K2 c: E" y9 e
4 C/ g% l* ~. m2 ?( q% T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cảm ơn bạn đã dịch truyện.
@Copyright of Kitesvn.COM |: @( n) j3 D4 @, b' {/ s, h(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |% e7 \& ?# N! [/ y) |(Do not Copy, pls!!)
Đi chuẩn bị khăn giấy hóng truyện đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách